KIO 3526/20 POSTANOWIENIE dnia 25 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3526/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  25  stycznia  2021  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  w  dniu  30  grudnia  2020  roku  przez  Wykonawcę  Z.  Ć. 

prowadzący  działalność  gospodarcza  pod  firmą  Zakład  Usług  Hydrauliczno  – 

Budowlanych Z. 

Ć. (Biszcza 292b, 23-425 Biszcza) w postępowaniu prowadzonym przez 

Zamawiającego Gmina Słaboszów (Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów) 

przy  udziale  Wykonawcy  M.  G. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  M.  G. 

Ekodren  Naturalne  Systemy  Oczyszczania  (ul.  Penelopy  17,  03-642  Warszawa) 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy  Z. 

Ć. prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Zakład Usług 

Hydrauliczno 

– Budowlanych Z. Ć. (Biszcza 292b, 23-425 Biszcza)

kwoty 9000 

zł 

00 gr 

(słownie: dziewięć tysięcy złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz art. 580 

ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie  w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 3526/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Gmina  Słaboszów  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  którego  przedmiotem  jest:  „Budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  na 

terenie  Gminy  Słaboszów  oraz  budowa  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Słupów”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  2  grudnia  2020  r.  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod numerem 760573-N-2020. 

Odwołujący  Z.  Ć.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług 

Hydrauliczno-Budowlanych  Z. 

Ć.  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, pomimo iż jej 

treść odpowiada treści SIWZ; art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez 

jego zastosowanie i wykluczenie Odwołującego z postępowania, pomimo iż Odwołujący nie 

przedstawił Zamawiającemu informacji wprowadzających w błąd, mających istotne znacznie 

dla  decyzji  podejmowanych  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu;  art.  26  ust.  4  Pzp 

poprzez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  raportu  z 

badań  oczyszczalni,  w  tym  w  zakresie  przyczyny  braku  w  w/w  raporcie  informacji  o 

częstotliwości  wywozu  osadu,  kwestii  długości  trwania  badań  oczyszczalni,  skuteczności 

oczyszczania  w  odniesieniu  do  poszczególnych  substancji,  a  także  kwestii  dot. 

wytrzymałości  konstrukcyjnej  oferowanej  oczyszczalni,  art.  26  ust.  3  Pzp  poprzez 

zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  raportu  z  badań  oczyszczalni  w 

zakresie poświadczenia za zgodność z oryginałem przez Odwołującego, art. 7 ust. 1 i 3 Pzp 

poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający  zasadę  zachowania  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia 

czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego;  unieważnienia  czynności  wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania;  dokonania  powtórnej  czynności  badania  i  oceny  ofert  z 

uwzględnieniem  oferty  Odwołującego,  w  tym  ewentualnie  wezwanie  Odwołującego  do 

wyjaśnienia dokumentów w postaci raportu z badań oczyszczalni w trybie art. 26 ust. 4 Pzp 

oraz do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp poprzez poświadczenie raportu 

z badania oczyszczalni za zgodność z oryginałem. 

25 stycznia 2021 

roku Odwołujący przed otwarciem posiedzenia z udziałem stron i rozprawy 

wniósł pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie. 


Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie  drugie  ustawy  Pzp  oraz 

§5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  i  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z 

późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….….……….. 


wiper-pixel