KIO 3485/20 POSTANOWIENIE dnia 29 stycznia 2021 r.

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt KIO 3485/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  29  stycznia  2021  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28 

grudnia  2020  r.  przez  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Catermed S.A. 

z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 126 (91-204 Łódź) oraz JOL-MARK 

Sp.  z  o.o.  z  siedziba  w  Gliwicach  przy  ul.  Portowej  16G  (44-100  Gliwice) 

w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego  COPERNICUS  Podmiot  Leczniczy  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6 (80-803 Gdańsk) 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2.  Nakazuje  zwr

ot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Catermed S.A. z siedzibą 

w  Łodzi  oraz 

JOL-MARK 

Sp. 

o.o. 

siedziba 

Gliwicach 

kwoty  

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejsze 

postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 3485/20 

U z a s a d n i e n i e 

COPERNICUS  Podmiot  Leczniczy  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Gdańsku  zwany  dalej: 

„zamawiającym”, prowadzi w trybie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości 

szacunkowej  większej  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych na  podstawie art.  138g 

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843  ze  zm.)

,  zwanej  dalej:  „Pzp”,  postępowanie  na  wykonywanie  usług  żywieniowych 

przygotowywanie i dostarczanie posiłków) dla pacjentów i pracowników Copernicus PL Sp. 

z o.o w Gdańsku – nr sprawy: D10.251.117.C.2020, zwane dalej postępowaniem. 

W  dniu  23  grudnia  2020  r.  zamawiający  zawiadomił  o  wyborze  oferty  wykonawcy  –

Restauracja CRISTAL S.C. R. K., A. K. 

–w zakresie zadania nr 1.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi  społeczne,  jest 

wyższa od wartości 750 000 euro. 

Wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  Catermed  S.A.  

siedzibą  w  Łodzi  oraz  JOL-MARK  Sp.  z  o.o.  z  siedziba  w  Gliwicach  zwani  dalej: 

„odwołującym”  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  wnieśli  odwołanie,  w  którym  zarzucili  naruszenie 

następujących przepisów: 

- art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 22b ust. 1 Pzp w zw. z 

art. 138m Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy 

– Restauracja CRISTAL S.C. R. 

K., A. K. 

–z postępowania, pomimo niewykazania przez tego wykonawcę spełnienia warunku 

udziału w  postępowaniu  w  zakresie posiadania kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia 

określonej  działalności,  określonego  w  rozdziale  V  ust.  1  pkt  2  lit.  a)  ogłoszenia  o 

zamówieniu, tj. posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wydanego 

przez  Państwowy  Powiatowy  Inspektorat  Sanitarny,  potwierdzającego,  że  wykonawca  jest 

objęty  nadzorem  sanitarnym  i  spełnia  wymagania  sanitarno-higieniczne  i  zdrowotne 

konieczne  do  prowadzenia  działalności  gastronomicznej  w  zakresie  przygotowywania 

posiłków  i  dostarczania  ich  w  systemie  cateringowym,  bowiem  wykonawca  –Restauracja 

CRISTAL  S.C.  R.  K.,  A.  K. 

–przedłożył  decyzję  Państwowego  Powiatowego  Inspektora 

Sanitarnego w Gdańsku z dnia 29.09.2008 r. o zatwierdzeniu zakładu –Kuchni w Restauracji 

„Cristal”  w  Gdańsku  Al. Grunwaldzka 105  –do  prowadzenia działalności  gastronomicznej  w 

zakresie  produkcji  i  serwowania  dań  obiadowych,  śniadań  oraz  kolacji  w  systemie 

cateringowym  oraz  napojów  alkoholowych,  bez  możliwości  mycia  termoportów/termoboxów 

służących do transportu posiłków w tej kuchni, co uniemożliwia dostarczanie posiłków przez 

wykonawcę  do  innych  podmiotów  w  termoportach/termoboxach,  a  jedynie  umożliwia  ich 

udostępnianie do odbioru przez te podmioty z zakładu wykonawcy; 


ewentualnie  rozdział  VII  ust.  6  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  zw.  z  art.  138k  poprzez 

zaniechanie  wezwania  tego  wykonawcy  do  udzielenia  wyjaśnień  dotyczących  decyzji 

Państwowego  Powiatowego  Sanitarnego  Inspektora  Sanitarnego  w  Gdańsku  z  dnia 

29.09.2008  r.  o  zatwierdzeniu  zakładu  ewentualnie  złożenia  decyzji  potwierdzającej,  że 

wykonawca  posiada  zakład  umożliwiający  produkcję  i  serwowanie  posiłków  w  systemie 

cateringowym  wraz  z  możliwością  mycia  termoportów/termoboxówsłużących  do  transportu 

posiłków; 

-  art.  138r  Pzp  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp w  zw.  z  art.  90  ust.  1  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia oferty wykonawcy 

– Restauracja CRISTAL S.C. R. K., A. K. – pomimo że oferta 

tego wykonawcy  zawiera cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia, w tym 

istotna  część  składowa  ceny,  tj.  cena  za  posiłki  dla  „Diety  Mamy”,  jest  rażąco  niska  w 

stosunku do ceny za posiłki dla diety ogólnej; 

rozdział VII ust. 6 ogłoszenia o zamówieniu w zw. z rozdział VI ust. 3 pkt 1-3) ogłoszenia o 

zamówieniu w zw. z art. 138k Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy – Restauracja 

CRISTAL  S.C.  R.  K.,  A.  K. 

–  do  przedłożenia  pełnomocnictwa  udzielonego  przez  A.  K.,  z 

uwagi  na  fakt,  że  pełnomocnictwo  przedłożone  wraz  z  ofertą  zostało  wystawione  przed 

wszczęciem  postępowania,  a  więc  nie  dotyczy  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, a tym samym ofertę złożył podmiot nieuprawniony. 

Mając powyższe na uwadze odwołujący wniósł o: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1; 

- wykluczenie wykonawcy 

– Restauracja CRISTAL S.C. R. K., A. K. – z postępowania; 

-  ewentualnie  wezwanie  wykonawcy 

– Restauracja CRISTAL S.C. R. K., A. K. – udzielenia 

wyjaśnień  dotyczących  decyzji  Państwowego  Powiatowego  Sanitarnego  Inspektora 

Sanitarnego w Gdańsku z dnia 29.09.2008 r. o zatwierdzeniu zakładu ewentualnie złożenia 

decyzji  potwierdzającej,  że  wykonawca  posiada  zakład  umożliwiający  produkcję  i 

serwowanie  posiłków  w  systemie  cateringowym  wraz  z  możliwością  mycia  termosów 

służących do transportu posiłków; 

- odrzucenie oferty wykonawcy 

– Restauracja CRISTAL S.C. R. K., A. K. – jako zawierającej 

cenę  rażąco  niską  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  ewentualnie  wezwanie 

wykonawcy Restauracja CRISTAL S.C. R. K., A. K. 

do wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1a pkt 

1 Pzp; 

-  wezwania  wykonawcy 

–  Restauracja  CRISTAL  S.C.  R.  K.,  A.  K.  –  do  przedłożenia 

pełnomocnictwa udzielonego przez A. K.; 

powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.  

W ramach 

postępowania odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. 


W dniu 28 stycznia 2021 r. do akt sprawy 

wpłynęło pismo odwołującego, zawierające 

oświadczenie o cofnięciu odwołania  z dnia 28 grudnia 2020 r. na podstawie art. 187 ust. 8 

Pzp.  

Na  skutek  cofnięcia  odwołania  wypełniły  się  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp  (Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do 

czasu  zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze. 

Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).  

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane 

z jego wniesieniem.  

Dokonanie  tej 

czynności  przez  odwołującego  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

zatem Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie wskazanego powyżej art. 187 

ust.  8  Pzp  i  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  13 500  zł  00  gr,  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosown

ie  do  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2020),  do 

postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, 

o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 

stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 

stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy  dotychczasowe.  Zgodnie  z  ww.  przepisem,  do 

niniejszego postępowania odwoławczego zastosowanie miały zatem przepisy ustawy z dnia 

29  stycznia 2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843  ze zm.). 

Postępowanie odwoławcze zostało bowiem wszczęte przez wniesienie odwołania w dniu 28 

grudnia 2020 r., a 

więc przed 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel