KIO 3480/20 WYROK dnia 22 stycznia 2021 r.

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3480/20 
 

WYROK 

  z dnia 22 stycznia 2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  20  stycznia  2021 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ę Simple S.A. z siedzibą w Warszawie

postępowaniu prowadzonym przez Polską Akademię Nauk w Warszawie

orzeka:  

Umarza  postępowanie  odwoławcze  w  zakresie  zarzutu  oznaczonego  w  odwołaniu 

numerem 2; 

W pozostałym zakresie oddala odwołanie; 

Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Simple S.A. i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kwotę  3  600  zł  00  gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  uzasadnione 

koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019  r.  –  Prawo zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2019  r.  poz. 2019  z  późn.  zm.) 

związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Polska  Akademia  Nauk  –  prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa 

wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Polskiej Akademii Nauk

Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/S 245-606725.  

W  dniu  28  grudnia  2020  r.  wykonawca  Simple  S.A.  wniósł  odwołanie  postanowień 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  dotyczących  opisu  przedmiotu  zamówienia. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art.  29  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  ustanowienia  wymagania 

dostarczenia  i  wdrożenia  jednego  systemu  informatycznego,  jako  całości  rozwiązania 

o jednolitym  interfejsie,  r

ozumianym  jako  podobny  wygląd  ekranów  w  poszczególnych 

modułach,; 

art.  29  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  określenie  odpowiedzialności 

stron  podczas  procesu  integracji  zamawianego  systemu  z  systemami,  jakie  posiada 

Zamawiający i obciążenie wykonawcy obowiązkiem przeprowadzenia integracji. 

Zarzut nr 1 

Odwołujący  wskazał,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  i  wdrożenie 

zintegrowanego  systemu  informatycznego  na  potrzeby  Polskiej  Akademii  Nauk. Wdrożenie 

systemu  obejmuje  następujące  obszary  funkcjonalne:  finanse-księgowość,  planowanie 

finansowe  i  budżetowanie,  środki  trwałe,  kadry  i  płace,  analizy  i  controlling,  zarządzanie 

majątkiem,  elektroniczny  obieg  dokumentów  wraz  z  rejestrami,  delegacje,  generator 

raportów.  Opis  przedmiotu  zamówienia  zawarty  został  w  Załączniku  nr  1  do  SIWZ.  Jak 

stanowi pkt 7 rozdz. 5.1. Wymagania bezwzględne na System OPZ: System będzie posiadać 

jednolity  interfejs  graficzny  użytkownika  rozumiany  jako  podobny  wygląd  ekranów 

poszczególnych modułach

Zdaniem  Odwołującego  powyższy  opis  wskazuje,  że  wymaganiem  Zamawiającego 

jest  dostarczenie  jednego  systemu  jako  całościowego  rozwiązania,  o  jednolitym  interfejsie 

dla  wszystkich  modułów  Systemu.  Zamawiający  wydaje  się  przyjmować,  że  wszystkie 

wymagania  funkcjonalne  można  i  należy  zrealizować  w  oparciu  o  jeden  system 

informatyczny.  Tymczasem  analiza  dokumentacji  postępowania  stanowi,  że  na  przedmiot 


zamówienia  składa  się  kilka  obszarów/podsystemów  (system  klasy  ERP,  moduł  do 

Planowania,  ewidencji  i  rozliczania  czasu  pracy,  Portal  Pracownika,  elektroniczny  obieg 

dokumentów), które co do zasady realizują różne procesy, dedykowane są różnym grupom 

użytkowników. Mimo tego, określając wymagania ogólne dla systemu, Zamawiający narzuca 

wykonawcom stosowanie konkretnych technologii i 

mechanizmów systemowych, wymagając 

dostarczenia  systemu  posiadającego  wszystkie  wskazane  w  OPZ,  z  definicji  różne 

funkcjonalności, właściwe opisanym podsystemom, w ramach jednego systemu, wykluczając 

zastosowanie  rożnych  rozwiązań  podsystemowych  i  ścisłe  ich  zintegrowanie  między  sobą 

w ramach ZSI. 

Odwołujący  podniósł,  że  specyfika  wdrożenia  systemu  informatycznego  takiego  jak 

zamawiany  polega  na  tym,  że  zamawiający  określają  ogólne,  uniwersalne  dla  różnych 

rozwiązań  wytyczne  dotyczące  platformy  systemowej  pozostawiając  wybór  i  zastosowanie 

współistniejących  ze  sobą  podsystemów  w  ramach  jednego  ZSI  wykonawcom. 

Współistnienie  podsystemów  w  ramach  zintegrowanego  systemu  informatycznego  nie 

powinno  ograniczać  więc  potencjalnych  różnic  w  ich  budowie,  stosowanych  technologiach 

czy  interfejsie,  których  wybór  i  zastosowanie  w  dużej  mierze  powinno  być  domeną 

Wykonawcy,  a  same  wymagania  niefunkcjonalne  nie  powinny  narzucać  stosowania 

konkretnych technologii czy mechanizmów systemowych, co Zamawiający niniejszym czyni. 

W  ocenie  Odwołującego,  opisując  przedmiot  zamówienia,  Zamawiający  powinien 

określić  ogólne,  uniwersalne  dla  różnych  rozwiązań  wytyczne  dotyczące  platformy 

systemowej,  które  jednocześnie  nie  powinny  prowadzić  do  ograniczenia  konkurencyjności, 

skupiając  się  na  dokładnym  opisie  wymagań  funkcjonalnych,  które  w  oparciu  o  wybrane 

rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  będzie  zrealizować  wtoku  wdrożenia.  Zastosowanie 

standardowych, dojrzałych i sprawdzonych na polu poszczególnych obszarów wymagań, dla 

zintegrowanych  z

e  sobą  systemów  może  dać  Zamawiającemu  możliwość  uzyskania 

rozwiązania  posiadającego  szereg  istotnych  z  punktu  widzenia  użytkowników  korzyści 

właściwą realizację pożądanych funkcjonalności. 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający,  formułując  w  OPZ  wymagania  dla  platformy 

systemowej, pomija wspomnianą wyżej praktykę i sprowadza cały przedmiot zamówienia do 

systemu  o  jednolitym  interfejsie,  ograniczając  tym  samym  konkurencję  i  uniemożliwiając 

złożenie  oferty  tym  podmiotom,  które  dysponują  należytą  wiedzą  i  doświadczeniem  oraz 

odpowiednimi  produktami,  umożliwiającymi  dostarczenie  ZSI  zgodnego  z  opisanymi 

wymaganiami  i  faktycznymi  potrzebami  Zamawiającego.  Wskazuje  to  na  naruszenie  przez 

Zamawiającego  przepisu  art.  29  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  gdyż  opisane 

wymagania ograniczające potencjalny krąg wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie 


zamówienia,  nie  są  podyktowane  uzasadnionymi  z  punktu  widzenia  Zamawiającego 

względami, które pozwalałyby na takie ograniczenie.  

Odwołujący stwierdził, że prawo Zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia 

nie  stanowi  o  jego  absolutnej  dowolności  i  jak  każda  czynność  Zamawiającego 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  musi  być  zgodna  z  naczelnymi 

zasadami rządzącymi takim postępowaniem, uregulowanymi w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp, który nakazuje przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości.  Odwołujący  zaznaczył,  że  zakwestionowanie  przez 

wykonawcę prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia, nakłada na Zamawiającego ciężar 

dowodu,  co  do  jego  należytego  sporządzenia,  uzasadnionych  potrzeb  oraz 

zadośćuczynienia  zasadzie  uczciwej  konkurencji,  a  fakt  naruszenia  przez  Zamawiającego 

art.  7  ust.  1  oraz  art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp  wymaga  tylko  uprawdopodobnienia.  Zdaniem 

Odwołującego  w  takiej  sytuacji  ciężar  dowodu  w  zakresie  braku  zaistnienia  ograniczenia 

konkurencji spoczywa w całości na Zamawiającym.  

Odwołujący  wniósł  o nakazanie Zamawiającemu  dokonania modyfikacji pkt  7  rozdz. 

5.1.  Opisu  przedmiotu  zamówienia  (Załącznik  nr  1  do  SIWZ)  przez  usunięcie 

przedmiotowego  wymagania  lub  dopuszczenie  przez  Zamawiającego  dostarczenia  różnych 

składowych Systemu o odmiennym interfejsie do realizacji wymagań z zakresu: 

  Systemu klasy ERP, 
  Modułu do Planowania, ewidencji i rozliczania czasu pracy, 
  Portalu pracownika, 
  Elektronicznego obiegu dokumentów 
przez  zastąpienie  treści  ww.  wymagania  następującą:  7.  System  będzie  posiadać  jednolity 

interfejs graficzny użytkownika rozumiany jako podobny wygląd ekranów w poszczególnych 

modułach.  Zamawiający  dopuszcza  odmienny  interfejs  użytkownika  dla  modułów  systemu 

klasy  ERP, 

modułu  do  Planowania,  ewidencji  i  rozliczania  czasu  pracy.  Portal  Pracownika, 

elektronicznego  obiegu  dokumentów  (wraz  z  funkcjami  realizowanymi  przez  te  moduły, 

opisanymi w ramach wymagań funkcjonalnych)

Zarzut nr 2 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  rozdz.  6  OZP  Zamawiający  zastrzegł  m.in. 

następujące  postanowienia  w  zakresie  integracji  systemów:  Szczegółowy  plan  i  koncepcja 

integracji  zostanie ustalona na etapie Koncepcji Biznesowej. Wykonawca  zapewni i wdroży 

interfejsy  wymiany  danych  pomiędzy  Systemem,  a  systemami  wewnętrznymi  Polskiej 

Akademii Nauk ProRESS, ProGASS, ProFIOTT 

– w zakresie pobierania do Systemu danych 


na  potrzeby  ich  zaksięgowania  oraz  pozo-stałej  obsługi  finansowo-księgowej:  transakcje 

sprzedaży,  wystawione  dokumenty  sprzedaży,  operacje  finansowe,  dokumenty  zakupu, 

dokumenty  obrotu  magazynowego.  Syst

emy  posiadają  wdrożone  interfejsy  integracyjne. 

Opis interfejsów integracyjnych stanowi załącznik nr 3 do OPZ

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  określił  tylko  oczekiwany  finalny  efekt 

integracji,  bez  wskazania  wykonawcom  podstawowych  danych,  które  umożliwią  złożenie 

oferty  w  tym  zakresie.  Dla  przeprowadzenia  integracji  niezbędne  jest  bowiem  zapewnienie 

dokumentacji  systemów,  z  którymi  przeprowadzona  ma  być  integracja  oraz  opisanie 

wszystkich  technicznych  danych  wspomnianych  systemów.  Wspomniane  dokumentacje 

dane  muszą  zostać  pozyskane  od  producentów  dotychczas  funkcjonujących 

Zamawiającego  systemów.  Tymczasem,  OPZ  nie  dostarcza  wspomnianych  dokumentacji 

danych oraz przenosi na przyszłego wykonawcę obowiązek ich pozyskania. 

Zdaniem Odwołującego tak  ukształtowany  opis  przedmiotu  zamówienia jest  wadliwy 

– nie można na ten moment ocenić zakresu zamówienia i kosztów jego wykonania, a także 

nawet  rozstrzygnąć,  czy  przeprowadzenie  integracji  jest  technicznie  wykonalne.  Sprzeczne 

ustawą  Pzp  jest  przenoszenie  na  wykonawców  obowiązku  pozyskania  danych 

dokumentacji  systemów  integrowanych,  sprowadza  się  to  bowiem  do  niedozwolonego 

narzucenia  potencjalnemu  wykonawcy  współpracy  z  innym  niż  zamawiający  podmiotem, 

często  bezpośrednio  z  nim  konkurującym.  Sam  fakt  odesłania  do  podmiotów  trzecich 

potwierdza,  że  nawet  w  ocenie  Zamawiającego  zakres  danych  dotyczących  integracji 

zamieszczony w SIWZ nie był pełny, skoro wymagał informacji pochodzących od podmiotów 

trzecich.  

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  modyfikacji  wymagania  zawartego 

rozdz.  6  Opisu  przedmiotu  zamówienia    przez  zawarcie  w  nim  zapewnienia 

Zamawiającego, że pozyska on we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne 

do  przeprowadzenia  integracji  informacje  i  dane  od  producentów  lub  autorów 

eksploatowanych systemów  i  baz  danych,  z  którymi  ma nastąpić  integracja,  a  tym  samym, 

że  to  Zamawiający  sfinansuje  ewentualne  koszty  prac  integracyjnych  po  stronie  systemów 

obecnie wykorzystywanych przez Zamawiającego. 

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska stron, Izba 

ustaliła i zważyła, co następuje: 

W  związku  z  tym,  że  postępowanie  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  zostało 

wszczęte  przed  1  stycznia  2021  r.,  jest  ono  prowadzone  na  podstawie  przepisów  ustawy 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 


zm.),  stosownie  do  art.  90  ust.  1  ustawy  z  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  ‒  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2020  z  późn.  zm.),  który 

stanowi,  że  do  postępowań  o udzielenie  zamówienia,  o  których  mowa w  ustawie  uchylanej 

art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy 

dotychczasowe

Ponadto,  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  29  stycznia  2004  r. 

znajdują  również  zastosowanie  do  postępowania  odwoławczego  w  przedmiotowej  sprawie. 

Zgodnie  bowiem  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  ‒  Prawo  zamówień  publicznych,  do  postępowań  odwoławczych  i  postępowań 

toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 

89,  wszczętych  i niezakończonych  przed  dniem  1 stycznia  2021  r.,  oraz  do  właściwości 

sądów  w  sprawach  skarg  wniesionych  przed  dniem  1 stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy 

dotychczasowe. 

Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu  zamówienia, 

naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp  może  spowodować  poniesienie 

przez  niego  szkody  polegającej  na  niemożliwości  skutecznego  ubiegania  się  o udzielenie 

zamówienia.  

Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr 2, z uwagi na to, że 

Odwołujący złożył do protokołu oświadczenie o wycofaniu tego zarzutu. 

W zakresie zarzutu nr 1 odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  ustaliła,  że  w  rozdz.  5.1  pkt  7  Opisu  przedmiotu  zamówienia  w  pierwotnym 

brzmieniu Zamawiający zamieścił następujące wymaganie: System będzie posiadać jednolity 

interfejs graficzny użytkownika rozumiany jako podobny wygląd ekranów w poszczególnych 

modułach

W  dniu  13  stycznia  2021 

r.  Zamawiający  udzielił  następujących  wyjaśnień  do  SIWZ 

wraz z modyfikacją OPZ (Odpowiedź 191):  

Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  postanowieniami  sekcji  5.1  pkt  7  załącznika  nr  1  do 

SIWZ  „Opis  przedmiotu  zamówienia”  wymaga,  aby  System  posiadał  „jednolity  interfejs 

graficzny  użytkownika  rozumiany  jako  podobny  wygląd  ekranów  w  poszczególnych 

modułach”.  Powyższe  oznacza,  że  wbrew  twierdzeniom  Wykonawcy  Zamawiający  nie 

określił  w  SIWZ  postanowień  wskazujących  na  obowiązek  dostarczenia  jednego  Systemu 

jako  całościowego  rozwiązania,  o  jednolitym  interfejsie  tożsamym  we  wszystkich 

modułach/obszarach.  Zamawiający  w  sekcji  3  Załącznika  nr  1  do  SIWZ  –  OPZ  definiuje 

dziewięć  (9)  modułów/obszarów  i  dopuszcza  odmienności  w  interfejsie  pomiędzy  tymi 


modułami/obszarami. Nie jest dopuszczalne natomiast dalsze „rozdrobnienie” i zaoferowanie 

rozwiązania,  które  będzie  uwzględniało  różne  interfejsy  w  ramach  poszczególnych 

obszarów/modułów  np.  różne  interfejsy  dla  różnych  funkcjonalności  przewidzianych 

ramach  modułu.  Jedynym  wyjątkiem  jaki  przewiduje  Zamawiający  w  tym  zakresie  jest 

dopuszczenie,  aby  moduł  „Portal  pracownika”  posiadał  odmienny  interfejs  graficzny  od 

wszystkich  pozostałych  modułów  zawartych  w  obszarze  funkcjonalnym/module  „Kadry 

płace”. Przedmiotowe wymaganie jest uzasadnione kluczową potrzebą Zamawiającego, jaką 

jest zapewnienie Systemu funkcjonalnego, przyjaznego i łatwego w obsłudze.  

Działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  SIWZ. 

Aktualny fragment sekcji 5.1. pkt 7 załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia: 

„System  będzie  posiadać  jednolity  interfejs  graficzny  użytkownika  rozumiany  jako  podobny 

wygląd ekranów w poszczególnych modułach” otrzymuje brzmienie:  

„System  będzie  posiadać  jednolity  interfejs  graficzny  użytkownika  rozumiany  jako  podobny 

wygląd  ekranów  w  poszczególnych  obszarach  funkcjonalnych  wymienionych  w  sekcji  3  na 

rysunk

u 2. Zamawiający wymaga tożsamego interfejsu graficznego dla wszystkich modułów 

znajdujących  się  w  danym  obszarze  funkcjonalnym.  Jako  wyjątek  od  powyższej  reguły 

Zamawiający  dopuszcza,  aby  moduł  „Portal  pracownika”  posiadał  odmienny  interfejs 

graficzny  od 

wszystkich pozostałych modułów  zawartych w  obszarze funkcjonalnym  „Kadry 

płace”. 

Odnosząc się do powyższego stanu faktycznego należy stwierdzić, że – stosownie do 

art.  191  ust.  2  ustawy  Pzp 

–  Izba  zobowiązana  była  wziąć  pod  uwagę  przy  orzekaniu 

dokonaną  przez  Zamawiającego  po  wniesieniu  odwołania  modyfikację  OPZ.  Zgodnie 

bowiem  z  ww.  przepisem,  wydając  wyrok,  Izba  bierze  za  podstawę  stan  rzeczy  ustalony 

toku  postępowania.  Oznacza  to,  że  Izba  nie  może  pominąć  przy  wyrokowaniu  tych 

czynności,  które  wydarzyły  się  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  już  po  wniesieniu 

odwołania, a które mają znaczenie dla jego rozpoznania. 

Uwzględniając dokonane przez Zamawiającego zmiany OPZ należy stwierdzić, że na 

dzień  rozpoznania  przedmiotowej  sprawy  nie  istniał  substrat  zaskarżenia.  Przedmiotem 

zarzutu  było  bowiem  wymaganie  przez  Zamawiającego,  aby  system  posiadał  jednolity 

interfejs graficzny użytkownika rozumiany jako podobny wygląd ekranów w poszczególnych 

modułach.  Wszystkie  twierdzenia  przedstawione  w  odwołaniu  polegały  na  kwestionowaniu 

powyższego  wymagania.  Cały  wywód  przedstawiony  w  odwołaniu  sprowadzał  się  do 

twierdzenia,  że  wymaganiem  Zamawiającego  jest  dostarczenie  jednego  systemu  jako 

całościowego rozwiązania, o jednolitym interfejsie dla wszystkich modułów Systemu, co jest 

–  zdaniem  Odwołującego  –  nieuzasadnione,  biorąc  pod  uwagę,  że  przedmiot  zamówienia 


składa się z różnych obszarów realizujących różne procesy i dedykowanych różnym grupom 

użytkowników.  Odwołujący  twierdził,  że  Zamawiający  narzuca  wykonawcom  stosowanie 

konkretnych  technologii  i 

mechanizmów  systemowych,  wymagając  dostarczenia  systemu 

posiadającego  wszystkie  wskazane  w  OPZ,  z  definicji  różne  funkcjonalności.  Zdaniem 

Odwołującego Zamawiający sprowadza cały przedmiot zamówienia do systemu o jednolitym 

interfejsie.  

Abstrahując  od  tego,  czy  w  pierwotnym  brzmieniu  SIWZ  Zamawiający  rzeczywiście 

wymagał jednolitego interfejsu graficznego dla całego systemu, czy też dla poszczególnych 

obszarów  funkcjonalnych,  należy  stwierdzić,  że  Odwołujący  rozumiał  to  wymaganie 

przedstawiony  wyżej  sposób.  Jednocześnie  nie  ma  wątpliwości,  że  udzielona  przez 

Zamawiającego  odpowiedź  nr  191  jednoznacznie  stanowi,  że  Zamawiający  nie  wymaga 

dostarczenia  jednego  Systemu  jako  całościowego  rozwiązania,  o  jednolitym  interfejsie 

tożsamym  we  wszystkich  modułach/obszarach.  Zamawiający  zmienił  OPZ,  wprowadzając 

postanowienie,  zgodnie  z 

którym  System  będzie  posiadać  jednolity  interfejs  graficzny 

użytkownika  rozumiany  jako  podobny  wygląd  ekranów  w  poszczególnych  obszarach 

funkcjonalnych  wymienionych  w 

sekcji  3  na  rysunku  2.  Zamawiający  wymaga  tożsamego 

interfejsu  graficznego  dla  wszystkich  modułów  znajdujących  się  w  danym  obszarze 

funkcjonalnym.  Jako  wyjątek  od  powyższej  reguły  Zamawiający  dopuszcza,  aby  moduł 

„Portal  pracownika”  posiadał  odmienny  interfejs  graficzny  od  wszystkich  pozostałych 

modułów  zawartych  w  obszarze  funkcjonalnym  „Kadry  płace”.  Oznacza  to,  że  w  dacie 

rozpoznania  odwołania  nie  istniał  stan  faktyczny  będący  podstawą  zarzutu,  postanowienia 

OPZ  obecnie  dopuszczają  bowiem  wprost,  aby  interfejs  graficzny  systemu  był  różny 

różnych  obszarach  funkcjonalnych.  Okoliczność  będąca  istotą  zarzutu  (wymaganie 

jednolitego interfejsu graficznego dla całego systemu) bez wątpienia stała się nieaktualna. 

Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Odwołującego,  jakoby  zarzut  pozostawał  aktualny 

uwagi na to, że Odwołujący domaga się możliwości zróżnicowania interfejsu według innego 

podziału niż to zrobił Zamawiający. Odnosząc się do tego stanowiska zauważyć należy, że 

fakt,  iż  dokonana  przez  Zamawiającego  zmiana  nie  odpowiada  w  pełni  żądaniu 

sformułowanemu w odwołaniu, nie może przesądzać o aktualności zarzutu.  Należy bowiem 

odróżnić  treść  zarzutu,  tj.  twierdzenia  wykonawcy  co  do  kwestionowanych  postanowień 

SIWZ,  oparte na  określonych okolicznościach faktycznych i  prawnych,  od przedstawionego 

w  odwołaniu  żądania,  sprowadzającego  się  do  wnioskowania  o  nadanie  kwestionowanym 

postanowieniom  konkretnego  brzmienia.  To  treść  zarzutu  wyznacza  granice  rozpoznania 

sprawy  przez  Izbę.  W  rozpoznawanej  sprawie,  jak  wyżej  wskazano,  zarzut  sprowadzał  się 

wyłącznie  do  kwestionowania  wymagania  jednolitego  interfejsu  graficznego  dla  całego 

systemu.  Odwołujący  nie  podnosił  w  odwołaniu,  że  dopuszczenie  zróżnicowania  interfejsu 


dla  obszarów  wyszczególnionych  w  sekcji  3  Załącznika  nr  1  do  SIWZ  narusza  przepisy 

ustawy.  Odwołujący  twierdził  jedynie,  że  naruszeniem  przepisów  ustawy  jest  wymaganie 

jednolitego  interfejsu  dla  całego  systemu,  a takie  wymaganie  –  o  ile  w  ogóle  istniało  – 

obecnie 

z pewnością nie istnieje.  

Kwestio

nując  na  rozprawie  obecne  brzmienie  OPZ  i  próbując  wykazać,  że 

dopuszczenie  odmienności  interfejsów  graficznych  systemu  powinno  mieć  inny  zakres, 

Odwołujący  wykroczył  poza  podstawy  faktyczne  zarzutu  podniesionego  w  odwołaniu. 

Merytoryczna  ocena  tych  twierd

zeń  przez  Izbę  prowadziłaby  do  rozpoznania  zarzutu 

sformułowanego  dopiero  w  toku  postępowania  odwoławczego,  co  jest  niedopuszczalne, 

zgodnie bowiem z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, Izba nie może orzekać co do zarzutów, które 

nie były zawarte w odwołaniu.  

Nal

eży  więc  stwierdzić,  że  zmiana  treści  OPZ,  będącej  podstawą faktyczną  zarzutu 

odwołania,  doprowadziła  do  tego,  że  zarzut  stał  się  bezprzedmiotowy,  nie  istnieje  bowiem 

substrat  zaskarżenia  w  postaci  kwestionowanego  w  odwołaniu  wymagania.  Wobec 

powyższego  popieranie  odwołania  przez  Odwołującego  było  niezasadne,  a  odwołanie 

podlega w tym zakresie oddaleniu. 

Niezależnie  od  powyższego  zauważenia  wymaga,  że  jeżeli  Odwołujący  upatruje 

naruszenia  przepisów  ustawy  również  treści  OPZ  w  brzmieniu  po  zmianach  z  13  stycznia 

2021 r.

, to miał prawo wniesienia skorzystania w tym zakresie ze środków ochrony prawnej, 

w terminie liczonym od dnia dokonania modyfikacji OPZ. 

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r.  poz.  972),  stosownie  do  wyniku  postępowania  obciążając  kosztami  postępowania 

Odwołującego.  

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel