KIO 3496/20 POSTANOWIENIE dnia 26 stycznia 2021 r.

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3496/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Szymanowska 

Protokolant:    

Klaudia Kwadrans 

 
 
 
po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  oraz  uczestników  postępowania 

odwoławczego w dniu 26 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez  odwołującego  I.  K. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  I.  K.  Usługi  Autokarowe,  Sprzedaż 

Detaliczna  w  Odargowie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Gminę 

Krokowa  przy  udziale  wykonawcy  PTO  L.  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  w 

Morągu  przystępującego  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  wzajemnie  między  stronami  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  na  rzecz  odwołującego  I.  K.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  I.  K.  Usługi  Autokarowe,  Sprzedaż  Detaliczna  w 

Odargowie kwoty 7 5

00,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) uiszczonej tytułem wpisu 

od odwołania.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w zw. z 

art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 3496/20 

Zamawiający  Gmina  Krokowa,  ul.  Żarnowiecka  29,  84-110  Krokowa,  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Wykonywanie  przewozów 

młodzieży  szkolnej  z  terenu  gminy  Krokowa”,  o  ogłoszeniu  o  zamówieniu  publicznym 

opublikowanym  w 

Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  26  listopada  2020  r.  pod 

numerem  616370-N-2020, 

dalej  zwane  jako  „postępowanie”.  Postępowanie  na  usługę, 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, posiada 

wartość poniżej kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej zwanej jako „p.z.p.”. 

W  dniu  28  grudnia 

2020  r.  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  zamawiającego 

przetargu  wniósł  wykonawca  I.  K.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  I.  K. 

Usługi Autokarowe, Sprzedaż Detaliczna ul. Morska 10, 84-110 Odargowo dalej zwany jako 

„odwołujący”.  W  odwołaniu  postawiono  zamawiającemu  następujące  zarzuty  naruszenia 

(pisownia oryginalna): 

art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  wybór  oferty  wykonawcy  PTO  L.  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.  k.  z  siedzibą  w  Morągu,  która  nie  jest  ofertą 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ;  

art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez poprawę innej 

omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią SIWZ, w sytuacji gdy nie można 

jej  zakwalifikować  jako  innej  omyłki  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  Pzp  i  w 

konsekwencji 

brak 

odrzucenia 

oferty 

PTO 

L. 

spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Morągu;  

art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  jego  nie  zastosowanie  i  niewyjaśnienie  treści 

dokumentów  złożonych  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału 

postępowaniu i braku podstaw wykluczenia;  

art.  24  ust.  1  pkt  12  lub  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  poprzez  jego 

niezastosowanie  w 

sytuacji  braku  właściwego  wyjaśnienia  złożonych  dokumentów, 

które nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie i brak odrzucenia oferty 

PTO  L. 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.  k.  z  siedzibą  w  Morągu 

związku z tym, iż zawiera rażąco niską cenę;  

art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  wybór  oferty  wykonawcy  PTO  L.  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.  k.  z  siedzibą  w  Morągu  niezgodnie  z 

przepisami  ustawy  Pzp 

oraz  brak  wyboru  oferty  Odwołującego,  którego  oferta  przy 


dokonaniu  prawidłowej  oceny  ofert  jest  ofertą  najkorzystniejszą  na  podstawie 

kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ. 

Wobec  powyższego  wniesiono  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenie 

oceny  ofert, 

zmianę  punktacji  przyznanej  ofercie  wykonawcy  PTO  L.  Sp.  z  o.o.  Sp.  k. 

Morągu  poprzez  zmianę  ilości  przyznanych  punktów  w  kryterium  „warunki  przewozu”,  

alternatywnie: 

dokonanie powtórnego badania ofert i odrzucenie oferty PTO L. Sp. z o.o. Sp. 

k.  w 

Morągu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  6  p.z.p.  oraz  wybór  oferty  odwołującego. 

Ponadto 

wniesiono 

przeprowadzenie  dowodów  wskazanych  w  odwołaniu  oraz 

przedstawionych 

na  rozprawie  i  zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego 

kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa.  

Skład  orzekający  wskazuje  dalej,  że  wobec  spełnienia  przesłanek  art.  185  ust. 

2 i 3 

p.z.p. dopuszczono do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę PTO L. Sp. z 

o.o.  Sp.  k. 

ul.  Żeromskiego  43,  14-300  Morąg  (dalej  zwanego  jako  „przystępujący”), 

zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego. 

W  dniu  21  stycznia  2021  r. 

zamawiający  przekazał  Izbie  odpowiedź  na  odwołanie, 

której wniesiono o oddalenie środka zaskarżenia w zakresie zarzutów nr 1, 3 i 4 z petitum 

odwołania i uwzględniono odwołanie w pozostałym zakresie. Stanowisko procesowe zostało 

złożone przez osobę prawidłowo umocowaną do reprezentacji strony.  

Izba  wezwała  przystępującego  do  złożenia  sprzeciwu  w  zakresie  uwzględnionych 

zarzutów (wezwanie z dnia 21.01.2021 r. w aktach sprawy), termin na wniesienie sprzeciwu 

upłynął 25 stycznia 2021 r.  

Na  posiedzeniu  z  ud

ziałem  stron,  które  odbyło  się  26  stycznia  2021  r.  stawił  się 

od

wołujący,  który  złożył  oświadczenie  o  wycofaniu  pozostałych,  nieuwzględnionych  przez 

zamawiającego  zarzutów  i  wniósł  o  umorzenie  postępowania  odwoławczego.  Prawidłowo 

zawiadomiony  zamawiający  i przystępujący  się  nie  stawili  (zawiadomienia  z  dnia 

20.01.2021 r. w aktach sprawy). 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Izba  stwierdziła,  że  w  ustalonym  stanie rzeczy  zostały  spełnione przesłanki  art.  186 

ust.  3a  p.z.p., 

obligujące  skład  orzekający  do  umorzenia  postępowania  odwoławczego. 

Zamawiający,  oświadczeniem  z  dnia  21  stycznia  2021  r.,  w  sposób  skuteczny  uwzględnił 

zarzuty 

odwołania  powodujące  konieczność  odrzucenia  oferty  przystępującego,  który  nie 

wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia.  Natomiast  odwołujący  wycofał  pozostałe  zarzuty, 

które nie zostały uwzględnione przez jednostkę zamawiającą. 

W konsekwencji powyższego orzeczono jak w sentencji. 


Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  wydano  na  podstawie  art. 

186  ust.  6  pkt  1  p.z.p.

,  zgodnie  z  którym  koszty  postępowania  znosi  się  wzajemnie.  Izba 

nakazała także dokonanie zwrotu na rzecz odwołującego kwoty uiszczonego wpisu, zgodnie 

§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U z 2018 poz. 972). 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel