KIO 3495/21 WYROK dnia 1 lutego 2021 roku

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3495/21 

WYROK 

z dnia 1 lutego 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Justyna Tomkowska 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  1  lutego  2021  roku  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezes

a  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  roku  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  Odwołującego  - 

konsorcjum  w  składzie:  (1)  Wykonywanie  Prac  Leśnych  F.  Ł.  z  siedzibą  

w  Kulikówce  (Lider);  (2)  W.  M.  M.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Zakład  Usług  Leśnych  W.  M.  z  siedzibą  w  Rybnikach  (Partner)  oraz  (3)  K.  H. 

prowadzący działalność pod firmą Hokris K. H. z siedzibą w Żedniej (Partner) 

w  p

ostępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Skarb  Państwa  Państwowe 

Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  DOJLIDY  z  siedzibą  

w Białymstoku 

przy udziale wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum 

w  składzie:  (1)  A.  B.  prowadzący  działalność gospodarczą  pod  firmą  ARTLAS  A.  B.  z 

siedzibą  w  Michałowie  (Lider);  (2)  A.  C.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  CARPINUS  A.  C.  z  siedzibą  w  Waliłach  (Partner)  oraz  (3)  J.  C.  prowadząca 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  CARPINUS  PLUS  J.  C.  z  siedzibą  w  Waliłach 

(Partner)

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego; 

orzeka: 

Oddala odwołanie, 


kosztami postępowania obciąża Odwołującegowykonawców wspólnie ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  –  Odwołującego  -  konsorcjum  w  składzie:  

(1) Wykonywanie Prac Leśnych F. Ł. z siedzibą w Kulikówce (Lider); (2) W. M. 

M. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych W. M. 

z  siedzibą  w  Rybnikach  (Partner)  oraz  (3)  K.  H.  prowadzący  działalność  pod 

firmą Hokris K. H. z siedzibą w Żedniej (Partner) i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  - 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  – 

Odwołującego - konsorcjum w składzie: (1) Wykonywanie Prac Leśnych F. Ł. 

z  siedzibą  w  Kulikówce  (Lider);  (2)  W.  M.  M.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług  Leśnych  W.  M.  z  siedzibą  w 

Rybnikach  (Partner)  oraz  (3)  K.  H. 

prowadzący  działalność  pod  firmą 

Hokris K. H. z s

iedzibą w Żedniej (Partner) tytułem wpisu od odwołania; 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 3495/21 

UZASADNIENIE 

W dniu 28 grudnia 2020 roku do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, 

na podstawie art. 179 ust, 1 w zw. z art. 180 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień  publicznych  (j.t.  Dz.  U.  z  2019  poz.1843  ze  zm.)  (dalej:  PZP)  odwołanie  złożyli 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  w  składzie:  

(1)  Wykonywanie  Prac  Leśnych  F.  Ł.  z  siedzibą  w  Kulikówce  (Lider);  

(2) W. M. M. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych W. 

M. 

z  siedzibą w Rybnikach  (Partner)  oraz  (3)  K.  H.  prowadzący  działalność  pod  firmą 

Hokris K. H. 

z siedzibą w Żedniej (Partner) – dalej jako „Odwołujący”.  

Odwołanie  złożono  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  -  Skarb 

Państwa  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  DOJLIDY  

w  Białymstoku,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Wykonywanie  usług  z  zakresu 

gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa DOJLIDY w roku 2021”.  

O

dwołanie od czynności podjętych przez Zamawiającego w części dotyczącej pakietu 

nr  II.  Z

amawiający  swoim  postępowaniem  polegającym  na  wyborze  w  pakiecie  nr  ll  oferty 

Konsorcjum  reprezentowanego  przez  ARTLAS  A.  B. 

(dalej  jako  „konsorcjum  Artlas”)  jako 

najkorzystniejszej, który to  wykonawca podlegał wykluczeniu a oferta  podlegała odrzuceniu 

jako niespełniającej warunki w SIWZ uchybił następującym przepisom ustawy PZP: 

art. 89 ust. 1 pkt 2,  3 i 5  - 

poprzez nie odrzucenie oferty wykonawcy podlegającego 

wykluczeniu  w  zw.  z  art.  26  ust.  1  z  uwagi  na  nie

przedłożenie  dokumentu  aktualnego  na 

dzień jego złożenia zgodnego z wezwaniem Zamawiającego; 

art. 26 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy  PZP oraz 

pkt  7.1  lit.  d  SIWZ  z  uwagi  na  niezastosowanie  i  nie  wykluczenie  Wykonawcy  z  uwagi  na 

niezłożenie dokumentu aktualnego na dzień złożenia; 

art.  22d  ust. 

2  ustawy  Pzp  poprzez  pominięcie  przy  ocenie  ofert  faktu,  że 

zaangażowanie zasobów osobowych wybranego w inne przedsięwzięcia gospodarcze może 

mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia i w tym zakresie zaniechanie wykluczenia 

wybranego konsorcjum z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp; 

art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp 

poprzez  zaniechanie  wykluczenia  konsorcjum  Artlas  mimo, 

iż  nie  wykazał  on spełniania na 

dzień  składania  ofert  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  spełniania  warunku 

zdolności  technicznej  i  osobowej  (pracowników)  wymaganej  zgodnie  z  SIWZ,  a  także 

zaniechanie wykluczenia, 

mimo iż wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 


wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganej  zdolności 

finansowej i ekonomicznej, technicznej. 

art.  24aa  -  poprzez  je

go  nie  zastosowanie  w  wystarczającym  stopniu  w  związku  

z  uzasadnioną  wątpliwością  co  do  możliwości  wykonawcy  w  posiadaniu  wystarczającego 

potencjału  do  wykonania  umowy,  posiadania  wystarczającej  liczby  osób  -  pracowników  do 

wykonania umowy, niepotwierdzonej sytuacji finansowej, 

art.  7  ust.  1  Pzp  w  związku  z  wskazanymi  powyżej  naruszeniami  poprzez 

przeprowadzenie  postępowania  w  sposób  nie  zapewniający  zachowania  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców w związku ze wskazanymi naruszeniami; 

art. 7 ust. 3 Pzp poprzez udzielenie zamówienia wykonawcy, którego oferta nie może 

być wybrana w zgodzie z przepisami Pzp. 

Z  ostrożności  w  przypadku  nie  uwzględnienia  powyższych  zarzutów  Odwołujący 

zarzucał naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp w zw. z art. 3 oraz art. 10 ust. 1 i 14 Ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji  przez  jego  błędne  niezastosowanie  i  nieodrzucenie  oferty 

konsorcjum  ARTLAS,  mimo 

że  oferta  wykonawcy  nie  odpowiada  treści  SIWZ,  bowiem 

przedstawione wyroby nie potwierdzały faktu spełniania wymogów przewidzianych w SIWZ, 

stoją  w  sprzeczności  z  warunkami  określonymi  w  SIWZ;  nie  potwierdzają  zdolności  do 

możliwości wykonania zadania; 

a

rt. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17w zw. z art: 7 ust. 1 i 3 poprzez niewykazanie spełniania 

warunk

ów  określonych  w  SIWZ  oraz  złożenie  informacji  w  treści  oferty  wprowadzających  

w błąd co do jego możliwości potencjału technicznego, osobowego i finansowego, 

art. 91 ust. 1, art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22d ust 2 z uwagi na 

nie

wykazanie  przez  Wykonawcę  konsorcjum  ARTLAS  jego  potencjału  technicznego, 

osobowego i finansowego zgodnie z warunkami SIWZ. 

Odwołujący  podkreślił,  że  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów 

ustawy  interes wnoszącego  w  uzyskaniu zamówienia doznał  lub  może doznać  uszczerbku, 

gdyż  oferta  Odwołującego była najkorzystniejsza oraz  spełniała warunki  określone w  SIWZ 

przez Zamawiającego . 

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  konsorcjum  ARTLAS  

w ramach pakietu nr II; 

przeprowadzenie ponownej weryfikacji złożonych w toku przetargu ofert dotyczących 

pakietu nr II  

powtórzenie  czynności  badania  spełniania  przez  konsorcjum  ARTLAS  warunków 

udziału i w konsekwencji wykluczenie tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 


16  i  pkt  17  Pzp,  odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy  w  ramach  pakietu  nr  II  jako 

niespełniającej wymogów SIWZ, zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 pkt 2,3,5 ustawy PZP; 

powtórzenie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  dotyczącej  pakietu  nr  II,  

z ofert wykonawców, którzy potwierdzili spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

wezwanie  Odwołującego  do  złożenia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  1  Pzp  jako 

wykonawcy z kolejną najwyższą punktacją, 

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów wskazanych w  odwołaniu 

na okoliczności wskazane w dalszej części uzasadnienia. 

W dniu 16.12.2020r. O

dwołujący otrzymał od Zamawiającego pismo o wyborze oferty 

Konsorcjum  ARTLAS  dotycz

ącej  pakietu  nr  II  (obręb  Katrynka).  Odwołanie  wniesiono  

z  zachowaniem  ustawowego  terminu,  kopia  odwołania  została  prawidłowo  przekazana 

Zamawiającemu, a Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na rachunek UZP.  

Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2,  3  i  5  ustawy  PZP  poprzez  nie  odrzucenie  oferty 

wykonawcy podlegającego wykluczeniu w zw. z art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP z uwagi na 

nie

przedłożenie  dokumentu  aktualnego  na  dzień  jego  złożenia  zgodnego  z  wezwaniem 

Zamawiającego oraz art. 26 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 i art. 22 ust. 1 pkt 1 

ustawy  PZP  oraz  pkt  7.1  lit  d  SIWZ  z  uwagi  na  niezastosowanie  i  nie  wykluczenie 

Wykonawcy z uwagi na niezłożenie dokumentu aktualnego na dzień złożenia. 

Zgodnie z treścią SIWZ pkt 7.1 „Dokumenty wskazane w pkt. 7.1 lit. b-n Wykonawca 

będzie  zobowiązany  złożyć  w terminie wskazanym  przez  Zamawiającego,  nie krótszym  niż 

10  dni,  określonym  w  wezwaniu  wystosowanym  przez  Zamawiającego  do  Wykonawcy  po 

otwarciu ofert w trybie art. 26 ust 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 7.1 lit. b-

n powinny być 

aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego”. 

Zgodnie  z  art.  26  ust.  1  PZP 

„Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  którego 

wartość  jest  równa  lub  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie 

art.  11  ust.  8; wzywa wykonawcę,  którego  oferta  została najwyżej  oceniona,  do  złożenia w 

wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  10  dni;  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń 

luk dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1”. 

Zamawiający  w  dniu  30.11.2020r.  wystosował  do  Konsorcjum  Artlas  wezwanie  na 

podstawie  art.  26  ust

.  1  PZP.  Zamawiający  zobowiązał  konsorcjum  do  przedłożenia 

dokumentów  w  terminie  do  11.12.2020r.  Zamawiający  wskazał,  iż  dokumenty  mają  być 

aktualn

e na dzień ich złożenia.  

Konsorcjum  Artlas 

w  odpowiedzi  na  wezwanie  oraz  określoną  konieczność 

przedłożenia  dokumentu  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  przedłożył 

potwierdzenie salda rachunku bankowego z dnia 20.10.2020r. (data wydruku 2020- 10-20 g. 


Zdaniem Odwołującego Konsorcjum Artlas winno było złożyć oświadczenie dotyczące 

jego stanu majątkowego ważne na dzień złożenia oświadczania. Konsorcjum nie przedłożyło 

ważnego oświadczenia. 

Zgodnie 

§  2  pkt  2  ppkt  3  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  

w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.U.2020.1282  t.j.)  w  celu  potwierdzenia 

spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji 

dotyczących  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  zamawiający  może  żądać  informacji 

banku  tub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość 

posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy,  w  okresie  nie 

wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

Niemniej  jednak  mając  na  uwadze  możliwość  wystąpienia  konieczności  weryfikacji 

składanych dokumentów, bądź potwierdzenia np. sytuacji ekonomicznej Zamawiający może 

wezwać w celu potwierdzenia stanu Wykonawcy do przedłożenia dokumentów, co też miało 

miejsce  w  tym  przypadku.  Wykonawca  na  wezwanie  Zamawiającego  zobowiązany  jest  do 

złożenia  dokumentów  ważnych  na  dzień  ich  złożenia.  Wykonawca  w  tym  przypadku 

przedłożył wydruk z konta z dnia 20.10.2020r., składając taki dokument w dniu 3.12.2020r., 

był  on  już  nieważny  i  niezgodny  z  wymogami  ustawy  PZP  oraz  pkt  7.1  SIWZ  i  treścią 

wezwania Zamawiającego z dnia 30.11.2020. 

Oświadczenia  lub  dokumenty  składane  na  wezwanie  powinny  potwierdzać  brak 

podstaw do wykluczenia na moment ich złożenia w czasie teraźniejszym, w odniesieniu  do 

aktualnego  stanu  faktycznego,  ty

m  samym  potwierdzając  także,  że  aktualne  pozostają 

okoliczności wskazane w oświadczeniu wstępnym. 

W  ocenie  Odwołującego  oferta  konsorcjum  ARTLAS  winna  zostać  odrzucona,  

a wcześniej Konsorcjum zostać wykluczone. 

W  odniesieniu  co  do  ważności  dokumentów  na  dzień  ich  złożenia  oraz  słuszności 

stanowiska Odwołującego  wskazano  następuje  orzeczenia  Izby:  KIO  2249/16,  KIO  366/17, 

KIO 352/17, KIO 785/17. 

Odwołujący  poinformował  Zamawiającego  o  zauważonych  nieprawidłowościach  

w  dokumentach  Konsorcjum  pismami  z  dnia  14.12.20

20r. oraz w szczególności w  zakresie 

potwierdzenia  salda  w  piśmie  z  dnia  18.12.2020r.  W  odpowiedzi  Zamawiający  udzielił 

odpowiedzi błędnie uznając, iż dokument potwierdzający zdolności finansowe jest ważny. 

Odwołujący nadmienił również o braku ważności certyfikatu dotyczącego podpisu na 

dzień jego weryfikacji dotyczącego załącznika 7. 


Odwołującego stoi na stanowisku, iż, przedłożony dokument nie był ważny na dzień 

jego  złożenia,  a  co  za  tym  idzie  oferta  Konsorcjum  ARTLAS  nie  mogła  zostać  wybrana, 

wykonawca winien 

być wykluczony, a oferta odrzucona. 

Zarzut naruszenia art. 22d us

t. 2 ustawy Pzp poprzez pominięcie przy ocenie ofert faktu, że 

zaangażowanie zasobów osobowych wybranego w inne przedsięwzięcia gospodarcze może 

mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia i w tym zakresie zaniechanie wykluczenia 

wybranego konsorcjum z p

ostępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Zarzut naruszenia 

art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 

24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  p

ostępowania wykonawcy 

mimo, iż nie wykazał on spełniania na dzień składania ofert warunku udziału w postępowaniu 

w  zakresie  zdolności  technicznej  i  osobowej  (pracowników)  wymaganej  zgodnie  z  SIWZ,  

a  także  zaniechanie  wykluczenia,  mimo  iż  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa  wp

rowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie 

podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wymaganej 

zdolności finansowej i ekonomicznej, technicznej. 

Zarzut  naruszenia  art.  24aa  -  poprzez  jego  nie  zastosowa

nie  w  wystarczającym  stopniu  

w  związku  z  uzasadnioną  wątpliwością  co  do  możliwości  wykonawcy  w  posiadaniu 

wystarczającego  potencjału  do  wykonania  umowy,  posiadania  wystarczającej  liczby  osób  - 

pracowników do wykonania umowy, niepotwierdzonej sytuacji finansowej. 

Zarzut  naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp w zw. z art. 3 oraz art. 10 ust. 1 i 14 Ustawy  

o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  przez  jego  błędne  niezastosowanie  i  nieodrzucenie 

oferty Konsorcjum ARTLAS, 

mimo że oferta złożona przez wykonawcę nie odpowiada treści 

SIWZ,  bowiem  przedstawione  przez  wykonawcę  wyroby  nie  potwierdzały  faktu  spełniania 

wymogów przewidzianych w SIWZ, stoją w sprzeczności z warunkami określonymi w SIWZ; 

nie potwierdzają zdolności do możliwości wykonania zadania. 

Zarzut naruszenia art. 24 ust 1 pkt 12, 16 i 17w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 poprzez niewykazanie 

spełniania  warunków  określonych  w  SIWZ  oraz  złożenie  informacji  w  treści  oferty 

wprowadzających  w  błąd  co  do  jego  możliwości  potencjału  technicznego,  osobowego  

i finansowego, 

Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1, art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22d ust. 2 z 

uwagi  na  niewykazanie  przez  Konsorcjum  ARTLAS  jego  potencjału  technicznego, 

osobowego i finansowego zgodnie z warunkami SIWZ. 

Zarzut  naruszenia  art.  7 

ust.  1  Pzp  w  związku  ze  wskazywanymi  powyżej  naruszeniami 

poprzez  przeprowadzenie  postępowania  w  sposób  nie  zapewniający  zachowania  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Zarzut  naruszenia 

art.  7  ust.  3  Pzp  poprzez  udzielenie  zamówienia  wykonawcy,  którego 

oferta nie może być wybrana w zgodzie z przepisami Pzp. 


Odwołujący  podkreślił,  że  Konsorcjum  ARTLAS  w  odniesieniu  do  składanych  przez 

niego  ofert, 

zarówno  samodzielnie,  jak  i  w  ramach  konsorcjum  wykazuje  udział  

i  wykorzystanie  tych  samych 

osób,  maszyn  oraz  doświadczenie.  Przedmiotowe  celowe 

działanie  oferenta,  mogło  prowadzić  do  celowego  wprowadzenia  w  błąd  Zamawiającego,  

a co za tym idzie do wyboru oferty z 

naruszeniem obowiązujących przepisów oraz przy nie 

spełnianiu warunków określonych w SIWZ. 

Na  uwagę  zasługuje  celowe  wprowadzanie  w  błąd  Zamawiającego  w  postępowaniu 

ogłoszonym  przez  Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe 

Nadleśnictwo  Żednia  -  Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie 

Nadleśnictwa Żednia w roku 2021 w ramach pakietu IV, polegające na wskazaniu osób bez 

ich  wiedzy  do  udziału  w  ramach  realizacji  zadania  w  celu  wykazania  spełniania  warunków 

(jako  dowód  Odwołujący  złożył  oświadczenie  S.  O.  -  podpisane  elektronicznie).  

W przesłanej do Zamawiającego informacji wskazano również zauważone nieprawidłowości 

odnoszące się do udziału osób w komisji przetargowej, które winne były być wykluczone.  

Biorąc powyższe argumenty pod uwagę Odwołujący stwierdził, iż oferta Konsorcjum 

ARTLAS 

podlegała  odrzuceniu,  a  przynajmniej  uzasadnionym  było  podjęcie  czynności 

mających na celu szczegółowe i gruntowne zbadanie prawdziwości złożonych dokumentów  

i oświadczeń. Zamawiający takich czynności nie podjął, pomimo uzasadnionej konieczności 

zbadania  oferty  Konsorcjum. 

Zdaniem  Odwołującego  takie  działania  Konsorcjum  ARTLAS 

wypełnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, określonego w art. 3 ust. 1, art. 10 ust. 1 

oraz art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Odwołujący podał w  wątpliwość możliwości udziału konsorcjum ARTLAS należytego 

wykonania  zadania  przez  składanie  ofert  w  kilku  postępowaniach  jednocześnie, 

samodzielnie i w ramach konsorcjum. Jako przykłady wskazano postępowania:  

Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Krynki  - 

Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Krynki  

w roku 2021 - ARTLAS A. B. - oferta nr 3 pakiet III, 

Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Waliły  -  Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Waliły  

w roku 2021 - ARTLAS A. B. w ramach Konsorcjum - Oferta nr 2 Pakiet nr 1,2 i 3; 

Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

DOJLIDY  - 

Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa 

DOJLIDY w roku 2021 - pakiet 2; 

Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Żednia  -  Wykonywanie  usług  ż  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Żednia  

w roku 2021. 


Waru

nki  udziału  w  zakresie  potencjału  osobowego  oraz  technicznego  zostały 

określone  w  pkt  6.2.  ppkt  3b  oraz  3c  SIWZ  odrębnie  dla  każdego  Pakietu.  Zamawiający 

stawiał  warunek  dysponowania  określonymi  specjalistycznymi  pojazdami  oraz  osobami  

o odpowiednich komp

etencjach, niezbędnymi do realizacji zamówienia. Rodzaj niezbędnych 

maszyn/pojazdów  oraz  kategorie  osób  opisane  zostały  w  poszczególnych.  Pakietach  

w sposób tożsamy, różna była jedynie liczba osób posiadających uprawnienia do pracy.  

Jednocześnie w pkt 3.5 SIWZ Zamawiający wymagał zatrudnienia przez wykonawcę 

(lub podwykonawcę) na umowę o pracę osób wykonujących czynności wchodzące  w skład 

przedmiotu  zamówienia  polegające  na  pozyskaniu  i  zrywce  surowca  drzewnego,  jeżeli 

wykonanie  tych  czynności  polega  na  wykonywaniu  pracy  w  sposób  określony  w  Kodeksie 

pracy.  Dodatkowo  w  odniesieniu  do  sposobu  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego  potencjału  osobowego,  w  pkt  6.5  ppkt  2  SIWZ  Zamawiający  zamieścił 

zastrzeżenie,  zgodnie  z  którym  jeżeli  Wykonawca  ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia  na 

kilka Pakietów, to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

wskazać  tego  samego  doświadczenia,  tych  samych  osób,  tych  samych  urządzeń 

przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego w więcej 

niż  jednym  Pakiecie.  Tym  samym  Zamawiający  wyraźnie  zaakcentował  zwłaszcza  rolę 

potencjału  osobowego  oraz  technicznego  wykonawcy  wymaganego  w  ramach  warunków 

udziału w postępowaniu, który weryfikowany jest przed  udzieleniem zamówienia nie w celu 

formalnego  dopełnienia  procedury  i  oceny  złożonych  dokumentów,  lecz  dla 

zagwarantowania, że zasób przedstawiony w ofercie faktycznie będzie wykorzystany później 

na etapie realizacji umowy. 

Kons

ekwentnie  też,  we  wzorze  umowy  Zamawiający  zamieścił  następujące 

zobowiązanie  wykonawcy:  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  poszczególnych 

prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie; natomiast 

w  załącznikach  12  i  13  zostały  wskazane  osoby  oraz  maszyny  które  mają  zostać 

wykorzystane w trakcie realizacji umowy.  

W

ykazanie tych samych maszyn oraz osób na dzień składania ofert w kilku ofertach 

stanowi istotne naruszenie przepisów, gdyż na dzień składania ofert niemożliwym było, aby 

osoby oraz maszyny mogły być wykorzystane jednocześnie w kliku miejscach jednocześnie, 

a zakres prac i odległość miejsca wykonywania umowy uniemożliwia ich chwilowe używanie i 

ciągłe przemieszczanie. 

M

ając  na  uwadze  wskazywanie  osób  bez  ich  wiedzy  można  podać  w  wątpliwości 

również  prawdziwość  pozostałych  informacji  wskazywanych  przez  konsorcjum  ARTLAS. 

Zamawiający  pomimo  posiadanej  wiedzy  o  możliwości  złożenia  nieprawdziwych  lub 

niepełnych  informacji,  nie  podjął  kroków  w  celu  wyjaśnienia  ewentualnych  twierdzeń,  


w  szczególności  dotyczących  posiadanych  zasobów  finansowych,  technicznych  czy  też 

zawartych umów o pracę z pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.  

W ocenie Odwołującego  należy  poddać sprawdzeniu w  szczególności  prawdziwość: 

czy  wskazane  w  wykazie  maszyny  są  zarejestrowane,  użyczone,  bądź  też  leasingowane 

przez  konsorcjum 

ARTLAS  na  dzień  składania  oferty.  Nie  sposób  zgodzić  się  

z okolicznością, iż wykazanie nr VlN może być w zaistniałej okoliczności prawdziwe.  Samo 

podanie  nr  VIN  nie  świadczy  o  możliwości  wykorzystania  maszyn  w  ramach  realizacji 

zamówienia, a pozyskanie nr VIN maszyn można zrobić chociażby spisując ich nr z ogłoszeń 

o sprzedaży maszyn. 

Mając  na  uwadze  wskazanie  Pana  S.  O.  w  ramach  postępowania  prowadzonego 

przez  Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 

Żednia - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Żednia w 

roku 2021 bez jego zgody i 

wiedzy jako spełnianie warunków, należy sprawdzić wskazane w 

ofercie  informacje  dotyczące  spełniania  warunków  SIWZ,  w  tym  możliwości  osobowe 

skierowane  do  realizacji  zamówienia  w  tym,  czy  wskazane  osoby  posiadają  stosowne 

uprawnienia, 

legalność 

pobytu, 

prawidłowość 

podpisanych 

umów  

o  pracę  na  dzień  złożenia  oferty  -  poprzez  przedłożenie  opłaconych  do  ZUS  składek  za 

miesiąc listopad i grudzień 2020r. 

Odwołujący  dodał,  iż  w  ramach  udziału  w  postępowaniach  u  zamawiających 

konsorcjum 

ARTLAS wskazuje to samo doświadczenie. 

Zgodnie  z  pkt  6.6  SIWZ  zaangażowanie  w  innych  postępowaniach  zasobów 

technicznych  -  osobowych  i  maszynowych  ma  istotnie  negatywny  skutek  na  realizacje 

zamówienia  i  uzasadnia  obawę,  iż  Konsorcjum  nie  będzie  w  stanie  należycie  wykonać 

umowy. 

Zgodnie z art. 22d ust. 1 i 2 ustawy PZP 

w odniesieniu do zasobów osobowych oraz 

technicznych,  które  pełnią  doniosłą  rolę  przy  wykonaniu  zamówienia,  zamawiający  ma 

szczególne  uprawnienie  do  stwierdzenia  na  każdym  etapie,  że  wykonawca  nie  posiada 

wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych 

wykonawcy  w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ 

na realizację zamówienia. Tym samym w przepisach ustawy Pzp, rozporządzenia w sprawie 

dokumentów  oraz  w  treści  SIWZ  wprost  i  jednoznacznie  przesądzono,  że  osoby  i  sprzęt 

wskazane  przez  wykonawcę  w  ofercie  powinny  być  dla  wykonawcy  nie  tyle  dostępne  

w ogólności, na potrzeby prowadzenia przez niego działalności jako takiej, lecz powinny być 

one dostępne na potrzeby wykonania konkretnego zaoferowanego świadczenia. Konsorcjum 

powinno dysponować konkretnymi maszynami i pojazdami wskazanymi w wykazie urządzeń 

technicznych  oraz  konkretnymi  osobami  wskazanymi  w  wykazie  osób  skierowanych  do 


realizacji  zamówienia  w  taki  sposób,  aby  możliwe  było  terminowe  i  jakościowe  wykonanie 

wszystkich prac przewidzianych w SIWZ.  

W po

stępowaniu ogłoszonym przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żednia pakiet nr 3 wskazano m.in. pracowników R. O. oraz 

R. Y., 

którzy to zostali również wskazani jako wykonujący urnowe w ramach oferty i realizacji 

zadania 

w  przedmiotowym  postępowaniu.  Jednocześnie  te  same  osoby  zostały  wskazane 

j

ako  wykonujący  umowę  w  ramach  oferty  i  realizacji  zadania  nr  2  w  postępowaniu 

ogłoszonym  przez  Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe 

Nadleśnictwo  DOJLIDY  -  Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie 

Nadleśnictwa DOJLIDY w roku 2021. ARTLAS wskazał  w postępowaniu ogłoszonym przez 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo - Żednia Nr 

5 postępowania m.in. pracowników R. V., Ż. Ł., J. S., którzy to zostali również wskazani jako 

wykonujący  umowę  w  ramach  oferty  i  realizacji  tego  zadania.  Te  same  osoby  zostały 

wskazane jako wykonujący umowę w ramach oferty i realizacji zadania nr 2 w postępowaniu 

ogłoszonym  przez  Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe 

Nadleśnictwo  DOJLIDY  -  Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie 

Nadleśnictwa DOJLIDY w roku 2021.. 

Podobne  działanie  co  do  przepisywania  i  dublowania  osób  zostało  dokonane  

w  ofercie  do  postępowania  ogłoszonego  przez  Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo 

Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Krynki  -  Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki 

leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Krynki  w  roku  2021  -  Nr  postępowania:  SA.270.6.2020  - 

poprzez  kilkukrotne  wskazanie 

tych  samych  osób.  Odwołujący  przedstawił  zestawienie  

w jakich pakietach i postępowaniach zostały wykazane poszczególne osoby ujęte w wykazie 

osób konsorcjum AARTLAS.  

Mając  na  uwadze  zakres  i  ilość  prac  koniecznych  do  wykonania  zadań,  nie  jest 

możliwym,  aby  jednocześnie  osoby  mogły  brać  udział  w  ramach  realizacji  kilku  zadań.  

innych postępowaniach w  stosunku  do  wskazanych osób w  zależności  od  potrzeby  były 

wskazywane  różne  obowiązki.  Biorąc  pod  uwagę  również  konieczność  posiadania 

zatrudnionych  kilkudzi

esięciu  pilarzy  i  złożonych  ofert  w  ramach  postępowań  ogłoszonych 

przez  Skarb  Państwa/różne  Nadleśnictwa  w  ocenie  Odwołującego  koniecznym  jest  łączne 

udokumentowanie  zatrudnienia  przez  przedstawienie 

druków  ZUS  -  DRA  celem 

potwierdzenia 

spełnienia  warunków  o  posiadaniu  wystarczających  zasobów  pracowników 

oraz potwierdzeń uiszczonych składek przynajmniej za miesiące listopad i grudzień 2020. 

Podobna  sytuacja  przedstawia  się  co  do  przedstawionych  maszyn  które  uległy 

zdublowaniu: 

Harwester  Komatsu  901TX  nr  seryjny  9011011454  - 

ARTLAS  wskazał  w  dwóch 

postępowaniach; 


Forwarder  Valmet  830  nr  seryjny  311162  - 

ARTLAS  wskazał  w  trzech 

postępowaniach; 

Ciągnik  BELARUS  920  nr  seryjny  233690,  Ciągnik  N/ALTRA  900-4  nr  id.  L36326 

ARTLAS wskazał w dwóch postępowaniach; 

Pług do przygotowania gleby typu LP2 ARTLAS wskazał w trzech postępowaniach.  

Mając  na  uwadze  zakres  i  ilość  prac  koniecznych  do  wykonania  zadań  nie  jest 

możliwym, aby jednocześnie maszyny mogły brać udział w ramach realizacji kilku zadań. 

Zgodnie 

z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  Zamawiający  zobowiązany  jest  do 

odrzucenia oferty, gdy jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający musi stosować się 

do  pełnej  treści  normy,  bo  nie  wyłączył  w  specyfikacji  (ani  w  zmianach  do  specyfikacji) 

zakresu  zamówienia,  w  którym  wykonawcy  (a  także  zamawiający)  mogliby  dokonać 

odstępstw od pełnego brzmienia normy i tym samym do pierwotnego brzmienia specyfikacji. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz 

równe  traktowanie  wykonawców.  Szczególnie  istotny  jest  tu  etap  przygotowania  oraz  opis 

przedmiotu zamówienia. Są to w praktyce najistotniejsze elementy postępowania, od których 

zależy możliwość ubiegania się o zamówienie oraz możliwość złożenia oferty. Ukształtowana 

w  postępowaniu  treść  SIWZ  jest  wiążąca  nie  tylko  dla  wykonawców,  ale  także  dla 

Zamawiającego.  Zamawiającemu  na  etanie  badania  i  oceny  ofert  nie  wolno  swobodnie 

interpretować  postanowień  SIWZ  i  odstępować  od  ustanowionych  wymogów  (w  tym  ich 

zawężać  czy  rozszerzać),  prowadziłoby  to  bowiem  do  naruszenia  zasady  równego 

traktowania  wykonawców.  Na  etapie  badania  i  oceny  ofert  niedopuszczalne  jest 

dokonywanie  przez  Zamawiającego  jakichkolwiek  zmian  w  zakresie  interpretacji  wymogów 

SIWZ oraz dokonywanie badania i oceny ofert z pominięciem wymagań narzuconych treścią 

SIWZ  czy 

też  z  uwzględnieniem  wymagań  z  treści  SIWZ  jednoznacznie  nie  wynikających 

albo bardziej rygorystycznych niż pierwotnie ustalone. 

Powyższe  uzasadnia  oczekiwanie,  że  oferty  będą  spełniać  warunki  określone  

w  SIWZ.  Ponadto  określenie  warunków  w  SIWZ  powoduje,  iż  oferenci  muszą  się  do  nich 

dostosować i liczą, iż pozostali oferenci złożą oferty spełniające warunki w SIWZ, a wykażą 

kilkukrotnie  te  same  zasoby  techniczne  co  do  maszyn  oraz  te  same  osoby,  a  ponadto 

celowego 

próbowali  będą  wprowadzić  w  błąd  Zamawiającego  wykazując  osoby  bez  ich 

zgody i wiedzy. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  dnia  28  kwietnia  2011  r.,  KIO  788/11, 

wska

zała,  że:  „(...)  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  ma  miejsce  w  szczególności  

w  sytuacji,  gdy  oferowany  przedmiot  zamówienia  nie  odpowiada  przedmiotowi  opisanemu  

w SIWZ co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących 

wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Treść  oferty  jest  zobowiązaniem  wykonawcy  do 


zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  na  rzecz  Zamawiającego  na  warunkach  określonych 

w  SIWZ,  jeśli  oferta  złożona  przez  wykonawcę  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  

i zost

anie z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 89 ust. 1 

pkt  2  p.z.p.  oferta  podlega  odrzuceniu  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  SIWZ  

z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  p.z.p,,  tj.  jeżeli  niezgodność  treści  oferty  z  SIWZ  nie 

może  zostać  poprawiona  jako  omyłka  niepowodująca  istotnych  zmian  w  treści  oferty. 

Niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  powinna  podlegać  ocenie  z  uwzględnieniem 

pojęcia oferty zdefiniowanego wart. 66 k.c., czyli jako niezgodność treści oświadczenia  woli 

wykonawcy  z  oczekiwaniami  Zamawiającego  zawartymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, w odniesieniu do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia”. 

T

reść  SIWZ  jest  ustalana  przez  Zamawiającego,  jest  on  jej  autorem  i  w  granicach 

określonych  ustawą  PZP  kreuje  zarówno  jej  zawartość,  jak  i  przyszłe  zobowiązania  stron. 

Zamawiający  powinien  dochować  należytej  staranności  w  formułowaniu  zapisów  SIWZ  

w  tym  opisu  przedmiotu  zamówienia,  czy  wzoru  przyszłej  umowy  bądź  istotnych  dla  stron 

postanowień,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie 

zamówienia publicznego. Ma to znaczenie dla późniejszej oceny zgodności złożonych ofert  

z postanowieniami wyspecyfikowanymi przez Zamawiającego. 

Dokonanie  wyboru  oferty  niezgodnej  z  przewidzi

anymi  warunkami  w  SIWZ  może 

prowadzić  do  naruszenia  również  zasad  uczciwej  konkurencji  oraz  wydatkowania  środków 

publicznych  w  naruszeniu  z  obowiązującymi  przepisami.  Dokonanie  wyboru  oferty  

z  oferowanymi  wyrobami, 

które  nie  będą  używane  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  stanowi 

istotne nadużycie i postępowanie naruszające obowiązujące przepisy. 

Reasumując  stanowisko  Odwołującego  podkreślił,  że  wniesienie  odwołania  jest  

w  pełni  uzasadnione,  a  co  za  tym  idzie  koniecznym  jest  ponowna  analiza  zebranego 

materiału  w  ramach  prowadzonego postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego. W 

tym stanie rzeczy 

Odwołujący wnosił jak we wstępie. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy,  jak również  biorąc 

pod  uwagę  oświadczenia  i stanowiska  zawarte  w SIWZ,  złożonych  w  postępowaniu  

o udzieleni

e zamówienia ofertach, wyjaśnieniach, odwołaniu, a także wyrażone ustnie  

i  pisemnie  na  rozprawie  i  odnotowane  w 

protokole,  Izba  ustaliła  i zważyła,  

co następuje: 

Ustalono,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania  w  całości  w  trybie  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp  i  nie  stwierdziwszy  ich,  Izba 

skierowała odwołanie na rozprawę. 


Ustalono 

dalej, 

że 

wykonawca 

wnoszący 

odwołanie 

posiada 

interes  

w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  

w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwość dokonania w sposób nieprawidłowy 

c

zynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty  Wykonawcy, 

której  ważność  i  prawidłowość  jest  kwestionowana,  pozbawia  Odwołującego  możliwości 

uzyskania  zamówienia.  Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do 

rozpoznania odwołania, wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Do postępowania odwoławczego zgłoszenie przystąpienia po stronie Zamawiającego 

złożyli  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  

w  składzie:  (1)  A.  B.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  ARTLAS  A.  B.  z 

siedzibą  w  Michałowie  (Lider);  (2)  A.  C.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

CARPINUS  A.  C. 

z  siedzibą  w  Waliłach  (Partner)  oraz  (3)  J.  C.  prowadząca  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  CARPINUS  PLUS  J.  C.  z  siedzibą  w  Waliłach  (Partner).  Izba 

potwierdziła  skuteczność  przystąpienia.  Przystępujący  przedstawił  stanowisko  pisemne, 

wnosząc o oddalenie odwołania jako całkowicie bezzasadnego.  

Zamawiający na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy PZP złożył pisemną odpowiedź na 

odwołanie, w której wnosił o jego oddalenie w całości.  

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2,3,5 w zw. z art. 26 ust. 1 i art. 

24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp 

dotyczącego  terminu  ważności  dokumentu 

potwierdzającego  warunek  udziału  Zamawiający  podkreślił,  że  zgodnie  z  §  2  ust.  2  pkt  3 

rozporządzenia o dokumentach w ramach weryfikacji sytuacji finansowej zamawiający może 

żądać  informacji  z  banku  lub  SKOK  potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków 

finansowych  lub  zdolność  kredytową,  w  okresie  nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed 

terminem składania ofert.  

Zgodnie  z  zapisami  SIWZ  termin  składania  ofert  upływał  w  dniu  17  listopada  2020 

roku  o  godz. 

9.00.  Tym  samym  dokument  wystawiony  z  dniem  20  października  2020  roku 

spełnia powyższe kryteria.  

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 22d ust. 2, art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 22 ust. 1 

pkt  2  oraz  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  art.  24aa  ustawy  PZP  dotyczących  spełnienia  warunków 

zdolności  technicznej  i  osobowej  pracowników  wymaganej  w  SIWZ  Zamawiający  podniósł, 

że  warunki  dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  odnosiły  się  do  doświadczenia, 

potencjału  technicznego  oraz  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia.  


Odwołujący  zarzuca,  że  konsorcjum  ARTLAS  przy  pomocy  tego  samego  potencjału 

technicznego i osób, którego posiadanie wykazał w prowadzonym postępowaniu, wykonuje 

albo  będzie  wykonywał  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  w  zakresie  gospodarki  leśnej  

w innych jednostkach Lasów Państwowych.  

W  ocenie  Zamawiającego  samo  zaangażowanie  zasobów  w  inne  przedsięwzięcia 

gospodarcze nie powoduje automatycznie utraty zdolności do realizacji danego zamówienia 

przez wykonawcę. Kolizja będzie miała dopiero miejsce wtedy, gdy okaże się, że nie będzie 

możliwe  pogodzenie  użycia  tego  potencjału  równocześnie  przy  realizacji  przedmiotowego 

zamówienia z innymi przedsięwzięciami gospodarczymi.  

Zdolność  techniczna  i  zawodowa  byłą  badana  pod  kątem  możliwości  realizacji 

zamówienia  na  założonym  przez  Zamawiającego  odpowiednim  poziomie  jakości. 

Zamawiający  nie  ma  pełnej  i  obiektywnej  wiedzy,  że  realizowane  zamówienie  może  być 

zagrożone  przez  inne  przedsięwzięcie,  w  którym  te  same  osoby  i  sprzęt  już  występują.  

W  SIWZ  brak  jest  jakiegokolwiek  zastrzeżenia,  że  niedopuszczalne  jest  wykonywanie 

równolegle  innych  zadań  przez  ten  sam  sprzęt  lub  te  same  osoby  w  sąsiednich 

Nadleśnictwach.  Zamawiający  nie  określił  jakiegokolwiek  harmonogramu  czasowego 

wykonywania  prze

dmiotu  zamówienia,  z  którego  wynikałoby  zaangażowanie  zasobów 

technicznych  i  osobowych  w  realizację  zamówienia  w  ściśle  określonych  przedziałach 

czasowych.  Sam  fakt  powoływania  się  na  te  same  zasoby  sprzętowe  w  różnych  ofertach  

i  postępowaniach  nie  oznacza,  że  zasoby  te  są  faktycznie  zaangażowane  w  inne 

przedsięwzięcia gospodarcze. Wykonawcy jako podmioty aktywnie działające w branży biorą 

udział w licznych przetargach, składają oferty, nie mając gwarancji, które zamówienia będą 

ostatecznie realizować. Ustawa PZP, jak i przepisy wykonawcze nie zawierają postanowień 

nakazujących  zamawiającemu  ustalać,  w  jakich  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia 

dany  wykonawca  złożył  oferty  i  jakie  narzędzia  wykazał  (tak  wyrok  KIO  z  dnia  9  marca 

2017r., sygn. akt KIO 352/17 oraz wyrok KIO z dnia 5 marca 2020r., sygn. akt KIO 296/20, 

wyrok KIO z dnia 28 września 2020r., sygn. akt KIO 2214/20).  

Odnosząc  się  do  zarzutu  braku  ważności  certyfikatu  podpisu  na  dzień  jego 

weryfikacji,  Zamawiający  podkreślił,  że  kwalifikowane  podpisy  elektroniczne  wystawiane  są 

przez dostawców kwalifikowanej usługi zaufania będących podmiotami świadczącymi usługi 

certyfikacyjne.  Podmioty  takie  są  wpisane  do  rejestru  ministra  ds.  informatyzacji 

prowadzonego przez Narodowe Centrum  Certyfikacji. NCC  tworzy  i  wydaje kwalifikowanym 

dostawcom  usług  zaufania  certyfikaty  służące  do  weryfikacji  zaawansowanych  podpisów 

elektronicznych.  Na  stronie  internetowej  NCC  znajduje  się  rejestr  podmiotów 

udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W Polsce są to: 

1)  Asseco Data Systems SA - Certum 

2)  EuroCert; 


3)  Krajowa Izba Rozliczeniowa SA 

– Szafir; 

4)  Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy 

– CenCert; 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA – Sigillum. 

W  raporcie  weryfikacji  podpisu  (wystawca  certyfikatu:  Centrum  Kwalifikacyjne  EuroCert) 

widnieje  status  podpisu  Pana  B. 

jako  „Niekompletnie  zweryfikowany”  (błąd  kontroli  czasu). 

Weryfikacja nastąpiła w dniu 18 listopada 2020 roku o godz. 13.05, natomiast certyfikat był 

ważny do dnia 18 listopada 2020 roku do godz. 10.05. W momencie składania podpisu pod 

oświadczeniem o braku przynależności do grupy kapitałowej (w dniu 17 listopada 2020 roku 

o godz. 20.04) podpis był prawidłowo złożony, czego potwierdzeniem jest raport weryfikacji 

wystawiony przez Szafir z dnia 19 listopada 2020 roku.  

W tym stanie rzeczy Zamawiający uważa odwołanie za niezasadne.  

Z dokumentacji postepowania przekazanej przez Zamawiającego do Izby na nośniku 

elektronicznym  wynika,  że  przedmiotem  zamówienia  są  usługi  z  zakresu  gospodarki  leśnej 

zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm. 

– „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu 

hodowli  i  ochrony  lasu,  ochrony  przeciwpożarowej,  pozyskania  i  zrywki  drewna  oraz 

gospodarki  nasienno 

–  szkółkarskiej  oraz  pozostałe  prace  leśne,  do  wykonania  na  terenie 

Nadleśnictwa  DOJLIDY  w  roku  2021.  Przedmiot  zamówienia  podzielono  na  5  pakietów. 

Zamawiający  wymagał,  by  Wykonawca  zapewnił  wystarczającą  ilość  sprzętu  oraz 

pracowników  w  celu  równomiernego  pozyskania  i  zrywki  w  leśnictwach  wchodzących  

w skład danego pakietu. Wykonawca mógł złożyć ofertę na jeden lub większą ilość pakietów. 

Oferta złożona na dany pakiet musiała obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ 

dla tego pakietu. 

Zamawiający pakietach I, II i III wymagał zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące 

w  skład  przedmiotu  zamówienia  polegające  na  pozyskaniu  i  zrywce  surowca  drzewnego, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.  

W  postępowaniu  mogli  brać  udział  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegali  wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia i spełniali następujące warunki udziału: 

a)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, 

zostanie  spełniony,  jeśli  Wykonawca  wykaże,  że  posiada  środki  finansowe  lub 

zdolność kredytową nie mniejszą niż: dla pakietu II w wysokości 300 000,00 zł; 

b) 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej.  Warunek  ten,  w  zakresie  potencjału 

technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

lub  będzie  dysponować  dla  pakietu  II  co  najmniej  2  szt.  maszyna  leśna  typu 


harwester, co najmniej 

szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych 

do zrywki drewna; 

c) 

Warunek  ten,  w  zakresie  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia,  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeśli  Wykonawca  wykaże,  że  dysponuje 

lub będzie dysponować 

co  najmniej  

osobami,  które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym  szkolenie 

dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 

prac  z  zakresu  gospodarki  leśnej  (Dz.  U.  Nr  161,  poz.  1141)  lub  odpowiadające  im 

uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio  obowiązujących  przepisów  albo 

odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  w  innych  Państwach  Członkowskich  Unii 

Europejskiej;  

co najmniej 

osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub 

posiadającymi  dyplom  ukończenia  studium  zawodowego  świadczenia  usług  na  rzecz 

leśnictwa;  

co  najmniej  

osobą,  która  ukończyła  szkolenie  w  zakresie  pracy  ze  środkami 

chemicznymi  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  8  maja 

2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) 

lub  posiadające  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio 

ob

owiązujących  przepisów  które  uprawniają  do  pracy  w  kontakcie  ze  środkami  ochrony 

roślin. 

Zamawiający  podał  w  SIWZ,  że  jeżeli  Wykonawca  ubiega  się  o  udzielenie 

zamówienia  na  kilka  pakietów,  nie  może  celem  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  

w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym pakiecie:  

1) wartości tego samego doświadczenia,  

2)  tych  samych  osób  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia  do  pełnienia  takich  samych 

funkcji, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru była wskazywana w więcej 

niż w jednym pakiecie;  

3) tego samego potencjału finansowego.  

Na  podstawie  art.  22d  ust.  2  PZP 

Zamawiający  może,  na  każdym  etapie 

postępowania,  uznać,  że  wykonawca  nie  posiada  wymaganych  zdolności,  jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

W  celu  potwierdzenia  braku  podsta

w  do  wykluczenia  z  postępowania  oraz  w  celu 

potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  Wykonawcy  byli  obowiązani 

przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty: 


na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej 

–  informacje  nt.  środków  finansowych  lub  zdolności  kredytowej,  którymi  dysponuje 

wykonawca, k

tóre podać należy w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ;  

na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dot.  technicznej  lub 

zawodowej  w  zakresie  potencjału  technicznego  –  informacje  nt.  ilości  (1)  maszyn  leśnych 

typu harwester, (2) ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, 

którymi  dysponuje  wykonawca,  które  podać  należy  w  Części  IV  lit.  C  (pkt  9)  JEDZ;  należy 

podać informacje nt. rodzaju urządzeń, tj. maszyna leśna typu harwester, ciągnik zrywkowy 

lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna, pług do przygotowania gleby, ich opis tj. marka, 

model  oraz  podstawy  dysponowania,  a  w  przypadku  maszyny  leśnej  typu  harwester, 

ciągnika  zrywkowego  lub  ciągnika  przystosowanego  do  zrywki  drewna  również  numer 

seryjny.  

- na potwierdzeni

e spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub 

zawodowej  w  zakresie  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  – 

informacje  nt.  ilości  (1)  osób  które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym  szkolenie 

dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2006 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 

prac  z  zakresu  gospodarki  leśnej  (Dz.  U.  Nr  161,  poz.  1141)  lub  posiadających 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów 

albo  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  w  innych  Państwach  Członkowskich  Unii 

Europejskiej  oraz  ilości  (2)  osób  nadzoru  z  wykształceniem  leśnym  wyższym,  leśnym 

średnim  lub  posiadających dyplom  ukończenia studium  zawodowego świadczenia usług  na 

rzecz  leśnictwa  oraz  (3)  osób,  które  ukończyły  szkolenie  w  zakresie  pracy  ze  środkami 

chemicznymi  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  8  maja 

2013 roku szkolenia w zakresie 

pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) 

lub  posiadające  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  poprzednio 

obowiązujących  przepisów  które  uprawniają  do  pracy  w  kontakcie  ze  środkami  ochrony 

roślin,  które  podać  należy  w  Części  IV  lit.  C  (pkt  2)  JEDZ;  należy  podać  informacje  nt. 

danych  personalnych  (imię  i  nazwisko)  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są 

wymagane)  oraz  podstawy  dysponow

ania,  a  w  stosunku  do  osób  nadzoru  należy  podać 

również ich wykształcenie. 

Dodatkowo należało również złożyć Wykaz usług, Wykaz osób, Wykaz narzędzi.  

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Izba uznała, że odwołanie w całości podlegało 

oddaleniu. 


Rozpozn

ając zasadność zarzutów naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2,3,5 w zw. z art. 26 

ust.  1  i  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp,  Izba  w  całości  podziela  stanowiska 

zaprezentowane przez Zamawiającego i Przystępującego.  

Zgodnie  z  treścią  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp  zamawiający  przed  udzieleniem 

zamówienia  wzywa  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  

Rozporządzenie  o  dokumentach  stanowi,  że  w  przypadku  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub 

kryteriów  selekcji  dotyczących  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  zamawiający  może 

żądać informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie 

nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Zamawiający  wzywa  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona  do 

złożenia  aktualnych  na  dzień  złożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków 

udziału  w  postępowaniu.  Natomiast  stan  dokumentów  uznawany  za  aktualny  precyzuje 

właśnie  treść  rozporządzenia  o  dokumentach.  Za  „aktualne”  na  dzień  złożenia  zostaną 

uznane  takie  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału,  które  mieszczą  się  

w  czasookresie  wynikającym  z  rozporządzenia  o  dokumentach,  czyli  obrazują  w  tym 

przypadku sytuację finansową lub ekonomiczną wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 

1  miesiąc  przed  terminem  składania  ofert.  W  przedmiotowym  postępowaniu  Przystępujący 

właśnie takie dokumenty przedstawił Zamawiającemu. Złożono bowiem dokument z dnia 20 

października 2020 roku, a więc potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych 

(saldo  rachunku  bankowego)

,  podczas  gdy  termin  składania  ofert  upływał  w  dniu  17 

listopada 2020 roku. Złożony dokument potwierdzał zatem stan środków w okresie krótszym 

niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  wysokość  środków  na  koncie 

potwierdzała  spełnienie  ustalonego  w  postępowaniu  warunku  udziału.  Formy  złożonego 

dokumentu  Odwołujący  nie  kwestionował.  Wobec  powyższego  Zamawiający  nie  miał 

podstaw, by zastosować wobec Przystępującego przepisy ustawy Pzp wskazane w petitum 

odwołania.  Odwołujący  zdaje  się  błędne  utożsamiać  datę  wystawienia  dokumentu 

potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu w stosunku do daty wystosowania przez 

Zamawiającego  wezwania  o  złożenie  dokumentu  (20  października  w  relacji  do  3  grudnia)  

i  stąd  wywodzi  nieważność  przedstawionego  dokumentu  z  przywołanymi  wymogami. 

Tymczasem  złożony  na wezwanie dokumentu uznaje się za aktualny,  w sytuacji gdy  mimo 

upływu  czasu  od  jego  wystawienia  nadal  odzwierciedla  aktualną  sytuację  wykonawcy. 

Termin „aktualny” nie oznacza pochodzący z terminu po składaniu ofert, czy też terminu po 


otrzymaniu  wezwania.  „Aktualny”  oznacz  potwierdzający  sytuację/stan  przedstawiony  

w dokumencie JEDZ przez danego wykonawcę.  

Nie mogły zostać wobec tego uwzględnione również zarzuty naruszenia art. 24 ust. 1 

pkt  16  i  17  ustawy  Pzp.  W  tym  zakresie  w  zasadzie  odwołanie  nie  zawiera  żadnej 

argumentacji  o  charakterze  merytorycznym.  Odwołujący  nie  odnosi  się  w  jakim  zakresie 

Przystępujący  miałby  przedstawić  informacje  nie  odpowiadające  rzeczywistemu  stanowi 

rzeczy, które dodatkowo mogły lub wprowadziły Zamawiającego w błąd.  

Zupełnie  niezrozumiałe  jest  dla  Izby  formułowanie  w  przedmiocie  wykazania 

warunków udziału w postępowaniu zarzutów naruszenia art. 89 ust. ust. 1 pkt 2,3,5 ustawy 

Pzp. Przepisy te odnoszą się do merytorycznej treści oferty, nie znajdują one zastosowania 

do  etapu  badania  przez  Zamawiającego  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia.  Przepis  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  związany  jest  

z  przełożeniem  treści  oferty  w  odniesieniu  do  określenia  przez  danego  wykonawcę 

przedmiotu oferty do wymagań określonych w SIWZ co do przedmiotu zamówienia. Przepis 

odnosi  się  do  wymagań  SIWZ  ujętych  w  treści  oferty  danego  Wykonawcy  zaoferowanego 

zobowiązania,  a  nie  do  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  jak  błędnie 

wyprowadza wniosek Odwołujący.  

W  przypadku  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp 

w  odwołaniu 

stanowisko  Odwołującego  ogranicza  się  do  przytoczenia  postawy  prawnej.  Zarzut  ten  nie 

zawiera  jakiejkolwiek  argumentacji  merytorycznej,  jest  on  wewnętrznie  pusty.  Tym  bardziej 

więc z uwagi na jego budowę nie mógł on stanowić podstawy do uwzględnienia odwołania.  

Zdaniem  składu  orzekającego  Izby  Odwołujący  nieprawidłowo  sformułował  także 

zarzut  naruszenia przez  Zamawiającego  art.  89 ust.  1  pkt  5 ustawy  Pzp,  zgodnie z  którym 

Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Poza brakiem jakiekolwiek uzasadnienia 

naruszenia  podnoszonego  przepisu,  wobec  stanowiska  orzecznictwa  i  doktryny, 

przywołanych  choćby  w  stanowisku  pisemnym  Przystępującego,  przepis  ten  znajduje 

zas

tosowanie  w  postępowaniach  wieloetapowych  (np.  przetarg  ograniczony). W  przypadku 

przetargu nieograniczonego, który znajduje zastosowanie do przedmiotowego postępowania, 

wykluczenie  wykonawcy  z  powodu  niespełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  ma 

miejsce  na  podstawie 

art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp.  Jak  już  jednak  zauważono  w  niniejszym 

orzeczeniu,  zdaniem  Izby  wobec  Przystępującego  nie  zachodziły  przesłanki  jego 

wykluczenia z powodu niewykazania warunku udziału związanego ze zdolnością finansową.  

Poddając  analizie  zasadność  zarzutów  naruszenia  art.  22d  ust.  2  ustawy  Pzp,  to 

zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp

, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 

uznać,  że  wykonawca  nie  posiada  wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów 


technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Niewątpliwie  konstrukcja  instytucji  uregulowanej  w  treści  art.  22d  ust.  2 ustawy  Pzp 

odnosi  się  do  ustalonych  warunków  udziału  w  postępowaniu,  jednak  przede  wszystkim 

odnosi  się  ona  do  faktycznej  zdolności  danego  wykonawcy  do  realizacji  przedmiotu 

zamówienia, a więc dostępnego mu na daną chwilę potencjału technicznego, zawodowego, 

czy  osobowego 

i  jego  zaangażowania  w  inne  przedsięwzięcia,  który  może  wywołać 

negatywny  wpływ  na  realizację  zadania  w  prowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego. Wprowadzenie tej regulacji prawnej miało zapewnić zamawiającym 

urealnienie wymagania od danego wykonawcy  należytego wykonania zamówienia, starania 

się przez wykonawców o zamówienia przekraczające ich możliwości logistyczno-osobowe do 

wykonywania  kilku  przedsięwzięć  gospodarczych  w  jednym  czasie  oraz  koncentracji  na 

danym rynku.  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 

podzielił  je  na  pakiety,  określając,  że Wykonawca  mógł  złożyć  ofertę  na  jeden  lub  większą 

ilość pakietów. Z drugiej strony Zamawiający wprowadził zapis, że  wymaga od Wykonawcy 

j

eżeli ten ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka pakietów, nie może celem wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym pakiecie:  

1) wartości tego samego doświadczenia,  

2)  tych  samych  osób  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia  do  pełnienia  takich  samych 

funkcji, przy czym Z

amawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru była wskazywana w więcej 

niż w jednym pakiecie;  

3) tego samego potencjału finansowego 

Zamawiający  ujął  w  SIWZ  wymagania minimalne  co  do  liczebności  poszczególnych 

brygad 

oraz  podstawowego  zakresu  maszyn  i  narzędzi  niezbędnych  do  wykonania 

przedmiotu  zamówienia.  Specyfikacja  nie  zawierała  jednak  zastrzeżenia,  że  wskazane 

osobowo przez danego Wykonawcę brygady i sprzęt mają być ściśle przypisane do danego 

zobowiązania umownego.  

Ja

wskazywał 

Odwołujący 

część 

pracowników 

brygad 

wymienionych  

w Wykazie osób została w sposób tożsamy przedstawiona przez Przystępującego w innych 

postępowaniach,  w  których  ofertę  złożył  Przystępującego  na  rzecz  innych  Nadleśnictw, 

usytuowanych w pobliżu. 

Dostrzeżenia  w  ocenie  Izby  wymaga,  iż  samo  zaangażowanie  zasobów  w  inne 

przedsięwzięcia  gospodarcze  nie  powoduje  automatycznie  utraty  zdolności  do  realizacji 

danego zamówienia przez wykonawcę i z automatu nie świadczy o możliwości wystąpienia 

negatywnego  wpływu  na  realizację  postępowania  będącego  przedmiotem  oceny.  Istotnym  


z punktu widzenia 

analizowanego przepisu jest bowiem wykazanie czy owo zaangażowanie 

zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze może wywołać negatywny wpływ na realizację 

tego  zamówienia  publicznego.  Pomiędzy  wykorzystaniem  potencjału  wykonawcy  do 

realizacji innych przedsięwzięć gospodarczych, a drugą z przesłanek, dotyczącą możliwości 

wystąpienia  zagrożenia  należytego  wykonania  umowy,  winien  występować  adekwatny 

związek przyczynowy, który należy wykazać. 

W  stanie  faktycznym 

będącym  przedmiotem  rozpoznania  Odwołujący,  podnosząc 

naruszenie  art.  22d  ust. 2  ustawy  Pzp, 

na którym spoczywał ciężar udowodnienia (zgodnie  

z art. 6kc oraz art. 190 ust. 1 ustawy Pzp), 

nie uprawdopodobnił nawet, że zaangażowanie 

zasobów  w  inne  przedsięwzięcia  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację  tego 

zamówienia publicznego. Przedstawiony Izbie materiał dowodowy na powyższą okoliczność 

nie  był  wystarczający.  Choć  Odwołujący  wskazywał,  że  Przystępujący  składał  oferty  

w  rożnych  postępowaniach,  to  nie  wykazał,  że  obecnie  realizuje  on  już  jakąś  umowę  

w  tożsamym  składzie  osobowym,  czy  za  pomocą  tego  samego  sprzętu.  Jak  słusznie 

zauważył  w  stanowisku  pisemnym  Przystępujący  realizuje  on  obecnie  jedną  umowę  dla 

Nadleśnictwa Krynki), a w ramach Konsorcjum wybrano jego ofertę tylko w jednym pakiecie 

(Nadleśnictwo Żednia) i jednym z dwóch pakietach (Nadleśnictwo Waliły). 

Nie  wykazano

,  by  rzeczywiście  ten  poziom  zaangażowania  pracowników  brygad  

i  sprzętu  obywał  się  w  ten  sposób,  by  musieli  być  oni  ściśle  przypisani  do  danej  umowy, 

danego  zadania.  Rozróżnić  bowiem  należy  czynność  potwierdzenia  spełnienia  warunku 

udziału  w  postępowaniu  od  czynności  rzeczywistej  realizacji  przedmiotu  zobowiązania  

i  sposobu  organizacji  pracy  posiadanych  zasobów  pracowniczych.  Trudno  bezwzględnie 

wymagać  od  wykonawców  biorących  udział  w  licznych  postępowaniach  przetargowych  lub 

realizujących  wiele  kontraktów  jednocześnie,  aby  przystępując  do  składania  ofert  musieli 

angażować  każdorazowo  personel  i  sprzęt  dla  danego  postępowania,  wyłączając  go  

z udziału w wykonywaniu innych zadań czy z innych postępowań przetargowych, nie mając 

jednocześnie  wiedzy,  czy  w  rzeczywistości  będą  określone  zamówienie  realizować  oraz 

pewności  co  do  terminu  rozpoczęcia  robót.  Istotne  jest,  czy  w  przypadku  uzyskania 

zamówienia personel i sprzęt wskazany w toku postępowania będzie dostępny na potrzeby 

realizacji danego zadania i czy  wykonawca jest to w stanie wykazać w toku postępowania.  

W  przedmiotowym  postępowaniu  Przystępujący  złożył  ofertę  tylko  w  ramach  pakietu 

drugiego. 

Nawet jeżeli prace w innych Nadleśnictwach wykonywane będą równolegle, to nie 

muszą mieć one tożsamego charakteru i nie jest każdorazowo do ich wykonania niezbędny 

tożsamy zespół osób oraz sprzęt. A przynajmniej założyć należy, iż taka okoliczność będzie 

raczej wyjątkiem niż regułą. Nie jest więc wykluczona taka organizacja pracy, że dane osoby 

i  sprzęt,  stosowanie  do  zakresu  i  wymogów  zadania  do  wykonania  i  potrzeb  oraz 

posiadanych umiejętności będą odpowiednio przesuwane w ramach harmonogramów zadań. 


Odwołujący nie przedstawił dowodów na okoliczność, że harmonogramy wykonywania prac 

w  poszczególnych  jednostkach  Skarbu  Państwa  zajmujących  się  pracami  w  zakresie 

gospodarki  leśnej  pokrywają  się  wzajemnie,  wykonywane  są  w  tożsamych  okresach, 

wy

magany  jest  do  ich realizacji  identyczny  sprzęt  i  zasób  pracowników.  Z  zapisów  umowy  

i  SIZW  wynika,  że  terminy  wykonania  poszczególnych  prac  (w  każdym  z  pakietów)  będą 

określane w zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Dodatkowo  zau

ważyć  należy,  iż  Zamawiający  dopuścił  zmianę  osób  na  inne 

posiadające  co  najmniej  taką  samą  wiedzę  i  kwalifikacje  oraz  wymagane  uprawnienia,  jak 

wymagane  w  SIWZ.  O  planowanej  zmianie  osób  lub  dodatkowych  osobach,  przy  pomocy 

których Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego  na  piśmie  przed  dopuszczeniem  tych  osób  do  wykonywania  prac.  Nie  jest 

więc tak, że skład osobowy przez czas trwania umowy musi mieć charakter niezmienny.  

Aby  skutecznie  wykazać,  że  na  etapie  wykonywania  umowy  sporny  potencjał  nie 

będzie dostępny dla Zamawiającego, co prowadzić powinno do wykluczenia wykonawcy, nie 

można  pominąć  odniesienia  się  do  realiów  realizacji  zamówienia.  Innymi  słowy,  ocena  czy 

Z

amawiający będzie dysponował kadrą  i sprzętem wykonawcy w toku realizacji umowy nie 

może  nie  odnosić  się  do  szeroko  pojętych  warunków  świadczenia  usługi.  Niezbędne  jest 

bowiem  wykazanie,  że  umowa  nie  będzie  realizowana  –  a  przynajmniej  z  przyczyn 

obiektywnych  nie  będzie  mogła  być  wykonywana  –  przez  sporne  zasoby,  i  dopiero  wtedy 

można dokonać oceny czy zaangażowanie personelu jest realne czy fikcyjne i czy przyniesie 

Zamawiającemu  negatywne  skutki.  Jak  już  zauważono  w  uzasadnieniu  niniejszego 

orzeczenia Zamawiający w SIWZ nie wprowadził zapisów o wyłączności pracy na jego rzecz 

określonego personelu i sprzętu. Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotowej umowy nie 

będą otrzymywali wynagrodzenia za gotowość, dostępność tylko dla Zamawiającego.  

Zdaniem  Izby  zaangażowanie  pracowników  i  sprzętu  danego  wykonawcy  może  być 

różne  w  różnych  momentach  wykonywania  prac,  w  zależności  od  potrzeb  Zamawiającego, 

które  również  w  danych  latach  wykonywania zobowiązania umownego mogą przyjąć różną 

wielkość i zakres. Okoliczności te mogą być także zależne choćby od panujących warunków 

pogodowych,  których  w  dłuższym  okresie  nie  da  się  przewidzieć,  a  także  od  wysokości 

środków  na  sfinansowanie  zamówienia,  która  również  z  różnych  przyczyn  leżących  po 

stronie Zamawiającego lub od niego niezależnych może podlegać korektom w zależności od 

bieżących potrzeb jednostki.  

Odwołujący  w  przedstawionej  argumentacji,  tak  w  odwołaniu,  jak  i  na  rozprawie 

ograniczył  się  do  wykazywania  ograniczonej  możliwości  jednoczesnego  wykorzystania 

zasobów osobowych i sprzętowych w różnych umowach zawartych na podobne zakresowo 

prace.  Natomiast  w  przypadku  udowodnienia  negatywnego  wpływu  takiego  rozlokowania 

zasobów  przedsiębiorcy  na  realizację  przedmiotowego  zamówienia  Odwołujący  nie 


przedstawił  żadnych  dowodów.  Należało  zdaniem  składu  dowieść,  że  nie  będzie  możliwe 

takie  podzielenie  posiadanego  potencjału,  by  spowodowało  to  negatywny  wpływ  na 

przedmiotowe zamówienie. W tym zakresie Odwołujący nie przedstawił żadnej argumentacji 

i materiału dowodowego.  

Zupełnie  niezrozumiała  dla  Izby  jest  argumentacja  jakoby  Przystępujący  w  innych 

postępowaniach,  w  których  uczestniczył  wskazywał  osoby  w  wykazach  bez  ich  wiedzy.  

To  zaś  miałoby  prowadzić  do  konieczności  sprawdzenia,  czy  wskazane  osoby  w  tym 

postępowaniu  posiadają  stosowne  uprawnienia,  legalność  pobytu,  prawidłowość 

podpisanych umów o pracę na dzień złożenia oferty. Pomijając, iż okoliczności wskazywania 

osób bez ich wiedzy nie dotyczą przedmiotowego postępowania i są dla niego irrelewantne, 

to Izba zwraca uwagę, iż takie okoliczności winien udowodnić i wykazać Odwołujący, skoro 

jest  stroną twierdzącą.  Dostrzeżenia  i  przypomnienia  wymaga,  iż  postępowanie  przed  Izbą 

ma charakter kontradyktoryjny i do wykazania przedstawianych twierdzeń zobowiązana jest 

Strona,  która  takie  twierdzenia  podnosi.  Izba  w  tym  zakresie  nie  zastępuje  uczestników 

postępowania  odwoławczego.  Tymczasem  Odwołujący  ograniczył  się  do  umieszczenia  

w  odwołaniu  rozbudowanych  list  pracowników  i  sprzętu  będących  w  dyspozycji 

Przystępującego,  nie  przedstawiając  jakichkolwiek  dowodów,  które  potwierdzałyby  tezy 

odwołania. Nie wiedzieć w jakim trybie i na jakiej podstawie prawnej Izba miałaby prowadzić 

postępowanie  sprawdzające,  czy  wskazane  w  wykazie  maszyny  są  zarejestrowane, 

użyczone,  bądź  leasingowane  przez  konsorcjum.  Jeżeli  Odwołujący  miał  podejrzenia 

przedstawione  w  ramach  zarzutów  odwołania,  to  winien  był  przedstawić  dowody  jego 

podejrzenia potwierdzające. Ponownie podkreślić należy, iż Izba nie prowadzi postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  nie  zastępuje  Zamawiającego  w  procesie  badania  

i  oceny  ofert.  Izba  bada  jedynie,  czy  proces  ten  przeprowadzono  w  sposób  zgodny  

z  obowiązującymi  regulacjami  ustawowymi  i  przepisów  wykonawczych.  To  Odwołujący 

zobowiązany  był  wykazać  i  udowodnić,  że  proces  weryfikacji  ofert  miał  charakter 

nie

prawidłowy.  Odwołujący  wskazał  różne  podstawy  prawne  z  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych oraz ustawy 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie podał jednak, nie wyjaśnił, 

na czym miało polegać niezgodne z tymi przepisami działania Przystępującego. Jak trafnie 

zauważył  Przystępujący,  kluczowe  znaczenie  ma  podanie  w  treści  odwołania 

wyczerpującego  uzasadnienia  faktycznego,  zawierającego  argumentację  pozwalającą  na 

ocenę poprawności zachowań (czynności, zaniechań) Zamawiającego, które kwestionuje we 

wniesionym  o

dwołaniu  Odwołujący.  Odwołujący  ograniczył  się  do  wielu  twierdzeń,  nie 

przedstawiając w tej materii jakichkolwiek dowodów.  

Odwołujący 

nie 

udowodnił 

zatem 

prawdziwości 

twierdzeń 

odwołania  

o  nieprawdziwych  deklaracjach  Konsorcjum  skierowania  wskazanych  w  ofercie 

osób  

i  sprzętu  do  realizacji  umowy.  W  tym  przypadku  nie  można  uznać  za  wystarczające 


przytoczenie  argumentów  wykorzystywania  zasobów  w  innych  przedsięwzięciach 

gospodarczych.  

Reasumując,  oddaleniu  podlegały  również  pozostałe  wskazywane  w  odwołaniu 

naruszenia  przepisów  ustawy  Pzp,  będące  konsekwencją  głównych  zarzutów,  czyli 

naruszenia art. 22d ust. 2 i art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 16 lub 17 ustawy Pzp

, a także art. 24aa 

ustawy Pzp.  

Odwołujący  nadmienił  również  w  odwołaniu,  że  jego  zdaniem  certyfikat  dotyczący 

podpisu  na  dzień  jego  weryfikacji  dla  treści  załącznika  7  nie  był  ważny.  Podkreślania 

wymaga,  iż  kluczową  kwestią  jest  złożenie  podpisu  pod  danym  dokumentem  w  okresie 

ważności  certyfikatu,  a  nie  moment  weryfikacji  takiego  dokumentu.  W  momencie  złożenia 

podpisu,  czego  nie  kwestionuje  sam  Odwołujący  certyfikat  był  ważny.  Zgodnie  bowiem  

zapisami  Raportu  weryfikacyjnego  podpis  złożono  w  dniu  2020-11-17  o  godz.  20:04:01 

+0100,  a  certyfikat  był  ważny  od  2018-11-19  godz.  10:05:56  +0100  do  2020-11-18  godz. 

Zamawiający  miał  prawo  zweryfikować  poprawność  podpisu  w  terminie 

późniejszym,  jednak  wygaśnięcie  do  tego  czasu  ważności  certyfikatu  nie  powodowało 

nieważności czynności prawnej i złożonego przy jego użyciu oświadczenia woli. Jak słusznie 

zauważył  Przystępujący  w  stanowisku  pisemnym,  znaczenie  ma  art.  18  ust.  1  z  dnia  5 

września  2016  r.  o  usługach  zaufania  i  identyfikacji  elektronicznej  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz. 

,  zgodnie  z  którym  podpis  elektroniczny  lub  pieczęć  elektroniczna  weryfikowane  za 

pomocą certyfikatu wywołują skutki prawne, jeżeli zostały złożone w okresie ważności tego 

certyfikatu. 

W  prowadzonym  postępowaniu  mieliśmy  do  czynienia  właśnie  z  takim  stanem 

faktycznym. Z tych powodów zarzuty Odwołującego nie zasługiwały na uwzględnienie.  

Konkludując,  Izba  uznała  za  niezasadne  zarzuty  wskazujące  na  naruszenie  przez 

Zamawiającego przepisów wymienionych w petitum odwołania. Odwołujący w żaden sposób 

nie  wykazał,  że  Zamawiający  naruszył  wskazywane  przepisy  ustawy  Pzp,  jego  działania 

miały charakter świadomy i celowy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak 

w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  p

ostępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972) 

zmienionego  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r. 


zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  47), 

w  tym  w  szczególności  §  5  ust.  4.  Izba  nie  zasądziła  kosztów 

zastępstwa  pełnomocnika  stronie  Zamawiającej  z  uwagi  na  niezłożenie  dokumentu 

potwierdzającego  poniesienie  powyższego  kosztu.  Zgodnie  z  §  3  pkt  2b  rozporządzenia  

o kosztach uzasadnione koszty strony postępowania odwoławczego (w tym wynagrodzenie 

pełnomocników)  zasądza  się  w  wysokości  określonej  na  podstawie  rachunków 

przedłożonych do akt sprawy. 

W  związku  z  tym,  że  postępowanie  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  zostało 

wszczęte  przed  1  stycznia  2021  r.,  jest  ono  prowadzone  na  podstawie  przepisów  ustawy 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 

stosownie do art. 92 

ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2020  ze  zm.),  który  stanowi,  że  do 

postępowań  o  udzielenie  zamówienia,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  w art.  89, 

wszczętych  i  niezakończonych  przed  dniem  1  stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy 

dotychczasowe

Ponadto,  przepisy  ustawy  z 

Prawo  zamówień  publicznych  z  29  stycznia  2004  r. 

znajdują  również  zastosowanie  do  postępowania  odwoławczego  w  przedmiotowej  sprawie. 

Zgodnie  bowiem  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  ‒  Prawo  zamówień  publicznych,  do  postępowań  odwoławczych  i  postępowań 

toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 

89,  wszczętych  i niezakończonych  przed  dniem  1 stycznia  2021  r.,  oraz  do  właściwości 

sądów  w  sprawach  skarg  wniesionych  przed  dniem  1 stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy 

dotychczasowe. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel