KIO 3511/20 WYROK dnia 27 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt KIO 3511/20 

WYROK 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:            

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  25  stycznia  2021  r. 

w  Warszawie  odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ę  GALAXY  Systemy  Informatyczne  Sp.  z  o.o.  w  Zielonej  Górze  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

zamawiającego Gminę Wałbrzych w Wałbrzychu  

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  GALAXY  Systemy  Informatyczne  Sp.  z  o.o.  w  Zielonej 

Górze  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  GALAXY  Systemy 

Inform

atyczne Sp. z o.o. w Zielonej Górze tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie do art. 198a oraz 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejszy  wyrok - w terminie 7 

dni  o

d dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………… 


Sygn. akt KIO 3511/20 

      Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Wałbrzych  w  Wałbrzychu  –  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.), dalej jako: „ustawa” lub „Pzp”, postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest  dostawa  oraz  serwis  urządzeń 

drukujących  wraz  z  oprogramowaniem  do  zarządzania  wydrukiem  dla  Urzędu  Miejskiego  w 

Wałbrzychu oraz poszczególnych jednostek. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  247-610958.  Wartość 

zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 Pzp. 

18  grudnia  2020  r.  z

amawiający  zamieścił  na  swojej  stronie  Specyfikację  Istotnych 

Warunków  Zamówienia,  dalej  jako:  „SIWZ”,  w  związku  czym  GALAXY  Systemy 

Informatyczne  Sp.  z  o.o.  w  Zielonej  Górze  wniósł  odwołanie.  Zachowany  został  termin 

ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania.  

O

dwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1.  art. 7 ust. 1 

Pzp w związku z prowadzeniem postępowania z naruszeniem zasady 

równości wykonawców i zasady uczciwej konkurencji, gdyż określił kryteria oceny 

ofert w sposób faworyzujący jednego producenta; 

2.  art.  29  ust.  1  i  2  Pzp  i  art.  30  ust.  1  pkt.  1  pzp,  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny,  niewyczerpujący,  nieuwzględniający 

wszystkich  okoliczności  mających  wpływ  na  sporządzenie  oferty  i  określenie 

wymagań  środowiskowych  i  funkcjonalnych  w  sposób  nieprecyzyjny  i 

niewynikający z potrzeb; 

art. 29 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez: 

a. 

opisanie przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający dokonanie kalkulacji 

oferty uwzgl

ędniającej wszystkie wymagania zamawiającego; 

b.  o

pisanie  przedmiotu  zamówienia  i  kryteriów  oceny  ofert  w  sposób  ogólny 

nieprecyzyjny i dysk

ryminujący; 

4.  innych przepis

ów wskazanych w uzasadnieniu odwołania. 

Odwołujący  wywiódł,  że  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

z

amawiającego  przepisów  Pzp.  Szkoda  polega  na  tym,  iż  odwołujący  nie  uzyska 

zamówienia,  ponieważ  opisany  przedmiot  zamówienia  i  zastosowane  kryteria  oceny  ofert 

wskazują  na  jednego  producenta  urządzenia.  Zamawiający  premiuje  technologię 


pigmentową  nazywając  kryterium  „wpływ  na  środowisko  technologii  wydruku”,  choć  nie 

wykazał o jaki wpływ chodzi - pozytywny czy negatywny. Zamawiający nieprecyzyjnie zatem 

określił kryterium, ogólnie wskazał premiowana technologię wskazując jednego producenta. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu 

dokonania zmiany SIWZ 

„w sposób zgodny z niniejszym odwołaniem (zarówno z petitum jak 

i z uzasadnieniem): 

1. z

miany postanowień SIWZ dotyczących: 

a.  d

okładnego określenia co jest przedmiotem zamówienia tj. czy drukarki wymienione w 

załączniku  nr  1  do  umowy,  będące  na  wyposażeniu  zamawiającego  mają  być 

również objęte zamówieniem, co może sugerować § 3 ust. 1 pkt 3 umowy; 

b. 

W  przypadku  objęcia  przedmiotem  zamówienia  drukarek  Zamawiającego, 

szczegółowym  określeniu  stanu  technicznego  każdej  maszyny  wymienionej  w 

załączniku  nr  1  do  Umowy  (ze  wskazaniem  stanu  każdego  z  materiałów 

eksploatacyjnych na dzień przejęcia w obsługę tych urządzeń);   

c. 

W  przypadku  objęcia  przedmiotem  zamówienia  drukarek  zamawiającego, 

uzupełnienia  formularza  ofertowego  o  pozycje  dotyczące  posiadanego  sprzętu  tj. 

wyszczególnienie pozycji dla możliwości podania ceny za wydruk jednej strony A4 z 

uwzględnieniem  każdego  modelu  posiadanego  sprzętu  oraz  przewidywanym 

obciążeniem; 

d. 

Wykreślenia  nieograniczonej  możliwości  zmiany  lokalizacji  urządzeń  (§  3  ust.  3 

Umowy) i określenie maksymalnej liczby zmian lokalizacji; 

e.  Z

mianę kryterium ceny oferty dotyczące poboru mocy w następujący sposób: 

Podbór mocy (PM) 10% (10% = 10,00 pkt) 

Pobór mocy większy od wskazanej wartości - 0 punktów 

Pobór mocy równej lub poniżej wskazanej wartości -10 punktów 

Rodzaj urządzenia:  Pobór mocy: 

Urządzenie  drukujące  A4  druk  bezpośredni  -  Maksymalny  pobór  mocy  nie  większy 

niż 700W. 

Urządzenie  wielofunkcyjne  A4  mono  -  Maksymalny  pobór  mocy  nie  większy  niż 

700W. 

Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor - Maksymalny pobór mocy nie większy niż 700W. 

Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor -  Maksymalny pobór mocy nie większy niż 800W 

Urządzenie wielofunkcyjne - Maksymalny pobór mocy nie większy niż 950W 

        f.  

Usunięcie kryterium oceny ofert - Wpływ na środowisko technologii druku. 

2.  Zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  zwrotu  kosztów 

postępowania  odwoławczego,  w  tym  zwrotu  poniesionych  kosztów  wynagrodzenia 


pełnomocnika. 

W  uzasadnieniu  odwołujący  wskazał,  że  postanowienia  SIWZ  nie  pozwalają 

wykonawcy  dokonać  rzetelnej  i  konkurencyjnej  kalkulacji  uwzględniającej  całość  wymagań 

z

amawiającego,  ze względu na  brak  precyzyjnej  informacji,  co ma być  objęte  przedmiotem 

zamówienia tj. jaki jest zakres zamówienia. Nie jasny jest bowiem zakres prac związanych z 

obsługą  urządzeń  posiadanych  już  przez  zamawiającego.  Wywodził,  że  zamawiający  nie 

określił  w  sposób  wystarczający  i  wiążący  stanu  technicznego  urządzeń,  które  zostaną 

przekazane  „do  obsługi”  wykonawcy,  o  ile  tak  będzie  oraz  jaki  jest  stan  materiałów 

eksploatacyjnych,  co  nie  pozwoli  określić  kosztów  początkowych  świadczenia  na  tych 

urządzeniach usług wydruku. Odwołujący podniósł, że przy tak sformułowanym wymaganiu, 

wykonawca  nie  jest  w  stanie  skalkulować  w  żaden  sposób  kosztów  a  ryzyko  tego,  że  w 

momencie podpisania umowy połowa maszyn będzie wymagała akcji serwisowej jest niczym 

nieograniczone.  Znajomość  stanu  maszyn  w  momencie  przejęcia  ich  w  obsługę  przez 

wykonawcę,  może  preferować  dotychczasowego  usługodawcę.  Odwołujący  wywodził,  że 

z

amawiający  zgodnie  z  dyspozycja  art.  29  ust  1  Pzp  ma  obowiązek  opisać  przedmiot 

zamówienia  w  sposób  wyczerpujący,  dokładny  i  uwzględniający  wszystkie  okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W okolicznościach sprawy za niesporne winno 

być  uznanie  faktu,  iż  stan  urządzeń  zamawiającego,  ich  stopień  zużycia,  dotychczasowy 

zakres,  sposób  i  częstotliwość  serwisowania  ma  wpływ  na  koszty  obsługi  tych  urządzeń  i 

kalkulację kosztów wydruku. 

Odwołujący  zarzucił,  że  nie  ma  możliwości  skalkulowania  oferty  w  sposób 

zapewniający wykonawcy osiągnięcie zysku. Zamawiający bowiem nie precyzuje jak często 

może  zmieniać  lokalizację  drukarek,  można  bowiem  przyjąć,  że  zamawiający  codziennie 

będzie zmieniać lokalizację drukarek co będzie obciążać wykonawcę. Usługa przenoszenia 

oraz  konfiguracji  sprzętu  zgodnie  z  obecnym  brzmieniem  OPZ  odbywać  się  będzie  bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

Odnosząc się do wymagań w zakresie kryteriów oceny ofert odwołujący podniósł, że 

kryterium 

określone przez zamawiającego nie odnosi się w żaden sposób do cech takich jak 

jakość, funkcjonalność, parametrów  technicznych,  aspektów  środowiskowych,  społecznych, 

innowacji, serwisu, 

czy terminu wykonania zamówienia bądź kosztów eksploatacji. Zarzucił, 

że  kryterium  wpływu  na  środowisko  technologii  druku,  jest  ogólne,  nieprecyzyjne  i  służy 

jedynie  premiowaniu  konkretnego  p

roducenta.  Zamawiający  opisując  kryterium  nie 

wspomniał  słowem  co  de  facto  premiuje.  Odwołujący  wskazał,  że  technologia  pigmentowa 

ma negatywny wpływ na środowisko, choćby ze względu na trwałość wydruków. Technologia 

ta ma wady i zalety a

le Zamawiający nie wyjaśnił w żadnym punkcie, dlaczego ją premiuje, 

przyjął  ją  z  dobrodziejstwem  inwentarza,  choć  racjonalność  tej  decyzji  jest  wątpliwa. 


P

arametr  ten  w  sposób  rażący  ogranicza  konkurencję  do  jednego  producenta  (urządzeń 

firmy  HP  Inc.),  w  s

zczególności  przy  nadaniu  mu  tak  dużej  wagi.  Odwołujący  wskazał,  że 

zmiana  kryterium  poboru  mocy 

umożliwi  uzyskanie  dodatkowych  punktów  wykonawcom, 

którzy  zaoferują  urządzenia pracujące  w  technologii  laserowej  lub  ledowej  zwiększając tym 

konkurencyjność  składanych  ofert.  Urealni  również  ten  parametr  do  podstawowego  i 

najistotniejszego  trybu  pracy 

urządzeń  drukujących.  Zauważył,  że technologia laserowa lub 

ledowa  jest  powszechnie  stosowana  w  instytucjach  sektora  publicznego,  ze  względu  na 

ekonomikę  wydruków.  Zamawiającemu  jako  jednostce  sektora  finansów  publicznych 

powinno zatem zależeć na zwiększeniu kręgu potencjalnych wykonawców oraz na uzyskaniu 

jak  największej  liczby  ofert  z  rozwiązaniem  ekonomicznym  i  optymalnym,  proporcjonalnym 

do potrzeb. 

Nie zgłoszono przystąpienia do postępowań odwoławczych. 

Zamawiający w odpowiedziach na odwołanie z 22 stycznia 2020 r. wniósł o oddalenie 

obu odwołania.

Izba ustaliła, że odwołanie nie podlega odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas 

której strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska. 

Izba 

ustaliła i zważyła, co następuje: 

W  związku  z  wszczęciem  postępowania  przed  1  stycznia  2021  r.  Izba  rozpozała 

zarzuty  odwołania  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

Odwołujący jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp.  

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Bezzasadność  odwołania  wynika  w  pierwszej  kolejności  ze  sposobu  postawienia 

zarzutów.  Uszło  uwagi  odwołującego,  że  Izba  oceniając  czynności  i  zaniechania 

z

amawiającego  pod  kątem  zgodności  z  ustawą  jest  związana  zarzutami  podniesionymi  w 

odwołaniu,  o  czym  stanowi  art.  192  ust.  7    Pzp.  Zarzut  odwołania  to  nie,  jak  chciałby 

odwołujący, wskazanie naruszonego przepisu ustawy, ale wskazane przez wykonawcę już w 

odwołaniu,  co  nakazuje  art.  180  ust.  1  i  3  Pzp,  okoliczności  faktyczne  i  prawne 

uzasadniające naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy w związku z czynnością 

dokonaną  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechaniem  dokonania  tej 


czynności.  Sąd  Okręgowy  w  Gliwicach  w  wyroku  z  29  czerwca  2009  r.  w  sprawie  X  Ga 

9  wyjaśnił,  „O  tym  jakie  twierdzenia  lub  zarzuty  podnosi  strona  w  postępowaniu  nie 

przesądza  bowiem  proponowana  przez  nią  kwalifikacja  prawna,  ale  okoliczności  faktyczne 

wskazane  przez  tę  stronę.  Jeśli  więc  strona  nie  odwołuje  się  do  konkretnych  okoliczności 

faktycznych  to  skład  orzekający  nie  może  samodzielnie  ich  wprowadzić  do  postępowania 

tylko dlatego, że można je przyporządkować określonej, wskazanej w odwołaniu kwalifikacji 

prawnej.”  Na potrzebę ścisłego traktowania pojęcia zarzutu wskazał również Sąd Okręgowy 

w  Rzeszowie  w  uzasadnieniu  wyroku  z  dnia  18  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  I  Ca  117/12, 

podkreślając,  że  z  analizy  art.  180  ust.  1  i  3  oraz  art.  192  ust.  7  Pzp    wynika,  że  granice 

rozpoznania sprawy przez KIO jak i Sąd są ściśle określone przez zarzuty odwołania, oparte 

na  konkretnej  i  precyzyjnej  podstawie  faktycznej.  Sąd  w  postępowaniu  toczącym  się  na 

skutek  wniesienia  skargi  j

est  związany  podniesionymi  w  odwołaniu  zarzutami  i 

wyznaczonymi przez nie granicami zaskarżenia.”   

Odnosząc  te  poglądy  do  rozpoznawanej  sprawy,  należy  wskazać,  że  odwołujący 

formułując  zarzuty  odwołania  podał  podstawę  prawną,  przytoczył  w  ograniczonym, 

wybranym  przez  siebie  zakresie  wymagania  z

amawiającego  odnośnie  przedmiotu 

zamówienia oraz kryteriów oceny ofert, jednakże ponad to nie podał żadnego uzasadnienia 

faktycznego swoich twierdzeń. W szczególności nie wykazał, co powinien był uczynić już w 

odwołaniu,  dlaczego  nie  może  prawidłowo  przygotować  i  wycenić  oferty,  co  profesjonalny 

wykonawca  powinien  był  uczynić.  Art.  190  ust.  2  Pzp  stanowi,  że  dowody  mogą  być 

składane  aż  do  zamknięcia  rozprawy,  nie  oznacza  to  jednak,  że  również  w  tym  terminie 

odwołujący  się  wykonawca  może  uzupełnić  odwołanie  przez  wskazanie  okoliczności 

faktycznych 

uzasadniających 

jego 

wniesienie. 

Postępowanie 

odwoławcze 

jest 

postępowaniem  kontradyktoryjnym.  Istotą  kontradyktoryjności  jest  ograniczenie  roli  Izby  i 

pozostawienie 

inicjatywy  w  zakresie  podejmowanych  czynności  stronom  i  uczestnikom 

postępowania.  To  odwołujący  jako  strona  postępowania  wyznacza  zakres  rozpoznania 

odwołania i przedmiot rozstrzygnięcia. 

Zwraca  również  uwagę,  że  odwołujący  na  równi  traktuje  kryteria  oceny  ofert  i 

wymagania  stawiane  opisowi  przedmiotu  zamówienia.  Tymczasem  dyrektywy  oceny 

zgodności z przepisami ustawy opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert są 

inne,  lektura  art.  29  ust.  1  i  2  oraz  art.  91  Pzp  nie  pozostawia  tu 

żadnych  wątpliwości. 

Kryteria  oceny  ofert 

wyrażają  preferencje  zamawiającego,  z  zastrzeżeniem  związku  z 

przedmiotem  zamówienia,  zatem  mają  charakter  wartościujący  i  fakt  braku  możliwości 

uzyskania   

punktów  w  danym  kryterium  przez  wykonawcę  nie  oznacza  per  se  naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy. Zamawiający nie jest też zobowiązany do podania 

w  SIWZ  celów  stawianie  danego kryterium.  SIWZ  nie  jest  też  miejscem  na  przedstawienie 


szczegółowych, technicznych aspektów i różnic w technologii druku. Informacje  te powinny 

być znane profesjonalnym podmiotom zainteresowanym zamówieniem. 

Odwołujący nieskutecznie próbował na rozprawie uzupełnić argumentację faktyczną, 

która  powinna  być  podniesiona  w  odwołaniu,  a  zasadności  żądań  zmiany  kryteriów  oceny 

ofert 

nie  udowodnił  w  ogóle.  Nie  sposób  oprzeć  się  więc  wrażeniu,  że  odwołanie  było 

nakierowane na zmianę postanowień SIWZ, w ten sposób, by odwołujący mógł złożyć ofertę 

w oparciu o wybrany przez siebie produkt. 

W  pozostałym  zakresie  Izba  podzieliła  argumentację  zamawiającego  zawartą  w 

odpowiedzi na odwołanie.  

L

akonicznie  sformułowany  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  Pzp  nie  pozwala  na  jego 

prawidłową ocenę. Odwołujący twierdzi, że ofertę złożyć może jedynie HP, jednak szło jego 

uwagi,  że  samo  naruszenie  art.  7  ust.  1  Pzp  nie  może  stanowić  podstawy  zarzutu  w 

odniesieniu  do  treści  SIWZ.  Należy  precyzyjnie  wskazać,  które  postanowienia  SIWZ 

preferują  produkty  HP,  a  tego  odwołujący  zaniechał.  Jeśli  uznać,  że  dotyczy  to  kryterium 

środowiskowego, to zarzut należy uznać za nieudowodniony. W sytuacji, gdy kryteria oceny 

ofert tworzą cena i inne kryteria istotne dla zamawiającego, samo subiektywne stwierdzenie 

o dużym udziale danego kryterium w łącznej ocenie uznać należy za niewystarczające. 

Izba  nie  podzieliła  poglądu,  że  opis  przedmiotu  zamówienia  został  sformułowany  w 

taki sposób, że umożliwia dokonanie kalkulacji oferty uwzględniającej wszystkie wymagania 

z

amawiającego. Zarzuty odwołania w znaczącej części dotyczyły oczekiwania odwołującego, 

aby  zamieścił  w  treści  SIWZ  dokumenty  związane  z  przygotowaniem  postępowania  –

dialogiem technicznym oraz poprzedzającym go audytem. Takie oczekiwanie jest całkowicie 

bezzasadne,  zwłaszcza,  że  twierdzenia  odwołującego,  że  informacje  zawarte  w  tych 

dokumentach  potwierdzają  brak  wystarczającej  precyzji  przedmiotu  zamówienia  pozostały 

całkowicie gołosłowne.  

Podnoszony  w  odwołaniu  brak  wiedzy,  czy  przedmiot  zamówienia  dotyczy  również 

drukarek  już  posiadanych  przez  zamawiającego  pomija  ustalenia  zawarte  w  dokumentacji 

postępowania. W § 3 ust. 1 umowy zamawiający wyraźnie wskazał, że przedmiotem umowy 

jest dostawa urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem do zarządzania wydrukiem dla 

z

amawiającego i serwis tych urządzeń, w tym w szczególności: 

dostawa urządzeń drukujących w ilości i do miejsc określonych w Załączniku nr 1 

do u

mowy, z zastrzeżeniem ust. 3 - ust. 5 oraz z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 2.1. 

dostawa  i  uruchomienie  systemu  zarządzania  wydrukiem,  w  tym  instalacja  i 

konfiguracja  oprogramowania  oraz  wsparcie  i  aktualizacja  oprogramowania,  na  zasadach 

określonych w § 7 ust. 10 oraz w Załączniku nr 2 do Umowy, 


usługi materiałowo-serwisowe dla drukarek wyszczególnionych w Załączniku nr 1, 

których warunki określono w § 7 ust. 1-2 oraz w Załączniku nr 2 do Umowy. 

Na przedmiot um

owy składają się zatem: 

dostawa  urządzeń  drukujących,  przy  czym  jednostki  dla  których  mają  zostać 

zapewnione drukarki i ilość tych urządzeń, zostały określone w załączniku nr 1 do umowy, 

dostawa i uruchomienie systemu zarządzania wydrukiem, 

usługi materiałowo - serwisowe dla drukarek wyszczególnionych w załączniku nr 1 

i nr 2, czyli zarówno dla drukarek, które pozostają w jednostkach jak i dla drukarek nowych, 

zakupionych w ramach przetargu. 

Izba zgodziła się z zamawiającym, że nie jest możliwe określenia stanu technicznego 

poszczególnych  urządzeń  i  materiałów  eksploatacyjnych,  na  dzień  ich  przejęcia  w  obsługę 

przez wykonawcę, gdyż zamawiający korzysta z nich w codziennej pracy.  

załączniku  nr  1  wskazano  modele  drukarek,  rok  zakupu  oraz  ilość  wydruków  z 

takiej  drukarki  na  okres  poprzedzający  ogłoszenie  postępowania.  Odwołujący  nie  wykazał, 

że  dla  profesjonalnego  wykonawcy  te  informacje  oraz  wiedza  wynikająca  z  powszechnie 

udostępnianych przez producenta urządzeń instrukcji, kart produktu dotyczących warunków 

serwisowych,  częstotliwości  przeglądów,  rodzaju  i  jakości  materiałów  eksploatacyjnych,  a 

także  w  zależności  od  stopnia  ich  zużycia  przybliżonej  częstotliwości  ich  wymiany,  są 

niewystarczające  dla  możliwości  przygotowania  i  wycenienia  oferty.  Nie  jest  obowiązkiem 

zamawiającego zamieszczanie w SIWZ informacji powszechnie dostępnych. 

Odwo

łujący  żądał  również  nakazania  zamawiającemu  uzupełnienia  formularza 

ofertowego  o  pozycje  dotyczące  posiadanego  sprzętu  tj.  wyszczególnienie  pozycji  dla 

możliwości  podania  ceny  za  wydruk  jednej  strony  A4  z  uwzględnieniem  każdego  modelu 

posiadanego  sprzętu  oraz  przewidywanym  obciążeniem.  W  tej  materii  podzielono  pogląd 

zamawiającego,  że  żądanie  odwołującego  dotyczy  wyłącznie  formatu  A4,  a  pomija  format 

A3.  Oznacza  to, 

że  rozliczenie  wydruku  z  tego  samego  urządzenia  będzie  różne  w 

zależności  od  tego,  czy  wydruk  przybrał  postać  formatu  A4,  czy  też  formatu  A3. 

Uwzględnienie  odwołania  i  wprowadzenie  zmian  żądanych  przez  odwołującego 

powodowałoby,  że  w  umowie  byłyby  określone  odmienne  sposoby  rozliczenia  dla 

poszczególnych  formatów  wydruku.  Izba  żądanie  odwołującego  uznała  wyłącznie  za  próbę 

ukształtowania  korzystnego  dla  siebie  brzmienia  SIWZ,  nie  zmierza  ono  do  usunięcia 

niezgodności SIWZ z ustawą. Nie zostało to w żaden sposób udowodnione. 

W  §  3  ust.  3  wzoru  umowy  wskazano,  że  w  przypadku  wystąpienia  w  okresie 

obowiązywania  umowy  zmian  dotyczących  poszczególnych  jednostek  objętych  umową, 

polegających  na  łączeniu  tych  jednostek,  ich  likwidacji  lub  tworzeniu  nowych  jednostek, 

z

amawiający  jest  uprawniony  do  dokonywania  zmiany  lokalizacji  poszczególnych  drukarek 


pomiędzy  jednostkami.  Zmiana,  o  której  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  nie  wpływa  na 

wysokość  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy.  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  zdaniu 

pierwszym,  w

ykonawca  jest  zobowiązany  w  ramach  umowy,  do  dokonania  konfiguracji 

urządzenia w nowej lokalizacji. 

W  świetle  brzmienia  §  3  ust.  3  wzoru  umowy  pogląd  odwołującego  o  codziennej 

zmianie  lokalizacji  drukarek 

podważa  jego  profesjonalizm.  Odwołujący  pomija  też,  że 

powołane  postanowienie  umowy  zobowiązuje  go  wyłącznie  do  konfiguracji,  a  nie  do 

fizycznego  przenoszenia  urządzeń  pomiędzy  poszczególnymi  lokalizacjami.  Odwołujący 

zdaje się nie zauważać, że tworzenie, przekształcanie, likwidacja czy też łączenie jednostek, 

których  dotyczy  postępowanie,  nie  następuje  i  nie  może  następować,  w  sposób 

nieograniczony  i  dowolny

,  ale  wyłącznie  w  sposób  przewidziany  w  przepisach  prawa  i  w 

terminach  wynikających  z  przepisów  prawa.  Podjęcie  działań  prowadzących  finalnie  do 

ewe

ntualnej zmiany lokalizacji drukarki, następuje ze znacznym wyprzedzeniem. 

Odwołujący żądał nakazania dokonania przez zamawiającego zmiany kryterium ceny 

oferty  dotyczącego  poboru  mocy  we  wskazany  przez  siebie  sposób.  Pominięty  przez 

odwołującego przepis art. 91 ust. 2 Pzp stanowi, in initio, że kryteriami oceny ofert są cena 

lub  koszt  albo  cena  lub  koszt  i  inne  kryteria  odnoszące  się  do  przedmiotu  zamówienia. 

Przepis zawiera również przykładowy, otwarty katalog tych kryteriów. 

Kryteria  oceny  ofert  ustalone 

przez  zamawiającego  są  obiektywne,  mierzalne, 

zw

iązane z przedmiotem zamówienia i opisane w dokumentacji zamówienia. 

Kryterium  wielkości  maksymalnego  poboru  prądu  ma  walor  zarówno  środowiskowy, 

jak  i  ekonomiczny. 

Izba  podzieliła  w  tym  zakresie  pogląd  zamawiającego.  Energia 

elektryczna  jest  kosztem  eksploatacyjnym  ponoszonym  przez  z

amawiającego.  Już  z  samej 

lektury  odwołania  wynika,  że  uczynienie  zadość  żądaniu  odwołującego  i  dokonanie 

postulowanej zmiany spowodowałoby, że punkty uzyskałaby większość drukarek dostępnych 

na rynku. W takim przypadku kryterium 

byłoby w istocie pozorne.  

Kryterium wpływu na środowisko technologii druku zamawiający opisał w ten sposób, 

że  za  zastosowanie  technologii  pigmentowej  przyzna  15  pkt,  za  zastosowanie  technologii 

laserowej,  ledowej  lub  atramentowej 

–  0  pkt.  Preferencja  zamawiającego  została  zatem 

jasno opisana. Lektura odpowiedzi na odwołanie podaje uzasadnienie dokonanego wyboru, 

gdyż  wynika  z  niej,  że  negatywny  wpływ  na  środowisko  technologii  pigmentowej  jest 

wielokrotni

e mniejszy niż w przypadku technologii LED czy laserowej, gdyż: 

- nie powoduje wydzielania szkodliwego ozonu (laser/LED tak); 

- z

używa 96% mniej energii elektrycznej, generuje mniej ciepła i nie osusza powietrza; 

generuje 94% mniej odpadów; 

- generuje m

niejszy o 92% ślad węglowy (CO2) 


Zarzut 

dotyczący  trwałości  wydruku  pigmentowego  ze  względu  na  sposób 

sformułowaniu  pozostawiał  niepewność,  czy  dotyczy  on  trwałości  wydruku.  Zamawiający 

wyjaśnił,  że  „wydruk  pigmentowy  jest  w  rzeczywistości  trwalszy  od  laserowego.  Nie 

rozmazuje  się,  nie  blednie  i  deklarowana  odporność  to  niemal  100  lat.  Nie  jest  jednak 

trwalszy niż nośnik, na którym został naniesiony. Wg przytaczanych wyżej danych testowych 

pigmentowy system po wydrukowaniu 1 miliona stron pozostawi po sobie 

na papierze około 

2,3  kg  pigmentu (przy  wadze  papieru  prawie  5  toni).  Po  wydrukowaniu  identycznej  ilości  1 

miliona  stron  na  drukarce  laserowej  ilość  tonera  pozostawionego  na  papierze  oraz  okres 

utylizacji  są  podobne  Z  racji  mniejszej  trwałości  następuje  jedynie  szybsze  uwalnianie  się 

składników tonera z nośnika (pylenie).” 

Podsumowując  stwierdzić  należy,  że  na  kryteria  oceny  ofert  można  spojrzeć  wąsko 

albo  szeroko.    Patrząc  na  kryteria  oceny  w  wąsko  należy  je  postrzegać  jako  przyjęte  przez 

zamawiającego  ocenne  i  mierzalne  czynniki  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.  Zamawiający 

samodzielnie określa kryteria oceny ofert oraz ich wagi odnosząc je – zgodnie z art. 2 pkt 5 oraz 

art.  91  ust.  2  Pzp  - 

do  przedmiotu  zamówienia.  Kryteria  oceny  ofert  rozumiane  szeroko 

przekraczają  ramy  danego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zwłaszcza  tam,  gdzie 

zamawiający  posługuje  się  kryteriami  pozacenowymi  o  charakterze  społecznym, 

środowiskowym,  związanymi  z  postępem  technologicznym  lub  innowacyjnością.  W  tym  ujęciu 

korzyści  możliwe  do  uzyskania  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  przekraczają  często 

interes danego zamawiającego, zwłaszcza wąsko rozumiany interes ekonomiczny. W badanym 

postępowaniu zamawiający skoncentrował się na celach środowiskowych. Wybór tych kryteriów 

oraz sposób ich opisania nie narusza ustawy. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzekła,  jak  w  pkt  1 

sentencji. O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp. 

Pouczenie o długości terminu na wniesienie skargi od orzeczenia Izby oraz ustalenie 

sądu  okręgowego  miejscowo  właściwego  do  rozpatrzenia  skargi  wynika z  art.  92  ust.  1  i  2 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  zgodnie  z  którymi  w  stosunku  do  odwołań 

wniesionych  przed  1  stycznia  2021  roku  zastosowanie  znajdą  przepisy  dotychczasowe, 

natomiast sądem okręgowym właściwym do rozpoznania skarg wniesionych po tej dacie jest 

Sąd Okręgowy w Warszawie. 

Przewodniczący: 


wiper-pixel