KIO 3528/20 POSTANOWIENIE dnia 28 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt KIO 3528/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:  

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be

z udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 28 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę:  Eco-Plan  S.A.  

z siedzibą w Słupsku

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  33  Bazę  Lotnictwa  Taktycznego  

w Łasku

pr

zy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Impel 

System Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu; Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą 

we  Wrocławiu,  zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie 

zamawiającego; 

postanawia: 

1.  Um

orzyć postępowania odwoławcze. 

2.   Nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Eco-

Plan  S.A.  z  siedzibą  w  Słupsku  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  

11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.,  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt KIO 3528/20 

U Z A S A D N I E N I E 

33 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku (dalej „zamawiający”) prowadzi, w trybie 

przetargu  nieograniczonego, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  usługę 

kompleksowego  utrzymania  czystości  budynków  i  terenów  zewnętrznych;  nr  referencyjny: 

05/PO/2021/OiB 

(dalej: „postępowanie”). 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) - dalej: „ustawa 

Pzp”.  Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2020/ S 205-500413 w dniu 

21 października 2020 r. 

Eco-

Plan S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej: „odwołujący”) złożył do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2020  r.  2020  r.  odwołanie  od  czynności  i  zaniechań 

zamawiającego  podjętych  w  postepowaniu  dotyczących  części  1  i  2,  polegających  na 

wyborze,  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających 

się o udzielenie zamówienia: Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; Impel Facility 

Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

Zamawiający, 31 grudnia 2020 r., poinformował wykonawców, zgodnie z art. 185 ust. 

1  ustawy  Pzp,  o  wniesieniu  odwołania,  wzywając  do  złożenia  przystąpienia.  

Do postępowania odwoławczego przystąpili, w dniu 31 grudnia 2020 r. wykonawcy wspólnie 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  Impel  System  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

we  Wrocławiu;  Impel  Facility  Services  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we Wrocławiu,  zgłaszając 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Termin  posiedzenia  z  udziałem  stron  wyznaczono  na  29  stycznia  2021  r.  W  dniu  

28  stycznia  2021  r.  o

dwołujący  złożył  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania.  Oświadczenie 

zostało  podpisane  przez  osobę  upoważnioną.  Oświadczenie  takie  skutkuje  koniecznością 

umorzenia postępowania odwoławczego, o czym orzeczono w sentencji. 

Ponadto, w sentencji, Izba orzekła o kosztach postępowania, stosownie do przepisów 

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp. 


Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy 

Pzp  oraz  §5  ust.  1  pkt  3  lit.  a) 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  Izba  orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  o

dwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:   ………………………………………. 


wiper-pixel