KIO 3494/20 POSTANOWIENIE dnia 20 stycznia 2021 roku

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3494/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w Warszawie  w  dniu  20 

stycznia  2021  r. 

odwołania  wniesionego    do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę  Simple  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Uniwersytet  Medyczny  im.  Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu 

przy  udziale  wy

konawcy  OPTeam  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Tajęcinie  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

od

wołującego  Simple  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13  500  zł  00  gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu od 

odwołania. 

Stosownie  do  art  198a  ust.  1  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) w 

zw.  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020,  ze  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie  -  w  terminie  7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 3494/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Uniwersytet  Medyczny  im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Poznaniu  (dalej 

jako  „Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

„Kompleksowa  dostawa,  wdrożenie,  utrzymanie  oraz  usługi  rozwoju  i  gwarancji 

zintegrowanego  systemu  klasy  ERP,  a  także  wdrożenie  systemu  personalizacji  ELP  i  PKl” 

(nr ref. PN-56/20). 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej  z dnia  19  sierpnia  2020  r.  pod  numerem  2020/S  160-390328. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy 

z dnia  29 

stycznia 2004 r.  Prawo zamówień  publicznych (tj.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843  ze 

zm.,  dalej  „ustawa  Pzp”).  Wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty  określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W dniu 28 

grudnia 2020 r. wykonawca Simple Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

(dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wobec 

czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej  w  postępowaniu  oferty  wykonawcy  OPTeam 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Tajęcinie  (dalej  jako  „OPTeam”),  zaniechaniu  wezwania 

OPTeam do wyjaśnienia złożonego wykazu usług lub jego uzupełnienia albo zwrócenia się 

do  podmiotu  na  rzecz  którego  OPTeam  świadczył  usługi  wskazane  w  wykazie  celem 

weryfikacji  ich  zakresów  i  wartości,  a  także  wobec  czynności  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  7  ust.  3  w  zw.  z  art.  22  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp 

wyrażające  się  w  dokonaniu  wyboru  oferty  OPTeam  jako  najkorzystniejszej  w  sytuacji, 

gdy  OPTeam  nie  wykazał,  za  pomocą  złożonego  Wykazu  usług,  spełnienia  warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. 7.2.2.1).1.1), 1.2) i 1.3) SIWZ; 

2.  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp

,  wyrażające  się  w  zaniechaniu  wezwania  OPTeam  do 

wyjaśnień  w  przedmiocie  złożonego  wykazu  usług  w  celu  wyjaśnienia  zakresów  i 

wartości referencyjnych usług, jakich wykonanie OPTeam wskazał w celu potwierdzenia 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  rozdz.  7.2.2.1).1.1), 

1.2) i 1.3) SIWZ; 

§ 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu 

udzielenie  zamówienia  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1282)  wyrażające  się  w  zaniechaniu 

zwrócenia  się  przez  Zamawiającego  bezpośrednio  do  właściwych  podmiotów  na  rzecz 

których,  zgodnie  z  treścią  wykazu  usług  złożonego  przez  OPTeam,  miały  być 

wykonywane  usługi  wskazane  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w 


postępowaniu, o których mowa w rozdz. 7.2.2.1).1.1), 1.2) i 1.3) SIWZ celem weryfikacji 

zakresów i wartości tych usług; 

4.  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

wyrażające  się  w  zaniechaniu  wezwania  OPTeam  do 

uzupełnienia  wykazu  usług  w  sytuacji,  gdy  jego  treść  nie  potwierdza  spełnienia  przez 

OPTeam warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. 7.2.2.1).1.1), 1.2) 

i 1.3) SIWZ; 

5.  art. 89 ust. 1 pkt 7a w zw. z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp 

wyrażające się w odrzuceniu oferty 

Odwołującego  z  uwagi  na  niewyrażenie  przez  niego  zgody  na  przedłużenie  terminu 

związania ofertą, w sytuacji, gdy Zamawiający nigdy skutecznie i w sposób przewidziany 

w  SIWZ  nie  doręczył  Odwołującemu  odpowiedniego  wezwania,  a  Odwołujący,  z  braku 

skutecznego  wezwania  Zamawiającego  w  tym  zakresie,  samodzielnie  przedłużył  termin 

związania ofertą do dnia 13 stycznia 2020 r. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru 

oferty 

najkorzystniejszej,  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego, 

przystąpienia do ponownego badania ofert złożonych w postępowaniu z uwzględnieniem, że 

oferta  Odwołującego  nie  podlega  odrzuceniu,  zwrócenia  się  do  OPTeam  o  złożenie 

wyjaśnień  w przedmiocie  złożonego  wykazu  usług  w  celu  wyjaśnienia  zakresów  i  wartości 

referencyjnych  umów,  jakich  wykonanie  OPTeam  wskazał  w  celu  potwierdzenia  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. 7.2.2.1).1.1), 1.2) i 1.3) SIWZ, 

zwrócenia  się  bezpośrednio  do  właściwych  podmiotów  na  rzecz  których,  zgodnie  z  treścią 

wykazu  usług  złożonego  przez  OPTeam,  miały  być  wykonywane  usługi  wskazane  na 

potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  rozdz. 

7.2.2.1).1.1),  1.2)  i 

1.3)  SIWZ,  celem  weryfikacji  ich  zakresów  oraz  wartości,  wezwania 

OPTeam do uzupełnienia wykazu usług w celu potwierdzenia spełnienia przez ten podmiot 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. 7.2.2.1 ).1.1), 1.2) i 1.3) SIWZ. 

Odwołujący  wniósł  ponadto  o  obciążenie  kosztami  postępowania  odwoławczego 

Zamawiającego,  w  tym  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów 

zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Izba 

dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę OPTeam Spółka 

Akcyjna z 

siedzibą w Tajęcinie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po  stronie  zamawiającego,  wobec  spełnienia  przesłanek  określonych  w  art.  185  ust.  2  i  3 

ustawy Pzp. 

 W  dniu  19  stycznia  2021  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego,  w  którym  oświadczył,  iż  cofa  odwołanie  i  wnosi  o  umorzenie  postępowania 

odwoławczego. Oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało podpisane przez pełnomocnika 


umocowanego 

do  reprezentacji  Odwołującego  zgodnie  z  dokumentacją  znajdującą  się 

w aktach sprawy.  

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zasadne  jest  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  złożenie  przez 

Odwołującego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania.  Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu 

Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 

umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu. Wycofanie  odwołania  w  całości  powoduje 

zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów 

odwołania. Złożenie oświadczenia o cofnięciu odwołania stanowi uprawnienie Odwołującego, 

które znosi wszelkie skutki prawne związane z wniesieniem odwołania. W tym stanie rzeczy 

Izba na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając 

w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy  Pzp 

zdanie  drugie  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu 

od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 972).  Mając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania 

miało miejsce przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego 

zwrotu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Mając  na  uwadze  treść  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  poz.  2020),  zgodnie                   

z  którym  do  postępowań  odwoławczych,  o których  mowa  w  uchylanej  ustawie,  wszczętych                 

i  niezakończonych  przed  dniem  1  stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy  dotychczasowe,                   

Izba  w  przedmiotowej  sprawie  zastosowała  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel