KIO 3517/20 WYROK dnia 1 lutego 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3517/20 

WYROK 

z dnia 1 lutego 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Beata Konik 

Protokolant:            

Konrad Wyrzykowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  29  stycznia  2021 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez 

odwołującego 

W. 

P. 

prowadzącego 

działalność 

gospodarczą 

pod 

firmą 

Przedsiębiorstwo  Usługowo  Handlowe  Marex  W.  P.  z  siedzibą  w  Brzegu,  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Zarząd  Nieruchomości  Miejskich  w 

Brzegu,  

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  Zarządowi  Nieruchomości 

Miejskich  w  Brzegu 

unieważnienie  czynności  wykluczenia  W.  P.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Marex W. 

P. 

z siedzibą w Brzegu,  wezwanie odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

do  uzupełnienia  dokumentu  o  którym  mowa  w  rozdziale  7  „Wykaz  oświadczeń  lub 

dokumentów  (…)”  pkt  3  ppkt  3)lit  b)  SIWZ,  tj.  „wykazu  narzędzi”  oraz  ponowne 

badanie i ocenę ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego. 

Kosztami 

postępowania 

odwoławczego 

obciąża 

zamawiającego 

Zarząd 

Nieruchomości Miejskich w Brzegu i: 


Zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

Z

asądza  od  zamawiającego  Zarządu  Nieruchomości  Miejskich  w  Brzegu,  na 

rzecz 

odwołującego  W.  P.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Marex W. P. z siedzibą w Brzegu kwotę  7 

500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy)  tytułem 

zwrotu 

wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i art. 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.

) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 

92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


UZASADNIENIE 

Zarząd  Nieruchomości  Miejskich  w  Brzegu  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

„Utrzymanie  czystości  i  porządku  oraz  zieleni  na  terenach  zarządzanych  przez  Zarząd 

Nieruchomości  Miejskich  w  Brzegu”,  nr  ZO.P.03.2020.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  dniu  25  listopada  2020  r.  w 

Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  nr 

615396-N-2020. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  z  dnia  11  września  2019  r.  (Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze 

zm.) 

– dalej: ustawa Pzp.   

W  postępowaniu  tym  wykonawca  W.  P.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  Przedsiębiorstwo  Usługowo  Handlowe  Marex  W.  P.  z  siedzibą  w  Brzegu  (dalej: 

„Odwołujący”)  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  złożył  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  wobec  niezgodnych  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności  Zamawiającego 

pol

egających  na  wykluczeniu  Odwołującego  i  uznaniu  jego  oferty  za  odrzuconą,  w  sytuacji 

gdy spełnia on warunki udziału w postępowaniu wskazane w treści SIWZ.  

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  przepisu  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

przez zaniechanie jego zastosowania w sytuacji, 

gdy ziściły się przesłanki, o których mowa w 

tym przepisie ustawy.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie  czynności  wykluczenia  Odwołującego  i  uznaniu  jego  oferty  za 

odrzuconą; 

uznanie, że Odwołujący spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów załączonych do odwołania: 

a) 

Pismo Zarządu Nieruchomości Miejskich z dnia 21.12.2020 r. ZO.P.03.20 dotyczące 

wykluczenia 

Odwołującego,  na  okoliczność,  że  podejmując  decyzję  o  wykluczeniu 

Odwołującego,  Zamawiający  opierał  się  na  domniemaniu  niespełnienia  warunków 

udziału w postępowaniu; 

b)  Pis

mo  Odwołującego  z  dnia  08.12.2020  r.  L.dz.  60/20  dotyczące  spełnienia 

warunków na okoliczność posiadanego potencjału technicznego; 

c) 

umowa  nr  ZP.08.20  z  dnia  07.01.2020  r.  z  Zamawiającym  dotycząca  obecnie 

w

ykonywanej  usługi  w  roku  2020,  na  okoliczność  posiadania  odpowiedniego 

potencjału technicznego zgodnego z warunkami udziału w postępowaniu; 

d) 

pismo informujące, że oferta Odwołującego została wybrana do realizacji na rok 2020 

i że z nim będzie podpisana umowa; 


e) 

pismo  Odwołującego-  Firma  PUH  Marex  z  dnia  31.12.2019  r.  dotyczące  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  na  okoliczność  posiadanego  potencjału 

technicznego 

(pismo  z  roku  2019  dotyczącego  potwierdzenia  posiadania 

wymaganego potencjału technicznego). 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, co następuje.  

Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania.  

Odwołujący wyjaśnił, że przed podjęciem przez Zamawiającego decyzji o wykluczeniu 

Odwołującego z postępowania z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający miał obowiązek wezwać Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp z do 

uzupełnienia  wykazu  narzędzi.  W  ocenie  Odwołującego  Zamawiający  zobligowany  był 

wystosować do Odwołującego wezwanie, na co wskazuje nie tylko treść art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp ale również  i  treść samego uzasadnienia wykluczenia Odwołującego z  postępowania i 

odrzucenia  jego  oferty,  z  którego  wynika,  że  Zamawiający  oparł  swoją  decyzję  o 

domniemanie, że dysponuje on tylko jedną kosiarką do trawy samojezdną.  

Odwołujący wyjaśnił ponadto, że w roku 2020 realizował dla Zamawiającego podobną 

usługę,  jak  ta  będąca  przedmiotem  tego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, wobec czego zdaniem Odwołującego Zamawiający wie, że Odwołujący posiada 

wymagany  przez  niego  sprzęt.    Mimo  tej  wiedzy  i  braku  jasności  co  do  ilości  wykazanego 

sprzętu,  Zamawiający zaniechał wezwania Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości.  

Pismem  z  27  stycznia  2021  r.  Zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie,  którą 

uzupełnił  pismem  z  29  stycznia  2021  r.  zawierającym  dodatkową  argumentację  wraz  z 

obszernie  przywołanym  orzecznictwem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oraz  Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Odwołujący wniósł o oddalenie odwołania w całości.    

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie  

i  uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  stanowiska  stron złożone  na  piśmie  i  podane  do  protokołu 

rozprawy, a także złożone dowody, ustaliła, co następuje.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

ustawowych  skutkujących  odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy 

Pzp.  


Odwołujący  ma  interes  we  wniesieniu  odwołania,  o  którym  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy  Pzp.  Odwołujący  jest  podmiotem  ubiegającym  się  o  udzielenie  przedmiotowego 

zamówienia publicznego.  

Izba  stwierdziła,  że  żaden  wykonawca  nie  zgłosił  udziału  w  charakterze  uczestnika 

postępowania w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym.   

Izba ustaliła następujący stan faktyczny.  

Bezspornym  jest  między  stronami,  że  zgodnie  z  treścią  pkt  5  pkt  3)  lit  b)  SIWZ 

Zamawiający  ustanowił  warunek  udziału  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia, zgodnie z którym wykonawca miał dysponować następującymi narzędziami: 

  piłą mechaniczną do cięcia drzew oraz nożycami do żywopłotów min. po 6 szt., 
  kosiarką do trawy bębnową min. 1 szt., 
  kosiarką do trawy samojezdną lub doczepianą min. 3 szt., 
  kosiarką do trawy bijakową min. 1 szt, 
  pługiem  do  odśnieżania  dróg  wewnętrznych  osiedlowych  i  chodników  wraz  z 

urządzeniami do mechanicznego uszorstniania ciągów komunikacyjnych min. 2 szt, 

  transportem ciężarowym o ładowności co najmniej 5 ton min. 1 szt., 
  ciągnikiem kołowym wraz z dwiema przyczepami o ładowności co najmniej 3,5 tony 

każda min. 2 szt. 

Stosownie  do 

treści  pkt  7  „Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających 

spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia”  ppkt  3 

„wykonawca,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona  w  celu  wykazania  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  (pkt  5  SIWZ),  zostanie  wezwany  do  przedłożenia 

następujących  oświadczeń  i  dokumentów  (…)”.  Natomiast  zgodnie  z  pkt  7  ppkt  4 

„wykonawca,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona  w  celu  wykazania  braku  podstaw 

wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  (pkt  6  SWIZ),  zostanie  wezwany  do 

przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (…).”  

Zgodnie z pkt 7 ppkt 3, 3) lit b) w celu wykazania 

w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej 

dysponowaniem  określonymi  narzędziami,  o których mowa  w  pkt  5  pkt  3)  lit  b) 

SIWZ, 

wykonawca miał złożyć na wezwanie Zamawiającego wykaz narzędzi.  

Pismem z 7 grudnia 2020 r. Zamawiający wezwał odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 

ustawy  Pzp do  uzupełnienia dokumentów  potwierdzających spełnianie warunków  udziału w 

postępowaniu  oraz  potwierdzających  brak  podstaw  wykluczenia  z  postępowania,  o  których 

mowa w ww. postanowieniu SIWZ

, w tym do uzupełnienia wykazu narzędzi. W tym miejscu 


wskazać  należy,  co  zostało  potwierdzone  przez  Zamawiającego  podczas  rozprawy,  że 

podstawa prawna wskazana w ww. wezwaniu została określona błędnie.  

W  odpowiedzi  na  powyższe  Odwołujący    złożył  wykaz  narzędzi,  w  treści  którego  w 

poz.  dotyczącej  kosiarki  samojezdnej  wskazał  „Kosiarka  do  trawy  samojezdna”  nie 

wskazując jednocześnie żadnej ilości w tej pozycji.  

Pismem z dnia 21 grudnia 2021 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o tym, 

że  postanowił  wykluczyć  go  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i  na 

podstawie art

. 24 ust. 4 ustawy Pzp uznać jego ofertę za odrzuconą. Zamawiający wyjaśnił, 

że    w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  7  grudnia  2020  Odwołujący  wskazał,  że  dysponuje 

„kosiarką  do  trawy  samojezdną”,  z  czego  Zamawiający  wywiódł,  że  Odwołujący  dysponuje 

tylko  jedną  taką  kosiarką,  podczas  gdy  zgodnie  z  SIWZ  Zamawiający  wymagał  aby 

wykonawca dysponował trzema sztukami takich kosiarek.  

Izba zważyła co następuje. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.  

Jak  wynika  z  treści  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  jeżeli  wykonawca  nie  złożył 

oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1,  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są 

niekompletne,  zawie

rają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości, 

zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzie

lenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

W  przedmiotowej  sprawie  nie  może  być  wątpliwości  co  do  tego,  że  przesłanki 

zastosowania  ww.  przepisu  zostały  spełnione.  Jak  wynika  z  analizy  treści  złożonego  przez 

Odwołującego  na  wezwanie  z  7  grudnia  2020  r.  wykazu  narzędzi,  Odwołujący  w  pozycji 

dotyczącej kosiarki do trawy samojezdnej nie wpisał ilości sztuk. Ilość sztuk danego sprzętu 

została wpisana w każdej innej pozycji tego wykazu, za wyjątkiem pozycji dotyczącej kosiarki 

do trawy samojezdnej. W ocenie składu orzekającego można stwierdzić, że wykaz ten jest w 

tym  zakresie  co  najmniej  niekompletny  ponieważ  nie  zawiera  informacji,  której  podanie 

Zamawiający w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagał.  

W  tym  miejscu  Izba  wskazuje,  że  argumentacja  Zamawiającego  przedstawiona 

podczas  rozprawy  jak  i  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  a  także  piśmie  uzupełniającym 

odpowiedź na odwołanie, nie zasługuje na uwzględnienie z następujących powodów.  


Po 

pierwsze jak wskazano powyżej, brak wskazania ilości w wykazie narzędzi ilości w 

pozycji  dotyczącej  kosiarki  samojezdnej  zakwalifikować  należy  co  najmniej  jako 

niekompletność  tego  dokumentu.  Informacja  ta  była  wymagana  przez  Zamawiającego,  a 

Odwołujący jej nie podał. 

Po  drugie,  skoro  już  z  samej  treści  pisma  z  21  grudnia  2020  r.  zawierającego 

informację  o  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  i  w  konsekwencji  odrzuceniu  jego 

oferty,  Zamawiający  sam  wskazuje,  że  „w  domniemaniu  Zamawiającego”  Odwołujący 

dys

ponuje  tylko  jedną  taką  kosiarką,  oznacza  to  iż  Zamawiający  nie  ma  pewności  co  do 

ilości  spornego  narzędzia  i  okoliczność  ta  powinna  zostać  z  Odwołującym  co  najmniej 

wyjaśniona.  W  tym  miejscu  Izba  podziela  argumentację  Zamawiającego,  że  okoliczność  iż 

Odwo

łujący  aktualnie  świadczy  Zamawiającemu  usługę  nie  musi  świadczy  o  tym,  że 

Odwołujący  dysponuje  wymaganym  sprzętem  w  wymaganej  ilości,  ale  wobec  tego  tym 

bardziej  Zamawiający  zobligowany  jest  wezwać  Odwołującego  do  uzupełnienia  tego 

dokumentu. 

Po  trzecie  j

ak  wynika  wprost  z  treści  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  zastosowanie 

dyspozycji zawartej w tym przepisie jest obowiązkiem zamawiającego, z którego wypełnienia 

może  on  zrezygnować  tylko  jeśli  zaszła  co  najmniej  jedna  z  dwóch  okoliczności.  Mimo 

wezwania  oferta  wykonawcy  i  tak  podlega

łaby  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby 

unieważnienie  postępowania.  Zamawiający  wyjaśniając  powody  zaniechania  wezwania  w 

oparciu  o  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  nie  wykazał  żadnej  z  powyższych  okoliczności 

zwalniających go z tego obowiązku. 

Jednocześnie  Izba  wyjaśnia,  że  przepis  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  nie  służy  do 

uzupełnienia dokumentów, które stanowią treść oferty, ponieważ podlegają ocenie w ramach 

kryterium oceny ofert. 

Jednak w tym postępowaniu nie mamy do czynienia z taką sytuacją. 

Omawiana regulacja z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

służy natomiast uzupełnianiu dokumentów 

bądź wyjaśnień, które warunkują udział wykonawcy w postępowaniu.  

Jak  wynika  z  treści  dokumentacji  w  tym  postępowaniu  zamawiający  sformułował 

warunek  udziału  w  postępowaniu  polegający  m.in.  na  dysponowaniu  określonymi 

narzędziami  w  określonej  ilości.  W  celu  wykazania  spełniania  tego  warunku  Zamawiający 

żądał przedłożenia wykazu narządzi, który jest dokumentem, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 

2)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  rodzajów  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 

Nr  71,  poz.  645).  Zatem  jest  do  dokument  p

odlegający  uzupełnieniu  w  trybie art.  26  ust.  3 

ustawy Pzp w sytuacji ziszczenia się przesłanek, o których mowa w tym przepisie.   

Odnosząc  się  do  wniosków  dowodowych  zgłoszonych  przez  Odwołującego  w  treści 

odwołania i podczas rozprawy Izba wskazuje, że pismo Zamawiającego z 21 grudnia 2020 r. 


zawierające informację o wykluczeniu oraz wykaz narzędzi uzupełniony przez Odwołującego 

w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  7  grudnia  2020  r.  znajdują  się  w  aktach  postępowania. 

Pozostałe  dokumenty  załączone  do  odwołania  nie  mają  natomiast  w  ocenie  Izby  istotnego 

znaczenia  dla  rozstrzygnięcia,  ponieważ  dotyczą  innego  postępowania  niż  to  będące 

przedmiotem  rozpoznania  przez  Izbę.  Natomiast  złożone  przez  Odwołującego  podczas 

rozprawy dowody w postaci faktur i umowy 

Izba również oceniła jako nie mające znaczenia 

w przedmiotowej sprawie, ponieważ nie były to dokumenty wymagane przez Zmawiającego 

w tym postępowaniu. Ponadto Izba wyjaśnia że jej rolą jest ocena czynności podejmowanych 

przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia, bądź ich zaniechania, 

a nie wyręczanie zamawiającego w ich przeprowadzaniu. Podobnie za nie mające znaczenia 

dla  rozstrzygnięcia  Izba  uznała  dowody  przedstawione  przez  Zamawiającego,  ponieważ 

okoliczności  ewentualnego  nienależytego wykonania przez  Odwołującego  umowy  z  2020  r. 

nie  były  powodem  wykluczenia  Odwołującego  i  jako  takie  nie  zostały  objęte  zakresem 

odwołania,  wobec  czego  pozostają  poza  przedmiotem  sporu  w  tym  postępowaniu 

odwoławczym. 

Reasumując  powyższe,  nieprawidłowa  jest  praktyka  wykluczania  wykonawcy  z 

postępowania o udzielenie zamówienia, bądź też odrzucania oferty wykonawcy, w oparciu o 

domysły  czy  też  domniemania  zamawiającego.  Wykluczenie  wykonawcy,  na  równi  z 

odrzuceniem  oferty  są  najbardziej  dla  wykonawcy  dotkliwymi  sankcjami  przewidzianymi  

ustawie Pzp i powinny być dokonywanie na podstawie okoliczności nie budzących żadnych 

wątpliwości.  W  sytuacji,  gdy  nie  zachodzi  żadna  z  okoliczności  zwalniających 

zamawiającego z obowiązku wystosowania wezwania do uzupełnienia dokumentów, jest on 

zobligowany  do  wykonania  dyspozycji  art.  26  ust  3  ustawy  Pzp. 

Zamawiający  nie  wykazał 

aby  w  tym  postępowaniu  takie  okoliczności  zaszły  wobec  czego  uznać  należy,  że 

Zamawiający był zobligowany do wezwania Odwołującego do uzupełnienia wykazu narzędzi 

ponieważ złożony przez niego dokument nie był prawidłowy.  

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 

10  ustawy  Pzp  oraz  przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu odwoławczym  i  sposobu  ich rozliczania (Dz.U.  z  22  maja 2018 r. 

poz. 972.), stosownie do wyniku postępowania.  

Przewodn

iczący: 

………………………………. 


wiper-pixel