KIO 3520/20 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3520/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 14 stycznia 2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  14  stycznia  2021  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  29  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę  P.  P. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IT-V-WAYS P. P., ul. Bałtycka 10 lok. 

108,  10-176 Olsztyn 

w  postępowaniu prowadzonym przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

przy udziale: 

A.  Symbit Sp. z o.o., ul. Lasockiego 39A lok. 2, 20-612 Lublin 

B.  Hostlab  O. 

i  Wspólnicy  spółka  jawna,  ul.  Stanisława  Kierbedzia  4,  00-728 

Warszawa 

zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Odrzuca odwołanie; 

K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  P.  P.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  IT-V-WAYS  P.  P.,  ul.  Bałtycka  10  lok.  108,  10-176  Olsztyn 

i zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  P.  P.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą IT-V-WAYS P. P., ul. Bałtycka 10 lok. 108, 10-176 

Olsztyn t

ytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i art. 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 


publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:      ………………. 


Sygn. akt: KIO 3520/20 
 

U z a s a d n i e n i e 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) 

prowadzi 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  pn.  „Administrowanie 

kolokowanymi  w  Centrum  Przetwarzania  Danych  MRPiPS  instancjami  Oprogramowania 

SyriuszStd 

oraz  migracja  z  PUP  do  MRPiPS”.  Postępowanie  to  prowadzone  jest  

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  zwanej  dalej 

„ustawą  Pzp”.  Ogłoszenie  

o  przedmiotowym  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 

11 września 2020 r. pod pozycją 2020/S 177-426948. 

W  dniu  29  grudnia  2020  r.  wykonawca  P.  P. 

prowadzący  działalność  gospodarczą 

pod nazwą IT-V-WAYS P. P. z siedzibą w Olsztynie (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art. 

91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wadliwy wybór oferty najkorzystniejszej wykonawcy 

SYMBIT 

Sp. z o.o., która winna zostać odrzucona z uwagi na spełnienie przesłanek art. 89 

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  

art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

poprzez błędne uznanie, iż oferta SYMBIT Sp. z o.o. 

nie zawiera rażąco niskiej ceny, a co za tym idzie, poprzez nie odrzucenie tejże oferty, 

art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp poprzez: 

• 

błędne przyjęcie, iż wykonawca SYMBIT Sp. z o.o. wykazał w sposób dostateczny, że 

oferta  przez  niego  złożona  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia, 

• 

wadliwą ocenę okoliczności oraz materiału dowodowego i błędne przyjęcie, że oferta 

wykonawcy SYMBIT Sp. z o.o. nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp: 

• 

w związku z naruszeniem art. 8 ust. 1-3 ustawy Pzp w związku z art. 11 ust 4 ustawy 

o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  poprzez  zaniechanie  odtajnienia  ujawnienia  

udostępnienia dokumentów zastrzeżonych przez SYMBIT Sp. z o.o., pomimo że informacje 

zawarte  w  zastrzeżonych  dokumentach  i  oświadczeniach  nie  stanowią  tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

• 

poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej 

konkure

ncji oraz równego traktowania wykonawców, 


art.  7  ust

.  3  ustawy  Pzp  przez  wybór  wykonawcy  niezgodnie  z  przepisami  ustawy 

Pzp. 

Odwołujący wniósł o: 

Unieważnienie czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, 

Dokonanie  ponownej  oceny  ofer

t  z  uwzględnieniem  ofert  niepodlegających 

odrzuceniu, 

Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Izba zważyła co następuje: 

Izba stwierdziła, że odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp, zgodnie z którym Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało 

wniesione po upływie terminu określonego w ustawie.  

Terminy  na  wnoszenie  odwołań  zostały  szczegółowo  określone  w  art.  182  ustawy 

Pzp.  Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt  1 

ustawy Pzp, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od 

dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia 

jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 

dni  - 

jeżeli  zostały  przesłane  w  inny  sposób  -  w  przypadku  gdy  wartość  zamówienia  jest 

równa  lub  przekracza  tzw.  progi  unijne.  Termin  na  wniesienie  odwołania  jest  terminem 

zawitym,  ustawa  Pzp  nie  przewiduje  możliwości  przywrócenia  terminu  na  wniesienie 

odwołania.  

W  przedmiotowej  sprawie  Odwołujący  otrzymał  informację  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  w  dniu  11  grudnia  2020  r.  drogą  mailową  –  takie  oświadczenie 

Odwołujący złożył na stronie 2 odwołania. Do odwołania został dołączony dowód otrzymania 

przez Odwołującego ww. informacji w dniu 11 grudnia 2020 r. Od tego momentu rozpoczął 

bieg 10-

dniowy termin na wniesienie odwołania od tej czynności. Termin ten upłynął w dniu 

21 grudnia 

2020 r. W tym terminie Odwołujący złożył odwołanie do Zamawiającego, jednak 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostało  ono  wniesione  w  dniu  29  grudnia  2020  r. 

(prezentata na piśmie, wpływ bezpośredni).   

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  stwierdziła,  że  odwołanie  podlega  odrzuceniu  na 

podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  3 

ustawy  Pzp,  jako  że  zostało  wniesione  po  upływie  terminu 

określonego w ustawie.  


O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 

ust.  9  i  10  ustawy  Pzp   

oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  i  §  5  ust.  4  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 

z późn. zm.).  

Przewodniczący:      ………………. 


wiper-pixel