KIO 3508/20 WYROK dnia 28 stycznia 2021 r.

Data: 15 marca 2021

WYROK 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Monika Kawa-

Ogorzałek 

Protokolant: 

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu 

26  stycznia  2021r.,  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  

MW Technic Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, w postępowaniu prowadzonym przez 

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej,  ul.  24  Kwietnia  5,  47-200 

Kędzierzyn – Koźle

orzeka: 

1.  Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  odrzucenia 

oferty Odwołującego oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. 

2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7500  zł  00  gr  (słownie: 

siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania; 

2.2.  zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  11 301,16  (słownie: 

jedenaście tysięcy trzysta jeden złotych szesnaście groszy) stanowiącą uzasadnione koszty 

strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania,  wynagrodzenia  pełnomocnika  opłaty 

skarbowej od pełnomocnictwa oraz kosztów poniesionych z tytułu dojazdu na rozprawę; 

2.3.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  MW 

Technic Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach kwoty 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 

złotych zero groszy) z tytułu nadpłaty w uiszczonym wpisie. 

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 


związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.2020) na niniejszy wyrok  – w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia  - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ......................................... 


UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Kędzierzynie  – 

Koźlu  prowadzi  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019r.,  poz.  1843  ze  zm.;  dalej:  „Pzp”)  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Wykonanie 

projektu  nadbudowy  kon

dygnacji  skrzydła  A1  SP  ZOZ  w  Kędzierzynie-KoźIu  przy  ul. 

Roosevelta 2”. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  na  podstawie  art.  11  ust.  8 

Pzp. 

W  dniu  28  grudnia  2020r.  Odwołujący  –  MW  Technic  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Michałowicach wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, w którym zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie: 

art.  89  ust.  1 pkt  2 Pzp poprzez  odrzucenie jego  oferty,  pomimo że jej  treść 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”); 

art.  89  u

st.  1  pkt  4  Pzp  poprzez  odrzucenie  jego  oferty,  pomimo  że 

zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W oparciu o tak sformułowane zarzuty Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania 

oraz  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  odrzucenia  jego  oferty  oraz 

dokonania ponownej i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 

Uzasadniając  zarzuty  odwołania,  Odwołujący  wskazał,  że  przyczyną  odrzucenia 

przez Zamawiającego jego oferty jako niezgodnej z SIWZ, było stwierdzenie że zaoferował 

on  wykonanie  projektu  w  oparciu  o  technologię  modułową,  zaś  Zamawiający  założenia 

dotyczące wykonania przedmiotowego projektu opierał o zabudowę tradycyjną, co zdaniem 

Zamawiającego  wynikać  miało  z  istniejącej  konstrukcji  budynku,  posiadającej  nieregularny 

kształt ścian nośnych murowanych z cegły oraz lekkich stropów gęstożebrowych, a także z 

wytrzymałości  ścian  i  stropów.  Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  jako  dowód 

wskazujący  na  przyjętą  przez  niego  technologią  tradycyjną,  powoływał  się  na  okoliczność, 

że  wśród  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  (dalej:  „OPZ”)  kodów  CPV  nie 

umieścił  kodów  dotyczących technologii  modułowej.  Dodatkowo,  Zamawiający  wskazał,  że 

technologia modułowa będzie wymagała wzmocnienia konstrukcji fundamentów, co nie leży 

w jego interesie z uwagi na potencjalne zwiększenie przyszłych kosztów realizacji inwestycji. 

Ponadto  Zamawiający  zwrócił  także  uwagę  na  ograniczenie  liczby  potencjalnych 

wykonawców mogących zrealizować przedmiotowe zamówienie, a także na, jego zdaniem, 

brak  elastyczności  późniejszej  adaptacji  pomieszczeń  w  przypadku  zastosowania 

technologii modułowej. 


Odwołujący  odnosząc  się  do  powyższych  zarzutów  Zamawiającego  wskazał,  że  w 

żadnym  punkcie  SIWZ,  w  szczególności  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia  —  Programie 

Funkcjonalnym•,  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  SIWZ,  Zamawiający  nie  wskazał,  że 

"klucza  zastosowanie  technologii  modułowej,  oferowanej  przez  Odwołującego.  Dopiero  na 

etapie  uzasadnienia  odrzucenia  oferty  Odwołującego  Zamawiający  ujawnił,  iż  preferuje 

technologię  tradycyjną.  Podkreślenia  jednak  wymaga,  że  to  Opis  przedmiotu  zamówienia 

jest  dokumentem,  w  którym  Zamawiający  określa  wszystkie  swoje  wymagania  co  do 

przedmiotu  zamówienia.  To  w  tym  dokumencie  wskazuje,  jakie  rozwiązania  dopuszcza,  a 

jakie  wyklucza.  Przy  tym,  OPZ  powinien  być  jednoznaczny  i  kompletny,  zaś  wszelkie 

nieścisłości  należy  interpretować  na  korzyść  wykonawcy,  co  wynika  z  bogatego 

orzecznictwa  w  tym  zakresie  w  tym  np.  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  dnia  4  lipca  2019  r., 

sygn. Akt IV CSK 363/18.  

W  konsekwencji,  jeżeli  zatem,  Zamawiający  nie  ujął  jakiegoś  elementu  w  opisie 

przedmiotu zamówienia, czy też nie dookreślił metody przyjętej do realizacji zamówienia, to 

nie  może  na  etapie  oceny  ofert  zarzucać  wykonawcy  przyjęcia  konkretnego  rozwiązania. 

Skoro  bowiem,  na  etapie  formułowania  OPZ,  Zamawiający  danego  rozwiązania  nie 

negował, to nie ma podstaw do twierdzenia na etapie badania oferty, że jest ono niezgodne 

z OPZ. Ponadto, w opinii Odwołującego, samo lakoniczne stwierdzenie, że oferta nie spełnia 

przyjętych  przez  Zamawiającego  założeń,  nie  jest  wystarczające,  w  sytuacji,  gdy  owe 

przyjęte  założenia  nie  były  wcześniej  wyraźnie  wyartykułowane  w  OPZ.  Według 

Odwołującego,  powoływanie  się  przez  Zamawiającego  na  listę  wpisanych  w  OPZ  kodów 

CPV  świadczy  tylko  o  braku  dostatecznej  argumentacji  Zamawiającego  uzasadniającej 

niezgodność  oferty  Odwołującego z  treścią SIWZ. Wyjaśnił,  że kody  CPV  służą ułatwieniu 

wykonawcom  wyszukania  interesującego  ich  zamówienia.  Nie  określają  natomiast 

wszystkich  elementów  danego  zamówienia,  a  tym  bardziej  nie  opisują  rozwiązań 

dopuszczalnych  czy  też  niedopuszczalnych  przez  Zamawiającego.  Przy  tym,  kody  CPV 

charakteryzuje  pewna  ogólnikowość,  są  one  niejako  hasłami  służącymi  wyszukiwaniu 

zamówienia.  Zaś precyzyjny  jego opis  zawarty  jest  w  dokumentacji  danego postępowania. 

Według  Odwołującego,  przyjęcie,  że  przedmiot  zamówienia  obejmuje  te  elementy,  które 

wynikają z wpisanego kodu CPV prowadziło do dezinformacji co do rzeczywistego zakresu 

przedmiotu  za

mówienia,  gdyż  kody  CPV  jedynie  ogólnie  określają  rodzaj/klasyfikację 

danego zamówienia, nie precyzując jego przedmiotu. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, iż 

kody CPV wymienione w OPZ przez Zamawiającego wskazują na roboty budowlane, jakie 

będą realizowane zgodnie z projektem, którego dotyczy przedmiotowe zamówienie, jednak z 

żadnego  z  tych  kodów  nie  wynika  technologia  w  jakiej  mają  być  wykonywane,  czy  to 

technologia  tradycyjna,  czy  to  modułowa.  Co  więcej,  należy  zwrócić  uwagę,  że  nie  ma  w 

słowniku  kodów  CPV  kodu  specyficznego  dla  technologii  modułowej,  w  jakiej  chce 


projektować  Odwołujący,  co  rzecz  jasna,  nie  oznacza,  że  nigdy  technologia  ta  w 

zamówieniach publicznych nie może być zastosowana. 

Odwołujący  wskazał  także,  że  Zamawiający  uzasadniając  odrzucenie  jego  oferty 

powołał  się  również  na  brak  możliwości  zastosowania  technologii  modułowej,  z  uwagi  na 

istniejącą konstrukcję budynku. Nie jest jednak prawdą, iż technologii modułowej nie można 

stosować  w  przypadku,  gdy  konstrukcja  istniejącego  budynku  zbudowana  została  w 

technologii  tradycyjnej.  Całość  nadbudowy,  w  tym  poszczególne  moduły,  dopasowuje  się 

bowiem  do  istniejącej  konstrukcji,  przy  zachowaniu  wszelkich  'wymogów  prawa 

budowlanego  i  wiedzy  technicznej.  Taki  jest  cel  wykonania  projektu,  aby  opracować 

w

szystkie  elementy  w  sposób  odpowiadający  zamierzeniu  inwestycyjnemu  i  spełniający 

wszelkie  normy  i  uwarunkowania,  nie  dopuszczając  w  szczególności  do  zagrożenia 

istniejącej  konstrukcji.  Ponadto,  w  procesie  projektowania  ze  strony  Odwołującego 

zaangażowane będą osoby doświadczone, posiadające odpowiednią wiedzę i kompetencje, 

gwarantujące, że projekt spełniał będzie wymagania określone w Programie Funkcjonalnym 

i  przepisach  prawa  (osoba  wyznaczona  do  realizacji  o  odpowiednim  doświadczeniu  i 

kompetencjach  zos

tała  wskazana  w  ofercie  Odwołującego,  czego  Zamawiający  nie 

negował).  Stąd,  Zamawiający  nie  musi  obawiać  się,  że  np.  istniejące  fundamenty  nie 

wytrzymają  konstrukcji  ścian  nośnych,  przy  zastosowaniu  technologii  modułowej.  Projekt 

bowiem, będzie tak opracowany, aby nie dopuścić do tego typu zagrożeń. 

Ponadto, nie jest prawdą że zastosowanie w projekcie technologii modułowej wpłynie 

na  ograniczenie  konkurencji  w  postępowaniu  na  wykonanie  robót  budowlanych  objętych 

projektem.  Istnieje  bowiem  na  rynku  polskim  i 

ogólnoeuropejskim  wiele firm, które zajmują 

się realizacją w tej właśnie metodzie, m.in. Cadolto, Moduł System S.A., Hepamos Modular, 

DMD   Modular sp. z o.o., Diamond Module Sp. z o.o. Sp.k. 

Odwołujący  nie  zgodził  się  również  ze  stwierdzeniem  Zamawiającego  co  do  braku 

elastyczności  w  zakresie  dalszego  rozbudowywania  budynków  skonstruowanych  w 

technologii  modułowej.  Wyjaśnił,  że  możliwości  adaptacyjne  są  szerokie,  zaś  metoda 

modułowa  w  żadnym  stopniu  nie  powoduje  ograniczeń  w  zakresie  zmian  dotyczących 

ins

talacji  wywołanych  koniecznością  dostosowywania  do  potrzeb  Zamawiającego.  Stąd 

budownictwo  modułowe  znajduje  coraz  szersze  zastosowanie,  również  budownictwie 

obiektów służby zdrowia, np. w 2008 r. w Bydgoszczy dobudowano 100 m2 piętra Szpitala 

Uniwersyteckiego  im,  dr.  Antoniego  Jurasza  lub  nadbudowa  nowego  bloku  operacyjnego 

przez Szpital MSWiA w Opolu w roku 2018. 

Odwołujący  odnosząc  się kolejno  do  zarzutu  dotyczącego  naruszenia  art.  89  ust.  1 

pkt  4  Pzp  wyjaśnił,  że  Zamawiający  w  uzasadnieniu  odrzucenia  jego  oferty  wskazał,  że 

zastosowana  przez  Odwołującego  technologia  (modułowa)  nie  pozwala  przyjąć 

zaoferowanej  kwoty  (390.000  zł  brutto)  i  wyjaśnień  dotyczących  ceny,  a  oferta  jest 


nieporównywalna z ofertą drugiego wykonawcy, który przewidział technologię projektowania 

opartą  na  zabudowie  tradycyjnej.  Zdaniem  Zamawiającego  realna  kwota  wykonania 

zamówienia powinna przekroczyć  500.000 zł  brutto,  co wynika z  przeprowadzonego przez 

niego  przed  wszczęciem  postępowania  rozeznania  rynku,  wobec  czego  ofertę 

Odwołującego należy uznać za rażąco niską. 

Odnosząc się do  powyższego Odwołujący  wskazał,  że cena zawarta w  ofercie, jest 

ceną  odpowiadającą  projektowi  zrealizowanemu  w  metodzie  modułowej,  czego 

Zamawiający  nie  zaprzeczył.  Nie  wskazał  bowiem,  że  cena  wykonania  projektu  w  tej 

metodzie  jest  rażąco  niska.  Odniósł  natomiast  cenę  Odwołującego  wyłącznie  do  ceny 

zaoferowanej przez drugiego Wykonawcę oraz do cen wynikających z rozeznania rynku. Nie 

jest  jednak  trafiony  zarzut,  iż  cena  Odwołującego  jest  nieporównywalna  z  ceną  drugiego 

Wykonawcy  i  wobec  tego  powinna  zostać  odrzucona,  gdyż  jak  już  wyżej  wykazano, 

Zamawiający  w  OPZ,  nie  zaznaczył,  w  jakiej  metodzie  oczekuje  realizacji  projektu  i  że 

wyklucza  metodę  modułową.  Tym  samym,  nie  jest  zasadne  zestawianie  ceny  obydwu 

wy

konawców  i  wysnuwanie  z  niego  wniosków  co  do  zasadności  którejkolwiek  z  cen. 

Zamawiający nie określając metody wykonania robót (tradycyjnej czy modułowej) na etapie 

opisu  przedmiotu  zamówienia,  sam  doprowadził  do  sytuacji,  w  której  ceny  zaoferowane 

przez  p

oszczególnych  wykonawców  różnią  się  od  siebie.  Z tego  powodu,  nie  powinien  na 

obecnym etapie postępowania, wyciągać negatywnych konsekwencji względem żadnego z 

wykonawców. 

Ponadto,  podkreślił,  że  na  wezwanie  Zamawiającego  przedłożył  szczegółowe 

wyjaśnienia  w  zakresie  zaoferowanej  ceny.  Udzielił  informacji  co  do  stawki  za  wykonanie 

dokumentacji  projektowej  w  przeliczeniu  za  m

powierzchni  budynku.  Podał  dokładną 

kalkulację oferty, wyszczególniając wszystkie elementy. Określił wynagrodzenie projektanta, 

prz

eniesienie  praw  autorskich,  koszt  uzyskania  pozwolenia  na  budowę,  pełnienia  nadzoru 

autorskiego, uwzględnił stawkę podatku VAT oraz zysk. Celem dodatkowego uzasadnienia 

wysokości ceny oferty, wskazał na ceny realizacji analogicznych publicznych. 

Podkreślił,  że  Zamawiający  nie  podważył  powyższych  wyjaśnień.  Nie  wskazał,  że 

Odwołujący  w  sposób  niewystarczający  uzasadnił  zaoferowaną  przez  siebie  cenę  i  nie 

wykazał,  iż  nie  jest  ona  rażąco  niska.  Zamawiający  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty 

skoncentrował sic wyłącznie na przyrównaniu jej ceny do wartości szacunkowej zamówienia 

i cenie oferty konkurencyjnej. Jednak, tylko sam fakt, iż cena Odwołującego jest niższa, nie 

oznacza,  że  jest  rażąco  niska  i  jako  taka  powinna  podlegać  odrzuceniu.  Uzasadnieniem 

odrzucenia 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp jest bowiem nie udzielenie wyjaśnień 

w zakresie zaoferowanej ceny lub sytuacja, w której dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, 

że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 

Pzp). Taka natomiast sytuacja w przedmiotowym stanie faktycznym nie miała miejsca, gdyż 


Odwołujący  przedłożył  należycie  umotywowane  wyjaśnienia  co  do  zaoferowanej  przez 

siebie ceny, czego zresztą Zamawiający jak już wyżej wskazano, nie zaprzeczył. 

Kraj

owa  Izba  Odwoławcza  uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  jak  również  oświadczenia, 

stanowiska stron złożone w trakcie rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  stwierdziła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z 

przesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 

Pzp.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp 

pr

zesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, 

a  zarzucane  naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować 

poniesienie przez niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. 

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z  treści  SIWZ,  w  tym  załącznika  nr  1  – 

Opis  przedmiotu  zamówienia  pkt  III  ust.  1  i  2  oraz  VI  ust.  3  ww.  załącznika,  treści  oferty 

Odwołującego,  wezwania  Zamawiającego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej 

ceny  z  dnia  10  grud

nia  2020r.,  oraz  udzielonych  w  dniu  16  grudnia  2020r.  wyjaśnień 

Odwołującego,  a  także  z  informacji  z  dnia  23  grudnia  2020r.  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego.   

Na  podstawie  ww.  dokumentów  Izba  ustaliła,  że  stan  faktyczny  sprawy  nie  jest 

sporny  i  został  przedstawiony  w  odwołaniu,  adekwatnie  do  treści  przywołanych  powyżej 

dokumentów. 

Przechodząc do merytorycznego rozpoznania zarzutów  odwołania,  wskazać należy, 

ze  zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie 

odpowiada  tr

eści  SIWZ,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3.  Interpretacja  powyższego 

przepisu  nakazuje  odniesienie  normy  tego  przepisu  do  merytorycznego  aspektu 

zaoferowanego  przez  wykonawców  świadczenia,  a  także  wymagań  postawionych  przez 

Zamawiającego  w  dokumentacji  postępowania,  w  szczególności,  co  do  zakresu,  ilości, 

jakości,  warunków  realizacji  i  innych  elementów  istotnych  dla  wykonania  zamówienia. 

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, która stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia 

oferty  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zachodzi,  gdy  zawartość  merytoryczna 

złożonej  w  danym  postępowaniu  oferty  nie  odpowiada  ukształtowanym  przez 


Zamawiającego  i  zawartym  w  SIWZ  wymaganiom.  Powyższa  niezgodność  oferty  dotyczyć 

powinna sfery merytorycznej zobowiązania określonego w dokumentacji postępowania oraz 

zobowiązania  zaoferowanego  w  ofercie  przez  wykonawcę,  bądź  polegać  może  na 

sporządzeniu  i  przedstawienia  oferty  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  SIWZ,  z 

zaznaczeniem,  iż  chodzi  tu  o  wymagania  SIWZ  dotyczące  sposobu  wyrażenia,  opisania  i 

potwierdzenia  zobowiązania  ofertowego,  a  więc  wymagania,  co  do  treści  oferty,  a  nie 

wymagania co do jej formy. 

Uwzględniając powyższe, wskazać należy, że aby rozstrzygnąć niniejszy spór ustalić 

należało,  czy  ze  sporządzonego  przez  Zamawiającego  OPZ  oraz  SIWZ  wynikało,  że 

opracowany  przez  wykonawców  projekt  mógł  być  wykonany  tylko  przy  zastosowaniu 

technologii tradycyjnej, czy też powyższy wymóg nie wynikał z dokumentacji postępowania, 

w  konsekwencji  czego  opracowany  projekt  mógł  być  sporządzony  przy  zastosowaniu 

dowolnej technologii, w tym technologii modułowej zastosowanej przez Odwołującego.  

Wskazać należy także, że zdaniem Zamawiającego obowiązek sporządzenia projektu 

w technologii tradycyjnej (murowanej) wynikał z: 

1. punktu III u

st. 1 OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w którym Zamawiający 

wskazał,  że  projekt  ma  nawiązywać  do  istniejącej  konstrukcji  i  obrysu  kondygnacji 

istniejącego  budynku  z  uwzględnieniem  powierzchni  łącznika  na  podstawie  dostarczonej 

przez  Zamawiającego  rzutu  istniejącej  kondygnacji  oraz  rzutu  i  przekroju  fundamentów 

(dokumentacja skrzydła A1 i Łącznika dostępna na stronie Zamawiającego); 

2.  wskazania  w  punkcie  VI  ust.  3  kodów  CPV  nie  odnoszących  się  do  technologii 

modułowej. 

Odnosząc  się  więc  do  pierwszej  okoliczności,  skład  orzekający  nie  podzielił 

stanowiska prezentowanego przez Zamawiającego. W opinii Izby, z powyżej przytoczonego 

punktu  OPZ  w  żaden  sposób  nie  można  wywieść,  że  projekt  musiał  zostać  sporządzony 

przy  zastosowaniu  technologii  tradycyjnej. 

W  żadnym  miejscu  SIWZ  w  tym  z  OPZ  nie 

wynikał obowiązek sporządzenie projektu w preferowanej przez Zamawiającego technologii. 

Okoliczność  natomiast,  że  Zamawiający  wolałby  aby  właśnie  ta  technologia  została 

zaoferowana,  m.  in.  z  powodu  przyszłych  ewentualnych  prac  adaptacyjnych  nie  może 

wpływać  na  ocenę  zgodności  oferty  z  treścią  SIWZ.  Ocena  ta  bowiem  musi  nastąpić 

poprzez  odniesienie  wymagań  wynikających  z  SIWZ  do  treści  oferty.  Skoro  więc 

Zamawiający nie podał szczegółowych wymagań w tym zakresie, poprzez jasne i precyzyjne 

wyłączenie  możliwości  sporządzenia  projektu  w  oparciu  o  technologię  modułową,  uznać 

należało, że oferta Odwołującego  – oparta o technologię modułową, nie wykluczoną przez 

Zamawiającego - jest zgodna z SIWZ. 

Stwierdzić  również  należało,  że  Zamawiający  nie  wykazał,  że  na  skutek 

zastosowania  technologii  proponowanej  przez  Odwołującego  brak  jest  możliwości 


nawiązania  do  istniejącej  konstrukcji.  Odwołujący  wskazywał,  że  bez  żadnych  przeszkód 

można zastosować technologię modułową nawet w przypadku, gdy konstrukcja istniejącego 

budynku  zbudowana  została  w  technologii  tradycyjnej.  Całość  nadbudowy,  w  tym 

poszczególne  moduły,  dopasowuje  się  bowiem  do  istniejącej  konstrukcji,  przy  zachowaniu 

wszelkich  wymogów  prawa  budowlanego  i  wiedzy  technicznej.  Na  rozprawie  Odwołujący 

przedłożył  dowód  potwierdzający  również  okoliczność,  że  wbrew  stanowisku 

Zamawiającego  wykonanie  nadbudowy  w  technologii  modułowej  nie  spowoduje 

konieczności  wzmocnienia  fundamentów.  Zamawiający  powyższej  okoliczności  nie 

podważył. 

Odnosząc  się  kolejno  do  wskazywanej  przez  Zamawiającego  okoliczności,  że  z 

przywołanych  w  pkt  VI  OPZ  kodów  CPV  wynikała  dopuszczalna  technologia,  to  podzielić 

należy pogląd Odwołującego co do roli i powodów wskazywania w SIWZ kodów CPV. Kody 

te  mają  bowiem  za  zadanie  przede  wszystkim  ułatwić  wykonawcom  wyszukiwanie 

konkretnych zamówień. Ich celem jest poprawienie przejrzystości ogłoszeń o zamówieniach 

poprzez  standaryzację  opisu  przedmiotu  zamówień  publicznych.  Podkreślić  jednak  należy, 

że  

zamieszczenie 

kodu  CPV  w  SIWZ  nie  wyczerpie  nigdy  opisu  przedmiotu  zamówienia. 

Zawsze  jest  potrzebna  informacja  o  szczegółowych  wymogach  technicznych  czy 

funkcjonalnych, o ilościach i terminach, a także o dopuszczalnych i niedopuszczalnych przez 

Zamawiającego rozwiązaniach.  

Uwzględniając  więc  powyższe  Izba  w  składzie  orzekającym  stwierdziła  naruszenie 

przez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Odnosząc  się  kolejno  do  zarzutu  dotyczącego  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp 

stwierdzić należało, że zarzut ten również okazał się zasadny. 

Zauważyć  należy,  że  Zamawiający  odrzucając  ofertę  Odwołującego  na  podstawie 

ww.  przepisu  wskazał,  że  „Zastosowanie  technologii,  której  zamawiający  nie  uwzględnił  w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie pozwala przyjąć zaoferowanej kwoty oraz 

przesłanych  wyjaśnień  do  zaoferowanej  ceny  oferty.  Przedłożona  oferta  nie  jest 

porównywalna  z  ofertą  drugiego  wykonawcy,  który  przewidział  technologię  projektowania 

opartą na zabudowie tradycyjnej. 

Zamawiający  przygotowując  się  do  przedmiotowego  postępowania  dokonał 

rozeznania  rynku,  na  postawie,  którego  oszacował  wartość  zamówienia.  W  rozeznaniu 

przedłożył  zainteresowanym  wykonawcom  program  funkcjonalny,  który  zawierał  istotne 

elementy  programu  funkcjonalnego,  który  stanowi  załącznik  nr  1  do  SIWZ  tj.  opisu 

przedmiotu zamówienia. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania wszystkie złożone oferty 

przekraczały  kwotę  500  000,00  zł  brutto,  co  tym  bardziej  potwierdza  realność  szacowanej 

ceny wykonania przedmiotu zamówienia.” 


Wyjaśnić należało, że zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, zamawiający odrzuca 

ofertę,  jeśli  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Mając  na 

względzie cel przedmiotowej regulacji wydaje się, że za ofertę z rażąco niską ceną można 

uznać  ofertę  z  ceną  niewiarygodną,  nierealistyczną  w  porównaniu  do  cen  rynkowych 

podobnych  zamówień.  Oznacza  to  cenę  znacząco  odbiegającą  od  cen  przyjętych  przez 

innych wykonawców, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów świadczenia 

usług. Przyczyną wyraźnie niższej ceny od innych ofert może być albo świadome działanie 

wykonawcy,  co  grozi  nienależytym  wykonaniem  lub  niewykonaniem  zamówienia  w 

przyszłości,  bądź  celowym  działaniem  wykonawcy  zmierzającym  do  przejęcia  określonej 

gałęzi  rynku.  Cena  rażąco  niska  oferty  wynika  w  szczególności  ze  złożenia  oferty 

zawierająca  cenę  nierealną  z  punktu  widzenia  logiki,  doświadczenia  życiowego  oraz 

racjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej (podob. wyrok KIO 1391/20 z dnia 24 

lipca 2020 r). 

Jednocześnie podkreślić należy, że wystąpienie do wykonawcy w trybie art. 90 ust. 1 Pzp o 

wyjaśnienie  elementów  mających  wpływ  na  wysokość  ceny  stanowiło  domniemanie,  że 

zaproponowana w ofercie cena nosi znamiona ceny rażąco niskiej. Wykonawca wezwany do 

złożenia  wyjaśnień  ma  obowiązek  podać  Zamawiającemu  okoliczności  uzasadniające 

obniżenie ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia lub też innych czynników, do których 

odnosi  się  wezwanie  Zamawiającego.  Zamawiający,  po  otrzymaniu  odpowiedzi  na  swoje 

wezwanie  kierowane  do  wykona

wcy  w  trybie  art.  90  ust.  1  Pzp,  obowiązany  jest  z  kolei 

poddać  ją  bardzo  wnikliwej  analizie.  W  konsekwencji  wyjaśnienia  wykonawcy  składane  w 

trybie  art.  90  ust.  1  Pzp  Zamawiający  powinien  badać  nie  tylko  poprzez  zsumowanie 

podanych w nim kwot (o ile takow

e w ogóle są podane), ale i poprzez realność poczynionych 

założeń  co  do  czasochłonności  pracy,  metod  wpływających  na  obniżenie  czasu  pracy 

czynnika  ludzkiego,  co  do  rzeczywistości  i  zgodności  z  prawem  stawek  wynagrodzenia, 

proponowanego  sposobu  wykonywania 

zamówienia  oraz  realnego  kosztu  czynności  do 

zrealizowania celem osiągnięcia przedmiotu zamówienia.  

W przedmiotowym  postępowaniu stwierdzić  należy,  że Odwołujący  w  wyjaśnieniach 

przedstawił  szczegółowe  stwierdzenia  i  wyliczenia,  które  zostały  przedstawione  w  tabeli 

stanowiącej  kalkulację  ceny  oferty.  Odwołujący  w  złożonych  wyjaśnieniach  szczegółowo 

rozpisał  wszystkie  czynności,  nakłady  i  koszty  konieczne  do  poniesienia,  aby  realizacja 

przedmiotu  zamówienia  obywała  się  w  sposób  prawidłowy. W  ocenie  składu  orzekającego 

okoliczności  obiektywne  wpływające  na  wysokość  ceny  oferty  w  swoich  wyjaśnieniach 

wykonawca  Odwołujący  przedstawił,  natomiast  czynniki  te  nie  zostały  skutecznie 

zanegowane  przez  Zamawiającego.  Za  prawidłowością  złożonych  wyjaśnień  przemawiała 

również okoliczność, że dotyczą one kosztów tego konkretnego postępowania, szczegółowo 

odnoszą się do wszystkich czynników kosztotwórczych, które powinny być uwzględnione w 


prawidłowo  sporządzonej  kalkulacji.  Wykonawca  odrębnie  dla  poszczególnych  pozycji 

r

ozpisał koszty a także wykazał zysk na poziomie 7,5% z realizacji niniejszego zamówienia. 

Zamawiający natomiast w decyzji o odrzuceniu oferty Odwołującego nie wskazał na 

ani jedną pozycję złożonych wyjaśnień, w tym przedstawionej kalkulacji, w której wydawać 

mogłoby  się,  że  przejęto  nieprawidłowe  składniki  dotyczące  poszczególnych  elementów 

kosztotwórczych.  Podkreślić  należy,  że  Zamawiający  uznając  złożone  wyjaśnienia  za 

niewystarczające  musi  wykazać,  że  przyjęte  przez  wykonawcę  założenia  są  nierealne, 

niep

rawidłowe, nierynkowe, to zaś przekłada się na cenę oferty i czyni tę cenę rażąco niską. 

Tymczasem  Zamawiający  skupił  się  jedynie  na  stwierdzeniu,  że  zastosowanie  przez 

Odwołującego  technologii  modułowej,  zamiast  preferowanej  przez  Zamawiającego 

technologi

i  tradycyjnej,  nie  pozwoliło  mu  przyjąć  zaoferowanej  kwoty  oraz  przesłanych 

wyjaśnień  do  zaoferowanej  ceny.  Słuszne  są  więc  twierdzenia  Odwołującego,  że jedynymi 

punktami  odniesienia  oceny  ceny  oferty  była  dla  Zamawiającego  szacunkowa  wartość 

zamówienia  oszacowana  dla  zastosowania  technologii  tradycyjnej  i  cena  drugiej  oferty 

wykonawcy złożonej  w postępowaniu, która przewidywała właśnie wykonanie projektu przy 

uwzględnieniu technologii tradycyjnej.  

Podsumowując,  zdaniem  składu  orzekającego  Odwołujący  pokazał  w  jakim  stopniu 

wymienione  przez  niego  w  wyjaśnieniach  czynniki  pozwoliły  mu  na  zaoferowanie  ceny 

wskazanej  w  ofercie.  Z  tych  powodów  właśnie,  w  ocenie  Izby,  Zamawiający  w  sposób 

nieprawidłowy  ocenił  złożone  przez  Odwołującego  wyjaśnienia  i  niesłusznie  uznał,  że 

złożono ofertę z rażąco niską ceną.  

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji wyroku. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  ust.  10  Pzp,  a 

także w oparciu o § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018, poz. 972), 

tj. stosownie do wyniku postępowania, przyznając koszty postępowania Odwołującemu. 

Przewodniczący: …………………………………………………. 


wiper-pixel