KIO 3502/20 POSTANOWIENIE dnia 12 stycznia 2021 r.

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3502/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewodniczący:     Małgorzata Rakowska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  11  stycznia  2021  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  TMS  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wiertnicza  84,  02-952  Warszawa  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  Szpital  Specjalistyczny  im.  J.  Dietla  w  Krakowie,  ul.  Skarbowa  4, 

121 Kraków 

przy  udziale  wykonawcy  Philips  Polska  Sp.  z  o.o.,  Al.  Jerozolimskie  195B, 

02-222  Warszawa 

zgłaszającego  przystąpienie do  postępowania odwoławczego po  stronie 

zamawiającego 

postanawia:  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz   

wykonawcy  TMS  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wiertnicza  84,  02-952  Warszawa  kwoty 

13  500 zł  00  gr  (słownie:  trzynaście tysięcy  pięćset  złotych zero  groszy), stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1 

ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z 

art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.,  poz.2020)  na  niniejszy  postanowienie  – 

w terminie

7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………............…… 


Sygn. akt: KIO 3502/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący,  tj.  wykonawca  TMS  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  w  dniu 

11 stycznia 2021 

r., tj. przed rozprawą, cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.,  wobec  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  „Dostawę  tomografu 

komputerowego  i  aparatu  RTG  cyfrowego  do  Szpitala  Specjalistycznego  im.  J.  Dietla  w 

Krakowie”. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843)  oznacza,  że 

postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił 

zwrócić  na  rzecz  odwołującego  90  %  kwoty  uiszczonego  wpisu,  tj.  jest  kwotę    kwoty 

13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy). 

Przewodniczący:      ………........... 


wiper-pixel