KIO 3530/20 WYROK dnia 2 lutego 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt KIO 3530/20 

WYROK 

z dnia 2 lutego 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Packo 
 

Protokolant:             

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  1  lutego  2021 

r., w Warszawie, odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę 

Kompania Biurowa 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu  

przy 

udziale 

wykonawcy 

Kon

sorcjum 

Biuro 

Klub 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Łomiankach  Dolnych  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  Kompanię  Biurową  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością i: 

2.1. z

alicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Kompanię 

Biurową  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  tytułem  wpisu  od 

odwołania, 

zasądza  od  Kompanii  Biurowej  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  na 

rzecz 

Sądu  Apelacyjnego  w  Poznaniu  kwotę  4  203  złote  80  groszy  (słownie: 

cztery  tysi

ące  dwieście  trzy  złote  osiemdziesiąt  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  dojazdu  i  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  

11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 


Sygn. akt: KIO 3530/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Poznaniu prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na „dostawę materiałów biurowych dla sądów apelacji poznańskiej na rok 2021” 

na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  

z  2019  r.  poz.  1843  z  późn.  zm.),  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu  zostało  opublikowane  31  sierpnia  2020  r.  w  dzienniku  urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2020/S 172-

413792. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty 

określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

II 

Stanowisko Odwołującego 

Odwołujący  –  Kompania  Biurowa  Sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  niezgodne  z  prawem 

dokonanie czynności wyboru oferty wykonawcy Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o., zwanego 

dalej  „Przystępującym”,  której  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  jako  oferty  najkorzystniejszej,  tym  samym  doszło  do  naruszenia  art.  91  ust.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2.  art. 

82  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  niezgodne  z  prawem 

dokonanie  czynności  uznania,  iż  oferta  Przystępującego  odpowiada  treści  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  gdy  w  rzeczywistości,  oferta  ta  jest  niezgodna  z  treścią 

specyfikacj

i istotnych warunków zamówienia, tym samym doszło do naruszenia art. 91 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3.  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  czynności 

przeprowadzenia  postępowania  i  udzielenia  zamówienia  publicznego  w  sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, 

4.  art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  wadliwą  czynność  wyboru 

oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Przystępującego 

jako obarczonej wadą mającą wpływ na wynik postępowania, a w konsekwencji: 


2.  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  treści  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  i  w  konsekwencji  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

Przystępującego, 

3. dokonanie czynności ponownego wyboru oferty spełniającej warunki specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i jako oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone kryteria, którą jest 

o

ferta Odwołującego, 

4. obciążenie kosztami postępowania odwoławczego Zamawiającego, w tym zasądzenie od 

Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  zastępstwa  procesowego  przed  Krajową 

Izbą Odwoławczą. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący  wskazał,  że przedmiotem  zamówienia jest  dostawa 

fabrycznie  nowych  materiałów  biurowych  dla  sądów  apelacji  poznańskiej  na  rok  2021,  w 

części nr 1 – artykuły biurowe – papier i koperty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawierający  specyfikację  techniczną, tj.  rodzaj,  parametry materiałów  biurowych w  podziale 

na  poszczególne  części  zamówienia  określono  w  załączniku  nr  2  do  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia – formularz cenowy. 

Zgodnie  z  rozdziałem  10.  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  –  Opis  sposobu 

przy

gotowania  ofert  treść  oferty  stanowi  również  wypełniony  przez  wykonawcę  formularz 

cenowy 

zawierający 

szczegółowy 

opis 

przedmiotu 

zamówienia 

sporządzony  

z  wykorzystaniem  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  a  treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. 

Załącznik  nr  2  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  zawiera  następujące  dane 

dotyczące  oferowanego  przez  wykonawcę  w  postępowaniu  asortymentu:  przedmiot 

zamówienia,  jednostka  miary,  ilość,  dane  oferowanego  artykułu  (nazwa  handlowa,  symbol 

lub  model  producenta  lub  importera/dystrybutora),  cena  jednostkowa  brutto.  Zatem 

identyfikował  co  do  tożsamości  przedmiot  oferty  wykonawców.  W  szczególności  załącznik 

zawierał wymóg konkretyzacji oferowanego asortymentu zawarty w punkcie 1.: Wykonawca 

w  kolumnie  nr  5,  6  i  7  wpisuje  informacje  jednoznacznie  wskazujące  na  zaoferowany 

produkt,  pozwalające  na  jego  identyfikację.  To  jest  kolejno  dane:  5:  nazwa  handlowa;  6: 

symbol  lub  model  producenta  lub  importera/dystrybutora;  oraz  7:  producent  lub 

importer/dystrybutor. 

Załącznik  nr  2  stanowi  treść  oferty  wykonawców  w  postępowaniu  sensu  stricto  i  zawiera 

identyfikację  oferowanego  asortymentu  oraz  jego  wycenę.  Uwzględniając  charakter 

załącznika  nr  2  oraz  danych  w  nim  zawartych  jako  treści  oferty  nie  podlega  on  możliwości 

uzupełnienia  ani  poprawiania  jakichkolwiek  wad  w  nim  zawartych  w  trybie  art.  26  ust.  3 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  bowiem  nie  dotyczy  treści  oferty.  Niezgodność 


zaoferowanego  asortymentu  z  wymaganiami  specyfikacji  istotnych  w

arunków  zamówienia 

określonymi  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  stanowi  o  obowiązku  odrzucenia  oferty  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający  wymagał  zaoferowania  w  załączniku  nr  2,  w  pozycjach  nr  28,  32,  39 

odpowiedni: 

poz. 28.: koperta DL SK o/prawe, gramatura 80 g/m

, poddruk niebieski, kolor biały, 

poz. 32.: koperta C3 z paskiem (HK), gramatura 110 g/m

, kolor biały, 

poz. 39.: koperta C3 z paskiem (HK), gramatura 110 g/m

, kolor brązowy. 

Przystępujący w powyższych pozycjach zaoferował odpowiednio: 

koperta  DL  SK  o/prawe,  gramatura  80  g/m

,  poddruk  niebieski,  kolor  biały  –  dane 

oferowanego produktu 

– 2205, producent – Bong,  

koperta C3 z paskiem (HK), gramatura 110 g/m

, kolor biały – dane oferowanego produktu – 

produkt na zamówienie – brak kodu, producent – AG Koperty, 

koperta  C3  z  paskiem  (HK),  gramatura  110  g/m

,  kolor  brązowy  –  dane  oferowanego 

produktu 

– produkt na zamówienie – brak kodu, producent – AG Koperty. 

Zgodnie  z  wymaganiami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wykonawca  w 

kolumnie  nr  5,  6  i  7  miał  wpisać  informacje  jednoznacznie  wskazujące  na  zaoferowany 

produkt, pozwalające na jego identyfikację. 

W  pozycji  28.  została  zaoferowana  koperta  Bong  o  symbolu  2205,  która  zgodnie  z  kartą 

produktu  załączoną  przez  Odwołującego  posiada  gramaturę  75  g  oraz  stalowy  poddruk. 

Produkt  ten  należy  do  popularnej  i  zastrzeżonej  znakiem  towarowym  Business  Mail  serii 

kopert  standardowych  oferowanych  przez  producenta 

Bong,  charakteryzującej  się  szarym 

poddrukiem, o czym świadczy opis tej kategorii w ofercie producenta. 

Przystępujący w złożonych wyjaśnieniach treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

złożył  oświadczenie  producenta  Bong  zawierające  twierdzenie,  iż  koperta  o  symbolu  2205 

występuje  dwóch  wariantach  poddruku  (szarym  i  niebieskim)  oraz  w  dwóch  wariantach 

gramatury  papieru  (75  g  i  80  g).  Oświadczenie  to  powinno  być  wystarczającym  do 

odrzucenia oferty Przystępującego jako oferty nieskonkretyzowanej, a wręcz wariantowej. W 

ofercie  Przystępującego  w  pozycji  28.  zostały  podane  informacje  w  kolumnach  nr  5,  6  i  7: 

„Koperta  DL  SK  o/prawe,  poddruk  niebieski,  kolor  biały,  op.  1000szt.  \  2205  \  Bong”.  Brak 

jest  informacji  o  gramaturze  oferowanej  koperty,  a  zgodni

e  z  oświadczeniem  producenta 

złożonym  wraz  z  wyjaśnieniami  treści  oferty  przez  Przystępującego  w  toku  badania  ofert 

koperta o symbolu 2205 występuje w różnych wariantach. 

Zamawiający  posiadając  tak  szczątkowe  dane  o  zaoferowanych  produktach  nie  miał 

możliwości rzetelnej oceny złożonej oferty. Wskazane, przez firmę Przystępującego dane nie 

pozwalają  stwierdzić,  czy  oferowane  produkty  spełniają  minimalne  parametry  wymagane 

przez  Zamawiającego.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpatrywała  wiele  podobnych  spraw, 


orzek

ając jednoznacznie, iż tak złożona oferta winna być odrzucona na podstawie przepisu 

art. 89 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (np. KIO 1060/17).  

Zgodnie z wyrokiem KIO 2621/20 zamawiający podejmuje decyzję w przedmiocie odrzucenia 

oferty jedynie na 

podstawie jej treści i niedopuszczalne jest doprecyzowywanie treści oferty 

po  upływie  terminu  na  jej  złożenie.  Przyzwolenie,  aby  wykonawca  określał  swoje 

zobowiązanie ofertowe w sposób niekonkretyzujący wszystkich istotnych z punktu widzenia 

zamawiającego  aspektów,  a  dopiero  po  otwarciu  ofert,  na  etapie  ich  badania,  precyzował 

oferowane  rozwiązania,  stałoby  w  sprzeczności  z  podstawowymi  zasadami  udzielania 

zamówień  publicznych.  Wykonawca  miałby  wówczas  możliwość  manipulowania  treścią 

oferty. Zamawiający zaś byłby niepewny co do rzeczywistych cech oferowanego przedmiotu 

zamówienia  i  nie  mógłby  rzetelnie  sprawdzić  jego  zgodności  z  wymaganiami  opisanymi  

w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (KIO  652/19,  KIO  2621/20).  W  wyroku  KIO 

423/18  Izba  za  niezasa

dny  uznała  zarzut  dotyczący  zaniechania  przez  zamawiającego 

wezwania do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

bowiem wyjaśnienia w tym trybie mogą służyć  wyłącznie rozwianiu wątpliwości co do tego, 

co już w ofercie zostało przedstawione. Przepis ten natomiast wprost zabrania dokonywania 

negocjacji  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  dokonywania  jakichkolwiek  zmian  w  treści 

oferty,  jeśli  nie  mieszczą  się  one  w  dyspozycji  art.  87  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.  N

iewątpliwie  zmianą  taką  byłoby  wskazanie  dodatkowych  cech  oferowanych 

rozwiązań, istotnych z punktu widzenia spełniania wymagań specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,  w  tym  doprecyzowanie  modelu  oferowanego  urządzenia.  Treść  oferty 

precyzująca oferowane produkty i rozwiązania musi być ustalona w terminie składania ofert  

i nie może podlegać dookreśleniu po upływie tego terminu. 

Próba  skonkretyzowania  oferty  przez  Przystępującego  jest  procederem  niedopuszczalnym. 

Oferta  złożona  przez  tę  firmę  nie  spełnia  wymagań  Zamawiającego  i  powinna  podlegać 

odrzuceniu. 

Zaoferowanych  w  pozycjach  32.  i  39.  produktów  nie  można  zidentyfikować  na  podstawie 

podanych  przez  Przystępującego  danych.  Zamawiający  wymagał  podania  w  kolumnie  nr  6 

symbolu  lub  modelu  producenta  lub 

importera/dystrybutora  oferowanego  artykułu. 

Przystępujący  nie  podał  ww.  symbolu  pomimo,  że  podany  producent,  tj.  AG  Koperty 

dysponuje takimi kodami. 

W  wyjaśnieniach  do  postępowania  z  14  września  2020  r.  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi 

dotyczącej posłużenia się kodem EAN, jeśli dany produkt nie posiada innego kodu nadanego 

przez  producenta.  Producent  AG  Koperty  posiada  kody  EAN  dla  kopert  odpowiadających 

wymaganiom postawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pozycjach 32.  

i 39. załącznika nr 2. 


Przystępujący  posiadał  wiedzę  o  kodach  EAN,  ponieważ  w  tożsamym  postępowaniu 

prowadzonym  w  roku  2018  posłużył  się  kodami  EAN  dla  identyfikacji  ww.  asortymentu,  co 

potwierdza wykaz asortymentowo-

cenowy złożony w 2018 oraz wydruk ze strony producenta 

/ka

talog  kopert  nietypowych  AG  koperty  oraz  wydruk  z  katalogu  GS1  zajmującej  się 

standaryzacją kodów EAN dla kodów 5902221642128 i 5902221642456 użytych już w roku 

2018 przez Przystępującego w tożsamej ofercie. 

Przystępujący nie wziął pod uwagę wymogu Zamawiającego, że wykonawca w kolumnie nr 

5,  6  i  7  ma  wpisać  informacje  jednoznacznie  wskazujące  na  zaoferowany  produkt, 

pozwalające  na  jego  identyfikację.  To  na  wykonawcy  jako  podmiocie  profesjonalnym 

spoczywa  obowiązek  szczegółowego  zapoznania  się  z  dokumentacją  postępowania  o 

udzielenie zamówienia i rzetelnego skonstruowania oferty w sposób zgodny z wymaganiami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunek przygotowania oferty jednoznacznej, 

pozwalającej na identyfikację produktów nie został spełniony. 

P

rzystępujący,  próbując  wyjaśnić  treść  złożonej  oferty,  posłużył  się  oświadczeniami 

producentów o wycenionym dla nich asortymencie. Jednak zgodnie z wyrokiem KIO 954/14 

oświadczenie  takie  nie  ma  żadnej  mocy  dowodowej.  Nie  jest  to  oferta  tej  spółki,  zatem  

deklaracja tego podmiotu nie ma mocy wyjaśnienia tej oferty. To, co zostało zaoferowane, 

wynika z samej oferty. Choć błąd jest drobny, a zamawiający w efekcie otrzymałby długopisy 

zgodne  z  wymaganiami,  zaakceptowanie  takiego  „naprawienia”  oferty  wyjaśnieniami 

godziłoby  w  interesy  innych  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu,  zwłaszcza 

odwołującego i naruszałoby uczciwą konkurencję pomiędzy tymi wykonawcami. 

Odrzucenie  oferty  jako  niezgodnej  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

następuje,  kiedy  zamawiający  nie  jest  w  stanie  zidentyfikować  oferowanego  zamówienia, 

pomimo  że  postawił  wymóg  dotyczący  obowiązków  identyfikacyjnych  oferowanego 

zamówienia. 

III Stanowisko Zamawiającego 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  całości  i  obciążenie  kosztami  postępowania 

odwoławczego wykonawcę wnoszącego odwołanie, w tym zasądzenie od Odwołującego na 

rzecz Zamawiającego kosztów zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Zamawiający nie zgodził się z zarzutami Odwołującego. Zdaniem Zamawiającego czynność 

wyboru  oferty  Przystępującego  została  dokonana  w  sposób  prawidłowy  i  zgodny  z  treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a procedura wyjaśniająca w trybie art. 87 ust. 1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  została  przeprowadzona  przez  Zamawiającego  

w  sposób  zgodny  z  przepisami prawa i  potwierdziła zgodność  zaoferowanego asortymentu  

z  wymaganiami  Zamawiającego  zawartymi  w  specyfikacji,  nie  zmieniając  treści  oferty 

Przystępującego.  


Zarzuty  Odwołującego  w  istocie  sprowadzają  się  do  kwestionowania  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  Przystępującego,  w  sytuacji,  gdy  w  opinii  Odwołującego  winna 

zostać  ona  odrzucona,  w  efekcie  czego  to  oferta  Odwołującego  winna  zostać  uznana  za 

najkorzystniejszą.  W  związku  z  powyższym  należy  uznać,  iż  Odwołujący  zarzucił  jedynie 

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 

w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a 

naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ma być 

tylko konsekwencją tego naruszenia. 

Przedmiotem  zarzutów  są  pozycje  nr  28,  32  i  39  formularza  cenowego,  stanowiącego 

załącznik  nr  2  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  określił,  iż 

wymaga zaoferowania następującego asortymentu:  

poz. 28. 

– koperta DL SK o/prawe, gramatura 80g/m

, poddruk niebie

ski, kolor biały,  

poz. 32. 

– koperta C3 z paskiem (HK), gramatura 110g/m

, kolor biały, 

poz. 39. 

– koperta C3 z paskiem (HK), gramatura 110g/m

, kolor brązowy.  

Przystępujący w zakresie:  

poz. 28. zaoferował produkt: koperta DL SK o/prawe, poddruk niebieski, kolor biały, op. 1000 

szt./symbol: 2205/ producent: Bong,  

poz. 32. zaoferował produkt: koperta C3 z paskiem HK, gramatura 110g/m

, kolor biały, op. 

250 szt./symbol: produkt na zamówienie – brak kodu/ producent: AG Koperty,  

poz.  39  .zaoferował  produkt: koperta  C3  z  paskiem  HK, gramatura  110g/m

kolor  brązowy, 

op. 250 szt./ symbol: produkt na zamówienie – brak kodu/ producent: AG Koperty.  

W wyniku wyjaśnień dokonanych w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Przystępujący potwierdził, iż produkty oferowane w zakresie powyższych pozycji formularza 

cenowego  spełniają  wszelkie  wymagania  Zamawiającego  zawarte  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia oraz są jednoznaczne do zidentyfikowania. Jednocześnie wyjaśnienia 

Przystępującego  nie  zmieniają  treści  jego  oferty.  Wbrew  błędnemu  stanowisku 

Odwołującego  w  niniejszym  postępowaniu nie doszło do  uzupełnienia ani  poprawienia wad 

oferty Przystępującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem 

wad  tej  oferty  w  wyniku  wy

jaśnień  Przystępującego  nie  stwierdzono.  Zamawiający  powziął 

wątpliwość  co  do  przedmiotowych  pozycji  formularza  cenowego,  niemniej  Przystępujący  w 

odpowiedzi  na  wezwanie  do  wyjaśnień  rozwiał  je  w  sposób  dostateczny,  potwierdzając,  iż 

oferowane  produkty  spe

łniają  wymagania  Zamawiającego  zawarte  w  treści  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. W żadnym razie wezwania do wyjaśnień nie można uznać 

za prowadzenie negocjacji z Przystępującym.  

W  stosunku  do  pozycji  28.  formularza  cenowego  Odwołujący  powołuje  się  na  załączoną 

przez siebie kartę produktu „koperty DL SK o/prawe, gramatura 80 g/m

, poddruk niebieski, 

kolor biały”, która wskazuje, iż produkt ten posiada gramaturę 75 g oraz stalowy poddruk.  


W odpowiedzi na wezwania Zamawiającego do wyjaśnień z 6 listopada 2020 r., 25 listopada 

2020  r.  oraz  14  grudnia  2020  r.  Przystępujący  potwierdził  jednakże  w  sposób  nie  budzący 

wątpliwości,  że  zaoferowany  asortyment  spełnia  wymagania  Zamawiającego  zawarte  w 

treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W  piśmie  z  9  listopada  2020  r. 

Przystępujący potwierdził, iż przedmiotowe koperty posiadają gramaturę 80 g/m

  zgodnie  z 

wymogami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  tym  zakresie,  załączając 

jednocześnie oświadczenie producenta (mail z 9 listopada 2020 r.), które potwierdziło, że do 

przedmiotowego przetargu została wyceniona koperta DL z oknem prawym o gramaturze 80 

g,  symbol  Bong  2205.  Przystępujący  w  piśmie  z  27  listopada  2020  r.,  w  odpowiedzi  na 

wezwanie  do  wyjaśnień,  przekazał  ponadto  kartę  katalogową  tego  producenta,  która 

potwierdziła  parametry  wymagane  przez  Zamawiającego.  Następnie  w  wyniku  powzięcia 

wątpliwości  przez  Zamawiającego  w  zakresie rozbieżności  pomiędzy  kartami katalogowymi 

udostępnionymi  przez  Odwołującego  i  Przystępującego,  Zamawiający  ponownie  wezwał 

Przystępującego do wyjaśnień w tym zakresie. Przystępujący w swoim piśmie z 16 grudnia 

2020  r.  wyjaśnił,  iż  producent  nie  posiada  odmiennych  symboli  dla  kopert  o  gramaturach 

75g/m

  i  80g/m

  oraz  poddrukach  niebieskim  i  stalowym.  Dodatkowo 

Przystępujący 

potwierdził, iż załączona przez niego w wyjaśnieniach z 27 listopada 2020 r. karta produktu 

jest  aktualna  na  dzień  składania  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  i  ponownie  potwierdził  zgodność  parametrów  oferowanego 

produktu. Nadto Przystępujący załączył oświadczenie producenta, potwierdzające zgodność 

produktu 

z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  korespondencję 

mailową z producentem sprzed dnia składania ofert, która ostatecznie potwierdziła zgodność 

koperty 

z  wymaganiami  Zamawiającego.  Odwołujący  traktuje  oświadczenie  producenta  w 

sposób  wybiórczy  i  nie  zauważa,  iż  producent  jednoznacznie  stwierdza  w  ostatnim  jego 

zdaniu: „Ponadto ponownie potwierdzamy, że dla firmy Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o., do 

postępowania dla Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, została wyceniona koperta DL SK, biała  

z oknem prawym o gramaturze 80g/m

i poddrukiem niebieskim, posiadająca kod 2205.”  

Przystępujący  na  każde  wezwanie  do  wyjaśnień  Zamawiającego  zawsze  potwierdzał,  że 

oferta  w  tej  części  jest  zgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  

W  ostatniej  odpowiedzi  Przystępujący,  pismem  z  16  grudnia  2020  r.,  powołał  się  na 

zapytanie  ofertowe  do  producenta  załączając  mu  listę  asortymentową,  którą  był  formularz 

cenowy  pochodzący  od  Zamawiającego  z  prośbą  o  podanie  symboli/nr  katalogowych 

oferowanych produktów (mail z 7 września 2020 r.). Wykazując należytą staranność w mailu 

tym zaznaczył producentowi, że „Jeżeli parametry oferowanych produktów różnią się, proszę 

o  wpisanie  różnic  w  uwagach”.  Przystępujący  załączył  producentowi  formularz  cenowy,  w 

którym  w  kolumnie  2.  (przedmiot  zamówienia),  w  poz.  28.  jasno  poproszono  producenta  o 

ofertę  na  „kopertę  DL  SK  o/prawe,  gramatura  80g/m

,  poddruk  niebi

eski,  kolor  biały”  i 


producent  złożył  Przystępującemu  ofertę  właśnie  na  ten  produkt.  Jednocześnie  nie 

ujawniono  żadnych  różnic  co  do  parametrów  wymaganych  przez  Zamawiającego  w  chwili 

składania  oferty  przez  producenta  Przystępującemu.  Z  dokumentacji  pochodzącej  od 

Przystępującego  wynikającej  z  korespondencji  z  producentem,  nie  wynika,  jakoby 

Przystępujący  mógł  przypuszczać,  iż  pod  symbolem  producenta  2205  mieszczą  się  dwie 

różne  koperty  o  gramaturze  75  i  80  g.  Przystępujący  złożył  zapytanie  ofertowe  na  kopertę 

wymaganą  przez  Zamawiającego  o  gramaturze  80  g  z  poddrukiem  niebieskim  i  w 

przekonaniu  Zamawiającego  taką  ofertę  od  producenta  otrzymał.  Są  to  zatem  okoliczności 

od Przystępującego niezależne, a zależne od producenta. Nie sposób jest bowiem wykazać, 

aby Przyst

ępujący wiedział lub działając z należytą starannością powinien wiedzieć, że pod 

symbolem  2205  mogą  mieścić  się  dwie  różne  gramatury,  miał  prawo  z  całą  pewnością 

zakładać,  iż  oferta  producenta  jest  w  pełni  zgodna  z  wymogami  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia,  skoro  producent  złożył  Przystępującemu  ofertę  na  kopertę  o 

gramaturze  80  g,  nie  zgłaszając  żadnych  zastrzeżeń  co  do  parametrów  oferowanego 

produktu. 

W  formularzu  cenowym  dla  poz.  28.  w  kolumnie  nr  5  (nazwa  handlowa)  Przystępujący 

wsk

azał  nazwę  handlową  producenta:  „Koperta  DL  SK  o/prawe,  poddruk  niebieski,  kolor 

biały, op. 1000 szt.”. W ocenie Zamawiającego pod wymogiem podania nazwy handlowej nie 

kryje się konieczność wpisania gramatury w tej pozycji. Nadto nazwa handlowa producenta 

jest  okolicznością  od  Przystępującego  niezależną,  a  jednocześnie  w  kolumnie  nr  2 

Przystępujący  oświadcza,  że  składa  ofertę  na  kopertę  DL  SK  o/prawe,  gramatura  80g/m

poddruk  niebieski,  kolor  biały.  Zarzut  Odwołującego  co  do  braku  informacji  o  gramaturze 

o

ferowanej koperty należy więc uznać za chybiony.  

Odwołujący w treści swoich pism do Zamawiającego oraz w odwołaniu podnosi okoliczności 

związane  z  przedstawioną  przez  niego  kartą  katalogową,  rzekomo  odmienną  od 

dokumentacji złożonej przez Przystępującego. Odwołujący nie zauważył, iż Zamawiający nie 

wymagał  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  przedstawienia  kart  katalogowych 

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, co oznacza, iż karty te nie 

były  częścią  oferty  Przystępującego,  a  tym  samym  oferta  Przystępującego  w  tej  części  nie 

była  wadliwa.  Przystępujący  w  wyjaśnieniach  w  sposób  jednoznaczny  potwierdził,  iż 

Zamawiający  może  być  pewny  zgodności  asortymentu  z  treścią  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. Zgodnie z wyrokiem KIO 2069/20 i KIO 2074/20 o tym, jak oceniać 

składane z ofertą karty katalogowe rozstrzyga przede wszystkim art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  który  klasyfikuje  karty  katalogowe  jako  potwierdzenie,  że 

oferowany  produkt/urządzenie  spełnia  wymagania  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.  Ocena  tego  rodzaju  dokumentów  jako  potwierdzających  wymagania 

specyfikacji jest zależna od postanowień specyfikacji, ale zawsze powinna być dokonywana 


na  tle  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  który  zalicza  je  do 

dokumentów podlegających uzupełnieniu, poprawieniu, czy też wyjaśnieniu, na mocy art. 26 

ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Te  cechy  odbierają  kartom  katalogowym 

charakter  treści  oferty,  która  co  do  zasady  nie  ma  prawa  być  zmieniana,  uzupełniana,  a 

wyjątkowo  –  jeżeli  jest  poprawiana  czy  też  wyjaśniana  –  to  w  ramach  dyspozycji  art.  87 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Każdy  zamawiający,  jeżeli  chce  nadać  karcie 

katalogowej  charakter  treści  oferty,  powinien  doprowadzić  do  przekształcenia  jej,  co 

najczęściej  czyni,  w  formularz/wykaz  ofertowy.  Dopiero  taki  formularz/wykaz  stanowi 

oświadczenie  oferenta  o  gwarantowanych  cechach  technicznych,  technologicznych, 

funkcjonalnych,  wyczerpujących  wymagania  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

który  dla  jego  ważności  oprócz  najczęściej  wypełnienia,  zawsze  wymaga  złożenia  podpisu 

oferenta. Często zamawiający dla potwierdzenia realności oświadczenia oferenta, złożonego 

w formie formularza/wykazu, dodatkowo wymaga załączenia karty katalogowej, co nadal nie 

oznacza, że karta katalogowa staje się treścią oferty. 

Mylny  jest  też  zarzut  Odwołującego  w  zakresie  wariantowości  oferty  Przystępującego. 

Zgodnie  z  wyrokiem  KIO  2674/13,  nawet  w  sytuacji,  gdy  ulotka  lub  katalog,  a  więc 

do

kumenty  pochodzące  od  producenta  i  często  niezależne  od  wykonawcy  składającego 

ofertę  w  postępowaniu,  przewidują kilka wariantów  części  danego urządzenia,  nie oznacza 

to, że wykonawca ten złożył ofertę wariantową. Przy analizie treści oferty należy analizować 

wszystkie  oświadczenia  i  dokumenty  składające  się  na  treść  oferty,  a  więc  także  brać  pod 

uwagę złożone w ofercie oświadczenie wykonawcy.  

Oferta  wariantowa,  zgodnie  z  doktryną  i  orzecznictwem,  to  oferta  w  której  wykonawca 

przedstawia  różne  sposoby  wykonania  zamówienia,  z  których  co  najmniej  jeden  jest 

odmienny  niż  określony  przez  zamawiającego.  W  ocenie  Zamawiającego  w  zaistniałej 

sytuacji  nie  mamy  do  czynienia  z  zaoferowaniem  przez  Przystępującego  dwóch  różnych 

sposobów wykonania zamówienia.  

Błędne  jest  stanowisko  Odwołującego  w  zakresie  dokonania  niedopuszczalnego 

doprecyzowania  treści  oferty  po  upływie  terminu  na  jej  złożenie,  zmiany  treści  oferty 

Przestępującego i prowadzenia z nim negocjacji. W wyroku KIO 2083/19 Izba stwierdziła, że 

wykonawca  mus

i  wykazać  zgodność  oferowanego  przedmiotu  zamówienia  z  wymaganiami 

określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na  dzień  składania  ofert  i  to 

zarówno  w  zakresie  rozwiązań  wprost  opisanych  w  specyfikacji,  jak  i  rozwiązań 

równoważnych.  Powyższe  nie  wyłącza  jednak  uprawnienia  zamawiającego,  aby  wezwać 

wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty w zakresie, w jakim budzi ona jego wątpliwości. Art. 

87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje jedynie negocjacji lub zmiany treści 

oferty,  nie  zakazu

je  natomiast  jej  wyjaśniania  poprzez  doprecyzowanie  określonych 

informacji.  Wyjaśnienie  treści  oferty  (jeżeli  nie  prowadzi  do  jej  zmiany)  nie  oznacza,  że 


wykonawca  nie  wykazał  na  dzień  składania  ofert,  że  oferta  jest  zgodna  ze  specyfikacją. 

Oznacza  jedynie

,  że  wykonawca  rozwiał  lub  nie  –  wątpliwości  zamawiającego  i  że  w 

konsekwencji  oferta  od  początku  była  zgodna  albo  niezgodna  ze  specyfikacją  istotnych 

warunków zamówienia.  

Mając  na  względzie  treść  formularza  cenowego,  w  wyniku  wyjaśnień  nie  doszło  nawet  do 

jakiegokolwiek doprecyzowania treści oferty Przystępującego. Zamawiający zaprzecza tezie, 

że  w  wyniku  wyjaśnień  doszło  do  zmiany  treści  oferty  Przystępującego  i  że  prowadził 

jakiekolwiek  negocjacje  z  Przystępującym  poprzez  wezwania  do  wyjaśnień.  Zamawiający,  

w  efekcie  pism  składanych  w  toku  postępowania  przez  Odwołującego,  zobowiązany  był 

dokonać wezwania do wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

aby  rozwiać  wszelkie  wątpliwości,  nawet  te  wywołane  m.in.  przez  Odwołującego. 

Z

amawiający  dokonał  więc  wszelkich  czynności  w  postępowaniu  zgodnie  z  przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Ponadto  odrzucenie  oferty  jest  możliwe  jedynie  w  przypadku  jednoznacznie  stwierdzonej 

niezgodności  treści  oferty  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  

i zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych możliwe jest jedynie 

w sytuacji niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia w ten sposób jej zgodności 

z  treścią  specyfikacji  (por.  wyrok  KIO  1374/19,  KIO  400/19,  KIO  346/18).  Przystępujący 

rzetelnie  udokumentował  zgodność  jego  oferty  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  wobec  czego  Zamawiający  nie  tylko  nie  był  uprawniony  do  odrzucenia  oferty 

Przestępującego, ale był zobowiązany wybrać jego ofertę jako najkorzystniejszą.  

Zamawiający  nie  podzielił  też  stanowiska  Odwołującego,  że  produktów  zaoferowanych  

w  pozycjach  nr  32  i  39  nie  można  zidentyfikować  na  podstawie  podanych  przez 

Przystępującego  danych,  a  w  efekcie,  że  z  tego  tytułu  oferta  Przystępującego  powinna 

podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  w  kolumnie  nr  6  wymaga  „Symbolu  lub  modelu  producenta  lub 

importera/dystrybutora”  i  Zamawiający  zaakceptuje kod  EAN  wpisany  w  kolumnie  nr  6 jako 

symbol  producenta.  Przystępujący  wskazał  w  poz.  32.  i  39.:  „produkt  na  zamówienie,  brak 

kodu”,  a  w  odpowiedzi  na  pismo  Zamawiającego  z  25  listopada  2020  r.,  pismem  z  27 

listopada 2020 r., Przystępujący złożył oświadczenie producenta A&G Koperty Sp. z o.o., że 

koperty  określone  ww.  wymogami  będą  spełniały  wszystkie  wymogi  Zamawiającego  i  że 

kody EAN zostaną nadane w chwili rozpoczęcia produkcji.  

Zgodnie  z  wyrokiem  KIO  1728/19  sam  brak  podania  nazwy  handlowej,  w  sytuacji,  kiedy 

producent takiej nazwy nie nadał, nie może wywołać skutku w postaci odrzucenia oferty na 

podstawie  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  W  sytuacji 

więc, gdy kod EAN w chwili składania oferty jeszcze nie istnieje, a producent oświadcza, że 


produkt  będzie spełniał  wszystkie wymagania specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia, 

ów  stan  faktyczny  nie  może  stanowić  podstawy  odrzucenia  oferty.  Jest  to  nie  tylko 

oświadczenie  samego  wykonawcy,  lecz  także  dodatkowo  z  oświadczenie  producenta,  a 

jednocześnie  Przystępujący  opisał  produkt  w  sposób  umożliwiający  jednoznaczną 

identyfikację  przedmiotu  tej  części  zamówienia,  co  obliguje  Zamawiającego  do  uznania 

oferty  Przystępującego  za  prawidłową  i  zgodną  z  warunkami  zamówienia.  Niezasadnym 

by

łoby żądanie przez Zamawiającego kodów EAN, które nie istnieją w chwili złożenia oferty, 

a  wskazanie  przez  Przystępującego  określenia  „produkt  na  zamówienie”,  potwierdzone 

następnie  oświadczeniem  producenta,  że  produkt  będzie  spełniał  wymagania 

Zamawiającego  w  przedmiotowym  postępowaniu,  potwierdza  zgodność  oferty  z  treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tej części. Wiążącym dla Zamawiającego były 

wyjaśnienia Przystępującego i aktualne oświadczenie producenta w zakresie braków kodów 

EAN złożone w niniejszym postępowaniu. Nie mają waloru dowodu katalogi kart nietypowych 

składanych w odrębnych postępowaniach.  

Zatem  wybór  oferty  Przystępującego  został  dokonany  w  sposób  prawidłowy  i  zgodny  

z  przepisami  prawa.  Wyjaśnienia  Przystępującego,  poparte  dokumentami  pochodzącymi 

bezpośrednio od producentów, potwierdzają zgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. W konsekwencji chybione należy uznać również zarzuty naruszenia 

art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zam

ówień publicznych. 

III Stanowisko Przystępującego  

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca 

Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. 

Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania w całości. 

Przystępujący  wskazał,  że  treść  złożonej  przez  niego  oferty  jest  w  pełni  zgodna  ze 

specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  a zaoferowany  asortyment  spełnia  wszystkie 

wymagania  Zamawiającego,  co  wynika  zarówno  bezpośrednio  z  samej  oferty,  jak  i  zostało 

potwierdzone w trakcie pro

cedury wyjaśniającej. 

Zgodnie  z  punktem  10.10  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  poza  formularzem 

ofertowym  stanowiącym  załącznik  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

obowiązkiem wykonawców było złożenie wypełnionego formularza cenowego, zawierającego 

szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia,  sporządzonego  z  wykorzystaniem  wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający określił w treści tego załącznika swoje oczekiwania odnoszące się do sposobu 

wypełnienia formularza wskazując w szczególności, iż wykonawca w kolumnie nr 5, 6 i 7 ma 

wpisać informacje jednoznacznie wskazujące na zaoferowany produkt, pozwalające na jego 

identyfikację. W kolumnach nr 5, 6, 7 Zamawiający określił wymagany zakres danych, jakie 


wykonawca  miał  podać  składając  ofertę:  „Dane  oferowanego  artykułu:  nazwa  handlowa, 

symbol lub model producenta lub importera/dystrybutora, producent lub importer/dystrybutor” 

(kolumny  5-

7).  Wykonawcy  mieli  więc  określić  w  tabeli  dane  oferowanego  artykułu  na 

wymaganym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poziomie szczegółowości.  

Zamawiający  wymagał  w  kolumnie  nr  5  podania  wyłącznie  nazwy  handlowej  oferowanego 

artykułu.  Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  nie  przewidywała  obowiązku 

po

dawania  przez  wykonawców  szczegółowych  danych  technicznych,  parametrów, 

wymiarów,  kolorów  itd.  poszczególnych  produktów.  Zamawiający  nie  oczekiwał  także 

potwierdzania/powielania/podawania  w  kolumnie  nr  5  wszystkich  elementów  opisu 

przedmiotu  zamówienia  zawartego  w  kolumnie  nr  2  „Przedmiot  zamówienia”.  Zamawiający 

wymagał  w  kolumnie  nr  6  podania  wyłącznie  symbolu  lub  modelu  producenta  lub 

importera/dystrybutora.  Zamawiający  nie  podał  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia wymaganego rodzaju tego symbolu pozostawiając to uznaniu wykonawców. W 

szczególności  specyfikacja  nie  wymaga,  aby  wykonawca,  wypełniając  kolumnę  nr  6 

formularza,  miał  podawać  np.  kody  EAN.  Za  wystarczający  poziom  szczegółowości 

Zamawiający 

uznawał 

podanie 

symbolu 

lub 

modelu 

według 

nomenklatury 

producenta/importera/dystrybutora.  

W  kolumnie  nr  7  Zamawiający  oczekiwał  podania  producenta/importera/dystrybutora. 

Zestawienie  wymagań  Zamawiającego  prezentuje  oczekiwany  od  wykonawców  w  ofertach 

poziom  szczegółowości  identyfikacji  oferowanego  asortymentu.  Oferta  Przystępującego 

zawiera  wszystkie  dane  oczekiwane  przez  Zamawiającego.  Podane  informacje  zawierają 

identyfikację dokonywaną przez producentów/dystrybutorów i są prawidłowe. 

Skoro specyfikacja istotnych warunków zamówienia wymagała od wykonawców identyfikacji 

symbolu  lub  modelu  zastosowanego  przez  samego  producenta/importera/dystrybutora,  to  

w  sytuacji,  gdy  zaoferowany  asortyment  zostanie  wyprodukowany  na  zamówienie, 

identyfikacja jak w ofercie jest prawidłowa. 

Wyłączną  kompetencję  w  zakresie  identyfikacji  nazwy  handlowej,  symbolu  lub  modelu 

posiada  jego  producent/dystrybutor.  Tymczasem  to  Odwołujący  usiłuje  zastępować 

producentów  w  identyfikacji  produkowanych  przez  nich  produktów,  co  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie. 

Odwołujący  szczególne  znaczenie  w  kontekście zarzutów  odwołania przypisuje odpowiedzi 

Zamawiającego  na  pytanie  nr  7  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

Tymczasem, jak wynika bezpośrednio z jego treści: 

dotyczyło ono wyłącznie konkretnej  pozycji  załącznika nr  2  –  poz.  128  dotyczącej  ołówka  

z gumką, sześciokątnego, wykonanego z drewna cedrowego, 

dotyczyło asortymentu z części, której nie dotyczy odwołanie (odwołanie dotyczy części nr 

1, podczas gdy pytanie dotyczyło części nr 2),  


wyjaśnienie  nie  miało  uniwersalnego  charakteru  odnoszącego  się  do  wszystkich  pozycji 

asortymentu z obydwu części zamówienia, ani treść pytania, ani odpowiedzi nie wskazuje na 

obowiązek jej uwzględniania w całym załączniku nr 2 dla obydwu zadań, 

wyjaśnienie nie dokonało modyfikacji opisu wymagań w załączniku nr 2, 

pytanie  i  odpowiedź  uwzględniały  specyfikę  poz.  128  załącznika  i  dotyczyły  oznakowania 

na każdym egzemplarzu ołówka – w przypadku kopert oznakowanie takie na jednostkowym 

asortymencie  w  ogóle  nie  występuje  (oznakowanie  modelu  kopert  występuje  wyłącznie  na 

opakowaniach  zbiorczych,  więc nawet  przez  analogię wyjaśnienie nie  ma zastosowania do 

objętych zarzutami pozycji), 

pytanie  dotyczyło  przypadku,  gdy  producent  w  ogóle  nie  oznacza  asortymentu 

oznaczeniem  modelu 

–  czy  zamawiający  zaakceptuje  kod  EAN  na  poszczególnych 

egzemplarzach dostarczonych ołówków, 

precyzyjnie odpowiedź wskazuje, że Zamawiający dopuści także takie oznaczenie „modelu” 

poprzez podanie kodu EAN, ale wyjaśnienie nie wskazuje, aby tak miało brzmieć wymaganie 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W ocenie Przystępującego treść  ww.  pytania i  odpowiedzi  nie ma zastosowania do  pozycji 

objętych  zarzutami  odwołania.  Sama  odpowiedź  nie  zmodyfikowała  wymagań  odnośnie 

sposobu identyfikacji produktów z załącznika nr 2.  

Przystępujący wskazuje, że złożony wraz z ofertą załącznik nr 2 został wypełniony w sposób 

w  pełni  zgodny  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  a  także  ofertami 

pozyskanymi  przez  Przystępującego  na  potrzeby  postępowania  bezpośrednio  od 

pro

ducentów/ dystrybutorów kopert. 

W  poz.  28.,  zgodnie  z  ofertą  Przystępującego,  zaoferowano:  „Koperta  DL  SK    o/prawe, 

poddruk niebieski, kolor biały. Op. 1000 szt, symbol 2205, producent Bong.  

Oferta  zawiera  stosowaną  przez  producenta  nazwę  handlową  –  zgodnie  ze  specyfikacją 

istotnych  warunków  zamówienia  miała  to  być  wyłącznie  „nazwa  handlowa”,  a  nie  opis 

wszystkich parametrów koperty. Szczegółowy opis asortymentu podlegający wycenie został 

dokonany przez samego Zamawiającego i ma następujący zakres: „koperta DL SK o/prawe, 

gramatura 80g/m

, poddruk niebieski, kolor biały, opak. 1000 szt.) 

Odwołujący  usiłuje  wykazać,  że  przedmiot  oferty  Przystępującego  to  koperty  o  dwóch 

parametrach  niezgodnych  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  –  poddruku 

stalowym (wymagany niebieski) oraz gramaturze 75 g (przy wymaganej 80 g). Przeczy temu 

już  sama  treść  złożonej  oferty  –  w  zakresie  koloru  poddruku  zaoferowano  kolor  niebieski 

zgodny ze specyfikacją. Już powyższe dowodzi, że karta produktowa, na którą powołuje się 

Odwołujący, nie dotyczy oferowanego w postępowaniu asortymentu. 

Przystępujący kwestię gramatury jak i koloru poddruku wyjaśniał w trakcie postępowania na 

wezwanie  Zamawiającego,  co  miało  związek  z  zastrzeżeniami,  jakie  składał  kilkukrotnie 


Odwołujący.  Zamawiający  w  każdym  przypadku  reagował  na  zastrzeżenia  i  każdy  

z  kwestionowanych  produktów  dodatkowo  i  indywidualnie  wyjaśniał.  Poza  wyjaśnieniami 

Przystępującego Zamawiający otrzymał także: 

oświadczenie  producenta  adresowane  wprost  do  przedmiotowego  postępowania  (pytania  

i odpowiedź Bong z 6 i 9 listopada 2020 r.), które potwierdza wprost, że zaoferowane przez 

producenta  na  potrzeby  przedmiotowego  przetargu  koperty  oznaczone  kodem  2205  są  

w gramaturze zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, tj. 80 g, 

kartę  charakterystyki  produktu  pochodzącą  bezpośrednio  od  producenta  Bong  dla  kopert 

sygn. 2205 

– złożoną przez Przystępującego przy wyjaśnieniach z 27 listopada 2020 r., która 

potwierdza oba kwestionowane parametry, tj. kolor poddruku oraz g

ramaturę koperty, 

oświadczenie producenta Bong (złożone przy wyjaśnieniach Przystępującego z 15 grudnia 

2020 r.), który wyjaśnia, że symbol 2205 identyfikuje kopertę w rozmiarze DL, samoklejącą, 

białą  z  oknem  prawym,  a jednocześnie,  że  kody  stosowane  przez  producenta  odnoszą  się 

jedynie  do  ich  rozmiaru,  formatu,  koloru,  rodzaju  klejenia,  ilości  kopert  w  opakowaniu  oraz 

tego, czy dana koperta posiada okno (Producent potwierdził, odpowiadając na zastrzeżenia 

Odwołującego  co  do  różnic  w  kartach  katalogowych  dla  kopert  2205,  że  obydwie  karty  są 

prawidłowe,  a  jednocześnie,  że  dla  Przystępującego  do  przedmiotowego  postępowania 

zaoferowano  koperty  2205  spełniające  wymagania  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia), 

ofertę,  jaką  uzyskał  Przystępujący  od  producenta  Bong  na  potrzeby  przedmiotowego 

postępowania. 

Tym  samym 

Przystępujący  zaoferował  asortyment  w  pełni  zgodny  z  wymaganiami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Odnosząc się do  pisma Odwołującego „Sprostowanie do  odwołania”  z  22  stycznia 2021  r.,  

w którym stwierdza, że Przystępujący w ofercie nie przedstawił informacji, które umożliwiłyby 

Zamawiającemu  przesądzenie,  że  pośród  różnych  wariantów  produktu  z  oferty  producenta 

zaoferował  odpowiadający  opisowi  przedmiotu  zamówienia  Przystępujący  wskazał,  że  jego 

oferta  zawiera  pełną  identyfikację  oferowanego asortymentu  na  wymaganym  w  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  poziomie  szczegółowości  informacji.  Zarzuty  odwołania 

faktycznie  stanowią  polemikę  z  treścią  wymagań  specyfikacji  w  zakresie  sposobu 

identyfikacji asortymentu. Jeśli Odwołujący uważał, że poziom szczegółowości wymaganych 

informacji powinien być bardziej szczegółowy, winien był na etapie poprzedzającym złożenie 

ofert o takie dane zabiegać. Przystępujący wszystkie wymagane przez Zamawiającego dane 

zawarł w ofercie. Zgodnie z objaśnieniami do załącznika nr 2 „Wykonawca w kolumnie nr 5, 

6 i 7 wpisuje informacje jednoznacznie wskazujące na zaoferowany produkt, pozwalające na 

jego  identyfikację.”  Podane  informacje  miały  wymagany  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  poziom  szczegółowości.  Pozwalają  także  w  trakcie  realizacji  zamówienia  na 


ocenę, czy realizacja zamówienia odbywać się będzie w sposób zgodny z treścią oferty oraz 

wymaganiami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Byłoby  inaczej,  gdyby 

Odwołujący  wykazał,  że  zaoferowany  asortyment  nie  posiada  cech/parametrów 

wymaganych 

z  specyfikacji,  np.  gdyby  koperta  Bong  2205  występowała  wyłącznie  w 

gramaturze  75  g.  Tymczasem  Odwołujący  próbuje  dowieść,  co  nie  wynika  z  oferty 

Przystępującego, że jej przedmiotem jest wprost asortyment niezgodny ze specyfikacją. 

Całkowicie  nieuzasadnione  jest  twierdzenie  Odwołującego  zawarte  w  „Sprostowaniu”,  że 

Zamawiający w toku postępowania zmienił warunki oceny ofert dopuszczając jako dowód na 

poprawność  złożonej  oferty  oświadczenie  podmiotu  trzeciego,  który  nie  jest  stroną 

postępowania, nie bierze odpowiedzialności za złożoną ofertę. Fakt, iż producenci Bong i AG 

Koperty  złożyli  oświadczenia  o  tym,  jakie  koperty  wyceniali  dla  Przystępującego,  w  żaden 

sposób nie dowodzi, iż właśnie te koperty zostały zaoferowane. 

Oświadczenie  Bong  pojawiło  się  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  do  udzielania 

wyjaśnień  i  rozbieżności  odnośnie  kart  katalogowych  produktu  2205  i  takie  wyjaśnienia 

zostały  Zamawiającemu  przedstawione,  są  spójne  i  potwierdzają,  że  zaoferowany 

asortyment  jest  zgodny  z  wymaganiami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

Oświadczenie  Bong  nie  modyfikowało  treści  oferty  Przystępującego,  która  obejmuje 

wskazane  w  poz.  28.  koperty  Bo

ng  2205  o  cechach  zgodnych  ze  specyfikacją  istotnych 

warunków zamówienia. 

Zamawiający  nie  wymagał  dla  wskazanej  pozycji  składania  dodatkowych  dokumentów, 

takich  jak  karty  katalogowe.  Karta  została  przedstawiona  przez  Odwołującego  po  złożeniu 

ofert,  a  kart

a,  jaką  zaprezentował  Przystępujący,  pojawiła  się  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego  do  wyjaśnień.  Nie  może  być  zatem  mowy  w  tej  sytuacji  o  jakiejkolwiek 

zmianie treści oferty Przystępującego. Przystępujący pozyskał na potrzeby przedmiotowego 

postępowania  ofertę  bezpośrednio  od  producenta.  Producent,  jak  wynika  ze  złożonych 

oświadczeń,  potwierdza,  że  nie  doszło  do  jakiejkolwiek  omyłki  z  jego  strony.  Wyceniono  

i  zaoferowano  koperty  o  gramaturze  wymaganej  i  wymaganym  kolorze  poddruku  i  nie  ma 

mowy ani o 

omyłce producenta, ani Przystępującego. 

Zgodnie z ofertą Przystępującego w poz. 32. i 39. zaoferowano: kopertę C3 z paskiem HK, 

gramatura  110g/m

,  kolor  biały,  op.  250  szt.,  produkt  na  zamówienie  –  brak  kodu,  AG 

Koperty  oraz  kopertę  C3  z  paskiem  HK,  gramatura  110g/m

kolor  brązowy,  op.  250  szt., 

produkt na zamówienie – brak kodu, AG Koperty. 

Samo odwołanie nie wskazuje na zarzut dotyczący braku identyfikacji symbolu/modelu jako 

podstawy  zarzucanej  niezgodności  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia.  

W analogiczny sposób Przystępujący oznaczył także inne koperty, np. poz. 64 – koperty tego 

samego  producenta  AG  Koperty. 

Odwołujący  upatruje  faktycznie  podstawy  odrzucenia  


w  zaoferowaniu  przez  Przystępującego  produktu  „na  zamówienie”,  pomimo  że  produkt  taki 

ma  jego  zdaniem  swój  numer  katalogowy  u  producenta.  Tymczasem  wskazanie  na  brak 

kodu  dla  oferowanych  w  poz.  32.  i  39.  kopert  oraz  informacja,  że  w  tym  postępowaniu 

koperty  te  będą  kopertami  na  zamówienie,  pochodzi  bezpośrednio  od  ich  producenta. 

Przy

stępujący  podał  dane,  jakie  pozyskał  w  przedmiocie  asortymentu  od  producenta,  który 

dokonywał wyceny i identyfikacji możliwości oferowania produktów z jego własnego portfolio. 

AG Koperty to nie pośrednik, ale producent zaoferowanych kopert i nie można odmówić mu 

kompetencji 

w zakresie sposobu identyfikacji produktów, które produkuje.  

Przystępujący  wyjaśniał  kwestię  poz.  32.  i  39.  dwukrotnie  na  wezwanie  Zamawiającego  

w  związku  z  zastrzeżeniami  Odwołującego.  Zamawiający,  powołując  się  na  zastrzeżenia 

Odwo

łującego,  który  oczekiwał  dla  kolumny  nr  6  podania  kodów  EAN,  wezwał 

Przystępującego  o  potwierdzenie,  że  koperty  producenta  AG  Koperty  nie  posiadają  kodu 

EAN. 

W ramach wyjaśnień z 6 listopada 2020 r. Przystępujący potwierdził, że koperty zaoferowane 

w części nr 1, w pozycjach 32. i 39. będą produkowane na jego zamówienie i nie posiadają 

kodu  EAN  oraz,  dla  potwierdzenia,  załączył  ofertę  otrzymaną  na  potrzeby  przedmiotowego 

przetargu bezpośrednio od producenta. Dokument potwierdził, że w przypadku, gdy koperta 

posiadała kod identyfikacyjny, dane na jego temat pojawiały się w tabeli opracowanej według 

wytycznych  Zamawiającego.  Dla  poz.  32.  i  39.  zaoferowano  produkt  na  zamówienie  i  stąd 

brak oznaczenia na dzień złożenia ofert dla tego produktu. 

Dodatkowo  Przystępujący  złożył  przy  wyjaśnieniach  z  27  listopada  2020  r.  oświadczenie 

producenta,  który  jednoznacznie  potwierdził,  że  do  postępowania  przetargowego  dla  Sądu 

Apelacyjnego  w  Poznaniu,  nr  sprawy  ZP-373-

10/20,  będą  produkowane  koperty  na 

specjalne  zamówienie  Przystępującego,  informując  także,  że kody  EAN  zostaną  nadane  w 

momencie  uruchomienia  produkcji.  Kolumna  nr  5  dla  obydwu  pozycji  zawiera  pełny  opis 

asortymentu.  Odnośnie  argumentacji  Odwołującego,  że  producent  posiada  na  stronie 

katalogowej  numery  kodów  EAN  dla  tożsamych  do  oferowanych  kopert  –  producent  AG 

Koperty potwierdził wprost w trakcie postępowania, że identyfikacja zaoferowanych w nim na 

zamówienie  Przystępującego  kopert  była  poprawna.  Producenta  potwierdził  również,  że 

zaoferowane  koperty  dla  poz.  3

2.  i  39.  będą  produkowane  na  specjalne  zamówienie 

Przystępującego,  co  w  konsekwencji  oznacza,  że  kody  EAN  zostaną  nadane  przez 

producenta  w  momencie  uruchomienia  produkcji. W  tej  sytuacji  pozbawiona  znaczenia  jest 

argumentacja  Odwołującego  dotycząca  przetargów  z  poprzednich  lat,  gdzie  Przystępujący 

podawał kody EAN oferowanych produktów. Na potrzeby aktualnego postępowania, decyzją 

producenta,  pozostającą  w  jego  swobodnym  uznaniu  było  zaoferowanie  asortymentu  na 

specjalne zamówienie. 


Odwołujący  nie  kwestionuje  parametrów  oferowanych  kopert,  ale  wyłącznie  kwestie 

niewskazania kodów EAN, pomimo że mają istnieć w katalogu producenta.  

Sankcja  odrzucenia  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  dotyczy  wyłącznie  niezgodności  treści  oferty  wykonawcy  z  treścią  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowej sprawie niezgodności takiej brak, bowiem 

oferta,  jaką  złożył  Przystępujący,  identyfikuje  oferowany  produkt  zgodnie  z  wymaganiami 

Zamawiającego  i  jest  zgodna  z  treścią  oferty  uzyskanej  na  potrzeby  tego  postępowania 

bezpośrednio od producenta. 

Przystępujący  złożył  dodatkowe  oświadczenie  producenta  AG  Koperty,  że  dla 

zaoferowanego  dla  poz.  32.  i  39.  Asortymentu  brak  na  dzień  złożenia  wyceny  w 

postępowaniu kodu tego produktu, a na potrzeby realizacji zamówienia zostanie przyznany, 

w  przypadku  uzyskania  zamówienia,  dedykowany  dla  tego  zamówienia  kod  EAN.  To  nie 

GS1  nadaje  kody  do  produktów,  tylko  producent  wykupuje  pulę  kodów,  którymi  dysponuje 

dowolnie  i  sam  je  nadaje  do 

poszczególnych  produktów  i  może  je  modyfikować. Wydruk  z 

GS1 potwierdza jedynie, że taki kod był uprzednio używany. 

Zgodnie  z  wyrokiem  KIO  1288/18  w  przypadku,  gdy  produkty  nie  posiadają  oznaczeń 

modelu lub symbolu, można było wpisać słowo „brak”, co jednak nie zwalniało wykonawcy z 

takiego  opisania  produktu,  który  go  identyfikował.  Wykonawca  przy  asortymencie  nie 

posiadającym oznaczenia symbolem lub modelem podał cechy rodzajowe danego produktu, 

a  więc  przykładowo  gramaturę,  kolor,  wagę,  itp.,  a  także  wskazał  producenta  lub 

dystrybutora.  

W  ocenie  Izby  były  to  elementy  w  sposób  wystarczający  pozwalające  zamawiającemu  na 

weryfikację zgodności proponowanego towaru z opisem przedmiotu zamówienia.  

IV Ustalenia Izby  

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący 

ma interes we wniesieniu odwołania  w  rozumieniu art.  179 ust.  1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 

Izba  ustaliła  także,  iż  stan  faktyczny  postępowania  w  zakresie  postawionych  zarzutów 

odwołania nie jest sporny między Stronami i Przystępującym. Został on szczegółowo opisany 

powyżej, zatem nie będzie powielany. 

W odwołaniu Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  niezgodne  z  prawem 

dokonanie  czynności  wyboru  oferty  Przystępującego,  której  treść  nie  odpowiada  treści 


specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako oferty najkorzystniejszej, przez co doszło 

do naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2. art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niezgodne z prawem uznanie, 

iż oferta Przystępującego odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdy 

w  rzeczywistości  oferta  ta  jest  niezgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  przez  co  doszło  do  naruszenia  art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych, 

3.  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  czynności 

przeprowadzenia  postępowania  i  udzielenia  zamówienia  publicznego  w  sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, 

4.  art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  wadliwą  czynność  wyboru 

oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. 

Przywołane przepisy stanowią: 

Art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  „Zamawiający  przygotowuje  i 

przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

pro

porcjonalności i przejrzystości.” 

Art.  7  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  „Zamówienia  udziela  się  wyłącznie 

wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.” 

Art.  82  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  „Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art.  87  ust

.  2  pkt  3”,  przy  czym  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

wskazuje,  że  zamawiający  poprawia  w  ofercie  inne  –  niż  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz 

oczywiste  omyłki  rachunkowe  i  ich  konsekwencje  rachunkowe  –  omyłki  polegające  na 

niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujące 

istotnych  zmian  w  treści  oferty  –  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  wykonawcę,  którego 

oferta została poprawiona. 

Art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  „Zamawiający  wybiera  ofertę 

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia.” 

Po  zapoznaniu  się  z  przedmiotem  sporu  oraz  argumentacją  Stron  i  Przystępującego,  w 

oparciu o stan faktyczny ustalony na podstawie  dokument

acji postępowania przetargowego 

przedstawionej  przez  Zamawiającego  oraz  stanowisk  Stron  przedstawionych  w  pismach 


procesowych  i  podczas  rozprawy  Izba  ustaliła  i  zważyła,  co  następuje:  odwołanie  nie 

zasługuje na uwzględnienie. 

Ze  wskazanych  w  odwołaniu  zarzutów  i  ich  uzasadnienia  wynika,  że  w  przedmiotowej 

sprawie  Odwołujący  nie  sformułował  zarzutów,  które  odnoszą  się  do  zakresu  regulacji 

przepisu  art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  nieprawidłowego  wyboru 

oferty  wobec  nieprawidłowego  (niezgodnego  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 

zamówienia)  zastosowania  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. Tym samym zarzut ten jest nieuzasadniony. 

Jak  słusznie  skonkludował  Zamawiający,  zarzuty  odwołania  dotyczą  w  istocie  naruszenia  

art.  89  ust.  1  pkt  2  w  związku  z  82  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  tj. 

zaniechania  odrzucenia  oferty  Przystępującego  pomimo  jej  niezgodności  z  wymaganiami 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  co  w  konsekwencji  prowadzi  do 

nieprawidłowego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  (tj.  wykonawcy,  któremu  zostanie 

udzielone zamówienie) i narusza zasady wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Zarzuty  te  związane  są  z  wymaganiami  Zamawiającego  opisanymi  w  poz.  28.,  32.  i  39. 

formularza cenowego  (załącznik  nr  2  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia)  oraz  

w wyjaśnieniach treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – odpowiedzi na pytanie 

nr 7 z 14 września 2020 r.  

W przedmiocie zarzutów tych Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Zgodnie z rozdziałem 10. specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącym sposobu 

przygotowania  oferty,  częścią  oferty  miał  być  wypełniony  przez  wykonawcę  formularz 

cenowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia.  Formularz  ten  w  kolumnie  nr  2  „Przedmiot  zamówienia” 

zawierał wymagania co do produktów, które mają być zaoferowane. 

W spornych pozycjach opis ten wskazywał: 

poz. 28.: „Koperta DL SK o/prawe, gramatura 80 g/m

, poddruk niebieski, kolor biały”, 

poz. 32.: „Koperta C3 z paskiem (HK), gramatura 110 g/m

, kolor biały”, 

poz. 39.: „Koperta C3 z paskiem (HK), gramatura 110 g/m

, kolor brązowy”. 

Zgodnie z zawartymi  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy tabeli formularza 

cenowego, wyjaśnieniami sposobu wypełnienia tej tabeli, punkt 1. „Wykonawca w kolumnie 

nr  5,  6  i  7  wpisuje  informacje  jednoznacznie  wskazujące  na  zaoferowany  produkt, 

pozwalające na jego identyfikację.” 


We wskazanych wyjaśnieniach z 14 września 2020 r. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 

nr  7:  „poz.  128  Czy  Zamawiający  dopuszcza ołówek  nie posiadający  oznaczenia w  postaci 

modelu? 

Co jeśli producent nie posiada modelu gdyż w ofercie ma jeden o ołówek cedrowy. 

Dodatkowo na ołówku umieszczony jest np. kod ean po którym łatwo zidentyfikować produkt” 

wskazał,  że  „Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ.  Zamawiający  w  kolumnie  6  wymaga 

<<

Symbolu lub modelu producenta lub importera/dystrybutora>>. Zamawiający zaakceptuje 

kod ean wpisan

y w kolumnie 6 jako symbol producenta. Należy pamiętać aby kod ean był na 

każdym dostarczonym ołówku i zgadzał się z kodem wskazanym w Formularzu cenowym”.  

Przystępujący w powyższych pozycjach, w kolumnach nr 5-7, w których miał wskazać „Dane 

oferowanego 

produktu”,  tj.  odpowiednio:  „Nazwa  handlowa”  (kolumna  nr  5),  „Symbol  lub 

model  producenta  lub  importera/dystrybutora”  (kolumna  nr  6),  „Producent  lub 

importer/dystrybutor” (kolumna nr 7), wpisał: 

1.  w  poz.  28.,  kolumna  nr  5:  „Koperta  DL  SK  o/prawe,  poddruk  niebieski,  kolor  biały,  op. 

1000 szt.”, kolumna nr 6: „2205”, kolumna nr 7; „Bong”,  

2. w poz. 32., kolumna nr 5: „Koperta C3 z paskiem HK, gramatura 110 g/m

, kolor biały, op. 

250 szt., kolumna nr 6: „produkt na zamówienie – brak kodu”, kolumna nr 7: „AG Koperty”, 

3. w poz. 39., kolumna nr 5 „Koperta C3 z paskiem (HK), gramatura 110 g/m

, kolor brązowy, 

op.  250  szt.”,  kolumna  nr  6:  „produkt  na  zamówienie  –  brak  kodu”,  kolumna  nr  7:  „AG 

Koperty”. 

Na  powyższe  –  jako  na  niezgodność  treści  oferty  z  wymaganiami  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  –  w  trakcie  badania  ofert  wskazał  Odwołujący,  co  skutkowało 

wezwaniem Przystępującego do wyjaśnień treści oferty: 

1)  wezwanie  do  wyjaśnień  z  6  listopada  2020  r.  oraz  odpowiedź  Przystępującego  z  9 

listopada 2020 r., 

2)  wezwanie  do  wyjaśnień  z  25  listopada  2020  r.  oraz  odpowiedź  Przystępującego  

z 27 listopada 2020 r.,  

3)  wezwanie  do  wyjaśnień  z  14  grudnia  2020  r.  oraz  odpowiedź  Przystępującego  z  16 

grudnia 2020 r.  

W  ocenie  Izby  z  oferty  Przystępującego  dla  wskazanych  pozycji  nie  wynika,  by  była  ona 

niezgodna  z  wymaganiami  Zamawiającego  zawartymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. 

Przede  wszystkim  jako  treść  oferty  należy  odczytywać  cały  tekst  dotyczący  danej  pozycji 

(cały wers), a więc łącznie wszystkie kolumny – zatem zarówno opis zawarty w kolumnie nr 2 

(„koperta  DL  SK  o/prawe,  gramatura  80  g/m

,  poddruk  niebieski,  kolor  biały”),  jak  


i w kolumnach nr 5-7 (

„Koperta DL SK o/prawe, poddruk niebieski, kolor biały, op. 1000 szt.”, 

model  „2205”, producent „Bong”). Zatem z całościowego opisu oferty dla poz. 28. wynika, że 

Przystępujący zaoferował kopertę DL SK z oknem prawym, o gramaturze 80 g/m

, w kolorze 

białym,  z  poddrukiem  niebieskim,  w  opakowaniach  po  1000  sztuk,  w  cenie  wskazanej  

w kolumnie nr 8. 

Opis  powyższy  pokrywa  się  z  opisem  dotyczącym  modelu  2205,  zawartym  w 

przedstawianych  kartach  katalogowych  producenta,  dotyczącym  gramatury  kopert,  a  opis 

zawarty w tych kartach katalogowych nie jest niegodny z wymaganiami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, gdyż wynika z niego, że model 2205 obejmuje koperty o gramaturze 

80 g. Nawet więc jeśli w modelu tym produkowane są również koperty o innej gramaturze, 

oferta  w  sposób  jednoznaczny  dotyczy  kopert  o  gramaturze  wymaganej  (80g).Tym  samym 

nie  można  uznać,  że  w  tym  zakresie  jest  niegodna  z  wymaganiami  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia.  

Co  zaś  do  koloru  poddruku  –  również  w  tym  zakresie  w  ofercie  zostało  wskazane,  że 

poddruk  dostarczanych  kopert  będzie  niebieski.  Producent  potwierdził  w  swoich 

oświadczeniach  (przedstawionych  Zamawiającemu  przez  Przystępującego),  że  w  tym 

modelu produkuje/ wyprodukuje koperty z poddrukiem w wymaganym kolorze.  Tym samym 

również  w  tym  zakresie  proponowany  w  ofercie  produkt  jest  zgodny  z  wymaganiami 

Zamawiającego. 

Co  zaś  do  pozycji  32.  i  39.  formularza  cenowego  –  z  opisu  oferty  zawartego  w  wersach 

dotyczących  tych  pozycji  wynika,  że  Przystępujący  zobowiązał  się  dostarczyć  koperty  C3  

z  paskiem  HK,  o  gramaturze  110  g/m

,  w  kolorze  odpowiednio  białym  lub  brązowym,  

w  opakowaniach  po  250  sztuk,  producenta  AG  Koperty.  Przy  czym  wskazał  –  zarówno  

w ofercie, jak i w późniejszych wyjaśnieniach, że jest to produkt na zamówienie i nie posiada 

kodu (symbolu, numeru).  

Jest  to  sytuacja,  która  dość  często  zdarza  się  w  postępowaniach,  gdyż  ze  względu  na 

szczegółowe i/lub niestandardowe wymagania zamawiających, często szablonowe produkty 

nie spełniają opisanych oczekiwań i produkty te muszą być przez producentów produkowane 

na  specjalne  zamówienie.  Nie  jest  to  niczym  niezwykłym.  Dlatego  też  w  takim  przypadku  

w odniesieniu do formularzy ofert przyjęła się praktyka że jeśli zamawiający wymaga podania 

symbolu/modelu  lub  innego  oznaczenia  produktu,  a  producent  nie  nadał  owego 

modelu/symbolu  lub  innego  powszechnie  używanego  oznaczenia,  wystarczające  jest 

wskazanie  typu:  „brak  modelu”,  „na  zamówienie”  lub  podobnego.  Potwierdzeniem  takiej 

praktyki jest wskazywanie przez innych zamawiających w specyfikacjach istotnych warunków 

zamówienia podobnych instrukcji, na co powoływał się Odwołujący podczas rozprawy. 


Nie  oznacza  to  jednak,  że  skoro  inni  zamawiający  wskazują  w  specyfikacjach  istotnych 

warunków zamówienia wprost, co należy wpisać, a niniejszy Zamawiający tego nie uczynił, 

jest  to  niedozwolone.  Wynika  to  z  prostych  zasad  logiki  i  praktyki 

–  wykonawcy  muszą 

bowiem  odnieść  się  do  istniejącego  stanu  faktycznego  i  rzeczywistości.  Zatem  jeśli 

producent nie ma oznaczenia modelu, to go nie ma 

– i tym samym wykonawca nie wpisze go 

w  przeznaczonej  do  tego  kolumnie.  Jednocześnie  jednak,  wskazując,  że  produkt  jest  na 

zamówienia, podaje informacje o tym produkcie (bowiem takie właśnie informacje o modelu 

są dostępne). 

Należy  przy  tym  zauważyć,  że  –  jak  wynika  z  samego  zaistniałego  sporu  –  informacje 

zawarte  w  kwestionowanych  pozycjach  (wersach)  były  na  tyle  skonkretyzowane,  że  nie 

budziły wątpliwości, których kopert dotyczą. 

W  ocenie  Izby  Przystępujący  nie  był  też  zobowiązany  do  podania  kodów  EAN.  

W  szczególności,  że  –  jak  twierdzi  producent  –  koperty,  które  zostały  zaoferowane 

Zamawiającemu,  takich  kodów  jeszcze  nie  posiadają  i  zostaną  one  nadane  dopiero  przy 

produkcji.  Nie  było  bowiem  sporne  podczas  rozprawy,  że  kody  EAN  związane  są  z 

gospodarką  materiałową/magazynową  i  producent  jednemu  rodzajowi/modelowi  produktu 

może nadawać różne kody EAN – w zależności od pochodzenia materiału, z którego zostały 

wyprodukowane, miejsca produkcji itd. Zatem w konsekwencji ten sam dostarczony produkt, 

w zależności od partii, może mieć różne kody EAN.  

Poza tym, jak słusznie zauważył Przystępujący, z odpowiedzi na pytanie nr 7 do specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  nie  wynika,  że  Zamawiający,  w  przypadku  braku 

oznaczenia  przez  producenta  modelu,  nałożył  na  wykonawców  obowiązek  podania  kodu 

EAN 

–  było  to  jedynie  przyzwolenie,  o  które  wnioskował  pytający  się  wykonawca. 

Dodatkowo,  podając  kod  EAN,  wykonawca  musiałby  spełnić  wymaganie  zawarte  w  drugiej 

części wyjaśnienia, to jest oznaczyć tym kodem produkty.  

W  ocenie  Izby  z  zaistniałej  sytuacji  nie  wynika  także,  by  Zamawiający  naruszył  zakaz 

wynikający  z  art.  87  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Zgodnie  z  art.  87  ust.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać 

od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert,  lecz  niedopuszczalne  jest 

prowadzenie  mi

ędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty 

oraz,  z  zastrzeżeniem  ust.  1a  i  2  tego  przepisu,  dokonywanie  jakiejkolwiek  zmiany  w  jej 

treści. 

Zamawiający  prowadził  bowiem  wyjaśnienia  treści  oferty  –  które  faktycznie  spowodowane 

były  wątpliwościami zgłaszanymi przez Odwołującego  – lecz nie prowadziły one do zmiany 

treści  oferty  Przystępującego  czy  też  próby  jej  zmiany  i  w  efekcie  Przystępujący  jedynie 


potwierdzał  za  pomocą  dowodów  (głównie  oświadczeń  producentów),  że  zaoferowane  w 

ofer

cie produkty są zgodne z opisami zawartymi w tej ofercie, a tym samym z wymaganiami 

Zamawiającego. 

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji oddalając odwołanie. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

2,  §  3  i  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

uwzględniając  uiszczony  przez  Odwołującego  wpis  w  wysokości  15.000  złotych,  koszty 

wynagrodzenia  pełnomocnika  Zamawiającego  w  wysokości  3.600  złotych  oraz  koszty 

dojazdu pełnomocnika na rozprawę w wysokości 603,80 złotych. 

Przewodniczący:      ……………………..… 

Przewodniczący:     ……………………..… 


wiper-pixel