KIO 3492/20 POSTANOWIENIE dnia 20 stycznia 2021 roku

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3492/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewo

dniczący:     Beata Pakulska-Banach 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  20  stycznia  2021  roku 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 roku 

przez 

wykonawcę  Quizit  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi  w postępowaniu  prowadzonym 

wspólnie  przez zamawiających:  Mazowiecki  Szpital  Specjalistyczny  Sp.  z  o.o. 

Radomiu,  Mazowiecki  Szpital  Bródnowski  w  Warszawie  Sp.  z  o.o.,  Mazowiecki 

Szpital  Wojewódzki  im.  Jana  Pawła  II  w  Siedlcach  Sp.  z  o.o.,  Specjalistyczny  Szpital 

w Ciechanowie, 

Mazowieckie 

Centrum 

Rehabilitacji 

„STOCER”  Sp.  z  o.o. 

w Konstancinie-Jeziornej 

postanawia:  

1. Umarza 

postępowanie odwoławcze.  

Znosi  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazuje  zwrot  z  rachunku 

bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  Quizit  Sp.  z  o.o. 

siedzibą  w  Łodzi  kwoty 15  000,00  zł  (słownie: piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art  198a  ust.  1  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1 

ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 

ze  zm.)  w  zw.  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020)  na niniejsze 

postanowienie  -  w  terminie  7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga 

za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przew

odniczący:      ………....................................….. 


Sygn. akt: KIO 3492/20 

U z a s a d n i e n i e 

Mazowiecki  Szpital  Specjalistyczny  Sp.  z  o.o.  w Radomiu,  Mazowiecki  Szpital 

Bródnowski  w  Warszawie  Sp.  z  o.o.,  Mazowiecki  Szpital  Wojewódzki  im.  Jana  Pawła  II 

w Siedlcach  Sp.  z  o.o.,  Specjalistyczny  Szpital  w Ciechanowie,  Mazowieckie  Centrum 

Rehabilitacji  „STOCER”  Sp.  z  o.o.  w Konstancinie-Jeziornej  (zwani  dalej  łącznie: 

„zamawiającym”)  wspólnie  prowadzą  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego 

pn.: 

Informatyzacja  mazowieckiej  służby  zdrowia  poprzez  wsparcie  funkcjonowania  aptek 

szpitalnych  na 

podstawie przepisów  ustawy  z  dnia 29  stycznia 2004  roku  Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

– zwanej dalej: „ustawą Pzp”. Zamówienie 

zostało podzielone na 3 części.  

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w przepisach  wykonawczych 

wydanych  na podstawie  art. 11 ust.  8  ustawy  Pzp

.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii Europejskiej  z dnia  18  grudnia  2020  roku 

pod numerem  2020/S  247-612951. 

Także  w  dniu  18  grudnia  2020  roku  zamawiający 

zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej  ogłoszenie  o  zamówieniu  wraz  ze  specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia. 

Wykonawca  - 

Quizit  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi  (zwany  dalej:  „odwołującym”) 

w dniu 28  grudnia  2020  roku 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie 

na 

postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1.  art.  22  ust.  1  a  i  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  dokonanie  opisu  warunków  udziału 

postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia poprzez określenie 

minimalnej 

wartości 

wcześniej 

zrealizowanych 

przez 

wykonawców 

zamówień 

dla 

części I, II i III na poziomie 8 mln złotych brutto i 4 mln zł brutto, co nie jest uzasadnione 

potrzebami  z

amawiającego  w  tym  zakresie,  a  ponadto  w  sposób  nadmierny  ogranicza 

konkurencję. 

2.  art.  22  ust.  1  a  i  art.  29  ust.  1  i  ust.  2  ustawy 

Pzp  poprzez  żądanie,  aby  dostawy 

wraz z 

wdrożeniem  określone  w  warunku  udziału  w  postępowaniu  były  zrealizowane 

w oparciu o ten sa

m system, który wykonawca będzie oferował w niniejszym postępowaniu, 

co  jest  niejasne  dla  wykonawców,  a  ponadto  może  stanowić  nadmierne,  nieuzasadnione 

przepisami prawa żądanie zamawiającego. 

3.  art.  7  ust.  1  ustawy 

Pzp  oraz  §  13  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia 

lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający 


od 

wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  poprzez  przyjęcie  wymogu 

dostarczenia  próbki  oprogramowania,  który  to  wymóg  jest  niejednoznaczny,  budzący 

wątpliwości interpretacyjne i w konsekwencji sprzeczny z przepisami Pzp. 

4. art. 29 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez sformułowanie takich wymagań 

opisie  przedmiotu  zamówienia,  które  są  nadmierne  w  stosunku  do  potrzeb 

z

amawiającego,  a  ponadto  ograniczają  konkurencję  w  sposób  nieuzasadniony  potrzebami 

z

amawiającego. 

5.  art.  29  ust.  1,  ust.  2  oraz  art.  7  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  opisu  przedmiotu 

zamówienia  w  zakresie obowiązku przeprowadzenia remontów  w  sposób  niejednoznaczny, 

także  w  sposób  niewyczerpujący,  nieuwzględniający  wszystkich  wymagań  i  okoliczności 

mogących mieć wpływ na przygotowanie oferty i jej wycenę. 

6.  art.  29  ust.  1  i  art.  142  ustawy  Pzp  oraz  art.  9  ust.  1  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r. 

o ochronie  konkurencji 

i  konsumentów  (tj.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1076  z  późn.  zm.) 

przez 

zastrzeżenie  w  SIWZ  -  wzorze  umowy,  stanowiącym  załącznik  nr  6  do  SIWZ, 

postanowień  umownych  nieprecyzyjnych,  uniemożliwiających  należytą  wycenę  ofert 

przez 

wykonawców,  naruszających  konkurencję  oraz  stanowiących  nadużycie  pozycji 

d

ominującej przez zamawiającego. 

7.  art.  29  ust.  1  i  art.  7  ustawy  Pzp  oraz  art.  9  ust.  1  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r. 

o ochronie  konkuren

cji  i  konsumentów  (tj.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1076  z  późn.  zm.) 

przez zastrz

eżenie  w  SIWZ  -  wzorze  umowy,  stanowiącym  załącznik  nr  6  do  SIWZ, 

postanowień 

umownych 

dotyczących 

procedury 

odbioru 

nieprecyzyjnych, 

uniemożliwiających  należytą  wycenę  ofert  przez  wykonawców,  naruszających  konkurencję 

oraz stanowiących nadużycie pozycji dominującej przez zamawiającego. 

8.  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp,  art.  627  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  kodeks  cywilny 

(dale 

„k.c.") w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 

2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsume

ntów  (tj.  Dz.  U.  z  2020 r.  poz. 1076  z  późn.  zm.) 

przez  zastrzeżenie  w  SIWZ  -  wzorze  umowy,  stanowiącym  załącznik  nr  6  do  SIWZ, 

postanowień  umownych  przerzucających  na  wykonawców  wszystkie  ryzyka  związane 

z konieczno

ścią  wykonania  prac  dodatkowych,  nie  objętych  przedmiotem  zamówienia, 

przez  to  uniemożliwiających  należytą  wycenę  ofert  przez  wykonawców,  naruszających 

konkurencję oraz stanowiących nadużycie pozycji dominującej przez zamawiającego, 

9.  art.  29  ust.  1  ustawy 

Pzp,  art.  644  k.c.  w  związku  z  art.  139  ust.  1  Pzp,  art.  145  Pzp 

oraz art.  9  ust.  1  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochron

ie  konkurencji  i  konsumentów 

(tj. 

Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1076  z  późn.  zm.)  przez  zastrzeżenie  w  SIWZ  -  wzorze  umowy, 

stanowiącym  załącznik  nr  6  do  SIWZ,  postanowień  umownych  przerzucających 

na wyko

nawców ryzyko rezygnacji przez zamawiającego w dowolnym momencie z realizacji 

umowy,  a  przez  to  uniemożliwiających  należytą  wycenę  ofert  przez  wykonawców, 


naruszających 

konkurencję 

oraz 

stanowiących 

nadużycie 

pozycji 

dominującej 

przez z

amawiającego. 

10. art. 483 

§ 1 i 2, art. 484 § 1 i 2 k.c., art. 353 (1) k.c. w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  art.  9  ust.  1  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie 

konkurencji  i konsumentów  (tj.  Dz.  U.  z  2020 r. poz.  1076  z  późn.  zm.) przez  zastrzeżenie 

w SIWZ  - 

wzorze  umowy,  stanowiącym  załącznik  nr  6  do  SIWZ,  postanowień  umownych 

dotyczących kar umownych naruszających konkurencję oraz stanowiących nadużycie pozycji 

dominującej przez zamawiającego. 

W  z

wiązku  z  powyższym  odwołujący  wnosił  o uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

z

amawiającemu  dokonania  zmian  w  treści  SIWZ  zgodnie  z  żądaniami  wskazanymi 

uzasadnieniu odwołania.  

Zama

wiający  w  dniu  30  grudnia  2020  roku  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej 

in

formację  o  wniesieniu  odwołania  i  kopię  odwołania,  wzywając  uczestników  postępowania 

do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

W  dniu  4  stycznia  2020  roku  wykonawca  Infofinder  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

Katowicach zgłosił – drogą elektroniczną – przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po stronie zamawiającego.  

Stosownie  do  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z 2019  r.  poz.  2020) 

do 

postępowań  odwoławczych  i  postępowań  toczących  się  wskutek  wniesienia  skargi 

do 

sądu,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  w art.  89,  wszczętych  i  niezakończonych 

przed dniem 1 stycznia 2

021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych 

przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy 

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.) 

–  zwanej  dalej:  „ustawą  Pzp”, 

Wykonawca 

może  zgłosić  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni 

od 

dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes 

uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje.  Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego  kopię  przesyła  się  zamawiającemu 

oraz 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

Z artykułu 185 ust.  2  ustawy  Pzp  wynika,  że do  skuteczności  dokonania  zgłoszenia 

przystąpienia  konieczne  jest  zachowanie  określonych  w  tym  przepisie  przesłanek,  w  tym 

terminu i formy.  


Izba 

stwierdziła,  że  zgłoszenie  przystąpienia  do  niniejszego  postępowania 

odwoławczego wykonawcy Infofinder Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach nie było skuteczne, 

albowiem  wykonawca  ten  nie  dochował  formy  wymaganej  przepisami  prawa,  tj.  zgłoszone 

przez  niego  w  postaci  elektronicznej  przystąpienie  nie  zostało  opatrzone  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym

.  Ponadto,  nie  czyniło  też  zadość  wymaganiom  określonym 

§ 5 ust. 1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie 

Regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (tj.  Dz.U.  z  2020  r.  poz.  1296 

ze zm.),  zgodnie  z  k

tórym  odwołanie  wraz z  załącznikami  oraz  zgłoszenie  przystąpienia 

do 

postępowania  odwoławczego  przez  wykonawcę,  wnoszone  w  postaci  elektronicznej 

i opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  oraz  dalsze  pisma  w  sprawie 

wnoszone  w  tej  postaci  przekaz

uje  się  na  elektroniczną  skrzynkę  podawczą  Urzędu, 

przy 

użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. 

W dniu 19 stycznia 2021 roku 

zamawiający – za pośrednictwem poczty elektronicznej 

złożył  Prezesowi  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odpowiedź  na  odwołanie  (datowaną 

na 04.01.2021 r.)

, w której wprawdzie we wstępnej części oświadczył, iż  wnosi o oddalenie 

odwołania  w  całości,  ale już z dalszej  treści  odpowiedzi  na  odwołanie,  zawierającej 

odniesienie  do  poszczególnych  zarzutów  odwołania,  wynika,  że  część  zarzutów  została 

przez  niego 

uwzględniona.  Zamawiający  bowiem  wprost  używał  sformułowania, 

iż „uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  (…)”,  bądź  też  wskazywał,  że  „w  zakresie 

zarzutu (…) dokonał odpowiedniej zmiany SIWZ”. Jednocześnie zamawiający każdorazowo 

przywołał brzmienie zmienionych postanowień SIWZ.  

Także  w  dniu  19  stycznia  2021  roku  odwołujący  złożył  Prezesowi  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  oświadczenie,  iż  -  w  związku  z  otrzymaniem  od  zamawiającego  odpowiedzi 

na 

odwołanie  (datowanej  na  4  stycznia  2021  roku),    w  której  zamawiający  uwzględnia 

znaczną 

część 

zarzutów 

odwołania 

cofa 

pozostałe 

– 

nieuwzględnione 

przez 

zamawiającego  zarzuty  odwołania

Oświadczenie  zostało  podpisane  przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania odwołującego (kwalifikowany podpis elektroniczny).  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3a  ustawy  Pzp  w 

przypadku  uwzględnienia 

przez 

zamawiającego  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania 

pozostałych  zarzutów  przez  odwołującego,  Izba  może  umorzyć  postępowanie 

na posiedzeniu  niejawnym  bez 

obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania 

odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem 

że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden 

wykonawca  albo  wykonawca,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł 

sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części  zarzutów.  W  takim  przypadku  zamawiający 


wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

kosztach  postępowania  orzeczono  w  oparciu  o  art.  186  ust.  6  pkt  1  ww.  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  oraz  §  5  ust.  1  pkt  2  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Minis

trów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu 

od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów   w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu 

ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972, ze zm.).  

Uwzględniając  powyższe,  Izba  postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze 

w niniejszej sprawie i 

orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego 

oraz o dokonaniu  zwrotu  na  rzecz 

odwołującego  kwoty  15  000  zł  00  gr  uiszczonej  tytułem 

wpisu 

od odwołania.  

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………....................................….. 


wiper-pixel