KIO 3535/20 WYROK dnia 2 lutego 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3535/20 

WYROK 

z dnia 2 lutego 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:              Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 

29 stycznia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  31  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę  A.  B.

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  Zakład  Wykonawstwa  Elektrycznego i 

Teletechnicznego  mgr  inż.  A.  B.,  ul.  Mickiewicza  164,  37-455  Radomyśl  nad  Sanem  w 

postępowaniu prowadzonym przez Gminę Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany 

przy  udziale  wykonawcy 

SPIE  Elbud  Gdańsk  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Gdańsku,  ul. 

Marynarki  Polskiej  87,  80-

557  Gdańsk  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  A.  B.,  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod firmą Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego mgr 

inż. A. B., i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

2.2.  zasądza  od  A.  B.,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład 

Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego mgr inż. A. B. na rzecz Gminy 

Rytwiany 

kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy) 

tytułem uzasadnionych kosztów wynagrodzenia pełnomocnika strony. 

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 


września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w 

związku  z  art.  92  ust.1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2020) na niniejszy wyrok – 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem 

Prezes

a Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 3535/20 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Rytwiany 

(dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego na  podstawie ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004  r.  Prawo zamówień 

publicznych,  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.: 

Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  Gminy  Rytwiany  na  energooszczędne  typu 

LED,  numer  referencyjny  IŚ.7013.5.2020.DC.  Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty 

określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  7 

października 2020 r. pod numerem 2020/S 195-471292. 

Pismem z dnia 

22 grudnia 2020 r. Zamawiający powiadomił wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej  oferty, 

złożonej  przez  SPIIE  Elbud  Gdańsk  S.A,  oraz  o  wykluczeniu  z 

postępowania  wykonawcy  A.  B.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład 

Wykonawstwa  Elektrycznego  i  Teletechnic

znego  mgr  inż.  A.  B.  (dalej:  „Odwołujący”),  który 

wniósł odwołanie na powyższą czynność, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  19  ustawy  Pzp  poprzez  bezpodstawne  wyklu

czenie  Odwołującego  z 

u

działu  w  postępowaniu,  na  skutek  błędnego  uznania,  że  uprzednio  opracowana 

dokumentacja  projektowa  przez  Odwołującego,  będąca  załącznikiem  do  aktualnie 

prowadzonego  postępowania  skutkuje  uznaniem,  że  udział  Odwołującego  w  tym 

postępowaniu  prowadzi  do  zakłócenia  konkurencji,  przy  czym  nie  jest  możliwe 

wyeliminowanie tego w inny sposób, podczas gdy Odwołujący nie posiada jakiejkolwiek 

przewagi  nad  innymi  Uczestnikami  postępowania,  zaś  Zamawiający  nie  wskazał,  jakie 

czynności podjął na mocy art. 31d ustawy Pzp,  

2)  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

poprzez naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania  wykonawców  w  związku  z  bezpodstawnym  wykluczeniem  Odwołującego  z 

postępowania, co skutkowało zaniechaniem wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o: 

1)  merytoryczne rozpatrzenie 

odwołania i jego uwzględnienie; 

nakazanie Zamawiającemu: 

a) 

unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu; 

b)  dokonania  ponownego  badania  i  oceny  of

ert,  wraz  z  ofertą  Odwołującego,  a  w 

konsekwencji wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej; 


dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  dokumentacji  postępowania  oraz  z  innych 

wskazywanych  dowodów  na  okoliczności  wskazane  w  odwołaniu,  w  tym  w 

szcz

ególności: 

a) 

treści  oferty  Odwołującego,  wyjaśnień  udzielonych  Zamawiającemu  oraz  dokumentów 

załączonych do odwołania na okoliczność braku podstaw do wykluczenia Odwołującego 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy; 

b) 

zeznań  świadka  T.  B.  na  okoliczność  czynności  faktycznie  wykonanych  przez 

Odwołującego, 

związanych 

przygotowaniem 

dokumentacji 

projektowej, 

w

prowadzonych  zmian  w  dotychczasową  treść  dokumentacji  i  możliwość  sporządzenia 

oferty  przez  szeroki  krąg  podmiotów,  zakresu  i  rodzaju  danych  wykorzystanych  przez 

Odwołującego na potrzeby sporządzenia oferty w toku postępowania, czasu potrzebnego 

na  przygotowanie  oferty,  znaczenia  opracowanej  przez  Odwołującego  dokumentacji 

projektowej dla sporządzenia oferty; 

c) 

z przesłuchania strony – A. B., na okoliczności wskazane w pkt 3 lit b. 

W  uzasadnieniu  Odwołujący  wskazał  m.in.,  że  przedmiotem  prowadzonego 

postępowania  jest  modernizacja  istniejącego  oświetlenia  na  energooszczędne.  Prace 

wymagane  do  realizacji  polegają  jedynie  na  zmianie  oświetlenia,  nie  polegają  one  na 

jakiejkolwiek  przebudowie  słupów  oświetleniowych.  Zadania  wchodzące  w  zakres 

zamówienia  cechują  się  znikomym  stopniem  skomplikowania.  Realizacja  zamówienia 

przebiegać będzie w oparciu o załączoną dokumentację przetargową, w tym m.in. w oparciu 

o  dokumentację  projektową.  W  toku  postępowania  wykonawcy  zadawali  pytania 

Z

amawiającemu,  na  które  odpowiedział  on  pismami  z  26.10.2020  r.,  02.11.2020  r., 

04.11.2020,  05.11.2020  r.  oraz  06.11.2020  r.  Pytania  dotyczyły  w  przeważającej  części 

warunków  udziału  w  postępowaniu  niewynikających/niezwiązanych  z  dokumentacją 

uprzednio  opracowaną  przez  Odwołującego  lub  odnosiły  się  do  kwestii,  co  prawda 

związanych  z  opracowaną  dokumentacją  projektową,  ale  spowodowane  były 

niezaznajomieniem  się  przez  autorów  pytań  z  dokumentacją,  albo  stanowiły  przejaw  braku 

wiedzy  z  zakresu  elektrotechniki. 

Odwołujący  odniósł  się do  zadanych pytań,  podkreślając, 

że żadna z odpowiedzi nie wpłynęła na cenę, czy też czas potrzebny na opracowanie oferty. 

I tak:  

1.  Inf

ormacja dla Wykonawców nr 2 z dn. 02.11.2020 r. 

Pytanie  nr  1- 

zakres  pytania  nie  był  związany  z  dokumentacją  projektową  przygotowaną 

przez  Odwołującego,  odnosiło  się  ono  do  parametru  określonego  przez  Zamawiającego, 

będącego  jednym  z  kryteriów  oceny  (dot.  Wymogu  posiadania  certyfikatu  ENEC+). 

Odpowiedzi na zadane pytanie opracował samodzielnie Zamawiający; Pytanie nr 2 - zakres 


pytania  nie  był  związany  z  dokumentacją  projektową  przygotowaną  przez  Odwołującego, 

odnosiło  się  ono  do  wymogu  fotobiologicznego  RGO,  tj.  parametru  określonego  przez 

Zamawiającego,  będącego  jednym  z  kryteriów  oceny.  Odpowiedzi  na  zadane  pytanie 

opracował  samodzielnie  Zamawiający;  Pytanie  3  -  zakres  pytania  był  związany  z 

dokumentacją projektową opracowaną przez Odwołującego, przy czym zaznaczyć należy, że 

w ww. dokumentacji Odwołujący pozostawił wybór potencjalnym wykonawcom. Brak pytania 

w tym zakresie nie powodowałby jakichkolwiek problemów z realizacją zamówienia, bowiem 

wykonawcy posiadali luz decyzyjny w tym zakresie. Dlatego też w odpowiedzi pozwolono na 

zastosowanie  zintegrowanego  czujnika  oświetlenia  zewnętrznego.  Pytania  nr  4  i  nr  5  - 

analogicznie  jak  w  przypadku  pytania  nr  3;  Pytanie  nr  6  - 

w  pierwszej  części  pytania 

Uczestnik  postępowania  wskazuje  na  brak  możliwości  spełnienia  zapisów  dokumentacji 

projektowej,  co  nie  było  prawdą.  Pytanie  wynikało  prawdopodobnie  z  braku  wiedzy 

uczestnika postępowania, w odpowiedzi na nie wyjaśniono sposób synchronizacji czasu za 

pomocą  sygnału  GPS,  który  jest  powszechnie  stosowany  w  energetyce,  ale  też  w 

urządzeniach użytku codziennego: zegarkach, samochodach. Druga część pytania dotyczyła 

dopuszczenia  do  stosowania  sieci  komórkowych  w  technologii  innych  niż  GSM  z  uwagi  na 

stopniowe  wycofywanie  tej  technologii.  Należy  zauważyć,  że  projekt  opracowywany  był  w 

czasie,  gdy  technologia  GSM  była  podstawową  technologią  stosowaną  w  telefonii 

komórkowej.  W  odpowiedzi  na  pytanie  dopuszczono  zastosowanie  aktualnie  dostępnych 

standardów  telefonii  komórkowej,  pozostawiając  Uczestnikom  postępowania  dowolność; 

Pytanie  nr  7  - 

pytanie  sugeruje,  jakoby  opracowana  dokumentacja  była  niekompletna, 

podczas gdy  po  zapoznaniu się (nawet  pobieżnym)  z  załączoną dokumentacją  oczywistym 

jest,  że  obliczenia  te  nie  są  potrzebne  ze  względu  na  to,  że  oprawy  muszą  być 

zainstalowa

ne  w  miejsce  już  istniejących,  starych  opraw.  Jakiekolwiek  niedogodności 

związane  z  jakością  planów  z  rozmieszczeniem  opraw  spowodowane  są  możliwościami  (a 

raczej  ich  brakiem)  technicznym  sprzętu  Zamawiającego,  przy  użyciu  którego  publikowane 

są  ogłoszenia  o  zamówieniu.  Dodatkowo  przez  cały  okres  postępowania  nic  nie  stało  na 

przeszkodzie  do  zapoznania  się  z  dokumentacją  w  siedzibie  Zamawiającego  oraz 

przeprowadzenie  wizji  lokalnej.  Analiza  tak  zadanego  pytania  jednoznacznie  wskazuje,  iż 

jego  autor  nie  zapo

znał  się  z  wymaganiami  postępowania;  Pytanie  nr  8  -  Zapisy  projektu 

dotyczące  systemu  sterowania  wynikały  z  wymagań  Zamawiającego  które  zostały 

przedstawione  Odwołującemu  na  etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej.  W 

odpowiedzi  na  pytanie  wyjaśniono  sposób  komunikacji  pomiędzy  elementami  systemu; 

Pytanie  nr  9  - 

pytanie  po  raz  kolejny  sugeruje,  że  jego  autor  nie  zapoznał  się  z 

dokumentacją.  Zakres  stawianego  pytania  w  żadnej  mierze  nie  wpływał  na  sposób 

sporządzenia oferty. W odpowiedzi na pytanie wyjaśniono wymaganą przez Zamawiającego 


funkcjonalność  (funkcjonalność,  która  została  narzucona  przez  Zamawiającego,  na  której 

wymóg istnienia nie miał wpływu projektant). 

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dn. 02.11.2020 r. 

Pytanie  nr  1  -  pytanie  zmierza  do 

narzucenia  przez  Zamawiającego  producenta  opraw, 

podczas gdy  takie  działanie  nie jest  zgodne  z  prawem,  albowiem  na  etapie  prowadzonego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Zamawiający  nie  może  sugerować 

konkretnych  producentów.  Przede  wszystkim  zaznaczyć  należy,  że  kwestie  związane  z 

oprawami  leżą  jedynie  w  gestii  Zamawiającego.  Odpowiedź  została  opracowana 

samodzielnie przez Zamawiającego, będącego twórcą tego parametru; Pytanie nr 2 - kwestie 

poruszone w  tym  pytaniu pkt  1.1  oraz  1.2.  są  przedmiotem  podstawowej  wiedzy  z  zakresu 

elektrotechniki,  a  ich  zadanie  sugeruje,  że  jego  autor  nie  zapoznał  się  z  całością 

dokumentacji i nie ma wiedzy niezbędnej do realizacji zamówienia. Pytanie zawarte w pkt 1.3 

odnosi  się  zaś  do  powszechnie  stosowanych  rozwiązań  katalogowych  oraz  do  wymagań 

związanych  z  realizacją  zamówienia,  które  to  wymagania  narzuca  operator  sieci  -  PGE 

Dystrybucja S.A.; Pytanie nr 3 - 

pytanie dotyczy wymagań katalogowych, w związku z czym 

jego  zadanie  wskazuje  na  brak  wiedzy  i  niezapozna

nie  się  z  dokumentacją;  Pytanie  nr  4  - 

pytanie  obejmuje  kwestie,  które  są  regulowane  przepisami.  Jest  to  elementarna  wiedza 

techniczna; Pytanie nr 5 - 

wysokość projektowanych złączy jest bez znaczenia dla realizacji 

zamówienia. Powszechnie przyjmuje się, że przedmiotowe złącze powinno być na wysokości 

pozwalającej na jego swobodne otwarcie i obsługę przez człowieka. 

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dn. 04.11.2020 r. 

Pytanie  nr  1  - 

Zamawiający  dokonał  zmiany  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Pytanie 

obejmowało  kwestie  będące  w  gestii  wyłącznie  Zamawiającego,  który  samodzielnie 

opracował odpowiedź. 

Informacja dla Wykonawców nr 4 z dn. 05.11.2020 r.: Pytanie nr 1 - pytanie zostało 

zadane,  pomimo  że  w  dokumentacji  projektowej  nie  stawiano  wymogu  dostawy 

ogranic

zników prądu rozruchu. Zarówno pytanie, jak i odpowiedź na nie wpłynęła na zakres 

sporządzonej  oferty.  Pytanie  nr  2-  jw.  Pytanie  nr  3  -  9  -  odpowiedzi  opracowane 

samodzielnie przez Zamawiającego 

Informacja  dla  Wykonawców  nr  5  z  dn.  06.11.2020  r.  Pytanie  nr  1-  2  -  odpowiedzi 

opracowane samodzielnie przez Zamawiającego  

Na

stępnie Odwołujący wskazał, że pismem z dnia 25 listopada 2020 r. Zamawiający 

wezwał  go  do  złożenia  wyjaśnień,  powołując  się  na  okoliczność,  iż  brał  udział  w 

przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  poprzez  przygotowanie  opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  postaci  dokumentacji  projektowej.  W  ww.  piśmie  Zamawiający 


zażądał,  aby  Odwołujący  wskazał,  w  jaki  sposób  będą  rozwiązywane  problemy  z 

ewentualnymi  rozstrzygnięciami  kwestii  spornych,  na  etapie  realizacji  zamówienia,  gdy 

będzie wymagana opinia autora opisu przedmiotu zamówienia, gdzie „to Wykonawca będzie 

sam dla siebie arbitrem sporu”. Odwołujący podał, że opracowana przez niego dokumentacja 

projektowa została sporządzona na podstawie umowy z dn. 5 września 2017 r., której termin 

realizacji  strony  oznaczyły  na  30  września  2017  r.  Na  wykonanie  całości  zamówienia  w 

zakresie  sporządzenia  dokumentacji  miał  25  dni,  przy  czym  tak  naprawdę  dla  realizacji 

umowy  zawartej  w  2017  r.  wystarczyło  korzystać  z  narzędzi  powszechnie  dostępnych  w 

Internecie  (GOOGLEMAPS,  GEOPORTAL),  ewentualnie  pobieżnego  przejechania 

samochodem  w  terenie.  Prace  związane  z  tym  zadaniem  realizował  pracownik 

Odwołującego, który począwszy od września 2020 r. nie jest już zatrudniony.  

W  odpowiedzi  na  powyższe  Odwołujący  udzielił  szczegółowych  wyjaśnień,  które 

wykazują,  iż  z  faktu  przygotowywania  przez  Odwołującego  dokumentacji  projektowej  nie 

sposób uznać, iż winien on zostać wykluczony z prowadzonego postępowania. Odwołujący 

stanowczo  zaprzeczył,  jakoby  jego  pozycja  była  uprzywilejowana  względem  innych 

uczestników  postępowania,  dodatkowo  zaznaczając,  że  całość  dokumentacji  sporządzonej 

przez  niego 

była  jawna  i  dostępna  od  samego  początku  prowadzonego  postępowania  dla 

wszyst

kich jego Uczestników. Żaden z fragmentów dokumentacji nie był utajniony. W ocenie 

Odwołującego  wyjaśnienia  zawierają  szereg  argumentów  przemawiających  za  obaleniem 

obaw  Zamawiającego  co  do  potencjalnego  naruszenia  uczciwej  konkurencji  i  zostało 

wykazane, 

że  jego  udział  nie  sprzeciwia  się  zasadzie  równego  traktowania  Wykonawców, 

wręcz  przeciwnie  -  wykluczenie  Wykonawcy  do  takiej  sytuacji  prowadziłoby.  Dodatkowo 

Odwołujący  odniósł  się  także  krytycznie  do  obaw  Zamawiającego,  jakoby  w  wyniku 

zaistnienia  kwesti

i spornych na etapie realizacji zamówienia Odwołujący był sam dla siebie 

arbitrem. Odwołujący zaznaczył, że w realizacji zamówienia udział będzie brał przedstawiciel 

Zamawiającego  -  Inspektor  Nadzoru,  który  jest  gwarancją  obiektywizmu  co  do  oceny 

spornych/

wątpliwych  kwestii.  Prace  projektowe  obejmujące  przedmiot  przedmiotowego 

postępowania, wykonane były w 2017 r., a zatem ponad 3 lata wstecz od daty ogłoszenia o 

wszczęciu  niniejszego  postępowania.  Prace  związane  z  opracowaniem  przedmiotowej 

dokumentacji  sa

modzielnie  wykonywał  pracownik  Odwołującego  –  D.  M.,  którego stosunek 

pracy w 2020 r., tj. przed datą umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, ustał. Okoliczność ta 

tym  bardziej  uzasadnia,  że  Odwołujący  na  moment  sporządzania  oferty  nie  posiadał 

jakiek

olwiek  wiedzy  ponad  tą,  która  w  sposób  jasny  i  czytelny  została  zawarta  w 

dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ.  

Dodatkowo 

Odwołujący  wskazał,  że  upływ  czasu  od  daty  sporządzenia 

przedmiotowej  dokumentacji  projektowej  do  dnia  ogłoszenia  o  zamówieniu  ma  o  tyle 


znaczenie, iż w tym okresie Odwołujący sporządził kilkadziesiąt dokumentacji projektowych, 

a  zatem  nie  pamiętał  on  jakichkolwiek  dodatkowych  informacji,  które  mogłyby  skutkować 

uprzywilejowaniem  jego pozycji.  Odwołujący  podobnie jak  inni  Uczestnicy  postępowania,  w 

chwili ogłoszenia o zamówieniu posiadał ten sam zakres informacji i te same możliwości w 

zakresie  sporządzenia  oferty,  co  pozostali.  Przygotowana  przez  niego  dokumentacja 

projektowa  nie  zawiera  żadnych  rozwiązań  nietypowych,  niemożliwych  do  zastosowania 

przez  szeroki  krąg  podmiotów.  Ponadto  zgodnie  z  wymogami  ustawy  dokumentacja  w 

sposób opisowy odnosi się do niezbędnych do wykonania robót materiałów i koniecznych do 

zamontowania  w  obiekcie  urządzeń,  nie  wskazując  w  tym  zakresie  żadnych 

re

komendowanych  marek  czy  producentów.  Jednocześnie  w  specyfikacji  technicznej 

stanowiącej  załącznik  dokumentacji  projektowej  wskazane  jest,  że  podanie  określone 

producenta  wskazuje  jedynie  na  parametry,  j

akie  powinien  osiągnąć  wykonawca  w  trakcie 

realizacji 

zamówienia  (specyfikacja  techniczna  pkt  2).  Podane  marki  są  jedynie 

przykładowymi  wskazówkami  w  zakresie  oczekiwanych  przez  Zamawiającego  parametrów. 

D

okumentacja  była  jawna  i  dostępna  dla  każdego  oferenta,  z  możliwością  składania 

szczegółowych pytań lub zastrzeżeń, w przypadku gdyby jej rozwiązania budziły wątpliwości 

na etapie sporządzania oferty. Każdy z uczestników postępowania miał też analogiczny czas 

na przygotowanie oferty.  

Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  w  uzasadnieniu  decyzji  o  wykluczeniu  go  z 

postępowania  ogólnikowo  stwierdził,  że  otrzymane  wyjaśnienia  nie  są  wystarczające,  a 

Zamawiający nie dostrzega możliwości wyeliminowania faktu zakłócenia konkurencji w inny 

sposób,  przy  czym  w  tym  zakresie  Zamawiający  nie wskazał, jakoby takie próby  wcześniej 

podejmował.  W  ocenie  Odwołującego  decyzja  o  wykluczeniu  dokonana  została  niejako  z 

automatu,  bez  weryfikacji  przez  Zamawiającego  innych  możliwości  rozwiązania  zaistniałej 

sytuacji,  co  na  gruncie  obowiązujących  przepisów  jest  możliwe  i  wręcz  wymagane. 

Zamawiaj

ący  nie  odniósł  się  do  argumentacji  Odwołującego  zawartej  w  piśmie  z  dnia  25 

listopada  2020  r.  (

przemilczał  te  kwestie).  Treść  sporządzonego  uzasadnienia  decyzji  o 

wykluczeniu  sugerować  co  prawda  może,  że  zakres  zamówienia  jest  dalece 

skomplik

owanym  i  rozległym  procesem,  w  którym  „często  pojawiają  się  kwestie  sporne”, 

podczas gdy tego rodzaju roboty dla osób związanych z branżą elektrotechniczną są jednym 

z  najprostszych  zadań.  Takie  traktowanie  wykonawcy,  który  uprzednio  sporządził 

dokumentacj

ę  projektową,  prowadzi  do  pogwałcenia  zasady  równego  traktowania 

wykonawców  i  oznacza,  że  zasadniczo  nieopłacalne  jest  wykonywanie  dokumentacji 

projektowej, za której opracowanie wynagrodzenie jest drastycznie niższe, niż za realizację 

prac  w  niej  zawartyc

h.  Takie  działanie  prowadzi  do  nieuzasadnionego  dyskryminowania 

uczestników  obrotu  gospodarczego  i  zdaje  się  być  kontynuacją  praktyki  sprzed  wielu  lat, 


która  sprowadzała  się  do  automatycznego  wykluczania  wykonawców  w  przypadku 

świadczenia  przez  niech  uprzednio  jakichkolwiek  czynności  na  rzecz  Zamawiającego, 

związanych  z  późniejszym  postępowaniem,  niezależnie  od  spełnienia  pozostałych 

przesłanek,  o których mowa  w  art.24  ust.  1 pkt 19  ustawy  Pzp.  Zamawiający  zdaje się nie 

rozumieć  specyfiki  prac  objętych  przedmiotowym  zamówieniem,  albowiem  niezrozumiałym 

jest  argument,  jakoby  przewaga  Odwołującego  nad  innymi  Uczestnikami  polegać  miała  na 

znajomości terenu, na którym prace mają być prowadzone.  Każdy Uczestnik postępowania 

miał  wystarczająco  dużo  czasu  aby  dokonać  oględzin  miejsca  realizacji  zamówienia. 

O

ferowana cena każdorazowo uwzględnia uwarunkowania terenu i planowanej inwestycji, z 

którymi  tak  samo  mógł  się  zapoznać  Odwołujący,  jak  również  inni  oferenci.  Wbrew 

stanowisku  Zamawiającego  Odwołujący  nie  posiadał  jakichkolwiek  dodatkowych  informacji, 

które  byłyby  nieznane/  niemożliwe  do  ustalenia  innym  Uczestnikom.  Twierdzenia 

Zamawiającego,  jakoby  „potencjalni  Wykonawcy  nie  mieli  technicznej  możliwości 

przeprowadzenia 

wizji lokalnej obszaru, objętego zamówieniem”, co zaś uzasadnia zdaniem 

Zamawiającego wyższe ceny innych Oferentów, jest niezrozumiałe (techniczną możliwością 

było dokonanie wizji w terenie, np. samochodem, co przecież jest standardem w tej branży). 

Jeśli  Zamawiający  dochodzi  do  wniosku,  że  inni  Uczestnicy  byli  w  gorszym  położeniu  niż 

Odwołujący,  to  prowadzi  to  wyłącznie  do  wniosku,  że  postępowanie  zostało  przez 

Zamawiającego  zorganizowane  w  sposób  nieprawidłowy,  z  pominięciem  zasad 

przewidzianych  ustawą.  Przepis  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  nakłada  na  zamawiającego 

obowiązek  opisania  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za 

pomocą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniając  wszystkie 

wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty.  Dodatkowo 

Zam

awiający  mógł  również  wydłużyć  termin  na  składanie  ofert.  Z  faktu,  iż  cena  oferowana 

przez  Odwołującego  jest  niższa,  aniżeli  cena  oferowana  przez  innych  Uczestników  nie 

sposób  wnioskować,  że  ta  dysproporcja  spowodowana  jest  posiadaniem  przez 

Odwołującego  wiedzy  niedostępnej  i  niemożliwej  do  zdobycia  dla  innych.  Kalkulacja  ceny 

Odwołującego  dokonana  została  w  oparciu  o  SIWZ.  W  treści  uzasadnienia  decyzji 

Zamawiającego o wykluczeniu Odwołującego z postępowania brak jest przykładów działań, 

jakie  Zamawiający  podjął,  celem  wyeliminowania  ewentualnego  naruszenia.  Zdaje  się,  że 

Zamawiający podszedł do możliwości wykluczenia Odwołującego bez jakiejkolwiek refleksji, 

bez  podjęcia  jakichkolwiek  działań,  które  mogły  skutkować  eliminacją  potencjalnego 

naruszenia.  O  ile 

w  ocenie  Zamawiającego  zakres  terytorialny  przedmiotu  zamówienia  był 

rozległy, Zamawiający mógł przecież w myśl art. 43 ust. 1 ustawy Pzp ustalić dłuższy termin 

składania  ofert,  spełniający  kryteria  terminu  "niezbędnego  do  przygotowania  i  złożenia 

oferty".  


ocenie Odwołującego rozstrzygnięcia wymaga okoliczność, czy w sytuacji, w której 

jeden  z  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  jest  jednocześnie  autorem 

dokumentacji projektowej, należy go bezwzględnie z postępowania wykluczyć. Zamawiający 

niejak

o  automatycznie  podjął  taką  decyzję,  co  doprowadziło  do  naruszenia  zasad  Pzp,.  Z 

samego  faktu  sporządzenia  przez  Odwołującego  dokumentacji  projektowej  nie  można 

wywodzić, iż zagrożona jest uczciwa konkurencja. W ślad za ugruntowaną linią orzeczniczą 

„dopóki  nie  można  udowodnić,  że  stworzenie  ww.  dokumentów  utrudniło  uczciwą 

konkurencję, dopóty nie można twierdzić o naruszeniu powyższych przepisów” (Wyrok KIO z 

29.04.2015 r., sygn. akt: KIO 781/15)

. Znajduje to także potwierdzenie w wyroku TSUE z 3 

marca  200

5  r.  (sprawy  połączone  sygn.  C-21/03  i  C-34/03),  w  którym  podkreślono  brak 

automatyzmu  przy  wykluczeniu  wykonawcy,  który  brał  udział  w  przygotowaniu  danego 

postępowania.  Podobnie  opinia  UZP  wskazuje  na  fakt,  że  udział  danego  wykonawcy  w 

postępowaniu  nie  utrudni  konkurencji,  tj.  jego  pozycja  konkurencyjna  w  postępowaniu  -  z 

uwagi na opracowanie dokumentacji - 

nie jest korzystniejsza od innych wykonawców w nim 

uczestniczących,  którzy  informacje  o  nim  czerpali  ze  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.  Nie  posiadał  większej  wiedzy  niż  inni  wykonawcy  biorący  udział  w 

postępowaniu.  Każdy  z  wykonawców  miał  dostęp  do  takich  samych  dokumentów  i  w 

interesie  każdego  z  nich  było  zapoznanie  się  z  zawartością  ww.  dokumentów  z  należytą 

starannością.  Każdy  z  wykonawców  miał  możliwość  naocznego  zapoznania  się  z  terenem 

realizacji  zamówień. Wszelkie wątpliwości  dotyczące  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  mogły  być  wyjaśniane  w  trybie  art.  38  ust.  1  ustawy  Pzp.  Nie  sposób  uznać 

opracowania  przez  niego  dokum

entacji  projektowej  za  czynnik  uprzywilejowujący  go  w 

postępowaniu  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia.  Sporządzenie  dokumentacji 

projektowej  nie  jest  przecież  tym  samym,  co  sporządzenie  własnej  oferty,  do  tego 

konkurującej  z  ofertami  innych  wykonawców.  Od  wszczęcia  postępowania,  do  terminu 

składania  ofert  w  postępowaniu  upłynęło  37  dni.  Niewątpliwie  długi  termin,  w  którym 

wykonawcy  mogą  z  należytą  starannością  zapoznać  się  z  otrzymaną  dokumentacją 

powoduje,  że  ewentualna  przewaga,  którą  rzekomo  posiadał  Odwołujący  jest 

minimalizowana  do  tego  stopnia,  że  nie  ma  istotnego  wpływu  na  wynik  postępowania. 

Jakiekolwiek  sugestie  Zamawiającego  ujęte  w  uzasadnieniu  decyzji  o  wykluczeniu,  w  tym 

rzekoma  możliwość  preferencyjnego  dla  Odwołującego  sformułowania  zapisów 

sporządzonej  dokumentacji,  czy  też  rzekoma  przewaga  nad  innymi  Uczestnikami,  która 

zdaniem  Zamawiającego  miałaby  się  przejawiać  zapoznaniem  z  terenem  przez 

Odwołującego  ponad  możliwości  innych  Uczestników,  nie  jest  poparta  żadnym  dowodem  i 

nie  znajduje  potwierdzenia  w  stanie  faktycznym  sprawy.  N

adzór  nad  jakością  wykonanych 

prac,  zastosowanych  materiałów,  dostarczonych  urządzeń,  zgodnością  realizacji  robót  z 

projektami  wykonawczymi  pełnić  będą  inspektorzy  nadzoru  budowlanego.  Zamawiający 


ograniczył  się  jedynie  do  ogólnego  sformułowania  zarzutów  i  stwierdzeń,  że  sam  fakt 

sporządzania dokumentacji projektowej przez danego wykonawcę, a następnie jego udział w 

postępowaniu, w którym dokumentacja ta stanowi opis przedmiotu zamówienia, świadczy o 

naruszeniu  zasad  uczciwej  konkurencji. 

W  związku  z  restrykcyjnym  charakterem  przepisu 

art.  24  ust.  1  pkt  19  ustawy  Pzp, 

czynność  wykluczenia  może  zostać  dokonana  jedynie  w 

sytuacji  kumulatywnego  spełnienia  przesłanek,  którymi  są:  udział  wykonawcy  w 

przygotowaniu  prowadzo

nego  postępowania,  zakłócenie  konkurencji  w  postępowaniu,  brak 

możliwości  eliminacji  tego  zakłócenia  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie  wykonawcy  z 

udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  stwierdził,  że  w  niniejszej  sprawie  nie  ziściły  się  te 

przesłanki i przywołał tezy wyroku KIO z dn. 25.05.2020 r., KIO 440/20 oraz wyroku ETS z 

dnia 3 marca 2005 r. w sprawach połączonych C-21/03 i C-34/03 Fabricom SA v. Państwo 

Belgijskie,  wyrok  KIO  z dn.  28.03.2018 r.,  KIO  473/18

, a następnie stwierdził, że  wszystkie 

uwagi k

rytyczne względem decyzji Zamawiającego sprowadzają się do tego, że fakt, że brał 

udział w przygotowaniu postępowania nie stanowi wystarczającej przyczyny wykluczenia go 

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Oczywistym  jest,  że  w  tego  rodzaju  sytuacjach 

wykonawca,  przygotowując  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  nabywa  informacje  o 

przedmiocie zamówienia, jeśli jednak informacje te wchodziły również w zakres dokumentacji 

postępowania  i  były  do  wykorzystania  na  równych  zasadach  dla  wszystkich 

zaintereso

wanych  uczestnictwem  w  przetargu,  to  uznać  należy,  iż  przewaga  wykonawcy, 

który przygotowywał dokumentację takiego postępowania, w którym następnie złożył ofertę, 

będzie  polegać  jedynie  na  wcześniejszej  znajomości  przedmiotu  zamówienia  i  ewentualnie 

krótszym czasie przygotowania oferty. Jednakże okoliczność ta nie stanowi wystarczającego 

dowodu  utrudnienia  uczciwej  konkurencji. 

Najczęstszymi  przypadkami  zakłócania 

konkurencji - 

w świetle przykładów będących przedmiotem postępowań KIO - są sytuacje, w 

których: 

do  specyfikacji  zostały  wprowadzone  zapisy  preferujące  wykonawcę  (np.  dotyczące 

wymagań technicznych lub wymagań podmiotowych); 

wykonawca poznał szacunkową wartość zamówienia (na przykład opracowując kosztorys 

inwestorki), której nie upublicznia zamawiający; 

wykonawca  poznał  SIWZ  wcześniej,  miał  więc  więcej  czasu  na  przygotowanie  oferty 

(dotyczy to sytuacji, w których przygotowanie oferty jest czasochłonne i każdy tydzień czy 

wręcz dzień przewagi ma znaczenie). 

Zgodnie  z  art.  31d  ustawy  P

zp  Zamawiający  jeszcze  przed  wszczęciem 

postępowania  może  podjąć  stosowne  środki  mające  na  celu  zapobieżenie  zakłócenie 

konkurencji w szczególności poprzez przekazanie pozostałym wykonawcom informacji, które 

uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania oraz wyznaczenie odpowiedniego 


terminu  na  złożenie  ofert.  I  tak  w  podanych  wyżej  przypadkach  można  rozważyć  podjęcie 

następujących starań o wyeliminowanie zakłócenia konkurencji: wprowadzenie poprawek w 

SIWZ;  

upublicznienie szacunkowej wartości zamówienia;  odpowiednie  przedłużenie  terminu 

składania  ofert.  Poza  tym  zgodnie  z  art.  6  kodeksu  cywilnego  Zamawiający,  wyciągając 

skutki  prawne  zd

anego  faktu,  zobowiązany  jest  przedstawić  stosowne  dowody  naruszenia 

warunków  uczciwej  konkurencji  mające  faktyczny  lub  potencjalny  wpływ  na  wynik 

postępowania.  Oznacza  to,  że  wykluczenie  wykonawcy  uczestniczącego  w  przygotowaniu 

postępowania  jest  możliwe  tylko  wtedy,  kiedy  zostanie  przeprowadzone  postępowanie 

wyjaśniające  z  udziałem  zainteresowanego  wykonawcy,  z  którego  w  sposób  bezsporny 

będzie  wynikać  zbieg  okoliczności  świadczących  o  istotnym  utrudnieniu  uczciwej 

konkurencji. 

Zgodnie  z  orzecznictwem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  „naruszenie  uczciwej 

konkurencji  przy  udziale  projektanta  w  postępowaniu  nie  nastąpiłoby  głównie  wtedy,  gdy 

każdy  wykonawca,  który  w  sposób  odpowiednio  dokładny  i  uważny  zapozna  się  z  treścią 

dokumentacji  przetargowej:  projektów  budowlanych,  wykonawczych,  specyfikacji 

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  decyzji  administracyjnych,  przedmiarów  robót  itd. 

or

az odbędzie ewentualną potrzebną wizję lokalną przyszłego terenu budowy, może zdobyć 

te  same  informacje, 

co  osoba  (podmiot),  która  je  przygotowywała.”  (KIO  781/15  z  dnia  29 

kwietnia  2015  r.). 

Ww.  przesłanki  nie  zaistniały  w  nin.  sprawie.  Odwołujący  przygotował 

jedynie  część  dokumentacji  wchodzącej  w  zakres  dokumentacji  przetargowej,  co  nie 

spowodowało  nieodwracalnego  zakłócenie  konkurencji;  do  specyfikacji  nie  zostały 

wprowadzone  postanowienia  preferujące  Odwołującego.  W  ocenie  Odwołującego  decyzja 

Zamawiaj

ącego stanowi represję za to, że realizował on wcześniejsze zamówienie, którego 

rezultaty są wykorzystywane w obecnym postępowaniu.  

W  dalszej  kolejności  Odwołujący  wskazał,  że  w  konsekwencji  bezpodstawnego 

wykluczenia  go 

z  udziału  w  postępowaniu  Zamawiający  dopuścił  się  naruszenia 

fundamentalnej  zasady  P

zp,  tj.  zasady  równego  traktowania  Wykonawców.  Odwołujący 

wskutek  błędnej  decyzji  Zamawiającego  został  potraktowany  dyskryminująco,  albowiem  w 

związku  z  przygotowywaniem  projektu,  która  to  dokumentacja  była  opracowywana  przez 

pracownika  Odwołującego,  który  w  trakcie  prowadzonego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  nie  był  już  pracownikiem  Odwołującego,  Zamawiający  podjął  decyzję  o  jego 

wykluczeniu.  „Zasada  równego  traktowania  wykonawców  oznacza  jednakowe  traktowanie 

wykonawców  na  każdym  etapie  postępowania,  bez  stosowania  przywilejów,  ale  także 

środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości. Jej przestrzeganie 

polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej 

lub  podobnej  sytuacji,  nie  zaś  na  jednakowej  ocenie  wykonawców’’  (wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt KIO 638/15), natomiast zasada zachowania 


uczciwej  konkurencji  „związana  jest  z  obowiązkami,  jakie  nakłada  ustawodawca  na 

zamawiającego  w  czasie  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  w  tym  dokonania  rzetelnej  oceny  ofert”  (wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z 

dnia 12 stycznia 2015 r., sygn. akt KIO 2744/14). 

W  podsumowaniu  Odwołujący  stwierdził,  że  mając  na  uwadze  sankcyjny  charakter 

przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  19  ustawy  P

zp  i  wynikające  z  niego  dotkliwe  dla  wykonawcy 

konsekwencje w postaci wykluczenia z postępowania, zastosowanie tego przepisu wymaga 

zachowania  przez  Zamawiającego  szczególnej  ostrożności  i  nie  może  budzić

wątpliwości. 

Wykluczenie wykonawcy biorącego udział w przygotowaniu postępowania traktować należy 

jako  rozwiązanie  ostateczne,  które  może  mieć  miejsce  jedynie,  kiedy  spowodowane  tym 

zakłócenie  konkurencji  nie  może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób.  Niemniej  jego 

uczestnictwo  w  postępowaniu  nie  może  zakłócać  konkurencji.  Zgodnie  z  art.  31d  ustawy 

P

zp.  Zamawiający  jeszcze  przed  wszczęciem  postępowania  może  podjąć  stosowne  środki 

mające  na celu zapobieżenie  zakłóceniu konkurencji  w  szczególności  poprzez  przekazanie 

pozostałym  wykonawcom  informacji,  które  uzyskał  i  przekazał  podczas  przygotowania 

postępowania  oraz  wyznaczenie  odpowiednie  terminu  na  złożenie  ofert.  Należy  również 

wskazać,  że  zamawiający  nie  może  w  sposób  automatyczny  dokonać  wykluczenia  takiego 

wykonawcy z postępowania.  

Na  rozprawie  Odwołujący  cofnął  wniosek  o  dopuszczenie  dowodu  z  zeznań  świadka  i 

podtrzymał swoje stanowisko w kwestii zarzutów odwołania. 

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania złożonej przez Zamawiającego 

oraz  dowody  złożone  przez  Odwołującego,  w  tym  umowę  Nr  IŚ.7010.18.2017.DC  z  dnia  5 

września  2017  r.  zawartą  pomiędzy  Zamawiającym  a  Odwołującym,  która  także  została 

złożona  przez  Zamawiającego  na  rozprawie  oraz  Wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  z  dn. 

25.11.2020  r.,  Specyfikacje  techniczne  wykonywania  i  odbioru 

robót,  Odpowiedź 

Odwołującego  z  dn.  25.11.2020  r.,  Pismo  Zamawiającego  z  dnia  22.12.2020  r.,  Zbiorcze 

zestawienie  ofert  z  dn.  13.11.2020  r.,  SIWZ, 

Informacja  dla  Wykonawców  nr  1-5, 

oświadczenie  D.  M.,  porozumienie  rozwiązujące  umowę  o  pracę,  dokumentacja  na  płycie 

CD. 

Stosownie  do  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2020),  do 

postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, 

o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 

stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 

styc

znia  2021  r.  stosuje  się  przepisy  dotychczasowe.  Zgodnie  z  ww.  przepisem,  do 


niniejszego  postępowania  odwoławczego  zastosowanie  miały  przepisy  ustawy  z  dnia  29 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.). 

Postępowanie  odwoławcze  zostało  bowiem  wszczęte  przez  wniesienie  odwołania  przed  1 

stycznia 2021 r. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  odwołanie,  uwzględniając  dokumentację                                      

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  stanowiska  Stron  i 

Przystępującego, a także zgromadzone dowody, ustaliła i zważyła co następuje: 

Odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych.  Wpis  w  prawidłowej  wysokości  został 

wniesiony w ustawowym terminie.  N

ie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących  

odrzuceniem odwołania, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Uzasadniając  swoje  uprawnienie  do  skorzystania  ze  środków  ochrony  prawnej 

Odwołujący  wskazał,  że  naruszenie  przez  Zamawiającego  wskazanych  przepisów  ustawy 

Pzp  ma  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania,  bowiem  gdyby  nie  nastąpiło  ich  naruszenie 

oferta  Odwołującego  zostałaby  wybrana,  jako  najkorzystniejsza,  a  Odwołujący  uzyskałby 

zamówienie.  Oferta  Odwołującego  jest  najkorzystniejszą  ofertą  spośród  ofert  i  wbrew 

stanowisku Zamawiającego nie podlega on wykluczeniu z postępowania. Odwołujący może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp w postaci 

utraconych  korzyści  z  przychodów  z  nieuzyskanego  zamówienia.  Niezależnie  od 

powyższego  Odwołujący  wskazał,  że  jego  interes  prawny  wyraża  się  również  w  tym,  aby 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  przeprowadzone  zostało  zgodnie  z  przepisami 

prawa. 

W  ocenie  Izby  Odwołujący  legitymuje  się  uprawnieniem  do  skorzystania  w 

przedmiotowym  postępowaniu  ze  środków  ochrony  prawnej.  Została  wypełniona 

materialnoprawna przesłanka, o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący jest 

zainteresowany  pozyskaniem  zamówienia  i  w  tym  celu  złożył  ofertę.  W  przypadku 

potwierdzenia się zarzutów odwołania Odwołujący mógłby liczyć na udzielenie zamówienia. 

Wobec  wypełnienia  wymogów  określonych  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy  Pzp 

uczestnikiem postępowania odwoławczego stał się wykonawca  SPIE Elbud Gdańsk Spółka 

Akcyjna 

z  siedzibą  w  Gdańsku  (dalej:  „Przystępujący”),  który  zgłosił  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.  

W  piśmie  z  dnia  28  stycznia  2021  r.,  zawierającym  stanowisko  w  sprawie, 

Przystępujący  wniósł  o  oddalenie  odwołania  jako  bezpodstawnego  oraz  przedstawił  swoje 

stanowisko  w  odniesieniu  do  zarzutów  odwołania.  W  ocenie  Przystępującego  zaistniały 

podstawy  do  wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania.  Uzasadniając  swoje  stanowisko 

Przystępujący wskazał m.in., że Zamawiający pismem z dnia 25 listopada 2020 roku wezwał 


Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień,  w  związku  z  czym  nie  można  mówić  o  jakimkolwiek 

automatyzmie. 

Odwołujący zdaje się także pomijać fakt, iż na zawarte w JEDZ pytanie „Czy 

W

ykonawca  lub  przedsiębiorstwo  związane  z  wykonawcą  doradza  instytucji  zamawiającej 

lub  podmiotowi  zamawiającemu  bądź  był(-o)  w  inny  sposób  zaangażowany(-e)  w 

przygotowanie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia?"  odpowiedział  „nie".  Odwołujący 

zataił więc niezwykle istotny element, który pozostawał nie bez znaczenia dla oceny złożonej 

przez  niego  oferty  i  prowadzenia  p

ostępowania  zgodnie  z  zasadami  uczciwej  konkurencji. 

Dopiero  Zamawiający,  działający  z  należytą  starannością,  podniósł  tę  kwestię  i  wezwał 

Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień.  Już  na  etapie  składania  oferty  i  dokumentu  JEDZ 

Odwołujący miał obowiązek wskazania faktu zaangażowania w przygotowanie postępowania 

i dokonania tzw. self-

cleaningu, czego świadomie nie uczynił. Odwołujący ani w dokumencie 

JEDZ ani w złożonych wyjaśnieniach nie przedstawił żadnych dowodów przemawiających za 

brakiem  jakiegokolwiek  związku  pomiędzy  zawartą  z  Zamawiającym  umową  z  dnia  5 

września 2017 roku na wykonanie prac projektowych i nadzór autorski a zamówieniem, jakie 

ma  zostać  wykonane  w  ramach  postępowania  i  tym  samym,  braku jakiegokolwiek  związku 

pomiędzy  tymi  zadaniami.  W  związku  z  powyższym,  jeśli  można  mówić  o  jakimkolwiek 

niezgodnym  z  przepisami  działaniu,  to  nie  po  stronie  Zamawiającego,  a  po  stronie 

Odwołującego, który zataił tak istotne informacje, jak udział w przygotowaniu postępowania i 

nie  przedstawił  żadnych  dowodów  potwierdzających  brak  naruszenia  zasad  uczciwej 

konkurencji, mimo umożliwienia mu tego przez Zamawiającego. Zamawiający  - dochowując 

szczególnej  staranności  -  z  własnej  inicjatywy,  podjął  kroki  zmierzające  do  wyjaśnienia 

zaistniałych  wątpliwości  wzywając  Odwołującego  do  zajęcia  stanowiska  i  przedstawienia 

swoich  wyjaśnień.  Odwołujący  nie  sprostał  powyższemu  wezwaniu.  Odwołujący  w  swych 

wyjaśnieniach próbuje wywodzić, iż opracowanie przez niego dokumentacji w żaden sposób 

nie  wpłynęło  na  uzyskanie  przez  niego  większej  wiedzy  w  porównaniu  do  innych 

wykonawców, a jak wynika z analizy załączonej przez niego umowy z 5 września 2017 roku 

przedmiot  zleconego  mu  zamówienia  był  szeroki.  Odwołujący  zobowiązany  był  do 

przygotowania kompletnej dokumentacji. Posiadał więc wiedzę co do możliwości wystąpienia 

potencjalnych  ryzyk,  jak  również  kosztów,  jakie  będą  wiązały  się  z  realizacją  zamówienia. 

Nie można więc twierdzić, iż jego wiedza w momencie składania ofert była na takim samym 

poziomie, jak u innych 

wykonawców biorących udział w postępowaniu. Udział Odwołującego 

w przygotowaniu postępowania i konieczność sprawowania przez niego nadzoru autorskiego 

nad  dokumentacją  stanowiącą  podstawę  realizacji  zamówienia,  postawił  go  w 

uprzywilejowanej  pozycji.  Argumentacja  Odwołującego  przedstawiona  zarówno  w 

wyjaśnieniach, jak i w odwołaniu, nie pozwala stwierdzić, iż w żaden sposób nie dojdzie do 

zaburzenia konkurencji na rynku.  


Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie  z  pkt  3.5  SIWZ  przedmiot  zamówienia  obejmuje  następujące  kody  CPV: 

– lampy i oprawy; 45316110-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; 

– roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 71355200-3 – wykonywanie badań; 

– usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

Jak  wynika  z  pkt  3.2  SIWZ  przedmiot  zamówienia  został  szczegółowo  opisany  w 

załączniku  nr  7  do  SIWZ  –  Opis  przedmiotu  zamówienia  (Dokumentacja  Projektowa  – 

Projekt  Techniczny  wraz  z  załącznikami),  dalej:  „OPZ”.  Ww.  Dokumentacja  projektowa 

została sporządzona przez Odwołującego.  

Pismem z dnia 25 listopada 2020 r. 

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 

10  ustawy  Pzp 

wezwał  Odwołującego  do  złożenia wyjaśnień  wskazując:  „(…) W  związku z 

faktem

,  iż  brał  Pan  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 

przygotowując opis przedmiotu zamówienia poprzez opracowanie dokumentacji projektowej 

w/w postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 24 ust 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  dalej  ustawy,  wzywa 

Wykonawcę  do  złożenia  stosownych  wyjaśnień  i  udowodnienia,  że  jego  udział  w 

postępowaniu nie zakłóci konkurencji. 

W

ykonawca  powinien  udowodnić  oraz  uzasadnić,  że  jego  udział  w  przygotowaniu 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  nie  spowoduje  naruszenia  uczciwej  konkurencji  i 

zapewni  równe  traktowanie  Wykonawców.  Należy  udowodnić,  iż  nie  miał  Pan  rzeczywistej 

przewagi  i  nie  był  w  pozycji  uprzywilejowanej  nad  innymi  uczestnikami  postępowania, 

poprzez wpływ istotnych informacji pozyskanych w toku wykonywania czynności związanych 

z  przygotowaniem  postępowania,  co  dało  możliwość  sporządzenia  oferty  na  lepszych 

warunkach. 

Proszę  również  wyjaśnić  w  jaki  sposób  będą  rozwiązywane  problemy  z  ewentualnymi 

rozstrzygnięciami  kwestii  spornych,  na  etapie  realizacji  zamówienia,  w  których  będzie 

wymagana opinia autora opisu przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej), gdzie to 

Wykonawca będzie sam dla siebie arbitrem sporu. 

Ponadto w złożonym z ofertą formularzu JEDZ Część Ili: Podstawy wykluczenia, Sekcja C: 

Podstawy  związane  z  niewypłacalnością,  konfliktem  interesów  lub  wykroczeniami 

zawodowymi,  wiersz  6  zaznaczył  Pan,  że  „Nie”  był  zaangażowany  w  przygotowanie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia:  (…)  w  związku  z  czym  wzywa  się  do  złożenia 

stosownych wyjaśnień. (…) 

W  odpowiedzi  na  wezwanie,  pismem  z  dnia  25  listopada  2020  r., 

Odwołujący 

wskazał: „W odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 25.11.2020r., niniejszym 


informuję,  że  w  toku  przedmiotowego  postępowania  nie  posiadałem  żadnej  przewagi  oraz 

nie byłem w pozycji uprzywilejowanej nad innymi uczestnikami postępowania, ponieważ nie 

posiadałem  żadnych  istotnych  informacji  pozyskanych  w  toku  wykonywania  czynności 

związanych  z  przygotowaniem  postępowania.  Przygotowany  przeze  mnie  projekt  został 

oddany  do  Zamawiającego,  a  w  konsekwencji  tego  dostępny  był  w  całości  dla  wszystkich 

podmiotów biorących udział w postępowaniu na równych zasadach i w jednakowym zakresie 

(każdy  posiadał  takie  same  dokumenty  opublikowane  na  stronie  Zamawiającego). 

Wyjaśnienia dotyczące projektu - publikowane jako odpowiedzi na pytania dostępne były dla 

wszystkich  potencjalnych  uczestników  postępowania  na  równych  zasadach,  odpowiednio 

wcześnie, co wyeliminowało wszelkie potencjalne wątpliwości odnośnie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

Podkreślić  należy  fakt,  że  wszyscy  uczestnicy  postępowania  przedstawili  oferty  o  niższej 

wartości niż założenia Inwestora przyjęte w oparciu o kosztorys inwestorski, tym samym fakt 

oprac

owania  przeze  mnie  dokumentacji  projektowej  nie  stanowił  na  żadnym  etapie 

postępowania przetargowego jakiegokolwiek naruszenia zasad konkurencji. 

Wskazuję  również,  że  projekt  wykonany  przeze  mnie  określał  podstawy  i  rozwiązania 

katalogowe (powszechnie dost

ępne) związane z ewentualnym wykonaniem jego przedmiotu 

tj. modernizacji oświetlenia ulicznego, natomiast specyfikacja przygotowana wyłącznie przez 

Zamawiającego  podawała  szczególne  wymagania,  które  stanowiły  podstawę  do  wyceny 

przez  oferentów,  jednocześnie  pozostawiając  swobodę  wszystkim  oferentom  co  do 

stosowania materiałów i rozwiązań w ramach określonych przez Zamawiającego parametrów 

zgodnie z zasadami zamówień publicznych. 

Wobec  powyższego  oferty  pozostałych  podmiotów  składających  oferty  na  wykonanie 

przedmiotu zamówienia były przygotowane w oparciu o identyczne informacje w stosunku do 

t

ych jakie posiadałem jako jeden z uczestników niniejszego postępowania, pomimo pełnionej 

wcześniej roli projektanta. 

Postępowanie  związane  z  przetargiem  pn.:  Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  na  terenie 

Gminy Rytwiany na energooszczędne typu LED, nr postępowania: IŚ. 7013.5.2020.DC, było 

prowadzone  przez  gminę  Rytwiany  jako  Inwestora,  a  ja  do  czasu  znalezienia  ogłoszenia  o 

przedmiotowym  postępowaniu  nie  miałem  wiedzy,  na  temat  planów  realizacji  zadania  na 

podstawie  wykonanego  przeze  mnie  projektu  a  tym  bardziej  szczegółowych  warunków 

realizacji 

zadania, 

wymagań  dotyczących  parametrów  oraz  rodzaju  materiałów 

przewidzianych  do  wykonania  zadania  przez  zamawiającego,  dlatego  moja  pozycja  w 

niniejszym postępowaniu była identyczna jak pozostałych oferentów. 


Wszelkie  kwestie  sporne  na  etapie  realizacji  zamówienia  rozstrzygane  będą  w  oparciu  o 

wykonany  projekt,  który  ze  względu  na  swój  techniczny  charakter  jest  obiektywny  i  jasny, 

ponadto  wpływ  na  kwestie  związane  z  realizacją  zamówienia  ma  również  przygotowany 

przez  Inwestora  dokument  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót,  który  w 

przypadku  sporów  z  zasady  implikuje  obiektywne  rozwiązania  dotyczące  realizacji  zadania 

jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo realizacji zadania dla Zamawiającego. 

Ponadto  w  realizacji  zamówienia  będzie  brał  udział  Inspektor  nadzoru  ze  strony 

Zamawiającego, który swoją wiedzą techniczną zapewni niezbędny obiektywizm co do oceny 

kwestii, kt

óre mogłyby stwarzać jakiekolwiek wątpliwości. 

W  złożonym  do  oferty  formularzu  JEDZ  Część  Ili:  Podstawy  wykluczenia,  Sekcja  C: 

Podstawy  związane  z  niewypłacalnością,  konfliktem  interesów  lub  wykroczeniami 

zawodowymi,  wiersz  6  zaznaczyłem  zgodnie  z  prawdą,  że  nie  byłem  zaangażowany  w 

przygotowanie postępowania. 

Prace projektowe które wykonałem i zakończyłem w 2017 roku stanowiły odrębne zadanie, a 

informacje  zawarte  w  projekcie  miały  charakter  techniczny  i  od  chwili  przekazania  ich 

zamawiającemu  nie  miałem  żadnego  wpływu  na  wykonany  przeze  mnie  projekt,  a  tym 

bardziej na postępowanie nie widząc o jego prowadzeniu. 

Wobec  powyższego  nie  byłem  w  żaden  sposób  realnie  zaangażowany  w  przygotowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia, co wprost wskazywało na konieczność zaznaczenia 

pola  z  opcją  ,,nie'’  w  formularzu  JEDZ,  natomiast  sam  sposób  prowadzenia  postępowania 

dawał równe szanse wszystkim jego uczestnikom.” 

W  piśmie  z  dnia  22  grudnia  2020  r.  zawierającym  m.in.  informację  o  wykluczeniu 

Odwołującego z postępowania Zamawiający podał: „(…) W związku z faktem, iż Wykonawca 

brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  przygotowując  opis 

przedmiotu zamówienia poprzez opracowanie dokumentacji projektowej w/w postępowania, 

Zamawiający  zgodnie z  art. 24 ust. 10 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dalej ustawy, w dniu 25.11.2020 r. wezwał 

Wykonawcę  do  złożenia  stosownych  wyjaśnień  i  udowodnienia,  że  jego  udział  w 

postępowaniu nie zakłócił konkurencji.  

Wykonawca miał udowodnić oraz uzasadnić, że jego udział w przygotowaniu postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  nie  spowoduje  naruszenia  uczciwej  konkurencji  i  zapewni  równe 

traktowanie Wykonawców. Należało udowodnić, iż nie miał Pan rzeczywistej  przewagi i nie 

był  w  pozycji  uprzywilejowanej  nad  innymi  uczestnikami  postępowania,  poprzez  wpływ 

istotnych  informacji  pozyskanych  w  toku  wykonywania  czynności  związanych  z 

przygotowaniem  postępowania,  co  dało  możliwość  sporządzenia  oferty  na  lepszych 


waru

nkach.  Wątpliwość  budziła  również  sytuacja  w  jaki  sposób  będą  rozwiązywane 

problemy  z  ewentualnymi  rozstrzygnięciami  kwestii  spornych,  na  etapie  realizacji 

zamówienia,  w  których  będzie  wymagana  opinia  autora  opisu  przedmiotu  zamówienia 

(dokumentacji projek

towej), gdzie to Wykonawca będzie sam dla siebie arbitrem sporu.  

W  odpowiedzi Wykonawca  wyjaśnił  m.in.,  że  nie  zdobył  przewagi  nad  innymi  uczestnikami 

postępowania, podczas wykonywania prac projektowych, gdyż po ogłoszeniu przetargu miał 

dostęp do takich samych dokumentów jak inni oferenci oraz nie wiedział wcześniej, o fakcie 

ogłoszenia  postępowania  na  realizację  przez  Zamawiającego,  co  nie  dało  mu  przewagi 

czasowej.  

Zamawiający  nie  może  uznać  wyjaśnień  za  wystarczające  oraz  uważa,  iż  fakt  zakłócenia 

kon

kurencji nie może być wyeliminowany w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z 

udziału  w  postępowaniu,  gdyż  Wykonawca  nie  przedstawił  żadnych  konkretnych  dowodów 

oraz nie przedstawił wyjaśnień, które uprawniałyby do przyjęcia, iż konkurencja w niniejszym 

postępowaniu nie jest zakłócona.  

Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  całej  gminy  charakteryzuje  się  określoną 

specyfiką  realizacji  takiego  zadania.  Prace  montażowe  muszą  być  prowadzone  w 

rozproszeniu, na terenie całej gminy w setkach różnych lokalizacji. W takiej inwestycji istotna 

jest znajomość terenu i sposób organizacji pracy podczas realizacji inwestycji. 

Mimo,  że  obiekty  oświetlenia  ulicznego  są  podobnej  budowy,  to  są  jednak  umieszczone  w 

różnych  lokalizacjach  o  różnym  poziomie  dostępności,  w  odniesieniu  do  rodzaju  dróg, 

zabudowań, zadrzewienia, ukształtowania pobocza, itp. 

Projektant,  przygotowując  dokumentację  projektową  modernizacji  oświetlenia  ulicznego  na 

danym terenie gminy poznaje szczegółowo cały obszar objęty inwestycją. Ma pełną wiedzę, 

jakie mogą wystąpić ryzyka, podczas realizacji zadania. Jest to istotna przewaga nad innymi 

Wykonawcami, którzy nie znają tak szczegółowo specyfiki inwestycji. 

Przed przygotowaniem wyceny prac, potencjalni Wykonawcy (Oferenci) nie mają technicznej 

możliwości  przeprowadzenia  wizji  lokalnej  całego  obszaru  gminy  objętego  pracami  w  celu 

opracowania  szczegółowej  analizy  prac  i  oceny  możliwego  do  wystąpienia  ryzyka.  Stąd 

potencjalni Wykonawcy uwzględniają w kosztach średnie lub nawet wysokie ryzyko realizacji 

zadania, co przekłada się bezpośrednio na wyższą cenę składanych ofert, co jest widoczne 

w niniejszym postępowaniu. 

Projektant  opracowując  dokumentacją  projektową  a  co  za  tym  idzie  opis  przedmiotu 

zamówienia,  co  jest  podstawą  do  ogłoszenia  postępowania  przetargowego  posiada  szereg 

informacji  niedostępnych  dla  konkurencji.  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

przygotowywana jest w oparciu o dokumentację projektową i to na podstawie dokumentacji 


ustalane  są  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymagania  odnośnie  uczestnictwa,  co 

daje możliwość korzystnego sformułowania zapisów dla projektanta a także może on, nawet 

w  sposób  niezamierzony,  wywrzeć  wpływ  na  jego  warunki  w  sensie  dla  niego korzystnym. 

Powoduje  to  przewagę  czasową  nad  innymi  oferentami  przy  przygotowaniu  oferty,  gdyż 

Projektant  znał  całą  dokumentację  oraz  miał  świadomość  rozmiaru  robót  jeszcze  przed 

opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu, co postawiło go na uprzywilejowanej pozycji. 

W  złożonym  z  ofertą  formularzu  JEDZ  Część  111:  Podstawy  wykluczenia,  Sekcja  C: 

Podstawy  związane  z  niewypłacalnością,  konfliktem  interesów  lub  wykroczeniami 

zawodowymi, wiersz 6 Wykonawca zaznaczył, że „Nie" był zaangażowany w przygotowanie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Tłumacząc w wyjaśnieniu, że zostało to oznaczone 

zgodnie  z  prawdą,  gdyż  nie  był  zaangażowany  w  przygotowanie  postępowania  i  nie  miał 

wiedzy odnośnie prowadzenia postępowania. 

Dokumentacja  projektowa  stanowiąca  opis  przedmiotu  zamówienia  jest  niezbędna  do 

przygotowania całości postępowania i stanowi integralną część dokumentacji przetargowej, a 

więc  autor  opisu  przedmiotu  zamówienia  jest  w  pełni  zaangażowany  w  przygotowanie 

postępowania.  Ponadto  w  trakcie  ogłoszonego  postępowania  wpływało  szereg  istotnych, 

technicznych  pytań  składanych  przez  potencjalnych  oferentów,  dotyczących  opisu 

przedmiotu  zamówienia  Autorem  odpowiedzi  był  projektant,  który  udzielał  wyjaśnień  oraz 

decydował  o ewentualnych  zmianach  opisu, które miały  znaczący  wpływ  na  przygotowanie 

oferty oraz wycenę przedmiotu zamówienia, co również świadczy o fakcie zaangażowania w 

postępowanie. 

Na etapie  realizacji, który  jest  skomplikowanym  i  rozległym  procesem,  często  pojawiają się 

kwestie  sporne,  które  wymagają  zaangażowania  autora  dokumentacji  projektowej  w 

przygotowanie  opinii  i 

decyzji  dotyczących  dalszego  prowadzenia  prac.  Będąc  arbitrem 

sporu samym dla siebie może spowodować, że Wykonawca znajdzie się w sytuacji mogącej 

doprowadzić  do  konfliktu  interesów,  poprzez  wywarcie  wpływu  na  warunki  realizacji  z 

korzyścią  dla  siebie.  Gdzie  ewidentnie  sytuacja  taka  prowadziłaby  do  zniekształcenia 

konkurencji. 

(…)” 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie  podlega  oddaleniu.  Nie  potwierdziły  się  bowiem  zarzuty  w  nim 

postawione, w granicach których, stosownie do art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba orzeka. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp 

z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  lub  którego  pracownik,  a  także  osoba  wykonująca  pracę  na  podstawie  umowy 

zlecenia,  o  dzieło,  agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  brała  udział  w 


przygotowaniu  takiego  postępowania,  chyba  że  spowodowane  tym  zakłócenie  konkurencji 

może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie  wykonawcy  z  udziału  w 

postępowaniu.  Przepis  ten  pozostaje  w  związku  z  art.  24  ust.  10  ustawy  Pzp,  który  przed 

wykluczeniem  wykonawcy  z  postępowania  zobowiązuje  zamawiającego  do  zapewnienia 

temu wykonawcy możliwości udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o 

udzieleni

e zamówienia nie zakłóci konkurencji,  

Powyższe  oznacza,  że  w  przypadku  gdy  wykonawca  brał  udział  w  przygotowaniu 

postępowania, dla uniknięcia wykluczenia z postępowania powinien wykazać, że wykonane 

przez  niego  czynności  w  ramach  przygotowania  postępowania,  nie  spowodują  naruszenia 

uczciwej konkurencji, przy czym nie chodzi w tym przypadku jedynie o czynności osobiście 

podejmowane  przez  przedsiębiorcę,  lecz  także  o  czynności  wykonane  przez  jego 

pracownika, 

a  także  osobę  wykonującą  pracę  na  podstawie  umowy  zlecenia,  o  dzieło, 

agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług.  W  związku  z  tym  przedstawiona  przez 

Odwołującego  argumentacja,  jakoby  za  brakiem  jego  wiedzy  odnośnie  szczegółów 

dokumentacji  oraz  informacji  pozyskanych  w  trakcie  opracowywania  dokumentacji 

projektowej,  przemawiało  to,  że  została  ona  opracowywana  przez  byłego  pracownika  p.  D. 

M., 

nie może być uznana za trafioną.  

Niezależnie  od  tego,  iż  ww.  przepis,  dla  jego  wypełnienia,  nie  wymaga  osobistego 

udziału  w  przygotowaniu  postępowania,  to  zauważenia  wymaga,  iż  przekazana  przez 

Zamawiającego na płycie CD dokumentacja, zawiera podpisy Odwołującego jako projektanta 

i  autora  tej  dokume

ntacji.  Dotyczy  to  m.in.  Projektu  technicznego,  Przedmiaru  Robót, 

planów, schematu oraz dokumentu Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, na 

których widnieją dane i podpis p. A. B.. Na żadnym z dokumentów nie widnieje podpis p. D. 

M. 

. W  związku z  tym, oświadczenie Pana D.  M.,  w  którym stwierdza m.in.: „W 2017  r.  na 

pol

ecenie  Szefa  wykonałem  prace  związane  z  opracowaniem  projektu  przebudowy 

oświetlenia  w  Gminie  Rytwiany.  Prace  wykonałem  samodzielnie.”,  złożone  po  wykluczeniu 

Odwołującego  z  postępowania,  nie  może  być  uznane  za  wiarygodny  dowód  na  brak 

autorstwa  dokumentac

ji  po  stronie  Odwołującego.  Ponadto  Odwołujący  uczestniczył  przy 

udzielaniu  odpowiedzi  na  pytania  wykonawców,  zadawane  po  wszczęciu  postępowania,  a 

przed  terminem  składania  ofert,  oraz  spoczywają  na  nim  obowiązki  z  zakresu  nadzoru 

autorskiego nad realizacj

ą zamówienia w oparciu o sporządzoną dokumentację, wynikające 

z  zawartej  z  Zamawiającym  umowy  z  2017  r.  Zauważenia  również  wymaga,  że  teza  o 

udziale  ww.  p.  D.  M. 

przy opracowaniu dokumentacji pojawiła się dopiero w odwołaniu, nie 

była ona elementem wyjaśnień Odwołującego, złożonych na wezwanie w trybie art. 24 ust. 

10  ustawy  Pzp

,  a  to  ich  treść  była  znacząca  dla  decyzji  Zamawiającego  o  wykluczeniu  z 

postępowania. 


W  okolicznościach  analizowanej  sprawy  rozstrzygnięcia  Izby  wymaga  w  szczególności, 

czy wobec: 

1)   opracowania  w  2017  r. 

przez  Odwołującego  dokumentacji  postępowania,  stanowiącej 

OPZ w analizowanym postępowaniu,  

sporządzenia  kosztorysu  inwestorskiego  i  ustalenia  wartości  szacunkowej  zamówienia, 

następnie,  na  dwa  miesiące  przed  wszczęciem  postępowania,  zaktualizowanego  przez 

Odwołującego,  

3)  udzielania  odpowiedzi  na  pytania,  s

tawiane  przez  innych  wykonawców  po  wszczęciu 

postępowania, a przed terminem składania ofert, 

spoczywającego  na  Odwołującym  obowiązku  pełnienia  nadzoru  autorskiego  w  trakcie 

w

ykonywania zamówienia,  

mając  na  uwadze  dokumentację  postępowania,  a  w  szczególności  wyjaśnienia  tego 

wykonawcy  udzielone 

na  wezwanie  Zamawiającego  w  trybie  art.  24  ust.  10  ustawy  Pzp, 

czynność  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  dokonana  przez  Zamawiającego  jest 

zgodna z art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp. 

Nie  jest  sporne,  że  Odwołujący  wykonał  dokumentację  projektową,  stanowiącą  opis 

przedmiotu  zamówienia  w  analizowanym  postępowaniu,  w  tym  sporządził  kosztorys 

inwestorski,  a  także,  jako  autor  tej  dokumentacji  projektowej,  uczestniczył  w  udzielaniu 

odpowiedzi  na  pytania  stawiane 

Zamawiającemu  przez  wykonawców  przed  terminem 

składania ofert, jak też to, że jego obowiązkiem jest pełnienie nadzoru autorskiego w ramach 

realizacji przedmiotowego zamówienia. 

Jak  wynika  z  ww.  umowy  z  dnia 

5  września  2017  r.  zawartej  pomiędzy 

Zamawiającym  a  Odwołującym,  jej  przedmiotem  było  wykonanie  dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Rytwiany na energooszczędne. 

Wykonawca  był  obowiązany  m.in.  do:  wykonania  inwentaryzacji  istniejącego  oświetlenia, 

uzyskania  warunków  na  realizację  zadania  na  majątku  PGE,  wykonania  dokumentacji 

technicznej,  w  tym: 

części  opisowej  i  rysunkowej,  kosztorysu  inwestorskiego,  przedmiaru 

robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiot Zamówienia obejmował 

także  prowadzenie  nadzoru  autorskiego  nad  wykonaniem  inwestycji  na  podstawie 

dokumentacji projektowej do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. 

Powyższe  wskazuje,  że  Odwołujący  posiadał  istotną  przewagę  konkurencyjną  nad  

innymi  wykonawcami 

biorącymi  udział  w  postępowaniu.  Przewaga  ta  polegała  przede 

wszystkim 

na znajomości pełnej dokumentacji projektowej, w tym kosztorysu inwestorskiego, 

który na dwa miesiące przez wszczęciem postępowania podlegał aktualizacji, której dokonał 


Odwołujący  oraz  na  wpływie  na  treść  udzielanych  wykonawcom  odpowiedzi  na  stawiane 

przez nich pytania.  

Na  rozprawie  pełnomocnik  Odwołującego,  podjął  próbę  marginalizowania  swojego 

udziału  w  przygotowaniu  postępowania  i  w  aktualizacji  kosztorysu  inwestorskiego,  który 

stanowił  podstawę  określenia  wartości  szacunkowej  zamówienia  przez  Zamawiającego, 

oświadczając,  że  właściwie  nie  chodziło  o  aktualizację  kosztorysu  inwestorskiego,  lecz 

postawienie  aktualnej  daty,  a  dokona

ł  tego  jego  były  pracownik,  oraz,  że  wielkości  w 

ko

sztorysie nie zostały zmienione. 

Zauważenia jednak wymaga, iż podpis na kosztorysie z 6 sierpnia 2020 r., tj. z daty 

sprzed  dwóch  miesięcy  przed  wszczęciem  postępowania,  należy  do  Odwołującego.  Zatem 

także  w  tym  przypadku  twierdzenia  Odwołującego  rozmijają  się  z  tym,  co  wynika  z 

przekazanych  Izbie  dokumentów.  Bez  znaczenia  dla  oceny  w  zakresie  istnienia  udziału 

Odwołującego w przygotowaniu postępowania, ma również okoliczność, iż na dwa miesiące 

przed  termi

nem  zamieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu,  wielkości  podane  w  tym 

kosztorysie  nie  zostały  zmienione  w  stosunku  do  podanych  w  2017  r.  Zakładając 

profesjon

alizm wykonawcy, należało przyjąć, że przed złożeniem podpisu pod kosztorysem 

przeanalizował jego treść pod względem aktualnych uwarunkowań kosztowych, związanych 

z jego przedmiotem.  

Za chybioną należy także uznać argumentację Odwołującego, że upływ trzech lat od 

sporządzenia  dokumentacji  projektowej  i  duża  ilość  realizowanych  przez  niego  zleceń  w 

zakresie 

projektowania,  powoduje,  że  znajdował  się  w  takiej  samej  sytuacji,  jak  inni 

wykonawcy.  Opracowanie  dokumentacji  projektowej, 

która  w  myśl  ww.  umowy  z  2017  r. 

wiązała  się  z  przeprowadzeniem  inwentaryzacji  istniejącego  oświetlenia,  oznacza,  że 

Odwołujący  znacznie  wcześniej  pozyskał  wiedzę  o  przedmiocie  zamówienia,  znał 

ewentualne ryzyka z nim związane, co stawia go w zdecydowanie korzystniejszej pozycji, niż 

innych  wykonawców,  którzy  dopiero  po  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  mogli  rozpocząć  analizę 

dokumentacji  po

stępowania, w tym OPZ, mogli zadawać  Zamawiającemu pytania (na które 

od

powiedzi udzielał także Odwołujący) i oczekiwać na odpowiedź, zanim podejmą decyzję o 

udziale  w  postępowaniu  i  przystąpią  do  sporządzenia  oferty.  Ponadto  Odwołujący  mając 

świadomość  tego,  że  będzie  pełnił  nadzór  autorski  nad  realizacją  zamówienia  mógł 

za

oferować  takie  rozwiązania,  które  zoptymalizowały  koszty  realizacji  przez  niego 

zamówienia.  Taka  możliwość  nie  była  dostępna  innym  wykonawcom.  Podnoszona  przez 

Odwołującego argumentacja, iż ceny ofert złożonych w postępowaniu mieszczą się w kwocie 

przeznaczonej  na  ten  cel  przez  Zamawiającego,  nie  wpływa  na  zmianę  powyższej  oceny. 

Zauważenia wymaga, iż cena oferty Odwołującego, jest wyraźnie niższa od cen pozostałych 

ofert. 


Skład orzekający Izby nie podziela stanowiska Odwołującego, iż do jego wykluczenia 

z postępowania doszło „niejako automatycznie”, jak też sugestii, że nastąpiło to wyłącznie z 

uwagi  na  to,  że  opracował  dokumentację  projektową,  stanowiącą  opis  przedmiotu 

zamówienia.   

Wbre

w stanowisku Odwołującego, nie chodzi jedynie o fakt sporządzenia przez niego 

dokumentacji  projektowej,  lecz 

także  o  szereg  innych  jego  aktywności  związanych  z 

przygotowaniem  postępowania,  poprzedzających  jego  wszczęcie,  a  także  po  jego 

wszczęciu,  a  przed  terminem  składania  ofert,  oraz  wzgląd  na  jego  rolę  w  trakcie  realizacji 

zamówienia,  a  także  brak  stosownych  wyjaśnień  Odwołującego,  w  których  by  wykazał,  że 

jego udział w postępowaniu nie zakłóca konkurencji, bądź, że może ono być wyeliminowane 

w inny spos

ób, niż przez wykluczenie z postępowania.  

W

yjaśnienia z dnia 25 listopada 2020 r., udzielone przez Odwołującego na wezwanie 

Zamawiającego  w  trybie  art.  24  ust.  10  ustawy  Pzp,  nie  spełniają  tego  wymogu.  Należy 

zgodzić się z Zamawiającym i Przystępującym, że wyjaśnienia Odwołującego nie pozwalają 

na  uznanie,  iż  wykonawca  ten  przedstawił  argumenty  czy  dowody,  które  uprawniałyby  do 

przyjęcia,  że  na  skutek  jego  udziału  w  postępowaniu,  konkurencja  nie  została  zakłócona. 

Wyjaśnienia  są  ogólnikowe,  nadto  zawierają  stwierdzenia,  które  nie  odpowiadają  temu,  co 

zostało  ustalone  w  toku  postępowania  odwoławczego  i  co  wynika  z  dokumentacji 

postępowania.  Odwołujący  nie  sprostał  ciążącemu  na  nim  obowiązkowi  udowodnienia,  że 

nie  miał  rzeczywistej  przewagi  nad  innymi  uczestnikami  postępowania  i  nie  był  w  pozycji 

uprzywilejowanej,  poprzez  pozyskanie  istotnych  informacji 

w  toku  wykonywania  czynności 

związanych z przygotowaniem postępowania, co dało mu możliwość sporządzenia oferty na 

lepszych warunkach. 

W  wyjaśnieniach  Odwołujący  wskazał,  że  dysponował  taką  samą  wiedzą  o 

przedmiocie  zamówienia  jak  inni  potencjalni  uczestnicy  postępowania,  o  którym,  podobnie 

jak  inni,  dowiedział  się  z  ogłoszenia  o  zamówieniu.  Jednakże  tego  nie  wykazał.  W 

wyjaśnieniach  jedynie  ogólnikowo  wskazał  na  wykonaną  dokumentację  i  odpowiedzi  na 

pytania, następnie udostępnione przez Zamawiającego wykonawcom. 

J

ak  wyżej  wskazano,  w  ramach  umowy  z  5  września  2017  r.,  zawartej  z 

Zamawiającym  był  on  m.in.  zobowiązany  do  wykonania  m.in.  inwentaryzacji  istniejącego 

oświetlenia.  Ze  stanowiska  Zamawiającego  zawartego  w  informacji  o  wykluczeniu 

Odwołującego  z  postępowania  wynika  m.in.,  że  objęte  przedmiotem  zamówienia  obiekty 

oświetlenia  ulicznego  są  wprawdzie  podobnej  budowy,  jednak  są  umieszczone  w  różnych 

lokalizac

jach  o  różnym  poziomie  dostępności  w  odniesieniu  do  rodzaju  dróg,  zabudowań, 

zadrzewienia,  ukształtowania  pobocza,  itp.  Projektant  miał  pełną  wiedzę,  jakie  mogą 


powstać  ryzyka  podczas  realizacji  zadania,  co  stanowi  istotną  przewagę  nad  innymi 

Wykonawcami, 

którzy  nie  znają  tak  szczegółowo  specyfiki  zamówienia.  Ponadto  miał  też 

przewagę  czasową  przy  przygotowywaniu  oferty,  ponieważ  znał  całą  dokumentację  oraz 

miał świadomość rozmiaru robót przed ogłoszeniem zamówienia.  

Skoro 

Odwołujący  sporządził  dokumentację  projektową  stanowiącą  opis  przedmiotu 

zamówienia,  kosztorys  inwestorski  sporządzony  przez  Odwołującego  jest  opatrzony  datą 6 

sierpnia 2020 r., a zamówienie zostało wszczęte w dniu 7 października 2020 r., to nie można 

uznać  za wiarygodne twierdzenia Odwołującego,  że dysponował  taką  samą,  w  tym  samym 

czasie  pozyskaną,  wiedzą  o  zamówieniu  jak  inni  wykonawcy.  Nadto  udzielając  odpowiedzi 

na pytania wykonawców składane po wszczęciu postępowania, miał  istotny wpływ na treść 

udzielonych  odpowiedzi,  co  potwierdzaj

ą  jego  stwierdzenia  zawarte  w  powyżej 

przedstawionym odwołaniu, np. zawarte w informacji z dnia 2 listopada 2020 r.: „Odwołujący 

pozostawił  wybór  potencjalnym  wykonawcom.”  (m.in.  pytanie  nr  3).  Również  w  odwołaniu 

znalazły  się  stwierdzenia  wskazujące  na  pełniejszą  i  wcześniej  pozyskaną  wiedzę,  co  do 

przedmiotu  zamówienia,  np.  odnośnie  pytania  nr  7,  gdzie  Odwołujący  stwierdził  m.in.,  że 

pytanie  sugeruje,  jakoby  opracowana  dokumentacja  była  niekompletna,  podczas  gdy  po 

zapoznaniu się (nawet pobieżnym) z załączoną dokumentacją oczywistym jest, że obliczenia 

te  nie  są  potrzebne  ze  względu  na  to,  że  oprawy  muszą  być  zainstalowane  w  miejsce  już 

istniejących,  starych  opraw,  a  jakiekolwiek  niedogodności  związane  z  jakością  planów  z 

rozmieszczeniem opraw spowodowane 

są możliwościami (a raczej ich brakiem) technicznym 

sprzętu Zamawiającego, przy użyciu którego publikowane są ogłoszenia o zamówieniu. (…), 

a  także  odnośnie  pytania  nr  8,  gdzie  Odwołujący  stwierdził,  że  zapisy  projektu  dotyczące 

systemu  sterowania  wynikały  z  wymagań  Zamawiającego  które  zostały  przedstawione 

Odwołującemu  na  etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej.  W  odpowiedzi  na 

pytanie  wyjaśniono  sposób  komunikacji  pomiędzy  elementami  systemu.  Jakkolwiek 

Odwołujący  podał  w  odwołaniu,  iż  wykonawcy  mogli  zapoznać  się  z  dokumentacją  w 

siedzibie Zamawiającego czy dokonać wizji lokalnej, jednak nie wykazał, że np. wyznaczony 

czas 

na  złożenie  ofert  w  postępowaniu,  z  uwagi  na  jego  specyfikę,  wykluczał  uznanie,  iż 

znajdował się w pozycji uprzywilejowanej. Ogólnikowe stwierdzenia w tym zakresie nie mogą 

być uznane za wystarczające do stwierdzenia braku zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

Także  twierdzeń  zawartych  w  wyjaśnieniach  odnośnie  postawionego  w  wezwaniu 

żądania  wyjaśnienia,  w  jaki  sposób  będą  rozwiązywane  problemy  z  ewentualnymi 

rozstrzygnięciami  kwestii  spornych  na  etapie  realizacji  zamówienia,  w  których  będzie 

wymagana  opinia  autora  opisu  przedmiotu  zamówienia  (dokumentacji  projektowej),  w 

sytuacji gdyby doszło do sporu i Wykonawca miałby być sam dla siebie arbitrem tego sporu, 

w ocenie Izby nie można uznać za sprostanie oczekiwaniom Zamawiającego.  


Ogólnikowe  odwołanie  się  do  sporządzonego  projektu,  ze  wskazaniem,  iż  według 

Odwołującego jest  obiektywny  i  jasny,  przy  jednoczesnym  pominięciu,  iż  były  formułowane 

do  niego  pytania  przez  wykonawców,  jak  też  próba  skierowania  uwagi  na  rolę  Inspektora 

nadzoru  w  procesie  realizacji  zamówienia,  w  miejsce  skupienia  się  na  kwestii  nadzoru 

autorskiego,  realizowanego  w  oparciu  o  inne  przepisy  prawa,  w  ocenie  Izby  nie  mo

gą  być 

uznane,  za  wykazanie,  iż  fakt  pełnienia  nadzoru  autorskiego  w  ramach  realizacji 

zamówienia,  nie  wpływa  na  zakłócenie  konkurencji  w  postępowaniu  i  w  żaden  sposób  nie 

wpływał na możliwość złożenia oferty na korzystniejszych warunkach cenowych. 

Z

auważenia również wymaga, iż za nieodpowiadające rzeczywistemu stanowi rzeczy 

należy uznać stanowisko przedstawione przez Odwołującego odnośnie żądania wyjaśnień w 

zakresie informacji zawartych w JEDZ, gdzie w części Ili: Podstawy wykluczenia, Sekcja C: 

Podstawy  związane  z  niewypłacalnością,  konfliktem  interesów  lub  wykroczeniami 

zawodowymi,  wiersz  6 

Odwołujący  zaznaczył  odpowiedź  wskazującą,  że  nie  był 

zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.  

Odwołujący  składając  ofertę  w  postępowaniu,  w  którym  załącznikiem  do  SIWZ, 

zawierającym OPZ była sporządzona przez niego dokumentacja projektowa, w sytuacji, gdy 

przed  terminem 

wszczęcia  postępowania  sporządził  kosztorys  inwestorski,  zaś  przed 

terminem 

składania ofert udzielał odpowiedzi na pytania stawiane przez wykonawców, mając 

w ten sposób wpływ na treść opisu, co z kolei mogło mieć wpływ na przygotowanie i wycenę 

ofert,  musiał  zatem  zdawać  sobie  sprawę  ze  swojego  udziału  w  przygotowaniu 

postępowania.  Nie  można  zatem  uznać  za  zgodne  z  rzeczywistością,  zawartego  w 

wyjaśnieniach,  twierdzenia  Odwołującego,  że  w  żaden  sposób  nie  był  zaangażowany  w 

przygotowanie zamówienia.  

Niezależnie od powyższego, wyjaśnienia złożone przez Odwołującego, nie zawierają 

wykazania, że np. termin składania ofert, przy uwzględnieniu znanej mu specyfiki przedmiotu 

zamówienia,  nie dawał mu  przewagi  co  do możliwości  - tak  w  zakresie czasu, jak  i treści  -  

przygotowania  oferty.  Nie  zawierają  także  wykazania,  że  w  takim  samym  stopniu  jak  on, 

pozostali wykonawcy znali 

wartość zamówienia.  

W  ocenie  składu  orzekającego  również  argumentację  odwołania  odnoszącą  się  do 

art.  31d  ustawy  Pzp  należy  uznać  za  nietrafioną.  Odwołujący  w  złożonych  wyjaśnieniach 

stwierdz

ił, że nie brał udziału w przygotowaniu postępowania, natomiast z odwołania wynika, 

że czyni zarzut, że Zamawiający nie wskazał, jakie czynności podjął w celu wyeliminowania 

zakłócenia  konkurencji.  Zauważenia  przy  tym  wymaga,  że  Odwołujący  nie  wskazał,  a  tym 

bardziej  nie  wykazał,  że  poinformował  Zamawiającego  o  zamiarze  wzięcia  udziału  w 

postępowaniu.  Jak  natomiast  Zamawiający  podał  na  rozprawie,  był  on  zaskoczony  tym,  że 


Odwołujący złożył ofertę w postępowaniu. W odwołaniu znalazło się także  stwierdzenie, że 

Zamawiający nie dostrzega możliwości wyeliminowania faktu zakłócenia konkurencji w inny 

sposób,  jednakże  nie  towarzyszy  mu  wskazanie,  jakie  ewentualne  możliwości  w  tym 

zakresie 

mogłyby  zaistnieć  po  terminie  składania  ofert.  Formułowanie  zarzutów  co  do 

ewentualnych czynności sprzed terminu składania ofert jest natomiast spóźnione. 

Od  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  oczekuje  się  profesjonalizmu  i  rzetelności.  W  okolicznościach  analizowanej 

sprawy  zostało  wykazane,  że  Odwołujący  brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  i  ma 

brać udział przy jego realizacji, pełniąc nadzór autorski, jako autor projektu, według którego 

zamówienie  ma  być  realizowane.  W  związku  z  tym,  w  miejsce  zaprzeczania  temu,  czy 

bagatelizowania  jego  roli  jako  autora  projektu,  w  składanych  wyjaśnieniach  powinien 

wykazać,  że  spowodowane  tym  zakłócenie  konkurencji  może  być  wyeliminowane  w  inny 

sposób, niż przez wykluczenie go z udziału w postępowaniu.  

W ocenie Izby Odwołujący nie sprostał temu obowiązkowi. Odwołujący skupił się na 

marginalizowaniu  swojej  roli 

w  przygotowaniu  postępowania,  zmierzając  na  koniec  do 

stwierdzenia, 

że  nie  był  w  żaden  sposób  realnie  zaangażowany  w  przygotowanie 

postępowania,  co  mija  się  z  prawdą.  Zamawiający  miał  zatem  podstawy  do  uznania,  iż 

wystąpiła  przesłanka  wykluczenia,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  19  ustawy  Pzp. 

Wykluczenie wykonawcy na podstawie  tego 

przepisu występuje w przypadku spełnienia się 

wymienionych  w  nim  przesłanek,  tj.  udziału  wykonawcy  w  przygotowaniu  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  oraz  braku  możliwości  wyeliminowania  spowodowanego  tym 

zakłócenia  konkurencji  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie  wykonawcy  z  postępowania. 

Udział  Odwołującego  w  przygotowaniu  postępowania  został  wykazany,  także  za  sprawą 

dowodów  przez  niego  przedłożonych.  Nie  zostało  natomiast  wykazane,  aby  w 

okolicznościach  analizowanej  sprawy,  Zamawiający  miał  możliwość  wyeliminowania 

spowodowanego  tym  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  w  inny  sposób,  niż  poprzez 

wykluczenie Odwołującego z udziału w postępowaniu.  

Stosownie  do  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp: 

Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości.  Zgodnie  natomiast  z  art.  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp:  Zamówienia  udziela  się 

wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 

treści odwołania wynika, iż zarzut naruszenia tych przepisów polega na naruszeniu 

zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  w  związku  z 

bezpodstawnym wykluczeniem Odwołującego z postępowania, co skutkowało zaniechaniem 


wyboru oferty najkorzystniejszej. Jest on zatem 

konsekwencją zarzutu naruszenia art. 24 ust. 

1 pkt 19 ustawy Pzp, który jak wyżej przedstawiono, nie znalazł potwierdzenia. W związku z 

tym  za  niezasadne  należy  uznać  także  zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  tych 

przepisów.  

Z  tych  względów,  w  wyniku  rozpatrzenia  zarzutów  odwołania,  Izba  orzeka,  na 

podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  i  2  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:  …………………………………. 


wiper-pixel