KIO 3524/20 POSTANOWIENIE dnia 27 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3524/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Małgorzata Matecka 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na 

posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 27 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Kujawsko-Pomorski 

Transport  Samochodowy  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  we  Włocławku  w  postępowaniu 

prowa

dzonym przez zamawiającego: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy Kujawsko-

Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą 

we  Włocławku  kwoty  7  500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy)

, stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 

11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019,  ze  zm.) 

w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020,  ze  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie 

–  w terminie  7 dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt KIO 3524/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Zespół  Obsługi  Szkół  i Przedszkoli  w  Mogilnie  prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dowóz  dzieci 

uczniów  do  szkół  i  placówek  oświatowych  w  roku  szkolnym  1.01  –  30.06.2021  r.  oraz 

–  30.06.2022  r.”  (znak:  ZOSiP  271.03.20).  Wartość  ww.  zamówienia  nie 

przekracza kwoty,  od  której  uzależniony  jest  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń  Urzędowi 

Publikacji  Unii  Europejskiej  zgodnie  z  przepisami  wydanymi  na  podstawie  art.  11  ust.  8 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz. 

1843,  ze  zm.),  dalej  jako  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane 

w dniu 4 listopada 2020 r. w Biuletyni

e Zamówień Publicznych pod nr 605789-N-2020.   

I.  W  dniu  30  grudnia  2020 r.  wykonawca  Kujawsko-Pomorski  Transport  Samochodowy 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  we  Włocławku  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołanie na: 

  czynność wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy EUROMATPOL Sp. z o. o., 

  zaniechanie wykluczenia wykonawcy EUROMATPOL Sp. z o. o. z postępowania, 

  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  EUROMATPOL  Sp.  z  o.  o.  do  uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających,  że  wykonawca  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

  zaniechanie wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  -  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy 

EUROMATPOL  Sp.  z  o.  o.,  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

pomimo tego,  że EUROMATPOL Sp.  z  o.  o.  w  wyniku lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

wprowadziła  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji  mogących  mieć 

istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu 

udzielenie  zamówienia,  tj.  informacji  w  zakresie  spełnienia  warunku  udziału 

postępowaniu  o  którym  mowa  w  punkcie  9.2  lit  c)  SIWZ  w  zakresie  wiedzy 

doświadczenia,  gdy  tymczasem  wbrew  twierdzeniom  Wykonawcy  usługi  przez  niego 

wykazane  nie  były  wykonane  w  ramach  przewozów  regularnych  lecz  w  ramach 

przewozów regularnych specjalnych; 


2)  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  EUROMATPOL 

Sp.  z o. 

o.  do  uzupełnienia  dokumentu  potwierdzających  spełniania  warunku  udziału 

postępowaniu,  o którym mowa w  punkcie  9.3 lit.  a)  SIWZ, gdy tymczasem  ważności 

polisy przypadała po terminie składania ofert; 

3)  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez 

EUROMATPOL  Sp.  z  o.  o.,  w  sytuacji,  gdy  EUROMATPOL  Sp.  z  o.  o.  podlega 

wykluczeniu  z  postępowania  oraz  poprzez  zaniechanie  dokonania  wyboru  oferty 

złożonej przez Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty. 

W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

nakazanie zamawiającemu: 

1)  u

nieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 28 grudnia 2020 roku; 

2)  wykluczenia wykonawcy EUROMA

TPOL Sp. z o. o. z postępowania; 

3)  ewentualnie,  tj.  na  wypadek,  gdyby  K

rajowa  Izba  Odwoławcza  uznała,  że  nie  ma 

podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  EUROMATPOL  Sp. 

z  o.  o.  z  postępowania, 

wezwania 

Wykonawcy EUROMATPOL Sp. z o. o. w trybie, o którym mowa w art. 26 ust. 

3  ustawy  Pzp 

do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunku 

udziału w postępowaniu o którym mowa punkcie 9.3 lit. a) SIWZ; 

4)  dokonania ponownego badania i oceny ofert; 

5)  uznania  oferty  o

dwołującego  za  ofertę  najwyżej  ocenioną,  a  następnie  ofertę 

najkorzystniejszą. 

Do  postępowania  odwoławczego  nie  przystąpił  skutecznie  żaden  wykonawca.  W  dniu 

8 stycznia  2021 

r.  do  Prezesa  Izby  wpłynęło  pismo  wykonawcy  EUROMATPOL  Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

siedzibą 

Budzisławiu 

Kościelnym 

zawierające zgłoszenie  przystąpienia  ww.  wykonawcy  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie  zamawiającego.  Izba  ustaliła,  że  ww.  wykonawca  nie  dokonał  skutecznego 

zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  wobec  uchybienia  terminowi 

wskazanemu w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z przepisem art. 185 ust. 2 ustawy Pzp 

wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes 

uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje.  Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego  kopię  przesyła  się  zamawiającemu  oraz 

wykonawcy  wnoszącemu  odwołanie.  Dla  zachowania  terminu  zgłoszenia  przystąpienia  do 

postępowania  odwoławczego  znaczenie  ma  data  doręczenia  zgłoszenia  do  Prezesa 


Krajowej Izby  Odwoławczej  w  jednej  z form  wskazanych w  art.  185  ust. 2 ustawy  Pzp (np. 

postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1162/16). 

Z przepisu  art. 

185  ust.  2  ustawy  Pzp  wynika,  że  do  skuteczności  zgłoszenia  przystąpienia 

konieczne  jest  zachowanie  określonych  w  tym  przepisie  przesłanek,  w  tym  terminu  i  formy 

(np.  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  5  września  2016  r.,  sygn.  akt  KIO  1549/16). 

Niezachowanie  terminu  dla  zgłoszenia  przystąpienia  skutkuje  wygaśnięciem  prawa  do 

wniesienia tego środka ochrony prawnej, gdyż termin określony w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp 

ma charakter terminu zawitego i 

nie podlega przywróceniu (np. postanowienie Krajowej Izby 

Odwoławczej  z  dnia  30  stycznia  2014  r.,  sygn.  akt  KIO  79/14).  Termin  na  zgłoszenie 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  ma  charakter  terminu  zawitego,  nie 

podlegającego  przywróceniu,  a  jego  niedochowanie  powoduje  utratę  prawa  do  udziału 

postępowaniu odwoławczym i uzyskania statusu uczestnika postępowania odwoławczego 

(np.  postanowienie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  1  sierpnia  2013  r.,  sygn.  akt  KIO 

1764/13).  W 

treści  zgłoszenia  przystąpienia  ww.  wykonawca  wskazał,  że  kopia  odwołania 

zosta

ła mu doręczona w  dniu 30 grudnia 2020 r.,  natomiast  z  treści  pisma zamawiającego 

dnia  26  stycznia  2021  r.  wynika,  że  miało  to  miejsce  w  dniu  31  grudnia  2021  r.  Bez 

względu  jednak  na  to,  czy  wezwanie  ww.  wykonawcy  do  zgłoszenia  przystąpienia  do 

postępowania odwoławczego miało miejsce w dniu 30 czy 31 grudnia 2021 r., niewątpliwym 

jest,  że  trzydniowy  termin  do  wniesienia  zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego  nie  został  przez  ww.  wykonawcę  zachowany  -  ostatnim  dniem,  w  którym 

zgłoszenie  musiało  wpłynąć  do  Prezesa  Izby,  aby  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego (pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek) mogło zostać uznane za 

skuteczne

, był dzień 4 stycznia 2021 r. W związku z tym, że pismo zawierające zgłoszenie 

przystąpienia  do  postępowania odwoławczego wpłynęło  do  Prezesa  Izby  w  dniu 8 stycznia 

2021 r.

,  Izba,  stwierdzając  brak  skuteczności  tego  przystąpienia,  nie  dopuściła  wykonawcy 

EUROMATPOL  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  do  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym w charakterze uczestnika tego postępowania po stronie zamawiającego.  

W dniu 11 stycznia 2021 

r. do akt sprawy wpłynęło pismo zamawiającego z dnia 8 stycznia 

2021  r. 

stanowiące  odpowiedź  na  odwołanie,  zawierające  oświadczenie  o  częściowym 

uwzględnieniu  odwołania,  tj.  w  zakresie  naruszenia  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  przez 

zaniechanie  wezwania 

EUROMATPOL  Sp.  z  o.o.  do  uzupełnienia  dokumentu 

potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.3 lit. 

c)  SIWZ  w  sytuacji,  gdy  ważność  polisy  ubezpieczeniowej  przypada  po  upływie  terminu 

składania  ofert.  Wprawdzie  zamawiający  wskazał  na  pkt  9.3  lit.  c)  SIWZ,  natomiast 

odwołaniu został w tym zakresie wskazany pkt 9.3 lit. a) SIWZ, nie budzi jednak żadnych 


wątpliwości,  że  ww.  oświadczenie  zamawiającego  dotyczyło  zarzutu  wskazanego 

odwołaniu w pkt 2. 

Na  posiedzeniu  w  dniu  27  stycznia  2021 

r.  odwołujący  złożył  oświadczenie  o  wycofaniu 

odwołania w zakresie zarzutów, które nie zostały uwzględnione przez zamawiającego. 

Izba stwierdziła, iż w świetle złożonych przez zamawiającego oraz odwołującego oświadczeń 

zachodzi  podstawa  do  umorzenia  postępowania  odwoławczego  zgodnie  z  art.  186  ust.  3a 

ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1 

ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  2  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel