KIO 3507/20 POSTANOWIENIE dnia 22 stycznia 2021 r.

Data: 15 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3507/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Dagmara Gałczewska - Romek 

wobec  cofnięcia  w  dniu  20  stycznia  2021  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.                            

przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Spartan  24 

sp.  z  o.o.,  Amazonka  Clean  Sp.  z  o.o.,  K&F  24  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Wałbrzychu                                      

postępowaniu prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie  

przy  udziale 

Norge  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

postanawia: 

1.  umarza post

ępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz            

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Spartan 24 sp. 

z  o.o.,  Amazonka  Clean  Sp.  z  o.o.,  K&F  24  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Wałbrzychu                                      

kwoty 6 750 

zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), 

st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  w  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia                       

11 września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2019,  poz.  2020)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie    7  dni  od  dn

ia jego doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 3507/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Sąd  Rejonowy  w  Dzierżoniowie  -  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  sprzątanie  i  utrzymanie                             

w  czystości  budynku  oraz  posesji  należących  do  Sądu  Rejonowego  w  Dzierżonowie.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.), 

zwanej dalej „Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod poz. 604841-N-2020 z dnia 2.11.2020r.  

Z  uwagi  na  brzmienie  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019r.  Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020), zgodnie z 

którym  do  postępowań  odwoławczych,  o  których  mowa  w  uchylanej  ustawie,  wszczętych  i 

niezakończonych  przed  dniem  1  stycznia  2021r.  stosuje  się  przepisy  dotychczasowe,                   

Izba zastosowała przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

W dniu 20 stycznia 2021r. Odw

ołujący - wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  Spartan  24  sp.  z  o.o.,  Amazonka Clean Sp.  z  o.o.,  K&F 24 sp.  z  o.o. -  złożył 

oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania.  Oświadczenie  o  wycofaniu  zostało  złożone  przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Odwołującego i skutkuje koniecznością umorzenia 

postępowania odwoławczego.   

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  o  zwrocie 

na rzecz odwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych. 

Przewodniczący      …………………..…… 


wiper-pixel