KIO 3506/20 POSTANOWIENIE dnia 15 stycznia 2021 r.

Data: 15 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3506/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  15  stycznia  2021  r. 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 roku 

przez wykonawcę: KOM-EKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Metalurgiczna 9B, 

20-234  Lublin 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminę  Niemce,  ul.  Lubelska  121,  21-

025 Niemce 

postanawia: 

umarza postępowanie

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejsze  postanowienie  –  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 3506/20 

Uzas adnie nie  

Gmina Niemce 

(dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na 

podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (dalej:  „ustawa 

Pzp"), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy 

Niemce  od  1  stycznia  2021  r.  do  30  czerwca  2022  r.",  nr  referencyjny.  IZP:  271.21.2020. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  w 

art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  17 

listopada  2020  r. 

w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  224-

Zamawiający  w  dniu  18  grudnia  2020  r.  poinformował  wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty 

złożonej  przez  wykonawcę:  A.  C.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Transport  Drogowy  i  Wywóz  Nieczystości  Płynnych  i  Stałych  A.  C. 

(d

alej:  „Wykonawca”).  W  dniu  28  grudnia  2020r.  wykonawca  KOM-EKO  Spółka  Akcyjna  z 

siedzibą  w  Lublinie  (dalej:  „Odwołujący”),  wniósł  odwołanie,  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  38  ust.  4  ustawy  Pzp,  które  zakazują  uprzywilejowanego 

traktowania  Wykonawcy  polegającego  na  niestosowaniu  wobec  tego  Wykonawcy 

bezwzględnych wymogów wynikających z Sekcji V ust, 1 pkt 1)-3) OPZ (Załącznik nr 1a i 

b  do  SIWZ)  oraz  §3  ust.  5  pkt  2)  wzoru  umowy  i  całkowitym  zaniechaniu  zbadania 

spełnienia  wymogów  wynikających  z  ww.  postanowień  SIWZ,  co  w  konsekwencji 

prowadzi  do  niedo

puszczalnej  zmiany  SIWZ  po  upływie  terminu  składania  ofert  oraz 

naruszenia  podstawowych  zasad  udzielania  zamówień  publicznych  tj.  zasady  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców; 

art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  który  nakłada  na  Zamawiającego  obowiązek 

wykluczenia Wykonawcy z p

ostępowania, w sytuacji w której Wykonawca ten nie posiada 

wymaganych  bezwzględnie  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz  wymogami 

wynika

jącymi z Sekcji V ust. 1 pkt 1)-3) OPZ (Załącznik nr 1a i 1b do SIWZ) oraz §3 ust. 

5  pkt  2)  wzoru 

umowy,  uprawnień  dotyczących  posiadania  uprawnień  do  prowadzenia 

działalności  gospodarczej:  dotyczącej  transportu  odpadów  w  zakresie  objętym 

przedmiotem  zamówienia,  w  zakresie  zbiórki  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i 


elektronicznego,  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości zlokalizowanych na ternie Gminy Niemce;  

3)  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P

zp w zw. z Sekcją V ust. 1 pkt 1)-3) OPZ (Załącznik nr 1a i 1b 

do  SIWZ)  oraz  §3  ust.  5  pkt  2)  wzoru  umowy,  który  nakłada  na  Zamawiającego 

bezwzględny  obowiązek  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Wykonawcę,  w  sytuacji  w 

której Wykonawca ten nie posiada zezwolenia na transport wszystkich odpadów objętych 

przedmiotem  zamówienia,  nie  jest  wpisany  do  rejestru  podmiotów  zbierających  zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz do Rejestru Działalności Regulowanej i nie spełnia 

w tym za

kresie wymogów wynikających z ww. postanowień OPZ;  

art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  24  ust.  I  pkt  12  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  które 

obligują  Zamawiającego  do  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  na  podstawie  kryteriów 

oceny  ofert  spośród  wykonawców  nie  podlegających  wykluczeniu,  którzy  złożyli  oferty 

niepodlegające odrzuceniu, a więc z wyłączeniem oferty złożonej przez Wykonawcę. 

Z uwagi na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o:  

uwzględnienie odwołania,  

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej,  

nakazanie  Zamawiającemu:  wykluczenie  Wykonawcy,  odrzucenie  oferty  złożonej  przez 

Wykonawcę;  

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania,  w  tym 

kosztów reprezentacji zgodnie z właściwymi przepisami.  

Jak wynika z pisma Zamawiającego z dnia 12 stycznia 2021 r., informacja o wniesieniu 

odwołania  została  przekazana  wykonawcom  w  dniu  29  grudnia  2020  r.  za  pośrednictwem 

platformy  ezamawiający.  W  terminie  ustawowym,  żaden  z  wykonawców  nie  zgłosił 

przy

stąpienia do postępowania odwoławczego. 

W  dniu  30  grudnia  2020  r.,  przed  terminem  posiedzenia  i  rozprawy, 

Zamawiający, 

prawidłowo  reprezentowany,  złożył  oświadczenie,  że  uwzględnienia  odwołanie  i  dokona 

czynności ponownego badania i oceny ofert.  

Skuteczne 

skorzystanie  przez  Zamawiającego  z przysługującego  mu  uprawnienia  do 

uwzględnienia w całości zarzutów odwołania, w sytuacji, gdy w postępowaniu odwoławczym 

po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca  skutkuje 

zakończeniem  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów 

odwołania. Zgodnie bowiem z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp w

przypadku uwzględnienia przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 


warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 

terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu.

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  umorzyła 

postępowanie odwoławcze,  orzekając w formie postanowienia na  podstawie art.  192 ust.  1 

zdanie drugie ustawy Pzp. 

O  kosztach  postępowania  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

w sprawie  wyso

kości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      …………………………….. 


wiper-pixel