KIO 3489/20 WYROK dnia 29 stycznia 2021 r.

Data: 11 lutego 2021

Sygn. akt KIO 3489/20 
 

WYROK 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  26 

stycznia  2021  r.  odwołania  wniesionego  

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawcę: Althea 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 

im. św. Jana z Dukli z siedzibą w Lublinie

przy udziale wykonawcy: 

A. 

Philips  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; 

B. 

Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; 

orzeka: 

umarza  postępowanie  w  zakresie  zarzutu  polegającego  na  opisaniu  przedmiotu 

zamówienia  w  postępowaniu  w  zakresie  części  nr  1  w  sposób  naruszający  zasadę 

równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji poprzez objęcie zamówieniem 

aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzeń zgodnie 

z zaleceniami producenta, z powodu wycofania zarzutu przez odwołującego; 

2.  oddala 

odwołanie w pozostałym zakresie; 


kosztami  postępowania  w  wysokości  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy 

sześćset  złotych  i  zero  groszy)  obciąża  wykonawcę:  Althea  Polska  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Mikołowie, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście  tysięcy złotych i zero groszy) uiszczoną przez odwołującego, tytułem 

wpisu od odwołania; 

zasądza  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  kwotę  3  600  zł  00  gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  i  zero  groszy),  stanowiącą  koszty 

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.   

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  

11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.,  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:    ………………………..…… 


Sygn. akt KIO 3489/20 

UZASADNIENIE 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli z siedzibą w Lublinie  

dalej  „zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  

o udz

ielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa przeprowadzania przeglądów okresowych, 

kontroli  bezpieczeństwa  elektrycznego,  konserwacji  oraz  naprawy  urządzeń  będących  

na 

wyposażeniu 

Centrum 

Onkologii 

Ziemi 

Lubelskiej"; 

numer 

referencyjny: 

COZL/DZP/AW/3411/PN-

202/20 (dalej „postępowanie” lub „zamówienie”). 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  d

nia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  - 

dalej  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  

o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  16  grudnia 

2020 r. pod numerem 2020/S 245-607872. 

W  dniu  28  grudnia  2020  r.  wykonawca:   

Althea  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Mikołowie  (dalej  „odwołujący”),  działając  na  podstawie  art.  180  ust.  1  i  art.  179  ust.  1  

w  związku  z  art.  182  ust.  2  pkt  1  ustawy  Pzp  wniósł  odwołanie  wobec  czynności 

zamawiającego podjętych w postępowaniu polegających na: 

określeniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  Części  nr  1  i  3  w  sposób 

nieproporcjonalny  oraz  utrudniający  uczciwą  konkurencję  poprzez  wymaganie  

od  wykonawców  dysponowania  personelem  posiadającym  kwalifikacje  potwierdzone 

dokumentami  wydanymi  przez  producentów  urządzeń  lub  ich  uprawnionych 

przedstawicieli; 

określeniu kryteriów oceny ofert w postępowaniu w zakresie Części nr 1 i 3 w sposób 

niezwiązany  z  przedmiotem  zamówienia,  a  także  w  odniesieniu  do  właściwości 

wykonawcy poprzez 

premiowanie wykonawców posiadających autoryzację producenta 

serwisowanych urządzeń medycznych; 

opisaniu  przedmiotu  zamówienia  w  postępowaniu  w  zakresie  Części  nr  1  w  sposób 

naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę uczciwej konkurencji 

poprzez 

objęcie  zamówieniem  aktualizacji  software'u  systemowego  i  aplikacyjnego 

oraz modyfikacji urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

w odniesieniu do czynności wskazanej powyżej w punkcie 1.1. petitum - art. 22 ust. 1a 

ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  określenie  warunków  udziału  


w  postępowaniu  w  sposób  nieproporcjonalny,  z  naruszeniem  zasady  równego 

traktowania  wykonawców  i  zasady  uczciwej  konkurencji  poprzez  wymaganie 

dysponowania 

przez 

wykonawców 

personelem 

posiadającym 

kwalifikacje 

potwierdzone  dokumentami  wydanymi  przez  producentów  urządzeń  lub  ich 

uprawnionych  przedstawicieli,  podczas  gdy 

żaden  przepis  prawa  nie  uzależnia 

możliwości  świadczenia  obsługi  serwisowej  przedmiotowych  urządzeń  od  posiadania 

jakichkolwiek  dokumentów  wydanych  przez  producentów  urządzeń  lub  ich 

uprawnionych  przedstawicieli,  a  na  rynku  istnieją  podmioty,  które  dają  rękojmię 

należytego  wykonania  zamówienia  objętego  postępowaniem  mimo  braku  spełniania 

przez personel wymagań określonych przez zamawiającego; 

w odniesieniu do czynności wskazanej powyżej w punkcie 1.2. petitum - art. 91 ust. 2  

i  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  ok

reślenie kryterium  oceny 

ofert: 

Posiadanie  przez  Wykonawcę  autoryzacji  producenta”,  odnoszącego  się  

do  właściwości  (cech  podmiotowych)  wykonawcy,  które  ponadto  stawia  bezzasadnie  

w korzystniejszej sytuacji w  p

ostępowaniu producentów serwisowanych urządzeń (lub 

podmioty  bezpośrednio  z  nimi  powiązane),  podczas  gdy  zamawiający  powinien 

określić  kryteria  oceny  ofert  odnoszące  się  do  przedmiotu  zamówienia,  w  sposób 

nieutrudniający  dostępu  do  zamówienia  innym  podmiotom,  zdolnym  w  sposób 

prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia; 

2.3.  w odniesi

eniu do czynności wskazanej powyżej w punkcie 1.3. petitum - art. 29 ust. 1 

ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez opisanie przedmiotu zamówienia  

w  sposób  nieprecyzyjny,  z  naruszeniem  zasady  równego  traktowania  wykonawców  

i zasady proporcjon

alności, a także w sposób uniemożliwiający rzetelne sporządzenie  

i  wycenę  oferty,  wskutek  braku  jednoznacznej  informacji  odnośnie  do  aktualizacji 

software'u  systemowego  i  aplikacyjnego  oraz  modyfikacji  t

omografów  (tj.  ich 

maksymalnej  liczby,  zakresu  oraz 

kosztów),  podczas  gdy  są  to  okoliczności  mające 

istotny wpływ na sporządzenie oferty, a zamawiający nie przedstawił żadnej informacji 

w  powyższym  zakresie,  odsyłając  wykonawców  do  zaleceń  producenta  tomografów, 

czym  faktycznie  przekazał  mu  pełną  swobodę  w  zakresie  ustalenia  istotnych 

okoliczności mających wpływ na zaoferowane w postępowaniu ceny; 

2.4.  w 

odniesieniu do czynności wskazanej powyżej w punkcie 1.3. petitum - art. 29 ust. 2 

ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez op

isanie przedmiotu zamówienia  

w  p

ostępowaniu  w  sposób  który  utrudnia  uczciwą  konkurencję  w  ten  sposób,  

że  producent  serwisowanych  tomografów  (lub  podmioty  bezpośrednio  z  nim 

powiązane) będą miały korzystniejszą pozycję w postępowaniu w stosunku do innych 

wykonawców,  ponieważ  tylko  oni  będą  w  stanie  rzetelnie  wycenić  ofertę  w  zakresie 

uwzględnienia  w  oferowanej  cenie  kosztów  aktualizacji  software'u  systemowego  i 


aplikacyjnego  oraz  modyfikacji  t

omografów,  podczas  gdy  zamawiający  powinien 

zapewnić także innym wykonawcom możliwość realnego konkurowania z producentem 

serwisowanych  t

omografów  (lub  podmiotami  z  nim  bezpośrednio  powiązanymi), 

którego  uprzywilejowanie  w  żaden  sposób  nie  jest  uzasadnione  potrzebami 

z

amawiającego. 

W  związku  z  powyższymi  naruszeniami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie 

niniejszego  odwołania  w  całości  oraz  nakazanie  zamawiającemu  dokonania  zmiany  w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w następujący sposób: 

1.  w odniesieniu do zarzutu z punktu 2.1.- 

poprzez wykreślenie z rozdziału VI, pkt. 1, lit. c) 

ppkt  1)  SIWZ  fragmentu  „wydane  przez  producenta  urządzeń  lub  uprawnionego 

przedstawiciela”, ewentualnie: poprzez dopuszczenie legitymowania się przez personel 

wykonawcy  uprawnieniami  potwierdzonymi  przez  pod

miot  niezależny  od  producentów 

u

rządzeń,  prowadzący  szkolenia  lub  posiadający  wiedzę  i  doświadczenie  w 

serw

isowaniu  urządzeń  tożsamych  do  urządzeń  od  co  najmniej  2  lat,  liczonych  od 

terminu składania ofert w postępowaniu; 

2.  w  odniesieniu  do  zarzutu  z  punktu  2.2.  - 

poprzez  wykreślenie  z  rozdziału  XIII,  pkt.  1 

SIWZ  kryterium 

Posiadanie  przez  Wykonawcę  autoryzacji  producenta  i  zwiększenie 

wagi 

kryterium 

„Wykonanie  przeglądów  urządzeń  medycznych  w  siedzibie 

z

amawiającego”  do  40%,  ewentualnie:  poprzez  wprowadzenie  w  miejsce  kryterium 

„Posiadanie  przez  wykonawcę  autoryzacji  producenta”  np.  następujących  kryteriów: 

czas  reakcji  na  miejscu  - 

kryterium  o  wadze  5%  możliwych  do  zdobycia  punktów, 

przyznawanych  w  ten  sposób,  że:  czas  reakcji  >  3h  -  0  pkt,  czas  reakcji  < 3 h - 5   pkt. 

Ut

rzymanie aparatów w sprawności (procentowa liczba roboczogodzin pracy aparatów w 

skali roku) - 

kryterium o wadze 10% możliwych do zdobycia punktów, przyznawanych w 

ten sposób, że: > 95% -10 pkt, > 94% - 8 pkt, > 93% - 6 pkt, > 92% - 4 pkt. Gwarancja 

na  wymienione  części  -  5%  możliwych  do  zdobycia  punktów,  przyznawanych  w  ten 

sposób, że: 12 miesięcy - 5 pkt, 9 -11 miesięcy - 3 pkt, 6-9 miesięcy - 0 pkt.; 

w odniesieniu do zarzutów z punktu 2.3., 2.4. - poprzez wykreślenie z Załącznika nr 2.1 

do  SIWZ  - 

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  w  odniesieniu  do  Części  1 

p

ostępowania  pkt.  5.3  (Wykonanie  zleconych  przez  producenta  aktualizacji  software'u 

systemowego  i  aplikacyjnego)  oraz  5.4  (Wykonanie  zleconych  przez  producenta 

modyfikacji  urządzenia)  ewentualnie:  poprzez  doprecyzowanie  opisu  przedmiotu 

zamówienia  w  tym  zakresie  poprzez  wskazanie  liczby,  zakresu  i  kosztów  aktualizacji 

software'u  systemowego  i  aplikacyjnego  oraz  modyfikacji,  zgodnie  z  zaleceniami 

producenta tomografów; 

a  także  zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  doradztwa  prawnego,  według  norm  przepisanych  i  zgodnie  


z fakturą przedstawioną przez odwołującego na rozprawie. 

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

i prawnych, uzasadnia

jących wniesienie odwołania.  

Uzasadniając  zarzut  dotyczący  dysponowania  personelem  posiadającym  określone 

przez producenta kwalifikacje (warunek udziału w postępowaniu) opisany w rozdziale VI, pkt 

1,  lit.  c)  ppkt  1)  SIWZ 

w  pierwszej  kolejności  wskazał,  że  w  świetle  art.  22  ust.  1a  ustawy 

Pzp

, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców 

środki  dowodowe  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający 

ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  w  szczególności 

wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej 

wskazuje  się,  że  okreslenie  „proporcjonalny"  oznacza  tyle  co  „zachowujący  właściwą 

proporcję".  Miarą  owej  proporcji  jest  zachowanie  niezbędnej  równowagi  między  interesem 

polegającym  na  uzyskaniu  rękojmi  należytego  wykonania  zamówienia,  a  interesem 

potencjalnych  wykonawców,  którzy  nie  mogą  być  z  góry  eliminowani  przez  wprowadzanie 

nadmiernych  wymagań  podmiotowych.  Innymi  słowy  -  warunek  proporcjonalny  to  warunek, 

który  nie  jest  nadmierny,  czego  stwierdzenie  wymaga  przeprowadzenia  tzw.  testu 

proporcjonalności,  polegającego  na  wykazaniu,  że  podjęte  działania  są  adekwatne  i 

konieczne  do  osiągnięcia  wybranego  celu  (tak  w  uchwale  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w 

sprawie  o  sygn.  KIO/KU  27/18  z  28  czerwca  2018  r.).  Ponadto  w  uchwale  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w sprawie o sygn. akt KIO/KU 20/18 z 5 czerwca 2018 r. zwrócono uwagę, że 

przy  ocenie  proporcjonalności  istotne  znaczenie  mają  okoliczności  obiektywne,  a  nie 

postrzeganie  przedmiotu  zamówienia  przez  pryzmat  interesu  zamawiającego  w  szybkim  i 

„dającym  lepsze  gwarancje"  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego.  W  rama

ch  dokonywania  oceny  czynności  zamawiającego  pod  kątem 

zachowania  za

sady  proporcjonalności  należy  zatem  brać  pod  uwagę takie  okoliczności  jak 

przydatność  (warunek  przydatności)  i  niezbędność  (warunek  niezbędności)  zastosowanych 

ograniczeń - do osiągnięcia celów postawionych przez zamawiającego.  

W  kontekście  powyższego,  kwestionowany  warunek  udziału  w  postępowaniu,  w 

ocenie odwołującego, należy uznać za sprzeczny z  dyspozycją art. 22 ust. 1a ustawy Pzp.  

Za  nieuzasadnione  należy  bowiem  uznać  wymaganie  zamawiającego,  aby  personel 

skierowany  do  realizacji  zamówienia  miał  posiadać  kwalifikacje  potwierdzone  wyłącznie 

przez  producentów  urządzeń  (tj.  odpowiednio  Siemens  lub  Phillips)  lub  ich  uprawnionych 

przedstawicieli. 

Jak  bowiem  zaznaczyła  KIO  w  uchwale  z  14  stycznia  2014  r.,  sygn.  akt 

KIO/KD  119/13:  „przepisy  art.  90  ust.  3-5  [Ustawy  o  wyrobach  medycznych  -  przypis 

o

dwołującego]  skierowane  są  do  wytwórców,  importerów  i  dystrybutorów,  którzy 

wprowadzając na rynek produkt medyczny,  mają  obowiązek  przedstawić wykaz  podmiotów 

upoważnionych  przez  wytwórcę  lub  autoryzowanego  przedstawiciela  do  wykonywania  tych 


czynności.  Ponadto,  w  przywołanej  uchwale  podkreślono,  iż  przepis  Ustawy  o  wyrobach 

medycznych  wskazuje 

na  możliwość  wykonania  usług  serwisowania  aparatury  medycznej 

nie  tylko  przez  wytwórcę  (podmiot  przez  niego  autoryzowany),  ale  też  przez  innych 

wykonawców  legitymujących  się  stosownymi  kwalifikacjami.  Podobnie  w  wyroku  KIO  z  11 

czerwca  2012  r.,  sygn.  akt  KIO  1073/12  wskazano  wprost,  że  Ustawa  o  wyrobach 

medycznych 

„nie  określa,  że  działania  serwisowe  mogą  wykonywać  jedynie  podmioty 

autoryzowane  przez  wytwórcę”.  Skoro  zaś  nie  jest  zasadne  wymaganie  posiadania 

uprawnień  nadawanych  przez  wytwórcę  (jego  autoryzowanego  przedstawiciela)  od 

wykonawcy,  to  z  tych  samych  względów  nie  jest  zasadne  wymaganie  analogicznych 

uprawnień  od  jego  personelu.  Taki  tok  rozumowania  przedstawiła  również  Krajowa  Izba 

Odwoławcza w analogicznej sprawie z udziałem odwołującego, tj. w wyroku z 4 października 

2019  r.

,  sygn.  akt  KIO  1859/19.  W  cytowanym  orzeczeniu  Izba  potwierdziła,  iż  w  sytuacji, 

gdy  na  ry

nku  funkcjonuje  kilku  wykonawców  serwisujących  z  powodzeniem  aparaty 

medyczne  danego  producenta,  to 

wymóg  posiadania  certyfikatów  wystawionych  przez 

wytwórcę  aparatu  może  stanowić  bezzasadne  ograniczenie  konkurencji  w  postępowaniu. 

Ponadto  Izba  wskazała,  iż  art.  90  ust.  4  ustawy  o  wyrobach  medycznych  nie  stanowi 

ograniczenia w serwisowaniu urządzeń medycznych jedynie do podmiotów autoryzowanych. 

Analogiczna sytuacja zachodzi również w niniejszym postępowaniu.  

Zamawiający  w  żaden  sposób  nie  uzasadnił  bowiem,  dlaczego  wymaga  

od  wykonawców  dysponowania  personelem  przeszkolonym  wyłącznie  przez  producentów 

(uprawnionych  przedstawicieli)  u

rządzeń,  tj.  z  jakich  względów  w  jego  ocenie  ograniczenie 

konkurencji  w  p

ostępowaniu  jest  uzasadnione.  Okoliczność  ta,  jak  zostało  wskazane 

powyżej,  jest  zaś  kluczowa  dla  rozstrzygnięcia  niniejszej  sprawy.  Po  pierwsze  bowiem,  nie 

istnieje  żaden  przepis  prawa  uzależniający  możliwość  wykonywania  usług  serwisowych 

aparatury  medycznej  od  posiadania  jakichkolwiek  uprawnień  wydawanych  przez  jej 

wytwórcę  (autoryzowanego  przedstawiciela).  Po  drugie  -  na  rynku  obsługi  serwisowej 

aparatury  medycznej  poza  autoryzowanymi  przedstawicielami  producentów  działają  także 

inni serwisanci (w tym również odwołujący), którzy z powodzeniem świadczą usługi tożsame  

do  objętych  niniejszym  zamówieniem,  mimo  braku  posiadania  wymaganych  przez 

z

amawiającego  uprawnień.  Powyższe  świadczy  wprost  o  tym,  że  rękojmia  należytego 

wykonania zamówienia nie zależy od posiadania jakichkolwiek uprawnień nadawanych przez 

wytwórcę  urządzeń  (jego  autoryzowanego  przedstawiciela).  Zwrócił  uwagę  także,  że 

warunek  udziału  w  postępowaniu  odnosi  się  wprost  do  kwalifikacji  nadanych  przez 

producenta  (uprawnionych  przedstawicieli).  I

nnymi  słowy,  formułując  przedmiotowe 

wymaganie, zam

awiający w istocie zrzeka się roli gospodarza postępowania, pozostawiając 

decyzję  dotycząca  tego,  kto  będzie  mógł  złożyć  w  nim  ofertę  producentom  urządzeń. 

Zgodnie  zaś  z  wyrokiem  KIO  z  9  maja  2017  r.

sygn.  akt  KIO  812/17 

ukształtowanie 


wymagań przez zamawiającego dotyczących zarówno wymagania posiadania autoryzacji do 

dokonania  dostawy,  instalacji  i  montażu  określonych  elementów  przedmiotu  zamówienia 

oraz  przedstawienia  oświadczenia  producenta  określonych  elementów  wchodzących  w 

przedmiot  zamówienia  o  przejęciu  przez  producenta  wszelkich  zobowiązań  wykonawcy 

związanych z gwarancją jakości udzielonych przez wykonawcę na zasadach określonych w 

umowie 

w  sprawie  zamówienia  publicznego  prowadzi  do  sytuacji,  w  której  to  producent 

sprzętu  będzie  decydował  o  tym,  jaki  podmiot  (wykonawca)  złoży  w  przedmiotowym 

postępowaniu  ofertę.  Prowadzi  to  do  wniosku,  na  co również  wskazywał  odwołujący,  że  to 

nie  z

amawiający  wybierze  wykonawcę  w  konkurencyjnej  procedurze,  ale  to  producenci, 

którzy  jedynie  dla  wybranych  podmiotów  udzielą  stosowanych,  wymaganych  oświadczeń, 

określając  w  ten  sposób  grupę  podmiotów  mogących  ubiegać  się  o  przedmiotowe 

zamówienie. W świetle powyższego, sformułowane przez zamawiającego wymaganie należy 

uznać  nie  tylko  za  nadmierne,  ale  również  naruszające  zasady  równego  traktowania 

wykonawców i zasady uczciwej konkurencji.  

W  związku  z  tym,  odwołujący  postulował  wykreślenie  wskazanego  warunku  udziału  

w p

ostępowaniu zgodnie z żądaniem zawartym w treści niniejszego odwołania. Ewentualnie, 

wniosk

ował  o  zmianę  warunku  udziału  w  tym  zakresie,  tak  aby  zapewnić  równe  szanse 

wszystkim  wykonawcom  zainteresowanym  uzyskaniem  przedmiotowego  zamówienia  (przy 

jednoczesnym  dopuszczeniu  do  niego  wyłącznie  wykonawców  dających  należytą  rękojmie 

jego  wykonania),  poprzez 

dopuszczenie  legitymowania  się  uprawnieniami  potwierdzonymi 

przez podmiot niezależny od producentów urządzeń, prowadzący szkolenia lub posiadający 

wiedzę  i  doświadczenie  w  serwisowaniu  urządzeń  tożsamych  do  urządzeń  od  co  najmniej  

2 lat, liczonych od term

inu składania ofert w postępowaniu.  

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  posiadania  autoryzacji  producenta  urządzeń 

(kryte

rium oceny ofert) przypomniał, że zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ, jednym z kryteriów 

oceny  ofert  w  p

ostępowaniu  jest:  posiadanie  przez  wykonawcę  autoryzacji  producenta 

u

rządzeń  (tj.,  odpowiednio,  Siemens  oraz  Phillips)  na  wykonywanie  usług  serwisowych  

w  zakresie  określonym  przedmiotem  zamówienia.  Wykonawca,  który  posiada  taką 

autoryzację  otrzyma  20  punktów  (tj.  20%  możliwych  do  uzyskania  punktów),  natomiast 

wykonawca  nieposiadający  takiej  autoryzacji  -  0  punktów.  Tym  samym,  to  wytwórca 

(producent)  serwisowanych  u

rządzeń  będzie  decydował  o  przyznaniu  (lub  nieprzyznaniu) 

20%  możliwych  do  zdobycia  punktów.  Tylko  bowiem  podmioty,  którym  udzieli  on  swojej 

autoryzacji 

do  wykonywania  czynności  serwisowych,  otrzymają  punkty  w  omawianym 

kryte

rium.  Według  najlepszej  wiedzy  odwołującego  obecnie  na  rynku  polskim  działa  zaś 

wyłącznie  jeden  podmiot  mający  autoryzację  producenta  tomografów  (Siemens  Healthcare 

Sp. z o.o.), jak i wyłącznie jeden podmiot mający autoryzację producenta rezonansu (Philips 

Polska Sp. z o.o.). W ocenie o

dwołującego, taka sytuacja jest niedopuszczalna i stanowi ona 


wyłącznie  sztuczną  barierę,  mającą  uniemożliwić  w  praktyce  uzyskanie  zamówienia  przez 

wykonawców  innych  niż  ci,  wskazani  przez  producentów  serwisowanych  urządzeń.  

konsekwencji  mamy  w  tym  przypadku  do  czynienia  z  naruszeniem  znajdujących 

zastosowanie art. 91 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.  

W kontekście powyższego wskazał również, że zamawiający ma wprawdzie swobodę 

w  ustalaniu  kryteriów  oceny  ofert  w  postępowaniu,  jednakże  nie  jest  to  swoboda 

nieograniczona.  Zgodnie  bowiem  ze  znajdującymi  zastosowanie  przepisami  prawa  a  także 

orzecznictwem, kryteria te muszą być związane z przedmiotem zamówienia, a także zgodne 

z  podstawowymi  zasadami  udzielania  zamówień,  w  szczególności  z  zasadą  równego 

traktowania. 

Przejawem  ścisłego  związania  kryteriów  oceny  ofert  z  przedmiotem 

zamówienia,  a  nie  podmiotami  biorącymi  udział  w  postępowaniu,  jest  art.  91  ust.  3  ustawy 

Pzp

,  który  wskazuje  wprost,  iż  kryteria  te  nie  mogq  dotyczyć  właściwości  wykonawcy,  w 

szczególności  jego  wiarygodności  ekonomicznej,  technicznej  tub  finansowej.  Wskazany 

przepis  doczekał  się  bogatego  orzecznictwa  Krajowej  Izby  Odwoławczej.  Dla  przykładu, 

można w tym miejscu przywołać wyrok z 5 grudnia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 1362/08), w 

którym  stwierdzono,  że  przyznanie  punktacji  za  posiadanie  lub  wdrażanie  certyfikatów  ISO 

9001  /  14000  jest 

w  rzeczywistości  przyznaniem  punktów  za  właściwość  ekonomiczną 

wykonawcy,  gdyż  zarządzanie  jakością  jest  własnością  ekonomicznie  wymierną  danego 

przedsiębiorstwa. Normy te w żaden sposób nie odnoszą się do przedmiotu zamówienia, tj. 

wywozu i utylizacji odpadów, aie do właściwości samego przedsiębiorstwa i jego wizerunku 

na  danym  rynku. 

Analogiczna  sytuacja  ma  miejsce  w  zaistniałym  w  sprawie  stanie 

faktycznym.  W  ocenie  o

dwołującego,  omawiane  kryterium,  rozumiane  jako  posiadanie 

autoryzacji  producenta 

na  wykonywanie  usługi  serwisowej,  nie  odnosi  się  bowiem  do 

przedmiotu zamówienia, a do właściwości wykonawcy, tj. jego wiarygodności technicznej. 

Dalej  odwołujący  wskazał,  że  „autoryzacja”  nie  jest  pojęciem  prawnym  i  nie  ma 

definicji  legalnej.  Według  Słownika  Języka  Polskiego  jest  to  wyłącznie  "zezwolenie 

producenta 

na  prowadzenie  działalności  w  jego  imieniu".  Innymi  słowy,  ubieganie  się  o 

autoryzację  jest  wyrazem  pewnej  decyzji  biznesowej,  którą  dany  podmiot  podejmuje  w 

zakresie współpracy z producentem określonego sprzętu. Z jednej bowiem strony, możliwość 

prowadzenia  działalności  w  imieniu  producenta  bowiem  wiąże  się  z  pewnymi  korzyściami, 

takimi  jak  umieszczanie  informacji  o  autoryzowanym  podmiocie  na  stronie  internetowej 

producenta 

czy  możliwość  korzystania  z  jego  marki.  Z  drugiej  zaś,  autoryzacja  powoduje 

także określone ograniczenia dla podmiotu, który ją uzyskuje, a które są związane głównie z 

obowiązkiem  niedziałania  na  szkodę  firmy  podmiotu  jej  udzielającego,  w  tym  przede 

wszystkim  - 

zaprzestania  prowadzenia  wobec  niego  działalności  konkurencyjnej.  Innymi 

słowy,  uzyskanie  autoryzacji  wiąże  się  z  przejściem  z  relacji  horyzontalnej  z  producentem 

(konkurencja) 

na relację wertykalną (podporządkowanie). Powyższe pokazuje, iż autoryzacja  


w  rzeczywistości  opisuje  wyłącznie  sposób  współpracy  między  producentem  a  podmiotami 

chcącymi prowadzić działalność w jego imieniu. Podobnie zatem jak w przypadku ww. norm 

ISO  odnosi  się  ona  do  właściwości  samego  przedsiębiorstwa  i  jego  wizerunku  na  danym 

rynku. Oznacza to, że jej (nie)posiadanie nie powinno być weryfikowane w ramach kryteriów 

oceny ofert.  

Co więcej, jak zostało wskazane powyżej, uzyskanie autoryzacji jest procesem o dalej 

idących konsekwencjach niż otrzymanie potwierdzenia zgodności procedur z normą ISO. O 

ile  bowiem  instytucje  cert

yfikujące  w  zakresie  ISO  wydają  zaświadczenia  na  rzecz 

podmiotów  po  spełnieniu  przez  nie  określonych,  znanych  wcześniej  warunków  (swoista 

decyzja związana), to udzielenie autoryzacji pozostaje w sferze dyskrecjonalnych uprawnień 

podmiotu jej udzielającego. Producent sprzętu nie ma przy tym żadnego interesu w tym, aby 

udzielać  autoryzacji  każdemu  zainteresowanemu  podmiotowi,  zwłaszcza  jeżeli  jest  to  -  tak 

jak  o

dwołujący  -  podmiot  konkurencyjny  wobec  niego.  Co  przy  tym  równie  istotne,  raz 

udzieloną  autoryzację  można  w  każdym  momencie  odwołać.  Warto  zaś  wskazać,  że 

weryfikacja  posiadania  przez  wykonawców  autoryzacji  producenta  będzie  dokonywana  w 

momencie  up

ływu terminu  składania ofert  w  postępowaniu,  a nie  w  momencie rozpoczęcia 

realiza

cji  umowy.  Innymi  słowy,  możliwa  jest  sytuacja,  w  której  wykonawca,  który  otrzymał 

maksymalną  liczbę  punktów  w  tym  kryterium,  realizując  umowę  nie  będzie  już 

autoryzowanym podmiotem. W ocenie o

dwołującego, dowodzi to wprost, że kwestionowane 

kryterium  nie 

jest  związane  z  przedmiotem  zamówienia.  Niezależnie  od  powyższego 

podkreślił,  że  jak  zostało  wskazane  powyżej,  posiadanie  autoryzacji  producenta  nie  ma 

wpływu  na  faktyczną  zdolność  należytego  wykonania  danego  zamówienia.  Możliwa  jest 

bowiem należyta realizacja zamówienia we własnym imieniu, a nie w imieniu producenta. Co 

więcej,  także  w  przepisach  prawa  próżno  szukać  jakiegokolwiek  obowiązku  posiadania 

autoryzacji  do  serwisowania  sprzętu  medycznego.  Jak  wskazała  z  kolei  Krajowa  Izba 

Odwoławcza w uchwale z 14 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO/KD 119/13 „przepisy art 90 ust. 

3-5 [Ustawy o wyrobach medycznych - przypis o

dwołującego] skierowane są do wytwórców, 

importerów  i  dystrybutorów,  którzy  wprowadzając  na  rynek  produkt  medyczny,  mają 

obowiązek  przedstawić  wykaz  podmiotów  upoważnionych  przez  wytwórcę  lub 

autoryzowanego  przedstawiciel

a  do  wykonywania  tych czynności”.  Ponadto,  w  przywołanej 

uchwale  podkreślono,  iż  przepis  Ustawy  o  wyrobach  medycznych  wskazuje  na  możliwość 

wykonania  usług  serwisowania  aparatury  medycznej  nie  tylko  przez  producenta  (podmiot 

przez  niego  autoryzowany),  ale  też  przez  innych  wykonawców  legitymujących  się 

stosownymi kwalifikacjami. 

Powyższe tym bardziej uwypukla, że autoryzacja nie wpływa na 

techniczną  możliwość wykonania zamówienia,  a odnosi  się jedynie do  strategii  działalności 

danego podmiotu i jego wizerunku na rynku. Wobec powyższego jako kryterium podmiotowe 

w rozumieniu art. 91 ust. 3 ustawy Pzp powi

nno zostać ono wyeliminowane z postępowania. 


Taki  tok  rozumowania  przedstawiła  również  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  analogicznej 

sprawie z udziałem odwołującego. W wyroku z 14 lutego 2020 r., sygn. akt KIO 203/20 skład 

orzekający wskazał, że zaskarżone kryterium  oceny ofert należało uznać za niezgodne z art. 

91 ust. 3 ustawy Pzp.  

Odwo

łujący  zwrówcił  uwagę,  że  już  samo  literalne  brzmienie  postanowień  SIWZ 

określających  to  kryterium  wskazuje,  że  zamawiający  odwołuje  się  w  nim  do  właściwości 

wykonawcy. Jak bowiem podał zamawiający w SIWZ, wykonawca oferujący autoryzację lub 

upoważnienie  przez  wytwórcę  otrzyma  dodatkowe  punkty,  a  wykonawca  nie  posiadający 

autoryzacji  lub  upoważnienia  nie  otrzyma  punktów.  Zatem  kryterium  dotyczące  autoryzacji 

odnosi się wprost do cech wykonawcy - to wykonawca posiada autoryzację producenta lub 

jej nie posiada. 

Z  powyższych  względów,  odwołujący  wniósł  o  usunięcie  tego  kryterium  i 

zapropon

ował zwiększenie wagi kryterium „Wykonanie przeglądów urządzeń medycznych w 

siedzibie  z

amawiającego"  do  40%  lub  wprowadzenie  w  miejsce  zakwestionowanego 

kryterium innych kryte

riów, przedstawiając własne propozycje w tym zakresie. 

Zamawiający,  w  dniu  30  grudnia  2020  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do  złożenia  przystąpienia.  Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego 

przystąpili  wykonawcy:  (A)  Philips  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej 

„przystępujący  Philips”)  w  dniu  30  grudnia  2020  r.;  (B)  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Warszawie w dniu 4 stycznia 2021 r. (dalej „przystępujący Siemens”). 

Zamawiający,  na  posiedzeniu  w  dniu  26  stycznia  2021  r.  poinformował,  że  pismem  

z 13 stycznia 2021 r. 

dokonał zmian w treści SIWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu 

zamówienia  w  Części  nr  1  -  objęcie  zamówieniem  aktualizacji  software'u  systemowego  

i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta (zarzut opisany 

w pkt 1.3 petitum odwołania).  

W  związku  z  dokonaniem  zmian  w  treści  SIWZ  -  odwołujący  złożył  oświadczenie,  

iż cofa zarzut w powyższym zakresie.    

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, postanowieniami SIWZ, 

po  zapoznaniu  się  z  odwołaniem  i  stanowiskiem  procesowym  przystępującego 

Siemens 

zawartym  w  złożonym  piśmie  procesowym,  a  także  po  wysłuchaniu 


oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron  i  uczestników  postępowania  odwoławczego, 

złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba 

ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art.  189  ust.  2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Ponadto  Izba  st

wierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  

ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 

poniesienia szkody, b

ędącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący 

jest  zainteresowany 

uzyskaniem  przedmiotowego  zamówienia  i  chciałby  złożyć  ofertę  

w  p

ostępowaniu.  Tymczasem,  przy  obecnym  brzmieniu  zakwestionowanych  wymagań 

przewidzianych  SIWZ,  o

dwołujący  został  w  sposób  niezasadny  pozbawiony  w  ogóle 

możliwości  zaoferowania  swoich  usług  w  tym  zakresie  albo  przynajmniej,  jak  w  przypadku 

zakwestionowanego  kryterium  oceny  ofert, 

jego  szanse  na  uzyskanie  zamówienia  zostały 

istotnie obniżone. Dopiero więc uwzględnienie niniejszego odwołania pozwoli odwołującemu 

na  udział  w  niniejszym  postępowaniu  na  równych  warunkach  z  innymi  podmiotami,  

w  szczególności  z  producentami  serwisowanych  urządzeń  (lub  podmiotami  z  nimi 

powiązanymi). 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy  w  formie 

elektronicznej. 

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  złożone  na  rozprawie  przez 

odwołującego i uczestników postępowania odwoławczego. 

Kra

jowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  do 

przekonania, iż w niniejszym postępowaniu nie doszło do naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o 

udzielenie  zamówienia,  a  tym  samym,  na  podstawie  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp, 

rozpoznawane odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. 

W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że przedmiotem zamówienia,  zgodnie z opisem 

zawartym  w 

Rozdziale  IV  jest  usługa  przeprowadzania  przeglądów  okresowych,  kontroli 

bezpieczeństwa  elektrycznego,  konserwacji  oraz  naprawy  urządzeń  będących  

na  wyposażeniu  COZL.  Zamówienie  zostało  podzielone  na  65  części,  przedmiotem 

niniejszego  odwołania  są:    Część  nr  1  obejmująca  świadczenie  usług  serwisowych 

tomografów  komputerowych  produkcji  Siemens  -  4  szt.  (SOMATOM  Definition  AS,  s/n 


64997,  SOMATOM  Sensation  OPEN,  s/n  49692,  SOMATOM  Sensation  OPEN  sliding 

gantry,  s/n  49693,  SOMATOM  Definition  AS,  s/n  95721)  ("Tomografy")  oraz  Część  nr  3 

obejmująca świadczenie usług serwisowych rezonansu magnetycznego produkcji Phillips - 1 

szt. (Achieva 1, 5T, s/n 32721) wraz z dwumonitorowymi stacjami lekarskimi do MRI (2 szt.). 

Przedmiotem  zamówienia  jest  zatem  usługa  serwisowa  w  zakresie  napraw  

i konserwacji  sprzętu  medycznego.  Jak  zwrócił  uwagę zamawiający  posiadany  przez  niego 

sprzęt  jest  drogi  i  skomplikowany  co  ma  znaczenie  o  tyle,  że  wykonawca  świadczący 

przedmiotowe usługi musi posiadać specjalistyczną wiedzę na temat jego budowy i sposobu 

funkcjonowania.  Zwrócił  też  uwagę,  że  jakość  świedaczonej  usługi  oraz  sposób  jej 

wykonywania  ma  bezpośredni  związek  z  prawidłowym  i  bezpiecznym  funkcjonowaniem 

wyrobów  medycznych,  z  kolei  nieprawidłowe  serwisowanie  może  stanowić  zagrożenie  dla 

zdrowia  czy  nawet  życia  pacjenta,  bądź  personelu  medycznego.  Na  powyższe  kwestie 

zwrócił  również  uwagę  przystępujący  Philips,  składając  jako  dowód  zdjęcia  prezentujące  z 

jak  specjalistycznymi  i  precyzyjnymi  urządzeniami  mamy  do  czynienia,  w  konsekwencji  jak 

ważna jest między innymi dbałość o jego prawidłowe serwisowanie. Nieprawidłowa kalibracja 

sprzętu,  zdarzenia  w  postaci  wybuchów  helu  w  przypadku  rezonansu  magnetycznego  czy 

też  w  przypadku  tomografów  awarie  kolimatorów,  które  decydują  o  właściwej  dawce 

promieniowania  - 

skutkują  możliwością  powstania  błędów  medycznych,  a  nawet  mogą 

powodować  utratę  zdrowia  i  życia  pacjenta.  Przykłady  takich  zdarzeń  wskazano  również  

w  opracowaniu  przygotowanym  przez  Ogólnopolską  Izbę  Gospodarczą  Wyrobów 

Medycznych  POLMED  pt.  „Przetargi  na  usługi  serwisowania  sprzętu  medycznego, 

Wskazówki prawne i praktyczne dla szpitali” (dowód przystępującego Philips). 

Powyższe  ma  znaczenie  w  kontekście  stawianego  zarzutu,  dotyczącego  sposobu 

opisania przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. Warunki określane przez 

zamawiającego muszą być z jednej strony ustalone w sposób proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia, umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytej realizacji zamówienia, 

co  oznacza 

także,  że  warunki  udziału  w  postępowaniu  nie  mogą  być  postawione  w  taki 

sposób, aby stanowiły barierę dostępu do postępowania dla wykonawców zdolnych do jego 

realizacji.  

Z  drug

iej  strony  oceniając  zasadność  warunku  bierze  się  pod  uwagę  zakres, 

charakterysty

kę, stopień złożoności, specyfikę lub też sposób realizacji danego zamówienia. 

W  okolicznościach  niniejszej  sprawy  należało  zatem  rozważyć,  czy  opisany  przez 

zamawiającego w rozdziale VI, pkt 1, lit. c) ppkt 1) SIWZ warunek udziału w postępowaniu, 

odnoszący się do dysponowania osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, 

został  ustalony  przez  zamawiającego  na  poziomie  proporcjonalnym  do  przedmiotu 

zamówienia  opisanego  w  częściach  1  i  3  zamówienia.  Zamawiający  oczekiwał,  aby  osoby 

skierowane do realizacji  zamówienia spełaniały  następujące  wymagania: minimum  3  osoby 


(serwisant,  inżynier  serwisowy  itp.)  biorące  udział  bezpośrednio  w  wykonywaniu  usługi 

posiadające  kwalifikacje,  świadectwa  kwalifikacje  „E”  lub  „D”  do  1kV,  uprawnienia  

do  wykonywania  pomiarów  ochronnych  i  doświadczenie  w  serwisowaniu  urządzeń 

stanowiący  przedmiot  zamówienia  danej  części  oraz  posiadające  aktualne  certyfikaty  lub 

inne dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji wydane przez producenta urządzeń lub 

uprawnionego przedstawiciela.  

Odw

ołujący  kwestionował  wymaganie  dotyczące  tego,  że  personel  wykonujący 

zamówienie musi posiadać aktualne certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające nabycie 

kwalifikacji, 

wydane  przez  producenta  urządzeń  lub  uprawnionego  przedstawiciela. 

Argumentował,  że  nie  istnieje  żaden  przepis  prawa  uzalażniający  możliwość  świadczenia 

usług  serwisowanych  aparatury  medycznej  od  posiadania  jakichkolwiek  uprawnień 

wydawanych prz

ez producentów urządzeń. Uważał ponadto, że na rynku obsługi serwisowej 

działają  inni  serwisanci,  którzy  z  powodzeniem  świadczą  usługi  tożsame  do  objętych 

przedmiotowym  zamówieniem,  a  nie  posiadający  takich  uprawnień.  Tym  samym,  w  jego 

ocenie,  waunek  opisa

ny  przez  zamawiającego  należy  uznać  za  nadmierny  i 

nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 

Izba  uznała,  że  zarzuty  odwołującego  nie  mogą  znaleźć  akceptacji  z  tego  powodu,  

że  w  przypadku  jeśli  kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do 

realizacji  zamówienia,  mogą  mieć  znaczący  wpływ  na  jakość  wykonania  zamówienia  - 

uzadadnione  jest  sprecyzowanie  takich  właśnie  wymagań  w  odniesieniu  do  personelu. 

Przypomnieć należy, że każdy warunek udziału w postępowaniu w mniejszym lub większym 

stopniu 

ogranicza  konkurencję,  ma  on  bowiem  na  celu  wyłonienie  w  postępowaniu  tylko 

takich 

podmiotów, którzy będą zdolni do wykonania zamówienia. 

Kluczowe  dla  oceny  czy  warunek  został  określony  w  sposób  proporcjonalny  jest  po 

pierwsze  udzielenie  odpowiedzi  czy  st

opień  ograniczenia  konkurencji  jest  uzasadniony 

potrzebami  zamawiającego.  W  niniejszym  wypadku  należy  uznać,  że  takie  przesłanki 

istnieją.  Jak  wcześniej  zauważono  przedmiotem  zamówienie  jest  serwis  specjalistycznego 

sprzętu, wysokiej jakości, w przypadku którego ryzyko niewłaściwego działania ma wpływ na 

zdrowie 

i życie pacjentów oraz bezpieczeństwo personelu medycznego. Zamawiającym jest 

szpital  onkologiczny,  w  którym  na  co  dzień  diagnozuje  się  ciężkie  przypadki,  a  własciwa 

diagnostyka ma wpływ  na  dobór  najbardziej  odpowiednich dla pacjenta  metod  leczenia,  co 

decyzduje niekiedy  nawet  o życiu pacjenta.  Aby  zatem  zapewnić  prawidłowe serwisowanie 

urządzeń  ważnym  jest,  aby  wykonywały  taki  serwis  osoby  posiadające  stosowne 

doświadczenie  i  przeszkolone  na  odpowiednim  poziomie.  Poziom  taki  zapewnić  może 

jedynie producent urządzeń lub upoważniony przedstawiciel. 

Po  drugie  należało  odpowiedzieć  na  pytanie  czy  warunek  w  brzmieniu  opisanym 

przez zamawiającego można uznać za proporcjonalny. Na to również należało odpowiedzieć 


twierdząco.  Odnosił  się  on  bowiem  do  zapewnienia  przez  wykonawcę  dostępu,  w  trakcie 

realizacji  zamówienia,  do  odpowiednio  wykwalifikowanego  personelu  serwisowego  tj. 

takiego, 

którego kwalifikacje potwierdził producent.  

Izba  zgadza  się  z  odwołującym,  że  przepisy  prawa  powszechnie  obowiązującego  

nie określają jakie uprawnienia winny posiadać osoby serwisujące sprzęt, nie stoi to jednak  

na  przeszkodzie,  aby  zamawiający  poprzez  stawianie  innych  wymagań,  adekwatnych  

do  zakupionych  i  użytkowanych  przez  niego  urządzeń  -  określił  minimalne  oczekiwania  

w  zakresie  kadry,  którą  dysponuje  wykonawca,  a  która  to  będzie  takim  serwisem  się 

zajmowała.  Powyższe  ma  na  celu  ustalenie  czy  posiadany  przez  te  osoby  poziom 

kompetencji  odpowiada  wymaganiom  producenta  s

przętu.  Ponieważ  poszczególni 

producenci  stosują  różne  rozwiązania  konstrukcyjne  i  funkcjonalne  w  swoich  wyrobach, 

wprowadzają  stale  udoskonalenia,  których  zakres  jest  znany  wyłącznie  tym  podmiotom  - 

tylko  osoby  posiadające  dostęp  do  tej  unikalnej  wiedzy,  a  zatem  przeszkolone  przez 

producenta sprzętu, są zdolne do realizacji takich zadań serwisowych. Znaczenie ma w tym 

przypadku  również  jakość  i  aktualność  szkolenia,  które  odbywa  serwisant.  Jak  wynika  z 

wyjasnień  przystępujących  złożonych  na  rozprawie,  szkolenia  przez  nich  prowadzone 

dotyczą konkretnego modelu sprzętu, który jest serwisowany. Ponadto zwraca się uwagę na 

aktualność  posiadanej  przez  te  osoby  wiedzy  serwisowej,  w  konsekwencji  ogranizuje  się 

również szkolenia w zakresie nowych wiadomości dotyczących budowy danego urządzenia, 

w szczególności w przypadku gdy na rynek wprowadzane są nowe modyfikacje odnoszące 

się do tego modelu.  

Po  trzecie  Izba  wzięła  również  pod  uwagę  jaki  wpływ  ma  postawiony  warunek  

n

a  potencjalną  konkurencję.  Tu  Izba  stwierdziła,  że  samo  wymaganie  odnoszące  się  

do  odpowiednio  wykwalifikowanego  personelu  - 

takiego  wpływu  nie  wywiera.  Mamy  

do  czynienia  z  warunkiem, 

który  może  być  z  uwagi  na  jego  charakter,  spełniony  tak  przez 

samego  wykonawcę  jak  i  ewentualnie  podmiot  użyczający  potencjał  osobowy  w  trybie  art. 

22a  ustawy  Pzp, 

w  przypadku  dysponowania  pośredniego  personelem  podmiotu  trzeciego. 

Dodatkowo  wykonawca  może  posłużyć  się,  w  celu  spełnienia  warunku  udziału,  także 

dysponowaniem  bezpośrednim  osób  o  koniecznych  kwalifikacjach.  Jak  wykazał  ponadto 

przystępujący  Philips,  przedkładając  dowód  w  postaci  wydruków  ze  strony  internetowej,  

na rynku znaleźć można osoby, które zamieszczają swoje profile na portalu LinkedIn, które 

nie  są  już  pracownikami  tego  wykonawcy,  a  posiadają  uprawnienia  wymagane  przez 

zamawiającego. Ponadto z dowodów przedłożonych przez przystępującego Philips w postaci 

wykazów  osób  oraz  certyfikatów  szkoleń  przeprowadzonych  u  producenta,  które  zostały 

złożone  przez  TDZ  Technika  dla  Zdrowia  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie  na  wezwanie 

dwóch  zamawiających,  w  postępowaniach  na  wykonanie  przeglądów  okresowych  i  napraw 

sprzętu wynika, że wymaganie odnośnie kadry, która została przeszkolona przez producenta 


nie  stanowi  dla  innych  podmiotów  bariery  w  ubieganiu  się  o  zamówienie.  Również  w 

przypadku  odwołującego  możliwym  jest  więc  pozyskanie  do  realizacji  zamówienia  osób  o 

wymaganych kwalifikacjach.  

Izba 

zwróciła  jednocześnie  uwagę,  że  odwołujący  nie  wykazał,  ani  też  nawet  nie 

złożył  w  treści  odwołania  takiego  oświadczenia,  z  którego  wynikałoby,  że  dysponowanie 

przez  niego 

takimi  osobami  jest  niemożliwe,  a  w  konsekwencji,  że  nie  ma  szansy  jego 

spełnienia.  Twierdził  jedynie,  że  posiada  swoich  serwisantów,  którzy  w  jego  ocenie,  są  w 

równym  stopniu  zdolni  do  realizacji  tego  zadania.  Potwierdzeniem  tego,  że  odwołuący 

ubiegał się o zamówienia, w których formułowane były analogiczne warunki i pozyskiwał do 

realizacji tych zadań osoby posoadające przeszkolenie przez producenta sprzętu jest dowód 

złożonych  przez  przystępującego  Siemens.  Wykazał  on,  że  odwołujący  ubiegając  się  o 

zamówienie dla SP ZOZ w Sosnowcu (termin składania ofert 12 stycznia 2018 r.) przedłożył 

tym  postępowaniu  certyfikat  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski  dla  osoby,  którą 

dysponował  dla  potrzeb  realizacji  tego  zamówienia,  posiadającą  certyfikat  szkolenia 

wystawiony przez firmę Siemens, w zakresie aparatów rezonasu magnetycznego Magnetom.  

Z  kolei  w  zakresie  dowodu  przedstawionego 

przez  odwołującego  na  okoliczność,  

że  ten  zwracał  się  do  firmy  Siemens  Polska  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  na 

certyfikowane szkolenia serwisowe i otrzymał odpowiedź negatywną, Izba wzięła pod uwagę, 

że  sam  odwołujący  przyznał,  że  był  świadomy,  że  ten  podmiot  szkoleń  w  tym  zakresie  nie 

przeprowadza, a robi to Siemens Healthare Gmbh. 

Twierdził wprawdzie, że zwracał się i do 

tego  podmiotu  z  analogiczną  prośbą  i  został  odesłany  do  firmy  Siemens  Polska,  nie 

przedłożył jednak na tą okoliczność żadnego dowodu, z którego wynikałoby, że również ten 

podmiot odmówił przeszkolenia jego pracowników. Tym samym nie wykazał, że niemożliwe 

jest zorganizowanie takich szkoleń dla pracowników samego odwołującego. 

Mając  zatem  na  uwadze  powyższe  wyjaśnienia  i  dowody  przedłożone  na  rozprawie 

Izba  uznała,  że  wbrew  twierdzeniom  odwołującego warunku powyższego nie można  uznać  

za  nieproporcjonalny.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  ma  on  ścisły  związek  z  przedmiotem 

zamówienia,  albowiem  dotyczy  kwalifikacji  osób,  które  będą  wykonywały  usługi  serwisowe  

w  trakcie  realizacji  zamówienia.  Jak  wykazano  dowodami  warunek  taki  nie  powoduje,  

że    dochodzi  do  wyeliminowania  konkurencji  w  postępowaniu  ale  stanowi  gwarancję,  

że  czynności  serwisowe  zostaną  zrealizowane  przez  osoby  które  posiadają 

udokumentowane  kwalifikacje.  Zamawiający  ma  prawo  wymagać,  aby  serwis  wyrobów 

m

edycznych był  powierzany  osobom, które poza uprawnieniami  wynikającymi  z  przepisów, 

posiadają także konieczną wiedzę i doświadczenie w zakresie czynności serwisowych, które 

jest potwierdzone przez producenta aparatów lub jego uprawnionego przedstawiciela. 

Z  kolei  żądania  odwołującego  zmierzają  w  istocie  do  dopuszczenia  do  świadczenia 

usług  osób,  które  w  istocie  nie  posiadają  żadnych  kwalifikacji.  Nie  sposób  bowiem  inaczej 


ocenić  żadania,  aby  z  treści  warunku  wykreślić  część  dotyczącą  potwierdzenia  kwalifikacji 

personelu  w  zakresie  serwisowania  aparatów  przez  producenta  lub  upoważnionego 

przedstawiciela.  Taki  warunek  nie  spełniłby  swojej  roli,  albowiem  umożliwił  realizację 

zamówenia  przez  osoby,  dysponujące  jakimkolwiek  dokumentem,  wystawionym  przez 

dowolny  p

odmiot,  którego  kompetencje  do  oceny  kwalifikacji  byłyby  nieznane.  Alternatywa, 

jaką sugeruje odwołujący tj. dopuszczenie legitymowaniem się jakimiś bliżej nieokreślonymi 

uprawnieniami,  nadawanymi  przez  podmiot  o 

bliżej  niesprecyzowanych  kompetencjach, 

również prowadziłaby do wypaczenia sensu takiego wymagania.  

Z  powyższych  powodów  Izba  uznała  zarzut  naruszenia  art.  22  ust.  1a  ustawy  Pzp  

w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - za niepotwierdzony. 

Odnosząc się z kolei do zarzutu naruszenia art. 91 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 7 

ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez 

określenie  w  Rozdziale  XIII  jako  kryterium  oceny  ofert: 

posiadanie  przez  wykonawcę  autoryzacji  producenta,  na  poziomie  20%  w  pierwszej 

kolejności należy zauważyć, że nie sposób podzielić oceny odwołującego co do tego, że tak 

opisane kryterium odnosi się do właściwości (cech podmiotowych) wykonawcy. 

Należy  zauważyć,  że  w  tym  przypadku  kryterium  takie  ma  charakter  przedmiotowy, 

gdyż  jest  ściśle  związane  z  przedmiotem  zamówienia  albowiem  odnosi  się  do  usług 

serwisowych, 

jakie  będzie  wykonywał  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia 

wykonawca. Ma ono również niewątpliwie odniesienie jakościowe, albowiem serwis taki daje 

gwarancję,  że  odbywa  się  pod  nadzorem  lub  za  aprobatą  jakościową  producenta  takiego 

sprzętu.  

Co  najistotniejesze,  tylko  w  takim  przypadku, 

bo  zapewnia  to  wyłacznie  serwis 

autoryzowany,  zamawiający  ma  gwarancję,  że  świadczona  usługa  wykonywana  jest  w 

sposób zapewniający najwyższą jakość usług. Tylko taki ma bowiem dostęp do najnowszych 

informacji  i  danych 

na  temat  serwisowanego  sprzętu  medycznego.  Kryterium  to jest  zatem 

dopuszczalne. 

Ponadto należy zauważyć, że kryterium oceny ofert stanowi jedynie wyraz preferencji 

zamawiającego,  nie  jest  natomiast  warunkiem  który  trzeba  spełnić  aby  móc  ubiegać  się  

o  przedmiotowe  zamówienie.  Przy  tak  specjalistycznym  sprzęcie  i  ryzyku,  jakie  jest 

ponoszone  w  związku  z  nieprawidłowym  jego  działaniem  za  pomocą  tego  kryterium 

zamawiający  wartościuje  i  wyżej  ocenia  usługi  serwisowe,  realizowane  przez  podmiot 

pos

iadający autoryzację serwisową producenta.  

Ponieważ  autoryzacja  w  sposób  bezpośredni  przekłada  się  na  poziom  jakości 

realizowanych  usług,  bowiem  posiadając  ją  podmiot  pozyskuje  dostęp  do  bazy  wiedzy 

producenta  (dokumentacji,  narzędzi,  kodów  oprogramowania  serwisowego),  jego  wsparcia, 

ma dostęp do najnowszej, pełnej i oficjalnej dokumentacji technicznej - musi w związku z tym 


ponosić  z  tego  tytułu  dodatkowe  koszty.  Z  tych  też  powodów  przyznanie  punktów  w 

kryterium oceny ofert w przypadku, gdy o zamówienie ubiegał się będzie podmiot, który taką 

autoryzcję  posiada  -  rekompensuje  raczej  kwestie  owych  dodatkowych  kosztów 

ponoszonych  w  związku  z  tym  przez  wykonawcę.  W  tym  kontekście  wyliczenia 

odwołującego,  który  przedstawił  kalkulację  z  której  wynikać  miało,  że  musi  obniżyć  cenę 

swojej  oferty  w  stosunku 

do  wykonawcy  posiadającego  autoryzację  aż  o  32%  (przy 

założeniu,  że  budżet  wynosił  będzie  1  mln  zł.)  należy  uznać  jedynie  za  orientacyjne  i  nie 

poparte  szczegółową  analizą.  Odwołujący  nie  ma  bowiem  wiedzy  jaki  wpływ  na  cenę  (jej 

w

zrost) ma okoliczność związana z koniecznością uzyskania autoryzacji producenta.  

Z powyższych powodów Izba orzekła jak w sentencji wyroku. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj. 

stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),  

w tym w szczególności § 5 ust. 3 pkt 1. 

Przewodniczący:    ………………………..…… 


wiper-pixel