KIO 3501/20 POSTANOWIENIE dnia 29 stycznia 2021 r.

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt KIO 3501/20 

POSTANOWIENIE 

 z dnia 29 stycznia  2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:    

Klaudia Kwadrans 

po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 29 stycznia  

2021  r. 

odwołania  wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu 28 grudnia 

r.  przez  odwołującego:  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia (Konsorcjum): PreZero Service Centrum sp. z o.o., Remondis Otwock sp. z 

o.o. 

(ul.  Łąkoszyńska  127  99-300  Kutno)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego: Gmina Karczew (ul. Warszawska 28 05-480 Karczew), 

przy  udziale  wykonawcy:  M.  B. 

działającego  pod  firmą  PROGRES  M.  B.  (ul.  Krasickiego 

44a,  05-

070  Sulejówek)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego, 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze;  

Nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego:  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

(Konsorcjum):  PreZero  Service  Centrum  sp.  z  o.o.,  Remondis  Otwock  sp.  z  o.o.  (ul. 

Łąkoszyńska 127 99-300 Kutno) kwoty 13.500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.2020)  na  niniejsze  postanowienie  –  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 3501/21 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  (Konsorcjum):  PreZero  Service  Centrum  sp.  z 

o.o.,  Remondis  Otwock  sp.  z  o.o.    (Odwołujący)  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 

29  stycznia 

2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.), 

[ustawa Pzp lub Pzp lub Ustawa PZP] przez Zamawiającego: Gmina Karczew w przedmiocie 

zamówienia  publicznego  na:  „Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  terenu 

gminy  Karczew  - 

trzy  części”.  Numer  referencyjny:  ZP.271.12.2020.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w  D.  Urz.  UE  w  dniu  4  listopada  2020  r.  pod  nr  2020/S 

Odwołujący  wobec wyboru oferty  złożonej  przez  M.  B.  działającego  pod firmą 

PROGRES  M.  B.,  ul.  Krasickiego  44a,  05-

070  Sulejówek  (dalej  jako  „Progres”)  jako 

najkorzystniejszej  w  części  I  oraz  części  II  tego  przedmiotu  zamówienia  zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Pzp: 

1)  art.  90  ust.  1a  Pzp  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  Pzp  poprzez  zaniechanie  jego  zastosowania  i 

zaniechania wezwania Progres do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących 

wyliczenia ceny w części l i części II Postępowania 

2) art. 24 ust. 12 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3) Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z 

Postępowania  w  części  l  i  w  części  II  wykonawcy  Progres,  ze  względu  na  niespełnienie 

warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w 

zakresie  posiadania  bazy  magazynowo  -  transportowej  na  terenie  Gminy  Karczew  lub  w 

odległości  nie  większej  niż  60  km  od  jej  granic,  do  której  posiada  tytuł  prawny,  zgodnie  z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Powyższe  uchybienia  doprowadziły  do  naruszenia  interesu  Odwołującego  w  uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia i narażenia go przy tym na znaczną szkodę związaną z utratą 

spodz

iewanego zysku z tytułu realizacji przedmiotowego kontraktu. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

I. 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  Progres  jako  najkorzystniejszej  w  części  l  i  w 

części II Postępowania, 

II. 

dokonania czynności wykluczenia Progres w części I i w części II Postępowania, 

względnie  wezwanie  Progres  do  złożenia  wyjaśnień  w  tym  złożenia  dowodów  dotyczących 

wyliczenia ceny w części I i części li Postępowania na podstawie art. 90 ust. 1a Pzp w zw. z 

art. 90 ust. 1 Pzp, 

III. 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert w części I i części II Postępowania. 


Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  zamawiającego  na  podstawie  art. 

185 ust.2 ustawy Pzp 

zgłosił przystąpienie (w piśmie z dnia 30 grudnia 2020 r.) wykonawca: 

M. B. 

działający pod firmą PROGRES M. B. wnosząc o oddalenie odwołania. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 21 stycznia 2021 r.  wniósł 

o oddalenie odwołania w całości wskazując w uzasadnieniu stanowiska na bezpodstawność 

zarzutów. 

Odwołujący  na  posiedzeniu  w  dniu  29  stycznia  2021  r.  oświadczył,  że,  cofa 

odwołanie  wniesione  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na: 

„Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  terenu  gminy 

Karczew - 

trzy części”, które to odwołanie zostało wniesione w zakresie części I i części II. 

Izba postanowiła,  

Działając  na  podstawie  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp  Izba  umorzyła 

postępowanie  odwoławcze.  W  myśl  wskazanego  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp:  „Odwołujący 

może  cofnąć  odwołanie  do  czasu  zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza 

postępowanie  odwoławcze”.  Z  kolei  orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  miała  na 

uwadze  zdanie  drugie  tego  przepisu  zgodnie  z  którym:  „Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed 

otwarciem  rozpraw

y,  odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu”.  Tym  samym  Izba, 

uwzględniając również przepisy § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., 

poz.  972),  n

akazała  zwrócić  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  wpisu  od  odwołania 

uiszczonego w przedmiotowej sprawie w wysokości 15.000 zł.  

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. 

……………………………….  


wiper-pixel