KIO 3513/20 POSTANOWIENIE dnia 25 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3513/20 

POSTANOWIENIE 

   z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Kisiel 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  25  stycznia  2021  r.  w 

Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 28 

grudnia 

2020 r. przez wykonawcę ZGO-NOVA  Sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach 1A, 

63-200 Jarocin 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Komunalny Związek 

Gmin Regionu Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie przy ul. 17 stycznia 90 

postanawia: 

umarza postępowania odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  ZGO-NOVA    Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Witaszyczkach  1A,  63-200  Jarocin 

kwoty  13  500  z

ł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

s

tanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejsze  postanowienie  -  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      .……………..…………….. 


Sygn. akt: KIO 3513/20 

U z a s a d n i e n i e 

Ko

munalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie przy ul. 17 

stycznia  90 

(dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.),  zwanej  dalej  „ustawą”  lub 

„Pzp”  na  „Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  objętych 

systemem komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – część piąta”. 

W

artość  zamówienia  przekracza  kwotę,  określoną  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  21  października  2020  r.  w

Dziennik

u Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 205-499558. 

W  dniu  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  wykonawca  ZGO-NOVA    Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w 

Witaszyczkach  1A,  63-200  Jarocin  (

dalej:  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  na  realizację 

części piątej zamówienia. 

W dniu 

12 stycznia 2021 r. Zamawiający odpowiedział na odwołanie wnosząc o jego 

oddalenie w całości.  

W dniu  25  stycznia  2021  r.  do Izby  w  formie  elektronicznej 

ze strony Odwołującego 

wpłynęło oświadczenie o cofnięciu w całości odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia rozprawy; w  takim  przypadku  Izba  umarza postępowanie odwoławcze.  Zgodnie 

zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie


Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy.  Uwzględniając powyższe,  Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zdanie  2  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowania odwoławcze w sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem 

rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Analogiczne brzmienie posiada 

przepis 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Ponieważ  Odwołujący  cofnął  odwołanie  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  na 

podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującym  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych 

łącznej kwoty 13 500 zł, stanowiących 90% uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ………………………..…… 


wiper-pixel