KIO 3478/20 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2021 r.

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3478/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 14 stycznia 2021 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  14  stycznia  2021  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Catermed S.A., ul. Traktorowa 126 

lok.  201,  91-

204  Łódź  i  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „Postęp” 

Sp.  z  o.o.,  ul.  Portowa  16G,  44-100  Gliwice 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Zespół Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Cieszynie,  ul.  Bielska  4,  43-400 

Cieszyn 

orzeka: 

Odrzuca odwołanie; 

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o udzielenie zamówienia: Catermed S.A., ul. Traktorowa 126 lok. 201, 91-204 Łódź  

i  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „Postęp”  Sp.  z  o.o.,  ul. 

Portowa 16G, 44-100 Gliwice i zalicza w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego 

kwotę  7  500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną 

przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Catermed 

S.A.,  ul.  Traktorowa  126  lok.  201,  91-

204  Łódź  i  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-

Handlowo-

Usługowe „Postęp”  Sp.  z  o.o.,  ul. Portowa  16G,  44-100 Gliwice tytułem 

wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  art.  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.1843)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.  2020  ze  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………. 


Sygn. akt: KIO 3478/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Cieszynie  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi 

pos

tępowanie,  którego  przedmiotem  jest  świadczenie  usług  w  zakresie  przygotowania  

i  dostarczania  posiłków  stanowiących  całodzienne  wyżywienie  dla  pacjentów  Zespołu 

Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w  Cieszynie.  Postępowanie  prowadzone  jest  w  oparciu  o  art. 

138o  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r. 

poz.1843)

, a jego wartość została oszacowana na kwotę nie przekraczającą 750 000 euro.  

W  dniu  28  grudnia  2020  r.  wykonawc

y  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia:  Catermed  S.A.  i  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „Postęp” 

Sp.  z  o.o. 

(dalej:  „Odwołujący”)  wnieśli  odwołanie  od  czynności  Zamawiającego  –  wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy 

Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”): 

1.  Art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  138o  ust.  1-4  ustawy  Pzp  przez  dokonanie  wyboru 

jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  P.H.U.  „TIKA”  I.  L.,  podczas  gdy  oferta  ta 

podlegała  odrzuceniu  jako  niezgodna  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  (dalej  jako  „SIWZ"),  gdyż  stanowiące  treść  oferty  jadłospisy  są 

niezgodne z wymogami opisu przedmiotu zamówienia. 

2.  art.  138o  ust.  2  ustawy  Pzp  przez  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

wykonaw

cy P.H.U. ,,TIKA” I. L., podczas gdy Zamawiający nieprawidłowo przyznał tej 

ofercie  maksymalną  ilość  punktów  w  ramach  kryterium  oceny  ofert  „jakość”  i 

nieprawidłowo  nie  przyznał  maksymalnej  ilości  punktów  w  ramach  tego  kryterium 

ofercie  Odwołującego,  na  skutek  czego  wynik  postępowania  jest  nieprawidłowy,  a 

procedura 

oceny 

ofert 

nieprzejrzysta, 

nieobiektywna 

i  dyskryminująca 

Odwołującego. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

odrzucenia 

oferty wykonawcy P.H.U. ,,TIKA” I. L., 


alternatywnie,  w  razie  nieuznania  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą,  że  oferta  w/w 

wykonawcy podlega odrzuceniu - pono

wienia czynności oceny ofert, w tym przez przyznanie 

ofercie w/w wykonawcy mniejszej ilości punktów, 

ponowienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Izba dokonała następujących ustaleń: 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp dotyczącym zamówień 

na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi,  na  zasadach  określonych  w  ogłoszeniu  

o zamówieniu z dnia 3 grudnia 2020 r. W piśmie z dnia 8 stycznia 2021 r. skierowanym do 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  Zamawiający  oświadczył,  że  wartość  zamówienia  jest  nie 

przekracza w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia  Izba  stwierdziła,  że  odwołanie  podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.  

W  przedmiotowej  sprawie  nie  ulega  wątpliwości,  że  przedmiotem  zamówienia  są 

usługi społeczne, których wartość Zamawiający oszacował na kwotę nie przekraczającą kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Izba  zważyła,  że  w  dziale  III  rozdział  6  ustawy  Pzp  ustawodawca  zawarł  przepisy 

dotyczące  zamówień  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi  ustanawiając  specjalną 

procedurę udzielania tych zamówień, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza wyrażoną 

w złotych równowartość kwoty 750 000 euro w przypadku zamówień innych niż zamówienia 

sektorowe  lub  zamówienia  w  dziedzinach  obronności  i  bezpieczeństwa  oraz  kwoty  

000  euro  w  przypadku  zamówień  sektorowych.  W  procedurze  udzielania  ww. 

zamówień zastosowanie znajdują zasady równego traktowania i konkurencji, przejrzystości, 

propo

rcjonalności, przepisy art. 17 i 18, działu I rozdziału 2a, działu II rozdziału 5, działu V 

rozdziału 3, działu VI, zaś odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy art. 22-22d, art. 24, 

art. 29-30b, art. 32-35 i art. 93 ustawy Pzp.  

Jak  ustalono  powyżej,  zamówienie  będące  przedmiotem  niniejszej  sprawy  zostało 

oszacowane przez Zamawiającego na kwotę mniejszą niż wskazane powyżej progi. Dla tego 

typu  zamówień  na  usługi  społeczne  ustawodawca  dał  zamawiającym  możliwość  udzielenia 

zamówienia  zgodnie  z  określoną  przez  danego  zamawiającego  procedurą  spełniającą 

minimalne  wymogi  określone  w  art.  138o  ust.  2-4  ustawy  Pzp.  Przepisy  te  zobowiązują 

zamawiających  do  udzielenia  zamówienia  w  sposób  przejrzysty,  obiektywny  

i  niedyskryminujący  (ust.  2),  do  zamieszczenia na stronie podmiotowej  Biuletynu  Informacji 


Publicznej,  a  jeżeli  nie  ma  strony  podmiotowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej,  na  stronie 

internetowej,  ogłoszenia  o  zamówieniu,  które  zawiera  informacje  niezbędne  z  uwagi  na 

okoliczności  jego  udzielenia,  w  szczególności  termin  składania  ofert,  opis  przedmiotu 

zamówienia  oraz  określenie  wielkości  i  zakresu  zamówienia,  a  także  kryteria  oceny  ofert 

(ust. 3). Art. 138o ust. 4 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego po udzieleniu zamówienia 

do  niezwłocznego  zamieszczenia  na  stronie  podmiotowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej,  

a jeżeli  nie ma strony  podmiotowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej,  na stronie internetowej, 

informacji  o  udzieleniu  zamówienia  z  podaniem  nazwy  albo  imienia  i  nazwiska  podmiotu,  

z  którym  zamawiający  zawarł  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  W  razie 

nieudzielenia  zamówienia  zamawiający  zobowiązany  został  do  niezwłocznego 

zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony 

podmiotowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej,  informacji  

o  nieudzieleniu  zamówienia.  Co  za  tym  idzie,  zamawiający  uprawniony  jest  do 

samodzielnego  określenia  szczegółowej  procedury,  w  ramach  której  udzieli  zamówienia  na 

usługi  społeczne  o  wartości  mniejszej  niż  wskazana  w  art.  138g  ust.  1  ustawy  Pzp,  

z  uwzględnieniem  wytycznych  opisanych  w  art.  138o  ustawy  Pzp.  Określone  w  art.  138o 

ustawy  Pzp  zasady  prowadzenia  tego  typu  postępowania  są  jedynymi  wytycznymi 

ustanowionymi przez ustawodawcę.  

W  pozostałym  zakresie  zamawiający  nie  jest  związany  regulacjami  ustawy  Pzp. 

P

rzepisy  ustawy  Pzp  nie  przewidują  odesłania  do  stosowania  przepisów  działu  VI  ustawy 

Pzp  w  przypadku  zamówień  na  usługi  społeczne  o  wartości  mniejszej  niż  określona  w  art. 

138g  ustawy  Pzp,  tak  jak  czynią  to  w  przypadku  takich  postępowań  o  wartości  równej  lub 

przekraczającej  wskazane  w  art.  138g  ustawy  Pzp  kwoty  (art.  138l  ustawy  Pzp). 

Ustawodawca  przyjął  odmienny  sposób  uregulowania  tych  dwóch  grup  postępowań.  

Z  powyższego  należy  wywieść,  że  wykonawcy  ubiegającemu  się  o  zamówienie,  o  którym 

mowa w art. 138o ustawy Pzp nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na 

czynności zamawiającego.  

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w przepisach rozporządzenia Prezesa 

Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972

),  które  regulują  kwestię  wysokości  wpisu  od  odwołania 

wnoszonego  od  czynności  podjętych  w  postępowaniu  na  usługi  społeczne  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8  ustawy  Pzp. 

Przepisy  ww.  rozporządzenia  nie  określają  kwoty  wpisu  należnego  

w  postępowaniach  na  usługi  społeczne  o  wartości  mniejszej  niż  kwoty  wskazane  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  


W  przedmiotowej  sprawie  Zamawiający,  działając  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  

w  art.  138o  ustawy  Pzp,  stworzył  własną  procedurę  udzielenia  zamówienia  

z  uwzgl

ędnieniem  norm  wskazanych  w  ww.  przepisie.  Brak  jest  zatem  podstaw  do  oceny 

czynności  Zamawiającego,  bowiem  ocenie  Izby  mogą  być  poddane  jedynie  czynności  

i  zaniechania 

Zamawiającego,  do  których  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie 

ustawy  (art.  180  ust.  1  ustawy  Pzp). 

Jak  stwierdzono  powyżej,  przepisy  art.  138o  ustawy 

Pzp,  do  których  zastosowania  zobowiązany  jest  Zamawiający  nie  odsyłają  do  stosowania 

przepisów działu VI ustawy Pzp, tak, jak jest to w przypadku zamówień na usługi społeczne 

o  wartościach  przekraczających  kwoty,  o  których  mowa  w  art.  138g  ustawy  Pzp. 

Jednoznacznie zatem 

ustawodawca nie dał wykonawcom ubiegającym się o zamówienie na 

usługi  społeczne  o  wartości  poniżej  kwot  wskazanych  w  art.  138g  ustawy  Pzp  możliwości 

skorzystania  ze  środków  ochrony  prawnej  przewidzianych  w  dziale  VI  ustawy  Pzp,  co  jest 

spójne  z  treścią  ww.  rozporządzenia  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.    

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  stwierdziła,  że  odwołanie  podlega  odrzuceniu  na 

podstawie  art. 

189  ust.  2  pkt  1  ustawy  Pzp,  jako  że  do  przedmiotowej  sprawy  nie  mają 

zastosowania przepisy ustawy. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 

ust.  9  i  10  ustawy  Pzp   

oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  i  §  5  ust.  4  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ………………. 


wiper-pixel