KIO 3525/20 POSTANOWIENIE dnia 20 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt KIO 3525/20 

POSTANOWIENIE  

z dnia 20 stycznia 2021 r.   

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Agata Mikołajczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  20  stycznia  2021  r.  

odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2020  r. 

przez odwołującego: Przedsiębiorstwo Handlowo — Usługowe "Z.” Z. Z. (ul. Klasztorna 

27A,  26-

035  Raków)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Gmina 

Strawczyn (

ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn), 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego:  Przedsiębiorstwo  Handlowo  —  Usługowe  "Z.”  Z.  Z.  (ul.  Klasztorna  27A, 

035  Raków)  kwoty  15.000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Pra

wo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.2020)  na  niniejsze  postanowienie  –  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 3525/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie zostało wniesione w dniu 30 grudnia 2020 r. w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

ze  zm.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp]  przez  Z

amawiającego:  Gmina  Strawczyn,  którego 

przedmiotem jest: 

„Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy  Strawczyn  oraz  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  punktu 

selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych”.  Numer  referencyjny:  ZP.271.1.43.2020. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dz.  Urz.  UE:  z  dnia  11.12.2020  numer 

2020/S 242- 598185.  

Wnoszący odwołanie wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Z.” Z. Z. z 

siedzibą  w  Rakowie  (Odwołujący)  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  93  ust.  1  pkt  7 

ustawy Pzp z uwagi na 

unieważnienie w dniu 24.12.2020 r. przedmiotowego postępowania i 

tym  samym  niezasadne  zaniechanie 

dokonania  czynności  badania  i  oceny  oferty,  jak 

również zaniechanie wyboru oferty najkorzystniejszej tego wykonawcy.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, dokonania czynności badania i oceny 

oferty  Odwołującego  oraz  dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  Także 

przeprowadzenie przez Izbę dowodów zawnioskowanych w odwołaniu oraz na rozprawie. 

Odwołujący  oświadczył,  że  ma  interes  w  złożeniu  niniejszego  odwołania,  (…)  gdyż 

jego  oferta 

jest  ważna  i  została  złożona  jako  jedyna  w  przedmiotowym  postępowaniu,  jak 

również  zaoferowana  cena  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  mieści  się  w  kwocie,  jaką 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Tym samym Odwołujący na skutek 

bezprawnych działań Zamawiającego został pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia, 

co spowoduje możliwość poniesienia przez niego wymiernej szkody. Na skutek niezgodnych 

z  prawem  czynności  Zamawiającego,  Odwołujący,  który  złożył  prawidłową  i  rzetelnie 

wycenioną  ofertę,  został  tym  samym  pozbawiony  możliwości  uzyskania  przedmiotowego 

zamówienia  oraz  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  W  przypadku 

uznania  pr

zez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  (dalej  jako  „KIO")  zasadności  niniejszego 

odwołania,  a  następnie  po  dokonaniu  przez  Zamawiającego  żądanych  czynności, 

Odwołujący uzyska przedmiotowe zamówienie”.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie w piśmie z dnia 7 stycznia 2021 r. podał, 

że  (…)  W  związku  z  odwołaniem    z  dnia  30.12.2020  r.  Odwołującego:  Z.  Z.  prowadzący 


działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Z.” Z. Z., ul. 

Klasztorna 27A, 26-

035 Raków,  NIP 657-140-00-84, REGON 292675527  Gmina Strawczyn 

informuje, że uwzględnia odwołanie w całości”.   

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  nie  zgłosił 

przystąpienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  art.  185  ust.2  ustawy  Pzp  żaden  z 

uczestn

iczących  w  postępowaniu  wykonawców.    Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  14  stycznia 

2021 r.  

w odpowiedzi na wezwanie Prezesa KIO w piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r.  m.in. o 

informację,  co  do  terminu  i  sposobu  przekazania  wykonawcom  uczestniczącym  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  kopii  odwołania,  poinformował,  że  w 

postępowaniu  uczestniczył  jeden  wykonawca,  wobec  powyższego  nie  przekazano  kopii 

odwołania. Na powyższą okoliczność – złożenia tylko oferty w przedmiotowym postępowaniu 

przez 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Z.” Z. Z. z siedzibą w Rakowie – wskazywał 

także Odwołujący. 

Izba zważyła, co następuje:  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp:  „W  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 

terminie żaden wykonawca”.  

Odwołujący,  jak  wynika  ze  stanu  faktycznego  tej  sprawy  był  jedynym  wykonawcą, 

który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a 

zatem 

w  tym  postępowaniu  należało  uznać,  uwzględniając  odpowiednio  przepis  art.  185 

ust.2 ustawy Pzp, brak zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego, o którym mowa we wskazanym art. 186 ust.2 ustawy Pzp.  

D

ziałając  tym  samym  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp,  Izba  umorzyła 

postępowanie  odwoławcze  w  niniejszej  sprawie.  Orzekając  o  kosztach  postępowania,  Izba 

miała na uwadze art. 186 ust. 6  pkt 1 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a)  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów  z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z 

2018r, poz. 972).   


Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel