KIO 3491/20 POSTANOWIENIE dnia 27 stycznia 2021 r.

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3491/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  –  w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  nie

jawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  27  stycznia  2021  r.,  

w  Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

28 grudnia 2020 r. przez wykonawc

ę 

Sanito S

półka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  

w postępowaniu prowadzonym przez  

Gminę Szczebrzeszyn 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  

Sanito  S

półki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu, 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  

11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejsze 

postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………..…… 


Sygn. akt: KIO 3491/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący  –  Sanito  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  26  stycznia  2020  r.,  przed 

otwarciem  rozpra

wy,  cofnął  odwołanie  wniesione  28  grudnia  2020  r.  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „EKO  Szczebrzeszyn  –  ciepło  w  promieniach 

słońca – etap II”, prowadzonym przez Gminę Szczebrzeszyn, ogłoszonym 30 listopada 2020 

r. w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 233-574682. 

Izba  stwierdziła,  że  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  zostało  złożone  przez  osobę 

uprawnioną  do  reprezentowania  Odwołującego,  zatem  odwołanie  zostało  skutecznie 

wycofane przed otwarciem rozprawy i

, w oparciu o art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art. 

192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2, § 3 i § 5 ust. 

1  pkt  3  lit.  a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ………………..…… 


wiper-pixel