KIO 3484/20 POSTANOWIENIE dnia 20 stycznia 2021 r.

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt KIO 3484/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  20  stycznia  2021  r.  w 

Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 28 

grudnia  2020  r.  przez  wykonawc

ę  CONTACT  Sp.  z  o.o.  w  Wędrzynie  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

zamawiającego 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie  

przy  udziale  wykonawc

ów  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   DGP Clean 

Partner Sp. z o.o. w Warszawie, Seban Sp. z o.o. w Katowicach, 7 MG Sp. z o.o. w Legnicy, 

Partner Medica Sp. z o.o. Legnicy, DGP Provider Sp. z o.o. w Legnicy 

zgłaszających swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

wobec cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.1.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

CONTAC

T Sp. z o.o. w Wędrzynie kwoty 13.500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 

złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu; 

2.2.  zasądza  od  CONTACT  Sp.  z  o.o.  w  Wędrzynie  na  rzecz  45  Wojskowego  Oddziału 

Gospodarczego w Wędrzynie kwotę 898 zł 36 gr (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt osiem 

złotych trzydzieści sześć groszy) stanowiące uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu 

dojazdu pełnomocnika na posiedzenie.  


Stosownie  do  art.  198a  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………. 


Sygn. akt KIO 3848/20 

U z a s a d n i e n i e 

Przed otwarciem rozprawy 

oświadczeniem złożonym 19 stycznia 2021 r. odwołujący 

–  CONTACT  Sp.  z  o.o.  w  Wędrzynie  –  cofnął  odwołanie  wniesione  do  Prezesa  Izby  w 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w 

Wędrzynie.  

W tym stanie rzeczy Izba umorzy

ła postępowanie odwoławcze na podstawie art. 187 

ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  co  orzekła  w  formie  postanowienia  na 

podstawie art. 192 us

t. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O  kosztach  post

ępowania  rozstrzygnięto  na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  187 

ust.  8 

zd.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  i  b) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Izba uznała za uzasadnione koszty poniesione przez zamawiającego z tytułu dojazdu  

pełnomocnika  i  zasądziła  je  od  odwołującego.  Wykładnia  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b) 

powołanego  rozporządzenia  budzi  wątpliwości  w  orzecznictwie  z  powodu  użytego  w  nim 

sformułowania, że Izba zasądza koszty, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż dzień 

przed dniem, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia. W ocenie składu 

orzekającego  przepis  ten  nie  może  być  wykładany  w  oderwaniu  od  okoliczności  danego 

postępowania  odwoławczego  i  swojego  celu. W  badanej  sprawie  oświadczenie  o  cofnięciu 

odwołania  zostało  złożone  w  formie  elektronicznej  w  19  stycznia  2021  r.  i  doręczone  o 

godzinie  19:04:48. 

W  związku  z  tym  pomimo  wprowadzenia  do  systemu  w  przeddzień 

posiedzenia, nie było możliwe zapoznanie się z treścią oświadczenia tego dnia. Potwierdza 

to  data  wydruku  oświadczenia  w  celu  dołączenia  go  do  akt  sprawy  -  20  stycznia  2021  r. 

godzina 7:40. W konsekwencji zarówno Prezes Izby, jak i skład orzekający wyznaczony do 

rozpoznania odwołania nie mieli możliwości zapoznania się z nim przed dniem posiedzenia, 

a  tym  samym  zniesienia  terminu  posiedzenia. 

Również  zamawiający  nie  miał  możliwości 

zapoznania się z jego treścią przed dniem, na który został wyznaczony termin posiedzenia, 

gdyż  odwołujący  przekazał  mu  kopię  oświadczenia  19  stycznia  2021  r.  o  godz.  18:27. 

Zamawiający stawił się na posiedzenie, którego termin był wyznaczony na 20 stycznia 2020 

r. na godzinę 13:00. 


W  tym  stanie  rzeczy  Izba  zważyła,  że  złożenie  oświadczenia  „na  mniej  niż  dzień 

przed dniem, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia” nie ma miejsca w 

sytuacji,  gdy  oświadczenie  składane  jest,  tak,  że  zarówno  Prezes  Izby,  jak  i  pozostali 

uczestnicy postępowania mogą się z nim zapoznać tuż przed otwarciem posiedzenia.  

Nie  można  pomijać,  że  celem  ustanowienia  przepisów  dotyczycących  cofnięcia 

odwołania  jest  szybkie  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  obowiązku 

stawiennictwa stron  i  uczestników,  a  tym  samym  ograniczenia kosztów  ponoszonych przez 

nich  w  postępowaniu  odwoławczym.  W  sytuacji  cofnięcia  odwołania  w  dniu  w  godzinach 

wieczornych

,  tak  że  pozostali  uczestnicy  sporu  w  normalnym  toku  swojej  działalności 

stosowną  informację  uzyskują  tuż  przed  otwarciem  posiedzenia,  cel  ten  nie  zostaje 

osiągnięty.  Pełnomocnicy  stawiają  się  na  wyznaczony  termin,  a  ich  mocodawcy  ponoszą 

koszty związane z reprezentacją. 

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel