KIO 3483/20 WYROK dnia 28 stycznia 2021 r.

Data: 5 marca 2021

KIO 3483/20 

Sygn. akt: KIO 3483/20 

WYROK 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Danuta Dziubińska 

Anna Wojciechowska 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  27  stycznia  2021 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ę Alumbrados Viarios Sociedad Anonima, Passaige de la Plasmica s/n Nave 

9,  Cornella  de  Llobregat  (Barcelona),  Hiszpania,  działająca  przez  ustanowiony                          

w  Polsce  oddział  przedsiębiorcy  zagranicznego  Alumbrados  Viarios  Sociedad 

Anonima Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Galicyjska 22, 32-087 Zielonki, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Generalnego  Dyrektora  Dróg 

Krajowych  i  Autostrad  w  Warszawie 

działającego  przez  Oddział  Generalnej  Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach,

 ul. 

Myśliwska 5, 40-017

Katowice, 

przy  udziale 

następujących  wykonawców  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego: 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Aldesa Construcciones Polska 

sp.    z  o.o.,  ul.  Postępu  18a,  02-676  Warszawa  oraz  Aldesa  Construcciones  S.A., 

c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania oraz Aeronaval de Construcciones 

e Instalaciones S.A., c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania, 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  SPRINT  sp.  z  o.o.,                                 

ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn oraz T4B sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 

32/U15, 04-036 Warszawa. 


KIO 3483/20 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  dotyczącego  naruszenia  art.  8  ust.  1  i  3 

ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i nakazuje 

zamawiającemu:  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  ujawnienie 

wyjaśnień z dnia 06.11.2020 r. wraz z załącznikami, dotyczących ceny oferty i złożonych 

przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  Aldesa  Construcciones 

Polska  sp.  z  o.o.,  Aldesa  Construcciones  S.A.  oraz  Aeronaval  de  Construcciones  e 

Instalaciones S.A. 

oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert,  

w pozostałym zakresie oddala odwołanie.  

kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego:  Alumbrados  Viarios  Sociedad 

Anonima, Passaige de la Plasmica s/n Nave 9, Cornella de Llobregat (Barcelona), 

Hiszpania,  działająca  przez  ustanowiony  w  Polsce  oddział  przedsiębiorcy 

zagranicznego Alumbrados Viarios Sociedad Anonima Spółka Akcyjna Oddział w 

Polsce,  ul.  Galicyjska  22,  32-087  Zielonki 

w  części  4/5  oraz  zamawiającego: 

Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w  Warszawie  działającego 

przez  Oddział  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w  Katowicach,                   

ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice w części 1/5, i: 

3.1. zalicza w pocz

et kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego    Alumbrados 

Viarios  Sociedad  Anonima,  Passaige  de  la  Plasmica  s/n  Nave  9,  Cornella  de 

Llobregat  (Barcelona),  Hiszpania

,  działająca  przez  ustanowiony  w  Polsce  oddział 

przedsiębiorcy  zagranicznego  Alumbrados  Viarios  Sociedad  Anonima  Spółka 

Akcyjna  Oddział  w  Polsce,  ul.  Galicyjska  22,  32-087  Zielonki,  tytułem  wpisu  od 

odwołania,  

zasądza od zamawiającego: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w 

Warszawie  działającego  przez  Oddział  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i 

Autostrad w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, na rzecz odwołującego: 

Alumbrados  Viarios  Sociedad  Anonima,  Passaige  de  la  Plasmica  s/n  Nave  9, 

Cornella  de  Llobregat  (Barcelona),  Hiszpania,  działająca  przez  ustanowiony  w 

Polsce  oddział  przedsiębiorcy  zagranicznego  Alumbrados  Viarios  Sociedad 

Anonima  Spółka  Akcyjna  Oddział  w  Polsce,  ul.  Galicyjska  22,  32-087  Zielonki

kwotę 3 720 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych zero groszy). 


KIO 3483/20 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia                          

11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)                     

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.2020)  na  niniejszy  wyrok  –                        

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………….……… 

…………………. 

…………………. 


KIO 3483/20 

Sygn. akt KIO 3483/20 

                                                             UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Generalny  Dyrektor  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w  Warszawie  działający 

przez 

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, ul. Myśliwska 

5,  40-017  Katowice,  prowadzi 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  postępowanie                           

o  udzielen

ie  zamówienia  pn.  „Regionalne  Projekty  Wdrożeniowe  —  Krajowy  System 

Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 (RPW KSZRD E1) - część 1, część 

2”,  numer  referencyjny:  O.KA.D-3.2413.27.2020.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  08.05.2020  r.,  nr  2020/S 

Pismem  z  dnia  18.12.2020  r. 

zamawiający  poinformował  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej  oferty  konsorcjum  Aldesa  Construcciones  Polska  sp.    z  o.o.,  Aldesa 

Construcciones S.A., oraz Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. 

W  dniu  28.12.2020  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie

wykonawcy  Alumbrados  Viarios  Sociedad  Anonima,  Passaige  de  la  Plasmica  s/n  Nave  9, 

Cornella  de  Llobregat  (B

arcelona),  Hiszpania,  działającego  przez  ustanowiony  w  Polsce 

oddział  przedsiębiorcy  zagranicznego  Alumbrados  Viarios  Sociedad  Anonima  Spółka 

Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Galicyjska 22, 32-087 Zielonki (dalej: „odwołujący”), w którym 

odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

art.  8  ust.  1  i  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze 

zm.),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  poprzez  zaniechanie  udostępnienia  odwołującemu 

wyjaśnień  w  przedmiocie  zaoferowanej  ceny  wraz  z  załącznikami,  złożonych  przez 

konsorcjum  Aldesa

,  pomimo  że  wykonawca  nie  wykazał,  że  wyjaśnienia  te  stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa, 

2.  art.  90  ust.  1  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia 

oferty  konsorcjum  Aldesa

,  pomimo  że  nie  udzieliło  ono  kompletnych  wyjaśnień 

dotyczących  istotnych  części  składowych  oferty  w  zakresie  określonym  w  wezwaniu 

z

amawiającego,  a  także  pomimo  że  wyjaśnienia  te  potwierdzają,  że  istotne  części 

składowe  ceny  określone  w  wezwaniu  zawierają  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia, 

3.  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  zw

rócenia  się  do  konsorcjum  Aldesa                        

wyjaśnienie części składowych ceny w zakresie dotyczącym opcji nr 4, pomimo tego, że 

części  składowe  podane  w  tych  pozycjach  są  rażąco  niskie  i  budzą  one  uzasadnione  i 

obiektywne  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie                    

wymaganiami określonymi przez zamawiającego, 


KIO 3483/20 

4.  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum Aldesa 

pomimo  tego,  że  treść  oferty  wykonawcy  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, 

5.  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  konsorcjum  Aldesa  do 

uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  brak  podstaw  wykluczenia,  o których  mowa 

w  art.  24  ust.  1  pkt  14  ustawy  Pzp,  ewentualnie  -  naruszenie  art.  26  ust.  4  poprzez 

zaniechanie wezwania wykona

wcy do wyjaśnień w tym zakresie, 

6.  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  konsorcjum  Aldesa, 

który  nie  spełnił  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i 

zawodowej, wskazanego w pkt. 7.2.3. lit a) pkt. 4 IDW, ewentualnie  - naruszenie art. 24 

ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniec

hanie zażądania złożenia przez  wykonawcę wyjaśnień 

co do spełnienia tego warunku, 

7.  art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

zwrócenia się do wykonawcy konsorcjum 

Sprint o wyjaśnienie części składowych ceny, tj. ceny za opcję nr 4, pomimo tego, że cena 

podana  przez  tego  wykonawcę  jest  rażąco  niska  i  budzi  uzasadnione  i  obiektywne 

wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  opcji  nr  4 

zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego. 

W szczególności odwołujący podniósł, co następuje. 

1)  Naruszenie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez 

nieudostępnienie wyjaśnień konsorcjum 

Aldesa  dotyczących  zaoferowanej  ceny  wraz  z  załącznikami  zastrzeżonych  jako 

tajemnica 

przedsiębiorstwa. 

„Zamawiający,  zgodnie  z  wnioskiem  Wykonawcy,  ujawnił  jedynie  pierwszą  część  pisma, 

wskazującego  na  powody  zastrzeżenia  wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej  ceny  jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Jednakże  uzasadnienie  powodów,  dla  których  wykonawca  zastrzegł  całość  swoich 

wyjaśnień  dotyczących  ceny  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa  jest  skrajnie  ogólnikowe  i 

lakoniczne - 

a tym samym nie sposób uznać, by Wykonawca sprostał ciężarowi wykazania, 

że  całość  tych  wyjaśnień  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów                       

o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji). 

(…) 

Twierdzenie, 

że tajemnicy podlega wielkość sprzedaży jest wręcz kuriozalne, bowiem 

wielkość sprzedaży  danego  przedsiębiorcy  wynika  ze sprawozdań finansowych składanych 

do  akt  rejestrowych  i  jest  publicznie  dostępna.  Ponadto  dane  dotyczące  wielkości 

przychodów  ze  sprzedaży  sam  Wykonawca  podaje  (bez  zastrzeżenia  tajemnicy)  na 

uzasadnieni

e  spełnienia  warunku  zdolności  finansowej  określonego  w  niniejszym 

postępowaniu.  Z  natury  rzeczy  wielkość  sprzedaży  nie  może  więc  stanowić  w  tym 

konkretnym przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa. 


KIO 3483/20 

Wbrew  twierdzeniom  Wykonawcy  nie 

sposób  też  uznać,  że  zastrzeżeniu  mogą 

podlegać globalnie wszystkie informacje podane w ofercie, dotyczące w szczególności ceny 

ofertowej. Takie stanowisko wprost sprzeciwia się art. 8 ust. 3 stanowiącemu, że utajnieniu 

nie podlegają informacje określone w art. 86 ust. 4 P.z.p., w tym informacje dotyczące ceny. 

(…)  Dopuszcza  się  utajnienie  cen  jedynie  w  takim  zakresie,  w  jakim  ceny  te  wynikają  ze 

szczególnych okoliczności (indywidualnych uwarunkować wykonawcy, niedostępnych innym 

podmiotom  w  branży).  Tylko  wtedy  informacje  takie  mogą  mieć  wartość  gospodarczą.                    

O  takich  szczególnych  okolicznościach  Wykonawca  nawet  nie  wspomina,  nie  mówiąc  już                

o  ich  prawidłowym  wykazaniu,  co  również  przesądza  o  tym,  że  zastrzeżenie  przez  niego 

tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest w żadnej mierze zasadne. (…) 

Nie  jest  możliwe  również  globalne  zastrzeżenie  wszelkich  wyjaśnień  co  do 

zaoferowanej ceny ujętych w jednym dokumencie, jak tego chciałby Wykonawca. Jest wręcz 

przeciwnie:  zgodnie  z  powszech

nie  akceptowanymi  poglądami  utajnieniu  nie  powinny 

podlegać  wyjaśnienia  w  całości,  a  wyłącznie  kluczowe  elementy,  takie jak  np.  ceny  z  ofert 

stanowiących dowody w zakresie wyjaśnień. (…) 

Z  przywołanych  przez  Wykonawcę  ogólnikowo  rodzajów  informacji,  które  mogłyby 

podlegać  ochronie,  jedynie  „metoda  kalkulacji”,  co  do  zasady,  mogłaby  zostać  uznana  za 

informację podlegającą tajemnicy. Jednakże aby tak się stało, informacja ta musiałaby mieć 

określoną  wartość  gospodarczą.  Tymczasem  Wykonawca  nigdzie  nie  wskazał,  jakie 

szczególne  cechy  użytej  przez  niego  metody  kalkulacji  przesądzają  o  tym,  że  metoda  ta 

posiada wartość gospodarczą. (…) 

Wykonawca  nie  wskazał  nawet,  że  przyjęta  przez  niego  metoda  kalkulacji  ma 

jakiekolwiek  cechy  szczególne  pozwalające  na  odróżnienie  jej  od  metody  stosowanej  na 

rynku,  przez  co  uzyskuje  szczególną  wartość.  Nie  wskazał  również  nawet  na  potencjalną 

szkodę, którą wykonawca może ponieść w razie, gdyby informacja została upowszechniona 

szerszemu gronu podmiotów. 

Analogicznie  należy  potraktować  również  zastrzeżenie  przez  Wykonawcę  „kosztów, 

jakie  ponosi  Wykonawca”.  Sam  fakt  ponoszenia  kosztów  realizacji  zamówienia  jest 

okolicznością  bezsporną  i  charakterystyczną  dla  realizacji  zamówienia  przez  każdego  z 

wykonawców. Ponoszone przez Wykonawcę koszty mogłyby być uznane za mające wartość 

gospodarczą  tylko  w  wypadku,  gdyby  okazało  się,  że  ustalenie  tych  kosztów  przez 

Wykonawcę  na  określonym  poziomie  wynika  ze  szczególnych  okoliczności,  nieznanych  i 

nieosiągalnych  przez  innych  uczestników  rynku.  Wykonawca  jednakże  nie  przedstawia 

takich okoliczności, ani tym bardziej nie przedstawia na nie żadnych dowodów. 

W  ocenie  Odwołującego  niedopuszczalne  jest  również  zastrzeżenie  przez 

Wykonawcę 

tajemnicy 

załączników 

do 

uzasadnienia 

zastrzeżenia 

tajemnicy 

prze

dsiębiorstwa, czyli oświadczeń poszczególnych spółek składających się na konsorcjum 


KIO 3483/20 

w  zakresie  podjętych  przez  nich  środków  mających  na  celu  zachowanie  w  poufności 

informacji  odnoszących  się  do  kalkulacji  ceny.  Należy  zaznaczyć,  że  takie  oświadczenia 

stano

wią  element  uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  a  zatem, 

stanowiąc jego integralną część, nie mogą zostać objęte tajemnicą. (…) 

Niezależnie  od  powyższego  przedstawienie  samych  „oświadczeń”  zarządów  spółek 

na wyżej opisany temat nie spełnia warunku „wykazania”, że podjęte zostały działania w celu 

zachowania określonych informacji w poufności. Obecnie powszechnie przyjmuje się, że pod 

pojęciem  „wykazania”  rozumieć  należy  przedstawienie  stosownych  dowodów  -  np. 

przedstawienie  faktycznie  zawar

tych  umów  o  zachowanie  poufności,  zastrzeżeń  poufności 

ze  strony  kontrahentów,  polityk  poufności  obowiązujących  w  konkretnym  czasie  dla 

konkretnych  spółek.  Samo  oświadczenie  wykonawcy  (spółek  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie zamówienia) nie stanowi dowodu na potwierdzenie tych okoliczności. (…) 

W przedstawionym wyżej stanie rzeczy zaniechanie ujawnienia przez Zamawiającego 

wyjaśnień  Wykonawcy  co  do  zaoferowanej  ceny  w  całości  jedynie  na  podstawie  tak 

ogólnikowego  uzasadnionego  wniosku Wykonawcy,  narusza  przepis  art.  8  ust.  1  i  3  P.z.p. 

statuu

jących zasadę jawności postępowania. (…)” 

2)  Naruszenie  art.  90  ust. 1  w  zw.  z  art.  89  ust.  1 pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia oferty konsorcjum Aldesa mimo wadliwości wyjaśnień. 

„Zarzut ten ma charakter ewentualny i jest formułowany na wypadek oddalenia zarzutu nr 1, 

tj. uznania 

przez Izbę, że Wykonawca zasadnie zastrzegł tajemnicę przedsiębiorstwa. 

W braku możliwości  zapoznania się z  dokładnymi  wyjaśnieniami Wykonawcy  w  tym 

względzie  Odwołujący  może  jedynie  ogólnie  odnieść  się  do  poszczególnych  cen 

jednostkowych  podanych  w  ofercie  Wykonawcy;  jednakże  już  z  samej  tylko  lektury 

formularzy  cenowych  można  wysnuć  wniosek,  że  nie  jest  możliwe  wykonanie  przez 

Wykonawcę na warunkach rynkowych elementów zamówienia wskazanych poniżej. (…):  

Moduł 101. Informowanie podróżujących 

1.2.1.A 

Klasa 101.A. Informowanie o utrudnieniach na drodze klasy A/S 

Wykonawca zaoferował  wykonanie  tej  części  zamówienia za kwotę  3 263 990,00  zł 

brutto,  co  jest  kwotą  znacząco  zaniżoną.  Zdaniem  Odwołującego  kwotą  pozwalającą  na 

realizację  tego  elementu  jest  kwota  5  190  950,00  zł  brutto.  Kwota  ta  zawiera  koszt 

urządzenia i wszelkie inne koszty, w koszt montażu urządzenia, zysk oraz zapas na pokrycie 

ewentualnych nieprzewidzianych wyda

tków, jak również koszty pośrednie. 

Odwołujący zauważa, że nie jest możliwe aby dostarczyć oraz zamontować Znak Zmiennej 

treści  realizujący  funkcje  zgodne  z  OPZ  oraz  z  SST  modułu  101.A  w  cenie  podanej  przez 

Wykonawcę,  przy  jednoczesnym  zapewnieniu  zysku  i  zachowaniu  rezerwy  na  ryzyka 

związane z należytym wykonaniem prac. (…) 


KIO 3483/20 

Moduł 101. Informowanie podróżujących 

1.2.1.G 

Klasa 101.G Informowanie poprzez komunikaty radiowe CB 

Cena zaproponowana przez Wykonawcę wynosi 135 996,00 zł brutto. Jest ona o ponad 70% 

niższa  niż  wycena  sporządzona  przez  Odwołującego  z  zachowaniem  realiów  rynku  i 

wymagań  OPZ,  która  wynosi  463  800,00  zł  brutto.  Według  Odwołującego  skalkulowanie 

przez Wykonawcę pozycji na tak niskim poziomie jest niemożliwe z zachowaniem wszystkich 

w

ymagań zawartych w OPZ. 

Moduł 104. Lokalne wykrywanie zdarzeń ze zgromadzonych danych 

1.2.4 B 

Klasa 104.B Wykrywanie zdarzeń z dostępnych zasobów danych 

Cena jaką podał Odwołujący dla 242 sztuk wynosi 5 130 400,00 zł brutto. Cena zaoferowana 

przez Wyk

onawcę jest o ponad 68% (3 498 352,00zł) niższa i wynosi 1 632 048, 00 zł brutto. 

Zdaniem  Odwołującego  cena  podana  przez  Wykonawcę  nie  jest  wystarczająca  na 

zrealizowanie tej części zamówienia zgodnie ze wszystkimi wytycznymi wymaganymi przez 

OPZ  dla  tej  pozycji  i  w

iąże  się  to  nie  tylko  z  dostosowaniem  systemu  do  CPW  ale  także                   

z utrzymaniem licencji na oprogramowanie. 

Moduł 104. Lokalne wykrywanie zdarzeń ze zgromadzonych danych 

1.2.4 C 

Klasa 104.C Wykrywanie zdarzeń na drogach klasy A i S z niskim poziomem detekcji 

W powyższej pozycji Odwołujący przyjął kwotę 1.360.050,00 zł brutto. Odwołujący wskazuje, 

że  wykonanie  tego  elementu  w  realiach  rynkowych  i  zgodnie  z  wymaganiami  OPZ  nie jest 

możliwe  za  cenę  niższą,  aniżeli  wyliczona  przez  Odwołującego,  tj.  3.360.000,00  zł  brutto. 

Tymczasem Wykonawca zaoferował cenę ok. 60% niższą. Odwołujący szczególnie zwraca 

uwagę na fakt, że klasa urządzenia zgodna ze specyfikacjami Zamawiającego jest znacznie 

droższa  i  wymaga  więcej  nakładu  pracy  niż  przedstawił  to  Wykonawca  (specyfikacje 

przewidują  m.in.  wymóg  nieprzerwanej  pracy  urządzenia  niezależnie  od  warunków 

pogodowych). 

Moduł 106. Pozyskiwanie danych wizyjnych 

1.2.6.A 

Klasa 106.A Pozyskiwanie obrazu z wysoką rozdzielczością na drodze głównej 

D

la  powyższej  pozycji  Odwołujący  podał  kwotą  równą  1  372  800,00  zł  brutto,                        

a  wycena  ta  jest 

zgodna  z  realiami  cen  rynku  oraz  wymaganiami  Zamawiającego.  Kwota 

podana  przez Wykonawcę jest  o  ponad  40 %  niższa od kwoty Odwołującego  i  wynosi  816 

00,00 zł brutto. Realizacja tej części zadania za podaną cenę nie jest możliwa. 


KIO 3483/20 

Moduł 106. Pozyskiwanie danych wizyjnych 

1.2.6.B  Klasa 106.B Pozyskiwanie obrazu z wysoką rozdzielczością na drodze głównej i trasie 

objazdu 

Dla  14  sztuk  Odwołujący  przyjął  kwotę  263  200,00  zł  brutto.  Cena Wykonawcy  jest                   

o  ponad  22%  niższa  od  ceny  podanej  przez  Odwołującego  i  wynosi  203  994,00  zł  brutto. 

Odwołujący  wskazuje,  że  kwota  podana  przez  Wykonawcę  z  pewnością  nie  pozwoli  na 

realizację wszystkich wymagań Zamawiającego podanych w OPZ w omawianym zakresie. 

Moduł 112. Pozyskiwanie danych pogodowych 

1.2.12.A  Klasa 112.A Pozyskiwanie kompleksowych danych pogodowych 

Kwota  podana  przez Wykonawcę dla  12  sztuk  w  tej  pozycji  wynosi  1 224 000,00  zł  brutto. 

Jest to kwota  o ponad  19%  niższa niż  cena podana  przez  Odwołującego, która jest  równa               

519  068,00  zł  brutto.  Odwołujący  wskazuje,  że  kwota  podana  przez  Wykonawcę                             

z  pewnością  nie  pozwoli  na  realizację  wszystkich  wymagań  Zamawiającego  podanych                       

w OPZ w omawianym zakresie. 

Moduł 114. Pozyskiwanie danych o ruchu 

1.2.14.A  Klasa 114.A Pozyskiwanie danych o ruchu pojazdów z dokładnością E2 

Kwota podana w tej pozycji przez Wykonawcę dla 229 sztuk wynosi 3 296 684,00 zł brutto. 

Jest ona prawie o 46% niższa od ceny podanej przez Odwołującego. Odwołujący wskazuje, 

że  kwota  podana  przez  Wykonawcę  z  pewnością  nie  pozwoli  na  realizację  wszystkich 

wymagań Zamawiającego podanych w OPZ w omawianym zakresie. 

Moduł 102. Sterowanie prędkością i pasami ruchu 

Klasa 114.A Integracja i testowanie na poziomie Modułów Wdrożeniowych 
Rozproszonych 

Kwota w powyższej pozycji podana przez Wykonawcę wynosi 13 840,00 zł brutto. Jest ona  

o  ponad  50%  niższa  niż  kwota  skalkulowana  przez  Odwołującego  -  294  128,00  zł  brutto. 

Skalkulowanie  powyższej  pozycji  na  poziomie  niższym  o  blisko  50%  kwoty  rynkowej 

(podanej  przez  Odwołującego)  jest  niezgodne  z  realiami  rynkowymi  i  niezgodne  z 

wymaganiami OPZ.

”   

3)  Naruszenie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechania wezwania konsorcjum Aldesa 

do złożenia wyjaśnień w zakresie dotyczącym opcji nr 4.  

„(…)  Wykonawca  zaoferował  wykonanie  opcji  nr  4  za  kwotę  13  583  825,00  zł,  przy  czym 

cena  zaoferowana  przez  Odwołującego  wyniosła  23  378  310,39  zł.  Tak  znaczna  różnica                  


KIO 3483/20 

w  cenach  wymaga  wyjaśnienia  w  całości.  Sam  fakt  wystąpienia  takiej  różnicy  powinien 

stanowić  przesłankę,  by  zażądać  wyjaśnień  w  tym  zakresie.  Niezależnie  od  powyższego 

Odwołujący  podnosi,  że  nie  jest  możliwe  wykonanie  opcji  nr  4  za  cenę  podaną  przez 

Wykonawcę. Zdaniem Odwołującego Wykonawca kalkulując cenę za Opcję 4 nie wziął pod 

uwagę  tego,  że  zgodnie  z  informacją  umieszczoną  przez  Zamawiającego  we  wzorze 

formularza  cenowego:  W  ramach  realizacji  Op

cji  4,  w  cenie  dostawy  i  wdrożenia  Modułów 

powinna  być  uwzględniona  cena  pozostałych,  niezbędnych  komponentów  Modułów  w 

zakresie  łączności  oraz  cena  zapewnienia  zasilania  energetycznego.  Ponadto  zdaniem 

Odwołującego  wycena  przedstawiona  przez  Wykonawcę  nie  uwzględnia  kosztu  wykonania 

konstrukcji  niezbędnej  dla  dostawy  i  wdrożenia  modułów  —  został  on  prawdopodobnie 

przeniesiony  przez  Wykonawcę  do  ceny  konstrukcji  niezbędnej  do  wykonania  modułów                    

w zadaniu podstawowym, co jest nielogiczne i niezgodne z OPZ. Kwestia ta 

w każdym razie 

wymaga  kompleksowego  wyjaśnienia,  a  tymczasem  Zamawiający  wezwał  Wykonawcę  do 

złożenia  wyjaśnień  jedynie  w  zakresie  pozycji  pod  nazwą  „Integracja  i  testowanie  na 

poziomie Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych”, stanowiącej nieznaczną część ceny za 

Opcję nr 4, co nie pozwala nawet na przybliżone rozwianie pojawiających się obiektywnych 

wątpliwości.  Tymczasem  obiektywnie  właściwe  byłoby  zażądanie  wyjaśnień  co  do 

pozostałych  części  składowych  Opcji  nr  4,  w  tym  w  szczególności  pozycji  w  pkt.  1.2.2.D 

zarządzanie  prędkością  i  innymi  ograniczeniami.  W  tym  zakresie  kwota,  jaką  przyjął 

Wykonawca dla tej pozycji dla 70 sztuk wynosi 5 569 340,00 zł brutto. Stanowi to blisko 50% 

ceny  podanej  przez  Odwołującego  —  11  083  800,00  zł  brutto.  Skalkulowanie  powyższej 

pozycji  na  poziomie  niższym  o  blisko  50%  kwoty  rynkowej  (podanej  przez  Odwołującego) 

jest niezgodne z realiami rynkowymi i niezgodne z wymaganiami OPZ.

” 

4)  Naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

konsorcjum Aldesa 

pomimo tego, że treść jego oferty nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych 

warunków zamówienia. 

„Zarzut ten ma charakter ewentualny i jest formułowany na wypadek oddalenia zarzutu nr 1 i 

3,  tj.  uznania,  przez  Izbę,  że  Wykonawca  zasadnie  zastrzegł  tajemnicę  przedsiębiorstwa, 

oraz że nie ma obowiązku przedstawić dodatkowych wyjaśnień w zakresie ceny za opcję nr 

W  braku  znajomości  dokładnych  wyjaśnień  Wykonawcy  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny 

należy  przyjąć,  że  zaoferowanie  wykonania  elementów  zamówienia  wskazanych 

szczegółowo w uzasadnieniu zarzutu nr 2 i 3 musi oznaczać, że urządzenia oferowane przez 

Wykonawcę są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego. W ocenie Odwołującego nie ma 

bowiem  możliwości  zaoferowania  urządzeń  w  takiej  cenie.  W  szczególności  zarzut  ten 

dotyczy  ceny  za  opcję  nr  4,  która  została  skalkulowana  przez  Wykonawcę  w  sposób 

nieuwzględniający  kosztu  wykonania  konstrukcji  modułów  wdrażanych  w  ramach  tej  opcji 

oraz pozostałych komponentów w zakresie łączności i zasilania.” 


KIO 3483/20 

5)  Naruszenie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  (ew.  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp)  poprzez 

zaniechanie 

wezwania 

konsorcjum 

Aldesa 

do 

uzupełnienia 

dokumentów 

potwierdzających  brak  podstaw  wykluczenia,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  14 

ustawy Pzp. 

„Zamawiający z naruszeniem art. 26 ust. 3 P.z.p. w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 14 P.z.p. nie 

wezwał Wykonawcy  do uzupełnienia dokumentów  składanych w  celu wykazania spełnienia 

warunku,  o  k

tórym  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  14  P.z.p.  (warunku  niekaralności)                                 

w  odniesieniu  do  wszystkich  prokurentów  jednego  z  członków  konsorcjum  Wykonawcy, 

spółki  Aldesa  Construcciones  Polska  Sp.  z  o.o.  (…)  pełniących  funkcję  w  dniu,  w  którym 

upływał termin składania ofert (8.09.2020 r.).  

Wykonawca,  w  reakc

ji  na  wezwanie  Zamawiającego  wystosowane  w  trybie  art.  26 

ust. 1 P.z.p. przedstawił zaświadczenia o niekaralności dla następujących osób: (1) A. F. R., 

(2) J. M. F. R., (3) M. G. R., (4) F. N. M. (5) M. L. de F. P., (6) J. M. A. de B., (7) J. J. L. D,, 

(8) M. P.. 

Jak  wynika  z  przedłożonych  do  oferty  odpisów  z  właściwych  rejestrów,  osoby 

wskazane wyżej w pkt (1) do (4) byli w dacie złożenia dokumentów w reakcji na wezwanie 

Zamawiającego członkami zarządu spółek składających się na konsorcjum Wykonawcy, zaś 

osoby wskazane w pkt (5) do (8) 

– M. P., M. L. de F. P., J. M. A. de B., J. J. L. D. byli w tej 

dacie prokurentami w spółce Aldesa Construcctiones Polska Sp. z o.o. 

Jednakże  z  odpisu  KRS  prowadzonego  dla  tej  ostatniej  spółki  (Aldesa 

Construcciones  Polska  Sp

.  z  o.o.  (…),  przedłożonego  przez  Wykonawcę  wraz  z  ofertą, 

aktualnego  w  dniu 

jego  złożenia,  wynikało,  że  w  spółce  tej  w  dniu  składania  oferty  jej 

prokurentami byli również, oprócz osób wymienionych powyżej: I. F. R., M. F. R., M. F. R., J. 

A. V. 

Okoliczność  tę  potwierdza  pełny  odpis  z  rejestru  prowadzonego  dla  wyżej  opisanej 

spółki,  z  którego  wynika,  że  wykreślenie  wyżej  wymienionych  osób  z  rejestru  jako 

prokurentów  nastąpiło  dopiero  w  dniu  13.10.2020  r.,  a  więc  ponad  miesiąc  po  terminie 

składania  ofert  (8.09.2020  r.)  Dla  wyżej  wymienionych  osób  nie  przedłożono  żadnych 

dokumentów wykazujących spełnienie warunku niekaralności. (…) 

W  tym  kontekście  należy  stwierdzić,  że  w  postępowaniu  będącym  przedmiotem 

odwołania  stan  faktyczny  od  daty  złożenia  oferty  wraz  z  oświadczeniem  wstępnym  uległ 

zmianie,  bowiem  zmianie  uległ  krąg  prokurentów  jednej  ze  spółek  składających  się  na 

konsorcjum.  Tym  samym  Wykonawca  powinien  był  przedłożyć  takie  dokumenty,  które 

potwierdzały niekaralność wszystkich prokurentów spółki Aldesa Construcciones Polska Sp. 

z  o.o.  pełniących  funkcję  do  dnia  13.10.2020  r  —  czego  nie  uczynił,  a  tym  samym  nie 

potwierdził  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  przez  cały  jego  okres,  liczony  od 

daty,  w  której  minął  termin  na  składanie  ofert.  Tym  samym  Wykonawca  nie  wykazał  braku 


KIO 3483/20 

podstaw wykluczenia, o k

tórym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 P.z.p. (…) 

Wykonawca  zarzuca  ewentualnie  naruszenie  art.  24  ust.  4  P.z.p.  poprzez 

zaniechanie  zażądania  złożenia  przez  Wykonawcę  wyjaśnień  dotyczących  dokumentów 

potwier

dzających  spełnienie  warunku  niekaralności  -  poprzez  zażądanie  wskazania,                       

w jakiej dokładnie dacie ustała prokura udzielona I. F. R., M. F. R., M. F. R., J. A. V. w spółce 

Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

” 

6)  Naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

konsorcjum  Aldesa 

z  powodu  niespełnienia  warunku  w  zakresie  doświadczenia 

wskazanego w pkt. 7.2.3. lit a) pkt 4 IDW, ewentualnie - naruszenie art. 26 ust. 4 ustawy 

Pzp poprzez zaniechanie 

żądania złożenia wyjaśnień co do spełnienia tego warunku. 

„Zgodnie z warunkiem sformułowanym przez Zamawiającego w pkt. 7.2.3. lit a) IDW (SIWZ; 

Tom I), Wykonawca musiał wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 8 lat 

przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, usługę polegającą na świadczeniu - w ramach jednego zamówienia — usługi 

serwisowe polegające  na utrzymaniu przez  okres minimum  12  miesięcy  urządzeń  systemu 

zarządzania ruchem zainstalowanych w pasie drogowym, o wartości systemu nie mniejszej 

niż  500  tys.  PLN  brutto,  obejmującego  łącznie  co  najmniej  trzy  rodzaje  urządzeń  spośród 

niżej  wymienionych:  (a)  znaki  lub  tablice  o  zmiennej  treści  (b)  drogowe  stacje 

meteorologiczne (c) kamery mo

nitoringu wizyjnego typu PTZ, (d) stałe stacje pomiaru ruchu 

drogowego dla pomiarów natężenia ruchu i klasyfikacji pojazdów. 

Wykonawca prz

edstawił wykaz usług, w którym - w zakresie spełniania powyższego 

warunku - 

wykazał wykonywanie przez jednego z członków jego konsorcjum na rzecz Urząd 

Miasta 

Granada  w  Hiszpanii  (…)  Tymczasem  przedstawiona  przez  Wykonawcę  referencja 

wystawiona  przez  Urząd  Miasta  Granada  nie  potwierdza  powyższych  okoliczności.  Z  jej 

treści  wynika,  że  prace  wykonane  przez  Aeronaval  de  Construcciones  e  Instalaciones  SA 

(ACISA)  obejmowały  wykonanie  i  wdrożenie  Inteligentnego  Systemu  Sterowania  Ruchem, 

wsparcie  i  zarządzanie  i  korzystanie  z  Centrum  Zarządzania  Ruchem.  Ze  szczegółowego 

opisu  prac  wykonanych  przez  ACISA  wynika,  że  wykonywane  w  ramach  powyższego 

zadania  usługi  utrzymania  (i  konserwacji)  dotyczyły  jedynie  204  sterowników  sygnalizacji 

świetlnej.  Z  treści  referencji  nie  wynika  natomiast,  że  usługi  utrzymania  dotyczyły 

jakichkolwiek 

innych  elementów  systemu  sterowania  ruchem,  w  tym:  znaków  lub  tablic  o 

zmiennej  treści,  kamer  monitoringu  wizyjnego  typu  PTZ,  stałych  stacji  pomiaru  ruchu 

drogowego i klasyfikacji pojazdów. 

Z treści referencji nie wynika również, że usługa utrzymania była wykonywana przez 

okres trwający ponad 12 miesięcy. Podany w referencji zakres czasowy (maj 2006 i wrzesień 

2018) nie dotyczy przecież wykonywania usługi utrzymania sterowników, lecz całego okresu 


KIO 3483/20 

wykonywania  prac  składających  się  na  wykonanie  i  wdrożenie  systemu  i  centrum 

zarządzania ruchem.  

Nie jest  również  jasne, czy  podany  w  referencji  zakres czasowy  jest  nieprzerwany  i 

czy  obejmuje  jedno  zadanie  - 

nie  wydaje  się  możliwe,  by  tego  typu  system  miejski  był 

budowany nieprzerwanie przez okres 12 lat w ramach jednego zamówienia. 

Treść  przedstawionej  referencji  nie  koresponduje  z  oświadczeniem  złożonym  przez 

Wykonawcę  w  stopniu tak  istotnym,  że  nie jest  możliwe  uznanie  na  podstawie  tych  dwóch 

dokumentów,  że  Wykonawca  spełnił  warunek  udziału  w  postępowaniu.  Prowadzi  to  do 

wniosku,  że oferta Wykonawca powinien  podlegać wykluczeniu,  a co najmniej Wykonawca 

powinien  był  zostać  wezwany  do  wyjaśnienia  treści  złożonego  wykazu  usług  i  referencji                    

w tym zakresie.

” 

7)  Naruszenie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechania  wezwania  konsorcjum 

SPRINT 

do złożenia wyjaśnień w zakresie dotyczącym opcji nr 4. 

„Zamawiający  w  toku  postępowania  zwrócił  się  do  dwóch  z  trzech  wykonawców,  którzy 

złożyli  oferty,  o  przedstawienie  wyjaśnień  co  do  zaoferowanej  ceny  w  trybie  art.  90  ust.  1 

P.z.p. 

Zaniechał jednak zwrócenia z takim samym wezwaniem się do trzeciego z oferentów, 

którym jest konsorcjum Sprint SA w Olsztynie i T4B Sp. z o.o. w Warszawie. 

Konsorcjum 

to  zaoferowało  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  za  łączną  kwotę 

wyższą  aniżeli  pozostali  oferenci,  jednakże  cena  za  wykonanie  Opcji  4  została  przez  tego 

wykonawcę ustalona na najniższym poziomie: 11.666.203- zł. 

Cena  ta  ponad  dwukrotnie  niższa  niż  cena  Odwołującego.  Zdaniem  Odwołującego 

nie  jest  możliwe  wykonanie  Opcji  4  za  cenę  podaną  przez  Wykonawcę.  Zdaniem 

Odwołującego Wykonawca kalkulując cenę za Opcję 4 nie wziął pod uwagę tego, że zgodnie 

z  informacją  umieszczoną  przez  Zamawiającego  we  wzorze  formularza  cenowego:                          

W  ramach  realizacji  Opcji  4,  w  cenie  dostawy  i  wdrożenia  Modułów  powinna  być 

uwzględniona cena pozostałych, niezbędnych komponentów Modułów w zakresie łączności 

oraz cena zapewnienia zasilania energetycznego. Ponadto zdaniem Odwołującego wycena 

przedstawiona  przez  Wykonawcę  nie  uwzględnia  kosztu  wykonania  konstrukcji  niezbędnej 

dla 

dostawy  i  wdrożenia  modułów  -  został  on  prawdopodobnie  przeniesiony  przez 

Wykonawcę  do  ceny  konstrukcji  niezbędnej  do  wykonania  modułów  w  zadaniu 

podstawowym, co jest nielogiczne i niezgodne z OPZ. 

Przepis  art.  90  ust.  1  nie  ogranicza  uprawnienia  Zamawiaj

ącego  do  badania 

zaoferowanej  ceny  jedynie  do  tego  wykonawcy,  który  zaoferował  najkorzystniejszą  cenę. 

Badanie  tej  kwestii  powinno  odbywać  się  na  podstawie  takich  samych  przesłanek                               

w  stosunku  do  wszystkich  wykonawców,  z  uwzględnieniem  zasady  równego  traktowania 

wy

rażonej w art. 7 ust. 1 P.z.p.” 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 


KIO 3483/20 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  dokonanie  ponownej 

czynności badania i oceny ofert, 

2)  odrzucenia 

oferty złożonej przez konsorcjum Aldesa, 

wykluczenia oferty złożonej przez konsorcjum Aldesa i uznania oferty za odrzuconą, 

udostępnienia  odwołującemu  wyjaśnień  konsorcjum  Aldesa  w  przedmiocie  wykazania, 

że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, 

zażądania od konsorcjum Aldesa wyjaśnień dotyczących istotnej części składowej ceny, 

tj.  ceny  w  zakresie wykonania przedmiotu  opcji  nr  4 w  celu wykazania,  że cena ta nie 

jest rażąca niska, 

wezwania  konsorcjum  Aldesa  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  brak 

podstaw  wykluczenia  o

kreślonych  w  art.  24  ust.  1  pkt  14  ustawy  Pzp  w  zakresie 

dotyczącym prokurentów spółki Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. lub ewentualnie 

do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  dotyczącym  dokumentów  potwierdzających  brak 

wskazan

ych wyżej podstaw wykluczenia, 

wezwania  konsorcjum  Aldesa  do  wyjaśnienia  treści  dokumentów  złożonych  na 

potwierdzenie  spełnienia  przez  niego  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  w 

pkt. 7.2.3. lit a) pkt. 4 IDW, 

zażądania od konsorcjum Sprint wyjaśnień dotyczących istotnej części składowej ceny, 

tj.  ceny  w  zakresie  wykonania  przedmiotu  opcji  nr  4  w  celu  wykazania, 

że cena ta nie 

jest rażąca niska. 

Pismami  z  dnia  29.12.2020  r. 

i z dnia 04.01.2021 r. następujący wykonawcy zgłosili 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie:  Aldesa  Construcciones  Polska                   

sp.  z o.o., ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa oraz Aldesa Construcciones S.A., c/Bahia 

de  Pollensa  13,  28042  Madryt,  Hiszpania  oraz  Aeronaval  de  Construcciones                                

e  Instalaciones  S.A.,  c/Bahia  de  Pollensa  13,  28042  Madryt,  Hiszpania  (dalej: 

„przystępujący Aldesa”), 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: SPRINT sp. z o.o., ul. Jagiellończyka 

062  Olsztyn  oraz  T4B  sp.  z  o.o.,  Al.  Stanów  Zjednoczonych  32/U15,  04-036 

Warszawa. 

Izba stwierdzi

ła, że przystąpienia zostały dokonane skutecznie.  

Pismami  z  dnia  25.01.2021  r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  zaś 

odwołujący i przystępujący Aldesa przedstawili argumentację w sprawie.  


KIO 3483/20 

W trakcie rozprawy strony 

i przystępujący Aldesa podtrzymali swoje stanowiska.  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, uruchomienie 

Modułów Rozproszonych w pasie drogowym dróg wyszczególnionych poniżej oraz integrację 

ich  z  Systemem  Centralnym  KSZR  wraz  z  usługami  rozwoju  oraz  wsparcia  i  utrzymania 

wszystkich elementów Systemu. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 

Część 1 - w Oddziale GDDKiA w Gdańsku i w Olsztynie - drogi S6 i S7 oraz CZR Dworek, 

Część  2  -  w  Oddziale  GDDKiA  w  Katowicach  -  drogi  A1,  A4,  S1  i  DK  1  oraz  CZR  Zabrze 

Kończyce. 

Niniejsze postępowanie odwoławcze dotyczy części nr 1.  

Zamawiający  przewiduje  możliwość  zastosowania  prawa  opcji  w  odniesieniu  do 

wszystkich części zamówienia w zakresie: 

a. 

usług  wsparcia  i  utrzymania  polegających  na  przejęciu  i  świadczeniu  usług  wsparcia  i 

utrzymania  modułów  rozproszonych,  w  tym  na  drogach  nieobjętych  zamówieniem 

podstawowym uprzednio zintegrowanych z Systemem Centralnym; 

b. 

kontynuacji  świadczenia  usług  wsparcia  i  utrzymania  Modułów  Wdrożeniowych 

Rozproszonych  i  pozostałych  komponentów  systemu  przez  kolejne  miesiące, 

maksymalnie do 60 miesięcy po zakończeniu okresu podstawowego świadczenia przez 

Wykonawcę  usług  wsparcia  i  utrzymania  w  ramach  zamówienia  podstawowego.  Opcja 

ta dotyczy również kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania Klas Modułów 

Rozproszonych  wykonanych  w  ramach  prawa  opcji  poza  zamówieniem  podstawowym, 

w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego; 

c. 

zaprojektowania,  dostawy  i  wdrożenia  dodatkowej  klasy/klas  Modułów  Wdrożeniowych 

Rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego; 

d.  zaprojektowanie, 

dostawa 

wd

rożenie  klasy/klas  Modułów  Wdrożeniowych 

Rozproszonych  innych  niż  w  zamówieniu  podstawowym,  w  obszarze  geograficznym 

zamówienia podstawowego. 

W  pkt  7.2.3.a)  siwz  zamawiający  dla  części  nr  1  wskazał,  że  wykonawca  musi 

wykazać, że w sposób należyty  w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, m.in.:  

4.  w  ramach  jednego  za

mówienia  świadczył  usługi  serwisowe  polegające  na  utrzymaniu 

przez  okres  minimum  12  miesięcy  urządzeń  systemu  zarządzania  ruchem 

zainstalowanych  w  pasie drogowym,  o wartości  systemu  nie mniejszej niż  500 tyś.  PLN 


KIO 3483/20 

brutto,  obejmującego  łącznie  co  najmniej  trzy  rodzaje  urządzeń  spośród  niżej 

wymienionych: 

  znaki lub tablice o zmiennej treści, 
  drogowe stacje meteorologiczne, 
  kamery monitoringu wizyjnego typu PTZ,  stałe stacje pomiaru ruchu drogowego dla 

pomiarów natężenia ruchu i klasyfikacji pojazdów. 

Pismem z dnia 23.10.2020 r., zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1 i art. 87 

ust.  1  ustawy  Pzp,  wezw

ał  przystępującego  Aldesa  do  złożenia  wyjaśnień  i  dowodów                      

w zakresie ceny jego oferty. 

Pismem z dnia 06.11.2020 r. przystępujący Aldesa udzielił wyjaśnień, które podzielił 

na trzy 

części: 

  Część  I  -  uzasadnienie  objęcia  części  niniejszych  wyjaśnień  Wykonawcy  tajemnicą 

przedsiębiorstwa, 

  Część  Il  -  ogólne  wyjaśnienia  odnoszące  się  do  sposobu  kalkulacji  ceny  ofertowej 

Wykonawcy,    

  Część  III  -  szczegółowe  odpowiedzi  na  poszczególne  pytania  zamawiającego  zawarte                    

w treści wezwania. 

Jednocześnie  przystępujący  Aldesa  wskazał,  że  wyjaśnienia  w  zakresie  części  II  oraz  III 

wraz  ze  w

szystkimi  załącznikami  do  wyjaśnień  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa. 

Uzasadnienie utajnienia tych dokumentów zostało zawarte w części II wyjaśnień. 

Uzasadniając  zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  części  jawnej  wyjaśnień, 

przystępujący  Aldesa  przytoczył  przepisy  dotyczące  tajemnicy  przedsiębiorstwa  i  

orzecznictwo, a ponadto wskazał: 

„Wykonawca  wyjaśnia,  iż  informacje  objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa  zawarte                    

w części Il oraz III niniejszych wyjaśnień (jak również we wszystkich załącznikach do nich), 

obejmują wskazanie szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej a zatem i kosztów, jakie ponosi 

Wykonawca,  i  potencjalnie  marżę,  jaką  Wykonawca  uzyskuje,  oraz  dalsze  szczegółowe 

dane  dotyczące  sposobu  realizacji  zamówienia.  Tym  samym,  informacje  te  w  sposób 

szczegółowy  obrazują  sposób  działania  Wykonawcy  na  rynku.  Nie  może  budzić  zatem 

wątpliwości,  w  tym  biorąc  pod  uwagę  przepisy  UZNK  oraz  przywołane  powyżej 

rozstrzygnięcia  KIO  oraz  orzecznictwa,  że  nieuprawnionym  byłoby  udostępnienie  przez 

Zamawiającego  tych  danych  innym  podmiotom,  prowadzącym  działalność  konkurencyjną 

względem  Wykonawcy.  Jasnym  jest  wszakże,  że  informacje  te  mogą  dać  konkurentom 

Wyko

nawcy  wiedzę,  która  umożliwi  im  przede  wszystkim,  konkurencyjnego  wobec 

Wykonawcy  kształtowania  swej  polityki  cenowej  wobec  osób  trzecich  —  potencjalnych  — 

zamówień realizowanych przez Wykonawcę. 


KIO 3483/20 

W odniesieniu do przesłanki wskazanej w punkcie b) powyżej, Wykonawca wyjaśnia, 

iż  informacje  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  nie  zostały  ujawnione  do 

publicznej wiadomości i są znane jedynie ograniczonemu kręgowi osób, tj. zarządom spółek 

tworzących konsorcjum Wykonawcy i upoważnionym przez niego pracownikom. (…). 

W odniesieniu do przesłanki wskazanej w punkcie c) powyżej, Wykonawca wskazuje, 

że  w  celu  zachowania  poufności  informacji  zastrzeżonych  jako  stanowiące  tajemnicę 

przedsi

ębiorstwa  podjął  on  odpowiednie  działania  zarówno  o  charakterze  fizycznym  jak  i 

prawnym. 

Do  pierwszej  z  nich  zaliczyć  należy  wprowadzone  przez  konsorcjantów 

Wykonawcy wewnętrzne reguły obiegu dokumentów oraz dostępu do informacji, jak również 

technologie  z

abezpieczające  bezpieczeństwo  sieci  informatycznych  przedsiębiorstw 

tworzących konsorcjum Wykonawcy. W tym kontekście podkreślenia wymaga fakt, iż dostęp 

do  informacji  zastrzeżonych  przez  Wykonawcę  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  miała 

jedynie  ograniczona, 

kontrolowana  przez  Wykonawcę  grupa  osób.  Powyższa  kwestia 

(dostęp do informacji newralgicznych z punktu widzenia udziału Wykonawcy w postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego)  podlega  regulacji  szczegółowym  procedurom 

obowiązującym  u  Wykonawcy  (m.in.  obejmująca  zasady  dostępu  do  systemów 

informatycznych,  zasady  dotyczące  nadawania  uprawnień).  Nawet  pracownicy Wykonawcy 

korzystający  na  co  dzień  z  wewnętrznego  systemu  dokumentów  nie  posiadali  dostępu  do 

tych informacji. Nie było też możliwe uzyskanie wglądu do informacji, o których mowa, przez 

jakąkolwiek nieuprawnioną do tego osobę. (…) 

Poza  fizycznymi  środkami  ochrony  Wykonawca,  w  celu  zabezpieczenia  poufności 

posiadanych  informacji  stosuje  także  zróżnicowane  środki  prawne,  które  obejmują  m.in. 

poinf

ormowanie  pracowników  o  potrzebie  ochrony  informacji,  wewnętrzne  procedury, 

klauzule do umów o pracę oraz oddzielne umowy o poufność. (…) 

Warto  też  zaznaczyć,  że  wszyscy  pracownicy  konsorcjantów  Wykonawcy 

zobowiązani  są  do  zachowania  w  tajemnicy  informacji,  o  których  dowiadują  się  w  związku                 

z  wykonywaną  pracą.  Potwierdzeniem  wagi,  jaką  Wykonawca  przywiązuje  do  poufności 

informacji  jest 

obowiązek  podpisania  przez  każdego  nowego  pracownika  oświadczenia                      

o ochronie informacji poufnych. 

O tym jakie znaczenie Wykonawca przywiązuje do działań mających na celu ochronę 

informacji poufnych świadczy fakt, że wszystkie oferty załączone do niniejszych wyjaśnień od 

kontrahentów  Wykonawcy  zostały  odpowiednio  oznaczone  jako  „poufne”  lub  „tylko  dla 

Aldesa”,  co  było  rezultatem  wzajemnych  ustaleń  pomiędzy  Wykonawcą  a  każdorazowym 

oferentem. 

(…) 

Podsumowując,  w  związku  z  przedstawionymi  powyżej  wyjaśnieniami,  warto 

zaznaczyć,  że dokonując  oceny  informacji  i  dokumentów  przedkładanych w  Postępowaniu, 

to  Zamawiający  podejmie  decyzję  o  tym,  co  jest,  a  co  nie  jest  tajemnicą  Wykonawcy,                         


KIO 3483/20 

a  zatem  oceny  daleko  wykraczającej  poza  samo  prowadzenie  Postępowania  i  jego  cel.                     

W przypadku niniejszych wyjaśnień, decyzja w tym zakresie będzie miała istotne skutki dla 

Wykonawcy i dla całej prowadzonej przez niego działalności. Z tego względu konieczna jest 

daleko  posunięta  ostrożność  i  dbałość  o  przestrzeganie  uzasadnionych  interesów 

Wykonawcy, niezależnie od tego, iż interesy te mogą mieć charakter subiektywny. 

W  świetle  powyższego,  zastrzegamy  dalszą  treść  niniejszych  wyjaśnień  a  także 

wszystkie załączniki do niniejszego pisma.” 

Przystępujący  Aldesa  dołączył  do  ww.  wyjaśnień:  „Procedurę  określającą  zasady 

dostępu  oraz  nadawania,  zmiany,  zawieszania  i  odbierania  uprawnień  w  systemach 

informatycznych

”,  oświadczenia  spółek  tworzących  konsorcjum  Aldesa  oraz  spółki  Aldesa 

Polska  Services  sp.  z  o.o. 

dotyczące  podjętych  środków  mających  na  celu  zachowanie                     

poufności informacji odnoszących się do sposobu kalkulacji ceny oraz przykładową ofertę 

oznaczoną jako zawierającą informacje poufne (z zastrzeżeniem, że wszystkie te dokumenty 

również zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa). 

Pismem  z  dnia  17.11.2020  r.  zam

awiający  wezwał  przystępującego  Aldesa  na 

podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W odpowiedzi przystępujący Aldesa złożył m.in.: 

1)  i

nformację  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  dla  konsorcjanta  Aldesa  Construcciones 

Polska sp. z o.o.

, z której wynika, że na dzień 19.11.2020 r. prokurentami spółki byli: M. L. 

de F. P., J. M. A. de B., J. J. L. D., M. P., 

2)  informacje z KRK m.in. 

dla ww. osób, 

wykaz  usług,  w  którym  wskazał  m.in.  usługę  wykonywaną  na  rzecz  Miasta  Granada  w 

Hiszpanii: 

„Usługi  infrastrukturalne,  konserwacja,  utrzymanie  i  instalacje  regulacyjne, 

kontrolne,  i  zarządzania  ruchem  w  mieście  Granada”,  gdzie  w  ramach  „zamówienia 

świadczono  m.in.  usługi  serwisowe  polegające  na  utrzymaniu  przez  okres  powyżej  12 

miesięcy  urządzeń  systemu  zarządzania  ruchem  zainstalowanych  w  pasie  drogowym,                  

o wartości systemu nie mniejszej niż 500 tys. PLN brutto, obejmującego łącznie: 

  znaki lub tablice o zmiennej treści, 
  kamery monitoringu wizyjnego typu PTZ, 
  stałe  stacje  pomiaru  ruchu  drogowego  dla  pomiarów  natężenia  ruchu  i  klasyfikacji 

pojazdów.” 

W  referencjach  wskazano:  „Niniejsze  prace  obejmowały  wykonanie  i  wdrożenie 

Inteligentnego Systemu Transportowego, który obejmuje wszystkie poniższe cechy: 

•  Zarządzanie 

użytkowanie 

Centrum 

Zarządzania 

Mobilnością 

(Centrum 

Operacyjne/Kontroli/Zarządzania),  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ruchu                            


KIO 3483/20 

w  Urzędzie  Miasta  Granada,  z  kierowaniem  204  skrzyżowaniami  sterowanymi 

sygnalizacją  świetlną  z  niezależnym  programowaniem  od  dwóch  producentów  (SICE  i 

ACISA) zintegrowanych w tym samym systemie, z czego 133 jest scentralizowane, 

•  Utrzymanie i konserwacja 204 sterowników sygnalizacji świetlnej, z których 194 sterowniki 

sygnaliz

acji  świetlnej  spełniają  normę  UNE-199021  (wcześniej  UNE-135401)  lub  jej 

odpowiednik, 

•  Oprogramowanie  do  zarządzania  ruchem  (SUR),  które  obejmuje  system  GIS  jako 

podstawę  prezentacji  danych  o  ruchu  i  urządzenia  ruchu,  system  informatyczny 

wspierający zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, 

•  System monitoringu wizyjnego (CCTV) składający się z 31 kamer kontroli ruchu, ponad 60 

kamer do systemu nadzorowania sieci, 

•  System  kontroli  dostępu  z  wykorzystaniem  słupków  i  sztucznego  widzenia  (system 

przetwarzania 

obrazu z kamer do zarządzania przypadkami autoryzacji) 

• 4 punkty kontroli słupków 

• 16 punktów sztucznego widzenia 

•  System sterowania czerwonym światłem i rejestracja tablicy rejestracyjnej składający się      

z 2 punktów kontrolnych. 

•  System sieci komunikacyjnej i połączeń światłowodem: 

• 30.000 metrów bieżących światłowodu 

• 87 węzłów komunikacyjnych z technologią Ethernet zarządzanie z Centrum Kontroli, 

•  System  wykrywania,  który  gromadzi  informacje  o  danych  o  ruchu,  wyposażony  w  298 

czujników. 

•  Publiczna  strona  z  informacjami  o  ruchu  (www.movilidadgranada.org)  wykonana  przez 

ACISA w ramach umowy. 

•  Świadczenie usług własnych z zakresu inżynierii ruchu przez ACISA w celu świadczenia 

usługi. 

•  Zarządzanie  i  eksploatacja  Centrum  Zarządzania  Mobilnością  z  wyposażeniem  dla 

systemu  kontroli  ruchu  z  4  stanowiskami  operacyjnymi,  wykonując  prace  aktualizacyjne 

bazy  danych,  utrzymanie  komputerów,  oprogramowanie  do  zarządzania,  automatyczne 

kopie  zapasowe,  przygotowanie  analiz  czasu  podróży  i  raport  z  analizy  o  zmiennych 

ruchu drogowego. 

Wszystkie wyżej wymienione prace zostały wykonane zgodnie z przepisami i normami”. 

Pismem z dnia 11.12.2020 r.  

zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, 

wezwał  przystępującego  Aldesa  do  złożenia  wyjaśnień  m.in.  w  zakresie  zaświadczeń                         

z Centralnego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiednio dla urzędujących 

członków organu zarządzającego lub nadzorczego, będących obywatelami Hiszpanii: 


KIO 3483/20 

„a)  czy  zaświadczenia  przedłożone  w  odniesieniu  do  ww.  osób  zostały  wystawione  przez 

organy właściwe dla miejsca ich zamieszkania. 

b) 

czy  dokumenty  z  Centralnego  Rejestru  Karnego  Ministerstwa  Sprawiedliwości                       

w  odniesieniu  do  ww.  osób  zostały  złożone  w  celu  potwierdzenia,  że  Wykonawca 

(członkowie  konsorcjum)  nie  podlega  (nie  podlegają)  wykluczeniu  z  postępowania  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp?

” 

Pismem z dnia 16.12.2020 r. przystępujący Aldesa odpowiedział, że: 

„Ad  1  a)  Wykonawca  potwierdza,  że  zaświadczenia  z  Centralnego  Rejestru  Karnego 

Ministerstwa  Sprawiedliwości  (Registro  Central  de  Penados  de  Ministerio  de  Justicia) 

(„Zaświadczenia KRK”) zostały wystawione przez organ właściwy dla miejsca zamieszkania 

osób, których one dotyczą, tj. przez odpowiednie władze Królestwa Hiszpanii. 

Ad 

1  b)  Wykonawca  potwierdza,  że  Zaświadczenia  KRK  zostały  złożone  w  celu 

potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 14) PZP.

” 

Pismem  z  dnia  18.12.2020  r.  zamawiający  poinformował  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej oferty 

przystępującego Aldesa. Na drugim miejscu w rankingu ofert znalazł 

się odwołujący, zaś na trzecim – przystępujący SPRINT. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie                                             

uwzględniając  dokumentację  z  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  oraz  stanowiska  stron 

i  przystępującego  złożone  na  piśmie  i  podane  do 

protokołu rozprawy, zważyła, co następuje.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  stwierdziła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

ustawowych  skutkujących  odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy 

Pzp.  Ponadto  Izba  ustaliła  wystąpienie  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  istnienie  po 

stronie  odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość  poniesienia  przez 

niego szkody z uwagi na kwestionowaną czynność zamawiającego. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  zastrzeżenia  przez  przystępującego  Aldesa  wyjaśnień                        

w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  (zarzut  nr  1),  należy                         

w pierwszej kolejności zauważyć, że zgodnie z art. 8 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

Zamawiający  może  ograniczyć  dostęp  do  informacji  związanych  z  postępowaniem                       

o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 

Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 


KIO 3483/20 

przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż                            

w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu, 

zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji,                       

o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu. 

Zgodnie  z  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (t.j.  Dz.U.  z 

2020  r.  poz.  1913  ze  zm.), 

zwanej  dalej: „uznk”,  przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa rozumie 

się  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne 

informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 

się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 

korzystania 

z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Z  powyższych  przepisów  wynika  przede  wszystkim,  że  zasadą  jest  prowadzenie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  jawny.  Oznacza  to,  że  w  pierwszej 

kolejności należy dążyć do zachowania ww. jawności, zaś dopuszczone przez ustawodawcę 

wyjątki  należy  traktować  w  sposób  ścisły.  Wyjątkiem  od  zachowania  jawności                                      

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  jest  m.in.  sytuacja,  w  której  wymagana  jest 

ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Należy jednak zauważyć, że w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp 

ustawodawca wyraźnie uzależnił zaniechanie ujawnienia określonych informacji od tego, czy  

wykonawca  „wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa”. 

Ustawodawca posłużył się w tym zakresie sformułowaniem „wykazał”, co z całą pewnością 

nie  oznacza  wyłącznie  „oświadczenia”,  czy  „deklarowania”,  ale  stanowi  znacznie  silniejszy 

wymóg  „udowodnienia”.  Tym  samym,  aby  zastrzeżone  przez  wykonawcę  informacje mogły 

zostać nieujawnione, wykonawca musi najpierw „wykazać”, czyli udowodnić, że w stosunku 

do  tych  informacji  ziściły  się  wszystkie  przesłanki,  o  których  mowa  w  art.  11  ust.  2  uznk. 

Zamawiający jest zatem zobowiązany do dokonania - w świetle art. 11 ust. 2 uznk - oceny 

przedstawionego przez  wykonawcę  uzasadnienia zastrzeżenia informacji  i  w  zależności  od 

wyniku  tej  oceny, 

podejmuje  decyzję  o  ujawnieniu  bądź  nieujawnieniu  zastrzeżonych 

informacji. 

W niniejszej sprawie przystępujący Aldesa, po pierwsze, nie wykazał, że zastrzeżone 

informacje posiadają wartość gospodarczą. Poza przytoczeniem orzecznictwa, przystępujący 

ograniczył  się  w  tym  zakresie  do  wskazania,  że:  „informacje  objęte  tajemnicą 

przedsiębiorstwa  zawarte  w  części  II  oraz  III  niniejszych  wyjaśnień  (jak  również  we 

wszystkich załącznikach do nich), obejmują wskazanie szczegółowej kalkulacji ceny a zatem 

i  kosztów,  jakie  ponosi  Wykonawca  i  potencjalnie  marżę,  jaką  Wykonawca  uzyskuje  oraz 

dalsze szczegółowe dane dotyczące sposobu realizacji zamówienia. Tym samym, informacje 


KIO 3483/20 

te w sposób szczegółowy obrazują sposób działania wykonawcy na rynku. (…) Jasnym jest 

wszakże,  że  informacje  te  mogą  dać  konkurentom  Wykonawcy  wiedzę,  która  umożliwi  im 

przede wszystkim konkurencyjnego wobec Wykonawcy  kształtowania swej  polityki  cenowej 

wobec  osób  trzecich  –  potencjalnych  odbiorców  zamówień  realizowanych  przez 

Wykonawcę” oraz że decyzja zamawiającego co do ujawnienia bądź nieujawnienia informacji 

„będzie miała istotne skutki dla wykonawcy i dla całej prowadzonej przez niego działalności”. 

Z  ww.  argumentacji  przystępującego  w  żaden  sposób  nie  wynika,  aby  zastrzeżone 

informacje  posiadały  jakąkolwiek  wartość  gospodarczą,  jaka  jest  ta  wartość,  z  czego  ona 

wynika,  jak  przekłada  się  ona  na  funkcjonowanie  przystępującego  na  rynku.  Przystępujący 

nie wykazał także, jaka konkretnie wiedza (które elementy zastrzeżonych informacji) i w jaki 

sposób może pozwolić konkurentom na kształtowanie ich polityki cenowej i jaki realny skutek 

może to wywrzeć na jego sytuację rynkową. Wyjaśnienia przystępującego zawierają szereg 

ogólników, które nie odnoszą się do tego rodzaju informacji, jakie zostały zastrzeżone i nie 

mogą  stanowić  „wykazania”  zasadności  zastrzeżenia,  którego  wymaga  ustawodawca  od 

wykonawcy  w  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp. 

Ponadto przywołane przez przystępującego Aldesa 

orzecznictwo 

również  nie  może  świadczyć  o  zasadności  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa z uwagi na fakt, że orzeczenia wydawane są każdorazowo w konkretnym 

stanie faktycznym, który z natury rzeczy nie może być identyczny z istniejącym w niniejszej 

sprawie,  a  ponadto  przytoczone  orzeczenia 

były  wydawane  przed  2014  r.,  czyli                          

w odmiennym stanie prawnym. Dopiero bowiem w dniu 19.10.2014 r. weszła w życie ustawa 

o zmianie usta

wy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1232), zgodnie z którą 

(art. 8 ust. 3) 

wykonawca ma obowiązek wykazywać zasadność zastrzeżenia tajemnicy. Tym 

samym  przytoczone  w  wyjaśnieniach  orzecznictwo  nie  mogło  uwzględniać  ww.  obowiązku 

wykonawcy i co za tym idzie 

– nie ma ono zastosowania do oceny zasadności zastrzeżenia 

tajem

nicy przedsiębiorstwa w stanie prawnym obowiązującym w niniejszym postępowaniu.   

Po  drugie, 

przystępujący  Aldesa  nie  wykazał  w  zakresie  złożonych  wyjaśnień,  że                      

w  stosunku  do  zawartych  w  nich  informacji  została  zachowana  poufność.  Przystępujący 

oświadczył  jedynie,  że  informacje  te  „nie  zostały  ujawnione  do  publicznej  wiadomości  i  są 

znane  jedynie  ograniczonemu  kręgowi  osób,  tj.  zarządom  spółek  tworzących  konsorcjum 

Wykonawcy  i  upoważnionym  przez  niego  pracownikom”,  a  ponadto  wskazał  na 

„szczegółowe  procedury”  ograniczające  dostęp  do  systemów  informatycznych  oraz  na 

„zróżnicowane środki prawne, które obejmują m.in. poinformowanie pracowników o potrzebie 

ochrony informacji, wewnętrzne procedury, klauzule do umów o pracę oraz oddzielne umowy 

o pouf

ność”.  Do wyjaśnień przystępujący dołączył: „Procedurę określającą zasady dostępu 

oraz  nadawania,  zmiany,  zawieszania  i  odbierania  uprawnień  w  systemach 

informatycznych”,  oświadczenia  konsorcjantów  oraz  Aldesa  Polska  Services  sp.  z  o.o. 

dotyczące  podjętych  środków  mających  na  celu  zachowanie  w  poufności  informacji 


KIO 3483/20 

odnoszących  się  do  sposobu  kalkulacji  ceny,  a  także  oferty  handlowe  od  dostawców  i 

podwykonawców. 

Oceniając  wyjaśnienia  przystępującego  w  tym  zakresie  oraz  ww.  załączniki,  przede 

wszyst

kim  należy  zauważyć,  że  same  oświadczenia,  czy  deklaracje  wykonawcy,  nie 

stanowią  wykazania,  że  w  stosunku  do  określonych  informacji  rzeczywiście  została 

zachowana  poufność.  W  szczególności  dowodem  zachowania  poufności  nie  mogą  być 

oświadczenia spółek  wchodzących  w  skład konsorcjum  i grupy kapitałowej, gdyż  mają  one 

walor jedynie oświadczeń własnych wykonawcy. Tym samym nie są wiarygodnym dowodem 

na to, że zastrzeżone informacje faktycznie są utrzymywane w poufności. Dodatkowo należy 

zauważyć,  że  z  treści  każdego  z  tych  oświadczeń  nie  wynika  nic,  co  nie  byłoby  zawarte                   

w  samym  zastrzeżeniu  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  tj.  nie  zawierają  one  niczego  innego 

poza kolejną ogólną deklaracją, że sposób kalkulacji ceny nie jest dostępny dla wszystkich 

pracowników,  że  informacje  posiadają  wartość  gospodarczą  „co  potwierdzają  ustalenia 

poczynione pomiędzy tymi podmiotami” i nie jest możliwe uzyskanie wglądu do dokumentów 

przez  jakąkolwiek  nieuprawnioną  do  tego  osobę  (wszystkie  oświadczenia  tej  samej  treści, 

podpisane przez tę samą osobę). Tak ogólnikowe deklaracje własne wykonawcy nie mogą, 

jak  już  wskazano  wyżej,  stanowić  dowodu  rzeczywistego  utrzymywania  zastrzeżonych 

informacji w poufności.  

Z  kolei  załączona  do  wyjaśnień  „Procedura  określająca  zasady  dostępu  oraz 

nadawania,  zmiany,  zawieszania  i  odbierania  uprawnień  w  systemach  informatycznych” 

zawiera postanowienia odnoszące się do ochrony danych osobowych, a zatem w ogóle nie 

dotyczy informacji, o których mowa w wyjaśnieniach, tj. informacji z zakresu kalkulacji ceny 

oferty. Tym samym Procedura ta również nie stanowi potwierdzenia, że w stosunku do tych 

konkretnych  informacji 

zachowywana  jest  przez  przystępującego  poufność.  Zaznaczyć 

bowiem  należy,  że  nie  chodzi  o  to,  by  wykonawca  uzasadniając  zastrzeżenie  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  powoływał  się  na  jakiekolwiek  środki  dotyczące  jakichkolwiek  informacji, 

ale  chodzi  o  środki  chroniące  poufność  konkretnie  tego  rodzaju  informacji,  jakie  zostały                    

w  danym  postępowaniu  zastrzeżone.  Z  pewnością  ww.  Procedura  nie  odnosi  się  do 

informacji  z  zakresu  sposobu  kalkulacji  ceny  oferty

,  które  przystępujący

zastrzegł  jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Przystępujący  Aldesa  dołączył  także  oferty  handlowe  dostawców  i  podwykonawców 

opatrzone  klauzulą  poufności.  Należy  jednak  zauważyć,  że  we  wszystkich  tych  ofertach 

poufność została zastrzeżona w identyczny sposób, tj.  poprzez zamieszczenie czerwonego, 

podkreślonego napisu o treści: „POUFNE – PRZEZNACZONE JEDYNIE DLA PODMIOTÓW                                

Z GRUPY ALDESA”, co może budzić wątpliwości co do rzeczywistego zamiaru zachowania                      

ofert  w  poufności  przez  każdego  z  dostawców  /  podwykonawców  niezależnie  od  siebie. 

Przystępujący nie wyjaśnił także, jaki był zakres „wzajemnych ustaleń pomiędzy Wykonawcą 


KIO 3483/20 

a  każdorazowym  oferentem”  co  do  zachowania  w  poufności  ww.  ofert  handlowych  i  czy 

poufność  ta  została  ustalona  jedynie  na  potrzeby  niniejszego  postępowania,  czy  też 

współpraca  między  Przystępującym  a  firmami,  które  złożyły  te  oferty  handlowe,  stale  ma 

charakter poufny. 

Ponadto  przystępujący  nie  załączył  do  wyjaśnień  innych  dowodów  zachowywania 

zastrzeżonych  informacji  w  poufności,  w  tym  wspominanych  w  wyjaśnieniach  innych  niż 

wyżej wymieniona wewnętrznych procedur oraz klauzul do umów o pracę. 

Niezależnie  od  powyższego  zauważyć  należy,  że  ww.  załączniki  do  wyjaśnień,                  

tj.  m.in.  wskazaną  Procedurę  i  oświadczenia  spółek  wchodzących  w  skład  konsorcjum  i 

grupy  kapitałowej,  przystępujący  również  zastrzegł  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Tym 

samym  przystępujący  częściowo  utajnił  samo  uzasadnienie  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Tymczasem w świetle art. 11 ust. 2 uznk, ani treść tych dokumentów nie 

uzasadnia  zakwalifikowania  ich 

jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  (w  szczególności  nie 

stanowią  informacji  technicznej,  technologicznej,  organizacyjnej  przedsiębiorstwa  lub  innej 

posiadającej  wartość  gospodarczą),  ani  w  ogóle  nie  może  być  dopuszczalne  zastrzeganie 

tajemnicy  samego  uzasadnienia 

zastrzeżenia.  Uzasadnienie  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  jest  informacją  odrębną  od  informacji  zastrzeżonych  i  jego  celem  jest 

umożliwienie  zamawiającemu  oraz  ewentualnie  innym  wykonawcom  uczestniczącym                         

w  postępowaniu,  dokonanie  oceny  zasadności  tego  zastrzeżenia.  Uzasadnienie  z  natury 

rzeczy  nie  powinno  zawierać  informacji  zastrzeżonych  (i  w  niniejszej  sprawie  nie  zawiera),                  

a  jedynie  argumenty  mające  na  celu  wykazanie  przesłanek  z  art.  11  ust.  2  uznk. 

Nieujawnienie  uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  prowadzi  zatem  nie 

tylko do naruszenia ww. przepisu i art. 8 ustawy Pzp

, ale też art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

ograniczenie  innym  wykonawcom  możliwości  kwestionowania  zasadności  zastrzeżenia                    

w drodze środków ochrony prawnej.  

Reasumując,  Izba  stwierdziła,  że  przystępujący  Aldesa  nie  wykazał  zasadności 

zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  co  do  informacji  zawartych  w  wyjaśnieniach                  

z  dnia  06.11.2020  r. 

wraz  z  załącznikami.  Dlatego  też  Izba  uwzględniła  odwołanie  w  tym 

zakresie i nakazała zamawiającemu ujawnienie ww. informacji. 

Z  uwagi  na  uwzględnienie  zarzutu  nr  1  dotyczącego  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa, Izba zgodnie z wnioskiem odwołującego, nie rozpoznała zarzutów nr 2 i 4, 

które zostały określone jako ewentualne, postawione na wypadek oddalenia zarzutu nr 1.   

Odnosząc  się  do  zarzutów  nr  3  i  7  dotyczących  zaniechania  zwrócenia  się  do 

przystępującego Aldesa i przystępującego SPRINT, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, 

o wyjaśnienie części składowych ceny w zakresie dotyczącym opcji nr 4,  należy zauważyć, 

że odwołujący opierał te zarzuty na różnicy między ceną w jego ofercie a cenami w ofertach 


KIO 3483/20 

obu  przystępujących  i  z  tej  różnicy  wywodził  konieczność  zbadania,  czy  przystępujący 

uwzględnili  w  cenie  opcji  nr  4  wartość  Modułów  w  zakresie  łączności,  cenę  zapewnienia 

zasilania  energetycznego  oraz  koszty 

wykonania  konstrukcji  niezbędnej  dla  dostawy  i 

wdrożenia modułów, także bramownic. 

Przede wszystkim należy zauważyć, że  zgodnie z odpowiedzią z dnia 03.08.2020 r. 

na  pytanie  nr  406  dotyczące  siwz,  wykonawcy  nie  powinni  uwzględniać  ceny  konstrukcji 

wsporczych i bramownic w pozycjach 1.2.2.A oraz 1.2.2.D formularza cenowego nr dla opcji 

nr  4

.  Dodatkowo  z  opisu  zasad  wypełniania  formularzy  cenowych  (str.  2)  wynika,  że: 

„Zamawiający  na  potrzeby  kalkulacji  Opcji  nr  3  i  Opcji  nr  4  w  zakresie:  bramownic, 

wysięgników i szaf teletechnicznych przyjmuje, że ilość tych elementów stanowiąca komplet 

wynikać  będzie  z  dokumentacji  projektowej  odebranej  przez  Zamawiającego”.  Powyższe 

świadczy  o  tym,  że  wartość  konstrukcji  wsporczych,  w  tym  bramownic,  nie  powinna  być 

przez wykonawców uwzględniania w cenie opcji nr 4.  

Należy  ponadto  zwrócić  uwagę  na  fakt,  że  w  piśmie  procesowym  odwołującego                       

z  dnia  25.01.2021  r.  w  tabeli  przedstawiającej  wyliczenia  dla  opcji  nr  4,  odwołujący 

przewidział wartość bramownic na ok. 40% wartości opcji. Skoro zatem wartość bramownic, 

jak wskazano wyżej, nie musiała być ujęta w cenie za opcję nr 4, to wyliczenia odwołującego 

należy  uznać  za  nieprawidłowe  i  w  znacznej  mierze  zawyżające  –  właściwą  wg 

odwołującego  -  cenę  opcji  nr  4.  W  konsekwencji,  skoro  nie  można  uznać,  że  odwołujący 

prawidłowo przyporządkował wartość bramownic do ceny za opcję nr 4, to istniejące różnice 

cenowe między jego ofertą a ofertami obu przystępujących również nie mogą być podstawą 

do  stwierdzenia,  że  zachodzi  konieczność  wzywania  przystępujących  Aldesa  i  SPRINT  do 

składania wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Dlatego odwołanie w zakresie 

zarzutów nr 3 i 7 zostało oddalone.  

Odnosząc się do zarzutu nr 5 dotyczącego zaniechania wezwania konsorcjum Aldesa 

do uzupełnienia bądź wyjaśnienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, 

o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  14  ustawy  Pzp,  należy  zauważyć,  że  zarzut 

odwołującego opiera się na stwierdzeniu,  że przystępujący Aldesa złożył informacje z KRK 

jedynie  dla  prokurentów  wpisanych  do  informacji  z  KRS  złożonej  w  trybie  art.  26  ust.  1 

ustawy  Pzp.  Tymczasem  w  informacji  z  KRS 

aktualnej  na  dzień  składania  ofert  widniały 

także  nazwiska  prokurentów:  I.  F.  R.,  M.  F.  R.,  M.  F.  R.,  J.  A.  V.,  dla  których  nie  złożono 

informacji z KRK. 

W  związku  z  powyższym  zarzutem  przystępujący  Aldesa  złożył  wraz  z  pismem 

procesowym z dnia 25.01.2021 r. 

m.in. kopie uchwał zarządu ww. spółki, z których wynika, 

że  w  dniu  03.06.2020  r.  (zatem  przed  terminem  składania  ofert)  zostały  odwołane  prokury 

dla ww. osób. Mimo że zmiana dotycząca prokurentów nie została uwidoczniona w informacji 


KIO 3483/20 

KRS  na  dzień  składania  ofert,  faktem  pozostaje,  że  ww.  osoby  nie  były  już  w  tym  dniu 

prokurentami spółki, zatem przystępujący Aldesa nie miał obowiązku złożyć  w stosunku do 

nich  informacji  z  KRK. 

Należy  bowiem  zauważyć,  że  wpis  do  KRS  w  zakresie  m.in. 

pro

kurentów,  ma  charakter  wyłącznie  deklaratoryjny,  zatem  pełnienie  funkcji  przez 

prokurenta 

zależy  m.in.  od  ustanowienia  lub  odwołania  prokury,  nie  zaś  od  ujawnienia 

powyższych danych w informacji z KRS. Dlatego odwołanie w zakresie tego zarzutu zostało 

oddalone.  

Odnosząc się do zarzutu nr 6 dotyczącego  zaniechania wykluczenia przystępującego 

Aldesa z powodu niespełnienia warunku w zakresie doświadczenia, ewentualnie zaniechania 

wezwania  go  do  złożenia  wyjaśnień  co  do  spełnienia  tego  warunku,  należy  zauważyć,  że  

zgodnie  z  opisem  warunku,  wykonawca  miał  wykazać  wykonanie  usługi  zawierającej  co 

najmniej trzy z czterech wskazanych przez zamawiającego elementów:  

a) 

znaki lub tablice o zmiennej treści,  

b) 

drogowe stacje meteorologiczne,  

c) 

kamery monitoringu wizyjnego typu PTZ,  

d) 

stałe  stacje  pomiaru  ruchu  drogowego  dla  pomiarów  natężenia  ruchu  i  klasyfikacji 

pojazdów. 

Przystępujący  Aldesa  wskazał  w  wykazie  usług  elementy  wymienione  powyżej  w  pkt  a,  c 

oraz d, natomiast o

dwołujący podnosi, że referencje wystawione przez Miasto Granada, dla 

którego wykazana usługa była realizowana, nie potwierdzają wykonania tych elementów.  

W  związku  z  powyższym  należy  zauważyć,  że  co  do  zasady  referencje  nie  są 

wystawiane  wykonawcy  w  związku  z  konkretnym  innym  zadaniem,  które  zamierza  on 

realizować.  Tym  samym  podmiot  wystawiający  referencje  nie  dopasowuje  ich  treści  do 

wymagań  innego  zamawiającego  /  inwestora,  który  w  chwili  wystawiania  referencji 

najczęściej nie jest nawet znany. Oznacza to, że treść referencji nie musi zawierać danych 

wymaganych  w  opisie  warunku  udziału  w  postępowaniu,  a  jedynie  musi  potwierdzać 

należyte wykonanie zadania, którego cechy wykonawca wskazuje w wykazie usług / dostaw / 

robót.  Jeżeli  spełnienie  przez  wykonawcę  warunku  budzi  wątpliwości  zamawiającego, 

przy

kładowo:  gdy  zachodzi  sprzeczność  między  treścią  referencji  a  opisem  warunku  lub 

treścią wykazu usług / dostaw / robót, zamawiający powinien to wyjaśnić stosując art. 26 ust. 

4  ustawy  Pzp  lub 

§ 2 ust. 6 rozporządzenia  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich  może 

żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (t.j.  Dz.U.  z 

2020  r.  poz.  1282  ze  zm.)

.  Jeżeli  jednak  referencje  jedynie  nie  zawierają  informacji 

wymaganych  w  opisie  warunku

, ale nie zachodzą żadne okoliczności budzące  wątpliwości, 

zamawiający  powinien  oprzeć  się  na  informacjach  zawartych  w  wykazie  usług  /  dostaw  / 

robót,  a  referencje  wykorzystać  jedynie  do  sprawdzenia,  czy  zadanie  zostało  wykonane 


KIO 3483/20 

należycie.  

  W przedmiotowej sprawie referencje wystawione przez Miasta Granada n

ie zawierają 

informacji  o  wykonaniu  elementów  wskazanych  w  warunku,  niemniej  jednak  nie  zawierają 

też informacji świadczących o tym, że elementy takie nie zostały wykonane.  Tym samym nie 

zachodzi  sprzeczność  między  treścią  tych  referencji  a  opisem  warunku  lub  złożonym 

wykazem  usług.  Oznacza  to,  że  wystarczające  było  w  niniejszej  sprawie  dokonanie  oceny 

spełniania  warunku  w  oparciu  o  wykaz  usług  i  sprawdzenie  w  referencjach,  czy  usługa 

została wykonana należycie.  

Jedyne wątpliwości w sprawie zostały zgłoszone przez odwołującego w odwołaniu, ale 

jak  wskazano  wyżej,  wywodzenie  ich  z  treści  referencji  w  tym  wypadku  nie  jest  zasadne. 

Niezależnie  od  powyższego  należy  zauważyć,  że  przystępujący  Aldesa  załączył  do  pisma 

procesowego  z  dnia  25.01.2021  r.  m.in.  spis 

treści  do  ogólnych  specyfikacji  technicznych 

dotyczących wykazanej usługi, w którym: 

  w  pkt  3.16.  wskazano  tablice  informujące  o  ruchu  drogowym  i  parkingach  (czyli  tablice  

zmiennej treści), 

  w pkt 3.22. wskazano kamery i obiektywy z napędem silnikowym (PTZ), 
  w  pkt  3.6.  wskazano  czujniki,  pętle  indukcyjne  i  skrzynki,  w  pkt  2.9.  –  opracowanie  i 

wdrożenie  pojazdów  uprzywilejowanych  w  systemie  transportu  publicznego  wraz                          

z  systemem  zapobiegającym  blokowaniu  skrzyżowań  oraz  opracowaniem  i  wdrożeniem 

systemu  eksperckiego  na  potrzeby  systemu  scentralizowanego  implementującego 

strategie stref nieblokowanego ruchu, zaś w pkt 2.11. wskazano mierniki ruchu. 

Z powyższego wynika, że wykazana usługa obejmowała wymagane w opisie warunku 

elementy,  tj.  znaki 

lub  tablice  o  zmiennej  treści,  kamery  monitoringu  wizyjnego  typu  PTZ, 

stałe stacje pomiaru ruchu drogowego dla pomiarów natężenia ruchu i klasyfikacji pojazdów. 

N

ie  można  się  przy  tym  zgodzić  z  odwołującym,  że  ostatni  z  ww.  elementów  nie  został 

w

ykazany z uwagi na brak wystarczającej klasyfikacji pojazdów. Skoro bowiem zamawiający 

nie sprecyzował w opisie warunku, o jaką klasyfikację chodzi, nie można na obecnym etapie 

dookreślać  warunku  w  tym  zakresie  i  w  efekcie  wymagać  od  wykonawców  spełnienia 

wymogów niewskazanych w siwz.  

Tym samym nie ma podstaw do stwierdzenia, że przystępujący nie wykazał spełnienia 

ww. warunku.  Dlatego też odwołanie w zakresie tego zarzutu zostało oddalone.  

Reasumując,  Izba  uznała,  że  spośród  pięciu  zarzutów  podlegających  rozpoznaniu, 

potwierdził  się  jedynie  zarzut  nr  1  dotyczący  nieujawnienia  tajemnicy  przedsiębiorstwa, 

natomiast  pozostałe  zarzuty  nr  3,  5,  6  i  7,  nie  potwierdziły  się.  Dlatego  odwołanie  zostało 


KIO 3483/20 

uwzględnione  w  zakresie  zarzutu  nr  1  i    w  pozostałym  zakresie  -  oddalone.

Biorąc  pod 

uwagę powyższe rozważania i ustalenia, Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając 

na podstawie przepisów art. 190 ust. 7, art. 191 ust. 2 i art. 192 ust. 2 ustawy Pzp. 

Wydając  postanowienie  w  przedmiocie  kosztów  postępowania  odwoławczego,  Izba 

uwzględniła  treść  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  m.in.  §  5  ust.  4  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp,  w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 

w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 

stosownie  do  jego  wyniku,  z  zastrzeżeniem  art.  186  ust.  6.  Zgodnie  z  §  5  ust.  4  ww. 

rozporządzenia  w  przypadkach  nieuregulowanych  w  ust.  1—3  Izba  orzeka  o  kosztach 

postępowania,  uwzględniając,  że  strony  ponoszą  koszty  postępowania  odwoławczego 

stosownie do jego wyniku. 

Użyty w art. 192 ust. 10 ustawy Pzp zwrot „stosownie do jego wyniku” należy rozumieć 

analogicznie  jak  w  procesie  cywilnym.  Jak  wynika  z  postanowienia  SN  z  dnia  31  stycznia 

1991 r. II CZ 255/90, LEX nr 5314, stosunkowe rozdzielenie kosztów polega na rozdzieleniu 

kosztów między stronami stosownie do wyniku postępowania i do wysokości, w jakiej zostały 

poniesione.  Stosunkowy  podział  kosztów  procesu  (100  k.p.c.)  dotyczy  ich  całości,  co 

oznacza przyjęcie za podstawę obliczeń sumy należności obu stron, ustalonej stosownie do 

zasad z art. 98 § 2 i 3 k.p.c. (oraz art. 99 k.p.c. w przypadkach tam wskazanych). Sumę tę 

dzieli się proporcjonalnie do stosunku, w jakim strony utrzymały się ze swymi roszczeniami 

lub  obroną,  otrzymując  w  wyniku  kwoty,  stanowiące  ich  udziały  w  całości  kosztów.  Jeżeli 

poniesione przez stronę koszty przewyższają obciążający ją udział, zasądzeniu na jej rzecz 

podlega różnica. 

Jak wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 r. sygn. akt 

X  Ga  280/16 

–  w  przypadku  rozstrzygnięcia,  w  którym  część  odwołania  wniesionego  do 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostaje  oddalona,  zaś  część  uwzględniona,  zasada 

odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego oznacza obowiązek stosunkowego 

rozdzielenia  kosztów  postępowania  odwoławczego  w  takiej  części,  w  jakiej  odwołanie 

odniosło  skutek.  Identyczny  pogląd  wyrażono  w  wyroku  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie                      

z dnia 22 stycznia 2016 r. sygn. ak

t XXIII Ga 1992/15, w postanowieniu Sądu Okręgowego 

we  Wrocławiu  z  dnia  3  października  2013  r.  sygn.  akt  X  Ga  286/13,  wyroku  Sądu 

Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  29  listopada  2016  r.  sygn.  akt  XXIII  Ga  880/16,  wyroku 

Sądu  Okręgowego  we  Wrocławiu  z  dnia  17  listopada  2016  r.  sygn.  akt  X  Ga  653/16  oraz  


KIO 3483/20 

postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt XXIII Ga 

1886/17. Także skarga na  wyrok  KIO  630/18  dotycząca  podziału kosztów  pomiędzy  strony 

została  oddalona  postanowieniem  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  (sygn.  akt    XXIII  Ga 

W niniejszej sprawie 

odwołujący zawarł w odwołaniu siedem zarzutów, z których dwa 

(zarzut  nr  2  i  zarzut  nr  4)  zostały  określone  jako  ewentualne,  postawione  na  wypadek 

oddalenia zarzutu nr 1.  Skoro Izba uw

zględniła zarzut nr 1, rozpoznaniu podlegały (oprócz 

zarzutu  nr  1)  - 

zarzuty  nr  3,  5,  6  i  7.  Spośród  zatem  pięciu  zarzutów  podlegających 

rozpoznaniu, 

Izba uwzględniła odwołanie w zakresie jednego zarzutu (zarzut nr 1) i oddaliła 

je w zakresie czterech zarz

utów

zarzuty nr 3, 5, 6 i 7). Dlatego te

ż kosztami postępowania 

Izba 

obciążyła  zamawiającego  w  części  1/5  i  odwołującego  w  części  4/5.  Na  koszty 

postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis  uiszczony  przez  odwołującego  w  wysokości 

00 zł oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego w wysokości 3.600 zł, co 

razem  daje  kwotę  18.600  zł.  Skoro  zamawiający  ponosi  koszty  w  części  1/5,  to  powinien 

ponieść  je  w  kwocie  3.720  zł  (1/5  z  kwoty  18.600  zł),  tymczasem  nie  poniósł  dotychczas 

żadnych kosztów. Z kolei odwołujący ponosi koszty w części 4/5, zatem powinien ponieść je 

w  kwocie  14.880  zł  (4/5  z  kwoty  18.600  zł),  tymczasem  dotychczas  poniósł  je  w  kwocie 

18.600  zł  (wpis  +  wynagrodzenie  pełnomocnika).  Wobec  powyższego  Izba  zasądziła  od 

zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kwotę  3.720  zł,  stanowiącą  różnicę  pomiędzy 

kosztami  poniesionymi  dotychczas przez  odwołującego,  a kosztami  postępowania,  za jakie 

odpowiadał  w  świetle  jego  wyniku  (18.600  –  14.880  =  3.720).  Ponadto  zasądzona  od 

zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kwota  3.720  zł  powoduje,  że  również  zamawiający 

poniesie  koszty  w  takiej  wysokości,  w  jakiej  odpowiada  za  nie  w  świetle  wyniku 

postępowania odwoławczego.  

Kierując się ww. rozważaniami, o kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego 

wyniku - n

a podstawie art. 192 ust. 9 i 10 oraz w oparciu o § 5 ust. 2 pkt 1 i § 5 ust. 3 pkt 1                

w zw. z § 3 pkt 1 i 2 lit. b) oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz. 

Mając powyższe na uwadze, Izba orzekła, jak w sentencji. 


KIO 3483/20 

Przewodniczący   ...………………….. 

……………………. 

……………………. 


wiper-pixel