KIO 3490/20 KIO 3497/20 WYROK dnia 29 stycznia 2021 r.

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3490/20 

KIO 3497/20 

WYROK 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2021 

r., w Warszawie, odwołań wniesionych  

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

A.   

w  dniu  28  grudnia  2020 

r.  przez  wykonawcę  Sygnity  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  

w Warszawie

B.   

w  dniu  28  grudnia  2020 

r.  przez  wykonawcę  Softiq  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Ministerstwo  Rodziny  i  Polityki 

Społecznej z siedzibą w Warszawie 

przy udziale: 

A. 

 wykonawcy 

Softiq  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Gliwicach

, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 

po stronie zamawiającego, 

B. 

 wykonawcy 

Sygnity  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  3497/20  po  stronie 

zamawiającego 


orzeka: 

Oddala  odwołanie  wniesione  przez  wykonawcę  Sygnity  Spółka  Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie. 

Uwzględnia  odwołanie  wniesione  przez  wykonawcę  Softiq  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gliwicach  i  nakazuje 

zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej, 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  przyznanie  wykonawcy 

Soft

iq  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gliwicach  20 

punktów w ramach Kryterium nr 3.  

Kosztami  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3490/20  obciąża 

wykonawcę  Sygnity  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  i  zalicza  w  poczet 

kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście 

tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Sygnity Spółka Akcyjna 

siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania.  

Kosztami  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3497/20  obciąża 

zamawiającego  Ministerstwo  Rodziny  i  Polityki  Społecznej  z  siedzibą  

w Warszawie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Softiq Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  Ministerstwa  Rodziny  i  Polityki  Społecznej  

z  siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz  wykonawcy  Softiq  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gliwicach  kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  

oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843 ze zm.)  oraz  art.  580 ust.1  ustawy  z  dnia 11  września 2019  r. 

Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust.1 

ustawy 

z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od  dnia jego 

do

ręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt KIO 3490/20 

U z a s a d n i e n i e 

Ministerstwo  Rodziny  i 

Polityki  Społecznej  z  siedzibą  w  Warszawie,  dalej 

„Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  Usługi  dotyczące  Portalu  Informacyjno-Usługowego  [email protected] 

(PIU  [email protected]). 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej 

w dniu 5 października 2020 r. pod numerem 2020/S 193-466816. 

W  dniu  28  grudnia  2020  r.  wykonawca  Sygnity 

Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w 

Warszawie

,  dalej  „Odwołujący  1”  lub  „Sygnity”,  wniósł  odwołanie,  zarzucając 

Zamawiającemu  naruszenie:  art.  89  ust.  1  pkt  4  i  90  ust.  2  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  błędną 

ocenę  oferty  i  wyjaśnień  Softiq  i  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Softiq,  jako  oferty  w  której 

poszczególne części zaoferowanej ceny stanowią rażąco niską cenę i koszt w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości, nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  oceny  ofert,  odrzucenia  oferty  Softiq  jako  oferty  zawierającej 

rażąco  niską  cenę  i  koszt,  dokonania  powtórnej  oceny  ofert  oraz  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

O

dwołujący  wskazywał  na  zaoferowanie  przez  Softiq  rażąco  niskiej  ceny    w 

odniesieniu  do  dwóch  pozycji  cenowych  formularza  ofertowego,  tj.  w  zakresie  pozycji  nr  2 

dot.  mod

yfikacji  PIU  [email protected]  wynikających  ze  zmian  prawnych  i  aktualizacji  platformy 

sprzętowo  –  systemowej  –  upgrade  oprogramowania,  modernizacji  platformy  sprzętowo  – 

systemowej,    w  tym  zmian  wprowadzonych  w  definicji  interfejsu  usługi  wymiany  informacji 

przez  gestora systemu zewnętrznego zintegrowanego z  PIU  [email protected] (§ 5 ust.  1 pkt  2 i  4 

Umowy), gdzie Softiq 

zaoferował łączną cenę brutto 295.200,00 zł oraz w zakresie pozycji nr 

3 formularza, dot. usługi administrowania oraz usuwania Awarii i Błędów PIU [email protected] (§ 2 

ust. 1 pkt 2 Umowy), gdzie 

Softiq również zaoferował łączną cenę brutto 295.200,00 zł.  

Odwołujący  podkreślał,  że  w  jako  dotychczasowy  wykonawca  systemu  zna  go 

najlepiej,  a  Softiq 

nie  posiada  tejże  wiedzy,  a  tym  samym  błędnie  oszacował 

czasochłonności prac, podając także własne wyliczenia dotyczące czasochłonności prac. 


W  dniu  28  grudnia  2020  r. 

również  wykonawca  Softiq  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gliwicach,  dalej  „Odwołujący  2”  lub  „Softiq”,  wniósł 

odwołanie (sygn. akt KIO 3497/20) zarzucając Zamawiającemu naruszenie: art. 91 ust. 1 w 

zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  bezpodstawne  zaniechanie  przyznania  ofercie 

Odwołującego 2 maksymalnej liczby punktów (20 pkt) w pozacenowym Kryterium oceny ofert 

nr  3,  skutkiem  czego  doszło  do  wadliwego  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej 

przez Sygnity oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

przedstawienia przez Zamawiającego wyczerpującego uzasadnienia prawnego i faktycznego 

braku przyznania ofercie Odwołującego 2 maksymalnej liczby punktów w Kryterium nr 3, co 

narusza zasad

ę prowadzenia postępowania w sposób przejrzysty. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzenia ponownej oceny 

ofert  i  przyznania  ofercie  Odwołującego  2  w  zakresie  Kryterium  nr  3  maksymalnej  liczby 

punktów, tj. 20 pkt, dokonania ponownego wyboru najkorzystniejszej i wyboru oferty złożonej 

przez Odwołującego 2. 

Odwołujący podnosił, że Zamawiający, oceniając ofertę Odwołującego 2, doszedł do 

przekonania,  że  złożona  przez  niego  Koncepcja  nie  spełnia  wymagania  dodatkowego, 

związanego  z  opisem  mechanizmów,  pozwalających  realizować  jednocześnie,  w  sposób 

spójny  i  zgodny  z  prawem  czynności  w  imieniu  podmiotu,  instytucji  lub  organizacji  przez 

więcej  niż  jedną  osobę  upoważnioną.  Przy  czym  rozwinięcie  przedstawionego  przez 

Zamawiającego  uzasadnienia  co  do  powyższego,  jest  zupełnie  niezwiązane  z  brzmieniem 

tego wymagania, zawartego w pkt 13.3.2.1.5 SIWZ. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  skutecznie  przystąpili: 

wykonawca 

Softiq  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gliwicach  (sygn. 

akt  KIO  3490/20)  oraz  wykonawca 

Sygnity  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w Warszawie  (sygn. 

akt KIO 3497/20). 

Pismami  z  dnia  25  stycznia  2021 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedzi  na  odwołanie, 

wnosząc o oddalenie odwołań w całości. 

Pismami  z  dnia  25  i  26  stycznia  r.  p

rzystępujący  złożyli  pisma  procesowe,  wnosząc 

także o oddalenie odwołań w całości. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych, jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie o sygn. akt KIO 


zasługuje  na  oddalenie,  natomiast  odwołanie  o  sygn.  akt  KIO  3497/20 

zasługuje na uwzględnienie.  

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności:  z  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  ofert 

złożonych przez wykonawców, wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny Softiq, informacji o 

wyborze  ofert  najkorzystniejszych

.  Izba  wzięła również  pod uwagę stanowiska wyrażone  w 

odwołaniach,  odpowiedzi  na  odwołania,  pismach  procesowych  Przystępujących,  a także 

oświadczenia  i  stanowiska  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego  wyrażone 

ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 25 stycznia 2021 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. 

Przedmiotem  zamówienia  są  usługi  dotyczące  Portalu  Informacyjno-Usługowego 

[email protected] (PIU [email protected]

Zgodnie  z  pkt  13 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  dalej  „SIWZ”, 

Zamawiający  zastosował  jedno  cenowe  i  dwa  pozacenowe  kryteria  oceny  ofert.  Dla 

Kryterium  nr  1  (cena  oferty  z  VAT)  Zamawiający  przyjął  wagę  40  %,  dla  Kryterium  nr  2 

(Koncepcja kreatorów dokumentów elektronicznych) - również 40%, natomiast dla Kryterium 

nr  3  (Koncepcja  przeprojektowania  funkcjonowania  kont  użytkowników  zewnętrznych  w 

module (e-Wnioski) - 20%. 

Zgodnie  z  pkt  13.3  SIWZ 

Sposób  obliczenia  punktów  w  kryterium  nr  3:  Koncepcja 

przeprojektowania funkcjonowania kont użytkowników zewnętrznych w module (e-Wnioski) – 

waga 20%. 

13.3.1 Charakterystyka stanu obecnego: 

13.3.1.1 Na Portalu Informacyjno - 

Usługowym (PIU [email protected]) znajduje się moduł e-Wnioski, 

za pomocą którego obywatele oraz podmioty/instytucje/organizacje mają możliwość złożenia 

wniosków/dokumentów drogą elektroniczną. Portal jest ogólnodostępny i można się do niego 

zalogować  za  pomocą  środków  uwierzytelniania  określonych  w  ustawie  z  dnia  5  września 

2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173). 

13.3.1.2  Po  zalogowaniu  do  modułu  e-Wnioski  użytkownik  zewnętrzny  ma  dostęp  do 

zakładek  Panel  ogólny,  Załatw  sprawę,  Skrzynka  odbiorcza,  Wnioski  wysłane,  Zmiana 

danych, Ustawienia. 

13.3.1.3  Obecnie,  na  PIU  [email protected]  udostępnione  są  następujące  wnioski  elektroniczne 

składane w imieniu podmiotów/instytucji/organizacji: 


13.3.1.3.1  ON-1  - 

Wniosek  o  wpis  do  rejestru  organizatorów  turnusów  rehabilitacyjnych,  w 

których  uczestniczą  osoby  niepełnosprawne  korzystające  z  dofinansowania  ze  środków 

państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

13.3.1.3.2  ON-2 

–  Wniosek  o  wpis  do  rejestru  ośrodków,  w  których  mogą  odbywać  się 

turnusy  rehabilitacyjne  dla  osób  niepełnosprawnych  korzystających  z  dofinansowania 

państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

13.3.1.3.3  RKZ-1  - 

Wniosek  o  wpis  do  rejestru  żłobków  i  klubów  dziecięcych  lub  wykazu 

dziennych opiekunów; 

13.3.1.3.4  RKZ-2 

–  Informacja  o  zmianie  danych  w  rejestrze  żłobków  i  klubów  dziecięcych 

lub wykazie dziennych opiekunów; 

13.3.1.3.5  RKZ-3 

–  Wniosek  o  wykreślenie  z  rejestru  żłobków  i  klubów  dziecięcych  lub 

wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających; 

13.3.1.3.6  RKZ-4  - 

Sprawozdanie  z  działalności  żłobków,  klubów  dziecięcych,  opiekunów 

dziennych. 

13.3.1.4  Obecnie  użytkownik  po  zalogowaniu  do  modułu  e-Wnioski  nie  ma  wyraźnego 

rozgraniczenia  dla  działań  wykonywanych  jako  osoba  fizyczna  w  swoim  imieniu  od  działań 

wykonywany

ch  w  imieniu  podmiotu,  instytucji  lub  organizacji  oraz  możliwości  wskazania 

podmiotów, instytucji lub organizacji, w których imieniu składa wnioski/dokumenty. Ponadto, 

użytkownik  nie  ma  też  możliwości  wyznaczenia  innej  osoby  do  wykonywania  wybranych 

czynno

ści w imieniu podmiotu, instytucji lub organizacji. 

13.3.2 Zakres podmiotowy kryterium: 

13.3.2.1 Zakres prac w ramach kryterium: 

13.3.2.1.1  W  ramach  kryterium  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  „Koncepcji 

przeprojektowania funkcjonowania kont użytkowników zewnętrznych w module (e-Wnioski)”, 

która  może  być  podstawą  do  wykorzystania  przy  wprowadzaniu  zmian  w  systemie  PIU 

[email protected]  Zmiany  mają  umożliwić  realizację  w  systemie  funkcjonalności  obsługujących 

proces przekazywania innej osobie niż aktualny użytkownik systemu, uprawnień do realizacji 

czynności w imieniu przekazującego. 

Wykonawca 

zobowiązany 

jest 

przeprowadzić 

analizę 

obecnie 

zaimplementowanych  funkcjonalności  i  rozwiązań  programistycznych  modułu  e-Wnioski  ze 

szczególnym uwzględnieniem sposobu funkcjonowania profilu użytkownika zewnętrznego w 

zakresie elementów wymienionych w pkt. 13.3.1.2. 


13.3.2.1.3  Celem  analizy  jest  zaproponowanie  koncepcji  nowego  sposób  funkcjonowania 

kont  użytkowników  zewnętrznych  w  module  e-Wnioski  z  zachowaniem  wszystkich 

istniejących  funkcjonalności  zgodnie  z  dokumentacją  obecnej  wersji  PIU  [email protected]  oraz 

realizującej eliminację niedogodności wymienionych w pkt. 13.3.1.4. 

13.3.2.1.4 Koncepcja musi zawierać następujące elementy: 

13.3.2.1.4.1 projekt proponowanych zmian; 

13.3.2.1.4.2  opis  wymaganych  zmian  w  koncie  użytkownika  zewnętrznego  w  module  e-

Wnioski w tym obowiązkowo dla elementów wymienionych w pkt 13.3.1.2 również pod kątem 

potrzeby zwiększenia zakresu danych gromadzonych w ramach konta; 

13.3.2.1.4.3  opis  z

mian  w  zarządzaniu  uprawnieniami  użytkownika  do  dokonywania 

czynności w imieniu podmiotów gospodarczych /instytucji/organizacji w module e-Wnioski; 

13.3.2.1.4.4  opis  procesu  zmiany  funkcjonowania  kont  użytkowników  zewnętrznych  z 

uwzględnieniem  ciągłości  działania  oraz  zachowaniem  wszystkich  obecnie  istniejących 

procesów, mechanizmów i danych (kont, użytkowników, wniosków, korespondencji itp.); 

13.3.2.1.4.5  makiety  wszystkich  okien/widoków  dla  których  została  w  ramach  koncepcji 

wykazana konieczność wprowadzenia zmian w module e-Wnioski; 

13.3.2.1.5  Dodatkowo,  Koncepcja  może  zawierać  opis  mechanizmów  pozwalających 

realizować jednocześnie, w sposób spójny i zgodny z prawem czynności w imieniu podmiotu, 

instytucji lub organizacji przez więcej niż jedną osobę upoważnioną. 

13.3.3 Sposób dokonania oceny w ramach kryterium: 

13.3.3.1  Zamawiający  za  koncepcję  w  niniejszym  kryterium  oceny  ofert  przyzna 

maksymalnie 20 pkt. 

13.3.3.2  Zaproponowana  przez  Wykonawcę  Koncepcja  musi  zawierać  wszystkie  elementy 

wskazane  w  pkt.  13

.3.2.1.4.  W  przypadku,  gdy  zamawiający  stwierdzi,  że  oceniana 

Koncepcja  nie  zawiera  któregoś  z  elementów,  bez  dalszej  oceny  przyzna  za  ocenianą 

Koncepcję 0 (zero) punktów. 

13.3.3.3  Dodatkowo  Koncepcja  może  zawierać  opis  mechanizmów  o  których  mowa  w  pkt. 

13.3.3.4  Sposób  uzyskiwania  oceny  punktowej  dla  Koncepcji  przeprojektowania 

funkcjonowania kont użytkowników zewnętrznych w module (e-Wnioski): 

13.3.3.4.1  20  pkt. 

–  Koncepcja  przeprojektowania  funkcjonowania  kont  użytkowników 

zewnętrznych  w  module  (e-Wnioski)  będzie  zgodna  z  wymaganiami  Zamawiającego 

określonymi w pkt 13.3.2.1.4 i 13.3.2.1.5. 


13.3.3.4.2 5 pkt.  - 

Koncepcja jest zgodna z wymaganiami zamawiającego zawartymi w pkt. 

13.3.3.4.3  0  (zero)  pkt.

–  Koncepcja  nie  jest  zgodna  z  wymaganiami  zamawiającego 

zawartymi w pkt. 13.3.2.1.4. 

Wykonawca  w  formularzu  ofertowym 

miał  podać  m.in.  wynagrodzenie  za:  usługę 

modyfikacji  Systemu  PIU  [email protected]  wynikającą  z  potrzeb  i  wymagań  funkcjonalnych 

Użytkowników tego Systemu (§ 5 ust. 1 pkt 3 Umowy), odrębnie za modyfikacje wynikające 

ze  zmian  zdefiniowanych  przez  Zamawiającego  na  dzień  zawarcia  umowy,  które  zostały 

wyszczególnione  w  rozdziale  6  załącznika  nr  1  do  Umowy  (§  5  ust.  1  pkt  1)  ze  zmian 

prawnych (§ 5 ust 1 pkt 2 Umowy) i z aktualizacji platformy sprzętowo-systemowej - upgrade 

oprogramowania,  modernizacji  platformy  sprzętowo  -  systemowej,  w  tym  zmian 

wprowadzonych  w  definicji  interfejsu  usługi  wymiany  informacji  przez  gestora  systemu 

zewnętrznego zintegrowanego z PIU [email protected] (§ 5 ust. 1 pkt 4 Umowy), za administrowanie 

oraz usuwanie Awarii i Błędów PIU [email protected] (§ 2 ust. 1 pkt 2 Umowy) oraz za świadczenie 

wsparcia Użytkowników oraz świadczenia usługii Hot-line (§ 2 ust. 1 pkt 3 Umowy). 

Izba ustaliła, że do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty: Softiq złożył 

ofertę  na  łączną  kwotę  2.718.300,00  zł  brutto,  natomiast  Sygnity  na  łączną  kwotę  3  262 

110,00  zł  brutto.  W  zakresie  pozycji  nr  2  dot.  modyfikacji  PIU  [email protected]    wynikających    ze 

zmian  prawnych  i  aktualizacji  platformy  sprzętowo  –  systemowej  –  upgrade 

oprogramowania,  modernizacji  platformy  sprzętowo  –  systemowej,    w  tym  zmian 

wprowadzonych  w  definicji  interfejsu  usługi  wymiany  informacji  przez  gestora  systemu 

zewnętrznego zintegrowanego z PIU [email protected] (§ 5 ust. 1 pkt 2 i 4 Umowy) Softiq zaoferował 

łączną  cenę  brutto  295.200,00  zł,  a  Sygnity  551.040,00  zł.  W  zakresie  pozycji  nr  3 

formularza,  dot.  usługi  administrowania  oraz  usuwania  Awarii  i  Błędów  PIU  [email protected]  (§  2 

ust.  1  pkt  2  Umowy)  Softiq 

zaoferował  łączną  cenę  brutto  taką  samą,  jak  dla  pozycji  2 

formularza ofertowego, tj. 295.200,00 zł, a Sygnity 590.440,00 zł. 

Izba  ustaliła,  że  załączona  do  oferty  Softiq  koncepcja  kreatorów  dokumentów 

elektronicznych  oraz  koncepcja 

przeprojektowania  funkcjonowania  kont  użytkowników 

ze

wnętrznych w module (e-Wnioski) została zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Dalej, Izba ustaliła, że Softiq w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia 

wyjaśnień oraz przedstawienia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływa na 

wysokość  ceny  (w  zakresie  pozycji  nr  2  dot.  modyfikacji  PIU  [email protected]  wynikających  ze 

zmian  prawnych  i  aktualizacji  platformy  sprzętowo  –  systemowej  –  upgrade 

oprogramowania,  modernizacji  platformy  sprzętowo  –  systemowej,    w  tym  zmian 

wprowadzonych  w  definicji  interfejsu  us

ługi  wymiany  informacji  przez  gestora  systemu 


zewnętrznego  zintegrowanego  z  PIU  [email protected]  -  §  5  ust.  1  pkt  2  i  4  wzoru  umowy  oraz  w 

zakresie pozycji nr  3 formularza 

dot. usługi administrowania oraz usuwania Awarii i Błędów 

PIU [email protected] - 

§ 2 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy przedłożył 25 listopada 2020 r. pismo wraz z 

załącznikami, które zastrzegł w całości jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

W  dniu  17  grudnia  2020  r.  Z

amawiający  dokonał  wyboru  oferty  najkorzystniejszej, 

informując  ile  ofert  wpłynęło,  od  jakich  podmiotów,  wskazując  ofertę  najkorzystniejszą  oraz 

przedstawiając punktację przyznaną poszczególnym ofertom w każdym kryterium oceny oraz 

łączną punktację, gdzie Softiq otrzymało łącznie 85 pkt, w tym 5 pkt w ramach kryterium nr 3, 

a Sygnity otrzymało łącznie 93,33 pkt. 

Izba  ustaliła,  że  uzasadnienie  przyznania  w  kryterium  nr  3  Softiq  mniejszej  liczby 

punktów znajduje się w dokumencie dotyczącym oceny ofert, niezałączonym do informacji o 

wyborze 

najkorzystniejszej 

oferty, 

gdzie  wskazano  że  Według  Zamawiającego 

przedstawiona  koncepcja  nie  zawiera  opisu  mechanizmów  pozwalających  realizować 

jednocześnie, w sposób spójny i zgodny z prawem czynności w imieniu podmiotu, instytucji 

lub  organizacji  przez  wi

ęcej  niż  jedną  osobę  uprawnioną.  Mechanizm  polegający  na 

możliwości  założenia  konta  organizacji  (jakiejkolwiek)  przez  jakiegokolwiek  użytkownika, 

który  w  ten  sposób  stawałby  się  Właścicielem  konta  organizacji  bez  żadnej  weryfikacji 

umożliwia  i  ułatwia  podejmowanie  czynności  niezgodnych  z  prawem,  co  według 

Zamawiającego jest niedopuszczalne. 

Izba zważyła, co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołań,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwotę  określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ust

awy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący posiadają interes w uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, co uprawniało ich do złożenia odwołań.  

Sygn. akt KIO 3490/20 

Izba  uznała,  że  odwołanie  zasługuje  na  oddalenie.  Odwołujący  1  podnosił,  że 

Zamawiający  dokonał  nieprawidłowej  oceny  wyjaśnień  wyliczenia  poszczególnych  części 

ceny Softiq, a w konsekwencji winien ją odrzucić jako zawierającą rażąco niską cenę i koszt. 


W pierwszej kolejności Izba wskazuje, iż za ofertę z rażąco niską ceną należy uznać 

ofertę  z  ceną  niewiarygodną,  nierealistyczną  w  porównaniu  do  cen  rynkowych  podobnych 

zamówień tj. cenę wskazującą na fakt wykonania zamówienia poniżej kosztów wytworzenia 

przedmiotu  zamówienia.  Aby  Zamawiający  mógł  uznać,  że  oferta  podlega  odrzuceniu  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp, musi wykazać - a przynajmniej uprawdopodobnić - 

że jest ona nierealna, nieadekwatna do przedmiotu zamówienia. Sam fakt, iż poszczególne 

części  ceny  oferty  Softiq  odbiegają  od  wartości  szacunkowej  zamówienia  oraz  cen 

wskazanych w ofercie 

złożonej przez Odwołującego 1, nie dowodzi, że cena zaproponowana 

w  tym  postępowaniu  jest  ceną  rażąco  niską.  Okoliczność  ta  jedynie  uzasadnia  wszczęcie 

procedury  przewidzianej  przez  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp, 

która  w  rozpatrywanym 

postępowaniu została przez Zamawiającego wdrożona. 

Softiq  w 

wyjaśnieniach  z  dnia  25  listopada  2020  r.  podnosił,  że  przez  cały  czas 

trwania poprzedniej umowy na świadczenie usług dot. PIU – [email protected] otrzymywał na swoje 

kanały  HelpDesk  (portal,  e-mail,  telefon)  zgłoszenia  dotyczące  nieprawidłowości  na  styku 

systemów PIU [email protected] i CSIZS oraz dokonywał wstępnej oceny (diagnozy), czy zgłoszenie 

dotyczy  funkcjonalności  systemu  PIU  [email protected],  czy  też  systemu  CSIZS. W  przypadku  zaś 

stwierdzenia  nieprawidłowości  po  stronie  PIU  [email protected]  –  przekazywano  zgłoszenia 

Zamawiającemu  celem  przekazania  właściwemu  wykonawcy,  nierzadko  z  podaniem 

szczegółowych informacji na temat przyczyny błędu. 

Wykonawca  s

porządził  na  potrzeby  kalkulacji  ceny  tabelaryczne  zestawienie, 

zawierające  informacje  nt.  kosztów  utrzymania  osób,  wchodzących  w  skład 

wyspecjalizowanego  zespołu,  dedykowanego  do  realizacji  zamówienia,  ze  szczegółowym 

wskazaniem  zajmowanego  stanowiska,  rodzaju  umowy,  otrzymywanego  wynagrodzenia 

brutto  z  uwzględnieniem  narzutu  na  pozostałe  koszty  (w  uśrednionej  wysokości  na 

pracownika  mie

sięcznie).  Do  wyjaśnień  załączono  kserokopie  umów  współpracy  oraz  o 

pracę.   

Softiq  wyjaśnił  także,  że  dokonując  skalkulowania  kosztów  w  pozycji  3  formularza, 

kierował  się  również  udzielonymi  przez  Zamawiającego  wyjaśnieniami,  z  których  wynikało, 

że w całym okresie obowiązywania poprzedniej umowy (tj. do 23.10.2020 r.) zarejestrowano 

520  zgłoszeń,  w  tym:  15  błędów  2k,  2  błędy  2n,  4  błędy  2r,  8  błędów  3,  4  błędy  P,  487 

konsultacji,  co  dawało  średnio  ok.  2  błędy  oraz  30  konsultacji  na  kwartał,  a  uwzględniając 

ryzyka przyjął  do  wyceny  wyższe ilości  powyższych zgłoszeń  błędów. W  sumie  w  zakresie 

wyceny  pozycji  3  formularza  cenowego  przyjął  następujące  koszty  miesięczne:  obsługi 

błędów,  obsługi  konsultacji,  przygotowania  raportów  ad  –  hoc,  pozostałych  czynności 

obsługa HD, administracja oraz monitorowanie systemu). Z kolei do wyceny każdej z wyżej 


wskazanych  pozycji  przyjął  takie  założenia,  jak  liczba  osób,  których  zaangażowanie  jest 

niezbędne do realizacji danego zakresu prac oraz szacowany czas pracy. 

Odnosząc  się  zaś  do  pozycji  2  formularza  cenowego  Softiq  w  złożonych 

wyjaśnieniach  wskazał,  że  kalkulacja  ceny  w  tym  zakresie  uwzględniała  przede  wszystkim 

wymogi wynikające z dokumentacji postępowania (głównie wzór umowy  i załącznik nr 1 do 

umowy 

–  tj.  Procedura  rozwoju)  oraz  wyjaśnienia  udzielone  przez  Zamawiającego.  Z 

wyjaśnień  tych  wynikało,  że  w  całym  okresie  obowiązywania  poprzedniej  umowy  (tj.  do 

23.10.2020  r.)  zrealizowano  łącznie  33  zmiany,  w  tym:  9  zmian  prawnych,  23  zmiany 

funkcjonalne,  1  zmianę  sklasyfikowaną  do  kategorii:  „inne”  (dostosowanie  do  zmiany 

platformy  sprzętowo  –  programowej).  Na  potrzeby  skalkulowania  ww.  pozycji  2  formularza 

ofertowego  wykonawca 

przyjął większą liczbę zmian niż wskazana przez Zamawiającego  – 

tj. 12 zmian prawnych (Zamawiający podał 9) i 2 zmiany wynikające z aktualizacji platformy 

sprzętowo – systemowej (Zamawiający podał 1). 

Złożone  w  toku  postępowania  wyjaśnienia,  w  których  wykonawca  wskazał  wielkości 

stanowiące  podstawę  kalkulowania  ceny,  w  szczególności  koszty  dedykowanego  zespołu, 

koszty  ogólne  podmiotu,  takie jak:  miesięczne koszty  administracyjne, koszty  bezpośrednio 

związane  z  pracą  członków  zarządu  (podróże  służbowe,  szkolenia),  koszt  materiałów 

biurowych,  obsługi  rachunkowej  i  kadrowej,  obsługi  sekretariatu,  miesięczne  opłaty 

telekomunikacyjne, 

koszty  ogólnogospodarcze,  takie  jak:  koszty  najmu  budynku,  ochrony 

mienia,  szkoleń  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  dostępu  do  sieci  internetowej,  koszty 

eksploatacyjne,  koszty  zapewnienia  i  utrzymania  stanowisk  pracy

,  szczegółowe  założenia 

wyceny  poszczególnych  usług,  stanowią,  w  ocenie  Izby,  wyjaśnienie  w  rozumieniu  art.  90 

ust. 1 i 2 ustawy Pzp i 

potwierdzają, że cena oferty została skalkulowana z uwzględnieniem 

wszystkich 

uwarunkowań, wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia.  

Podkreślić  należy,  że  wyjaśnienia  Softiq,  do  których  w  ogóle  nie  odnosi  się 

Odwołujący  1  i  w  odniesieniu  do  których  nawet  nie  pokusił  się  o  postawienie  zarzutu  ich 

odtajnienia, 

potwierdzają,  że  kwestionowane  elementy  nie  stanowią  rażąco  niskiej  ceny, 

uwzględniając  zakres  czynności,  wchodzących  w  zakres  wycenianych  usług,  przedstawiają 

tabelaryczne  zestawienie,  zawierające  informacje  nt.  kosztów  utrzymania  osób,  ze 

wskazaniem  stanowiska,  rodzaju  umowy,  otrzymywanego  wynagrodzenia  brutto  z 

uwzględnieniem  pozostałych  kosztów  i  ryzyk.  W  wyjaśnieniach  znalazły  się  również 

informacje  na  temat  kosztów  związanych  z  prowadzoną  działalnością,  które  akcentował 

Odwołujący w odwołaniu. Niemniej, jak słusznie zauważył Softiq, w wyjaśnieniach nie mogły 

zostać ujęte koszty, których wykonawca nie ponosi w  związku z prowadzoną działalnością, 

przykładowo  skoro  nie  posiada  w  swoich  strukturach  organizacyjnych  jakiegoś  działu  to 

oczywistym jest, że nie ponosi w tym zakresie żadnych kosztów. 


Dowodem  na  zaoferowanie  ceny  r

ażąco  niskiej  przez  Softiq  nie  może  być  również 

porównanie  tej  ceny  z  cenami  zaproponowanymi  przez  tego  wykonawcę  w  innych 

postępowaniach.  Niewątpliwie  na  kalkulację  cen  ma  wpływ  przede  wszystkim  zakres 

przedmiotu 

zamówienia,  czy  też  istnienie  realnej  konkurencji  na  danym  rynku.  Stąd  za 

bezprzedmiotową dla rozpoznania sporu należy uznać argumentację Odwołującego, że cena 

elementów  składowych  zaproponowana  w  tym  postępowaniu  jest  rażąco  niska,  skoro  była 

znacznie  niższa  w  innych  postępowaniach.  Wskazane  różnice  w  cenach  nie  przesądzają 

automatycznie 

o  tym,  że  cena  zaoferowana  w  tym  postępowaniu  jest  nierealna, 

nierzeczywista i nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia. Odwołujący nie wykazał 

także  w  toku  rozprawy,  że  nie  jest  możliwym  należyte  wykonanie  pełnego  zakresu  usługi 

przez Softiq. 

Przyjęta przez Odwołującego pracochłonność jest indywidualnym szacunkiem, 

który  to  szacunek  nie  może  stanowić  podstawy  oceny  oferty  Przystępującego  w  tym 

zakresie. 

O  zaoferowaniu  ceny  rażąco  niskiej  nie  może  świadczyć  także  okoliczność,  że 

O

dwołujący  świadczył  dotychczas  usługę  dla  Zamawiającego.  W  ocenie  Izby  punktem 

odniesienia  w  zakresie  założeń  niezbędnych  do  wyceny  oferty  powinny  być  informacje 

podane  przez  Zamawiającego  w  przygotowanej  przez  niego dokumentacji  postępowania,  a 

nie fakt,  że przez  wiele  lat  jeden  wykonawca świadczył  usługi  na  rzecz  Zamawiającego i  z 

tego tytułu twierdzi, że jako jedyny posiada wszelkie informacje do skalkulowania oferty. To 

nie doświadczenie dotychczasowego wykonawcy usługi powinno być podstawą oceny oferty 

Przystępującego,  tylko  informacje  wskazane  w  dokumentacji  postępowania,  a  zwłaszcza 

sporządzony  opis  przedmiotu  zamówienia,  jak  również  udzielone  w  toku  postępowania 

wyjaśnienia  treści  SIWZ.  To  Zamawiający,  jako  gospodarz  postępowania,  dysponuje 

najszerszą  wiedzą  co  do  tego,  jak  wyglądała  dotychczasowa  realizacja  usługi,  jakiego 

zaangażowania  należy  oczekiwać  od  przyszłego  wykonawcy,  jaki  zakres  zmian  podlegać 

będzie  wdrożeniu,  a  w  konsekwencji  jakie  podstawowe  założenia  wykonawcy  powinni 

przyjąć do wyceny zamówienia.   

Re

asumując,  Izba  uznała,  że  Zamawiający  prawidłowo  ocenił  wyjaśnienia  rażąco 

niskiej  ceny  Softiq, 

uznając,  że  oferta  wykonawcy  nie  podlega  odrzuceniu  w  powyższym 

zakresie, 

a w konsekwencji nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

Sygn. akt KIO 3497/20 

Izba 

podzieliła  stanowisko  Odwołującego  2,  że  Zamawiający  zaniechał 

przedstawienia  wyczerpującego  uzasadnienia  prawnego  i  faktycznego  braku  przyznania 

ofercie 

Odwołującego  2  maksymalnej  liczby  punktów  w  Kryterium  nr  3,  co  narusza  zasadę 

prowadzenia postępowania w sposób przejrzysty. 


Zgodnie z art. 92 ust. 1 

ustawy Pzp, zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

wykonawców  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  imię  i  nazwisko, 

si

edzibę  albo  miejsce  zamieszkania  i  adres,  jeżeli  jest  miejscem  wykonywania  działalności 

wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  oraz  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Z powyższego wynika, iż wszystkie czynności, o których mowa we wskazanym wyżej 

przepisie,  winny  być  przez  zamawiającego  uzasadnione.  Obowiązek  ten  dotyczy  również 

uzasadnienia  czynności  oceny  ofert  i  przyznawania  im  punktów  w  poszczególnych 

kryteriach

. Wobec każdego wykonawcy  uzasadnienie przyznania określonej  liczby  punktów 

jego ofercie jest o tyle oczyw

iste, że każdy wykonawca jest uprawniony do tego, by wiedzieć, 

na  jakiej  podstawie  jego  oferta  została  oceniona  w  taki  czy  inny  sposób.  Podanie 

uzasadnienia faktycznego i prawnego oceny ofert stanowi 

realizację zawartej w art. 7 ust. 1 

ustawy  Pzp  zasady  pr

zejrzystości,  która  obejmuje  między  innymi  możliwość  prześledzenia 

procesu decyzyjnego zamawiającego (vide: wyrok KIO z dnia 11 sierpnia 2017 r., sygn. akt 

KIO 1577/17). 

Odnosząc  powyższe  do  niniejszego  stanu  faktycznego  należy  wskazać,  że  po  

pierwsze 

uza

sadnienie  Zamawiającego  o  przyznaniu  mniejszej  liczby  punktów 

Odwołującemu 2 w  odniesieniu do  kryterium  nr 3,  nie  znajduje  się w  informacji  o wyborze, 

tylko w dokumencie nazwanym „Podsumowanie badania ofert…”. Po drugie, w ocenie Izby 

informacje podane Odw

ołującemu 2 w zakresie przyznania mu punktów w kryterium nr 3 nie 

spełniają  wymogów  pozwalających  uznać  je  za  uzasadnienie  w  rozumieniu art.  92  ust. 

1 ustawy  Pzp

.  Podnieść  należy,  iż  kryterium  nr  3  nie  było  oceniane  na  podstawie  wzoru 

matematycznego  czy  in

nego  równie  precyzyjnego  sposobu,  gdzie  przyznanie  punktów 

stanowi  wynik  operacji  matematycznej  na  podstawie  podstawionych  danych  bądź  pozwala 

na zasadzie zerojedynkowej ustalić, czy dana ilość punktów się wykonawcy należy czy nie. 

Przyznawanie  punktów  w  kryterium  nr  3  było  wynikiem  oceny  koncepcji.  O  podstawach 

takiej, a nie innej oceny, O

dwołujący 2 winien był zostać powiadomiony. 

Izba nie podziela przy ty

m stanowiska zamawiającego, iż Odwołujący 2 nie wykazał, 

iż takie uzasadnienie, jakie otrzymał, uniemożliwiło mu sporządzenie i wniesienie odwołania. 

Przede wszyst

kim Izba podkreśla, że Odwołujący 2 nie otrzymał uzasadnienia o przyznaniu 

mniejszej  liczby  punktów  w  ramach  informacji  o  wyborze,  a  jedynie  informację  o  liczbie 

przy

znanych  mu  punktów.  W  zasadzie  dopiero  na  rozprawie  dowiedział  się,  jakie  zarzuty 

Z

amawiający  sformułował  wobec  jego  koncepcji.  Argumentacja  ta  winna  być  zawarta  w 

informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty. 

Bez  znaczenia  jest  fakt,  że  lakoniczne 


uzasadnienie  znajdowało  się  u  Zamawiającego  i  Odwołujący  uzyskał  je  już  po  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty.  Wszystkie  informacje  o  podstawach  czynności  zamawiającego,  o 

których  mowa  w art.  92  ust.  1  ustawy  Pzp  wykonawca  winien  uzyskać  z  zawiadomienia 

wystosowanego przez zamawiającego na podstawie wskazanego przepisu. 

W związku z powyższym Zamawiający naruszył art. 92 ust. 1 pkt w związku z art. 7 

ust. 1 ustawy Pzp. 

Izba  uznała  także,  że  Zamawiający  bezpodstawnie  zaniechał  przyznania  ofercie 

Odwołującego  2  maksymalnej  liczby  punktów  (20  pkt)  w  pozacenowym  kryterium  nr  3. 

W

ymaga  podkreślenia,  że  obowiązkiem  Zamawiającego  jest  ocena  ofert  zgodnie  z 

ustalonymi przez siebie kryteriami, które powinny być jednoznaczne i precyzyjne, określone 

w  sposób  umożliwiający  późniejszą  weryfikację  prawidłowości  oceny  ofert.  Oznacza  to,  że 

kryteria  oceny  ofert  nie  mogą  być  interpretowane  i  odczytywane  w  kontekście  innych 

wymagań czy też życzeń zamawiającego, które nie zostały wprost wyrażone i przywołane w 

opisie  samego  kryterium.  I  tak  przekładając  powyższe  na  zaistniały  stan  faktyczny  należy 

stwierdzić,  że  wymogi  w  zakresie  kryteriów  oceny  ofert  winny  być  precyzyjne  i  nie  wolno 

Zamawiającemu  ich  rozszerzać  na  etapie  oceny  ofert,  niezależnie  od  intencji  jaką  się 

kierował.  

Zamawiający,  oceniając  ofertę  Odwołującego,  doszedł  do  przekonania,  że  złożona 

przez  niego  Koncepcja  nie  spełnia  wymagania  dodatkowego,  związanego  z  opisem 

mechanizmów, pozwalających realizować jednocześnie, w sposób spójny i zgodny z prawem 

czynności  w  imieniu  podmiotu,  instytucji  lub  organizacji  przez  więcej  niż  jedną  osobę 

upoważnioną. Zgodnie z pkt 13.3.2.1.5 Zamawiający oczekiwał zawarcia w Koncepcji opisu 

mechanizmów,  dzięki  którym  możliwe  będzie  jednoczesne,  spójne  i  zgodne  z  prawem 

realizowanie  czynności  przez  więcej  niż  jedną  osobę  upoważnioną  do  działania  w  imieniu 

organizacji.  

Odwołujący 2 w swej koncepcji opisał jak możliwe jest dodanie innych osób, które też 

będą  mogły  działać  w  imieniu  tejże  organizacji.  Zamawiający  w  zakresie  zaniechania 

przyznania  maksymalnej  liczby  punktów  wskazał  jedynie,  że  mechanizm  polegający  na 

możliwości  założenia  konta  organizacji  (jakiejkolwiek)  przez  jakiegokolwiek  użytkownika, 

k

tóry  w  ten  sposób  stawałby  się  właścicielem  konta  organizacji  bez  żadnej  weryfikacji 

umożliwia  i  ułatwia  podejmowanie  czynności  niezgodnych  z  prawem,  co  według 

Zamawiającego jest niedopuszczalne. 

Niemniej,  jak  słusznie  podnosił  Odwołujący  2,  kwestia  samego  sposobu  zakładania 

konta dl

a organizacji w ogóle nie była elementem opisu kryterium 3 w pkt 13.3.2.1.5 SIWZ. 

Tym samym Zam

awiający nie mógł tej kwestii podnosić jako uzasadnienia dla nieprzyznania 


15  pkt  z  powodu  nie

spełnienia wymagania z pkt 13.3.2.1.5 SIWZ. Zamawiający, odejmując 

Odwołującemu  punkty  w  Kryterium  nr  3,  poszerzył  zakres  wymagania,  zawartego  w  pkt 

13.3.2.1.5 SIWZ, na aspekty Koncepcji nie

powiązane z treścią tego wymagania. 

Za  nieuprawnione 

Izba  uznała  twierdzenia  Sygnity,  iż  Odwołujący  2  nie  powinien 

uzyskać punktów w ogóle, bowiem jego koncepcja jest niezgodna z innymi postanowieniami 

SIWZ.  Wykonawca  Sygnity 

złożył  samodzielnie  odwołanie  i  nie  podnosił  takich  zarzutów, 

zatem kwestie te pozostają poza rozpoznaniem Izby. 

Uwzględniając  powyższe,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zarzut  naruszenia  przez 

Zamawiającego art. 91 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp potwierdził się. 

Biorąc pod uwagę .powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 3 i § 

5  rozporz

ądzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    

……………………..…………. 


wiper-pixel