KIO 3523/20 POSTANOWIENIE dnia 22 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3523/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

Protokolant:   

Aldona K

arpińska 

wobec cofnięcia w dniu 22 stycznia 2021 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej I

zby Odwoławczej w dniu 

30 grudnia 2020 

r. przez wykonawcę: FAMUR 

S.A.  ul.  Armii  Krajowej  51,  40-698  Katowice 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego: Tauron Wydobycie S.A., ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno,  

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  kwoty  13  500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset  złotych zero 

groszy) 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy: 

FAMUR  S.A.  ul.  Armii  Krajowej  51,  40-698  Katowice

,  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.2020)  na  niniejsze  postanowienie  –  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      …………………… 


Sygn. akt: KIO 3523/20 

U z a s a d n i e n i e 

W dniu 22 stycznia 2021 r. 

w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron,  tj. przed 

otwarciem  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej,  wykonawca:

FAMUR  S.A. 

z  siedzibą  w 

Katowicach,  działając  przez  pełnomocnika,  złożył  do  protokołu  oświadczenie  o  cofnięciu 

odwołania wniesionego w dniu 30 grudnia 2020 r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez 

zamawiającego: 

Tauron Wydobycie  S.A.  z 

siedzibą  w  Jaworznie  w  przedmiocie:  „Dostawa-najem kombajnu 

ścianowego  wraz  z  wyposażeniem  oraz  obsługą  serwisową  gwarancyjną  w  całym  okresie 

najmu dla Tauron Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze".  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 

zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843 ze zm.), Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  972),  Izba  orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  O

dwołującego  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  90%  kwoty  uiszczonej 

w  wysokości  15 000,00  zł  przez  Odwołującego  tytułem 

należnego wpisu od odwołania.  

 
 
Przewodniczący:      …………………… 


wiper-pixel