KIO 3504/20 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2021 r.

Data: 15 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3504/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 14 stycznia 2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w dniu  14  stycznia  2021  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  28  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. siedzibą w Kudrowicach

postępowaniu prowadzonym przez Gminę Cyców, 

przy  udziale  J.  S. 

prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą  JSB  Construction 

PPHU  J.  S.

zgłaszającej  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego, 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł  00    gr (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych zero  groszy)  stanowiącej  uiszczony 

wpis od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019  r.  –  Prawo zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2019  r.  poz. 2019  z  późn.  zm.) 

związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejsze 

postanowienie 

–  w terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 3504/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

  Gmina  Cyców    prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odnawialne źródła energii w Gminie 

Cyców.  Część  I.  Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwoty  określone  w przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało 

opublikowane  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  20  lipca  2020  r.  pod  numerem  

2020/S 138-338857. 

W  dniu  28  grudnia  2020  r.  wykonawca  FlexiPower  Group  Sp.  z o.o.  Sp.  k. 

wniósł 

odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu: 

1)  naruszenie art. 87 ust. 1 w zw. z art. art. 84 ust. 1 ustawy Pzp, 

poprzez wybór oferty JSB 

Construction  PPHU  J.  S. 

wskutek  wadliwego uznania przez  Zamawiającego,  że  złożone 

przez  wykonawcę  na  wezwanie  karty  katalogowe  i  certyfikaty  wskazujące  na  odmienne 

parametry  zaoferowanych  urządzeń  niż  wskazane  w  ofercie,  prowadzące  do 

zaoferowania  przez  wykonawcę  innego  urządzenia,  zostały  złożone  skutecznie 

i ocenione, 

co doprowadziło do wadliwego zaniechania odrzucania tej oferty, podczas gdy 

oferta ta podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ,  

2)  naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

poprzez wybór oferty JSB 

Construction  PPHU  J.  S.  wskutek  wadliwego  zaniechania  odrzucania  tej  oferty,  podczas 

gdy  oferta 

ta  podlegała  odrzuceniu  jako  niezgodna  z  SIWZ,  gdyż  w zaoferowanych 

modułach fotowoltaicznych nie są spełnione następujące wymogi, o których mowa na str. 

7 i 8 projektu budowlano-wykonawczego, tj.:  

a) 

połączenia  komórek  PV  w  module  dwunastoma  szynoprzewodami  –  nisko  stratne, 

małych naprężeniach, zwiększające absorpcję światła,  

b) 

zastosowanie  w  panelach  komórek  przetwarzających  światło  padające  z  przodu 

i z 

tyłu komórki, 

c) 

odporność na sól i amoniak potwierdzone przez producenta,  

d) 

niski współczynnik LID (bardzo niska zawartość boru w krzemie), 

e)  spadek mocy po 25 latach do 89,6%,  

f) 

współczynnik temperaturowy ISC(%)/oC + 0,03,  

g) 

współczynnik temperaturowy VOC(%)/oC - 0,27,  


h) 

współczynnik temperaturowy Pmp (%)/oC - 0,36,  

i) 

maksymalne obciążenie 4000/5400 Pa,  

j) 

puszka przyłączeniowa IP68 z 3 diodami bajpas, kable PV 2x1m ze złączami MC4,  

k)  zakres temperatur pracy -40 - 

+90°C,  

l) 

moduł obudowany w ramie o szer. 40 mm. 

3)  naruszenie  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp, 

poprzez  nierówne  traktowanie 

wykonawców w szczególności przez wybór jako najkorzystniejszej oferty, która podlegała 

odrzuceniu  i  traktowaniu  jej  na  równi  z  ofertą  wykonawcy,  którego  oferta  nie  podlegała 

odrzuceniu,  

4)  naruszenie  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp, 

poprzez  błędne  przyznanie  punktacji  ofercie  JSB 

Construction  PPHU  J.  S. 

w  ramach  poszczególnych  kryteriów  oceny  ofert  dotyczących 

rozwiązań  technologicznych  niezgodne  z  ustalonymi  przez  Zamawiającego  zasadami 

oceniania  ofert  oraz  przyznawania 

punktów  za  poszczególne  kryteria,  w zakresie 

kryteriów  współczynnika  temperatury  mocy,  temperatury  NOCT  oraz  odporności  na 

temperaturę w NOCT.  

W  dniu  5  stycznia  2021  r.  do  Prezesa  Izby 

wpłynęło  oświadczenie  Zamawiającego 

uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu.  J.  S.  prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą JSB Construction PPHU J. S., w dniu 12 listopada 2021 

r.  została  wezwana  do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  sprzeciwu  wobec 

uwzględnienia  przez  Zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w odwołaniu.  W  dniu  13 

stycznia  2021 

r.  do  Izby  wpłynęło  oświadczenie  Przystępującej,  że  nie  wnosi  sprzeciwu 

wobec tego uwzględnienia. 

Wobec  powyższego  postępowanie  odwoławcze  należało  umorzyć,  stosownie  do 

dyspozycji art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel