KIO 3521/20 POSTANOWIENIE dnia 19 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

sygn. akt: KIO 3521/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

wobec  cofnięcia  w  dniu  19  stycznia  2021  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  30  grudnia  2020  roku  przez 

wykonawc

ę I. P. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych 

„GREENLAS” 

I. 

P., 

Ligota 

Oleska 

Radłów,  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  Państwowe 

Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe,  Nadleśnictwo  Olesno,  ul.  Gorzowska  74;  

46-300 Olesno

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  I.  P. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług 

Leśnych „GREENLAS” I. P., Ligota Oleska 43; 46-331 Radłów, kwoty 13 500 zł 00 gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198  a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejsze 

postanowienie 

–  w terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 3521/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe, 

Nadleśnictwo Olesno, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Wykonanie  usług  z  zakresu 

gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olesno w roku 2021”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U. UE z dnia 19 października 2020 

r., pod nr 2020/S 203-493939. 

Zamawiający  dnia  22  grudnia  2020  roku,  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia  30  grudnia  2020  roku,  wykonawca  I.  P. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  Zakład  Usług  Leśnych  „GREENLAS”  I.  P.  (dalej  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie dotyczyło pakietu nr 10. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Sz

acunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołujący,  dnia  19  stycznia  2021  roku,  złożył  pismo  procesowe,  w  którym  oświadczył,  

iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Z  uwagi  na  powyższe,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  187  ust.  8  ustawy  -  Prawo 

zamówień  publicznych,  Izba  umorzyła postępowanie odwoławcze w  niniejszej  sprawie oraz 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel