KIO 3499/20 WYROK dnia 22 stycznia 2021 roku

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3499/20 

WYROK 

z dnia 22 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Justyna Tomkowska 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  20  stycznia  2021  roku  w  Warszawie 

odwołania 

wniesione

go  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  roku  przez 

wykonawcę  Odwołującego  -  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Gminę  Miejską  Kraków,  którą 

reprezentuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie 

przy udziale wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum 

w  składzie:  (1)  lnterviatech  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Krakowie  (Lider)  oraz  (2)  O.  N. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

„PRODIM”  O.  N.  z  siedzibą  w  Krakowie  (Partner),  zgłaszających  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego; 

orzeka: 

Oddala odwołanie, 

2.  ko

sztami  postępowania  obciąża  Odwołującego:  Zakład  Gospodarki  Komunalnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  20  000  zł  00  gr  (słownie: 

dwudziestu 

tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  - 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Krakowie tytułem wpisu od odwołania; 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 3499/20 

UZASADNIENIE 

Dnia 28 grudnia 2020 roku do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na 

podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

— Prawo zamówień publicznych 

(tj.  z  dnia  11  września  2019  r.,  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  dalej  „ustawa  Pzp”, 

odwołanie  złożył  wykonawca  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, dalej jako „Odwołujący”.  

Pos

tępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  którego  przedmiotem  są:  Naprawy  i  remonty  dróg  zarządzanych  przez 

ZDMK  w  Krakowie  oraz  terenów  należących  do  Gminy  Miejskiej  Kraków  w  zakresie 

infrastruktury  drogowej  - 

obszar  2  Podgórze  -  część  1  obejmująca  Dzielnice  VIII,  IX,  X  - 

część  2  obejmująca  Dzielnice  XI,XII,XIII  prowadzi  Zamawiający:  Gmina  Miejska  Kraków, 

którą reprezentuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie

O

dwołanie złożono od: 

czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  konsorcjum  firm  w  składzie:  (1)  lnterviatech 

Sp. z o.o. oraz (2) 

„PRODIM” O. N., dalej jako „konsorcjum Interviatech” (którego liderem jest 

lnterviatech) jako najkorzystniejszej oferty w części 2 zamówienia, 

czynności badania i oceny oferty konsorcjum lnterviatech, 

zaniechania wykluczenia konsorcjum lntervi

atech z postępowania, 

zaniechania  wyboru  oferty  O

dwołującego,  mimo,  że  oferta  złożona  przez 

O

dwołującego jest najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

C

zynnościom  i  zaniechaniom  Zamawiającego  Odwołujący  zarzucał  naruszenie 

następujących przepisów prawa: 

art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P

zp, w związku z naruszeniem art. 

22d  ust.  2  ustawy  Pzp  poprzez  niewykluczenie  k

onsorcjum  lnterviatech  z  postępowania, 

pomimo  nie  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej i zawodowej oraz pomimo braku posiadania wymaganych zdolności z uwagi na 

zaangażowanie  zasobów  konsorcjum  lnterviatech  w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze 

(zasoby osobowe zaangażowane w realizację na rzecz Gminy Miejskiej Kraków Zarząd Dróg 

i  Transportu  w  Krakowie  zadania pn.: „Naprawy  i  remonty  dróg  zarządzanych przez  ZDMK  

w  Krakowie  oraz  terenów  należących  do  Gminy  Miejskiej  Kraków  w  zakresie  infrastruktury 

drogowej 

—  Obszar  4  Nowa  Huta  obejmujący  Dzielnice  XIV  -  XVIII  -  znak  sprawy: 

7/II/2020”), co może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia; 


art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  ich 

niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia konsorcjum lnterviatech z p

ostępowania: 

z  uwagi  na 

zamierzone  wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  co  do  spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  potencjału  osobowego,  podczas  gdy  wbrew 

nieprawdziwym  deklaracjom  konsorcjum  lnterviatech  zawartym  w  ofercie,  dokumentach 

JEDZ  oraz  złożonych  wykazach  osób,  Konsorcjum  lnterviatech  nie  zamierza  skierować 

przedstawionych  tam  osób  do  realizacji  zamówienia,  lecz  wykorzystuje  już  te  zasoby  do 

realizacji innego zamówienia, 

względnie,  z  uwagi  na  przedstawienie,  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa, 

wpr

owadzających w błąd Zamawiającego informacji dotyczących spełnienia warunku udziału 

w  p

ostępowaniu  w  zakresie  potencjału  osobowego,  mających  istotny  wpływ  na  decyzje 

Zamawiającego 

podejmowane 

p

ostępowaniu, 

związku 

lekkomyślnym  

i  bezrefleksyjnym  wska

zywaniem  przedmiotowych  zasobów  ludzkich  nie  zważając  na 

ograniczoną  możliwość  jednoczesnego  wykorzystania  tych  zasobów  w  realizacji  różnych 

umów w sprawie zamówienia; 

3.  art.  7  ust.  1  i  3  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  naruszenie  zasady  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz dokonanie wyboru oferty, która nie jest 

ofertą najkorzystniejszą. 

Na  wypadek  uznania  przez  I

zbę,  iż  nie  zachodzi  podstawa  do  wykluczenia 

konsorcjum  lnterviatech  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ust

awy  Pzp,  z  ostrożności 

Odwołujący  zarzucał  Zamawiającemu  naruszenie  przepisów  art.  26  ust.  3  w  zw.  z  art.  22d 

ust.  2  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wezwania  k

onsorcjum lnterviatech do uzupełnienia 

Wykazu  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia  (wg  załącznika  nr  6  do  SIWZ)  

w  sytuacji,  gdy  wskazane  dotychczas  zasoby  zostały  zaangażowane  w  innym 

przedsięwzięciu gospodarczym. 

Odwołujący wnosił o: 

uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu: 

a) 

unieważnienia 

czynności 

wyboru 

oferty 

konsorcjum 

lnterviatech 

jako 

najkorzystniejszej w zakresie części nr 2 zamówienia, 

b) 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert,  a  w  jej  wyniku  wykluczenie  

z  postępowania  konsorcjum  Interviatech  i  wybór,  jako  najkorzystniejszej,  oferty 

O

dwołującego w zakresie części nr 2 zamówienia, 

zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania 

odwoławczego, w tym zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. 


Odwołujący  podkreślił,  że  posiada  interes  do  wniesienia  odwołania,  gdyż  złożył  

postępowaniu  niepodlegającą  odrzuceniu  ofertę.  W  wyniku  naruszenia  wskazanych 

przepisów  prawa  Zamawiający  dokonał  wyboru  innej  oferty,  co  pozbawiło  Odwołującego 

możliwości  uzyskania  zamówienia,  jego  realizacji  oraz  osiągnięcia  zysku  z  wykonania 

umowy.  Prze

prowadzenie  postępowania  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp  powinno  było 

doprowadzić  do  wyboru  oferty  Odwołującego.  Zgodnie  z  informacją  z  dnia  18.12.2020  r.  

o  wyborze  najkorzystniejszych  ofert,  oferta  O

dwołującego  uplasowała  się  w  rankingu 

porównania i oceny złożonych ofert na drugiej pozycji, otrzymując 90,44 pkt.  

Odwołujący powziął informację o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia 

odwołania  w  dniu  18  grudnia  2020  r.,  na  podstawie  zawiadomienia  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym termin do wniesienia odwołania pozostaje 

zachowany.  Kopia odwołania została Zamawiającemu  przesłana w  dniu 28 grudnia  2020  r. 

Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na rachunek UZP.  

W  uzasadnieniu  zarzutów  odwołania  podniesiono,  że  Zamawiający  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

którego  przedmiotem  są:  Naprawy  i  remonty  dróg  zarządzanych  przez  ZDMK  w  Krakowie 

oraz  terenów  należących  do  Gminy  Miejskiej  Kraków  w  zakresie  infrastruktury  drogowej  - 

obszar 2 Podgórze - część 1 obejmująca Dzielnice VIII, IX, X - część 2 obejmująca Dzielnice 

XI,XII,XIII. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  P

zp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  

w Dz.U.U.E. w dniu 30 września 2020 r. pod numerem 2020/S 190-457804. Zamawiający na 

swojej  stronie  internetowej  udostępnił  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  (SIWZ) 

wraz  z  wymienionymi  w  jej  treści  załącznikami.  W  dniu  09  listopada  2020  r.  nastąpiło 

otwarcie  ofert  złożonych  w  postępowaniu.  Do  chwili  upływu  terminu  składania  ofert  do 

Zamawiającego  wpłynęły  2  oferty  na  cześć  2  zamówienia.  Przed  otwarciem  ofert 

Zamawiający  podał  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  

w wysokości 19.999.779,00 zł brutto na każdą z części. 

W  dniu  18  grudnia  2020  r.  O

dwołujący  został  poinformowany  przez  Zamawiającego  

o wyborze oferty konsorcjum lnterviatech jako najkorzystniejszej. 

W ocenie O

dwołującego, czynności podjęte przez Zamawiającego zostały dokonane 

z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. 

Zamawiający w treści SIWZ wskazał następujący warunek: 


„W  przetargu  mogą  wziąć udział  wykonawcy,  którzy  na  dzień  składania ofert  nie podlegają 

wykluczeniu  z  postępowania  oraz  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie 

art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy P

zp a w szczególności wykażą, że: 

b)  dysponują  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  tj.  Wykonawca,  który  weźmie 

udział  w  postępowaniu  przetargowym  winien  dysponować  osobami  posiadającymi 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: tj. 

Wykonawca powinien dysponować minimum w zakresie części 1, części 2: 

• co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń 

oraz  posiada  minimum  3  letnie  doświadczenie,  które  nabył  pełniąc  funkcję  kierownika 

budowy  co  najmniej  jednej  roboty  polegającej  na  wykonaniu  remontów  utrzymaniowych  

o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu zamówienia (np. w mieście/aglomeracji 

miejskiej o liczbie ludności powyżej 100.000 mieszkańców) 

• 

4  brygadami  do  wykonywania  robót  bitumicznych  -  1  brygada  powinna  składać  się  

z min. 6 osób 

• 

5  brygadami  do  wykonywania  prac  brukarskich  -  1  brygada  powinn

a  składać  się  

z min. 4 osób”. 

Jednocześnie  Zamawiający  poczynił  zastrzeżenie,  iż  wymaga  od  wykonawcy 

wskazania składu osobowego brygad mogących zapewnić  wykonywanie prac jednocześnie 

w  różnych,  miejscach,  a  których  skład  osobowy  zagwarantuje  terminową  realizację 

zleconych prac. 

Konsorcjum  lnterviatech,  w  dacie  złożenia  oferty,  realizowało  (i  realizuje  nadal)  na 

rzecz  Zamawiającego,  umowę  zawartą  w  wyniku  uzyskania  zamówienia  pn.:  „Naprawy  

i  remonty  dróg  zarządzanych przez  ZDMK  w  Krakowie oraz  terenów  należących do  Gminy 

Miejskiej  Kraków  w  zakresie  infrastruktury  drogowej  -  Obszar  4  Nowa  Huta  obejmujący 

Dzielnice XIV -XVIII - znak sprawy: 7/II/2020". 

We  wspominanym  przetargu 

Zamawiający  sformułował  warunki  udziału  w  sposób 

następujący: 

„W  przetargu  mogą  wziąć udział  wykonawcy,  którzy  na  dzień  składania ofert  nie podlegają 

wykluczeniu  z  postępowania  oraz  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie 

art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy Pzp a w szczególności wykażą, że: 

b)  dysponują  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  tj.  Wykonawca,  który  weźmie 

udział  w  postępowaniu  przetargowym  winien  dysponować  osobami  posiadającymi 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: tj. 

• 

co  najmniej  jedną  osobą  posiadającą  wykształcenie  i  kwalifikacje  zawodowe  

tj. uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej   


drogowej  bez  ograniczeń  oraz  posiada  doświadczenie  przy  realizacji  robót  drogowych  na 

terenach  zabytkowych  w  miastach/aglomeracjach  miejskich  powyżej  100  tyś.  mieszkańców 

przy zabytkach wpisa

nych do rejestru zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.; 

• 

5  brygadami  do  wykonywania  robót  bitumicznych  -  1  brygada  powinna  składać  się  

z min. 6 osób; 

• 

5  brygadami  do  wykonywania  prac  brukarskich  bitumicznych  -  1  brygada  powinna 

składać się z min. 4 osób. 

UWAGA!  W/w  brygady  będą  mogły  zapewnić  wykonywanie  prac  jednocześnie  w  różnych 

miejscach, a ich skład osobowy zagwarantuje terminową realizację zleconych prac.” 

Jak  wynika  z  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  przekazanego  

w dniu 17.04.2020 r. w sprawie: 7/II/2020, Konsorcjum w składzie tożsamym, w jakim złożyło 

ofertę  w  tym  postępowaniu,  zobowiązało  się  realizować  w  okresie  36  miesięcy  od  daty 

zawarcia umowy, zlecone roboty 

budowlane na łączną kwotę 43.251.825,00 zł brutto.  

Zamawiający  poczynił  zatem  zastrzeżenie,  iż  Wykonawca  winien  wskazać  brygady 

zapewniające  wykonywanie  prac  jednocześnie  w  różnych  miejscach,  a  których  skład 

osobowy zagwarantuje terminową realizację zleconych prac. 

O

dwołujący  wskazał,  że  konsorcjum  lnterviatech  celem  wykazania  spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu  będącym  podstawą  złożenia  odwołania  złożyło  Wykaz 

osób  wg  Załącznika  nr  6  do  SIWZ.  Analiza  złożonych  dokumentów  prowadzi  do 

jednoznacznego  w

niosku,  iż  konsorcjum  lnterviatech  przedstawiło,  celem  wykazania 

spełniania  warunku  dysponowania  potencjałem  osobowym,  osoby  realizujące,  w  dacie 

złożenia oferty, inne zamówienie. Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do oferty złożonej w tym 

postępowaniu  (znak  5/IX/2020),  konsorcjum  lnterviatech  zobowiązało  się  do  realizacji 

zadania wskazanymi z imienia i nazwiska osobami (Wykaz osób z dnia 30.11.2020). Analiza 

porównawcza  Wykazu  osób  złożonego  w  tym  postępowaniu  oraz  Wykazu  osób  złożonego 

we  wcześniejszym  postępowaniu  (znak  7/II/2020)  ujawnia  fakt,  iż  Kierownik  Budowy 

lnterviatech, Kierownik Budowy Prodim oraz 12 innych osób, zadeklarowanych do realizacji 

zadania  na  obszarze  Nowej  Huty,  zostało  wskazanych  także  do  realizacji  zamówienia, 

którego dotyczy to odwołanie. 

Z uwagi na zakres zaangażowania tych osób w inne przedsięwzięcie (znak 7/II/2020), 

Zamawiający winien uznać, iż konsorcjum Interviatech nie wykazało dysponowania osobami 

zdolnymi  do  realizacji  zamówienia,  a  nadto  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawiło informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 

na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Analiza  treści  SIWZ  oraz  charakter  realizowanych  prac  w  ramach  tego  zamówienia 

prow

adzi do wniosku, iż wobec zaangażowania szeregu osób w realizację innego kontraktu, 


oświadczenie  Konsorcjum  lnterviatech  o  dysponowaniu  wskazanymi  zasobami  osobowymi 

na potrzeby zamówienia jest fikcyjne. 

Zamawiający w treści SIWZ obu postępowań zawarł tożsamy wymóg, aby wszystkie 

zadeklarowane zasoby osobowe mogły realizować jednocześnie prace w różnych miejscach.  

Z  art.  22d  ust.  1  ustawy  P

zp  wynika  konieczność  realnego  dysponowania  przez 

wykonawców  wymaganym  potencjałem.  Jest  to  kluczowe  w  odniesieniu  do  zasobów 

osobowych  i  technicznych,  które  pełnią  szczególną  rolę  przy  wykonaniu  zamówienia, 

bowiem  w  art.  22d  ust.  2  ustawy  P

zp  ustanowiono  szczególne  uprawnienie,  a  zarazem  

i obowiązek zamawiającego, do stwierdzenia na każdym etapie, że wykonawca nie posiada 

wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych 

wykonawcy  w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ 

na  realizację  zamówienia.  Jak  wskazuje  się  w  doktrynie:  W  sytuacji  (zatem),  gdy  ze 

złożonych  przez  wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów  wynika,  że  dysponuje  on 

wymaganymi  przez  zamawiającego  zasobami  technicznymi  oraz  zawodowymi,  mimo 

wszystko zamawiający może stwierdzić, że potencjał ten jest niewystarczający. Tym samym 

w  przepisach  ustawy  Pzp,  ro

zporządzenia  ws.  rodzajów  dokumentów  oraz  w  treści  SIWZ 

wprost  i  jednoznacznie  przesądzono,  że  osoby  i  sprzęt  wskazane  przez  wykonawcę  

w  ofercie  (tj.  JEDZ  oraz  stosowne  wykazy)  powinny  być  dla  wykonawcy  nie  tyle  dostępne  

w ogólności, na potrzeby prowadzenia przez niego działalności jako takiej, lecz powinny być 

one  dostępne  na  potrzeby  wykonania  konkretnego  zaoferowanego  świadczenia  -  tj.  

w  przypadku  zamówienia  na  realizację  zadania  pn:  Naprawy  i  remonty  dróg  zarządzanych 

przez  ZDMK  w  Krakowie  oraz  teren

ów  należących  do  Gminy  Miejskiej  Kraków  w  zakresie 

infrastruktury  drogowej  - 

obszar  2  Podgórze  -  część  1  obejmująca  Dzielnice  VIII,  IX,  X  - 

część  2  obejmująca  Dzielnice  XI,XII,XIII.  Wykonawca  winien  realnie  dysponować  

5 brygadami do wykonywania prac bruka

rskich, składającymi się z co najmniej 4 osób każda.  

W  załączniku  do  odwołania  Odwołujący  wskazał  osoby,  którymi  konsorcjum 

lnterviatech 

zadeklarowało wykonywanie umowy w zakresie obszaru Podgórza. Odwołujący 

zaznaczył osoby, które są już zaangażowane w realizację umowy w zakresie obszaru Nowej 

Huty.  Mamy  zatem  do  czynienia  z  sytuacją,  w  której  konsorcjum  lnterviatech  zamierza 

realizować  częściowo  przy  zaangażowaniu  tego  samego  personelu  dwa  kontrakty,  przy 

czym  realizacja  obu  umów  odbywać  się  będzie  w  tym  samym  czasie,  a  obie  umowy 

generować będą konieczność zaangażowania, w różnych miejscach, wszystkich 5 brygad na 

każdym  z  obszarów.  Wymóg  jednoczesnej  realizacji  prac  przez  wszystkie  pięć  brygad 

brukarskich jest związany z faktem, iż praktyką Zamawiającego jest równoległe zlecanie prac 

brukarskich w różnych częściach powierzonego obszaru. 

Nieza

leżnie  od  powyższego,  w  ocenie  Odwołującego,  najważniejszym  powodem 

niemożności  dzielenia  przez  pracowników  czasu  pomiędzy  pracę  w  dwóch  obszarach  jest 


konieczność  stałego  wykonywania  prac  w  każdym  z  nich.  W  szczególności  praca  przy 

robotach  brukarskich  trwa  niemal  przez  cały  okres  trwania  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  realizacji  zarówno  bieżących  remontów,  jak  

i zaplanowanych 

w Dzielnicach prac. Nie jest zatem możliwe, aby konsorcjum lnterviatech na 

pewien czas kumulowało swoje zasoby w jednym obszarze, aby następnie skierować je do 

innego. Założenie takie jest nieuzasadnione, sprzeczne z treścią dokumentów postępowania 

i  z  rze

czywistością.  Z  istoty  wymogu  dotyczącego  realnego  dysponowania  zasobem  dla 

O

dwołującego  wynika,  że  zasób  powinien  być  stale  do  dyspozycji  wykonawcy,  skoro 

Zamawiający w powołanej treści SIWZ wprowadził obowiązek dysponowania i jednoczesnej 

pracy  5  brygad 

w  różnych  miejscach  zarówno  na  obszarze  Podgórza,  jak  i  Nowej  Huty.  

doświadczenia  Odwołującego,  który  w  dacie  złożenia  oferty  realizuje  umowę  w  zakresie 

obszaru  Podgórza,  wynika,  iż  stałą  praktyką  Zamawiającego  jest  zlecanie  prac 

wymagających zaangażowania wszystkich 5 brygad do prac brukarskich. 

Niezależnie od powyższego, w ramach stawianych w odwołaniu zarzutów naruszenia 

art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  oraz  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp,  O

dwołujący 

podnosi

ł,  że  konsorcjum  lnterviatech  w  treści  złożonej  oferty  jednoznacznie  wskazało,  

iż w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie posługuje się zasobami 

osobowymi  innego  podmiotu.  Konsorcjum  lnterviatech 

posługuje  się  podwykonawcą  

(i  jednocześnie  innym  podmiotem  udostępniającym  zasoby)  jedynie  w  celu  skorzystania  

z  jego  wiedzy  i  doświadczenia  przy  realizacji  nawierzchni  z  kamienia  naturalnego. 

Okoliczność  ta  wynika  choćby  z  treści  zobowiązania  innego  podmiotu  z  dnia  04.11.2020  r. 

Ponadto  zgodnie  z  przedstawionym  w  post

ępowaniu  kosztorysem  ofertowym,  prace  

z kamienia naturalnego stanowią jedynie 7,49 % zaplanowanych prac brukarskich. 

Tymczasem jak wynika z treści Wykazu osób (Załącznik nr 6 do SIWZ), konsorcjum 

Interviatech wykazało w tabeli trzy brygady do wykonywania robót brukarskich (poz. 6, 7, 8 

tabeli)  składające  się  z  osób  zatrudnionych  na  umowę  o  pracę  w  innej  firmie  (ZUMD). 

Odwołujący wskazał, że z oczywistych dla niego względów osoby/brygady te nie mogą być 

brane pod uwagę przy ocenie spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

W

pisanie w treść załącznika nr 6 do SIWZ kilkunastu pracowników ZUMD jako osób 

skierowanych  do  realizacji  zamówienia  przez  konsorcjum  lnterviatech  jest  działaniem 

nieprawidłowym  oraz  stanowi  wprowadzenie  w  błąd  Zamawiającego  co  do  faktu,  

iż  konsorcjum  lnterviatech  dysponowało  będzie,  do  wykonywania  wszelkich  robót 

brukarskich, 12 osobami zatrudnionymi przez podwykonawcę (poz. 6, 7, 8 tabeli). 

Biorąc  pod  uwagę  podniesione  zarzuty  naruszenia  przez  Zamawiającego 

wymienionych  przepisów  ustawy  Pzp,  Odwołujący  stwierdził,  że  naruszenia  te  mogą  mieć 


istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Z tych względów odwołanie 

jego zdaniem pozostaje konieczne i uzasadnione. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy,  jak również  biorąc 

pod  uwagę  oświadczenia  i stanowiska  zawarte  w SIWZ,  złożonych  w  postępowaniu  

o udzieleni

e zamówienia ofertach, wyjaśnieniach, odwołaniu, a także wyrażone ustnie  

i  pisemnie  na  rozprawie  i  odnotowane  w 

protokole,  Izba  ustaliła  i zważyła,  

co następuje: 

Ustalono,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania  w  całości  w  trybie  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp  i  nie  stwierdziwszy  ich,  Izba 

skierowała odwołanie na rozprawę. 

Ustalono 

dalej, 

że 

wykonawca 

wnoszący 

odwołanie 

posiada 

interes  

w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  

w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwość dokonania w sposób nieprawidłowy 

c

zynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty  Wykonawcy, 

której  ważność  i  prawidłowość  jest  kwestionowana,  pozbawia  Odwołującego  możliwości 

uzyskania  zamówienia.  Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do 

rozpoznania odwołania, wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Do postępowania odwoławczego zgłoszenie przystąpienia po stronie Zamawiającego 

złożyli  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  

w składzie: (1) lnterviatech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

(Lider)  oraz  (2)  O.  N. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „PRODIM”  O.  N.  z 

siedzibą  w  Krakowie  (Partner).  Izba  potwierdziła  skuteczność  zgłoszonego  przystąpienia. 

Przystępujący wnosił o oddalenie odwołania jako bezzasadnego.  

Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wnosił  o  jego 

oddalenie w całości.  

Od

wołujący w odwołaniu wiernie przytoczył fragmenty dokumentacji postępowania o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  złożonych  ofert,  złożonych  dokumentów  i  wyjaśnień, 

mające  istotne  znaczenie  dla  rozstrzygnięcia  sporu,  nie  zachodziła  więc  konieczność  ich 

powtarzania.  


Biorąc poczynione ustalenia pod uwagę, Izba uznała, że odwołanie nie mogło zostać 

uwzględnione. 

Zgodnie  z  art.  22d  ust.  2  ustawy  Pzp

,  zamawiający  może,  na  każdym  etapie 

postępowania,  uznać,  że  wykonawca  nie  posiada  wymaganych  zdolności,  jeżeli 

z

aangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Niewątpliwie  konstrukcja  instytucji  uregulowanej  w  treści  art.  22d  ust.  2 ustawy  Pzp 

odnosi  się  do  ustalonych  warunków  udziału  w  postępowaniu,  jednak  przede  wszystkim 

odnosi  się  ona  do  faktycznej  zdolności  danego  wykonawcy  do  realizacji  przedmiotu 

zamówienia, a więc dostępnego mu na daną chwilę potencjału technicznego, zawodowego, 

czy  osobowego  i  jego  za

angażowania  w  inne  przedsięwzięcia,  który  może  wywołać 

negatywny  wpływ  na  realizację  zadania  w  prowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego. Wprowadzenie tej regulacji prawnej miało zapewnić zamawiającym 

urealnienie  wymagania  od  danego  wyko

nawcy  należytego wykonania zamówienia, starania 

się przez wykonawców o zamówienia przekraczające ich możliwości logistyczno-osobowe do 

wykonywania  kilku  przedsięwzięć  gospodarczych  w  jednym  czasie  oraz  koncentracji  na 

danym rynku.  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 

podzielił  je  na  części,  określając,  że  poszczególne  części  dotyczą  wykonywania  prac  

w  odrębnych  dzielnicach  miasta  i  wprowadził  ograniczenie,  że  wykonawca  może  złożyć 

ofertę tylko na jedną część. Z drugiej strony Zamawiający wprowadził zapis, że wymaga od 

wykonawcy  wskazania  składu  osobowego  brygad  mogących  zapewnić  wykonywanie  prac 

jednocześnie  w  różnych  miejscach,  a  których  skład  osobowy  zagwarantuje  terminową 

realizację  zleconych  prac.  Zamawiający  ujął  w  SIWZ  wymagania  minimalne  co  do 

liczebności  poszczególnych  brygad.  Specyfikacja  nie  zawierała  jednak  zastrzeżenia,  że 

wskazane  osobowo  przez  danego 

Wykonawcę  brygady  mają  być  ściśle  przypisane  do 

danego zobowiązania umownego.  

Jednocześnie  jak  wskazywał  Odwołujący  część  pracowników  brygad  wymienionych  

w  Wykazie  osób  została  w  sposób  tożsamy  przedstawiona  przez  Przystępującego  w  innej 

umowie  realizowanej  przez  Przystępującego  na  rzecz  Zamawiającego  w  innej  dzielnicy 

miasta. 

Dostrzeżenia  w  ocenie  Izby  wymaga,  iż  samo  zaangażowanie  zasobów  w  inne 

przedsięwzięcia  gospodarcze  nie  powoduje  automatycznie  utraty  zdolności  do  realizacji 

danego zamówienia przez wykonawcę i z automatu nie świadczy o możliwości wystąpienia 


negatywnego  wpływu  na  realizację  postępowania  będącego  przedmiotem  oceny.  Istotnym  

z punktu widzenia 

analizowanego przepisu jest bowiem wykazanie czy owo zaangażowanie 

zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze może wywołać negatywny wpływ na realizację 

tego  zamówienia  publicznego.  Pomiędzy  wykorzystaniem  potencjału  wykonawcy  do 

realizacji innych przedsięwzięć gospodarczych, a drugą z przesłanek, dotyczącą możliwości 

wystąpienia  zagrożenia  należytego  wykonania  umowy,  winien  występować  adekwatny 

związek przyczynowy, który należy wykazać. 

W  stanie  faktycznym 

będącym  przedmiotem  rozpoznania  Odwołujący,  podnosząc 

naruszenie  art.  22d  ust. 2  ustawy  Pzp, 

na którym spoczywał ciężar udowodnienia (zgodnie  

z art. 6kc oraz art. 190 ust. 1 ustawy Pzp), 

nie uprawdopodobnił nawet, że zaangażowanie 

zasobów  w  inne  przedsięwzięcia  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację  tego 

zamówienia publicznego. Przedstawiony Izbie materiał dowodowy na powyższą okoliczność 

nie 

był  wystarczający.  Choć  Odwołujący  wskazywał,  że  prowadzone  w  dzielnicach  prace 

wykonywane  są  w  sposób  bieżący  i  równoległy,  to  jako  Wykonawca  obecnie  realizujący 

umowę  na  rzecz  Zamawiającego  nie  wykazał,  by  rzeczywiście  ten  poziom  zaangażowania 

pracowników brygad obywał się w ten sposób, by musieli być oni ściśle przypisani do danej 

umowy,  danego  zadania. 

Rozróżnić  bowiem  należy  czynność  potwierdzenia  spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  od  czynności  rzeczywistej  realizacji  przedmiotu 

zobowiązania  i  sposobu  organizacji  pracy  posiadanych  zasobów  pracowniczych.  Trudno 

bezwzględnie  wymagać  od  wykonawców  biorących  udział  w  licznych  postępowaniach 

przetargowych  lub  realizujących  wiele  kontraktów  jednocześnie,  aby  przystępując  do 

składania  ofert  musieli  angażować  każdorazowo  personel  dla  danego  postępowania, 

wyłączając  go  z  udziału  w  wykonywaniu  innych  zadań  czy  z  innych  postępowań 

przetargowych,  nie  mając  jednocześnie  wiedzy,  czy  w  rzeczywistości  będą  określone 

zamówienie  realizować  oraz  pewności  co  do  terminu  rozpoczęcia  robót.  Istotne  jest,  czy  

w  przypadku  uzyskania  zamówienia  personel  wskazany  w  toku  postępowania  będzie 

dostępny  na  potrzeby  realizacji  danego  zadania i  czy  wykonawca jest  to  w  stanie  wykazać  

w toku postępowania. Nawet jeżeli prace w danych dzielnicach wykonywane są równolegle, 

to  nie  muszą  mieć  one  tożsamego  charakteru  i  nie  jest  każdorazowo  do  ich  wykonania 

niezbędny tożsamy zespół osób. A przynajmniej założyć należy, iż taka okoliczność będzie 

raczej wyjątkiem niż regułą. Nie jest więc wykluczona taka organizacja pracy, że dane osoby, 

stosowanie  do  zakresu 

i  wymogów  zadania  do  wykonania  i  potrzeb  oraz  posiadanych 

umiejętności będą odpowiednio przesuwane w ramach harmonogramów zadań. Dodatkowo 

zauważyć  należy,  iż  liczbowo  personel  ujęty  w  ofercie  Przystępującego  był  liczniejszy  niż 

wymagania minimalne Zamawiającego. Fakt ten odnosi się do obu dzielnic, o których pisano 

w  odwołaniu.  Nie  jest  więc  wykluczone,  by  w  ramach  posiadanych  większych  zasobów 


pracowników  nastąpi  delegowanie  większej  ilość  pracowników  brygad,  wybór  należy  do 

wykonawcy i jest zależny od potencjału technicznego, który dany przedsiębiorca posiada.  

Aby  skutecznie  wykazać,  że  na  etapie  wykonywania  umowy  sporny  potencjał  nie 

będzie dostępny dla Zamawiającego, co prowadzić powinno do wykluczenia wykonawcy, nie 

można  pominąć  odniesienia  się  do  realiów  realizacji  zamówienia.  Innymi  słowy,  ocena  czy 

Z

amawiający  będzie  dysponował  kadrą  wykonawcy  w  toku  realizacji  umowy  nie  może  nie 

odnosić  się  do  szeroko  pojętych  warunków  świadczenia  usługi.  Niezbędne  jest  bowiem 

wykazanie, że umowa nie będzie realizowana – a przynajmniej z przyczyn obiektywnych nie 

będzie  mogła  być  wykonywana  –  przez  sporne  zasoby,  i  dopiero  wtedy  można  dokonać 

oceny  czy 

zaangażowanie  personelu  jest  realne  czy  fikcyjne  i  czy  przyniesie 

Zamawiającemu  negatywne  skutki.  Jak  już  zauważono  w  uzasadnieniu  niniejszego 

orze

czenia Zamawiający w SIWZ nie wprowadził zapisów o wyłączności pracy na jego rzecz 

określonego  personelu.  Wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotowej  umowy  nie  będą 

otrzymywali wynagrodzenia za gotowość, dostępność tylko dla Zamawiającego.  

Odwołujący, choć złożył wyciągi ze zleceń otrzymanych od Zamawiającego w ramach 

realizowanej  umowy  oraz  wyciągi  z  istotnych  postanowień  umownych  dla  obu  spornych 

postępowań  o  udzielnie  zamówienia  publicznego,  to  na  ich  postawie  nie  udowodnił,  że 

harmonogram  wykonywania  prac 

nie  pozwala  na  jednoczesne  zaangażowanie  w  różne 

zamówienia,  bądź  że  określenie  sposobu  realizacji  zamówienia  wyklucza  wykonywanie  

w  czasie  trwania  umowy  innych 

zleceń.  Jak  zauważył  na  rozprawie  Zamawiający, 

Przystępujący  dotychczas  wykonując  na  jego  rzecz  zobowiązania  umowne  realizował  je  

z  należytą  starannością,  terminowo,  nie  był  obciążany  karami  umownymi.  Odwołujący 

skonstruował  zarzuty  odwołania  w  oparciu  o  własne  doświadczenia  i  własny  sposób 

organizacji  pracy  brygad,  co  nie  wyklucza,  iż  inny  wykonawca  może  w  odmienny  sposób 

postulaty  Zamawiającego  zapewnienia  mu  odpowiedniego  wykonania  przedmiotu 

zamówienia zrealizować w inny sposób.  

Zdaniem  Izby  zaangażowanie  pracowników  danego  wykonawcy  może  być  różne  

w  różnych  momentach  wykonywania  prac,  w  zależności  od  potrzeb  Zamawiającego,  które 

również  w  danych  latach  wykonywania  zobowiązania  umownego  mogą  przyjąć  różną 

wielkość i zakres. Okoliczności te mogą być także zależne choćby od panujących warunków 

pogodowych,  których  w  dłuższym  okresie  nie  da  się  przewidzieć,  a  także  od  wysokości 

środków  na  sfinansowanie  zamówienia,  która  również  z  różnych  przyczyn  leżących  po 

stronie Zamawiającego lub od niego niezależnych może podlegać korektom w zależności od 

bieżących potrzeb jednostki.  

Odwołujący  w  przedstawionej  argumentacji,  tak  w  odwołaniu,  jak  i  na  rozprawie 

ograniczył  się  do  wykazywania  ograniczonej  możliwości  jednoczesnego  wykorzystania 

zasobów  osobowych  w  różnych  umowach  zawartych  z  tym  samym  Zamawiającym  na 


podobne  zakresowo  prace.  Natomiast  w  przypa

dku  udowodnienia  negatywnego  wpływu 

takiego  rozlokowania  zasobów  osobowych  przedsiębiorcy  na  realizację  przedmiotowego 

zamówienia  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnych  dowodów.  Należało  zdaniem  składu 

dowieść, że nie będzie możliwe takie podzielenie posiadanego potencjału, by spowodowało 

to  negatywny  wpływ  na  przedmiotowe  zamówienie.  W  tym  zakresie  Odwołujący  nie 

przedstawił żadnej argumentacji i materiału dowodowego.  

Skład  orzekający  nie  podzielił  twierdzeń  Odwołującego  w  przedmiocie  zarzutu 

wprowadzenia Za

mawiającego w błąd co do stanu wynikającego z treść załącznika nr 6 do 

SIWZ

,  gdzie  Przystępujący  wpisał  kilkunastu  pracowników  zatrudnionych  u  podmiotu 

trzeciego 

jako  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia  przez  konsorcjum  lnterviatech. 

Odwołujący  uważa  takie  działanie  za  nieprawidłowe  oraz  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego  co  do  faktu,  iż  konsorcjum  lnterviatech  dysponowało  będzie,  do 

wykonywa

nia wszelkich robót brukarskich 12 osobami zatrudnionymi przez podwykonawcę.  

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż Zamawiający wymagał w warunku udziału 

w  postępowaniu  dysponowania  minimum  5  brygadami  po  4  osoby.  Jak  wynika  z  wykazu 

złożonego  przez  Przystępującego  ten  minimalny  zasób  stanowią  pracownicy  obu 

konsorcjantów  (brygady  od  nr  1  do  nr  5).  Ten  zasób  oceniany  był  i  weryfikowany  jako 

potwierdzający  spełnienie  przez  Przystępującego  warunku  udziału  w  postępowaniu. 

Natomiast  dodatkowo,  w  skład  brygad  nr  6,7,8  wchodzą  pracownicy  zatrudnieni  przez 

podmiot  trzeci  który  pełnił  będzie  funkcję  podwykonawcy  Przystępującego.  Podmiot  ten 

złożył zobowiązanie, z którego wynika, że udostępnia on swój potencjał dla warunku wiedzy  

i  doświadczenia  w  zakresie  wykonania  nawierzchni  z  kamienia  naturalnego  min.1  200  m², 

deklarując uczestnictwo w realizacji zamówienia. Oznacza to, iż Przystępujący nie korzystał 

z  zasobu  osobowego  podwykonawcy  celem  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  

postępowaniu  dysponowania  osobami  posiadającymi  wykształcenie  i  kwalifikacje 

zawodowe, 

tym  samym  informacje  wynikające  z  Wykazu  nie  mogły  wprowadzić 

Zamawiającego celowo lub lekkomyślnie w błąd. W tym też ujęciu Izba rozumie twierdzenia 

Zamawiającego płynące z odpowiedzi na odwołanie, gdzie zaznaczono, że Zamawiający nie 

badał  składu  osobowego  brygad.  Skoro  Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Odwołującego,  że 

zaangażowanie  pracowników  Przystępującego  w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  będzie 

miało  negatywny  wpływ  na  realizację  przedmiotowej  umowy  –  o  czym  szerzej  we 

wcześniejszej  części  uzasadnienia,  zatem  przedstawione  informacje  nie mogły  wprowadzić 

Zamawiającego  w  błąd.  Zamawiającemu  nie  przedstawiono  informacji  w  ten  sposób,  że 

odzwierciedlały  one  niezgodny  z  rzeczywistością  stan  rzeczy.  Przystępujący  nie  zataił 

również  żadnych  informacji,  zwłaszcza,  że  oba  przedsięwzięcia  gospodarcze,  do  których 

nawiązywało  odwołanie,  realizowane  są  na  rzecz  Zamawiającego.  Jest  to  zatem  podmiot 


posiadający najlepszą wiedzę w jaki sposób przebiega i przebiegać może realizacja danego 

zobowiązania umownego.  

Odwołujący 

nie 

udowodnił 

zatem 

prawdziwości 

twierdzeń 

odwołania  

o  nieprawdziwych  deklaracjach  Konsorcjum  skierowania  wskazanych  w  ofercie 

osób  do 

realizacji  umowy. 

W  tym  przypadku  nie  można  uznać  za  wystarczające  przytoczenie 

argumentów  wykorzystywania  zasobów  osobowych  w  innych  przedsięwzięciach 

gospodarczych.  

Reasumując,  oddaleniu  podlegały  również  pozostałe  wskazywane  w  odwołaniu 

naruszenia  przepisów  ustawy  Pzp,  będące  konsekwencją  głównych  zarzutów,  czyli 

naruszenia art. 22d ust. 2 i art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp.  

Konkludując,  Izba  uznała  za  niezasadne  zarzuty  wskazujące  na  naruszenie  przez 

Zamawiającego przepisów wymienionych w petitum odwołania. Odwołujący w żaden sposób 

nie  wykazał,  że  Zamawiający  naruszył  wskazywane  przepisy  ustawy  Pzp,  jego  działania 

miały charakter świadomy i celowy. 

Bio

rąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak 

w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

roz

porządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972) 

zmienionego  rozp

orządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r. 

zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 47),  w 

tym w szczególności § 5 ust. 4. 

W  związku  z  tym,  że  postępowanie  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  zostało 

wszczęte  przed  1  stycznia  2021  r.,  jest  ono  prowadzone  na  podstawie  przepisów  ustawy 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 

stosownie do art. 92 

ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2020  ze  zm.),  który  stanowi,  że  do 

postępowań  o  udzielenie  zamówienia,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  w art.  89, 

wszczętych  i  niezakończonych  przed  dniem  1  stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy 

dotychczasowe


Ponadto,  przepisy  ustawy  z 

Prawo  zamówień  publicznych  z  29  stycznia  2004  r. 

znajdują  również  zastosowanie  do  postępowania  odwoławczego  w  przedmiotowej  sprawie. 

Zgodnie  bowiem  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  ‒  Prawo  zamówień  publicznych,  do  postępowań  odwoławczych  i  postępowań 

toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 

89,  wszczętych  i niezakończonych  przed  dniem  1 stycznia  2021  r.,  oraz  do  właściwości 

sądów  w  sprawach  skarg  wniesionych  przed  dniem  1 stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy 

dotychczasowe. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel