KIO 3481/20 WYROK dnia 20 stycznia 2021 r.

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3481/20 

WYROK 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:             Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  19  stycznia  2021  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ę Budimex S.A. w Warszawie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Poznańskie  Inwestycje  Miejskie  sp.  z  o.o.  w 

Poznaniu, 

działającą w imieniu i na rzecz Miasta Poznania oraz Aquanet S.A. 

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia TORMEL Sp. 

z  o.o.  w  Poznaniu  oraz  TERLAN  sp.  z  o.o.  w  Poznaniu

,  zgłaszających  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża wykonawcę Budimex S.A. w Warszawie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20.000  zł  00  gr 

(słownie:  dwudziestu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Budimex S.A. w Warszawie 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  Budimex  S.A.  w  Warszawie  na  rzecz  Poznańskie 

Inwestycje  Miejskie  sp.  z  o.o.  w  Poznaniu, 

działającej  w  imieniu  i  na  rzecz 

Miasta  Poznania  oraz  Aquanet  S.A. 

kwotę  3.756  zł  00  gr  (słownie:  trzech 

tysięcy  siedmiuset  pięćdziesięciu  sześciu  złotych  zero  groszy),  stanowiącą 

uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika, 

dojazdu na posiedzenie Izby i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 3481/20 

U z a s a d n i e n i e 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w Poznaniu, działająca w imieniu i na rzecz 

Miasta Poznania oraz Aquanet S.A., zwana 

dalej „zamawiającym”, prowadzi postępowanie o 

udzielenie  zamówienia  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze zm.),  zwanej  dalej  „ustawą Pzp”, 

którego  przedmiotem  jest  wykonanie  prac  budowlanych  wraz  z  opracowaniem  projektów 

wykonawczych dla zad

ania: „Rozbudowa ul. św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka 

i Al. Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. 

Św. Marcin do Pl. Wolności”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 

25 września 2020 r. nr 2020/S 187-448400. 

18  grudnia  2020 

r.  zamawiający  przesłał  wykonawcy  Budimex  S.A.  w  Warszawie, 

zwanemu 

dalej  „odwołującym”,  zawiadomienie  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  TORMEL 

sp. z o.o. w Poznaniu oraz TERLAN sp. z o.o. w Poznaniu, zwanych 

dalej „przystępującym”. 

Wobec: 

czynności wyboru oferty przystępującego jako najkorzystniejszej, 

2)  zaniechania 

czynności  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  przystępującego  i  czynności 

poprawienia omyłki w ofercie tego wykonawcy, 

3)  zaniechania 

czynności wykluczenia przystępującego z udziału w postępowaniu, 

odwołujący wniósł 28 grudnia 2020 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ustawy Pzp przez zaniechanie wykluczenia 

przystępującego  z  postępowania,  mimo  iż  przystępujący  wprowadził  zamawiającego  w 

błąd  co  do  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  odnoszącego  się  do 

dysponowania  kierownikiem  budowy  posiadającym  18  miesięcy  doświadczenia  w 

kierowaniu  robotami  budowlanymi  prowadzonymi  przy  zabytkach  nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków, 

2)  art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp  w  zw.  z  art.  7  ustawy 

Pzp  polegające  na  przyjęciu,  że  omyłka  przystępującego 

polegająca  na  sporządzeniu  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  (HRF)  w  sposób 

niezgodny  z  wymogami  SIWZ  może  zostać  przez  zamawiającego  samodzielnie 

poprawiona  poprzez  sporządzenie  przez  zamawiającego  nowego  harmonogramu 

rzeczowo 

– finansowego w miejsce harmonogramu opracowanego przez wykonawcę, co 

doprowadziło do zaniechania odrzucenia oferty przystępującego jako niezgodnej z SIWZ 


i  jednocześnie  winno  być  traktowane  jako  przeprowadzenie  przez  zamawiającego  po 

złożeniu oferty niedozwolonych negocjacji jej treści z wykonawcą, 

3)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ustawy 

Pzp  polegające  na  zaniechaniu 

odrzucenia  oferty 

przystępującego  jako  niezgodnej  z  treścią  SIWZ,  w  zakresie  w  jakim 

wykonawca  ten  nie 

podał  w  kosztorysie  ofertowym  (TER)  wyceny  dla  każdej  pozycji 

Tabeli Elementów Rozliczeniowych.  

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty 

najkorzystniejszej oraz dokonania ponownego badania i oceny ofert, a w ich wyniku: 

− unieważnienie czynności poprawienia omyłki w ofercie przystępującego w trybie art. 87 ust. 

2 pkt 3 Pzp (w zakresie HRF), 

− wykluczenie przystępującego z postępowania oraz 

− odrzucenie oferty tego wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

W  uzasadnieniu 

odwołania  odwołujący  wskazał,  że  przystępujący  wprowadził 

z

amawiającego  w  błąd.  Odwołujący  podniósł,  że  zgodnie  z  pkt  9.2.3.2.3.4.  SIWZ, 

w

ykonawca  powinien  dysponować  co  najmniej  1  osobą  przewidzianą  do  pełnienia  funkcji 

Kierownika  Budowy  posiadającą  doświadczenie  min.  18  miesięcy  w  kierowaniu  robotami 

budowlanymi  prowadzonymi  przy  zabytkach  nieruchomych  wpisanych  do  rejestru 

zabytków 

lub  inwentarza muzeum  będącego instytucją kultury. Odwołujący  argumentował,  że pojęcie 

„rejestru zabytków” jest pojęciem zdefiniowanym ustawowo, a mianowicie z art. 7 ustawy z 

dnia 

23  lipca  2003r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  (tj.  Dz.  U.  z  2020r.,  poz. 

282)  wynika,  że  jest  to  jedna  z  form  ochrony  zabytków,  sam  zaś  rejestr  zabytków  dla 

zabytków  znajdujących  się  na  terenie  województwa  prowadzi  wojewódzki  konserwator 

zabytków. Zdaniem odwołującego z uwagi na okoliczność, że pojęcie „rejestr zabytków” jest 

pojęciem ustawowo zdefiniowanym jego treść i znaczenie nie mogło budzić wątpliwości. 

Odwołujący  wskazał,  że  przystępujący  do  pełnienia  funkcji  Kierownika  Budowy 

przewidział  p.  P.  S.  i  w  wykazie  osób  (poz.  9)  złożonym  na  wezwanie  Zamawiającego  w 

następujący sposób opisało jego doświadczenie (cyt.:) 

doświadczenie min.  18  miesięcy w  kierowaniu robotami  budowlanymi  prowadzonymi  przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego 

instytucją kultury: - „Budowa trasy tramwajowej w ulicy Hubskiej na odcinku od ulicy Glinianej 

do  ul.  Dyrekcyjnej  we  Wrocławiu”  –  10.2017  r.  –  06.2018  r.  -Przebudowa  torowisk 

tramwajowych  w  ciągu  DK  10  w  Szczecinie  (Zadanie  1,2,3,4,5)  (1  pętla  tramwajowo-

autobusowa 

– Basen Górniczy)– 07.2014 r. – 08.2015 r. 

Zdaniem  odwołującego,  przystępujący  oświadczając,  że  zadanie  pn.  „Budowa  trasy 

tramwajowej w ulicy Hubskiej na 

odcinku od ulicy Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu” 

polegało na kierowaniu robotami  budowlanymi  przy  zabytkach  nieruchomych wpisanych do 


rejestru  zabytków,  wprowadziło  zamawiającego  w  błąd.  Odwołujący  wskazał,  że  zakres 

wskazanego  zadania  (inwestycji)  nie  wchodzi  w  granice  obszaru  wpisanego  do  rejestru 

zabytków.  Powołał  się  na  pismo  Urzędu  Miejskiego Wrocławia  –  Miejskiego  Konserwatora 

Zabytków z dnia 6 grudnia 2016r., które załączył do odwołania.  

Odwołujący  argumentował,  że  informacja  odnośnie  doświadczenia  osoby  przewidzianej 

do  pełnienia funkcji  kierownika  budowy  jest  niezgodna  ze  stanem  rzeczywistym  i  jako  taka 

jest  informacją  wprowadzającą  w  błąd.  Na  jej  podstawie  zamawiający  przyjął  bowiem,  że 

przystępujący spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy tymczasem warunki udziału nie 

są  przez  wykonawcę  spełnione  –  osoba  wskazana  przez  przystępującego  jako  Kierownik 

Budowy nie posiada, wbrew oświadczeniu przystępującego, wymaganego doświadczenia. 

Odwołujący  wskazał  także,  że  wymóg  SIWZ  dotyczył  posiadania  18  miesięcy 

doświadczenia, a co za tym idzie drugie ze wskazanych zadań realizowanych przez p. P. S., 

z uwagi na zbyt krótki czas jego trwania, jest niewystarczające do spełnienia warunku. 

Zdaniem odwołującego, przystępującemu można przy tym przypisać co najmniej działanie 

w  sposób  lekkomyślny  i  niedbały.  Obowiązkiem  wykonawcy  składającego  ofertę  w 

postępowaniu  jest  zweryfikowanie  prawdziwości  każdej  informacji  przedstawianej 

z

amawiającemu.  Odwołujący  wskazał,  że  przystępujący  co  najmniej  zaniechał  takiej 

weryfikacji,  tym  samym  naruszając  wymóg  należytej  staranności.  Podkreślił,  że  informacja 

odnośnie  niewpisania  obszaru,  na  którym  realizowana  była  wskazana  powyżej  inwestycja, 

do rejestru zabytków jest informacją powszechnie dostępną – jest zamieszczona na stronie 

internetowej 

Wojewódzkiego 

Urzędu 

Ochrony 

Zabytków 

we 

Wrocławiu 

(https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/get_file_contents.php?id=174548). 

Urząd 

umieścił 

mianowicie  na  swojej  stronie  internetowej  kartę  ewidencji  obiektu  nieruchomego 

niewpisanego do rejestru zabytków, która zawiera szczegółową mapę terenu objętego kartą. 

W tym przypadku jest to teren ulic Suchej, Hubskiej, Kamiennej i Borowskiej, a więc obszar, 

w którym była realizowana inwestycja. 

Informacja  co  do  charakteru  obszaru,  w  którym  były  wykonywane  roboty  budowlane 

wynika również z decyzji, jakie były wydane w związku z realizacją ww. inwestycji – decyzji o 

zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  (odpowiednio  decyzja Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia 

14  listopada  2016r.  nr  25/16  oraz  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  17  stycznia  2017r.  nr 

Odwołujący wywiódł, że w obu tych decyzjach w pkt V Warunki wynikające z potrzeby 

ochrony zabytków i dóbr kultury wskazano, że (cyt.:) „przedmiotowa inwestycja znajduje się 

na terenie układu urbanistycznego dzielnicy Huby i Glinianki ujętego w ewidencji zabytków.” 

Z  przepisów  ustawy  z  dnia  23  lipca  2003r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami 

jednoznacznie w

ynika, że ewidencja zabytków jest kategorią odmienną od rejestru zabytków 

(nie  są  to  pojęcia  tożsame  znaczeniowo).  Rejestr  zabytków  jest  formą  ochrony  zabytków 

(sam  wpis  do  rejestru  jest  równoznaczny  z  objęciem  danego  obiektu  ochroną),  natomiast 


ewidencja 

zabytków jest wyłącznie swoistym spisem zabytków, o tym zaś czy i ewentualnie, 

w  jakim  zakresie  obiekty  wpisane  do  ewidencji  będą  podlegały  ochronie  decydują  dalsze 

decyzje  lub  zapisy  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego. 

Odwołujący 

wywiódł,  że  to  rozróżnienie  jest  powszechnie  znane  wykonawcom  wykonującym  roboty 

budowlane,  bowiem  wpisanie  bądź  nie  danego  obiektu  do  rejestru  zabytków  ma  kluczowe 

znaczenie  dla  sposobu  prowadzenia  przez  nich  robót  budowlanych.  Odwołujący 

argumentował,  że  treść  wyżej  wymienionych  decyzji  musiała  być  znana  kierownikowi 

budowy  (na  podstawie  tych  decyzji  wykonywał  on  roboty  budowlane),  a  więc  winna  być  i 

znana wykonawcy. Nadto zaś dostęp do nich jest możliwy przykładowo w trybie dostępu do 

informacji publicznej. Wykona

wca, nawet jeżeli sam ww. robót budowlanych nie wykonywał, 

mógł więc w prosty sposób uzyskać informacje niezbędne do oceny, czy doświadczenie p. P. 

S. 

spełnia  wymagania  SIWZ  i  do  złożenia  zamawiającemu  zgodnych  ze  stanem 

rzeczywistym  oświadczeń.  Wg  odwołującego  przystępujący  zaniechał  sprawdzenia 

informacji  przedstawianych  z

amawiającemu  lub  weryfikację  tą  przeprowadził  pobieżnie,  co 

stanowi o możliwości przypisania mu działania w sposób niedbały. 

Odwołujący  wskazał,  że  wobec  wypełnienia  przesłanek  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  w 

niniejszej  sprawie  nie  może  znaleźć  zastosowania  art.  26  ust.  3  Pzp,  tj.  przystępujący  nie 

może informacji zawartej w Wykazie osób niezgodnej ze stanem rzeczywistym „zamienić” na 

inną  informację.  Jednak  nawet  przyjmując,  że  w  niniejszej  sprawie  zmiana  taka  byłaby 

możliwa,  a  jej  skutkiem  miałaby  być  zmiana  na  stanowisku  Kierownika  Budowy, 

przystępujący  utraciłby  punkty  w  kryterium  oceny  ofert  „doświadczenie  Kierownika  Budowy 

(KB)” i spadł na dalszą pozycję tzw. listy rankingowej. 

W uzasadnieniu zarzutów dotyczących niezgodność treści oferty przystępującego z SIWZ 

i  braku  podsta

w  do  poprawienia  „innej  omyłki”  odwołujący  podniósł,  że  zamawiający 

wprowadził do SIWZ następujące wymogi: Pkt 3.1.6 SIWZ: 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przygotowania  Harmonogramu  Rzeczowo–Finansowego, 

zgodnego  z  terminami  Etapów  i  Podetapów  realizacji  Zadania  podanych  w  Umowie.  W 

Harmonogramie  należy  wykazać  wszystkie  elementy  zawarte  w  Tabeli  Elementów 

Rozliczeniowych,  stanowiącej  Załącznik  nr  …  do  SIWZ  IDW,  w  formie  diagramu  Gantta,  z 

podanymi datami rozpoczęcia i zakończenia wykonywania prac w ramach danego elementu 

oraz jego wartość zgodnie z Tabelą; należy przy tym uwzględnić okres przewidziany Umową 

na czynności odbiorowe. 

Zdaniem  odwołującego,  z  cytowanego  zapisu  SIWZ  wynika,  że  obowiązkiem 

wykonawcy  było  załączenie  do  oferty  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  (HRF) 

spełniającego następujące wymagania: 


a) w harmonogramie rzeczowo 

– finansowym należało zawrzeć wszystkie elementy zawarte 

w Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych (TER), 

b) podając dla każdego z elementów datę rozpoczęcia i zakończenia prac w ramach danego 

elementu oraz jego wartość, 

c)  w  harmonogramie  rzeczowo 

–  finansowym  należało  uwzględnić  okres  przewidziany 

u

mową na czynności odbiorowe. 

Według  odwołującego,  tak  określonych  wymogów  harmonogram  rzeczowo  – 

finansowy (HRF) przedstawiony przez 

przystępującego nie spełniał. 

Odwołujący  wskazał,  że  po  pierwsze,  harmonogram  przedstawiony  przez 

przystępującego  zawierał  daty  wykonania  (rozpoczęcia  i  zakończenia)  wyłącznie  prac 

składających się na Etapy i Podetapy. Brakowało wskazania dat rozpoczęcia i zakończenia 

pozostałych robót wskazanych w poszczególnych pozycjach TER – pozostałych Elementów 

Rozliczeniowych.  Po  drugie, 

przystępujący  przedstawił  de  facto  wyłącznie  harmonogram 

rzeczowy  (i  to  odnoszący  się  tylko  do  niektórych  elementów  rozliczeniowych).  W 

harmonogramie  przedstawionym  przez 

przystępującego  brak  było  bowiem  jakichkolwiek 

wartości  (danych  liczbowych)  odnoszących  się  do  wartości  prac  wykonywanych  w  danym 

okresie.  Po  trzecie,  harmonogram  rzeczowo 

–  finansowy  przedstawiony  przez 

przystępującego  nie  uwzględniał  wynikających  z  zapisów  SIWZ  (wzoru  umowy)  okresów 

przewidzianych do wykonywania czynności odbiorowych. 

Odwołujący  wywiódł,  że  zgodnie  z  §  3  ust.  7  wzoru  umowy,  strony  ustalają,  że 

terminy  wykonania  Podetapów  oraz  określone  w  HRF  terminy  wykonania  poszczególnych 

pozycji TER będą uznawane  za dotrzymane w przypadku sporządzenia przed ich upływem 

odpowiednich protokołów odbioru zgodnie z zasadami określonymi Umową, w szczególności 

w  §19.  Z  kolei  z  §  19  ust.  6  pkt  1,  2  i  7  wzoru  umowy  wynika,  że  warunkiem  zgłoszenia 

gotowości  do  odbioru  końcowego  jest  zakończenie  wykonywania  robót  budowlanych, 

natomiast  Zamawiający  obowiązany  jest  wyznaczyć  odbiór  końcowy  najpóźniej  na  3  dni 

robocze od otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru, z tym zastrzeżeniem, że sam 

odbiór powinien rozpocząć się w ciągu 5 dni od otrzymania tego zawiadomienia i winien się 

zakończyć (sporządzeniem stosownego protokołu) do 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości. 

Jak  wynika  z  powyższego,  wykonawca,  chcąc  zagwarantować  sobie  dochowanie  terminów 

wykonania umowy oraz, na zasadzie § 19 ust. 5 pkt 13 wzoru umowy, terminów wykonania 

Podetapu  III.1  i  III.4  (dla  tych  Podetapów  odbiór  następuje  na  zasadach  Odbioru 

Końcowego), roboty konieczne do wykonania winien zakończyć na 14 dni roboczych przed 

wyznaczonym  w  pkt  7  SIWZ 

–  IDW  terminem  wykonania  odpowiednio  całej  umowy  oraz 

Podetapów III.1 i III.4. 

Zdaniem  odwołującego,  przystępujący  w  harmonogramie  załączonym  do  oferty, 

założył,  że  Podetap  III.1  w  ogóle  nie  będzie  podlegał  osobnemu  odbiorowi,  a  Podetap 


III.4/odbiór  końcowy  będzie  miał  odbiór  tego  samego  dnia,  w  którym  zostaną  zakończone 

roboty (odbiór 0 dni). 

Według  odwołującego,  założenia  przyjęte  przez  przystępującego  w  ofercie  są 

sprzeczne  z  wymogami  SIWZ,  a  sam  harmonogram  został  sporządzony  niezgodnie  z  pkt 

3.1.6. SIWZ 

– IDW nakazującym wykonawcy uwzględnić w harmonogramie czas potrzebny 

na przeprowadzenie odbiorów w świetle zapisów SIWZ 

Zamawiający,  jak  wynika  z  dokumentacji  postępowania,  pismem  z  dnia  3  grudnia 

2020r. zawiadomił przystępującego o poprawieniu, w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, omyłek w 

ofercie  tego  wykonawcy,  m.  in.  omyłki  polegającej  na  niezgodności  treści  jego  oferty  z 

wymogiem SIWZ (cyt.:) 

(2) brak uwzględnienia wartości oraz pozycji TER w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym 

zgodnie  z  pkt  3.1.6.  SIWZ  Instrukcji  dla  Wykonawców  (SIWZ  IDW):  „W  Harmonogramie 

należy  wykazać  wszystkie  elementy  zawarte  w  Tabeli  Elementów  Rozliczeniowych, 

stanowiącej  Załącznik  do  SIWZ  IDW,  w  formie  diagramu  Gantta,  z  podanymi  datami 

rozpoczęcia i zakończenia wykonywania prac w ramach danego elementu oraz jego wartość 

zgodnie  z  Tabelą;  należy  przy  tym  uwzględnić  okres  przewidziany  Umową  na  czynności 

odbiorowe.” 

Odwołujący  wskazał,  że  w  ślad  za  tym  stwierdzeniem,  zamawiający  przesłał 

przystępującemu  do  akceptacji  de  facto  nowy  harmonogram  rzeczowo  –  finansowy,  tj.  w 

miejsce  harmonogramu  sporządzonego  przez  wykonawcę  zamawiający  stworzył  nowy 

harmonogram rzeczowo 

– finansowy, w którym: 

−  Zamawiający  samodzielnie  ustalił  terminy  realizacji  poszczególnych  Elementów 

Rozliczeniowych zawartych w TER, co przy tym istotne zmieniaj

ąc założenia przyjęte przez 

samego 

przystępującego, np. przystępujący założył wykonywanie etapu przygotowawczego 

między  7 a 29  stycznia  2021r.,  zamawiający  natomiast  pominął  w  HRF termin rozpoczęcia 

tego  Etapu  i  ustalił  datę  jego  zakończenia  na  31  stycznia  2021r.  (podobnie  postąpił  w 

zasadzie przy każdym Etapie i Podetapie), zamawiający ustalił przy tym terminy rozpoczęcia 

i zakończenia robót dla wszystkich pozycji TER, 

−  Zamawiający  usunął  z  HRF,  wbrew  jednoznacznym  oświadczeniom  przystępującego  w 

tym zakresie, czynności związane z wykonaniem odbiorów robót, nie wskazując na daty ich 

wykonywania, 

−  Zamawiający  pominął  w  HRF  wartości  dla  wszystkich  Elementów  Rozliczeniowych  TER, 

poprzestając  na  wskazaniu  wartości  podanych  przez  przystępującego.  Zdaniem 

odwołującego, HRF opracowany przez zamawiającego nadal więc nie pozwala na ustalenie, 

w  jaki  sposób  zamawiający  będzie  się  rozliczał  z  wykonawcą  w  toku  wykonywania  robót 

budowlanych. Brak w HRF wartości dla wszystkich Elementów Rozliczeniowych TER i brak 

rozdzielenia  tych  wartości  na  poszczególne  okresy  realizacji  robót  powoduje  bowiem,  że 


nadal  nie  wiadomo,  jakie  środki  będą  wypłacane  wykonawcy  w  kolejnych  miesiącach 

realizacji zamówienia. 

Odwołujący podniósł, że działania zamawiającego polegające na stworzeniu de facto 

nowego  harmonogramu  rzeczowo 

–  finansowego  nie  dość,  że  nie  doprowadziły  do 

zgodności  tego  dokumentu  z  zapisami  SIWZ,  to  nadto  wykraczały  poza  ramy 

dopuszczonego  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy 

Pzp  działania  zamawiającego.  Według 

odwołującego zamawiający przeprowadził de facto negocjacje z przystępującym co do treści 

złożonej przez niego oferty, naruszając art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Nadto, mimo dokonanych 

przez  z

amawiającego  zmian  w  ofercie  przystępującego  nadal  niezgodny  z  zapisami  SIWZ 

pozostaje  dokument  zatytułowany  Tabela  elementów  rozliczeniowych  (TER),  jak  i  sam 

harmonogram (HRF). Dokument TER pozostaje w ścisłej korelacji z HRF, a co za tym idzie 

nie  jest  możliwe  dokonywanie  oceny  tych  dokumentów  w  oderwaniu  od  siebie,  czy 

dokonanie poprawek tylko w jednym z nich, bez stosownej korekty drugiego z dokumentów. 

Odwołujący wywiódł, że zgodnie z pkt 15.8.1. SIWZ – IDW, wykonawcy zobowiązani 

byli  złożyć  wraz  z  wypełnionym  Formularzem  Oferty  wypełniony  kosztorys  ofertowy. 

Kosztorys ofertowy to wspominana powyżej Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER), przy 

czym  doku

ment  ten  należało  sporządzić  w  oparciu  o  załącznik  nr  5  do  SIWZ  zatytułowany 

Szacunkowe  ilościowo/procentowe  zestawienie  podstawowych  prac  w  ramach  zadania: 

"Rozbudowa  ul.  Św.  Marcin  na  odcinku  pomiędzy  ul.  Ratajczaka  i  aleją  Marcinkowskiego 

wraz  z  przebu

dową  fragmentu  alei  Marcinkowskiego  na  odcinku  od  ul.  Św.  Marcin  do  pl. 

Wolności" (plik exel, w którego nazwie występuje określenie TER). 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  załącznik  nr  5  do  SIWZ  (plik  excel)  zawierał  kilkaset 

pozycji  rozliczeniowych,  które  były  pogrupowane  w  działy.  Działy  z  kolei  składały  się  na 

Podetapy. 

Dokument  ten  zawierał  dodatkowo  określenie  maksymalnego  udziału 

poszczególnych  pozycji  w  cenie  oferty  (kosztach  inwestycji)  i  w  rozliczeniach  częściowych, 

które  były  wiążące  dla  wykonawców.  Odwołujący  przedstawił  w  odwołaniu  fragment  wzoru 

TER. 

Odwołujący  podniósł,  że  przystępujący  wypełniając  TER,  pominął  wycenę  tych 

pozycji  TER,  dla  których  zamawiający  we  wzorze  TER  nie  podał  wymaganej  wartości 

procentowej względem, czy to ceny oferty (kosztów inwestycji), czy to rozliczeń częściowych. 

Nawiązując do podanego w odwołaniu przykładu, odwołujący podniósł, że przystępujący nie 

podał w swoim TER wartości dla pozycji 1004 Demontaż infrastruktury sygnalizacji świetlnej 

12 grup  sygnalizacyjnych  oraz  po

zycji 1009 Montaż kabla YAKY 1 x 630/25 mm2 Cu 0,6/1 

kV.  Przekładając  to  na  cały  TER  takich  niewycenionych  pozycji  (Elementów 

Rozliczeniowych) było kilkadziesiąt. 

Zdaniem  odwołującego,  okoliczność,  że  zamawiający  nie  narzucił  dla  wszystkich 

pozycji  rozlicz

eniowych  TER  wymaganej  wartości  procentowej  nie  jest,  w  świetle  zapisów 


SIWZ,  wystarczająca  dla  przyjęcia,  że  dla  takiej  pozycji  nie  była  wymagana  wycena.  Wg 

odwołującego, zapis pkt 15.8.1. SIWZ – IDW należy czytać w powiązaniu z innymi zapisami 

SIWZ, w ty

m w szczególności z zapisami wzoru umowy. Jak wynika z zapisów SIWZ, każdy 

element rozliczeniowy podany w TER - 

każda pozycja tego dokumentu będzie przedmiotem 

osobnego  rozliczenia,  nadto  zaś  dla  każdego  z  tych  elementów/dla  każdej  pozycji  TER 

wymagane było podanie w ofercie terminów jej wykonania. 

Z § 3 ust. 1 wzoru umowy jednoznacznie wynika, że określenie „pozycje TER” wiązać 

należy  z  pozycjami  opisanymi  we  wzorze  TER  liczbami  czterocyfrowymi,  np.  Podetap  II.2, 

pozycje  TER  2001 

–  2056  (str.  7  wzoru  umowy).  Z  kolei  w  §  9  ust.  4  wzoru  umowy 

wskazano: 

Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na następujących zasadach: 1) w 

zakresie  części  Przedmiotu  Umowy  objętej  TER  (suma  WTER  i  WZZ):  po  wykonaniu 

poszczególnych  części  Przedmiotu  Umowy  opisanych  poszczególnymi  pozycjami  TER,  w 

wysokości określonej w TER. 

Zdaniem  odwołującego  z  powyższego  wynika,  że  każda  z  pozycji  TER  stanowi 

samodzielny  Element  Rozliczeniowy  pomiędzy  stronami.  W  celu  doprowadzenia  do 

zgodności oferty przystępującego z treścią SIWZ, należałoby więc podać wycenę dla każdej 

pozycji/elementu rozliczeniowego podanego w TER. 

Zdaniem odwołującego, zamawiający nie mając wiedzy płynącej z treści oferty, w jaki 

sposób  wycenić  pozycje  TER,  dla  których  przystępujący  nie  podał  wyceny,  nie  dokonał 

zmian w 

dokumencie TER (poza zmianami w zakresie poprawnego przeliczenia procentów). 

Dokument  TER 

przystępującego  pozostaje  więc  nadal  niezgodny  z  treścią  SIWZ. 

Niezgodność ta powoduje przy tym niemożliwość poprawnego sporządzenia harmonogramu 

rzeczowo 

– finansowego (HRF). 

Odwołujący  przywołał  pkt  3.1.6  SIWZ:  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 

przygotowania  Harmonogramu  Rzeczowo

–Finansowego,  zgodnego  z  terminami  Etapów  i 

Podetapów  realizacji  Zadania  podanych  w  Umowie.  W  Harmonogramie  należy  wykazać 

wszystkie elementy z

awarte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, stanowiącej Załącznik nr 

… do SIWZ IDW, w formie diagramu Gantta, z podanymi datami rozpoczęcia i zakończenia 

wykonywania prac w ramach danego elementu oraz jego wartość zgodnie z Tabelą. 

Odwołujący  podniósł,  że  z  cytowanego  postanowienia  SIWZ  wynika,  że  w  HRF 

należało: 

− uwzględnić wszystkie elementy TER - co Zamawiający poprawiając ofertę przystępującego 

uczynił, przeklejając wzór TER do harmonogramu, 

−  dla  każdego  elementu  należało  podać  datę  rozpoczęcia  i  zakończenia  -  daty  te  również 

z

amawiający  do  harmonogramu  dopisał,  dołączając  do  harmonogramu  ostatnią jego  część 

zawierającą zaznaczenie kolorem niebieskim, w jakich miesiącach poszczególne prace będą 

wykonywane) oraz 


−  wartość  zgodną  z  Tabelą  –  wartość  ta,  dla  każdego  elementu  (pozycji  TER)  nie  została 

uzupełniona przez zamawiającego. Zamawiający zasadnie przyjął, że art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp 

nie  pozwala  mu  na  samodzielne  ustalenie  tych  wartości,  natomiast  ich  brak  powoduje,  że 

HRF nadal pozostaje niezgodny z pkt 3.1.6. SIWZ. 

W  tej  sytuacji,  zdaniem  odwołującego,  harmonogram  rzeczowo  –  finansowy 

sporządzony przez zamawiającego nadal nie pozwala na poprawne, tj. zgodne z § 6 wzoru 

umowy, dokonanie wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami umowy. Nie pozwala także na 

dochodzenie od wykonawcy kary umownej zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy, o czym 

szerzej poniżej. 

Zdaniem  odwołującego,  działania  zamawiającego  są  wewnętrznie  sprzeczne. 

Dopisując do HRF wykonawcy wszystkie pozycje z TER zamawiający przyznał, że dla każdej 

z  tych  pozycji  należało  określić  terminy  ich  wykonywania  (vide  oznaczone  na  niebiesko 

kolumny tabeli sporządzonej przez Zamawiającego). Przyznając, że dla każdej pozycji TER 

należało  ustalić  terminy  jej  wykonywania,  zamawiający  nie  może  obecnie  twierdzić,  że 

równocześnie  dla  każdej  pozycji  TER  nie  należało  podawać  jej  wartości.  Zapisy  pkt  3.1.6 

SIWZ dotyczące terminów i wartości wspólnie odnoszą się do elementów TER – pozycji tego 

dokumentu. 

Według  odwołującego,  zamawiający  zdaje  się  przy  tym  marginalizować  rolę 

HRF,  gdy  tymczasem  sporządzając  SIWZ  jednoznacznie  przesądził,  że  HRF  ma  stanowić 

element  oferty  wykonawcy  (jej  treść)  i  niemożliwe  będzie  dokonanie  jego  jednostronnej 

zmiany przez wykonawcę na etapie realizacji zamówienia. 

Odwołujący wskazał, że zgodnie z § 3 ust. 7, 11, 12 wzoru umowy: 

7.  Strony  ustalają,  że  terminy  wykonania  Podetapów  oraz  określone  w  HRF  terminy 

wykonania  poszczególnych  pozycji  TER  będą  uznawane  za  dotrzymane  w  przypadku 

sporządzenia  przed  ich  upływem  odpowiednich  protokołów  odbioru  zgodnie  z  zasadami 

określonymi Umową, w szczególności w §19. 

11.  Ewentualne  propozycje  dotyczące  zmiany  Harmonogramu  Rzeczowo–Finansowego 

Wykonawca  przedstawi  w  Raporcie  o  Postępie  Prac  wraz  z  odpowiednim  ich 

uzasadnieniem.  Zmiany  HRF,  które  nie  powodują  zmiany  terminów  określonych  w  ust.  1 

powyżej, nie stanowią zmiany Umowy. 

12. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmianę HRF 

wraz  z  szczegółowym  uzasadnieniem  odmówi  wyrażenia  zgody  na  zmianę  lub  zatwierdzi 

przedstawiony zmieniony HRF. 

Odwołujący  wskazał  także  na  zapis  § 33  ust.  1 pkt  3 wzoru  umowy  wprowadzający 

karę umowną w przypadku przekroczenia terminu zakończenia danej pozycji TER w terminie 

określonym  w  HRF  karą  umowną  w  wysokości  0,2%  kwoty  wynagrodzenia  brutto  za  tę 

pozycję  TER  za  każdy  dzień  zwłoki.  Według  odwołującego,  harmonogram  rzeczowo  – 

finansowy,  w  świetle  zapisów  SIWZ,  jest  dokumentem  kluczowym  dla  oferty  wykonawcy  – 


określa  sposób  wykonania  przez  wykonawcę  jego  świadczenia  wynikającego  z  oferty, 

wyznaczając  jednocześnie  ramy  jego  przyszłej  odpowiedzialności  za  należyte  wykonanie 

zobowiązania. 

Zdaniem  odwołującego,  zamawiający,  wprowadzając  kwestionowane  odwołaniem 

zmiany do HRF 

przystępującego i wybierając jego ofertę jako najkorzystniejszą, dopuścił do 

takiej sytuacji, że względem tego wykonawcy nie będzie możliwe zastosowanie § 33 ust. 1 

pkt 3 wzoru umowy, gdy tymczasem wybór oferty odwołującego wiązałby się z możliwością 

nałożenia na wykonawcę kary umownej, do której odnosi się to postanowienie. Zamawiający, 

po  otwarciu  ofert  i  wbrew  jednoznacznym  zapisom  SIWZ,  różnicuje  więc  sytuacje 

wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  postępowaniu.  Zmienia  i  modyfikuje  zapisy  SIWZ, 

dostosowując  je  do  swoich  bieżących  potrzeb  –  tu  do  wyboru  oferty  przystępującego  jako 

najkorzystniejszej. 

Zdaniem 

odwołującego, 

działanie 

takie 

stanowi 

naruszenie 

podstawowych zasad prowadzenia postępowania, w tym zasad wynikających z art. 7 Pzp. 

Odwołujący  wywiódł  także,  że  zamawiający  nie  był  uprawniony  do  samodzielnego 

ustalenia  w 

HRF  dat  rozpoczęcia  i  wykonania  robót  opisanych  poszczególnymi  pozycjami 

TER. Zamawiający w SIWZ narzucił terminy rozpoczęcia i wykonania Etapów i Podetapów. 

Terminy  wykonywania  robót  składających  się  na  Etapy  i  Podetapy  w  SIWZ  nie  były 

określone, a co za tym idzie wykonawcy mogli ustalić je w sposób indywidualny, właściwy dla 

siebie  i  zarazem  uwzględniający  technologie  ich  wykonywania.  Zamawiający  nie  ma  więc, 

wynikającej  z  oferty  i  z  SIWZ  wiedzy,  w  jaki  sposób  przystępujący  ustaliłby  terminy 

wykonywania 

robót opisanych w poszczególnych pozycjach, gdyby nie popełniło błędu przy 

sporządzaniu  HRF.  Odwołujący  zaznaczył,  iż  już  z  samego  HRF  załączonego  przez 

przystępującego  do  oferty  wynika,  że  wykonawca  ten  w  sposób  indywidualny  podszedł  do 

terminów  wykonywania  poszczególnych  robót  i  ustalając  je  nie  poprzestał,  jak  czyni  to 

obecnie z

amawiający, na prostym skopiowaniu terminów z SIWZ. 

Zdaniem  odwołującego  nieuprawnione  było  także  pomijanie,  przy  ocenie  oferty 

przystępującego,  jednoznacznych  oświadczeń  przystępującego  co  do  terminów,  w  jakich 

wykonawca  ten  zamierza  wykonywać  i  zgłaszać  do  odbioru  roboty  budowlane  wykonane 

przez  siebie.  Skoro  wykonawca  w  ofercie  oświadczył,  jaki  czas  pozostawia  na 

przeprowadzenie  odbiorów  (0  dni),  zamawiający  oświadczenia  tego  nie  mógł  potraktować 

jako „niebyłego”. 

Zdaniem  odwołującego,  zamawiający,  nie  mogąc  odtworzyć  oświadczenia 

przystępującego w opisanym powyżej zakresie, zastąpił je własnym na co art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy 

Pzp  nie  zezwala.  Wskazany  przepis  służy  odtworzeniu  poprawnej  treści 

oświadczenia wykonawcy w oparciu o dane zawarte w jego ofercie, nie zaś na kreowaniu w 

to miejsce nowych oświadczeń, sprzecznych z założeniami wykonawcy i zapisami SIWZ. 


Zdaniem  odwołującego,  przystępujący  nie  przedstawił  poprawnego  harmonogramu 

rzeczowo 

– finansowego,  co  skutkować winno odrzuceniem jego oferty w  oparciu  o art.  89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wobec braku w ofercie informacji koniecznych do poprawienia HRF 

przedstawionego  przez 

przystępującego,  zamawiający  nie  mógł  zastosować  w  niniejszej 

sprawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania. 

W  odpowiedzi  i  w 

trakcie  rozprawy  przedstawił  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  swego 

stanowiska. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosili  przystąpienie 

wykonawc

y  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  TORMEL  sp.  z  o.o.  w 

Poznaniu  oraz  TERLAN  sp.  z  o.o.  w  Poznaniu.  Wni

eśli  o  oddalenie  odwołania.  W  trakcie 

rozprawy przedstawili uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. 

Uwzględniając  całość  dokumentacji  z  przedmiotowego  postępowania,  w  tym  w 

szczególności:  ogłoszenie  o  zamówieniu,  postanowienia  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  (SIWZ),  odpowiedzi  na  wnioski  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ, 

modyfikacje  SIWZ,  informację  z  otwarcia  ofert,  ofertę  przystępującego,  wyjaśnienia 

treści  oferty  przystępującego  z  dnia  24  listopada  2020  r.  wraz  z  załącznikami,  pismo 

zamawiającego  z  dnia  3  grudnia  2020  r.  o  poprawieniu  omyłki  w  ofercie 

przystępującego wraz z załącznikami, wezwanie zamawiającego z dnia 3 grudnia 2020 

r. do złożenia dokumentów na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu z dnia 

3  grudnia  2020  r.  skierowane  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  oświadczenie 

przystępującego  o  wyrażeniu  zgody  na  poprawienie  omyłki  z  dnia  7  grudnia  2020  r., 

dokumenty złożone przez przystępującego w dniu 14 grudnia 2020 r. w odpowiedzi na 

wezwanie zamawiającego do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp , 

zawiadomienie  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  z  18  grudnia  2020  r., 

załącznik do 

odwołania,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia,  stanowiska  i  dokumenty 

złożone  przez  strony  i  uczestnika  postępowania  w  trakcie  posiedzenia  i  rozprawy 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

W  pierwszej 

kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz 

został uiszczony od niego wpis.  

N

ie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na 

podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  


Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania 

określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów  Pzp.  Oferta  odwołującego  została  sklasyfikowana  na  miejscu  drugim,  za  ofertą 

przystępującego.  Odwołujący  domagał  się  nakazania  zamawiającemu  wykluczenia 

przystępującego  z  udziału  w  postępowaniu  oraz  odrzucenia  jego  oferty.  Ustalenie,  że 

zamawiający  z  naruszeniem  przepisów  ustawy  Pzp  zaniechał  czynności  odrzucenia  oferty 

przystępującego  względnie  wykluczenia  go  z  udziału  w  postępowaniu  skutkować  będzie 

koniecznością  nakazania  wykonania  takich  czynności,  czego  efektem  może  być  uzyskanie 

zamówienia  przez  odwołującego.  Powyższe  wyczerpuje  dyspozycję  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp. 

Ustalono,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  prac  budowlanych  wraz  z 

opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: „Rozbudowa ul. św. Marcin na odcinku 

pomiędzy  ul.  Ratajczaka  i  Al.  Marcinkowskiego  wraz  z  przebudową  fragmentu  Alei 

Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności. 

Ustalono  ponadto,  że  zamawiający  w  pkt  3.1.6  SIWZ  wskazał,  że  Wykonawca  jest 

zobowiązany  do  przygotowania  Harmonogramu  Rzeczowo–Finansowego,  zgodnego  z 

term

inami Etapów i Podetapów realizacji Zadania podanych w Umowie. W Harmonogramie 

należy  wykazać  wszystkie  elementy  zawarte  w  Tabeli  Elementów  Rozliczeniowych, 

stanowiącej  Załącznik  nr  …  do  SIWZ  IDW,  w  formie  diagramu  Gantta,  z  podanymi  datami 

rozpoczęcia i zakończenia wykonywania prac w ramach danego elementu oraz jego wartość 

zgodnie  z  Tabelą;  należy  przy  tym  uwzględnić  okres  przewidziany  Umową  na  czynności 

odbiorowe. 

Ustalono  ponadto,  że  zamawiający  w  pkt  7  SIWZ  następująco  opisał  termin 

wykonania zamówienia: 

7. Termin wykonania zamówienia 

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – od dnia podpisania Umowy. 

Zamawiający ustala następujące etapy realizacji zamówienia: 

7.1. ETAP I: Prace przygotowawcze: 

7.1.1.  zakres:  Montaż  oznakowania  objazdów  wraz  z  ewentualnymi  zmianami 

programów  sygnalizacji  świetlnej  –  wprowadzenie  czasowej  organizacji  ruchu  w 

ramach całego Terenu Budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem COR, 

7.1.2. pozycje TER: BRAK, 

7.1.3. termin: do: 31 stycznia 2021r., lecz nie wcześniej niż do 90 dni kalendarzowych 

od zawarcia Umowy, 


7.2. ETAP II: Realizacja robót budowanych wraz z pracami powiązanymi: termin: od … r. do 

… r. obejmujący następujące Podetapy: 

7.2.1. PODETAP II.1.: 

7.2.1.1.  zakres:  Wykonanie  robót  budowlanych  w  ramach  całego  Terenu 

Budowy  w  zakresie  budowy  i  przebudowy  infrastruktury  podziemnej  (sieci 

ciepłownicze, 

gazowe, 

elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne, 

informatyczne, 

wodociągowe, 

kanalizacji 

sanitarnej, 

deszczowej, 

ogólnospławnej,  odwodnieniowej)  wraz  z  niezbędnymi  rozbiórkami 

nawierzchni,  torowisk  i  elementów  infrastruktury  oraz  wycinkami  drzew,  za 

wyjątkiem przyłączy do budynków i prac wykończeniowych przy studzienkach i 

zasuwach, 

7.2.1.2. pozycje TER: 1001-1159, 

7.2.1.3. termin: od 1 lutego 2021r. do 31 stycznia 2022r., 

7.2.2. PODETAP II.2.: 

7.2.2.1.  zakres:  Wykonanie  robót  budowlanych  w  zakresie  trakcji  i  torowiska 

tramwajowego  wraz  ze  słupami  oświetleniowo-trakcyjnymi,  systemami 

sterowania, peronem przystanku tramwajowego oraz podłączeniem zasilania, 

odbiorami  technicz

nymi  i  uzgodnieniami,  umożliwiającymi  przywrócenie 

stałego  ruchu  tramwajowego  w  Alei  Marcinkowskiego  na  odcinku  od  ul.  Św. 

Marcin do Placu Wolności  z węzłem rozjazdowym Podgórna oraz wykonanie 

prac  budowlanych  w  zakresie  nawierzchni  ulic  i  chodników  (wraz  z 

krawężnikami) w ilości co najmniej 90% całkowitej powierzchni na wskazanym 

odcinku 

– wraz z uzyskaniem wykonalnej decyzji o częściowym pozwoleniu na 

użytkowanie  wydanej  przez  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego 

dla  Miasta  Poznania  (w  zakresie  korzystania  z  trakcji  i  torowiska 

tramwajowego),  przeprowadzeniem  rozruchów  i  testów  Urządzeń  oraz 

szkolenia  wskazanych  przez  Zamawiającego  osób  w  zakresie  obsługi  i 

serwisowania Urządzeń oraz funkcjonowania i  zarządzania wskazanej części 

Inwestycji, 

7.2.2.2. pozycje TER: 2001-2056, 

7.2.2.3. termin: do 28 lutego 2022r., 

7.2.3. PODETAP II.3.: 

7.2.3.1.  zakres:  Wykonanie  robót  budowlanych  w  zakresie  trakcji  i  torowiska 

tramwajowego  wraz  ze  słupami  oświetleniowo-trakcyjnymi,  systemami 

sterowania, peronem przystanku 

tramwajowego oraz podłączeniem zasilania, 

odbiorami  technicznymi  i  uzgodnieniami,  umożliwiającymi  przywrócenie 

stałego ruchu tramwajowego w ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Ratajczaka do 


Al.  Marcinkowskiego  wraz  z  wykonaniem  prac  budowlanych  w  zakresie 

na

wierzchni  ulic,  chodników  i  miejsc  postojowych  (wraz  z  krawężnikami)  w 

ilości  co  najmniej  90%  całkowitej  powierzchni  oraz  wykonaniem  robót 

budowlanych w zakresie montażu oświetlenia ulicznego, 

7.2.3.2. pozycje TER: 3001-3046, 

7.2.3.3. termin: do 30 kwietnia 2022r., 

7.2.4. PODETAP II.4.: 

7.2.4.1.  zakres:  Wykonanie  robót  budowlanych  w  ramach  całego  Terenu 

Budowy w zakresie sygnalizacji, elementów małej architektury i infrastruktury, 

oznakowania  i  organizacji  ruchu  drogowego  wraz  z  pozostałymi  robotami  w 

zakre

sie sieci podziemnych (w tym wykonaniem przyłączy do budynków, prac 

wykończeniowych przy studzienkach i  zasuwach w ulicach i chodnikach oraz 

montażu szaf elektrycznych i teletechnicznych) oraz pozostałych nawierzchni 

ulic i chodników, 

7.2.4.2. pozycje TER: 4001-4084, 

7.2.4.3. termin: do 30 czerwca 2022r., 

7.2.5. PODETAP II.5.: 

7.2.5.1. zakres: Wykonanie robót w ramach całego Terenu Budowy w zakresie 

nasadzeń  zieleni  wraz  z  wykonaniem  systemu  nawadniającego  z  układem 

sterowania oraz pracami towarzyszącymi, 

7.2.5.2. pozycje TER: 5001-5024, 

7.2.5.3.  termin  nasadzeń  drzew  oraz  wykonania  systemu  nawadniającego  z 

układem sterowania oraz pracami towarzyszącymi: do 30 marca 2022r., 

7.2.5.4. termin nasadzeń zieleni niskiej: do 30 kwietnia 2022r., 

7.3.  ETAP III:  Zakończenie i Odbiory  robót  i  prac  powiązanych:  termin: 30 września 2022r. 

obejmujący następujące Podetapy: 

7.3.1. PODETAP III.1.: 

7.3.1.1.  zakres: Odbiór Końcowy Robót Budowlanych (w tym rozruchy i testy 

Urządzeń  –  nie  dot.  rozruchów  i  testów  Urządzeń  przeprowadzonych  w 

ramach Podetapu II.2), 

7.3.1.2. pozycje TER: BRAK, 

7.3.1.3. termin: do 31 lipca 2022r., 

7.3.2. PODETAP III.2.: 

7.3.2.1. zakres: uzyskanie wykonalnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu  oraz  zawiadomienie  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego 

dla Miasta Poznania o zakończeniu budowy wraz z uzyskaniem zaświadczeń 


o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu pozwalających na przystąpienie do 

użytkowania całego zakresu Inwestycji, 

7.3.2.2. pozycje TER: BRAK; 

7.3.2.3. termin: do 31 sierpnia 2022r., 

7.3.3. PODETAP III.3.: 

7.3.3.1.zakres: Przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiającego 

osób  w  zakresie  obsługi  i  serwisowania  Urządzeń  oraz  funkcjonowania  i 

zarządzania  Inwestycją  –  nie  dot.  szkoleń  przeprowadzonych  w  ramach 

Podetapu II.2, 

7.3.3.2. pozycje TER: BRAK, 

7.3.3.3. termin: do 15 września 2022r., 

7.3.4. PODETAP III.4.: 

7.3.4.1. zakres: Odbiór Końcowy, 

7.3.4.2. pozycje TER: BRAK, 

7.3.4.3. termin: do 30 września 2022r., 

7.4. ETAP IV: Pielęgnacja Zieleni i konserwacja systemu nawadniającego: zakres: określony 

w §8 Umowy - okres: od dnia odbioru końcowego do 31 marca 2029r.; 

7.4.1. PODETAP IV.1.: 

7.4.1.1. zakres: pielęgnacja zieleni w zakresie dot. Zarządu Zieleni Miejskiej, 

7.4.1.2. pozycje TER: 6001, 

7.4.1.3. termin: do 3 lat od dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, 

7.4.2. PODETAP IV.2.: 

7.4.2.1. zakres: pielęgnacja zieleni w zakresie dot. Zarządu Dróg Miejskich, 

7.4.2.2. pozycje TER: 6002; 

7.4.2.3. termin: do 31 marca 2029r. 

Ustalono  ponadto,  że  zamawiający  w  pkt  9.2.3.2.3  SIWZ  sformułował  warunek 

udziału  w  postępowaniu,  zgodnie  z  którym  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się 

wykonawcy,  którzy  wykażą,  że  dysponują  m.in.  kierownikiem  budowy  –  min.  1  osobą 

posiadającą: (…) 

doświadczenie  min.  18  miesięcy  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi 

prowadzonymi  przy  zabytkach  nieruchomych  wpisanych  do  rejestru  zabytków 

lub inwentarza muz

eum będącego instytucją kultury. 

Ustalono  ponadto,  że  zamawiający  w  pkt  15.8.1  SIWZ  wskazał,  że  Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć: 


15.8.1. For

mularz Ofertowy sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 

do  SIWZ  IDW  wraz  z  wypełnioną  TER  i  Harmonogramem  Rzeczowo-  Finansowym 

(zgodnie z pkt 3.1.6 SIWZ IDW). 

Ustalono  ponadto

,  że  we  wzorze  tabeli  elementów  rozliczeniowych  (TER), 

sta

nowiącym załącznik do SIWZ zamawiający ujął kilkaset pozycji, które były pogrupowane 

w  działy.  Działy  z  kolei  zawierały  Podetapy.  Dokument  ten  zawierał  dodatkowo  określenie 

maksymalnego  udziału  niektórych  pozycji  w  cenie  oferty  (kosztach  inwestycji)  i  w 

ro

zliczeniach  częściowych,  które  były  wiążące  dla  wykonawców.  W  kolumnie  „procentowy 

udział  branży  w  kosztach  inwestycji’,  „procentowa  składowa  rozliczeń  częściowych”,  czy 

„minimalna  jednostka  dla rozliczeń częściowych”  zamawiający  wykreślił szereg  tych  pozycji 

(wierszy), 

pozostawiając  jednocześnie  pola  niewykreślone  przy  pozostałych  pozycjach 

(wierszach). 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  zamawiający  we  wzorze  umowy,  stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ zawarł m.in. następujące postanowienia: 

§1. 

2.  Integral

nymi  częściami  Umowy  określającymi  szczegółowy  zakres  i  sposób  realizacji 

Przedmiotu Umowy są następujące dokumenty: 

(…). 

5)  Oferta  Wykonawcy  z  dnia  ___________  roku  wraz  z  załącznikami,  w  tym  z 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 

§ 3 

Wykonawca  będzie  wykonywał  obowiązki  wynikające  z  Umowy,  które  nie  zostały 

wymienione  w  opisach  poszczególnych  Etapów  i  Podetapów  powyżej,  w  terminach 

niezbędnych  z  punktu  widzenia  celu  Umowy  i  mając  na  względzie  jej  prawidłową 

realizację uwzględniającą terminy określone w ust. 1 powyżej oraz w HRF. 

Strony  ustalają,  że  terminy  wykonania  Podetapów  oraz  określone  w  HRF  terminy 

wykonania  poszczególnych  pozycji  TER  będą  uznawane  za  dotrzymane  w  przypadku 

sporządzenia  przed  ich  upływem  odpowiednich  protokołów  odbioru  zgodnie  z  zasadami 

określonymi Umową, w szczególności w §19. 

Ewentualne  propozycje  dotyczące  zmiany  Harmonogramu  Rzeczowo–Finansowego 

Wykonawca  przedstawi  w  Raporcie  o  Postępie  Prac  wraz  z  odpowiednim  ich 

uzasadnieniem. Zmiany HRF, które nie powodują zmiany terminów określonych w ust. 1 

powyżej, nie stanowią zmiany Umowy. 


12. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmianę HRF 

wraz  z  szczegółowym  uzasadnieniem  odmówi  wyrażenia  zgody  na  zmianę  lub 

zatwierdzi przedstawiony zmieniony HRF. 

§9 

Wynagrodzenie 

Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: __________________zł netto (słownie: __________________), 

powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT(23 %) tj. __________________zł brutto, 

w dalszej części Umowy jako „Wynagrodzenie”. 

4. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na następujących zasadach: 

1) w zakresie części Przedmiotu Umowy objętej TER (suma WTER i WZZ): po wykonaniu 

poszczególnych części Przedmiotu Umowy opisanych poszczególnymi pozycjami TER, w 

wysokości określonej w TER, (…) 

§19 

Odbiory 

5. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Podetapów:  

1) (…) 

13) Strony ustalają, że odbiorowi w tym trybie nie będą podlegały następujące Podetapy: 

a)  Podetap  III.1 

–  obowiązywać  będzie  procedura  dot.  Końcowego  Odbioru  Robót 

Budowlanych 

b) Podetap III.2. 

– w ciągu 5 dni roboczych od terminu wskazanego w § 3 ust.1 pkt 3) lit. 

b) tiret trzeci lub od daty przekazania wskazanych dokumentów w § 3 ust.1 pkt 3) lit. b) 

tiret  pierwszy,  zostanie  podpisany  protokół  potwierdzający  termin  wykonania  prac 

objętych wskazanym Podetapem, 

c) Podetap III.3 - 

w ciągu 5 dni roboczych od terminu wskazanego w § 3 ust.1 pkt 3) lit. c) 

tiret trzeci lub od daty przeprowadzenia szkoleni

a wskazanego w § 3 ust.1 pkt 3) lit. c) tiret 

pierwszy,  zostanie  podpisany  protokół  potwierdzający  termin  wykonania  prac  objętych 

wskazanym Podetapem, 

d) Podetap III.4 

– obowiązywać będzie procedura dot. Odbioru Końcowego. 

(…) 

Strony ustalają następujące zasady dokonania Końcowego Odbioru Robót Budowlanych: 

1)  O  gotowości  do  Końcowego  Odbioru  Robót  Budowlanych  Wykonawca  zobowiązany 

jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie; 

2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych jest: 

a)  w

pis  Kierownika  Budowy  do  Dziennika  Budowy  stwierdzający  zakończenie 

wykonywania  robót  budowlanych  i  doprowadzenie  do  należytego  stanu  i  porządku 


Terenu  Budowy,  a  także  –  w  razie  korzystania  –  drogi,  ulicy,  sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu oraz gotowość do odbioru końcowego robót; 

b) wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Koordynatora Inspektorów Nadzoru, potwierdzające zakończenie wykonywania robót 

budowlanych oraz gotowość do odbioru końcowego robót; 

7)  Zam

awiający  w  terminie  trzech  dni  roboczych  od  dnia  zgłoszenia  przez  Wykonawcę 

gotowości  do  Końcowego  Odbioru  Robót  Budowlanych  wyznaczy  datę  rozpoczęcia 

czynności Końcowego Odbioru Robót Budowlanych przypadającą w terminie do 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych i 

poinformuje o tym Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu na piśmie; 

8)  Zamawiający  w  terminie  14  dni  roboczych  od  zgłoszenia  gotowości  do  Końcowego 

Odbioru  Robót  Budowlanych  sporządzi  Protokół  Końcowego  Odbioru  Robót 

Budowlanych  i  przekaże  go  Wykonawcy  albo  oświadczy  Wykonawcy  o  odmowie 

odbioru; 

§33 

Kary umowne 

Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących 

przypadkach: 

(…) 

przypadku  przekroczenia  terminu  zakończenia  danej  pozycji  TER  w  terminie 

określonym w  HRF karą  umowną w  wysokości 0,2%  kwoty wynagrodzenia brutto za tę 

pozycję TER za każdy dzień zwłoki, 

Ustalono  następnie,  że  do  upływu  terminu  składania  ofert  do  zamawiającego 

wpłynęła m.in. oferta przystępującego.  

Ustalono 

również,  że  przystępujący  załączył  do  swej  oferty  harmonogram.  W 

harmonogramie  tym  przedstawiono  daty  wykonania  (

rozpoczęcia  i  zakończenia)  prac 

składających  się  na  Etapy  i  Podetapy.  Nie  wskazano  dat  rozpoczęcia  i  zakończenia 

pozostałych  robót  wskazanych  w  poszczególnych  pozycjach  TER.  Ponadto,  w 

harmonogramie nie przedstawiono jakichkolwiek wartości (danych liczbowych) odnoszących 

się do wartości prac wykonywanych w danym okresie.  

Ustalono  ponadto,  że  przystępujący  załączył  do  swej  oferty  wypełniony  wzór  tabeli 

elementów  rozliczeniowych  (TER  -  szacunkowe  ilościowo/procentowe  zestawienie 

podstawowych  prac). 

Przystępujący  wypełniając  wzór  TER,  podał  wartości  globalne  dla 

etapów  i  podetapów,  oraz  wartości  dla  tych  pól,  które  były  przez  zamawiającego 

nie

przekreślone  i  dla  których  zamawiający  przewidział  maksymalny  udział  danej  pozycji  w 


cenie  oferty. 

W  wypełnionym  wzorze  przystępujący  nie  podał  wartości  dla  kilkudziesięciu 

pozycji TER, które były wykreślone we wzorze i dla których nie przewidziano limitów. 

W dalszej kolejności ustalono, że zamawiający w dniu 4 grudnia 2020 r. przesłał do 

przystępującego  pismo  z  3  grudnia  2020  r.,  w  którym  zawiadamia  ww.  wykonawcę,  że  

trakcie  badania  złożonej  przez  Państwa  oferty,  stwierdzono  wystąpienie  omyłek,  o  których 

mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.),  zwanej  dalej  „Pzp”  lub 

Ustawą”,  tj.  następujących  omyłek  polegających  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), niepowodujących istotnych zmian w treści oferty: 

(…) 

brak uwzględnienia wartości oraz pozycji TER w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

zgodnie z pkt 3.1.6. SIWZ Instrukcji dla Wykonawców (SIWZ IDW): 

„W Harmonogramie należy wykazać wszystkie elementy zawarte w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych, stanowiącej Załącznik do SIWZ IDW, w formie diagramu Gantta, z 

podanymi  datami  rozpoczęcia  i  zakończenia  wykonywania  prac  w  ramach  danego 

elementu  oraz  jego  wartość  zgodnie  z  Tabelą;  należy  przy  tym  uwzględnić  okres 

przewidziany Umową na czynności odbiorowe.” 

Wobec powyższego działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Zamawiający poprawił 

w treści oferty stwierdzone omyłki zgodnie z załączonymi do niniejszej korespondencji TER i 

HRF Wykonawcy - 

poprawionymi wg zasad określonych w SIWZ IDW. 

Do  ww.  pisma  z  dnia  3  grudnia  2020  r.  zamawiający  załączył  m.in.  poprawiony 

Harmonogram wykonawcy. 

poprawionym 

harmonogramie 

zamawiający 

wpisał 

terminy 

realizacji 

poszczególnych  elementów  rozliczeniowych  TER.  W  poprawionym  harmonogramie 

zamawiający  wpisał  wartości  dla  tych  prac,  dla  których  wartości  te  przystępujący  wpisał  w 

TER załączonym do oferty. 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  tym  samym  pismem  z  dnia  3  grudnia  2020  r. 

zamaw

iający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał przystępującego do 

złożenia m.in. wykazu osób. 

Ustalono  ponadto,  że  w  dniu  7  grudnia  2020  r.  przystępujący  przesłał  do 

zamawiającego oświadczenie, że wyraża zgodę na poprawienie omyłki w sposób wskazany 

przez zamawiającego w piśmie z dnia 3 grudnia 2020 r. 


Ustalono również, że 14 grudnia 2020 r., w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego 

z  dnia  3  grudnia  2020  r. 

przystępujący  złożył  wykaz  osób.  W  wykazie  tym  na  stanowisko 

kierownika  budowy  wska

zał  pana  P.  S..  Oświadczył,  że  pan  P.  S.  posiada  m.in. 

doświadczenie  min.  18  miesięcy  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi  prowadzonymi  przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego 

instytu

cją kultury: 

„Budowa  trasy  tramwajowej  w  ulicy  Hubskiej  na  odcinku  od  ulicy  Glinianej  do  ul. 

Dyrekcyjnej we Wrocławiu” – 10.2017 – 06.2018 r. 

Przebudowa torowisk tramwajowych w ciągu DK 10 w Szczecinie (zadanie 1,2, 3, 4, 

5) (1 pętla tramwajowo-autobusowa – Basen Górniczy) – 07.2014 r. – 08.2015 r. 

Ustalono  również,  że  zamawiający  pismem  z  dnia  18  grudnia  2020  r.  zawiadomił 

odwołującego  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  przystępującego, 

wskazując,  że  przystępujący  uzyskał  100  pkt,  w  tym  15  pkt  w  kryterium  „doświadczenie 

Kierownika  Budowy”,  zaś  odwołujący  95,21  pkt,  w  tym  15  pkt  w  kryterium  „doświadczenie 

kierownika budowy”.  

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.  

Stosownie  do  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  (Przepisy 

wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2020),  do 

postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, 

o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 

stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 

stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Zgodnie z ww. przepisem, do niniejszego postępowania odwoławczego zastosowanie 

miały zatem przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  z  późn.  zm.),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”.  Postępowanie 

odwoławcze  zostało  bowiem  wszczęte  wniesieniem  przez  odwołującego  odwołania  w  dniu 

28 grudnia 2020 r., a wi

ęc przed 1 stycznia 2021 r. 

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości. 

Art. 87 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że w toku badania i oceny ofert zamawiający może 

żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 


prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty 

oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

Art. 87 ust. 2 ustawy Pzp 

stanowi, że Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) (…), 

3)  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie  odpowiada 

treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87 

ust. 2 pkt 3.  

Art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Chybion

y okazał się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. 

Odwołujący  zarzucił,  że  przystępujący  wprowadził  zamawiającego w  błąd,  składając 

oświadczenie,  że  wskazany  przez  niego  na  stanowisko  kierownika  budowy  pan  P.  S. 

posiada 

18 miesięcy doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi prowadzonymi przy 

zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków. 

Rzeczywiście,  zgodnie  z  pkt  9.2.3.2.3.4.  SIWZ  wykonawca  ubiegający  się  o 

zamówienie  musiał  dysponować  co  najmniej  1  osobą  przewidzianą  do  pełnienia  funkcji 

Kierownika  Budowy  posiadającą  doświadczenie  min.  18  miesięcy  w  kierowaniu  robotami 

budowlanymi  prowadzonymi  przy  zabytkach  nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

Nie  było  sporne  miedzy  stronami,  że  pojęcie  „rejestru  zabytków”  jest  zdefiniowane 

ustawowo, a mianowicie z 

art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece 

nad  zabytkami  (tj.  Dz.  U.  z  2020r.,  poz.  282)  wynika,  że  jest  to  jedna  z  form  ochrony 

zabytków, sam zaś rejestr zabytków dla zabytków znajdujących się na terenie województwa 

prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. 

Odwo

łujący  podniósł,  że  przystępujący  wprowadził  zamawiającego  w  błąd 

oświadczając,  że  wykazane  doświadczenie  kierownika  budowy  na  zadaniu  pn.  „budowa 

trasy  tramwajowej  w  ulicy  Hubskiej  na  odcinku  od  ulicy  Glinianej  do  ul.  Dyrekcyjnej  we 

Wrocławiu”  polegało  na  kierowaniu  robotami  budowlanymi  przy  zabytkach  nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków. 


Zgodnie 

z  art.  6  KC  w  zw.  z  art.  14  ustawy  Pzp  ciężar  dowodu,  że  oświadczenie 

przyst

ępującego jest nieprawdziwe spoczywał na odwołującym. Zdaniem Izby odwołujący nie 

zdołał wykazać zasadności swego zarzutu.  

Odwo

łujący  na  potwierdzenie  swego  stanowiska  przedstawił  pismo  Dyrektor  Biura 

Miejskiego  Konserwatora 

Zabytków  z  dnia  6  grudnia  2016  r.,  w  którym  oświadczyła,  że 

zakres  inwestycji 

„Budowa  trasy  tramwajowej  w  ul.  Hubskiej  od  ul.  Glinianej  do  ul. 

Dyrekcyjnej

”  nie  wchodzi  w  granice  obszaru  wpisanego  do  rejestru  zabytków  –  Zespołu 

Urbanistycznego  Przedm

ieścia  Oławskiego  nr  538/A/05  z  dnia  20.06.2015  r.  (por.  ww. 

pismo, załącznik do odwołania). 

Oświadczeniu  temu  należało  odmówić  wiarygodności.  Izba  wzięła  pod  uwagę,  że 

pismo  pochodziło  od  organu  niewłaściwego  rzeczowo  w  sprawie.  Jak  przyznał  sam 

odwołujący  w  odwołaniu,  rejestr  zabytków  dla  zabytków  znajdujących  się  na  terenie 

województwa prowadzi wojewódzki a nie miejski konserwator zabytków. Powyższe przyznał 

także sam Miejski Konserwator Zabytków we Wrocławiu. W piśmie z dnia 7 stycznia 2021 r., 

stanowiącym  załącznik  nr  6  do  pisma  procesowego  przystępującego,  Miejski  Konserwator 

Z

abytków  we  Wrocławiu  potwierdził,  że  „procedura  wpisu  i  interpretacja  treści  decyzji  o 

wpisie  do  rejestru  zabytków  obiektów  na  terenie  Wrocławia  należy  do  kompetencji 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu”. 

Niezależnie od powyższego w piśmie tym znalazło się mylne odwołanie do decyzji w 

sprawie  wpisania 

układu  urbanistycznego  Przedmieścia  Oławskiego  dzielnicy  miasta 

Wrocław  do  rejestru  zabytków  z  dnia  20  czerwca  2015  r.  nr  538/A/05,  podczas  gdy  układ 

urbanistyczny 

Przedmieścia Oławskiego dzielnicy miasta Wrocław został wpisany do rejestru 

Zabytów na mocy decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20 

czerwca 2005 nr 538/A/05 (por. decyzja z dnia 20 czerwca 2005 nr 538/A/05 - 

załącznik nr 1 

do pisma procesowego przystępującego). 

Po trzecie

, oświadczenie Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 

grudnia  2016  r.  okazało  się  także  sprzeczne  z  bardziej  szczegółowymi  i  wiarygodnymi 

dowodami  przeciwnymi  złożonymi  przez  przystępującego.  Analiza  decyzji  Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20 czerwca 2005 nr 538/A/05, złożonej przez 

przystępującego  jako  załącznik  nr  1  do  pisma  procesowego  z  dnia  18  stycznia  2021  r., 

prowadziła  do  wniosku,  że  wpisany  do  rejestru  zabytków  obszar  Przedmieścia  Oławskiego 

dzielnicy miasta Wrocław od południa „dochodził do wiaduktu kolejowego przy ul. Pułaskiego 

i ujmował zabudowę po płd stronie ul Małachowskiego”. Nie ulegało wątpliwości, że obszar 

inwestycji 

„Budowa  trasy  tramwajowej  w  ul.  Hubskiej  od  ul.  Glinianej  do  ul.  Dyrekcyjnej” 

obejmował m.in. działkę nr 89. Pani Beata Lis z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

we Wrocławiu  w korespondencji mailowej prowadzonej przez przystępującego  potwierdziła, 

że  działka  nr  89  leży  w  granicy  Przedmieścia  Oławskiego  wpisanego  do  rejestru  zabytków 


decyzją  538/A/05.  Również  analiza  planu  sytuacyjnego,  stanowiącego  element  projektu 

wykonawczego  dla  inwestycji  „Budowa  trasy  tramwajowej  w  ul  Hubskiej  na  odcinku  do  ul. 

Glinianej  do  ul  Dyrekcyjnej 

we  Wrocławiu”,  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  pisma 

procesowego 

przystępującego  świadczyła  o  tym,  że  początkowe  40  m  inwestycji  na  ul. 

Pułaskiego  znajduje  się  na  obszarze  układu  urbanistycznego  Przedmieścia  Oławskiego, 

objętego rejestrem zabytków. 

Ww.  dokumenty  złożone  przez  przystępującego  uznano  za  spójne  i  wiarygodne. 

Dowody  te  m

iały  charakter  szczegółowy  i  pochodziły  od  organu  administracyjnego 

uprawnionego  do  interpretacji 

decyzji  o  wpisie  do  rejestru  zabytków  wydanej  przez  ten 

organ. 

Niezależnie  od  powyższego  ustalono  ponadto,  że  z  planu  sytuacyjnego, 

stanowiącego element projektu wykonawczego dla inwestycji „Budowa trasy tramwajowej w 

ul  Hubskiej  na  odcinku  do  ul.  Glinianej  do  ul  Dyrekcyjnej 

we  Wrocławiu”,  stanowiącego 

załącznik  nr  2  do  pisma  procesowego  przystępującego,  wynikało  także,  że  na  obszarze 

inwestycji znajdowała się kamienica przy ul. Hubskiej 7, d. Dom Fundacji Beyerdorf wpisana 

do rejestru zabytków pod nr A/1493/532/Wm. Okoliczność, iż kamienica ta wpisana jest do 

rejestru zabytków potwierdził też Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w piśmie z 

dnia  11  stycznia  2021  r.,  stanowiącym  załącznik  nr  5  do  pisma  procesowego 

przystępującego.  Fakt  ten ustalono także na  podstawie analizy  treści  decyzji  Regionalnego 

Dyrektora  Ochro

ny  Środowiska  we  Wrocławiu  z  dnia  13  maja  2016  r.  znak: 

WOOŚ.4210.42.2015.HC/17  o  stwierdzeniu  braku  potrzeby  przeprowadzenia  oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej 

na odcinku od ul. Glinianej do ul Dyrekcyjnej we 

Wrocławiu”. Z dokumentu tego wynikało, że 

w granicach ww. inwestycji, przy u. Hubskiej 7 

we Wrocławiu zlokalizowana jest kamienica – 

Dom  fundacji  Beyerdorf  wpi

sana  do  rejestru  zabytków  od  numerem  A/1493/532/m.  (por. 

załącznik  nr  9  do  pisma  procesowego  przystępującego).  Ww.  dokumenty  złożone  przez 

przystępującego uznano za spójne i wiarygodne. 

W  tej  sytuacji  nie  potwierdzały  zasadności  zarzutu  dalsze  dowody  złożone  przez 

odwołującego.  Odwołujący  przedstawił  w  charakterze  dowodu  decyzję  o  zezwoleniu  na 

realizacje  inwestycji  drogowej  nr  2/17 

z  17.01.2017r.  wydaną  przez  Wojewodę 

Dolnośląskiego  oraz  decyzję  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  nr  25/16  z 

14.11.2016r. wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. W pkt V decyzji nr 2/17  znajdowała 

się informacja, że „przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie układu urbanistycznego 

dzielnicy  Huby  i  Glini

anki  ujętego  w  ewidencji  zabytków.  Miejski  Konserwator  Zabytków 

pismem  z  dnia  13  lipc

a  2016  r.  oraz  z  dnia  6  grudnia  2016  r.  uzgodnił  przedmiotowe 

zamierzenie  bez  uwag. 

Dolnośląski  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków  pismem  z  dnia  14 

lipca  2016  r.  uz

godnił  przedmiotowe  zamierzenie  bez  uwag.”.  Przy  ocenie  wiarygodności 


dowodu w

zięto pod uwagę, że odwołujący przedstawił tylko wybrane przez siebie fragmenty 

tych decyzji. Okoliczno

ść, iż w przedstawionych fragmentach decyzji brak wzmianki o tym, iż 

inwestycja 

będzie  się  toczyć  w  granicach  obszaru  wpisanego  do  rejestru  zabytków  i  że  na 

terenie inwestycji znajduje się zabytkowa kamienica przy ul. Hubskiej 7, nie zmieniała faktu, 

ustalonego  w  oparciu  o 

niebudzące  wątpliwości  dane  pochodzące  od  Wojewódzkiego 

Konserwatora  Zabytków  we  Wrocławiu,  że  w  istocie  sporne  zamierzenie  inwestycyjne 

wchodziło w ten obszar i obejmowało zabytkową kamienicę. 

Odwo

łujący  w  trakcie  rozprawy,  odnosząc  się  do  dowodów  złożonych  przez 

przyst

ępującego,  wywiódł,  że  nawet  gdyby  przyjąć,  iż  w  obszar  inwestycji  wchodził 

kilkudziesięciometrowy fragment ulicy Pułaskiego i kamienica wpisana do rejestru zabytków, 

to był to zbyt mały zakres i nie znalazło to przełożenia na nabycie przez kierownika budowy 

do

świadczenia wymaganego zgodnie z warunkiem. Zdaniem Izby stanowisko odwołującego 

nie  znajdowało  oparcia  w  treści  warunku.  Uszło  uwadze  odwołującego,  że  zgodnie  z 

warunkiem  należało  wykazać  się  dysponowaniem  kierownikiem  budowy  posiadającym  18 

miesięcy doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi prowadzonymi „przy zabytkach 

nieruchomych 

wpisanych  do  rejestru  zabytków”.  W  świetle  warunku  istotny  był  zatem  sam 

fakt kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru. Z

akres i ilość 

tych robót nie była istotna w świetle warunku. W związku z powyższym Izba stwierdziła, że 

odwo

łujący nie zdołał wykazać zasadności zarzutu, co skutkowało koniecznością oddalenia 

odwołania w tej części.  

Chybione ok

azały się zarzuty naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ustawy Pzp. 

Niezasadny  okazał  się  zarzut,  że  zamawiający  naruszył  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy 

Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty 

przystępującego jako niezgodnej z treścią SIWZ, w 

zakresie  w  jakim  wykonawca  ten  nie  podał  w  kosztorysie  ofertowym  (TER)  wyceny  dla 

każdej pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych.  

Nie było sporne między stronami, że przystępujący nie podał w kosztorysie ofertowym 

(TER)  wyceny  dla  każdej  pozycji  Tabeli  Elementów  Rozliczeniowych.  Jednakże,  wbrew 

stanowisku 

odwołującego,  zamawiający  nie  nałożył  na  wykonawców  w  SIWZ  takiego 

obowiązku.  Zdaniem  Izby,  decydujące  znaczenie  w  tym  zakresie  miała  treść  wzoru  Tabeli 

Elementów  Rozliczeniowych  (TER),  jaki  przygotował  zamawiający  i  jaki  wykonawcy 

zobowiązani  byli  wypełnić.  Analiza  wzoru  tabeli  TER  (por.  dokument  przesłany  przez 

zamawiającego  na  rozprawę  przy  mailu  z  dnia  19  stycznia  2021  r.  g.  14.55,  w  aktach 

sprawy

)  prowadziła  do  wniosku,  że  we  wzorze  tym,  zamawiający  rzeczywiście  przewidział 

kilkaset  pozycji,  które  były  pogrupowane  w  działy.  Działy  z  kolei  składały  się  na  Podetapy. 

Dokument  ten  zawierał  dodatkowo  określenie  maksymalnego  udziału  niektórych  pozycji  w 


cenie  oferty 

(kosztach  inwestycji)  i  w  rozliczeniach  częściowych,  które  były  wiążące  dla 

wykonawców.  Jednakże,  co  istotne,  w  kolumnie  „procentowy  udział  branży  w  kosztach 

inwestycji

’,  „procentowa  składowa  rozliczeń  częściowych”,  czy  „minimalna  jednostka  dla 

rozlicze

ń  częściowych”  wykreślił  szereg  tych  pozycji  (wierszy),  pozostawiając  jednocześnie 

pola niewykre

ślone przy pozostałych pozycjach (wierszach). Przystępujący wypełniając wzór 

TER

, podał wartości globalne dla etapów i podetapów, oraz wartości dla tych pól, które były 

przez 

zamawiającego  nieprzekreślone  i  dla  których  zamawiający  przewidział  maksymalny 

udział danej pozycji w cenie oferty.  

Według  Izby  powyższy  sposób  sporządzenia  TER  nie  stanowił  podstawy  to 

odrzucenia  oferty 

przystępującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  który 

stanowi, 

że zamawiający odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ. Zgodnie z 

ugruntowanym  orzecznictwem  Izby  przez 

„treść  oferty”  rozumie  się  jej  merytoryczną 

zawartość, czy element zobowiązania wykonawcy a nie elementy o charakterze formalnym. 

Wzięto pod uwagę, że zgodnie z postanowieniem pkt 15.81 SIWZ, wykonawcy zobowiązani 

byli 

złożyć  wypełniony  wzór  TER.  Skoro  pewne  pozycje  (pola)  we  wzorze  zostały  przez 

zamawiającego  przekreślone,  to  wykonawca  miał  uzasadnione  powody  aby  przypuszczać, 

że  nie  jest  to  działanie  przypadkowe  i  konsekwencji  nie  musiał  wypełniać  tych  pozycji.  To 

zamawia

jący  jest  gospodarzem  postępowania  i  autorem  SIWZ.  Jeśli  jakieś  pozycje  we 

wzorze, który należy wypełnić są wykreślone, to wykonawca ma pełne prawo założyć, że jest 

to celowe, a nie przypadkowe. 

Za  taką  możliwością  zinterpretowania  wzoru  TER  i  sposobu  jego  wypełnienia  mógł 

przemawiać także fakt, że wynagrodzenie, jakie otrzyma wykonawca, będzie miało charakter 

ryczałtowy, a nie kosztorysowy. Powyższe wynikało jednoznacznie z postanowienia § 9 ust. 

1 wzoru umowy, 

w którym zamawiający użył wprost określenia „wynagrodzenie ryczałtowe”, 

dodatkowo  wska

zując  w  ust.  3,  że  wynagrodzenie  to  obejmuje  wszystkie  zobowiązania 

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Na taki charakter wynagrodzenia  wskazywały 

także wprost postanowienia rozdziału 17 SIWZ.  

Wbrew  stanowisku  odwo

łującego,  z  żadnego  postanowienia  SIWZ  nie  wynikało 

także,  jakoby  podstawą  rozliczenia  między  zamawiającym  a  wykonawcą  miały  być  pozycje 

oznaczone czterocyfrowymi  oznaczeniami  w  TER. Wręcz  przeciwnie,  z  postanowień  wzoru 

TE

R można było wyprowadzić wniosek, że podstawą odrębnych rozliczeń częściowych będą 

jednostki  miary  opisane  w  ostatniej  kolumnie  wzoru  TER, 

zatytułowanej  „minimalna 

jednostka dla roz

liczeń częściowych”. Dostrzeżenia przy tym wymagało, że w ww. kolumnie 

wzoru  TER  podano  jednostki  miary  tylko  w 

niektórych  pozycjach.  Pozostałe  pozycje 

(wiersze) w tej kolumnie 

wzoru TER pozostawały wykreślone, z czego działający w zaufaniu 

do SIWZ wykonawca 

miał prawo wyciągnąć wniosek, iż dla robót w wierszach wykreślonych 

nie  będzie  uruchamiana  procedura  rozliczeń  częściowych.  Innymi  słowy,  przystępujący  w 


tych  okolicznościach  miał  prawo  założyć,  że  będzie  rozliczany  po  ukończeniu 

pos

zczególnych podetapów, a nie po wykonaniu określonych pozycji, wchodzących w zakres 

danego podetapu.  

Zdaniem  Izby,  z 

analogicznych  względów,  brak  wskazania  przez  przystępującego 

wartości  finansowych  dla  niektórych  pozycji  w  TER  nie  uniemożliwi  zamawiającemu 

nałożenia kary umownej, o której mowa w § 33 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy. Powoływana kara 

dotyczyła  przekroczenia  terminu  zakończenia  danej  pozycji  TER  w  terminie  określonym  w 

HRF. Z przyczy

n wskazanych wcześniej, sformułowanie „pozycja TER” należało odnosić do 

tych  pozycji  ze  wzoru  TER

,  które  zamawiający  pozostawił  do  wypełnienia,  przewidując  dla 

nich  pewne  wskaźniki  procentowe,  a  także  do  przekroczenia  terminów  poszczególnych 

etapów i podetapów.  

Odnośnie  zarzutu,  że  harmonogram  rzeczowo  -  finansowy  złożony  przez 

przystępującego  wraz  z  ofertą  był  jedynie  harmonogramem  rzeczowym,  gdyż  nie  zawierał 

żadnych  wartości  finansowych  (danych  liczbowych),  Izba  ustaliła,  że  rzeczywiście  HRF 

przystępującego  takich  danych  nie  zawierał.  Jednakże  zamawiający,  pismem  z  dnia  3 

grudnia  2020  r.

,  działając  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  dokonał  poprawy 

omyłki w harmonogramie przystępującego, w wyniku czego w dokumencie tym takie wartości 

się  znalazły.  Zdaniem  Izby  zamawiający  dokonując  tej  poprawy  nie  naruszył  dyspozycji 

przepisu art. 87 ust. 1 w zw. z art. 87 ust.  2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Dostrzeżenia wymagało, że 

przystępujący  ujawnił  wartości  finansowe  etapów  i  podetapów  robót  w  innym  dokumencie 

złożonym  wraz  z  ofertą,  a  mianowicie  w  wypełnionej  tabeli  TER.  W  związku  z  powyższym 

dodanie do HRF wartości finansowych (liczbowych) wynikających wprost z innego elementu 

oferty 

przystępującego  mogło  być  dokonane  przez  zamawiającego  samodzielnie,  na 

podstawie danych podanych przez samego wykonawcę w ofercie. Powyższe prowadziło do 

wniosku,  że  omawiane  uchybienie  miało  jedynie  charakter  formalny,  a  nie  merytoryczny. 

Działanie  zamawiającego,  który  poprawił  HRF  przystępującego  w  tym  zakresie  nie  miało 

zatem charakteru niedozwolonych negocja

cji z przystępującym zmiany treści jego oferty. 

W  dalszej  kolejności  należało  rozstrzygnąć  zarzut  odwołującego,  który  wywiódł,  że 

podstawą  odrzucenia  oferty  przystępującego  jako  niezgodnej  z  treścią  SIWZ  na  podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp miała być okoliczność, że w HRF przystępującego nie podano 

dat 

rozpoczęcia i zakończenia dla wszystkich pozycji tabeli TER, a jedynie daty rozpoczęcia i 

zakończenia etapów i podetapów robót.  

Rozstrzygnięcie  w  przedmiocie  tak  postawionego  zarzutu  wymagało  dokonania,  na 

gruncie tej konkretnej SIWZ, analizy charakteru HRF wymaganego przez 

zamawiającego, w 

części obejmującej daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych pozycji tabeli TER. 


Nie  ulegało  wątpliwości,  że  zgodnie  z  §  1  ust.  2  pkt  5  wzoru  umowy  HFR  wraz  z 

ofertą stanowił integralną część umowy. Jednakże, jak wynikało z § 3 ust. 11 wzoru umowy, 

zmiany  HRF

,  które  nie powodowały  zmiany  terminów  pokreślonych  w  §  3  ust.  1  umowy,  a 

więc  terminów  wykonania  poszczególnych  etapów  i  podetapów,  w  ogóle  nie  stanowiły 

zmiany  umowy.  W  związku  z  powyższym  HRF,  w  części  obejmującej  daty  rozpoczęcia  i 

zakończenia  pozycji  tabeli  TER,  nie  stanowił  treści  oferty  w  rozumieniu art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Pzp. 

Przypomnienia  wymaga,  że  zgodnie  z  art.  66  §  1  KC  w  zw.  z  art.  14  ust.  1 

ustawy Pzp, 

Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa 

istotne  postanowienia  tej  umowy

.  Element  HRF,  który  nie  określa  istotnych  postanowień 

umowy nie jest 

ofertą, a więc ewentualna niezgodność tego dokumentu z SIWZ nie stanowiła 

podstawy o do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Przepis ten odnosi się 

bowiem do niezgodności „treści oferty” z treścią SIWZ. 

Niezależnie  od  powyższego  należało  stwierdzić,  że  istnieją  co  najmniej  poważne 

wątpliwości,  czy  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  rzeczywiście  należało  podawać 

daty 

rozpoczęcia  i  zakończenia  dla  wszystkich  pozycji  TER,  a  nie  tylko  dla  etapów  i 

podetapów.  Postanowienie  pkt  3.1.6  SIWZ,  regulujące  zawartość  wymaganego 

harmonogramu, odsy

łało w tym zakresie do wzoru tabeli TER. Natomiast, tak jak wskazano 

wcześniej  wzór  tabeli  TER  zawierał  niektóre  pozycje  wykreślone.  Wykreślano  też  tam 

niektóre wiersze w kolumnie „minimalna jednostka dla rozliczeń częściowych”. W związku z 

powyższym, z uwagi na takie brzmienie wzoru tabeli TER, postanowienie 3.1.6 SIWZ można 

było  intepretować  w  ten  sposób,  że  wystarczyło  podać  daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  dla 

tych pozycji i elementów tabeli, które nie zostały wykreślone. Tym bardziej, że jak wynika z § 

3 wzoru umowy, elementami rozliczeniowymi nie 

będą poszczególne pozycje tabeli TER, ale 

wyłącznie etapy i podetapy. W związku z powyższym uprawniona była też taka interpretacja, 

że  w  tabeli  TER  i  w  konsekwencji  w  HRF  chodzi  o podanie dat  rozpoczęcia i  zakończenia 

elementów  rozliczeniowych  tej  tabeli.  Taka  interpretacja  jest  uprawniona  tym  bardziej,  że  - 

jak wskazano 

wcześniej - zmiana terminów rozpoczęcia i zakończenia pozostałych robót nie 

wpływających na terminy etapów i podetapów, nie będzie  w ogóle stanowiła zmiany umowy.  

Przypomnienia  wymaga  również,  że  -  jak  wskazuje  się  w  orzecznictwie  Izby  - 

niejasnych 

postanowień  SIWZ  nie  można  interpretować  na  niekorzyść  wykonawców.  A  w 

rozpatrywanej  sprawie 

co  najmniej  istniała  wątpliwość  wynikająca  z  brzmienia  wzoru  tabeli 

TER, czy wzoru umowy.   

Kierując się powyższymi rozważaniami, Izba stwierdziła, że zarzuty naruszenia art. 89 

ust.  1  pkt  2,  87  ust.  2  pkt  3,  87  ust.  1  i  art.  7  ust.  1  ustawy  P

zp  nie  zasługują  na 

uwzględnienie. 


Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

.  Orzeczenie  Izby,  o  którym  mowa  w  pkt  1  sentencji,  miało  charakter 

merytoryczny, gdyż odnosiło się do oddalenia odwołania. Z kolei orzeczenie Izby zawarte w 

pkt  2 

sentencji  miało  charakter  formalny,  gdyż  dotyczyło  kosztów  postępowania,  a  zatem 

było  postanowieniem.  O  tym,  że  orzeczenie  o  kosztach  zawarte  w  wyroku  Izby  jest 

postanowieniem  przesądził  Sąd  Najwyższy  w  uchwale  z  8  grudnia  2005  r.  III  CZP  109/05 

(OSN  2006/11/182).  Z  powołanego  przepisu  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  wynika  zakaz 

wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok. 

Z  uwagi  zatem  na  zbieg  w  jednym  orzeczeniu  rozstrzygnięć  o  charakterze  merytorycznym 

(pkt  1  sentencji)  i  formalnym  (pkt  2 

sentencji),  całe  orzeczenie  musiało  przybrać  postać 

wyroku.  

Zgodnie  z  przepisem  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględnia odwołanie w  sytuacji,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy,  które miało 

wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Z ww. 

przepisu  wynika,  że  powodem  uwzględnienia  odwołania  może  być  stwierdzenie  jedynie 

kwalifikowanego  naruszenia  ustawy  Pzp,  a  mianowicie  takiego,  które  wywiera  lub  może 

wywrzeć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania.  W  analizowanej  sprawie  nie  stwierdzono 

żadnego naruszenia przepisów ustawy Pzp.  

Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w pkt 1 

sentencji. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp,  w  wyroku  oraz  w  postanow

ieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 

w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 

stosownie  do  jego  wyniku,  z  zastrzeżeniem  art.  186  ust.  6.  Jak  wskazuje  się  w 

piśmiennictwie,  reguła  ponoszenia  przez  strony  kosztów  postępowania  odwoławczego 

stosownie  do  wyników  postępowania  odwoławczego  oznacza,  że  „obowiązuje  w  nim, 

analogicznie  do  procesu  cywilnego,  zasada  odpowiedzialności  za  wynik  procesu,  według 

k

tórej  koszty  postępowania  obciążają  ostatecznie  stronę  „przegrywającą”  sprawę  (por. art. 

98  §  1 k.p.c.)” Jarosław  Jerzykowski,  Komentarz  do  art.192  ustawy  -  Prawo  zamówień 

publicznych,  w: 

Dzierżanowski  W.,  Jerzykowski  J.,  Stachowiak  M.  Prawo  zamówień 

publicznych. Komentarz, LEX, 2014, wydanie VI.  

Jak wynika z postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z 20 lipca 2016 r. sygn. 

akt X Ga 280/16 

– w przypadku rozstrzygnięcia, w którym część odwołania wniesionego do 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostaje  oddalona,  zaś  część  uwzględniona  zasada 

odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego oznacza obowiązek stosunkowego 

rozdzielenia  kosztów  postępowania  odwoławczego  w  takiej  części,  w  jakiej  odwołanie 


odniosło skutek.  Identyczny  pogląd  wyrażono w  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 

22  stycznia  2016  r.  sygn.  akt  XXIII  Ga  1992/15,  w  postanowieniu  Sądu  Okręgowego  we 

Wrocławiu z dnia 3 października 2013 r. sygn. akt X Ga 286/13, wyroku Sądu Okręgowego w 

Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt XXIII Ga 880/16

, wyroku Sądu Okręgowego 

we  Wrocławiu  z  17  listopada  2016  r.  sygn.  akt  X  Ga  653/16,  postanowieniu  Sądu 

Okręgowego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt XXIII Ga 1886/17. 

Odwołanie  podlegało  oddaleniu  w  całości,  kosztami  postępowania  odwoławczego 

obciążono  zatem  odwołującego.  Na  koszty  postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis 

uiszczony  przez  odw

ołującego  w  wysokości  20.000  zł,  koszty  poniesione  przez 

odwołującego  z  tytułu  zastępstwa  przed  Izbą  w  kwocie  3.600  zł,  koszty  dojazdu  na 

posiedzenie  Izby 

w  wysokości  139  zł  oraz  koszty  opłaty  skarbowej  od  udzielonego 

pełnomocnictwa  w  wysokości  17  zł,  ustalone  na  podstawie  rachunków  złożonych  do  akt 

sprawy. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do 

wyniku  postępowania  -  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o 

przepisy § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. a i b oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………….… 


wiper-pixel