KIO 3498/20 POSTANOWIENIE dnia 12 stycznia 2021 r.

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3498/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziałem  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  12  stycznia  2021  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ę  BUDIMEX  S.A.,  ul.  Siedmiogrodzka  9,  01-204  Warszawa  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawcy BUDIMEX S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa kwoty 18 000 

zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843

z  późn.  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie  -  w  terminie  7  dn

i  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 3498/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  trybie  przetargu 

nieograniczonego pn: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz 

z  budową  4  obiektów  mostowych”,  Numer  referencyjny:  ZP.272.15.2020  zostało  wszczęte 

ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  16.12.                  

2020 r., pod numerem 2020/S 245-606213 przez 

Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 

Żagań  zwane  dalej:  „Zamawiającym”.  Postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia zwane dalej: „SIWZ” zostały opublikowane w dniu 15.12.2020 r. 

W  dniu  28.12.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP) 

BUDIMEX S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa zwane dalej: 

„BUDIMEX S.A.” albo 

„Odwołującym”  wniosła  odwołanie  na  postanowienia  SIWZ.  Kopie  odwołania  Zamawiający 

otrzymał  28.12.2020  r.  (e-mailem).  Pismo  zostało  podpisane  przez  radcę  prawnego 

umocowanego  na  podstawie  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  PZ  ujawnionego  w  KRS                  

i umocowanego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem z KRS-u.               

W  post

ępowaniu  nie  stwierdzono  zgłoszonych  przystąpień,  gdyż  jak  stwierdził 

Zamawiający  w  korespondencji,  odwołanie  zostało  złożone  na  unieważnione  wcześniej 

postępowanie.     

W  dniu  07.01.2021  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP) 

Odwołujący  wycofał  odwołanie  wniesione  w  dniu  28.12.2020  r.  Pismo  zostało  podpisane 

przez radcę prawnego wymienionego również w pełnomocnictwie załączonym do odwołania.  

W  dniu  12.01.2021  r.  (e-mailem  podpisanym  podpisem  cyfrowym

)  Zamawiający 

udzielił odpowiedzi na odwołanie wnosząc o umorzenie/ odrzucenie gdyż zostało wniesione 

na  postępowanie  które  zostało  wcześniej  umorzenie.  Pismo  zostało  podpisane  przez 

Starostę Żagańskiego.     

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo  wycofujące  odwołanie  o  sygn.  akt: 

KIO  3498/20 

zostało  złożone  prawidłowo  i  podpisane  przez  osobę  umocowaną,                                 

w  konsekwencji  czego  uznała,  że  odwołanie  zostało  skutecznie  wycofane  przed  otwarciem 

rozprawy.  


Uwzględniając  powyższe,  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 3498/20.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 

1992).  Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  Izba  orzekła                           

o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

90 % kwoty ui

szczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel