KIO 3503/20 Sygn. akt KIO 3503/20 WYROK dnia 21 stycznia 2021 r.

Data: 9 marca 2021

Sygn. akt KIO 3503/20 

WYROK 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicząca:      Renata Tubisz 

Protokolant:             Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  Warszawie  w  dniu  19  stycznia    2021

r.  odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez 

odwołującego:    SmallGIS  Sp.  z  o.o.  ul.  Wadowicka  8a,  30-415  Kraków  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego:  Główny  Urząd  Nadzoru  Budowlanego  ul.  Krucza 

38/42, 00-926 Warszawa  

przy 

udziale przystępującego po stronie zamawiającego: NET PC Sp. z o.o. ul. Gradowa 

802 Gdańsk  

orzeka 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  wyboru 

najkorzystniejszej 

oferty, 

odrzucenie 

oferty 

przystępującego 

po 

stronie 

zamawiaj

ącego  oraz  nakazuje  ponowną  ocenę  celem  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty  

Kosztami postępowania obciąża odwołującego i zamawiającego 

zalicza  w  poczet  kosztów  postepowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 


SmallGIS Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a, 30-

415 Kraków tytułem wpisu od odwołania 

zasądza od  zamawiającego Główny  Urząd  Nadzoru  Budowlanego ul.  Krucza 38/42, 

00-926 Warszawa 

kwotę 9.300 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych zero 

groszy)  na  rzecz 

odwołującego  SmallGIS  Sp.  z  o.o.  ul.  Wadowicka  8a,  30-415 

Kraków  stanowiącą  połowę  kosztów  postępowania  odwoławczego  poniesionych  z 

tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia  pełnomocnika  odwołującego.  W 

pozostałym zakresie koszty postępowania odwoławczego znoszą się wzajemnie. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.2020) na niniejszy wyrok – w terminie 7 

dni od dnia jego dor

ęczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie 

Przewodniczący:      …………..………………………… 


Uzasadnienie 

Odwołanie wniesione dnia 28 grudnia 2020 roku; znak sprawy: BAF.260.9.2020. 

Przedmiot  zamówienia:  przetarg  nieograniczony  w  przedmiocie  udzielenia  zamówienia 

publicznego pn.  "Zaprojektowanie,  budowa  i  wdrożenie  w  infrastrukturze teleinformatycznej 

wskazanej przez Zamawiającego, systemu teleinformatycznego dziennika budowy" 

ODWOŁANIE 

Na  podstawie  art.  180  ust.  1  w  zw.  z  art.  179  ust.  1  ustawy  z  29.  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2017  r.  Poz.  1579),  zwanej  dalej  p.z.p.  wniesiono 

odwołanie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  Zamawiającego,  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  " 

Zaprojektowanie,  budowa i  wdrożenie  w  infrastrukturze teleinformatycznej  wskazanej  przez 

Zamawiającego,  systemu  teleinformatycznego  dziennika  budowy",  tj.  wyboru  jako 

najkorzystniejszej 

oferty 

NET 

PC 

sp. 

o.o.

/przystępującego 

po 

stronie 

zamawiającego/wykonawcy wybranego. 

Powyższej czynności zarzucono: 

Naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt.  12  p.z.p.  w  zw.  z  art.  89  ust  1  pkt.  5  p.z.p,  tj.  brak 

wykluczenia  NET  PC  sp.  z  o.o.  z  udziału  w  przedmiotowym  postępowaniu  i 

odrzucenia jego oferty, ponieważ oferta tego wykonawcy nie spełnia warunku udziału 

o  którym  mowa  w  rozdziale  IV  SIWZ  pkt.  1.2.2.1  ppkt.  1,  tj..  podmiot  trzeci 

udostępniający  swoje  zasoby  firmie  NET  PC  sp.  z  o.o.  -  Alterout  IT  Sp.  z  o.o.  nie 

wykonał w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednej usługi o wartości co najmniej 

500  000  zł  brutto  (słownie  złotych:  pięćset  tysięcy),  polegającej  na  zaprojektowaniu 

architektury  rozwiązania,  budowie  i  wdrożeniu  systemu  teleinformatycznego 

oferującego  usługi  publiczne,  który  charakteryzował  się  łącznie  następującymi 

cechami: 

a) 

został wykonany w wersji webowej, 

b) 

został  zbudowany  w  architekturze  wielowarstwowej  i  wykorzystuje  relacyjne  lub 

relacyjno-obiektywne bazy danych, 


c) 

wykorzystany  w  nim  został  interfejs  programistyczny  aplikacji  (komunikacja 

zewnętrzna  i  wewnętrzna),  zgody  z  wytycznymi  REST  jako  miejsca  styku  pomiędzy 

systemami.”;  

gdy tymczasem usługa wykonana przez podmiot udostępniający swoje zasoby, tj. Alterout IT 

Sp.  z  o.o;.  polegała  na  wykonaniu  dwóch  zamówień  publicznych,  których  łączna  wartość 

przekracza  kwotę  500  000  zł  brutto,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do  niezastosowania 

art. 24 ust. 4  p.z.p., tj. nie odrzucania ofert NET PC sp. z o.o. 

Naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  p.z.p.,  ponieważ  oferta  tego  wykonawcy  nie  spełnia 

warunku udziału o którym mowa w rozdziale IV SIWZ pkt. 1.2.2.1 ppkt. 1, tj. podmiot trzeci 

udostępniający swoje zasoby firmie NET PC sp. z o.o. - Alterout IT Sp. z o.o. nie wykonał w 

ciągu ostatnich trzech lat ca najmniej jednej usługi o wartości co najmniej 500 000 zł brutto 

(słownie  złotych:  pięćset  tysięcy),  polegającej  na  zaprojektowaniu  architektury  rozwiązania, 

budowie  i  wdrożeniu  systemu  teleinformatycznego  oferującego  usługi  publiczne,  który 

charakteryzował się łącznie następującymi cechami: 

a) 

został wykonany w wersji webowej, 

b) 

został  zbudowany  w  architekturze  wielowarstwowej  i  wykorzystuje  relacyjne  lub 

relacyjno-obiektywne bazy danych, 

c) 

wykorzystany  w  n

im  został  interfejs  programistyczny  aplikacji  (komunikacja 

zewnętrzna  i  wewnętrzna),  zgodny  z  wytycznymi  REST  jako  miejsca  styku  pomiędzy 

systemami.”, gdy tymczasem usługa wykonana przez podmiot udostępniający swoje zasoby, 

tj. 

Alterout IT Sp. z o.o... polegała na wykonaniu dwóch zamówień publicznych, których łączna 

wartość  przekracza  kwotę  500  000  zł  brutto,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do 

niezastosowania art. 24 ust. 4 p.z.p., tj. nie odrzucania ofert NET PC sp. z o.o. 

Naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt.  4  p.z.p.,  ponieważ  złożona  przez  NET  PC  sp.  z  o.o. 

oferta zawiera rażąco niską cenę, gdyż stawki oferowane przez tego oferenta NET PC sp. z 

o.o.  są  znacznie  niższe  niż  stawki  oferowane  przez  tego  samego  oferenta  lub  podmioty 

powiązane z nim kapitałowo lub osobowe w innych postępowaniach. 

Naruszenie  art.  8  ust.  3  pz.

p.  oraz  art.  96  ust.  3  p.z.p,  tj.  brak  udostępnienia 

Odwołującemu następujących dokumentów pisma NET PC sp. z o.o. wraz z uzasadnieniem 

co  do  przesłanek  objęcia  ich  wyjaśnień  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  co  do  rażąco  niskiej 

ceny, gdy tymczasem w orzecznictwie przyjmuje się, że sposób obliczenia ceny jest jawny i 

jako taki nie może stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 


Mając na względzie powyższe, odwołujący wnosi o: 

Uwzględnienie Odwołania i obciążenia Zamawiającego kosztami odwołania. 

Unieważnienie-czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

3.        Wykluczenie wykonawcy Net PC sp. z o.o. z postępowania i odrzucenie jego oferty. 

Ponowne przeprowadzenie badania i oceny ofert. 

Nakazanie udostępnienia Odwołującemu całości dokumentów przedłożonych w toku 

postępowania przez wykonawcę NET PC, w tym w szczególności: 

a) 

złożone na wezwanie Zamawiającego wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny — Net 

PC sp. o.o. 

b) 

złożone  na  wezwanie  Zamawiającego  dodatkowe  wyjaśnienia  dotyczące  wyliczenia 

ceny 

— Net PC sp. z o.o., 

c) 

załącznik nr 9 do SIWZ oraz umowy poufności osób wskazanych w Wykazie Osób - 

złożone przez NET PC sp. z o.o. 

Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu  niniejszego  zamówienia  oraz  poniósł  szkodę  w 

wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  ww.  przepisów,  ustawy,  ponieważ  złożył 

prawidłowo  przygotowaną  ofertę,  która  w  świetle  przyjętych  w  niniejszym  postępowaniu 

kryteriów  oceny  może  być  uznana  za  najkorzystniejszą.  Odwołujący  może  też  ponieść 

szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  wskazanych  przepisów  ustawy, 

ponieważ zaniechanie wykluczenia Net PC. z o.o. i odrzucenia oferty tego wykonawcy, oraz 

odmowa  u

dostępnienia  informacji  pozbawia  Odwołującego  możliwości  uzyskania 

zamówienia. Odwołujący może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

wskazanych 

przepisów 

ustawy, 

albowiem 

niezgodne 

przepisami 

ustawy 

czynności/zaniechania 

Zamawiającego 

uniemożliwiają 

Odwołującemu 

uzyskanie 

zamówienia przez Odwołującego w ramach prowadzonego Postępowania. 

Powyższe  dowodzi  o  spełnieniu  przesłanki  do  skorzystania  ze  środków  ochrony  prawnej 

przewidzianych w art. 179 ust. 1 ustawy. 

Wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania Odwołujący 

powziął w dniu 18 grudnia 2020 roku. Termin na wniesienie odwołania wynikający z art. 182 

ust.1 

pkt 2 ustawy został zachowany. 


Odwołujący  przesłał  kopię  odwołania  Zamawiającemu  w  dniu  28  grudnia  2020  roku,  tj.  z 

zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 5 ustawy. 

Ponadto 

odwołujący wnosi  o dopuszczenie następujących dowodów: 

Dowód  nr  1  a:  załącznik  nr  89  do  protokołu  postępowania:  6.  Wykaz  usług  spełniający 

wymagania Zamawiającego (załączony w akta sprawy); 

Dowód nr 1 b: załącznik nr 89 do protokołu postępowania: 7 lit. a Poświadczenie referencje z 

dnia  26.  11. 

2002  wystawione  przez  Urząd  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych dla Alterout IT Sp. z o.o. (załączony w akta sprawy) 

Dowód 2a: SIWZ_UR.GDG;.DGZ.26.12.2016.SC.... 

Dowód 2b:'informacja z Otwarcia ofert, 

Dowód 2c: informacja o wyborze oferty 

Dowód 3a: Dowód_3a_SIWZ jjR.GDG.DGZ.26.07.2017.SC 

Dowód 3b: informacja z otwarcia ofert, 

Dowód 3c: informacją o wyborze oferty 

Dowód  4a:  Pismo  SmallGIS-  udostępnienie  protokołu  postępowania  z  dnia  23.12.2020  — 

dołączony do akt sprawy 

Dowód 4b: Odpowiedź na wniosek z dnia 28.12.2020 - dołączony do akt sprawy  

Dowód 5: załącznik nr 81 do protokołu postępowania - dołączony do akt sprawy  

Dowód 6: Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez beneficjenta 

UZASADNIENIE 

ODWOŁANIA 

I. Niespełnienie warunku udziału o którym mowa w rozdziale IV SIWZ pkt. 1.2.2.1 ppkt. 1 

1.  Warunek  udziału,  o  którym  mowa  powyżej  brzmi:,,  W  okresie,  ostatnich  -3  lat  przed 

upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  —  w 

tym okresie wykonał:  


l)  co  najmniej  1  usługę  o  wartości  co  najmniej  500  000  zł  brutto  (słownie  złotych:  pięćset 

tysięcy),  polegającą  na  zaprojektowaniu  architektury  rozwiązania,  budowie  i  wdrożeniu 

systemu teleinformatycznego oferującego usługi publiczne, który charakteryzował się łącznie 

następującymi cechami: 

a) 

został wykonany w wersji webowej, 

b) 

został  zbudowany  w  architekturze  wielowarstwowej  i  wykorzystuje  relacyjne  lub 

relacyjno-obiektywne bazy danych, 

c) 

wykorzystany  w  nim  został  interfejs  programistyczny  aplikacji  (komunikacja 

zewnętrzna  i  wewnętrzna),  zgodny  z  wytycznymi  REST  jako  miejsca  styku  pomiędzy 

systemami.” 

N

a  potwierdzenie  spełnienia  tego  warunku  udziału firma  NET  PC  SP.  z  o.o.  złożyła  wykaz 

usług,  w  którym  wykazała,  że  podmiot  udostępniający  zasoby,  tj.  Alterout  IT  Sp.  z  o.o. 

zrealizował  usługę  w  okresie  21.11.2016  -  14.01.2019  na  rzecz  Urzędu  Rejestracji 

Pr

oduktów  Leczniczych.  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  o  wartości  520 

363.80 zł oraz przedstawił Poświadczenie wydane przez zamawiającego tę usługę.  

Dowód  nr  1a:  załącznik  nr  89  do  protokołu  postępowania:  6.  Wykaz  usług  spełniający 

wymagania Zama

wiającego (załączony w akta sprawy) 

Dowód nr 1b: załącznik nr 89 do protokołu postępowania: 7 łit. a Poświadczenie referencje z 

dnia  26.11.2002  wystawione  przez  Urząd  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych dla Ałterout 1TSp. z o.o. (załączony w aha sprawy) 

Zgodnie  z  informacjami  (dokumentacja  zamówień  publicznych)  zamieszczonymi  w  BIP 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

firma  Ałterout  IT  Sp.  z  o.o.  zrealizowała  dwie  usługi  dla  niniejszego  zamawiającego  na 

podstawie  rozstrzygniętych  dwóch  przetargów  nieograniczonych,  a  żadna  z  tych  usług  nie 

spełnia samodzielnie warunku udziału, o którym mowa powyżej, w szczególności w zakresie 

wymaganej wartości 500 000,00 zł. 

Przetarg 1

(12/2016) Wykonanie, wdrożenie oraz utrzymanie (wsparcie) techniczne systemu 

informatycznego  do  - 

rejestracji  produktów/  biobójczych  -  POBIS,  nr  sprawy: 

UR.GDG.DGZ;26.12.2016.SG  firma  Ałterout  ,IT  Sp.'z  o.o..  złożyła  ofertę  o  łącznej  wartość 

267.771,00 zł (w. tym etap 1 polegający, m.iń. wykonaniu, wdrożeniu, uruchomieniu systemu 

informatycznego  do  rejestracji  .produktów  biobójcżych  POBIS  o  .nazwie  -.Zmodernizowany 

.System  POBIS,  wykonanie  migracji  danych  do  Systemu  z  aktualnie  działającego  systemu 


POBIS,  a 

także  szkolenie  maksymalnie  40  pracowników  Zamawiającego  w  zakresie 

obsługiwania  Systemu  oraz  maksymalnie  3  pracowników  Zamawiającego  w  zakresie 

wykonywania  czynności  administracyjnych  (administratorskich)  -  wartość:  140  835,00  PLN' 

oraz  etap  2,  którego  przedmiotem  było  świadczenie  usług  utrzymania  (wsparcia) 

technicznego do 31 października 2017 r. (ok. 10 miesięcy) - wartość 126 936,00 PLN 

Dowód 2a: SIWZJUR.GDG.DGZ.26.12.2016.SC 

Dowód 2b: informacja dt. otwarcia ofert, 

Dowód 2c: informacja o wyborze oferty 

Przetarg  2 

(07/2017)  Rozbudowa  systemu  bazy  danych  substancji  czynnych  i  produktów 

biobójczych  —  POBIS  oraz  utrzymanie  (wsparcie)  techniczne  tego  systemu 

informatycznego, nr sprawy: UR.GDG.DGZ.26.07.2017.SC 

Firma Alterout IT Sp. z o.o. złożyła ofertę o łącznej wartość 354 080,00 PLN (w tym etap 1 

polegający  m.in.  na  rozbudowie  systemu  informatycznego  do  rejestracji  produktów 

biobójczych  POBIS  o  nazwie  -  Zmodernizowany  System  POBIS  i  jego  integracja  z  danymi 

publikowanymi  przez  Europejską  Agencję  Chemikaliów  (ECHA),  a  także  szkolenie 

maksymalnie 40 pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obsługiwania Systemu oraz 3 

pracowników  ZAMAWIAJĄCEGO  w  zakresie  wykonywania  czynności  administracyjnych 

(administratorskich)  - 

wartość:  110  700,00  PLN  oraz  etap  2,  którego  przedmiotem  było 

świadczenie  usług  utrzymania  (wsparcia)  technicznego  Systemu  (istniejącego  i  po 

rozbudowie) w okresie od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2019 r.-

wartość 253 380,00 

PLN 

Wybór  oferty  firmy  Alterout  IT  sp.  z  o.o.  nastąpił  w  dniu  8.11.2017  r.,  umowa  w  sprawie 

zamówienia miała zostać zawarta z datą 15.11.2017 r. 

Dowód3a: DowódJa_SIWZJJR.GDG.DGZ.26.07.2017.SC 

Dowód 3b: informacja z otwarcia ofert, 

Dowód 3ć: informacja o wyborze oferty 

Zgodnie  z  powyższym,  firma  Alterout  IT  Sp.  z  o.o,  wykonała  najpierw  usługę  budowy 

systemu informatycznego do_ rejestracji „produktów, biobójczych — POBIS, a następnie, w 

ramach osobnego postępowania przetargowego i na podstawie odrębnej umowy, rozbudowę 

tego systemu. Wartość każdej z tych usług wynosiła poniżej 500 000,00 zł. 


Ponadto,  pomiędzy  obiema  umowami,  nastąpiła  kilkudniowa  przerwa  w  realizacji 

świadczenia  usług.  W  związku  z  tym  w  przedmiotowej  sprawie  mamy  do  czynienia  z 

przerwaniem ciągłości świadczenia usług,  . 

Przedmiotem  drugiego  przetargu  (UR.GDG.DGZ.26.0

7.2017.SC)  była  rozbudowa  systemu, 

a  zgodnie  z  warunkiem  udziału  określonym,  w  niniejszym  postępowaniu,  wymagane  było, 

aby  Wykonawca  posiadał  doświadczenie  w  usłudze  polegającej  na  zaprojektowaniu 

architektury  rozwiązania,  budowie  i  wdrożeniu  systemu  teleinformatycznego.  Wobec  tego 

usługa  realizowana  w  ramach  drugiego  przetargu  nie  spełnia  tego  warunku  nie  tylko  pod 

kątem wartości usługi, ale także ze względu na sam przedmiot zamówienia. 

Należy  także  nadmienić,  że  znaczną  część  wartości  obu  usług  zrealizowanych  na  rzecz 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

stanowiły  usługi  utrzymania  (wsparcia  technicznego  systemu),  a  wartość  odpowiadająca 

samej budowie czy rozbudowie systemu informatycznego wynosiła odpowiednio: 140 835,00 

PLN oraz 110 700,00 PLN. 

Dodatkowo, potwierdzeniem, iż firma Net PC Sp. z o.o. próbuje wykazać się więcej niż jedną 

usługą na spełnienie warunku udziału, jest fakt, iż  w Poświadczeniu wydanym przez Urząd 

Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych,  które 

firma Net PC Sp. z o.o. przedstawiła Zamawiającemu (zał. 89 do protokołu postępowania), 

wskazane  jest,  że  „koszt  zrealizowanych  usług  przekroczył  wartość  500  000,00  zł  brutto”. 

Mowa jest więc o więcej niż jednej usłudze. 

Dlatego  też,  należy  stwierdzić,  że  przestawiona  przez  firmę  Net  PC  usługa  nie  spełnia 

postawionego przez Zamawiającego warunku udziału. 

W związku z powyższym NET PC sp. z o.o., powinien podlegać wykluczeniu, a jego oferta 

powinna zostać odrzucona, jako sprzeczna z treścią SIWZ. 

II. 

Zarzut rażąco niskiej ceny. 

Odwołujący wskazuje, że oferta złożona przez NET PC Sp. z.o.o: zawiera rażąco niską cenę 

w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 4p.z.p. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  wykonawca  NET.PC  Sp.  z  o.o.  złożył  ofertę  w  zakresie 

podstawowym na 463.218 zł, co stanowi 39% wartości średniej wszystkich złożonych ofert, a 

także 48% budżetu Zamawiającego. 

Wycena  firmy  Net  PC  Sp.  z  o.o.  odbiega  diametralnie  od  pozostałych  ofert  złożonych  w 

niniejszym  postępowaniu,  w  którym  uczestniczą  podmioty  posiadające  wieloletnie 

doświadczenie na rynku IT w zakresie budowy systemów informatycznych. 


Oferta  firmy  Net  PC  Sp.  z  o.o.  stanowi  także  mniej  niż  połowę  budżetu,  którym  dysponuje 

Zamawiający.  A  należy  podkreślić,  że  niniejsze  postępowanie  przetargowe  zostało 

poprzedzone  dialogiem  technicznym,  którego  celem  między  innymi  oprócz  sformułowania 

opisu  przedmiotu  zamówienia  było  uzyskanie  informacji  o  wartości  usługi,  co  później 

prawdopodobnie przełożyło się na wysokość posiadanego budżetu. 

Potwierdzeniem braku prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zapewniającej należyte 

jego  zrealizowanie,  jest  fakt,  że  firma  NET  PC  sp.  z  o.o.  nie  posiada  doświadczenia  w 

usługach  o  podobnych  charakterze  oraz  wartości,  co  Odwołujący  wykazał  w  części  I 

odwołania.  Obrazuje  to  odstawanie  oferty  tej  firmy  do  pozostałych  ofert  złożonych  w 

postępowaniu. Brak doświadczenia w realizacji podobnych projektów o zbliżonej skali, może 

powodować nieprawidłowości np. w wycenie ilości godzin potrzebnych na realizację danego 

zadania, czy rzetelną wycenę ewentualnych ryzyka w postaci ewentualnych kar umownych, 

które to elementy każdy profesjonalny wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie. 

Nie jest realnie możliwe, aby różnica w zaoferowanych cenach pomiędzy firmą NET PC Sp. 

z  o.o.  a  pozostałymi  wykonawcami  była  wynikiem  gry  rynkowej  oraz  naturalną 

konkurencyjnością cenową. 

Firma  NET  PC  Sp.  z  o.o.  zaoferowała  w  ramach  opcji  w  zakresie  świadczenia  usługi 

modyfikacji wdrożonego systemu EDB, stawkę 92,25 zł brutto za godzinę (przy szacowanej 

liczbie 400 godzin) oraz 922,50 zł brutto za miesiąc usługi wsparcia technicznego (zakładany 

okres wsparcia - 

12 miesięcy). 

Potwierdzeniem dokonanego zaniżenia kalkulacji oferty przez firmę Net PC są nie tylko ceny 

rynkowe 

—  które  obrazują  złożone  oferty  w  niniejszym  postępowaniu,  ale  także  oferty 

złożone  przez  firmę  Ąlterout  IT  Sp.  z  o.o  w  przetargach  dla  Urzędu  Rejestracji  Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Dowód 2b: informacją z otwarcia ofert, 

Dowód 2c: informacja z otwarcia ofert, 

Co  prawda  jest  to  odrębny  podmiot,  jednak  pochodzący  z  tej  samej  grupy  kapitałowej, 

którym    zarządza  ta  sama  osoba.  W  związku  z  tym  można  stwierdzić,  że  oba  podmioty 

prowadzą  zbliżoną  politykę  cenową,  posiadają  podobne  koszty  prowadzenia  działalności, 

podobne stawki wynagrodzeń swoich pracowników. 

Niezrozumiałym  jest  zatem  różnica  w  dokonywanych  wycenach  usług  IT  pomiędzy  tymi 

podmiotami.  Firma  Alterout  IT  Sp.  z  o.o.  wyceniła  bowiem  usługi  utrzymania  (wsparcia) 

tech

nicznego  systemu  (etap  2  przetargów  dla  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych, 


Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) na kwoty: 12 693,60 zł miesięcznie oraz 10 

135,20  zł  miesięcznie,  co  w  przeliczeniu  na  80  godzin  -  które  zaoferował  ten  podmiot  w 

kryterium pozacenowym daje wartość 158,67 zł / godzinę oraz 126,69 zł / godzinę. 

Przeliczone  stawki  godzinowe  zaoferowane  przez  Alterout  IT  Sp.  z  o.o.  za  usługi 

świadczenia  wsparcia  i  utrzymania  systemu  są  bardzo  zbliżone  do  zaoferowanych  stawek 

godzinowyc

h  (w  ramach  opcji)  za  zadanie  o  tożsamym  charakterze,  przez  wykonawców  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego,  których  średnia  wyniosła  141,12  zł. 

Natomiast firma NET PC stawkę godzinową wyceniła na poziomie 92,25 zł. 

III. 

Zarzut naruszenia art. 8 ust. 3 p.z.p. oraz art. 96 ust. 3 p.z.p. 

Na początku należy stwierdzić, iż Zamawiający odmówił Odwołującemu udostępnienia: 

wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, 

dodatkowych wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, 

wykazu osób - załącznik nr 9 do SIWZ oraz umów o poufności złożonych przez NET 

PC, 

ze  względu  na  uznanie1  zastrzeżenia  tych  dokumentów  tajemnicą  przedsiębiorstwa  jako 

skuteczne.  Ponadto  Zamawiający  odmówił  udostępnienia  samego  uzasadnienia 

zastrzeżenia tajemnicy  przedsiębiorstwa wyjaśnień  dotyczących wyliczenia ceny  (zał.  nr  79 

do protokołu postępowania), oraz dodatkowych wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny (zał. 

nr 83 do protokołu postępowania). 

Dowód  4a:  Pismo  SmallGIS-  udostępnienie  protokołu  postępowania  z  dnia  23.12.2020  - 

dołączony do akt sprawy 

Dowód 4b: Odpowiedź na wniosek z dnia 28.12.2020 - dołączony do akt sprawy 

Trzeba  tu  dodać,  że  tajemnicę  przedsiębiorstwa  może  stanowić  sama  informacja,  a  nie 

dokument jako taki. 

Jak  wskazuje  się  w  orzecznictwie  "Trudno  uznać  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa  ceny 

oferowane  w  postępowaniu  —  chociażby  cenę  dotyczącą  roboczogodziny  i  jej 

poszczególnych  składowych.  Cena  zaoferowana  w  postępowaniu  jest  elementem  jawnym, 

zatem  sposób  jej  obliczenia  nie  może  stanowić  tajemnicy.  Zastrzeżenie  w  niniejszym 

postępowaniu (dotyczące rażąco niskiej ceny) zostało dokonane dla całości złożonych przez 

Przystępującego  wyjaśnień.  Nawet  gdyby  uznać,  że  istnieją  jakiekolwiek  fragmenty 

wyjaśnień,  które  mogłyby  zostać  objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  to  Przystępujący  miał 


możliwość  anonimizacji  części  tych  wyjaśnień".  -  wyrok  KIO  z  dnia  10  października  2019 

roku, sygn. akt KIO 1878/19. 

W opinii Odwołującego zastrzeżenie przez firmę NET PC Sp. z o.o. dokumentów wyjaśnień 

w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny,  w  całości  należy  uznać  za  nieskuteczne.  Co  więcej, 

dokonana  przez  Zamawiającego  weryfikacja  samej  treści  uzasadnienia  zastrzeżenia 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  i  uznanie  utajnionych  informacji  za  posiadające  charakter 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji 

jest zaniechaniem Zamawiającego, gdyż Odwołujący jest w stanie wykazać brak spełnienia 

przesłanek ustawowych do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa tych dokumentów. 

Powinnością  wykonawcy  jest  uzasadnienie  i  wykazanie,  że-  informacje  spełniają  wszystkie 

ustawowe  przesłanki  wynikające  de  lege  lata  z  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, czyli udowodnienie zamawiającemu: 

a) 

charakteru informacji oraz wartości gospodarczej informacji, 

b) 

braku  powszechnej 

znajomości  lub  łatwej  dostępności  informacji  (jako  całość  lub  w 

szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  )  dla  osób  zwykle  zajmujących  się  tym 

rodzajem informacji, 

c) 

podjęcia,  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  działania  w  celu  utrzymania 

info

rmacji w poufności. 

Dla 

przykładu należy wskazać, że Zamawiający w dniu 4.11.2020 wezwał firmę NET PC sp. 

z  o.o.  do  złożenia  dodatkowych  wyjaśnień  w  zakresie  otrzymanej  pomocy  publicznej, 

polegającej na dofinansowaniu rozbudowy wewnętrznych systemów informatycznych. 

Dowód 5: załącznik nr 81 do protokołu postępowania ~ dołączony do akt sprawy 

W  piśmie  wykonawca  został  wezwany  między  innymi  do  uzupełnienia  dowodu  w  postaci 

raportu  otrzymanej  pomocy  deminimis  wygenerowanego  z  systemu  SUDOP,  na  który  to 

dokume

nt  powoływał  się  w  złożonych  wyjaśnieniach.  Wykonawca  prawdopodobnie  w 

odpowiedzi  na  to  pismo,  przesłał  brakujący  załącznik,  który  został  objęty  tajemnicą 

przedsiębiorstwa. A Zamawiający uznał to zastrzeżenie za skuteczne. 

Fakt,  że  raport  SUDOP  jest  dokumentem  jawnym,  który  można  samodzielnie  pozyskać  ze 

strony  internetowej:  https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiarv  i  Odwołujący  bez 

najmniejszego  problemu  uzyskał  informację  o  otrzymanej  pomocy  deminimis  przez  firmę 

NET  PC  Sp.  z  o.o.  stoi  w  sprzeczności  z  próbą  zastrzeżeniem  tego  dokumentu  jako 

tajemnica  przedsiębiorstwa.  Uznanie  takiego  uzasadnienia  za  skuteczne,  stanowi  rażące 

naruszenie obowiązku dokonania rzetelnej oceny treści zastrzeżenia przez Zamawiającego i 


jest  dowodem  na  to,  że  Zamawiający  nie  wykonał  ciążącego  na  nim  obowiązku 

zweryfikowania zasadności w sposób profesjonalny i dokładny. 

Dowód 6: Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez beneficjenta 

Należy,  więc  stwierdzić  z  całą  stanowczością,  że  dokument  dodatkowych  wyjaśnień  w 

z

akresie  obliczenia  ceny  nie  spełnia  przesłanej  umożliwiających  uznanie  tego  dokumentu 

jako tajemnica przedsiębiorstwa, gdyż dokument ten zawiera informacje powszechnie znane 

lub łatwo dostępne dla osób zajmujących się tym rodzajem informacji. 

Podobnie  Odwo

łujący  chce  podważyć  uznanie  za  skuteczne  przez  Zamawiającego 

zastrzeżenia tajemnicą przedsiębiorstwa wykazu osób nr 9 do SIWZ złożonego przez firmę 

Net PC Sp. z o.o. Informacje zawarte w wykazie nie spełniają wymogów określonych w art. 

11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wykonawca NET PC sp. z o.o. wraz z ofertą złożył bowiem załącznik nr 10 do SIWZ - wykaz 

osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  w  celu 

uzyskania  punktacji  w  kryterium  dotyczącym  doświadczenia  osób.  W  wykazie  zostały 

zamieszczone  imiona  i  nazwiska 

osób,  które  wykonawca  planuje  skierować  do  realizacji 

zamówienia  na  stanowiskach:  kierownik  projektu,  architekt  IT,  programista,  analityk 

systemów  teleinformatycznych  wraz  z  informacjami  o  posiadanym  doświadczeniu 

zawodowym. Wykaz ten nie został utajniony przez wykonawcę.  

Warto także nadmienić, że Net PC Sp. z o.o. wbrew zapewnieniom o wartości gospodarczej 

jaką  mają  dla  tej  firmy  zasoby  ludzkie  oraz  informacje  na  temat  ich  doświadczenia 

dysponowania 

nimi,  a  także wbrew  próbie udowodnienia,  że informacje zawarte w  wykazie 

nie  są  publicznie  znane,  firma  ta  nie  utrudnia  dostępu  do  informacji  na  temat  swojego 

zespołu.  Przykładowo,  spółka  prowadzi  oficjalny  i  ogólnodostępny  profil  w  mediach 

społecznościowych  w  serwisie  Linkedlin,  a  obserwując  go  można  poznać  dane  ponad  20 

pracowników i współpracowników, w tym osób wymienionych w przedłożonym załączniku nr 

10 do SIWZ, tj Kierownika Projektu oraz Architekta IT. 

Przywołane  powyżej  argumenty  jednoznacznie  potwierdzają,  że  Zamawiający  nie  dokonał 

dokładnej  weryfikacji  przedłożonych  mu  dokumentów  przez  firmę  Net  PC  Sp.  z  o.o.  Tym 

samym  próba  zastrzeżenia  dokumentów,  o  których  mowa  powyższej  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa, stanowi typowy przykład nadużycia tej instytucji przez zastosowanie jej nie 

w  celu ochrony  rzeczywistych wartości mających wartość gospodarczą,  ale dla potrzeb gry 

konkurencyjnej  i  utrudnienia  weryfikacji  poprawności  dokumentów  przez  pozostałych 

wykonawców. Zamawiający akceptując to zastrzeżenie naruszył art.  8 ust. 3 pzp. 


Z  tych  przyczyn  niniejsze  odwołanie  według  odwołującego  uznać  należy  za  w  pełni 

uzasadnione. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ODWOŁANIE – 18 stycznia 2021r. 

Działając na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wnosi 

odpowiedź  na  odwołanie  wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  złożone  28 

grudnia 2020 r. przez SmallGis sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a, w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,pn.

„Zaprojektowanie, 

budowa 

wdrożenie 

infrastrukturze 

teleinformatycznej  wskazanej  przez  Zamawiającego,  systemu  teleinformatycznego 

elektronicznego dziennika budowy” – nr postępowania: BAF.260.9.2020. 

Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  i  zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy,  poprzez  brak 

wykluczenia  Net  PC  sp.  z  o.o.  z  udziału  w  postępowaniu  i  brak  odrzucenia  jego  oferty,  z 

uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 

1.2.2.1 ppkt 1 SIWZ, tj. podmiot trzeci udost

ępniający swoje zasoby firmie Net PC sp. z o.o. 

– Alterout IT sp. z o.o., nie wykonał w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednej usługi o 

wartości  co  najmniej  500  000  zł  brutto  (słownie  złotych:  pięćset  tysięcy),  polegającej  na 

zaprojektowaniu archite

ktury rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego 

oferującego usługi publiczne, który charakteryzował się łącznie następującymi cechami: 

został wykonany w wersji webowej, 

został  zbudowany  w  architekturze  wielowarstwowej  i  wykorzystuje  relacyjne  lub 

relacyjno-obiektywne bazy danych, 

wykorzystany  w  nim  został  interfejs  programistyczny  aplikacji  (komunikacja 

zewnętrzna  i  wewnętrzna),  zgodny  z  wytycznymi  REST  jako  miejsca  styku  pomiędzy 

systemami, 

gdy tymczasem usługa wykonana przez podmiot udostępniający swoje zasoby, 

tj. Alterout IT sp. z o.o. polegała na wykonaniu dwóch zamówień publicznych, których łączna 

wartość  przekracza  kwotę  500  000  zł  brutto,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do 

niezastosowania art. 24 ust. 4 ustawy, tj. nie odrzucenia oferty Net PC sp. z o.o., 


art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy,  ponieważ  oferta  złożona  przez  Net  PC  sp.  z  o.o.,  nie 

spełnia warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale IV SIWZ pkt 1.2.2.1 ppkt 1, tj. podmiot 

trzeci  udostępniający  swoje  zasoby  firmie  Net  PC  sp.  z  o.o.  –  Alterout  IT  sp.  z  o.o.  nie 

wykonał w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednej usługi o wartości co najmniej 500 000 

zł  brutto  (słownie  złotych:  pięćset  tysięcy),  polegającej  na  zaprojektowaniu  architektury 

rozwiązania,  budowie  i  wdrożeniu  systemu  teleinformatycznego  oferującego  usługi 

publiczne, który charakteryzował się łącznie następującymi cechami: 

został wykonany w wersji webowej, 

został  zbudowany  w  architekturze  wielowarstwowej  i  wykorzystuje  relacyjne  lub 

relacyjno-obiektywne bazy danych, 

wykorzystany  w  nim  został  interfejs  programistyczny  aplikacji  (komunikacja 

zewnętrzna  i  wewnętrzna),  zgodny  z  wytycznymi  REST  jako  miejsca  styku  pomiędzy 

systemami, 

gdy tymczasem usługa wykonana przez podmiot udostępniający swoje zasoby, 

tj. Alt

erout IT sp. z o.o. polegała na wykonaniu dwóch zamówień publicznych, których łączna 

wartość  przekracza  kwotę  500  000  zł  brutto,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do 

niezastosowania art. 24 ust. 4 ustawy, tj. nie odrzucenia oferty Net PC sp. z o.o., 

art. 8

9 ust. 1 pkt 4 ustawy, ponieważ złożona przez Net PC sp. z o.o. oferta zawiera 

rażąco niską cenę, gdyż stawki oferowane przez tego oferenta Net PC sp. z o.o. są znacznie 

niższe  niż  stawki  oferowane  przez  samego  oferenta  lub  podmioty  powiązane  z  nim 

kapitałowo lub osobowo w innych postępowaniach, 

art. 8 ust. 3 ustawy oraz art. 96 ust. 3 ustawy, tj. brak udostępnienia Odwołującemu 

następujących  dokumentów:  pisma  Net  PC  sp.  z  o.o.  wraz  z  uzasadnieniem  co  do 

przesłanek objęcia ich wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa, co do rażąco niskiej ceny, gdy 

tymczasem  w  orzecznictwie przyjmuje się,  że sposób  obliczenia ceny  jest jawny  i  jako taki 

nie może stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Jednocześnie Odwołujący wnosi o: 

– 

uwzględnienie odwołania i obciążenie Zamawiającego kosztami odwołania, 

– 

unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

– 

wykluczenie Wykonawcy Net PC sp. z o.o. z postępowania i odrzucenie jego oferty, 

– 

ponowne przeprowadzenie badania i oceny ofert, 

– 

nakazanie  udostępnienia  Odwołującemu  całości  dokumentów  przedłożonych  w  toku 

postępowania przez Wykonawcę Net PC sp. z o.o., w tym w szczególności: 


• 

złożonego  na  wezwanie  Zamawiającego  wyjaśnienia  dotyczącego  wyliczenia  ceny 

Net PC sp. z o.o., 

• 

złożonego  na  wezwanie  Zamawiającego  dodatkowego  wyjaśnienia  dotyczącego 

wyliczenia ceny 

– Net PC sp. z o.o., 

• 

załącznika nr 9 do SIWZ oraz umowy poufności osób wskazanych w wykazie osób – 

złożone przez Net PC sp. z o.o. 

Zamawiający wnosi o: 

oddalenie  

odwołania  

w  

zakresie  

zarzutów  

nieuwzględnionych 

przez Zamawiającego, 

stosunkowe  rozdzielenie  kosztów  postępowania  odwoławczego  w  takiej  części,  w 

jakiej odwołanie odniosło skutek. 

Odnosząc się do poszczególnych zarzutów Odwołującego należy podnieść, co następuje. 

1. Odnośnie zarzutu wskazanego w pkt 1. 

Zamawiający  nie  uwzględnia  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  w  zw.  z 

art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

Zamawiający  w  Rozdziale  IV  pkt  1.2.2.1  ppkt  1  SIWZ  sformułował  następujący  warunek 

udziału w postępowaniu: 

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu,  dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  –  Wykonawca  spełni 

warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  –  w tym okresie wykonał co najmniej 1 

usługę o wartości co najmniej 500 000 zł brutto (słownie złotych: pięćset tysięcy), polegającą 

na 

zaprojektowaniu 

architektury 

rozwiązania, 

budowie 

wdrożeniu 

systemu 

teleinformatyczneg

o  oferującego  usługi  publiczne,  który  charakteryzował  się  łącznie 

następującymi cechami: 

a) 

został wykonany w wersji webowej, 

b) 

został  zbudowany  w  architekturze  wielowarstwowej  i  wykorzystuje  relacyjne  lub 

relacyjno-obiektywne bazy danych, 

c) 

wykorzystany 

w  nim  został  interfejs  programistyczny  aplikacji  (komunikacja 

zewnętrzna  i  wewnętrzna),  zgodny  z  wytycznymi  REST  jako  miejsca  styku  pomiędzy 

systemami.”. 


Oferta  Wykonawcy  Net

PC  sp.  z  o.o.,  została  najwyżej  oceniona,  w  związku  z  czym 

Zamawiający,  zgodnie  z  przewidzianą  w  SIWZ  możliwością  przeprowadzenia  procedury,  o 

której  mowa  w  art.  24aa  ustawy,  dokonał  oceny  podmiotowej  tego  Wykonawcy,  tj.  zbadał 

oświadczenie  wstępne  (JEDZ),  a  następnie  wezwał  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy,  do 

złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Wykonawca  na  potwierdzenie  spełnienia  ww.  warunku,  złożył  „wykaz  wykonanych  usług” 

oraz „poświadczenia” potwierdzające należycie zrealizowane usługi, w tym „poświadczenie” 

wystawione  przez  Urząd  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i 

Produktów Biobójczych, z treści którego wynikało, że podmiot, na zasoby którego powołuje 

się Wykonawca Net PC sp. z o.o. w celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku 

udziału  w  postępowaniu,  tj.  Alterout  IT  sp.  z  o.o.,  wykonał  należycie  usługę  polegającą  na 

zaprojektowaniu architektury rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego 

ofertującego usługi publiczne (rejestracji produktów biobójczych POBIS).  

Treść tego „poświadczenia” potwierdziła, że usługa charakteryzowała się wymaganymi przez 

Zamawiającego  cechami  oraz  została  należycie  wykonana  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed 

upływem terminu składania ofert. W pierwszym zdaniu poświadczenia zostało potwierdzone, 

że  Alterout  IT  sp.  z  o.o.  wykonała  usługę  polegającą  na  zaprojektowaniu  architektury 

rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego. Wskazanie w drugim zdaniu 

poświadczenia  liczby  mnogiej  wykonanych  usług  Zamawiający  odnosił  do  kwot 

przypadających  za  realizację  poszczególnych  etapów  tej  usługi,  tj.  odpowiednio 

zaprojektowania,  budowy  oraz  wdrożenia.    Zgodnie  z  utrwaloną  linią  orzeczniczą  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  „zamawiający  oceniając  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu 

zobowiązany  jest  do  badania  złożonych  dokumentów  łącznie,  tzn.  badanie  informacji 

zawartych  w  jednolitym  dokumencie  wraz  z  informacjami  zawartymi  w  referencjach  bądź 

innych  dokumentach  załączonych  przez  wykonawcę.  Nieuprawnionym  byłoby  dokonywanie 

oce

ny  tychże  dokumentów  rozłącznie,  tym  bardziej,  że  treść  referencji  bądź  innych 

dokumentów  przedstawionych  na  wezwanie  nie  została  określona  w  obowiązujących 

przepisach,  a  jej  zakres  zależy  każdorazowo  od  podmiotu,  który  tę  referencję,  bądź  inny 

dokument  wy

stawia”  (wyrok  z  17  sierpnia  2018  r.,  sygn.  akt:  KIO  1498/18,  wyrok  z  28 

listopada  2016  r.,  sygn.  akt:  KIO  2145/16).  Nie  może  zatem  ulegać  wątpliwości,  że 

dokumentem potwierdzającym zakres, wartość i termin wykonanych usług jest wykaz usług 

wraz  z  podaniem 

ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 

usługi zostały wykonane. Wobec powyższego, to nie poświadczenia (referencje), których rolą 

jest  potwierdzenie  należytego  wykonania  zamówienia,  ale  wykaz  usług  stanowi 

potwierdzenie wyko

nanych zadań, a więc i posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia. 


Wobec powyższego,  skoro Wykonawca Net  PC  sp.  z  o.o.  w  oświadczeniu JEDZ,  wstępnie 

oświadczył, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a następnie na wezwanie z art. 26 

ust.  1  ustawy,  złożył  oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  tych  warunków, 

brak było podstaw do uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca ten nie spełnił warunku 

udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. W tym miejscu należy również wskazać, iż 

Zamawiający  swoje  decyzje  w  zakresie  oceny,  czy  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, opierał na oświadczeniach własnych wykonawców 

lub dokumentach wystawionych przez podmioty trzecie. 

Mając  na  uwadze,  że  Wykonawca  Net  PC  sp.  z  o.o.  wykazał,  na  podstawie  złożonych 

oświadczeń  i  dokumentów,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  nie  podlega 

wykluczeniu,  a  także  uzyskał  najwyższą  liczbę  punktów  w  kryterium  oceny  ofert, 

Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  złożonej  przez  tego  Wykonawcę,  jako 

najkorzystniejszej.  

Odwołujący  natomiast  podniósł  w  odwołaniu,  że  usługa  wskazana  w  wykazie  usług, 

wykonana przez Alterout IT sp. z o.o. (podmiot, za zasoby którego powołuje się Wykonawca 

Net  PC  sp.  z  o.o.)  nie  spełnia  przedmiotowego  warunku,  w  szczególności  w  zakresie 

wymaganej  minimalnej  wartości  tej  usługi,  tj.  500  000  zł  brutto.  Co  więcej  Odwołujący 

wskazał,  że  Wykonawca  Net  PC  sp.  z  o.o.,  na  potwierdzenie  spełnienia  tego  warunku 

wykazał się realizacją dwóch usług, a nie jedną, z czego pierwsza usługa dotyczyła budowy 

systemu  informatycznego  do  rejestracji  produktów  biobójczych  –  POBIS,  natomiast  druga 

usługa  dotyczyła  rozbudowy  tego  systemu  (na  potwierdzenie  powyższego  Odwołujący 

przedstawił  dokumentację  postępowań  o  udzielenie  tych  zamówień  Urzędu  Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  Zamawiający  w  dniu  29.12.2020  r.  zwrócił  się  do  Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z prośbą 

o udzielenie informacji w zakresie:   

czy wystawione przez ten Urząd, dla Alterout IT sp. z o.o. poświadczenie należytego 

wykonania usługi dotyczy jednej z ww. usług (jeśli tak, to której), czy dwóch ww. usług?, 

jaka była wartość usługi, dla której wystawione zostało ww. poświadczenie w podziale 

na: 

wykonanie,  wdrożenie,  uruchomienie  systemu  informatycznego,    świadczenie  usług 

utrzymania (wsparcia) technicznego systemu? 

Dowód:  pismo  skierowane  do  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 

Medy

cznych i Produktów Biobójczych. 


W tym  samym dniu, tj. 29.12.2020  r.  otrzymano odpowiedź,  że firma Alterout  IT sp.  z  o.o., 

wykonywała prace związane z zaprojektowaniem, wytworzeniem, wdrożeniem i późniejszym 

utrzymaniem systemu rejestracji produktów biobójczych POBIS w oparciu o dwie umowy, tj.: 

umowę  nr  UR/022/321/2016  [BI],  zawartą  21.11.2016  r.,  której  przedmiotem  było 

„Wykonanie,  wdrożenie,  uruchomienie  u  Zamawiającego  systemu  informatycznego  do 

rejestracji produktów biobójczych POBIS o nazwie Zmodernizowany System POBIS”, w tym 

przekazanie  niezbędnych  licencji,  wykonanie  migracji  danych,  przeszkolenie  pracowników 

Zamawiającego oraz świadczenie usług utrzymania technicznego, tj. dostosowanie Systemu 

Bazy  Danych  Substancji  Czynnych  i  Produktów  Biobójczych  –  POBIS  do  nowych  regulacji 

prawnych,  przebudowa  obecnego  systemu  w  zakresie  obsługi  procedur  europejskich  oraz 

świadczenie usług opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2 do Umowy”, 

umowę  nr  UR/022/234/2017/BI  zawartą  w  dniu  15  listopada  2017  r.,  której 

przedmiotem  było  „Wykonanie,  wdrożenie  i  uruchomienie  u  Zamawiającego  rozbudowy 

systemu  informatycznego  do  rejestracji  produktów  biobójczych  POBIS  o  nazwie 

Zmodernizowany  System  POBIS,  integracja  Systemu  z  danymi  publikowanym  przez 

Europejską  Agencję  Chemikaliów  (ECHA),  przekazanie  Zamawiającemu  niezbędnych 

licencji utrzymania technicznego Systemu 

– całość opisana szczegółowo w Załączniku nr 2 

do Umowy”. 

Jednocześnie  Zamawiający  otrzymał  informację,  że  „poświadczenie”  wystawione  na  rzecz 

firmy Alterout IT 

sp. z o.o., dotyczy łącznie dwóch umów, natomiast wartość poszczególnych 

umów wynosiła odpowiednio 267 771,00 zł brutto oraz 364 080,00 zł brutto. 

Dowód:  pismo  od  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i 

Produktów Biobójczych. 

Powyższe dowody w sposób bezpośredni i jednoznaczny wskazują, że Wykonawca Net PC 

sp.  z  o.o.,  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  poprzez  przedstawienie  informacji 

nieprawdziwych,  co  w  konsekwencji  miało  wypływ  na  dokonanie  przez  Zamawiającego 

błędnej oceny w zakresie spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu.  

Wykonawca,  który  działa  w  określonej  branży  i  wykonuje  określone  usługi  na  rzecz  innych 

podmiotów,  a  następnie  wykazuje  się  ich  realizacją,  powinien  posiadać  wiedzę  na  temat 

zakresu tych usług oraz ich wartości. 

Jak  wskazała  Izba  w  wyroku  z  19  czerwca  2017  r.  sygn.  akt:  1058/17  „Złożenie 

nieprawidłowego (nieprawdziwego) wykazu z całą pewnością było też działaniem mogącym 

mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego.  Wskutek  złożenia 

wykazu  w  zaprezentowany  przez  przystępującego  sposób,  wykonawca  ten  został 


„zakwalifikowany” do udziału w postępowaniu, a w konsekwencji, jego oferta została uznana 

za  najkorzystniejszą.  Tym  samym,  złożenie  wykazu  miało  bezpośredni  wpływ  na  wynik 

postępowania”.  

Jednocześnie  Izba  w  wyżej  przywołanym  wyroku  stwierdziła,  że  „Skoro  odwołujący  był  w 

stanie  w  ciągu  zaledwie  kilku  dni,  które  miał  na  złożenie  odwołania  zweryfikować  fakt 

niespełniania wymogów ubiegania się o zamówienie przez przystępującego, to tym bardziej 

ustalenia  takie  mógł  poczynić  Comparex,  o  ile  w  ogóle  własne  doświadczenie  wymaga 

jakiejkolwiek  weryfikacji,  ponieważ  musi  ono  być  temu  podmiotowi  znane  i  tak  znaczące 

różnice  pomiędzy  składanymi  oświadczeniami  i  stanem  faktycznym  tłumaczone  mogą  być 

wyłącznie zamierzonym działaniem bądź też rażącym niedbalstwem.”. 

Przedstawione  wyżej  działanie  Wykonawcy  Net  PC  sp.  z  o.o.,  w  ocenie  Zamawiającego, 

stanowi podstawę do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 16 i 17 ustawy. Wykonawca Net 

PC  sp.  z  o.o. 

składając  dokumenty  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa,  wprowadził 

Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu, a działania te zostały wywołane w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  nie  sposób  zgodzić  się  z  Odwołującym  w  zakresie  zarzutu 

naruszenia przez  Zamawiającego  art.  24  ust.  1 pkt  12  w  zw.  z  art.  89  ust.  1 pkt  5 ustawy. 

Przywołany  przepis  dotyczy  sytuacji,  w  której  wykluczeniu  z  postępowania  podlega 

wykonawca,  który  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Powyższy 

przypadek  nie  występuje  w  przedmiotowym  postępowaniu,  ponieważ  Wykonawca  Net  PC 

sp.  z  o.o.,  przedstawił  oświadczenia  i  dokumenty,  w  których  wykazał  spełnianie  warunków 

udziału  w  postępowaniu.  Natomiast  informacje  przedstawione  w  tych  oświadczeniach  i 

dokumentach  okazały  się  nieprawdziwe,  co  w  konsekwencji  wpłynęło  na  błędną  ocenę 

spełniania przez tego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.  

Zauważyć  również  należy,  że  Zamawiający  uznając,  że  Wykonawca  Net  PC  sp.  z  o.o. 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  nie  korzystał  z  instytucji  wezwania  tego 

Wykonawcę  do  uzupełnienia  dokumentów,  przewidzianej  w  art.  26  ust.  3  ustawy,  co  tym 

bardziej nie daje podstawy do wykluczenia Wykonawcy Net PC sp. z o.o. na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 12 ustawy. 

Wobec powyższego Zamawiający nie uwzględnia zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w 

zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy.  Jed

nocześnie,  mając  na  uwadze  przedstawione  dowody 

potwierdzające,  że  Net  PC  sp.  z  o.o.  nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

Zamawiający dokona:  


– 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,  

– 

wykluczenia Wykonawcy Net PC sp. z o.o. z 

postępowania, na podstawie art. 24 ust. 

16 i 17 ustawy,  

– 

ponownej oceny i badania ofert.  

Odnośnie zarzutu wskazanego w pkt 2. 

Zamawiający nie uwzględnia zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Odwołujący  wnosi  o  odrzucenie  oferty Wykonawcy  Net  PC  sp.  z  o.o.  na  podstawie  art.  89 

ust.  1  pkt  2  ustawy,  jako  sprzecznej  z  treścią  SIWZ,  ponieważ  przedstawiona  przez  tego 

Wykonawcę  usługa  nie  spełnia  określonego  przez  Zamawiającego  warunku  udziału  w 

postępowaniu. 

W  ocenie  Zamawiającego  nie  sposób  zgodzić  się  z  Odwołującym  odnośnie  postawionego 

zarzutu. Odrzucenie oferty Wykonawcy na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jest możliwe 

jedynie  w  sytuacji  ustalenia  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości,  że  oferta  Wykonawcy  nie 

zapewnia realizacji zamierzonego i opisanego w SIWZ celu. 

Przez  pojęcie  „treść  oferty”  należy  rozumieć  deklarowane  w  ofercie  spełnienie  wymagań 

Zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych 

elementów  istotnych  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  „Treść  oferty”  to jednostronne 

zobowiązanie Wykonawcy do wykonania zgodnego z żądaniami Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego, jeśli oferta złożona przez 

Wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu i zostanie z nim zawarta 

umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Natomiast  „treść  SIWZ”  to  zawarty  w  opisie 

przedmiotu  zamówienia  opis  potrzeb  i  wymagań  Zamawiającego,  które  mają  być 

zaspokojone  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  przez  zawarcie  i 

zrealizowanie z należytą starannością umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma miejsce 

w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego 

realizacji w całości zgodnie z wymogami Zamawiającego (wyrok z dnia 24 października 2008 

r., sygn. akt: KIO/UZP 1093/08). W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej podkreśla się, 

że niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych  warunków zamówienia powinna 

być  oceniania  z  uwzględnieniem  definicji  oferty  zawartej  w  art.  66  k.c.,  tj.  niezgodności 

oświadczenia  woli  Wykonawcy  z  oczekiwaniami  Zamawiającego,  odnoszącymi  się  do 

merytorycznego  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  a  więc  materialnej  sprzeczności  zakresu 


zobowiązania  zawartego  w  ofercie  z  zakresem  zobowiązania,  którego  Zamawiający 

oczekuje, zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jest zatem możliwe jedynie w sytuacji niemożliwości 

wyjaśnienia  treści  oferty  i  potwierdzenia  jej  zgodności  z  treścią  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem zakazu zmian w 

treści  oferty  wynikającym  z  drugiego  zdania  tego  przepisu  lub  przeprowadzenia 

dopuszczalnych zmian w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3. 

W  wyroku  z  dnia  14  sierpnia  2014  r.,  sygn.  akt:  KIO  1543/14,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zwróciła  uwagę,  że:  „Niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ,  stanowiąca  przesłankę 

odrzucenia  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy,  zachodzi  wówczas,  gdy 

zawartość  merytoryczna  oferty  nie  odpowiada  między  innymi  pod  względem  przedmiotu 

zamówienia lub sposobu jego wykonania wymaganiom zawartym w SIWZ, z zastrzeżeniem 

art. 

87 ustawy. W tym zakresie wskazać należy, że oferta nie odpowiadająca treści SIWZ to 

taka,  która  jest  sporządzona  odmiennie,  niż  określają  to  postanowienia  specyfikacji. 

Odmienność ta może przejawiać się w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia, jak 

też w sposobie jego realizacji.”. 

Reasumując powyższe, można przyjąć, iż niezgodność oferty z SIWZ w rozumieniu art. 89 

ust.  1  pkt  2  ustawy,  polega  na  niezgodności  zobowiązania,  które  w  swojej  ofercie  wyraża 

wykonawca  i  przez  jej  złożenie  na  siebie  przyjmuje,  z  zakresem  zobowiązania,  którego 

przyjęcia oczekuje zamawiający i które opisał w SIWZ, albo na niezgodnym z SIWZ sposobie 

wyrażenia, opisania i potwierdzenia zakresu owego zobowiązania w ofercie. Natomiast brak 

spełnienia  przez  Wykonawcę  Net  PC  sp.  z  o.o.  warunku  udziału  w  postępowaniu  nie  jest 

przesłanką do uznania, że oferta tego Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.  

Wobec  powyższego  Zamawiający  nie  uwzględnia  odwołania  w  zakresie  dotyczącym 

przedmiotowego zarzutu. 

Odnośnie zarzutu wskazanego w pkt 3. 

Zamawiający nie uwzględnia zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

Czynności mające na celu weryfikację, czy zaoferowana cena jest rażąco niska w stosunku 

do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 

przez Zam

awiającego były prowadzone zarówno w stosunku do Wykonawcy NET PC sp. z 

o.o.,  jak  i  Odwołującego.  Należy  zaznaczyć,  że  w  ramach  tej  procedury  obydwie  firmy 

przekazały  bardzo  szczegółowe  informacje,  które  pozwoliły  na  wyjaśnienie  wątpliwości 

Zamawiającego w tym zakresie.  


W obydwu przypadkach, zostały przedstawione dane, z których Zamawiający miał możliwość 

bezpośredniego  

sprawdzenia   lub  

wyliczenia:  

liczby   roboczogodzin 

zaplanowanych  przez  Oferentów  na  realizację  poszczególnych  zadań,  stawki  za 

roboczog

odzinę oraz kosztów realizacji poszczególnych zadań i całego projektu. 

Odwołujący wskazał w odwołaniu, że Potwierdzeniem braku prawidłowej wyceny przedmiotu 

zamówienia  i  zapewniającej  należyte  jego  zrealizowanie,  jest  fakt,  że  firma  NET  PC  sp.  z 

o.o.  nie  p

osiada  doświadczenia  w  usługach  o  podobnym  charakterze  oraz  wartości,  co 

Odwołujący  wykazał  w  części  I  odwołania.  Obrazuje  to  odstawanie  oferty  tej  firmy  do 

pozostałych  ofert  złożonych  w  postępowaniu.  Brak  doświadczenia  w  realizacji  podobnych 

projektów o zbliżonej skali, może powodować nieprawidłowości np. w wycenie ilości godzin 

potrzebnych  na  realizację  danego  zadania,  czy  rzetelną  wycenę  ewentualnych  ryzyk  w 

postaci  ewentualnych  kar  umownych,  które  to  elementy  każdy  profesjonalny  wykonawca 

powinien uwzgl

ędnić w swojej ofercie. 

Dalszy fragment stanowiska zamawiającego zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa.  

W związku z powyższym Izba prezentuje dane  w sposób chroniący zastrzeżenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa przez przystępującego w złożonych wyjaśnieniach RNC. 

Z  porównań  liczby  godzin  oferowanych  do  wykonania  zamówienia  różnice  w  ofertach 

odwołującego i przystępującego/wykonawcy wybranego różnią się w granicach poniżej 10 %, 

a stawki roboczogodziny 

między tymi wykonawcami różnią się poniżej 30 procent. 

odniesieniu  do  tych  założeń,  Zamawiający  nie  ma  jednak  podstaw  aby  kwestionować 

przyjętą przez Wykonawcę NET PC sp. z o.o. wysokość stawki za roboczogodzinę. Jest to 

stawka  rynkowa,  która  nie  odbiega  od  stawek  wskazanych  przez  Odwołującego  w  swoich 

wyjaśnieniach  opartych  na  danych  z  portalu  pracuj.pl.  Zgodnie  z  tymi  wyjaśnieniami 

przeciętne stawki w przeliczeniu na godzinę przedstawiają się następująco: 

Project Manager IT - 

104,55 zł, 

Analityk IT - 

82,14 zł, 


Architekt IT - 

108,29 zł,   Programista - 82,14 zł),   Tester 58,99 zł. 

W  odniesieniu  do  stwierdzenia  Odwołującego,  które  miałoby  potwierdzać  dokonanie 

zaniżenia kalkulacji oferty przez Net PC sp. z o.o. na podstawie m.in. oferty złożonej przez 

firmę Alterout IT sp. z o.o. (podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca Net PC 

sp.  z  o.o.)  w  przetargach  dla  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 

Medycznych  i  Produktów  Biobójczych,  Zamawiający  wyjaśnia,  że  w  niniejszym 

postępowaniu,  ocenie  podlegała  oferta  złożona  przez  Net  PC  sp.  z  o.o.  Dlatego  też, 

argument  przedstawiony  w  tym  zakresie  przez  Odwołującego  nie  może  być  brany  pod 

uwagę. Niezależnie od tego należy wyjaśnić, że może być wiele czynników mających wpływ 

na  różnice  w  kosztach  związanych  z  projektami  realizowanymi  przez  firmy,  nawet 

pochodzące  z  tej  samej  grupy  kapitałowej  (specjalizacje  w  projektach,  polityka  kadrowa, 

miejsce funkcjonowania itp.). 

Jak stwierdziła Izba w wyroku z 14 maja 2013 r. sygn. akt: KIO 908/13 „Samo stwierdzenie 

różnic  pomiędzy  cenami  zaoferowanymi  w  ofertach  złożonych  przez  poszczególnych 

wykonawców  jest  bowiem  naturalnym  objawem  konkurencji  i  nie  jest  wystarczające  dla 

stwierdzenia  rażąco  niskiej  ceny.  Powyższe  co  najwyżej  wskazuje,  że  różnica  zaistniała 

pomiędzy  cenami  ofert  poszczególnych  wykonawców  jest  wynikiem  konkurencji  i  walki 

cenowej na rynku tego typu zamówień”. 

Podsumowując  należy  stwierdzić,  że  argumenty  Odwołującego  mające  na  celu 

udowodnienie,  że  oferta  NET  PC  sp.  z  o.o.  zawiera  rażąco  niską  cenę  nie  zasługują  na 

uwzględnienie.  

Odnośnie zarzutu wskazanego w pkt 4. 

Zamawiający uwzględnia w części zarzut naruszenia art. 8 ust. 3 ustawy oraz art. 96 ust. 3 

ustawy. 

Zgodnie  z  art.  8  ust.  3  ustawy  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli 

wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do 

udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępnione  oraz  wykazał,  iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

Natomiast  stosownie  do  treści  art.  11  ust.  4  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji 

(Dz.  U.  z  2020,  poz.1913),  przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich 


elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom  zwykle  zajmującym  się  tym  rodzajem 

informacji  albo  nie  są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób,  o  ile  uprawniony  do  korzystania  z 

informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w 

celu utrzymania ich w poufności. 

Wykonawca Net PC sp. z o.o. zastrzegł, jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje zawarte 

w  wyjaśnieniach  dotyczących  wyliczenia  ceny  oferty  oraz  wykazie  osób  skierowanych  do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

Ww. dokumenty zawierają szczegółowe informacje dotyczące: 

kalkulacji  ceny,  w  której  wskazano  wszystkie  elementy  cenotwórcze,  m.in.  koszty 

realizacji  poszczególnych  zadań,  w  tym  koszt  i  zaangażowanie  pracowników, 

szacowaną  liczbę  roboczogodzin  w  odniesieniu  do  poszczególnych  zadań,  zysk, 

przyjęte  rozwiązania  technologiczne  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  wskazane 

zostały  również  dane  dotyczące  osoby  z  zespołu  w  modelowaniu  systemów 

informatycznych,  

osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający  uznał  zastrzeżenie  tajemnicą  przedsiębiorstwa  ww.  informacji  jako  zasadne, 

ponieważ  przedstawione  przez  tego  Wykonawcę  uzasadnienie  dla  zastrzeżenia  jako 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  informacji  zawartych  w  ww.  dokumentach  spełniało  wszystkie 

wymagania  przewidziane  zarówno  w  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji, jak i w art. 8 ust. 3 ustawy.  

W uzasadnieniu zastrzeżenia informacji  dotyczących wyliczenia ceny  oferty, jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa Wykonawca Net PC sp. z o.o. wskazał i udowodnił należycie, że informacje 

zastrzegane spełniają przesłanki wynikające z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, w szczególności: 

posiadają wartość gospodarczą,  

Wykonawca wyjaśnił w jaki sposób ujawnienie tych informacji naruszałoby jego interesy oraz 

wpływałoby  niekorzystnie  na  jego  pozycję  konkurencyjną  w  postępowaniach  o  udzielenie 

zamówienia.  Ujawnienie  informacji  o  sposobie  kalkulacji  ceny  może  spowodować,  że 

konkurencja  byłaby  w  stanie  oszacować  poziom  oferowanych  przez  Wykonawcę  cen  na 

podobne  zamówienia  w  innych  postępowaniach.  Dodatkowo  wskazane  w  wyjaśnieniach 

czynniki mające wpływ na wysokość zaoferowanej ceny nie mają charakteru jednorazowego 

i nie dotyczą wyłącznie przedmiotowego postępowania, lecz będą oddziaływać na wysokość 

cen  oferowanych  w  innych  postępowaniach.  Ujawnienie  tych  informacji  ułatwiłoby  istotnie 


konkurencji szacowanie wysokości cen, które Wykonawca Net PC sp. z o.o. będzie oferował 

w innych postępowaniach.  

nie są informacjami ujawnionymi do wiadomości publicznej, 

Wykonawca 

wyjaśnił, 

że 

informacje 

zastrzeżone 

jako 

stanowiące 

tajemnicę 

przedsiębiorstwa,  są  znane  jedynie  ściśle  określonej  grupie  osób,  zobowiązanych  do 

dyskrecji w tej sprawie, tj. wybranym pracownikom i współpracownikom Wykonawcy Net PC 

sp.  z  o.o.  Poinformował  również,  że  ograniczył  liczbę  osób  znających  treść  zastrzeżonych 

dokumentów  do  niezbędnego  minimum,  a  osoby  te,  znające  treść  dokumentów,  zostały 

poinformowane  o  ich  poufnym  charakterze  oraz  zostały  zobowiązane  do  zachowania 

poufności odnośnie zastrzeżonych informacji.  

W  załączeniu  do  wyjaśnień Wykonawca  dołączył  „Zobowiązanie  do  zachowania  poufności” 

podpisane  przez  poszczególne  osoby,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  przedmiotowego 

zamówienia. Wskazać należy także, że zastrzeżone informacje stanowią dane o potencjale 

kadrowym Wykonawc

y, a biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia i konieczność 

dysponowania  przez  Wykonawcę  osobami  o  odpowiednich  kwalifikacjach,  dane  te  mają 

znaczenie i wartość gospodarczą. Dodatkowo Wykonawca ten podjął odpowiednie działania 

organizacyjne i porządkowe w celu utrzymania ww. informacji w tajemnicy – informacje te nie 

są  i  nigdy  nie  były  podawane  w  jakichkolwiek  udostępnianych  publicznie  materiałach,  a 

system  informatyczny,  w  którym  są  zapisane  został  odpowiednio  zabezpieczony  przed 

nieuprawnionym do

stępem.  

podjęto działania niezbędne w celu zachowania ich poufności. 

Wykonawca wyjaśnił w jaki sposób zostały zapewnione środki techniczne i organizacyjne w 

celu zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Po pierwsze 

–  dostęp  do  informacji  zastrzeżonych  posiada  ograniczona  do  minimum  liczba  osób 

znających  treść  tych  dokumentów,  które  są  związani  stosownymi  umowami  o  zachowaniu 

poufności.  Po  drugie  –  Wykonawca  poinformował,  że  ograniczenie  dostępu  do 

zastrzeżonych  informacji  i  dokumentów  poprzez  zapewnienie  systemu  kontroli  dostępu, 

kontrolę  zainstalowanego  oprogramowania,  pełną  identyfikację  i  rozliczalność  (unikatowe 

loginy,  uwierzytelnianie  na  podstawie  bezpiecznego  hasła,  historia  logowań),  zapory 

sieciowe,  firewalle  (filtrowanie  ruchu),  serwer  proxy  (filtrowanie  i  monitorowanie  ruchu), 

szyfrowana transmisja do wewnętrznych systemów (hasła są szyfrowane), przechowywanie 

wiadomości  na  serwerze  jest  zaszyfrowane,  umieszczenie  serwerów  w  bezpiecznych 

pomieszczeniach,  uprawnie

nia  użytkowników  do  dostępu  do  konkretnego  oprogramowania 

są  dostosowane  na  podstawie  stanowiska.  Dodatkowo  wskazał,  że  posiada  wdrożoną 

Politykę  Bezpieczeństwa  z  Instrukcją  zarządzania  systemem  informatycznym  służącym  do 


przetwarzania  danych  osobowych  ora

z wdrożoną zasadę wiedzy niezbędnej  – do zasobów 

mają dostęp tylko osoby, które potrzebują ich do wykonywania obowiązków służbowych. 

Jednocześnie  Wykonawca  Net  PC  sp.  z  o.o.  wskazał  w  wyjaśnieniu,  że  zastrzeżone 

informacje  należy  brać  pod  uwagę,  jako  jedną  całość  –  nie  mogą  one  być  wyrywkowo 

wyciągane  z  kontekstu,  ponieważ  mogłoby  pośrednio  dojść  do  ujawnienia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Ujawnienie pojedynczych informacji niweczy tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Odwołujący w treści odwołania powołuje się na wyrok KIO z 10 października 2019 r., sygn. 

akt: KIO 1878/19, w którym wskazano, że „trudno uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa ceny 

oferowane  w  postępowaniu  –  chociażby  cenę  dotyczącą  roboczogodziny  i  jej 

poszczególnych  składowych.  Cena  zaoferowana  w  postępowaniu  jest  elementem  jawnym, 

zatem  sposób  jej  obliczenia  nie może  stanowić  tajemnicy  (…)”.  Jednakże  sam  Odwołujący 

dokonał zastrzeżenia swoich wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty, w szczególności 

ceny  za  wykonanie  poszczególnych  zadań,  stawek  godzinowych  –  takie  postępowanie 

Odwołującego stoi  w  sprzeczności  z  jego twierdzeniem,  że „wyjaśnienia  w  zakresie rażąco 

niskiej ceny w całości należy uznać za nieskuteczne”.  

Jak  wskazała  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  12  sierpnia  2020  r.  sygn.  akt:  KIO 

8/20  „Wyjaśnienia  w  przedmiocie  rażąco  niskiej  ceny,  co  do  zasady  mogą  stanowić 

tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Informacje  w  tym  zakresie  stanowią  bowiem  cenne  źródło 

wiedzy  dla  konkurencji.  Informacje  zawarte  w  wyjaśnieniach  wykonawcy  mają  wartość 

gospodarczą. Sposób budowania strategii cenowej w ofercie i elementy składowe tej strategii 

spełniają  przesłanki  uznania  tych  informacji  za  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  stanowiącego 

know-

how,  posiadają  wartość  handlową  i  gospodarczą,  obrazują  bowiem  rozwiązanie 

dotycz

ące  kalkulacji  ceny,  która  pozwoliła  na  wybór  oferty  tego  wykonawcy  jako 

najkorzystniejszej.  (…)  Za  informację  organizacyjną  przyjmuje  się  natomiast  całokształt 

doświadczeń  i  wiadomości  przydatnych  do  prowadzenia  przedsiębiorstwa,  niezwiązanych 

bezpośrednio z tykiem produkcyjnym (wyrok KIO z dnia 28 lutego 2020 r. KIO 322/20). Nie 

bez znaczenia pozostaje także okoliczność, iż wskutek odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej 

ceny  inni  wykonawcy  składający  ofertę  w  przedmiotowym  postępowaniu,  którzy  przecież 

konk

urują z Przystępującym na rynku, weszliby w posiadanie informacji, które ułatwiłyby im 

ocenę  zastosowanych  przez  Przystępującego  metod  kalkulacji  ceny  oraz  przyjętych 

poziomów  składników  cenotwórczych.  Takie  działanie  dawałoby  wykonawcom 

nieuzasadnioną przewagę kosztem Przystępującego, a tym samym zagroziłoby utratą przez 

niego  aktualnej  pozycji  rynkowej.  W  ocenie  Zamawiającego  zastrzeżone  przez 

Przystępującego jako tajemnica przedsiębiorstwa informacje w zakresie złożonych wyjaśnień 

dotyczących rażąco niskiej ceny nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się 


tym rodzajem informacji, jak również nie są łatwo dostępne dla takich osób. Zamawiający w 

powyższym  zakresie  dał  wiarę  twierdzeniom  Przystępującego,  że  żadne  spośród 

zastrzeżonych informacji w wyjaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny i załącznikach do 

owych wyjaśnień, nie zostały dotychczas ujawnione do publicznej wiadomości, tj. nie można 

ich  uzyskać  z  publicznie  dostępnych  rejestrów  czy  dokumentów.  Nadto  Przystępujący 

zaznaczył, iż zobowiązał się wobec swoich kontrahentów, którzy złożyli mu oferty, na których 

oparł  się  on  dokonując  kalkulacji  ceny,  do  zachowania  wszelkich  informacji  ujawnionych  w 

złożonych  ofertach  w  poufności.  Przystępujący  wykazał  również  przesłankę  podjęcia  przy 

zachowa

niu należytej staranności, działania w celu utrzymania zastrzeganych jako tajemnica 

przedsiębiorstwa  informacji  w  poufności.  (…)  Wśród  przyjętych  i  stosowanych  środków 

Przystępujący  wskazał  w  szczególności  na:  wymóg  podpisania  przez  pracowników  oraz 

osób  z  którymi  zawierane  są  umowy  cywilnoprawne  pisemnego  zobowiązania  do 

bezwzględnego  zachowania  tajemnicy  służbowej  w  zakresie  wszelkich  informacji 

pozyskanych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych”. 

Reasumując, Zamawiający na podstawie przeprowadzonej oceny skuteczności zastrzeżenia 

przez Net PC sp. z o.o. wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty, uznał, że informacje 

zawarte w tych wyjaśnieniach stanowią dla tego Wykonawcy wartość gospodarczą, dlatego 

też nie zostały one odtajnione.  

W  uzasadnieniu 

zastrzeżenia  wykazu  osób,  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  Wykonawca 

Net  PC  sp.  z  o.o.  również  wskazał  i  udowodnił  należycie,  że  informacje  zastrzegane 

spełniają przesłanki wynikające z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

tj.: 

po

siadają wartość gospodarczą, 

Wykonawca wskazał, że informacje zawarte w wykazie osób stanowią krytyczną i niezwykle 

ważną wartość gospodarczą z uwagi na branżę wysoko specjalistycznych usług, w której on 

przede  wszystkim  działa.  Fachowa  wiedza  osób  realizujących  przedmiot  zamówienia  oraz 

ich  doświadczenie  wynikające  z  udziału  w  usługach  spełniających  wymagania 

Zamawiającego, stanowi kluczową wartość gospodarczą, ponieważ o sile firmy przesądzają 

przede  wszystkim  ludzie,  dlatego  informacje  na  temat  kluczowyc

h  specjalistów  mogą 

podlegać  ochronie  przed  ich  ujawnieniem  dla  konkurentów,  którzy  np.  mogliby  próbować 

pozyskać  ich  dla  władnych  potrzeb  w  zakresie  prowadzonej  działalności.  Wykaz  osób 

zawiera szczegółowe informacje nt. kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz podstawy 

do  dysponowania  wskazanymi  osobami,  dlatego  też  informacje  te  stanowią  tajemnicę 

organizacyjną  przedsiębiorstwa.  Z  uwagi,  że  osoby  wskazane  w  wykazie  to  specjaliści  z 

różnych specyficznych branż – programiści, testerzy, kierownik projektu, architekt IT, którzy z 


kolei  stanowią  w  dużej  mierze  ograniczoną  liczbę  specjalistów  –  Wykonawca  posiada 

uzasadniony interes w ochronie tego potencjału, aby konkurencyjne firmy nie mogły podjąć 

działań  zmierzających  do  utraty  przez  tego  Wykonawcę  tegoż  potencjału.  Wykonawca 

dołączył  do  wykazu  kopie  umów  o  poufności  –  „Zobowiązanie  do  zachowania  poufności”, 

podpisane  przez  poszczególne  osoby,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  przedmiotowego 

zamówienia,  które  zostały  również  objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  z  analogicznych 

względów co wykaz osób. 

nie są informacjami ujawnionymi do wiadomości publicznej, 

Wykonawca  poinformował,  że  informacje  zawarte  we  wszystkich  zastrzeżonych 

dokumentach  są  informacjami  nieujawnionymi  do  wiadomości  publicznej  i  nie  są  to 

informacje, o których każdy przedsiębiorca (konkurent) dowiedzieć się może drogą zwykłą i 

dozwoloną. Informacje te są znane jedynie ściśle ograniczonej grupie osób, zobowiązanych 

do  dyskrecji  w  tej  sprawie,  tj.  wybranym  pracowników  Wykonawcy,  którzy  brali  udział  w 

przygotowaniu oferty oraz odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia oświadczeń 

lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  26  ust.  1  ustawy. 

Osoby  znające  treść  dokumentów  zostały  poinformowane  o  ich  poufnym  charakterze  oraz 

zostały zobowiązane do zachowania zastrzeżonych informacji do zachowania poufności – w 

załączeniu  do  wyjaśnień  Wykonawca  dołączył  „Zobowiązanie  do  zachowania  poufności” 

podpisane przez poszczególne osoby. 

podjęto działania niezbędne w celu zachowania ich poufności. 

Wykonawca wskazał,  że  podjął  działania niezbędne do  zachowania  zastrzeżonego wykazu 

oraz zapewnił liczne środki techniczne oraz organizacyjne w tym celu. Po pierwsze – dostęp 

do  informacji  zastrzeżonych  posiada  ograniczona  do  minimum  liczba  osób  znających  treść 

tych  dokumentów,  które  są  związani  stosownymi  umowami  o  zachowaniu  poufności.  Po 

drugie 

– Wykonawca podniósł, że dostęp do zastrzeżonych informacji i dokumentów został 

znacznie  ograniczony  poprzez  zapewnienie  systemu  kontr

oli  dostępu  do  pomieszczeń 

(ścieżka  przejść,  historia  czytnika),  systemu  monitoringu  (telewizja  przemysłowa), 

całodobową 

ochronę 

fizyczną, 

system 

alarmowy, 

kontrolę 

zainstalowanego 

oprogramowania,  pełną  identyfikację  i  rozliczalność  (unikatowe  loginy,  uwierzytelnianie  na 

podstawie  bezpiecznego  hasła,  historia  logowań),  zapory  sieciowe,  firewalle  (filtrowanie 

ruchu),  szyfrowanie  poczty,  umieszczenie  serwerów  w  bezpiecznych  pomieszczeniach, 

uprawnienia użytkowników do dostępu do konkretnego oprogramowania są dostosowane na 

podstawie stanowiska użytkownika. Dodatkowo Wykonawca wskazał, że posiada wdrożoną 

Politykę  Bezpieczeństwa  z  Instrukcją  zarządzania  systemem  informatycznym  służącym  do 

przetwarzania danych osobowych. 


Wykonawca Net PC sp. z o.o. również wskazał, że zastrzeżone informacje należy brać pod 

uwagę, jako jedną całość – nie mogą one być wyrywkowo wyciągane z kontekstu, ponieważ 

mogłoby  pośrednio  dojść  do  ujawnienia  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Ujawnienie 

pojedynczych informacji niweczy tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Odwołujący słusznie wskazał, że Wykonawca Net PC sp. z o.o. złożył wraz z ofertą wykaz 

osób  skierowanych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  (w  celu  uzyskania  punktacji  w 

kryterium  dotyczącym  doświadczenia  osób)  i  wykaz  ten  nie  został  utajniony  przez  tego 

Wykonawcę. Należy jednak zwrócić uwagę, że wykaz osób, który został złożony przez Net 

PC sp. z o.o. w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zawiera – z 

wyjątkiem imion, nazwisk i stanowisk – dodatkowe informacje, które nie zostały wskazane w 

wykazie złożonym wraz z ofertą. Ta różnica, która zadecydowała, że  

Zamawiający  uznał 

za  

skuteczne  

zastrzeżenie   tego   dokumentu,   polega  w  szczególności  na  ujęciu 

w  wykazie  osób  złożonym  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu, 

informacji dotyczących podstawy do dysponowania wskazanymi osobami, ich doświadczenia 

oraz  pracach  zrealizowanych  na  rzecz  podmiotów,  w  ramach  których  zostało  zdobyte 

doświadczenie  tych  osób.  Wykonawca  Net  PC  sp.  z  o.o.  w  wyjaśnieniach  dotyczących 

zastrzeżenia  informacji  wskazanych  w  wykazie  osób,  poinformował,  że  także  te  informacje 

posiadają dla niego wartość gospodarczą. 

Nadmienić  należy,  że  specyfika  rynku  usług  informatycznych  charakteryzuje  się  szybkim 

tempem  rozwoju,  a  co  za  tym  idzie  koniecznością  dysponowania  wykwalifikowaną  kadrą 

specjalistów,  zatem  informacje  o  potencjale  kadrowym  wykonawców,  w  tym  o  sposobie 

dysponowania osobami mają znaczenie gospodarcze.  

W wyroku KIO 667/10 uznano, że „(…) podanie takich informacji jak: imiona i nazwiska osób, 

które  będą  realizować  zamówienia,  ich  kwalifikacji  (wykształcenie,  uprawnienia)  i 

doświadczenia  oraz  statusu  względem  przedsiębiorcy  (pracownik  lub  osoba,  którą 

przedsiębiorca  dysponuje  na  innej  podstawie)  ułatwia  dotarcie  do  tych  osób,  a  w 

konsekwencji  procedurę  „podkupienia”.  Podobne  stanowisko  zostało  wyrażone  w  wyroku 

KIO 1498/10. Również w wyroku KIO 1032/14 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że wykaz 

o

sób „(…) może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa zawiera bowiem informację o sposobie 

organizacji kadrowego zaplecza Przystępującego. Wskazuje on osoby z imienia i nazwiska, 

z podaniem informacji nie tylko, co do kwalifikacji, ale także sposobu dysponowania osobą i 

jej roli w realizacji inwestycji. W ocenie Izby ochronie może podlegać w tym przypadku zbiór 

tych wszystkich informacji, gdyż Przystępujący funkcjonuje na rynku usług, a jakość, renomę 

przedsiębiorstwa  w  sektorze  usługowym  buduje prawidłowy  sposób  doboru  osób  tę  usługę 

realizujących.  (…)  W  ocenie  Izby  fakt,  że  w  przyszłości  na  etapie  realizacji  zamówienia 


publicznego skład osobowy zespołu realizującego usługę może stać się jawny nie powoduje 

automatycznie, że odpada możliwość zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.”. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający uznał, że Wykonawca Net PC sp. z o.o. wykazał, 

że  zastrzegane  informacje  w  zakresie  wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny  oferty  oraz 

wykazu  osób  złożonym  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu, 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca ten przede wszystkim wykazał zasadność 

zastrzeżenia określonych informacji, a w szczególności uzasadnił, że informacje te posiadają 

wartość  gospodarczą,  nie  były  ujawnione  do  wiadomości  publicznej,  a  także  wyczerpująco 

opisał jakie niezbędne działania podjął w celu zachowania poufności.  

Nadmienić  również  należy,  że  w  piśmiennictwie  przyjmuje  się,  że  „przy  podejmowaniu 

decyzji  przez  zamawiającego  o  uznaniu  dokonanego  przez  wykonawcę  zastrzeżenia  za 

bezskuteczne  zalecana  jest  daleko  idąca  ostrożność  i  powściągliwość.  Należy  mieć  na 

uwadze, że za bezprawne ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa zamawiający naraża się na 

odpowiedzialność  karną  przewidzianą  w  art.  23  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji  oraz  na  odpowiedzialność  odszkodowawczą  na  zasadach  ogólnych  kodeksu 

cywilnego, jeżeli w związku z ujawnieniem informacji wykonawca poniósł szkodę”. 

Jednocześnie,  Zamawiający  uznaje  za  słuszny  zarzut  Odwołującego  w  zakresie  uznania 

prz

ez  Zamawiającego  za  skutecznie  zastrzeżone  przez  Wykonawcę  Net  PC  sp.  z  o.o. 

informacje dotyczące: 

uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, 

raportu otrzymanej pomocy deminimis wygenerowanego z systemu SUDOP.  

Mając na uwadze powyższe wnosi  jak na wstępie. 

Załączniki: 

pismo  skierowane  do  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, 

pismo  od  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i 

Produktów Biobójczych. 

          STAN

OWISKO PRZYSTĘPUJĄCEGO Z DNIA 18 STYCZNIA 2021r. 

W  imieniu  wykonawcy  zgłaszającego  przystąpienie  -  NET  PC  Sp.  z  o.o.  w  Gdańsku,  po 

zapoznaniu  się  z  odpowiedzią  na  odwołanie  otrzymaną  od  Zamawiającego  w  dniu 

18.01.2021 r. oświadczam, iż :  


nie  wnoszę  sprzeciwu  od  uwzględnienia  odwołania  w  części  dotyczącej  zarzutu 

Odwołującego w zakresie uznania przez Zamawiającego za skutecznie zastrzeżonych przez 

Przystępującego 

informacji 

dotyczących 

uzasadnienia 

zastrzeżenia 

tajemnicy 

przedsiębiorstwa  oraz  raportu  otrzymanej  pomocy  deminimis  wygenerowanego  z  systemu 

SUDOP;  

w pozostałym zakresie, za Zamawiającym, wnoszę o oddalenie odwołania w całości.   

1. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP.  

 W pierwszej ko

lejności Przystępujący wskazuje, że tak ukształtowany zarzut Odwołującego 

nie może zostać uwzględniony z powodów proceduralnych. Mianowicie, Odwołujący w treści 

wniesionego odwołania zarzucił Zamawiającemu wyłącznie naruszenie przepisu art. 24 ust. 

1  pkt  1

2  PZP  (art.  89  ust.  1  pkt  5  PZP  nie  ma  w  niniejszym  stanie  faktycznym  w  ogóle 

zastosowania,  na  co  wskazywał  już  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  –  strona  6) 

poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania,  formułując  analogicznie 

żądanie  w  postaci  bezpośredniego  wykluczenia  Przystępującego  z  postępowania. 

Tymczasem  jak  wynika  z  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 

Przystępujący na żadnym etapie postępowania nie był wzywany, w trybie art. 26 ust. 3 PZP, 

do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  kwestionowanego  w  odwołaniu 

warunku  udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  nie  postawił  jednak  w  odwołaniu  zarzutu 

naruszenia przepisu art. 26 ust. 3 PZP, co było suwerenną decyzją Odwołującego, podjętą 

na  jego  ryzyko  i  odpowiedz

ialność.  Można  również  postawić  tezę,  że  brak  sformułowania 

takiego  zarzutu  w  odwołaniu  był  zwyczajnie  błędem  Odwołującego,  za  popełnienie  którego 

nie  można  obarczać  ani  Zamawiającego,  ani  Przystępującego.  Powyższe  powoduje,  że 

hipotetycznie  -  nawet  w  przy

padku  uznania  przez  Izbę,  iż  Przystępujący  nie  wykazał 

spełniania warunku udziału w postępowaniu - Izba nie może uwzględnić zarzutu naruszenia 

art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP, gdyż Przystępujący nie może zostać wykluczony z postępowania 

bez  uprzedniego  wezwania 

go  do  uzupełnienia  dokumentów.  Izba  nie może  także  orzekać 

co do zarzutów, które nie były objęte wniesionym odwołaniem.   

Na poparcie zaprezentowanego stanowiska Przystępujący wskazuje na wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 13.11.2020 r. Sygn. akt 2456/20, w którym Izba stwierdziła : 

„W zakresie zarzutu (2) naruszenia art.24 ust.1 pkt 12 ustawy przez wybór najkorzystniejszej 

oferty Gardenii i zaniechania wykluczenia tego wykonawcy pomimo tego, że nie wykazał on 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu  - Izba uznała zarzut za niezasadny.  


Izba uznała zarzut za niezasadny z uwagi na to, że nie jest możliwe wykluczenie wykonawcy 

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  okolicznościach,  gdy  zamawiający 

nie  wzywał  w  trybie  art.26  ust.3  ustawy  do  uzupełnienia  dokumentów  na  potwierdzenie 

spełnienia  warunków  udziału  w  postepowaniu.  Jednocześnie  Odwołujący  nie  podniósł 

zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art.26 ust. 3 ustawy.” 

Dalej,  z  daleko  idącej  ostrożności,  Przystępujący  wskazuje,  że  podniesiony  zarzut  nie 

zasługuje na uwzględnienie również z powodów merytorycznych.   

Stosownie do postanowień Rozdziału IV pkt 1.2.2.1 ppkt 1 SIWZ „O udzielenie zamówienia 

mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące 

zdol

ności  technicznej  lub  zawodowej  –  Wykonawca  spełni  warunek,  jeżeli  wykaże,  że  w 

okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę o wartości co najmniej 

500  000  zł  brutto  (słownie  złotych:  pięćset  tysięcy),  polegającą  na  zaprojektowaniu 

architektury  rozwiązania,  budowie  i  wdrożeniu  systemu  teleinformatycznego  oferującego 

usługi publiczne, który charakteryzował się łącznie następującymi cechami:  

a) 

został wykonany w wersji webowej,  

b) 

został  zbudowany  w  architekturze  wielowarstwowej  i  wykorzystuje  relacyjne  lub 

relacyjno-obiektywne bazy danych,  

c) 

wykorzystany  w  nim  został  interfejs  programistyczny  aplikacji  (komunikacja 

zewnętrzna  i  wewnętrzna),  zgodny  z  wytycznymi  REST  jako  miejsca  styku  pomiędzy 

systemami”.   

Na  wstępie  Przystępujący  w  sposób  szczególny  podkreśla,  że  składając  Zamawiającemu 

dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie wprowadzał 

Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu.   

Choć kwestia „wprowadzenia w błąd” nie jest przedmiotem wniesionego odwołania, to jednak 

Przystępujący  –  w  związku  z  twierdzeniami  Zamawiającego  zawartymi  w  odpowiedzi  na 

odwołanie  –  wyjaśnia,  że  na  żadnym  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  nie 

wskazywał  Zamawiającemu,  że  „Wykonanie,  wdrożenie,  uruchomienie  systemu 

informatycznego  do  rejestracji  produktów  biobójczych  POBIS  o  nazwie  Zmodernizowany 

System  POBIS”  dla  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i 

Produktów  Biobójczych  zostało  zrealizowane  w  oparciu  o  jedną  umowę.  Przystępujący 

składając  Zamawiającemu  dokumenty  na  potwierdzenie  spełnienia  ww.  warunku  udziału  w 

postępowaniu bazował przede wszystkim na referencji udzielonej Alterout IT sp. z o.o. przez 


Urząd  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych 

(dalej  „URPL”)  w  dniu  22.10.2020  r.  Informacje  w  niej  zawarte  zostały  przeniesione  do 

Wykazu  zrealizowanych  usług,  przy  czym  Przystępujący  wskazał  jako  daty  początkową  i 

końcową  świadczenia  usługi  odpowiednio:  datę  zawarcia  przez  Alterout  IT  sp.  z  o.o. 

pierwszej  umowy  z  URPL oraz  datę zakończenia realizacji  drugiej  umowy  Alterout  IT sp.  z 

o.o.  z  URPL.  Nie  sposób  więc  uznać,  by  Przystępujący  próbował  ukrywać  przed 

Zamawiającym  fakt  zrealizowania  wymaganego  warunkiem  systemu  na  podstawie  dwóch 

umów.   

Przystępujący  pragnie  dalej  wskazać,  iż  wykazanie  się  zaprojektowaniem  architektury 

rozwiązania, budową i wdrożeniem systemu teleinformatycznego opisanego w Rozdziale IV 

pkt  1.2.2.1  ppkt  1  SIWZ  na  podstawie  dwóch  umów  nie  było  zabronione  postanowieniami 

SIWZ.   

Należy też zwrócić szczególną uwagę, w co nie wnikał ani Odwołujący, ani Zamawiający, iż 

zaprojektowanie,  budowa  i 

wdrożenie  systemu  POBIS  dla  URPL  miało  swój  indywidualny  i 

specyficzny  przebieg,  który  w  ocenie  Przystępującego  uprawniał  do  potraktowania  dwóch 

wykonanych dla URPL umów jako jednego wdrożenia (usługi). Świadczą o tym m.in.:  

a) 

Postanowienia  szczegółowego  opisu  przedmiotu  zamówienia  (Załącznik  nr  5  do 

SIWZ postępowania prowadzonego przez URPL), strony 32-36, wskazujące na konieczność 

(a)  dostosowania  i  (b)  stworzenia  większości  modułów  systemu  w  ramach  zamówienia 

(umowy)  z  roku  2017.  Potwierdza  to,  że  system  wymagał  dwóch  realizacji  by  osiągnąć 

zdolność  operacyjną  (patrz:  ostatnia  kolumna  tabeli  –  status  wymagania  „Wdrożone, 

wymaga dostosowania” lub „Nie wdrożone wymaga oprogramowania”);   

b) 

Zgłoszenie  klienta  z  systemu  ticketowego  z  prośbą  o  wprowadzenie  danych 

produkcyjnych celem rozpoczęcia pracy systemu od 1 lipca 2019 roku – co dowodzi, iż do co 

najmniej 1 lipca 2019 system nie pracował w wersji produkcyjnej, między innymi nie posiadał 

danych.    

W  zakończeniu  Przystępujący  wskazuje,  iż  nie  może  ponosić  odpowiedzialności  za 

zaproponowany przez URPL model przeprowadzenia zaprojektowania, budowy i wdrożenia 

systemu  POBIS.  Okoliczność,  iż  URPL  zdecydował  się  na  budowę  systemu  POBIS  w 

oparciu  o  dwie  odrębne  umowy,  nie  powinna  obciążać  Przystępującego.  Nie  ulega  też 

najmniejszej  wątpliwości,  że  obie  zrealizowane  dla  URPL  umowy  dotyczyły  tego  samego 

systemu teleinformatycznego (POBIS), a rozpoczęcie działania tego systemu miało miejsce 

dopiero po zakończeniu prac wynikających z drugiej umowy zawartej z URPL.   


Także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej nie neguje możliwości łączenia umów celem 

wykazania 

spełniania warunku udziału w postępowaniu. Tytułem przykładu wskazać należy 

na :  ▪  wyrok z dnia 15 września 2014 r. KIO 1768/14     

„Izba nie podzieliła stanowiska odwołującego, iż fakt, że A. zrealizował roboty budowlane na 

rzecz  tego  samego  podmiotu,  ale  w  oparciu  o  dwie odrębne  umowy,  powoduje,  że nie jest 

możliwym połączenie wartości obu inwestycji celem wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu  w  zakresie  wiedzy  i  doświadczenia.  W  orzecznictwie  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  ukształtował  się  pogląd,  zgodnie  z  którym  sam  fakt  realizacji  inwestycji  na 

podstawie  kilku  stosunków  prawnych  (kilku  umów  zawartych  celem  realizacji  określonego 

zadania),  nie  s

tanowi  przeszkody  w  wykazaniu  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu. Przy ocenie możliwości powołania się na odrębne umowy należy ocenić czy 

przedmiot zamówienia wykonywany w ramach tych umów składał się na jedną funkcjonalną 

całość,  a  elementy  tego  przedmiotu  zamówienia  były  ze  sobą  ściśle  powiązane  (podobnie 

np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 517/08).  

Dla  ustalenia  wzajemnego  powiązania  zadań  realizowanych  w  oparciu  o  odrębne  umowy 

istotne znaczenie ma tożsamość przedmiotowa zamówienia (roboty budowlane tego samego 

rodzaju  i  o  tym  samym  przeznaczeniu,  funkcjonalnie  powiązane),  tożsamość  czasowa 

zamówienia  (zamówienia  realizowane  w  zbliżonej  perspektywie  czasowej),  tożsamość 

podmiotowa (wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę);  

▪  

wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  26  czerwca  2011  r.  KIO  1468/11, 

KIO 1473/11  

Podzielono w powyższym zakresie argumentację zawartą w odwołaniu I. Polska sp. z o.o. w 

W. Bezspornym jest, że przedmiotowe zadanie (zadania), o wartości 1.005.029.92 PLN netto 

wykonano na podstawie więcej niż jednej umowy. Jak wskazano wyżej, dopuszczalne byłoby 

potraktowanie kilku umów jako stanowiących jedno "zamówienie" o którym mowa w warunku, 

jeśli  pozostają  one  w  takim  związku  funkcjonalnym  i  takiej  zbieżności  czasowej,  że  razem 

wzięte mogą być traktowane jako "wdrożenie systemu teleinformatycznego". Przypomnieć w 

tym 

miejscu 

warto, 

że 

metodykach 

zarządzania 

projektami 

informatycznymi/teleinformatycznymi  przyjmuje  się,  jako  pełnowartościową,  niekiedy  nawet 

konieczną  z  uwagi  na  uwarunkowania  finansowe  czy  konieczność  wyeliminowania  ryzyk 

strategię  wdrożenia  projektu  etapami.  W  tym  kontekście  uznano  za  dopuszczalne 

wylegitymowanie się więcej niż jedną umową na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu, jeśli czynności wynikające z tych umów, rozpatrywane łącznie dają rezultat w 

postaci wdrożenia odpowiedniego systemu.  


Pogląd  Izby,  w  świetle  którego  dopuszczalne  jest  powoływanie  się  przez  wykonawców  na 

usługi i dostawy wykonane na podstawie różnych umów, został wyrażony także w wyrokach: 

z dnia 10 czerwca 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 517 /08, z dnia 23 czerwca 2008 r., sygn. akt 

KIO/UZP  561/08,  z  dnia  4  czerwca  2009  r.,  sygn.  akt  KIO/UZP  653/09,  z  dnia  31  sierpnia 

2010 r., sygn. akt: KIO 1774/10, z dnia 28 kwietnia 2011 r. sygn. akt KIO 801/11.   

Z  opisanych  wyżej  względów  zarzut  nie  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu należy potraktować jako bezzasadny.   

Odnośnie zarzutu naruszenia przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP.  

Wskazywany przez Odwołującego przepis PZP pozostaje bez związku z kwestią spełniania / 

niespełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  która  uregulowana  jest  w  innych 

przepisach  PZP.  Wskazany  artykuł  dotyczy  niezgodności  treści  oferty  z  treścią  SIWZ, 

podczas  gdy  Odwołujący  w  jakimkolwiek  miejscu  odwołania  nie  zarzuca,  że  zaoferowany 

przez  Przystępującego  przedmiot  zamówienia  nie  spełnia  merytorycznych  /  technicznych 

wymagań  Zamawiającego  bądź  że  Przystępujący  nie  złożył  wymaganego  w  SIWZ 

dokume

ntu stanowiącego treść oferty lub jest on błędny.   

W konsekwencji uznać trzeba, że Odwołujący myli pojęcie nie spełniania warunków udziału 

postępowaniu  z  pojęciem  niezgodności  treści  oferty  z  treścią  SIWZ,  co  powoduje  brak 

możliwości uwzględnienia tego zarzutu przez Izbę.   

Odnośnie zarzutu naruszenia przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP.  

Podniesiony  zarzut  nie  został  w  żaden  sposób  udowodniony  przez  Odwołującego. 

Przystępujący  podnosi,  że  odwołanie  bazuje  jedynie  na  domniemaniu,  że  za  zaoferowaną 

p

rzez  Przystępującego  stawkę  nie  jest  możliwe  należyte  świadczenie  usług  objętych 

przedmiotem zamówienia.   

Tymczasem  Odwołujący  nie  ma  dostępu  do  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  oraz  dowodów 

złożonych wraz  z wyjaśnieniami Przystępującego i nie jest w stanie  przeprowadzić dowodu 

na  okoliczność  rzekomego  zaoferowania  przez  Przystępującego  zaniżonych  stawek  za 

roboczogodzinę  oraz  kosztów  realizacji  projektu.  Wydaje  się  zatem,  że  Odwołujący  usiłuje 

przerzucić poniekąd ciężar weryfikacji i dowodu na Krajową Izbę Odwoławczą, oczekując, by 


Izba  niejako  z  urzędu  sprawdziła  prawidłowość  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  złożonych 

przez  Przystępującego.  Z  oczywistych  względów  takie  działanie  Odwołującego  należy 

potraktować jako nieuprawnione.   

Jak  wskazał  Zamawiający  w  swojej  odpowiedzi  na  odwołanie,  miał  on  możliwość 

skrupulatnego 

zweryfikowania  i  porównania  sposobu  kalkulacji  ceny  ofertowej  zarówno  w 

odniesieniu do Przystępującego, jak i Odwołującego. Przeprowadzona analiza doprowadziła 

do  wniosku,  iż  każdy  z  wykonawców  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  Zamawiającego 

wykazał prawidłowość i rzetelność skalkulowania własnej ceny ofertowej.   

Odnosząc  się  do  twierdzenia  Odwołującego  o  rzekomym  braku  doświadczenia  po  stronie 

Przystępującego  

wskazujemy, że NetPc sp. z o.o. legitymuje się bogatym doświadczeniem w realizacji wielu 

systemów wpierających usługi publiczne. Choć Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie 

wyraził zgody się na wykazywanie się realizacjami zakończonymi wcześniej niż 3 lata przed 

upływem terminu składania ofert, to jednak Przystępujący właśnie w tym okresie zrealizował 

wiele podobnych projektów. Tytułem przykładu wskazać należy na dwa z nich :  

i. 

LSI  Szczecin  system  obsługujący  usługi  publiczne  –  referencje  z  budowy  w 

roku 2015 

– 350 tyś brutto (referencje w załączeniu)  

ii. 

ii.  

GIG 

–  referencje  –  500  tyś  brutto  z  utrzymaniem  (referencje    w 

załączeniu)  Powracając  do  tematu  wysokości  cen  ofertowych,  Przystępujący 

podnosi, iż wielokrotnie spotykał się z  sytuacją, w której złożona przez niego 

oferta znacząco odbiegała od pozostałych ofert, jednak została wybrana jako 

najkorzystniejsza a Przystępujący z sukcesem zrealizował umowę w sprawie 

zamówienia.  Doskonałym  przykładem  może  być  tutaj  postępowanie 

prowadzone przez URPL (rok 2016) - 

zestawienie ofert w załączeniu.   

Odnosząc  się  do  stosowania  przez  Przystępującego  w  projektach  odmiennych  stawek 

Przystępujący  wyjaśnia,  że  każda  składana  oferta  przetargowa  związana  jest  z  innymi 

obowiązkami  opisanymi  w  OPZ  oraz  z  różnymi  warunkami  oceny  ofert.  Z  tych  względów 

porównywanie  ze  sobą  samej  wysokości  stawki  stosowanej  w  różnych  projektach  jest 

nieuzasadnione.  Jedynie  tytułem  przykładu  Przystępujący  wskazuje  na  zestawienie  z 

otwarcia  ofert  z  aktualnego  postępowania  prowadzonego  przez  URPL,  gdzie  oferowana 

stawka za godzinę usług wynosi 79,95 zł brutto.   

4. Odnośnie zarzutu naruszenia przepisu art. 8 ust. 3 PZP oraz art. 96 ust. 3 PZP.   


Jak już wskazano na wstępie niniejszego pisma, Przystępujący nie oponuje wobec decyzji 

Zamawiającego  o  odtajnieniu  informacji  dotyczących  uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  oraz  raportu  otrzymanej  pomocy  deminimis  wygenerowanego  z  systemu 

SUDOP.   

W  pozostałym  zakresie  Przystępujący  podtrzymuje  w  pełni  stanowisko  zajęte  przez 

Zamawiającego, jak również złożone uprzednio Zamawiającemu uzasadnienie zastrzeżenia 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  wraz  z  dowodami.  W  szczególności  podkreślamy,  że  sposób 

kalkulacji  ceny  przez  Przystępującego,  zapewniający  optymalizację  zysków,  stanowi  zbiór 

wypracowanych  w  praktyce  metod  prowadzenia  własnej  działalności  gospodarczej, 

wpływający  na  sposób  budowania  ceny  oferty.  Ten  wypracowany  sposób  wyceny  stanowi 

istotną  dla  Przystępującego  wartość  gospodarczą,  albowiem  pozwala  mu  na  utrzymywanie 

jego  przewagi  konkurencyjnej  nad  innymi  podmiotami,  działającymi  w  tej  samej  branży. 

Kalkulacja  ceny  ofertowej  obrazuje  sposób  działania  Przystępującego,  organizację  pracy  i 

stosowane metody oraz sposób kalkulacji, który po pierwsze pozwalał na zaoferowanie ceny 

najkorzystniejszej,  a  po  drugie  pozwala  na  prawidłowe  zrealizowanie  zamówienia  za 

zaoferowane  wynagrodzenie  i  osiągnięcie  zysku,  stanowiąc  podstawy  rentowności 

przedsiębiorstwa.  Sposoby  kalkulacji  ceny,  wypracowywane  przez  kilka  lat  w  oparciu  o 

doświadczenie  zatrudnianych  pracowników  i  współpracę  ze  sprawdzonym  kontrahentami, 

posiadają  dla  Przystępującego  wartość  gospodarczą  oraz  mają  wpływ  na  utrzymanie  jego 

konkurencyjności  na  rynku.  Stawki,  jakie  oferuje  w  projektach,  są  również  elementem 

organizacji  przedsiębiorstwa,  elementem  prowadzonej  działalności,  wypracowanych 

kontaktów i posiadają, jako informacje handlowe szczególną wartość gospodarczą.   

Doskonałym  przykładem  jest  niniejsze  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  w  którym 

Przystępujący  tak  oszacował  wysokość  ceny  ofertowej,  że  skutecznie  konkuruje  nią  z 

Odwołującym  oraz  pozostałymi  wykonawcami.  Dlatego  umożliwienie  zapoznania  się  z 

wyjaśnieniami  złożonymi  przez  Przystępującego  istotnie  ułatwiłoby  naszej  konkurencji 

budowanie ceny ofertowej w przyszłych, innych postępowaniach o zbliżonym charakterze.   

W  świetle  okoliczności  przedstawionych  powyżej  oraz  we  wcześniejszych  pismach  do 

Zamawiającego  nie  ma  wątpliwości,  że  Przystępujący,  dokonując  uprzednio  zastrzeżenia 

wykazał,  iż  zawarte  w  wyjaśnieniach  i  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę 

przed

siębiorstwa.   

W  związku  z  powyższym  wnoszę  o  oddalenie  odwołania  w  zakresie  wszystkich  zarzutów 

nieuwzględnionych przez Zamawiającego odpowiedzią na odwołanie.   


Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła 

Odwołanie  wniesiono  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez 

z

amawiającego,  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego 

przedmiotem jest " Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej 

wskazanej  przez  z

amawiającego,  systemu  teleinformatycznego  dziennika  budowy",  tj. 

wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  NET  PC  sp.  z  o.o./przystępującego  po  stronie 

zamawiającego/wykonawcy wybranego. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego potwierdził się zarzut odwołania

1.  Naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt.  12  p.z.p.  w  zw.  z  art.  89  ust  1  pkt.  5  p.z.p,  tj.  brak 

wykluczenia  NET  PC  sp.  z  o.o.  z  udziału  w  przedmiotowym  postępowaniu  i 

odrzucenia jego oferty, ponieważ oferta tego wykonawcy nie spełnia warunku udziału 

o  którym  mowa  w  rozdziale  IV  SIWZ  pkt.  1.2.2.1  ppkt.  1,  tj..  podmiot  trzeci 

udostępniający  swoje  zasoby  firmie  NET  PC  sp.  z  o.o.  -  Alterout  IT  Sp.  z  o.o.  nie 

wykonał w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednej usługi o wartości co najmniej 

500  000  zł  brutto  (słownie  złotych:  pięćset  tysięcy),  polegającej  na  zaprojektowaniu 

architektury  rozwiązania,  budowie  i  wdrożeniu  systemu  teleinformatycznego 

oferującego  usługi  publiczne,  który  charakteryzował  się  łącznie  następującymi 

cechami: 

a) 

został wykonany w wersji webowej, 

b) 

został  zbudowany  w  architekturze  wielowarstwowej  i  wykorzystuje  relacyjne  lub 

relacyjno-obiektywne bazy danych, 

c) 

wykorzystany  w  nim  został  interfejs  programistyczny  aplikacji  (komunikacja 

zewnętrzna  i  wewnętrzna),  zgody  z  wytycznymi  REST  jako  miejsca  styku  pomiędzy 

system

ami.”;  

gdy tymczasem usługa wykonana przez podmiot udostępniający swoje zasoby, tj. Alterout IT 

Sp.  z  o.o;.  polegała  na  wykonaniu  dwóch  zamówień  publicznych,  których  łączna  wartość 

przekracza  kwotę  500  000  zł  brutto,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do  niezastosowania 

art. 24 ust. 4  p.z.p., tj. nie odrzucania ofert NET PC sp. z o.o. 

Przeprowadzone  postępowanie  dowodowe  w  toku  postępowania  odwoławczego  wykazało, 

że doświadczenie zawodowe obejmowało nie jedną ale dwie usługi, wykonane na rzecz tego 


samego  za

mawiającego  w  dwóch  odrębnych  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  co  dało  po  zsumowaniu  wartości  tych  usług  wynik  spełnienia  wymogu 

500.000,00zł.  brutto.  Zamawiający  na  etapie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  nie  znalazł 

podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy  wybranego  z  post

ępowania  z  tytułu  niespełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  dla  wymogu  doświadczenia  zawodowego. 

Wykonawca  wybrany  złożył  oświadczenie  w  postaci  wykazu  usług,  w  którym  potwierdził 

spełnienie  warunku  udziału  oraz  poświadczenie  o  należytym  wykonaniu  przedstawionego 

doświadczenia 

zawodowego. 

Zamawiający 

dokonując 

oceny 

przedstawionego 

doświadczenia zawodowego (wykaz) oraz na jego potwierdzenie poświadczenia należytego 

wykonania zamówienia nie powziął wątpliwości co do ich zgodności z rzeczywistym stanem 

rzeczy, uznając je za wiarygodne jako wykonanie wymaganej jednej (1) usługi.   

Odwołujący  składając  odwołanie  zaprzeczył  wiarygodności  posiadanego  doświadczenia 

zawodowego przez  wykonawcę wybranego, przywołując złożone przez  niego oświadczenie 

w  postaci  wykazu  usług  jak  i  poświadczenie  o  należytym  wykonaniu  usługi,  przywołując  w 

poczet dowodów Dowód nr 1 a: załącznik nr 89 do protokołu postępowania: 6. Wykaz usług 

spełniający wymagania Zamawiającego (załączony w akta sprawy); 

Dowód nr 1 b: załącznik nr 89 do protokołu postępowania: 7 lit. a Poświadczenie referencje z 

dnia  26.  11.  2002  wystawione  przez  Urząd  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych dla Alterout IT Sp. z o.o. (załączony w akta sprawy). 

Formułując  ten  zarzut  odwołujący  wniósł  o  wykluczenie  z  postępowania  wykonawcy 

wybranego a w konsekwencji odrzucenie jego oferty. 

Tak  jak 

też  twierdzi  w  swoim  stanowisku  przystępujący/wykonawca  wybrany  (pismo  z  dnia 

18  stycznia  2021r.),  pi

smo  przystępującego  powyżej  zaprezentowane  w  uzasadnieniu,  w 

odwołaniu  nie  znalazł  się  ani  zarzut  naruszenia art.26  ust.3  ustawy,  ani  na  jego  podstawie 

skonstruowane  żądanie  wezwania  w  trybie  art.26  ust.3  ustawy  do  złożenia  oświadczenia, 

dokumentu jako nie 

złożonego, czy też niekompletnego, bądź zawierającego błędy lub jako 

budzące  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości  czy  też  wymagające  wyjaśnienia. 

Odwołujący  domaga  się  wprost  wykluczenia  wykonawcy  wybranego/przystępującego  po 

stronie zamawiającego  z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12 w związku z art.89 

ust.1 pkt 5 i art.24 ust.4 ustawy. 

Odwołujący  na  potwierdzenie  zarzutu  złożył  stosowne  uzasadnienie  w  odwołaniu,  którego 

wiarygodność potwierdził przywołanymi dowodami a w szczególności: 

Na p

otwierdzenie spełnienia warunku udziału firma NET PC SP. z o.o. złożyła wykaz usług, 

w którym wykazała, że podmiot udostępniający zasoby, tj. Alterout IT Sp. z o.o. zrealizował 


usługę  w  okresie  21.11.2016  -  14.01.2019  na  rzecz  Urzędu  Rejestracji  Produktów 

Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wartości 520 363.80 zł oraz 

przedstawił Poświadczenie wydane przez zamawiającego tę usługę.  

Dowód  nr  1a:  załącznik  nr  89  do  protokołu  postępowania:  6.  Wykaz  usług  spełniający 

wymagania Zamawiającego (załączony w akta sprawy) 

Dowód nr 1b: załącznik nr 89 do protokołu postępowania: 7 łit. a Poświadczenie referencje z 

dnia  26.11.2002  wystawione  przez  Urząd  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych dla Ałterout 1TSp. z o.o. (załączony w akta sprawy) 

Zgodnie  z  informacjami  (dokumentacja  zamówień  publicznych)  zamieszczonymi  w  BIP 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

firma  Al

terout  IT  Sp.  z  o.o.  zrealizowała  dwie  usługi  dla  niniejszego  zamawiającego  na 

podstawie  rozstrzygniętych  dwóch  przetargów  nieograniczonych,  a  żadna  z  tych  usług  nie 

spełnia samodzielnie warunku udziału, o którym mowa powyżej, w szczególności w zakresie 

wymaganej wartości 500 000,00 zł. 

Przetarg 1(12/201

6) Wykonanie, wdrożenie oraz utrzymanie (wsparcie) techniczne systemu 

informatycznego  do  - 

rejestracji  produktów/  biobójczych  -  POBIS,  nr  sprawy: 

UR.GDG.DGZ;26.12.2016.SG firma  Alterout  ,IT Sp. 

z o.o.. złożyła ofertę o łącznej wartości 

267.771,00  zł  (w.  tym  etap  1  polegający,  m.in.  na  wykonaniu,  wdrożeniu,  uruchomieniu 

systemu  informatycznego  do  rejestracji  produktów  biobójczych  POBIS  o  nazwie  -

Zmodernizowany  System  POBIS,  wykonanie  migracji  danych  do  Systemu  z  aktualnie 

działającego  systemu  POBIS,  a  także  szkolenie  maksymalnie  40  pracowników 

Zamawiającego  w  zakresie  obsługiwania  Systemu  oraz  maksymalnie  3  pracowników 

Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności administracyjnych (administratorskich) - 

wartość:  140  835,00  PLN  oraz  etap  2,  którego  przedmiotem  było  świadczenie  usług 

utrzymania (wsparcia) technicznego do 31 października 2017 r. (ok. 10 miesięcy)  - wartość 

126 936,00 PLN 

Dowód 2a: SIWZJUR.GDG.DGZ.26.12.2016.SC 

Dowód 2b: informacja dot. otwarcia ofert,   

Dowód 2c: informacja o wyborze oferty 

Prze

targ  2  (07/2017)  Rozbudowa  systemu  bazy  danych  substancji  czynnych  i  produktów 

biobójczych  —  POBIS  oraz  utrzymanie  (wsparcie)  techniczne  tego  systemu 

informatycznego, nr sprawy: UR.GDG.DGZ.26.07.2017.SC 


Firma Alterout IT Sp. z o.o. złożyła ofertę o łącznej wartość 354 080,00 PLN (w tym etap 1 

polegający  m.in.  na  rozbudowie  systemu  informatycznego  do  rejestracji  produktów 

biobójczych  POBIS  o  nazwie  -  Zmodernizowany  System  POBIS  i  jego  integracja  z  danymi 

publikowanymi  przez  Europejską  Agencję  Chemikaliów  (ECHA),  a  także  szkolenie 

maksymalnie 40 pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obsługiwania Systemu oraz 3 

pracowników  ZAMAWIAJĄCEGO  w  zakresie  wykonywania  czynności  administracyjnych 

(administratorskich)  - 

wartość:  110  700,00  PLN  oraz  etap  2,  którego  przedmiotem  było 

świadczenie  usług  utrzymania  (wsparcia)  technicznego  Systemu  (istniejącego  i  po 

rozbudowie) w okresie od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2019 r.-

wartość 253 380,00 

PLN 

Wybór  oferty  firmy  Alterout  IT  sp.  z  o.o.  nastąpił  w  dniu  8.11.2017  r.,  umowa  w  sprawie 

zamówienia miała zostać zawarta z datą 15.11.2017 r. 

Dowód3a: DowódJa_SIWZJJR.GDG.DGZ.26.07.2017.SC 

Dowód 3b: informacja z otwarcia ofert, 

Dowód 3ć: informacja o wyborze oferty 

Zgodnie  z  powyższym,  firma  Alterout  IT  Sp.  z  o.o,  wykonała  najpierw  usługę  budowy 

systemu informatycznego do_ rejestracji „produktów, biobójczych — POBIS, a następnie, w 

ramach osobnego postępowania przetargowego i na podstawie odrębnej umowy, rozbudowę 

tego systemu. Wartość każdej z tych usług wynosiła poniżej 500 000,00 zł. 

Dodatkowo, potwierdzeniem, iż firma Net PC Sp. z o.o. próbuje wykazać się więcej niż jedną 

usługą na spełnienie warunku udziału, jest fakt, iż  w Poświadczeniu wydanym przez Urząd 

Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych,  które 

firma Net PC Sp. z o.o. przedstawiła Zamawiającemu (zał. 89 do protokołu postępowania), 

wskazane  jest,  że  „koszt  zrealizowanych  usług  przekroczył  wartość  500  000,00  zł  brutto”. 

Mowa jest więc o więcej niż jednej usłudze. 

Złożone  odwołanie  spowodowało  po  stronie  zamawiającego  czynności  wyjaśniające  w 

Urzędzie  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów 

Biobójczych, które potwierdziły ustalenia odwołującego.     

W  tym  zakresie  Z

amawiający  udzielając  odpowiedzi  na  odwołanie  przedstawił  następujące 

stanowisko  w  sprawie  oraz  przedstawił  dokonane  czynności  w  związku  z  zarzutem 

odwołania nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu:   

„Oferta  Wykonawcy  NetPC  sp.  z  o.o.,  została  najwyżej  oceniona,  w  związku  z  czym 

z

amawiający,  zgodnie  z  przewidzianą  w  SIWZ  możliwością  przeprowadzenia  procedury,  o 


której  mowa  w  art.  24aa  ustawy,  dokonał  oceny  podmiotowej  tego  Wykonawcy,  tj.  zbadał 

oświadczenie  wstępne  (JEDZ),  a  następnie  wezwał  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy,  do 

złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Wykonawca  na  potwierdzenie  spełnienia  ww.  warunku,  złożył  „wykaz  wykonanych  usług” 

oraz „poświadczenia” potwierdzające należycie zrealizowane usługi, w tym „poświadczenie” 

wystawione  przez  Urząd  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i 

Produktów Biobójczych, z treści którego wynikało, że podmiot, na zasoby którego powołuje 

się Wykonawca Net PC sp. z o.o. w celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku 

udziału  w  postępowaniu,  tj.  Alterout  IT  sp.  z  o.o.,  wykonał  należycie  usługę  polegającą  na 

zaprojektowaniu architektury rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego 

ofertującego usługi publiczne (rejestracji produktów biobójczych POBIS).  

Treść tego „poświadczenia” potwierdziła, że usługa charakteryzowała się wymaganymi przez 

Zamawiającego  cechami  oraz  została  należycie  wykonana  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed 

upływem terminu składania ofert. W pierwszym zdaniu poświadczenia zostało potwierdzone, 

że  Alterout  IT  sp.  z  o.o.  wykonała  usługę  polegającą  na  zaprojektowaniu  architektury 

rozwiązania, budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego. Wskazanie w drugim zdaniu 

poświadczenia  liczby  mnogiej  wykonanych  usług  Zamawiający  odnosił  do  kwot 

przypadających  za  realizację  poszczególnych  etapów  tej  usługi,  tj.  odpowiednio 

zaprojektowania,  budowy  oraz  wdrożenia.    Wobec  powyższego,  to  nie  poświadczenia 

(referencje),  których  rolą  jest  potwierdzenie  należytego  wykonania  zamówienia,  ale  wykaz 

usług  stanowi  potwierdzenie  wykonanych  zadań,  a  więc  i  posiadanego  przez  Wykonawcę 

doświadczenia. 

Wobec powyższego,  skoro Wykonawca Net  PC  sp.  z  o.o.  w  oświadczeniu JEDZ,  wstępnie 

oświadczył, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a następnie na wezwanie z art. 26 

ust.  1  ustawy,  złożył  oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  tych  warunków, 

brak było podstaw do uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca ten nie spełnił warunku 

udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. W tym miejscu należy również wskazać, iż 

Zamawiający  swoje  decyzje  w  zakresie  oceny,  czy  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, opierał na oświadczeniach własnych wykonawców 

lub dokumentach wystawionych przez podmioty trzecie. 

Mając  na  uwadze,  że  Wykonawca  Net  PC  sp.  z  o.o.  wykazał,  na  podstawie  złożonych 

oświadczeń  i  dokumentów,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  nie  podlega 

wykluczeniu,  a  także  uzyskał  najwyższą  liczbę  punktów  w  kryterium  oceny  ofert, 


Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  złożonej  przez  tego  Wykonawcę,  jako 

najkorzystniejszej.  

Odwołujący  natomiast  podniósł  w  odwołaniu,  że  usługa  wskazana  w  wykazie  usług, 

wykonana przez Alterout IT sp. z o.o. (podmiot, za zasoby którego powołuje się Wykonawca 

Net  PC  sp.  z  o.o

.)  nie  spełnia  przedmiotowego  warunku,  w  szczególności  w  zakresie 

wymaganej  minimalnej  wartości  tej  usługi,  tj.  500  000  zł  brutto.  Co  więcej  Odwołujący 

wskazał,  że  Wykonawca  Net  PC  sp.  z  o.o.,  na  potwierdzenie  spełnienia  tego  warunku 

wykazał się realizacją dwóch usług, a nie jedną, z czego pierwsza usługa dotyczyła budowy 

systemu  informatycznego  do  rejestracji  produktów  biobójczych  –  POBIS,  natomiast  druga 

usługa  dotyczyła  rozbudowy  tego  systemu  (na  potwierdzenie  powyższego  Odwołujący 

przedstawił  dokumentację  postępowań  o  udzielenie  tych  zamówień  Urzędu  Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  Zamawiający  w  dniu  29.12.2020  r.  zwrócił  się  do  Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z prośbą 

o udzielenie informacji w zakresie:   

czy wystawione przez ten Urząd, dla Alterout IT sp. z o.o. poświadczenie należytego 

wykonania usługi dotyczy jednej z ww. usług (jeśli tak, to której), czy dwóch ww. usług?, 

jaka była wartość usługi, dla której wystawione zostało ww. poświadczenie w podziale 

na: 

wykonanie,  wdrożenie,  uruchomienie  systemu  informatycznego,    świadczenie  usług 

utrzymania (wsparcia) technicznego systemu? 

Dowód:  pismo  skierowane  do  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych. 

W tym  samym dniu, tj. 29.12.2020  r.  otrzymano odpowiedź,  że firma Alterout  IT sp.  z  o.o., 

wykonywała prace związane z zaprojektowaniem, wytworzeniem, wdrożeniem i późniejszym 

utrzyman

iem systemu rejestracji produktów biobójczych POBIS w oparciu o dwie umowy, tj.: 

umowę  nr  UR/022/321/2016  [BI],  zawartą  21.11.2016  r.,  której  przedmiotem  było 

„Wykonanie,  wdrożenie,  uruchomienie  u  Zamawiającego  systemu  informatycznego  do 

rejestracji prod

uktów biobójczych POBIS o nazwie Zmodernizowany System POBIS”, w tym 

przekazanie  niezbędnych  licencji,  wykonanie  migracji  danych,  przeszkolenie  pracowników 

Zamawiającego oraz świadczenie usług utrzymania technicznego, tj. dostosowanie Systemu 

Bazy  Danych  S

ubstancji  Czynnych  i  Produktów  Biobójczych  –  POBIS  do  nowych  regulacji 


prawnych,  przebudowa  obecnego  systemu  w  zakresie  obsługi  procedur  europejskich  oraz 

świadczenie usług opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2 do Umowy”, 

umowę  nr  UR/022/234/2017/BI  zawartą  w  dniu  15  listopada  2017  r.,  której 

przedmiotem  było  „Wykonanie,  wdrożenie  i  uruchomienie  u  Zamawiającego  rozbudowy 

systemu  informatycznego  do  rejestracji  produktów  biobójczych  POBIS  o  nazwie 

Zmodernizowany  System  POBIS,  integracja  Systemu  z  danymi  publikowanym  przez 

Europejską  Agencję  Chemikaliów  (ECHA),  przekazanie  Zamawiającemu  niezbędnych 

licencji utrzymania technicznego Systemu 

– całość opisana szczegółowo w Załączniku nr 2 

do Umowy”. 

Jednocześnie  Zamawiający  otrzymał  informację,  że  „poświadczenie”  wystawione  na  rzecz 

firmy Alterout IT sp. z o.o., dotyczy łącznie dwóch umów, natomiast wartość poszczególnych 

umów wynosiła odpowiednio 267 771,00 zł brutto oraz 364 080,00 zł brutto. 

Dowód:  pismo  od  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i 

Produktów Biobójczych. 

Powyższe dowody w sposób bezpośredni i jednoznaczny wskazują, że Wykonawca Net PC 

sp.  z  o.o.,  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  poprzez  przedstawienie  informacji 

nieprawdziwych,  co  w  konsekwencji  miało  wypływ  na  dokonanie  przez  Zamawiającego 

błędnej oceny w zakresie spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu.  

Wykonawca,  który  działa  w  określonej  branży  i  wykonuje  określone  usługi  na  rzecz  innych 

podmiotów,  a  następnie  wykazuje  się  ich  realizacją,  powinien  posiadać  wiedzę  na  temat 

zakresu tych usług oraz ich wartości. 

Przedstawione  wyżej  działanie  Wykonawcy  Net  PC  sp.  z  o.o.,  w  ocenie  Zamawiającego, 

stanowi podstawę do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 16 i 17 ustawy. Wykonawca Net 

PC  sp.  z  o.o.  składając  dokumenty  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa,  wprowadził 

Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu, a działania te zostały wywołane w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  nie  sposób  zgodzić  się  z  Odwołującym  w  zakresie  zarzutu 

naruszenia przez  Zamawiającego  art.  24  ust.  1 pkt  12  w  zw.  z  art.  89  ust.  1 pkt  5 ustawy. 

Przywołany  przepis  dotyczy  sytuacji,  w  której  wykluczeniu  z  postępowania  podlega 

wykonawca,  który  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Powyższy 

przypadek  nie  występuje  w  przedmiotowym  postępowaniu,  ponieważ  Wykonawca  Net  PC 

sp.  z  o.o.,  przedstawił  oświadczenia  i  dokumenty,  w  których  wykazał  spełnianie  warunków 

udziału  w  postępowaniu.  Natomiast  informacje  przedstawione  w  tych  oświadczeniach  i 


dokumentach  okazały  się  nieprawdziwe,  co  w  konsekwencji  wpłynęło  na  błędną  ocenę 

spełniania przez tego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.  

Zauważyć  również  należy,  że  Zamawiający  uznając,  że  Wykonawca  Net  PC  sp.  z  o.o. 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  nie  korzystał  z  instytucji  wezwania  tego 

Wykonawcę  do  uzupełnienia  dokumentów,  przewidzianej  w  art.  26  ust.  3  ustawy,  co  tym 

bardziej nie daje podstawy do wykluczenia Wykonawcy Net PC sp. z o.o. na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 12 ustawy. 

Wobec powyższego Zamawiający nie uwzględnia zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w 

zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy.  Jednocześnie,  mając  na  uwadze  przedstawione  dowody 

potwierdzające,  że  Net  PC  sp.  z  o.o.  nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

Zamawiający dokona:  

– 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,  

– 

wykluczenia Wykonawcy Net PC sp. z o.o. z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 

16 i 17 ustawy,  

– 

ponownej oceny i badania ofert

.” 

Izba  zaprezentowała  powyżej  ponownie  znaczne  fragmenty  stanowiska  zamawiającego  z 

następujących przyczyn.  

Po  pierwsze  wynika  z  niego,  że  zamawiający  przyznaje  okoliczności  podniesione  w 

odwołaniu co do stanu faktycznego i prawnego, związanego z doświadczeniem zawodowym 

wykonawcy  wybranego

/przystępującego,  co  do  braku  wymaganego  doświadczenia. 

Ustalenia  zamawiającego  są  tożsame  z  ustaleniami  odwołującego  co  do  przedstawienia  w 

wykazie w jednej pozycji 

dwóch (2) a nie jednej (1) usługi na spełnienie doświadczenia, które 

wymaga jednej 

(1) usługi o wartości co najmniej 500.000,00 zł. brutto.  Wykonawca wybrany 

zsumował dwie usługi (1-budowa systemu i 2 –rozbudowa systemu) aby uzyskać wymaganą 

wartość  usługi  w  wysokości  co  najmniej  500.000,00  złotych.  Istnieje  zgodność  zarówno 

odwołującego,  jak  i  zamawiającego  co  do  faktu,  że  wykonawca  wybrany/przystępujący  nie 

wykazał doświadczenia zawodowego w wymaganej wysokości co do wartości usługi. 

Po  drugie  zamawiający  co  do  bezspornie  ustalonego  stanu  faktycznego  braku  1  usługi  o 

wartości  co  najmniej  500.000,00  zł.  wywodzi  odmienne  skutki  prawne  niż  odwołujący. 

Odwołujący  żąda  wykluczenia  wykonawcy  wybranego  z  postępowania,  a  w  konsekwencji 

odrzucenia oferty tego wykonawcy na podstawie art.24 ust.1 pkt 12 i ust.4 oraz art.89 ust.1 

pkt  5  ustawy. 

Zamawiający  nie  uwzględnia  zarzutu  i  oświadcza,  że  dokona  czynności 


wykluczenia  wykonawcy  wybranego 

z  postępowania  na  podstawie  art.24  ust.1  pkt  16  oraz 

pkt  17  ustawy 

z  powodu  podania  nieprawdziwych  informacji  mających  wpływ  na  wynik 

postępowania.  Bowiem  dla  zamawiającego  nie  wyczerpanie  w  stosunku  do  wykonawcy 

wybranego trybu art.26 ust.3 ustawy

, stanowi przeszkodę w zastosowaniu art.24 ust.1 pkt 12 

ustawy. 

Stanowisko zamawiającego co do obowiązku zastosowaniu trybu art.26 ut.3 ustawy 

podziela  przystępujący/wykonawca  wybrany  w  prezentowanym  powyżej  piśmie  z  dnia  18 

stycznia 2021 roku. 

Po trzecie zamawiający żąda oddalenia odwołania, ponieważ nie zasługuje na uwzględnienie 

zarzut  naruszenia  art.24  ust.1  pkt  12  ustawy  ze  względów  jak  powyżej  to  jest  nie 

wyczerpania  trybu  art.26  ust.3  ustawy,  a  w  odwołaniu  nie  podniesiono  zarzutu  naruszenia 

art.24 ust.1 pkt 16 i pkt 17 ustawy. 

Niemniej oświadcza, że dokona unieważnienia czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej, wykluczenia Wykonawcy Net PC sp. z o.o. z postępowania, 

na podstawie art. 24 ust. 16 i 17 ustawy, ponownej oceny i badania ofert. 

Z  kolei  przystępujący  w  zaprezentowanym  powyżej  stanowisku  w  uzasadnieniu  (  pismo  z 

dnia  18  stycznia  2021r.) 

przywołuje  szereg  orzeczeń  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  które 

sankcjonują  zsumowywanie  usług  przy  wykazywaniu  doświadczenia  zawodowego,  pomimo 

odrębnych  zamówień  oraz    odrębnych  umów,  jeżeli  stanowią  kolejne  umowy  stanowią  np. 

rozbudowę czy to obiektu budowlanego, czy to systemu informatycznego.  

Izba  dokonując  oceny  zasadności  zarzutu  odwołania  co  do  naruszenia  art.24  ust.1  pkt  12, 

ust.4 tegoż  artykułu  oraz  art.89  ust.1  pkt  5  ustawy  podziela  stanowisko  odwołującego.  Jak 

ju

ż  powyżej  nadmieniono  stan  faktyczny  sprawy  ustalono  bezspornie  zarówno  po  stronie 

odwołującego,  jak  i  zamawiającego  oraz  przystępującego  po  jego  stronie/wykonawcy 

wybranego. 

Miało  miejsce  wykonanie  dwóch  usług  w  ramach  dwóch  postępowań  o 

udzielenie  zamówienia  oraz  w  ramach  dwóch  odrębnych  umów  (budowy  i  rozbudowy 

systemu  informatycznego)

,  na  rzecz  tego  samego  zamawiającego.  Natomiast  zgodnie  z 

wymogiem  zamawiającego  miała  być  jedna  usługa  na  kwotę  co  najmniej  500.000,00  zł.  i 

dotyczyć  budowy  systemu,  a  nie  budowy  i  rozbudowy.  Tak  więc  nie  został  spełniony 

warunek, po pierwsze co do 1 (jednej) usługi o wartości minimum 500.000,00zł., po drugie co 

do budowy, a nie budowy i rozbudowy systemu oraz po trzecie nie ma znaczenia, że budowa 

i rozbudowa  dotyczyła tego samego systemu, u tego samego zamawiającego. 

Izba  nie  podzieliła  argumentacji  zamawiającego  i  przystępującego  co  do  obowiązku  w 

zaistniałej  sytuacji  zastosowania  trybu  art.26  ust.3  ustawy.  Po  pierwsze  w  złożonym 

odwołaniu brak zarzutu naruszenia art. 26 ust.3 ustawy. Po drugie w zaistniałej sytuacji brak 

spełnienia  którejkolwiek  z  przesłanek  do  zastosowania  art.26  ust.3  ustawy.  Przesłankami 


tymi są następujące okoliczności. Po pierwsze brak oświadczenia o którym mowa w art.25a 

ust.1 ustawy 

– został złożony i wypełniony JEDZ  w zakresie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. Po drugie brak oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których  mowa  w  art.25  ust.1  ustawy  –  został  złożony  wykaz  usług  i  poświadczenie 

należytego wykonania. Po  trzecie  oświadczenia  lub  dokumenty  są niekompletne,  zawierają 

błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości  –  zamawiający  nie  stwierdził 

niekompletności,  błędów  ani  wątpliwości  co  do  wykazu  usług  i  poświadczenia  należytego 

wykonania usług. Tak  więc nie spełnione zostały  przesłanki  opisane  w  art.26  ust.3  ustawy, 

które  nakazywałyby  jego  zastosowanie,  ani  nie  został  postawiony  zarzut  odwołania 

naruszenia art.26 ust.3 ustawy.   

W tym  stanie rzeczy  potwierdził  się zarzut  naruszenia  art.  24  ust.1 pkt  12 oraz  ust.4 tegoż 

artykułu  i  art.  89  ust.1  pkt  5  ustawy,  które  nakazują  wykluczenie  wykonawcy 

wybranego/przystępującego  po  stronie  zamawiającego,  a  w  konsekwencji  odrzucenie  jego 

oferty.   

Podsumowując  odwołanie  w  myśl  art.192  ust.2  ustawy  zasługuje  na  uwzględnienie, 

ponieważ naruszenie powyżej wskazanych przepisów miało wpływ na wynik postępowania o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  to  jest  na  wybór  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy, 

który powinien być wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.   

Izba nie uznała za wykazane i udowodnione pozostałe zarzuty odwołania.  

Co  do  zarzutu  naruszenia  art.89  ust.1  pkt  2  ustawy  Izba 

podziela  argumentację 

zamawiającego  zawartą  w  piśmie  z  dnia  18  stycznia  2021r.  (przytoczoną  powyżej  w 

uzasadnieniu)

, którą przywołuje poniżej w jej istotnym fragmencie. 

Zamawiający nie uwzględnia zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Odwołujący  wnosi  o  odrzucenie  oferty Wykonawcy  Net  PC  sp.  z  o.o.  na  podstawie  art.  89 

ust.  1  pkt  2  ustawy,  jako  sprzecznej  z  treścią  SIWZ,  ponieważ  przedstawiona  przez  tego 

Wykonawcę  usługa  nie  spełnia  określonego  przez  Zamawiającego  warunku  udziału  w 

postępowaniu. 

W  ocenie  Zamawiającego  nie  sposób  zgodzić  się  z  Odwołującym  odnośnie  postawionego 

zarzutu. Odrzucenie oferty Wykonawcy na pos

tawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jest możliwe 

jedynie  w  sytuacji  ustalenia  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości,  że  oferta  Wykonawcy  nie 

zapewnia realizacji zamierzonego i opisanego w SIWZ celu. 


Przez  pojęcie  „treść  oferty”  należy  rozumieć  deklarowane  w  ofercie  spełnienie  wymagań 

Zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych 

elementów  istotnych  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  „Treść  oferty”  to jednostronne 

zobowiązanie Wykonawcy do wykonania zgodnego z żądaniami Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia.  Natomiast  „treść  SIWZ”  to  zawarty  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  opis 

potrzeb i wymagań Zamawiającego, które mają być zaspokojone w wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

Reasumując powyższe, można przyjąć, iż niezgodność oferty z SIWZ w rozumieniu art. 89 

ust.  1  pkt  2  ustawy,  polega  na  niezgodności  zobowiązania,  które  w  swojej  ofercie  wyraża 

wykonawca  i  przez  jej  złożenie  na  siebie  przyjmuje,  z  zakresem  zobowiązania,  którego 

przyjęcia oczekuje zamawiający i które opisał w SIWZ, albo na niezgodnym z SIWZ sposobie 

wyrażenia, opisania i potwierdzenia zakresu owego zobowiązania w ofercie. Natomiast brak 

spełnienia  przez  Wykonawcę  Net  PC  sp.  z  o.o.  warunku  udziału  w  postępowaniu  nie  jest 

przesłanką do uznania, że oferta tego Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.  

Izba  powyższą  argumentację  zamawiającego,  przyjmuje  jak  za  własną    i  nie  stwierdza 

naruszenia ustawy w zakresie art.89 ust.1 pkt 2 w związku z niespełnieniem warunku udziału 

w  post

ępowaniu  przez  przystępującego/wykonawcę  wybranego  jakim  jest  doświadczenie 

zawodowe. 

Co  do  zarzutu  naruszenia  art.89  ust.1  pkt  4  ustawy  Izba 

podziela  argumentację 

zamawiającego  zawartą  w  piśmie  z  dnia  18  stycznia  2021r.  (przytoczoną  powyżej  w 

uzasadnieniu), którą przywołuje poniżej w jej istotnym fragmencie. 

Zamawiający nie uwzględnia zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

Czynności mające na celu weryfikację, czy zaoferowana cena jest rażąco niska w stosunku 

do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 

przez Zamawiającego były prowadzone zarówno w stosunku do Wykonawcy NET PC sp. z 

o.o.,  jak  i  Odwołującego.  Należy  zaznaczyć,  że  w  ramach  tej  procedury  obydwie  firmy 

przekazały  bardzo  szczegółowe  informacje,  które  pozwoliły  na  wyjaśnienie  wątpliwości 

Zamawiającego w tym zakresie.  

W obydwu przypadkach, zostały przedstawione dane, z których Zamawiający miał możliwość 

bezpośredniego  

sprawdzenia   lub  

wyliczenia:  

liczby   roboczogodzin 

zaplanowanych  przez  Oferentów  na  realizację  poszczególnych  zadań,  stawki  za 

roboczogodzinę oraz kosztów realizacji poszczególnych zadań i całego projektu. 


W  odniesieniu  do  tych  założeń,  Zamawiający  nie  ma  jednak  podstaw  aby  kwestionować 

przyjętą przez Wykonawcę NET PC sp. z o.o. wysokość stawki za roboczogodzinę. Jest to 

stawka  rynkowa,  która  nie  odbiega  od  stawek  wskazanych  przez  Odwołującego  w  swoich 

wyjaśnieniach opartych na danych z portalu pracuj.pl.  

W  odniesieniu  do  stwierdzenia  Odwołującego,  które  miałoby  potwierdzać  dokonanie 

zaniżenia kalkulacji oferty przez Net PC sp. z o.o. na podstawie m.in. oferty złożonej przez 

firmę Alterout IT sp. z o.o. (podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca Net PC 

sp.  z  o.o.)  w  przetargach  dla  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 

Medycznych  i  Produktów  Biobójczych,  Zamawiający  wyjaśnia,  że  w  niniejszym 

postępowaniu,  ocenie  podlegała  oferta  złożona  przez  Net  PC  sp.  z  o.o.  Dlatego  też, 

argument  przedstawiony  w  tym  zakresie  przez  Odwołującego  nie  może  być  brany  pod 

uwagę. Niezależnie od tego należy wyjaśnić, że może być wiele czynników mających wpływ 

na  różnice  w  kosztach  związanych  z  projektami  realizowanymi  przez  firmy,  nawet 

pochodzące  z  tej  samej  grupy  kapitałowej  (specjalizacje  w  projektach,  polityka  kadrowa, 

miejsce funkcjonowania itp.). 

Izba  powyższą  argumentację  zamawiającego,  przyjmuje  jak  za  własną    i  nie  stwierdza 

naruszenia  ustawy  w  zakresie  art.89  ust.1  pkt  4  w  związku  z  zarzutem  odwołania  rażąco 

niskiej  ceny  w  ofercie 

wykonawcy  wybranego/przystępującego  po  stronie  zamawiającego  i 

wyjaśnieniami podejrzenia rażąco niskiej ceny. 

Co  do  zarzutu  odwołania  naruszenia    art.  8  ust.  3  ustawy  oraz  art.  96  ust.  3  ustawy  Izba 

podziela  argumentację  zamawiającego  zawartą  w  piśmie  z  dnia  18  stycznia  2021r. 

(przytoczoną powyżej w uzasadnieniu), którą przywołuje poniżej w jej istotnym fragmencie 

Zamawiający w piśmie z dnia 18 stycznia 2021r.  uwzględnił w części zarzut naruszenia art. 

8  ust.  3  ustawy  oraz  art.  96  ust.  3  ustawy 

(co  do  uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  oraz  raportu  otrzymanej  pomocy  deminimis  wygenerowanego  z  systemu 

SUDOP)  

Zgodnie  z  art.  8  ust.  3  ustawy  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli 

wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do 

udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępnione  oraz  wykazał,  iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 


Natomiast  stosownie  do  treści  art.  11  ust.  4  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji 

(Dz.  U.  z  2020,  poz.1913),  przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich 

elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom  zwykle  zajmującym  się  tym  rodzajem 

informacji  albo  nie  są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób,  o  ile  uprawniony  do  korzystania  z 

informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w 

celu utrzymania ich w poufności. 

Wykonawca  Net  PC  sp.  z  o.o.

/przystępujący/wykonawca wybrany  zastrzegł, jako  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  informacje  zawarte  w  wyjaśnieniach  dotyczących  wyliczenia  ceny  oferty 

oraz wykazie osób skierowanych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Ww. dokumenty zawierają szczegółowe informacje dotyczące: 

kalkulacji  ceny,  w  której  wskazano  wszystkie  elementy  cenotwórcze,  m.in.  koszty 

realizacji  poszczególnych  zadań,  w  tym  koszt  i  zaangażowanie  pracowników, 

szacowaną  liczbę  roboczogodzin  w  odniesieniu  do  poszczególnych  zadań,  zysk, 

przyjęte  rozwiązania  technologiczne  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  wskazane 

zostały  również  dane  dotyczące  osoby  z  zespołu  w  modelowaniu  systemów 

informatycznych,  

osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający  uznał  zastrzeżenie  tajemnicą  przedsiębiorstwa  ww.  informacji  jako  zasadne, 

ponieważ  przedstawione  przez  tego  Wykonawcę  uzasadnienie  dla  zastrzeżenia  jako 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  informacji  zawartych  w  ww.  dokumentach  spełniało  wszystkie 

wymagania  przewidziane  zarówno  w  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji, jak i w art. 8 ust. 3 ustawy.  

W  uzas

adnieniu zastrzeżenia informacji  dotyczących wyliczenia ceny  oferty, jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa Wykonawca Net PC sp. z o.o. wskazał i udowodnił należycie, że informacje 

zastrzegane spełniają przesłanki wynikające z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, w szczególności: 

posiadają wartość gospodarczą,  

Wykonawca wyjaśnił w jaki sposób ujawnienie tych informacji naruszałoby jego interesy oraz 

wpływałoby  niekorzystnie  na  jego  pozycję  konkurencyjną  w  postępowaniach  o  udzielenie 

zamówienia.  Ujawnienie  informacji  o  sposobie  kalkulacji  ceny  może  spowodować,  że 

konkurencja  byłaby  w  stanie  oszacować  poziom  oferowanych  przez  Wykonawcę  cen  na 


podobne  zamówienia  w  innych  postępowaniach.  Dodatkowo  wskazane  w  wyjaśnieniach 

czynniki mające wpływ na wysokość zaoferowanej ceny nie mają charakteru jednorazowego 

i nie dotyczą wyłącznie przedmiotowego postępowania, lecz będą oddziaływać na wysokość 

cen  oferowanych  w  innych  postępowaniach.  Ujawnienie  tych  informacji  ułatwiłoby  istotnie 

konkurencji sza

cowanie wysokości cen, które Wykonawca Net PC sp. z o.o. będzie oferował 

w innych postępowaniach.  

nie są informacjami ujawnionymi do wiadomości publicznej, 

Wykonawca 

wyjaśnił, 

że 

informacje 

zastrzeżone 

jako 

stanowiące 

tajemnicę 

przedsiębiorstwa,  są  znane  jedynie  ściśle  określonej  grupie  osób,  zobowiązanych  do 

dyskrecji w tej sprawie, tj. wybranym pracownikom i współpracownikom Wykonawcy Net PC 

sp.  z  o.o.  Poinformował  również,  że  ograniczył  liczbę  osób  znających  treść  zastrzeżonych 

dokumentów  do  niezbędnego  minimum,  a  osoby  te,  znające  treść  dokumentów,  zostały 

poinformowane  o  ich  poufnym  charakterze  oraz  zostały  zobowiązane  do  zachowania 

poufności odnośnie zastrzeżonych informacji.  

W  załączeniu  do  wyjaśnień Wykonawca  dołączył  „Zobowiązanie  do  zachowania  poufności” 

podpisane  przez  poszczególne  osoby,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  przedmiotowego 

zamówienia. Wskazać należy także, że zastrzeżone informacje stanowią dane o potencjale 

kadrowym Wykonawcy, a biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia i konieczność 

dysponowania  przez  Wykonawcę  osobami  o  odpowiednich  kwalifikacjach,  dane  te  mają 

znaczenie i wartość gospodarczą. Dodatkowo Wykonawca ten podjął odpowiednie działania 

organizacyjne i porządkowe w celu utrzymania ww. informacji w tajemnicy – informacje te nie 

są  i  nigdy  nie  były  podawane  w  jakichkolwiek  udostępnianych  publicznie  materiałach,  a 

system  informatyczny,  w  którym  są  zapisane  został  odpowiednio  zabezpieczony  przed 

nieuprawnionym dostępem.  

podjęto działania niezbędne w celu zachowania ich poufności. 

Wykonawca wyjaśnił w jaki sposób zostały zapewnione środki techniczne i organizacyjne w 

celu zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Po pierwsze 

–  dostęp  do  informacji  zastrzeżonych  posiada  ograniczona  do  minimum  liczba  osób 

znających  treść  tych  dokumentów,  które  są  związani  stosownymi  umowami  o  zachowaniu 

poufności.  Po  drugie  –  Wykonawca  poinformował,  że  ograniczenie  dostępu  do 

zastrzeżonych  informacji  i  dokumentów  poprzez  zapewnienie  systemu  kontroli  dostępu, 

kontrolę  zainstalowanego  oprogramowania,  pełną  identyfikację  i  rozliczalność  (unikatowe 

loginy,  uwierzytelnianie  na  podstawie  bezpiecznego  hasła,  historia  logowań),  zapory 

sieciowe,  firewalle  (filtrowanie  ruchu),  serwer  proxy  (filtrowanie  i  monitorowanie  ruchu), 

szyfrowana transmisja do wewnętrznych systemów (hasła są szyfrowane), przechowywanie 


wiadomości  na  serwerze  jest  zaszyfrowane,  umieszczenie  serwerów  w  bezpiecznych 

pomieszczeniach,  uprawnienia  użytkowników  do  dostępu  do  konkretnego  oprogramowania 

są  dostosowane  na  podstawie  stanowiska.  Dodatkowo  wskazał,  że  posiada  wdrożoną 

Politykę  Bezpieczeństwa  z  Instrukcją  zarządzania  systemem  informatycznym  służącym  do 

przetwarzania danych osobowych oraz wdrożoną zasadę wiedzy niezbędnej  – do zasobów 

maj

ą dostęp tylko osoby, które potrzebują ich do wykonywania obowiązków służbowych. 

Jednocześnie  Wykonawca  Net  PC  sp.  z  o.o.  wskazał  w  wyjaśnieniu,  że  zastrzeżone 

informacje  należy  brać  pod  uwagę,  jako  jedną  całość  –  nie  mogą  one  być  wyrywkowo 

wyciągane  z  kontekstu,  ponieważ  mogłoby  pośrednio  dojść  do  ujawnienia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Ujawnienie pojedynczych informacji niweczy tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Odwołujący też dokonał zastrzeżenia swoich wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty, 

w  szczególności  ceny  za  wykonanie  poszczególnych  zadań,  stawek  godzinowych  –  takie 

postępowanie  Odwołującego  stoi  w  sprzeczności  z  jego  twierdzeniem,  że  „wyjaśnienia  w 

zakresie rażąco niskiej ceny w całości należy uznać za nieskuteczne”.  

Reasumując, Zamawiający na podstawie przeprowadzonej oceny skuteczności zastrzeżenia 

przez Net PC sp. z o.o. wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty, uznał, że informacje 

zawarte w tych wyjaśnieniach stanowią dla tego Wykonawcy wartość gospodarczą, dlatego 

też nie zostały one odtajnione.  

W  uzasadnieniu  zastrzeżenia  wykazu  osób,  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  Wykonawca 

Net  PC  sp.  z  o.o.  również  wskazał  i  udowodnił  należycie,  że  informacje  zastrzegane 

spełniają przesłanki wynikające z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

tj.: 

posiadają wartość gospodarczą, 

Wykonawca wskazał, że informacje zawarte w wykazie osób stanowią krytyczną i niezwykle 

ważną wartość gospodarczą z uwagi na branżę wysoko specjalistycznych usług, w której on 

przede  wszystkim  działa.  Fachowa  wiedza  osób  realizujących  przedmiot  zamówienia  oraz 

ich  doświadczenie  wynikające  z  udziału  w  usługach  spełniających  wymagania 

Zamawiającego, stanowi kluczową wartość gospodarczą, ponieważ o sile firmy przesądzają 

przede  wszystkim  ludzie,  dlatego  inform

acje  na  temat  kluczowych  specjalistów  mogą 

podlegać  ochronie  przed  ich  ujawnieniem  dla  konkurentów,  którzy  np.  mogliby  próbować 

pozyskać  ich  dla  władnych  potrzeb  w  zakresie  prowadzonej  działalności.  Wykaz  osób 

zawiera szczegółowe informacje nt. kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz podstawy 

do  dysponowania  wskazanymi  osobami,  dlatego  też  informacje  te  stanowią  tajemnicę 

organizacyjną  przedsiębiorstwa.  Z  uwagi,  że  osoby  wskazane  w  wykazie  to  specjaliści  z 


różnych specyficznych branż – programiści, testerzy, kierownik projektu, architekt IT, którzy z 

kolei  stanowią  w  dużej  mierze  ograniczoną  liczbę  specjalistów  –  Wykonawca  posiada 

uzasadniony interes w ochronie tego potencjału, aby konkurencyjne firmy nie mogły podjąć 

działań  zmierzających  do  utraty  przez  tego  Wykonawcę  tegoż  potencjału.  Wykonawca 

dołączył  do  wykazu  kopie  umów  o  poufności  –  „Zobowiązanie  do  zachowania  poufności”, 

podpisane  przez  poszczególne  osoby,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  przedmiotowego 

zamówienia,  które  zostały  również  objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  z  analogicznych 

względów co wykaz osób. 

nie są informacjami ujawnionymi do wiadomości publicznej, 

Wykonawca  poinformował,  że  informacje  zawarte  we  wszystkich  zastrzeżonych 

dokumentach  są  informacjami  nieujawnionymi  do  wiadomości  publicznej  i  nie  są  to 

informacje, o których każdy przedsiębiorca (konkurent) dowiedzieć się może drogą zwykłą i 

dozwoloną. Informacje te są znane jedynie ściśle ograniczonej grupie osób, zobowiązanych 

do  dyskrecji  w  tej  sprawie,  tj.  wybranym  pracown

ików  Wykonawcy,  którzy  brali  udział  w 

przygotowaniu oferty oraz odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia oświadczeń 

lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  26  ust.  1  ustawy. 

Osoby  znające  treść  dokumentów  zostały  poinformowane  o  ich  poufnym  charakterze  oraz 

zostały zobowiązane do zachowania zastrzeżonych informacji do zachowania poufności – w 

załączeniu  do  wyjaśnień  Wykonawca  dołączył  „Zobowiązanie  do  zachowania  poufności” 

podpisane przez poszczególne osoby. 

podjęto działania niezbędne w celu zachowania ich poufności. 

Wykonawca wskazał,  że  podjął  działania niezbędne do  zachowania  zastrzeżonego wykazu 

oraz zapewnił liczne środki techniczne oraz organizacyjne w tym celu. Po pierwsze – dostęp 

do  informacji  zastrzeżonych  posiada  ograniczona  do  minimum  liczba  osób  znających  treść 

tych  dokumentów,  które  są  związani  stosownymi  umowami  o  zachowaniu  poufności.  Po 

drugie 

– Wykonawca podniósł, że dostęp do zastrzeżonych informacji i dokumentów został 

znacznie  ograniczony  poprzez  za

pewnienie  systemu  kontroli  dostępu  do  pomieszczeń 

(ścieżka  przejść,  historia  czytnika),  systemu  monitoringu  (telewizja  przemysłowa), 

całodobową 

ochronę 

fizyczną, 

system 

alarmowy, 

kontrolę 

zainstalowanego 

oprogramowania,  pełną  identyfikację  i  rozliczalność  (unikatowe  loginy,  uwierzytelnianie  na 

podstawie  bezpiecznego  hasła,  historia  logowań),  zapory  sieciowe,  firewalle  (filtrowanie 

ruchu),  szyfrowanie  poczty,  umieszczenie  serwerów  w  bezpiecznych  pomieszczeniach, 

uprawnienia użytkowników do dostępu do konkretnego oprogramowania są dostosowane na 

podstawie stanowiska użytkownika. Dodatkowo Wykonawca wskazał, że posiada wdrożoną 


Politykę  Bezpieczeństwa  z  Instrukcją  zarządzania  systemem  informatycznym  służącym  do 

przetwarzania danych osobowych. 

Wykonawca Net PC s

p. z o.o. również wskazał, że zastrzeżone informacje należy brać pod 

uwagę, jako jedną całość – nie mogą one być wyrywkowo wyciągane z kontekstu, ponieważ 

mogłoby  pośrednio  dojść  do  ujawnienia  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Ujawnienie 

pojedynczych informacji 

niweczy tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Odwołujący słusznie wskazał, że Wykonawca Net PC sp. z o.o. złożył wraz z ofertą wykaz 

osób  skierowanych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  (w  celu  uzyskania  punktacji  w 

kryterium  dotyczącym  doświadczenia  osób)  i  wykaz  ten  nie  został  utajniony  przez  tego 

Wykonawcę. Należy jednak zwrócić uwagę, że wykaz osób, który został złożony przez Net 

PC sp. z o.o. w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zawiera – z 

wyjątkiem imion, nazwisk i stanowisk – dodatkowe informacje, które nie zostały wskazane w 

wykazie złożonym wraz z ofertą. Ta różnica, która zadecydowała, że Zamawiający  

uznał 

za  

skuteczne  

zastrzeżenie   tego   dokumentu,   polega  w  szczególności  na  ujęciu 

w  wykazie  osób  złożonym  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu, 

informacji dotyczących podstawy do dysponowania wskazanymi osobami, ich doświadczenia 

oraz  pracach  zrealizowanych  na  rzecz  podmiotów,  w  ramach  których  zostało  zdobyte 

doświadczenie  tych  osób.  Wykonawca  Net  PC  sp.  z  o.o.  w  wyjaśnieniach  dotyczących 

zastrzeżenia  informacji  wskazanych  w  wykazie  osób,  poinformował,  że  także  te  informacje 

posiadają dla niego wartość gospodarczą. 

Nadmienić  należy,  że  specyfika  rynku  usług  informatycznych  charakteryzuje  się  szybkim 

tempem  roz

woju,  a  co  za  tym  idzie  koniecznością  dysponowania  wykwalifikowaną  kadrą 

specjalistów,  zatem  informacje  o  potencjale  kadrowym  wykonawców,  w  tym  o  sposobie 

dysponowania osobami mają znaczenie gospodarcze.  

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający uznał, że Wykonawca Net PC sp. z o.o. wykazał, 

że  zastrzegane  informacje  w  zakresie  wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny  oferty  oraz 

wykazu  osób  złożonym  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu, 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca ten przede wszystkim wykazał zasadność 

zastrzeżenia określonych informacji, a w szczególności uzasadnił, że informacje te posiadają 

wartość  gospodarczą,  nie  były  ujawnione  do  wiadomości  publicznej,  a  także  wyczerpująco 

opisał jakie niezbędne działania podjął w celu zachowania poufności.  

Jednocześnie,  Zamawiający  uznaje  za  słuszny  zarzut  Odwołującego  w  zakresie  uznania 

przez  Zamawiającego  za  skutecznie  zastrzeżone  przez  Wykonawcę  Net  PC  sp.  z  o.o. 

informacje dotyczące: 


uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, 

raportu otrzymanej pomocy deminimis wygenerowanego z systemu SUDOP.  

Izba  powyższą  argumentację  zamawiającego,  przyjmuje  jak  za  własną    i  nie  stwierdza 

naruszenia  ustawy  w  zakresie  art.  8  ust.  3  ustawy  oraz  art.  96  ust.  3  ustawy,  z 

uwzględnieniem  zakresu  odtajnienia  przez  zamawiającego  co  do  uzasadnienia  do 

zastrzeżenia    tajemnicy  przedsiębiorstwa  oraz  raportu  otrzymanej  pomocy  deminimis 

wygenerowanego  z  systemu  SUDOP. W  tym  zakresie  odtajnienia  przystępujący  nie  wniósł 

sprzeciwu w stanowisku z dnia 18 stycznia 2021roku

, prezentowanym powyżej w  niniejszym 

uzasadnieniu.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie 

do wyniku sprawy oraz zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(j.t. Dz. U. 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 15.000,00 

zł.  w  koszty  postępowania  odwoławczego  i  zasądzając  od  zamawiającego    na  rzecz 

odwołującego  kwotę  7.500  zł  00  gr  jako  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z 

tytułu  wpisu  od  odwołania  w  połowie  wysokości.  Pełnomocnik  odwołującego  złożył  fakturę 

vat  za  udział  w  procesie,  stąd  zasądzono  1.800.00,zl  w  połowie  wysokości  na  rzecz 

odwołującego  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika.  O  podziale  proporcjonalnym  kosztów 

zdecydowała Izba na wniosek zamawiającego w jego stanowisku z dnia 18 stycznia 2021r., 

mając na uwadze udział  wykazanych zarzutów  odwołania przez odwołującego w stosunku 

do ilości i rodzaju zarzutów podniesionych w odwołaniu.   

Przewodniczący:      …………..………………………… 


wiper-pixel