KIO 3477/20 WYROK dnia 25 stycznia 2021 r.

Data: 5 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3477/20 

WYROK 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:   Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  Warszawie  w  dniu  21  stycznia  2021 

r.  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020r.  przez 

wykonawcę  Inwest  CW  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowa z siedzibą w Szczecinie, ul. Świętego Jakuba Apostoła 1 w postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego  Skarb  Państwa  Rejonowy  Zarząd  Infrastruktury  z 

siedzibą w Szczecinie, ul. Narutowicza 17 B 

przy udziale wykonawcy Telmax E.R. G. 

Spółka jawna z siedzibą w Człuchowie, ul. Ba-

torego  2 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  w  sprawie  sygn.  akt  KIO  3477/20  po  stronie 

zamawiającego  

orzeka: 

oddala odwołanie w całości 

2. kosztami postępowania obciąża 

wykonawcę Inwest CW spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie, ul. Świętego Jakuba Apostoła 1 

i  

2.1 zalicza na pocze

t kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000zł. 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  przez  wykonawcę  Inwest  CW  spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Szczecinie,  ul. 

Świętego Jakuba Apostoła 1 tytułem wpisu od odwołania 

2.2. zasądza od 

wykonawcę Inwest CW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa  z  siedzibą  w  Szczecinie,  ul.  Świętego  Jakuba  Apostoła  1 

na  rzecz  wyko-

nawcy Telmax E.R. Gliszczyńscy Spółka jawna z siedzibą w Człuchowie, ul. Batorego 2 

kwotę  3 600  zł.  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu 


kosztów zastępstwa prawnego.  

Stosownie  do  art.  198a ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień pu-

blicznych (Dz. U. z 2019 r.

, poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 

92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamó-

wień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ………………………… 


Sygn. akt KIO 3477/20  

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie 

robót  budowlanych  polegających  na  budowie kościoła garnizonowego  wraz  z  rozbiórką  ka-

plicy 

– budynku nr 36 w Koszalinie (PKOB 1274)” zostało wszczęte ogłoszeniem w Biuletynie 

Zamówień Publicznych z dnia 19 sierpnia 2020r. za numerem 575903-N-2020.  

W dniu 22 grudnia 2020r. zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej.  

W dniu 28 grudnia 2020r. 

Inwest CW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka koman-

dytowa  z  siedzibą  w  Szczecinie,  ul.  Świętego  Jakuba  Apostoła  1  wniósł  odwołanie.  Odwołanie 

zostało  wniesione  przez  pełnomocnika  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  28 

grudnia  2020r.  udzielonego  przez  prezesa  zarządu  komplementariusza  upoważnionego  do  re-

prezentacji komplementariusza, zgodnie z odpisami z KRS. Kopia odwołania została zamawiają-

cemu przekazana w dniu 28 grudnia 2020r.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:

- art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy przez zaniechanie wykluczenia wybranego wykonawcy pomimo 

przedstawienia  przez  TELMAX,  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  informacji  wpro-

wadzających  w  błąd  zamawiającego,  dotyczących  doświadczenia  Pana  T.  S.,  które  miały 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w szczególności na dokonanie wyboru oferty TELMAX;  

- art. 24 ust. 4 ustawy 

– przez zaniechanie uznania oferty wykonawcy TELMAX za odrzuconą 

z uwagi na fakt, że oferta została złożona przez wykonawcę, który winien być wykluczony z 

postępowania,  

- art. 91 ust. 1 ustawy i art. 7 ust. 3 ustawy 

– przez wybór oferty wykonawcy TELMAX jako 

najkorzystniejszej  co  nastąpiło  niezgodnie  z  przepisami  ustawy  przez  przyznanie  TELMAX 

15  punktów  w  kryterium  „doświadczenie/kwalifikacje  kadry  kierowniczej  wykonawcy”  (waga 

kryterium 15) podczas gdy nawet nie dokonując wykluczenia wykonawcy powinien on otrzy-

mać maksymalnie 9 pkt w tym kryterium,  

-  art.  91  ust.  1  ustawy  -  przez  zaniechanie  wyboru  oferty  o

dwołującego jako najkorzystniej-

szej. 

Wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu:  

(1) unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy TELMAX E.R. G. Spółka jawna z sie-

dzibą w Człuchowie jako oferty najkorzystniejszej wybranej niezgodnie z przepisami ustawy,  

(2)  wykluczenie  wykonawcy  TELMAX  E.R.  G. 

Spółka jawna  z  siedzibą  w  Człuchowie z  po-

stępowania,  

(3)  uznanie  oferty  wykonawcy  TELMAX  E.R.  G. 

Spółka  jawna  z  siedzibą  w  Człuchowie  za 

odrzuconą, ewentualnie:  


(4) unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej i dokonanie ponownej oceny ofert i przy-

znanie  ofercie  TELMAX  9  pkt  w  kryterium 

„doświadczenie/kwalifikacje  kadry  kierowniczej 

wykonawcy

”,  

(5) wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy .  

Wniósł  również  o  zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępo-

wania odwoławczego według spisu kosztów, który zostanie przedłożony na rozprawie przed 

Krajową Izbą Odwoławczą.  

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  i  może  ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy . Nie można mieć wąt-

pliwości, że działanie zamawiającego narusza przepisy ustawy i w konsekwencji uniemożli-

wia 

odwołującemu  wybór  jego  oferty  jako  najkorzystniejszej  i  uzyskanie  przedmiotowego 

zamówienia. Mając powyższe na względzie odwołującemu przysługuje interes we wniesieniu 

niniejszego  odwołania.  Dokonanie  czynności  związanych  z  usunięciem  naruszeń  ujawnio-

nych w trakcie postępowania warunkuje nie tylko prawidłowość w zakresie stosowania prze-

pisów ustawy przez zamawiającego, ale przede wszystkim daje odwołującemu realną szansę 

uzyskania przedmiotowego 

zamówienia, gdyż złożona przez niego oferta plasuje się na dru-

gim miejscu w rankingu ofert.  

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest 

wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  budowie  kościoła  garnizonowego  wraz  z 

rozbiórką kaplicy – budynku nr 36 w Koszalinie (PKOB 1274). W dniu 22.12.2020 r. Zama-

wiający  przekazał  odwołującemu  zawiadomienie  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  z  któ-

rego treści wynikało, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez wykonawcę: TELMAX 

E.R.  G. 

Spółka jawna z siedzibą  w Człuchowie. W dniu 23.12.2019 r. odwołujący wniósł do 

zamawi

ającego pismo z prośbą o przekazanie m.in. wyjaśnień składanych przez wykonawcę 

TELMAX w toku post

ępowania oraz wszelkiej pozostałej korespondencji prowadzonej przez 

zamawiającego wraz z tym wykonawcą. Uzyskana przez odwołującego dokumentacja wyka-

zuje na naruszenie ustawy . 

Taki stan rzeczy powoduje konieczność dokonania przez zama-

wiającego  czynności  wymienionych  w  żądaniu  co  do  sposobu  rozstrzygnięcia  odwołania  z 

powodów, o których poniżej. Odwołujący wnosi niniejsze odwołanie aby wykazać, że wybra-

ny  wykonawca 

TELMAX  złożył  wprowadzające  w  błąd  oświadczenie  dotyczące  okresu  do-

świadczenia przy realizacji obiektów sakralnych wskazanego w ofercie Pana T. S. . Zgodnie 

z Sekcją IV Ogłoszenia o zamówieniu (Kryteria Oceny Ofert) oraz zgodnie z Rozdziałem XI 

SIWZ: Opis kryteriów, ich znaczenie i sposób oceny ofert zamawiający przewidział następu-

jąc kryteria oceny oferty i ich wagi:  

1) Kryterium: cena znaczenie: 60 %  

2) Kryterium: przedłużenie okresu gwarancji jakości znaczenie: 10 %  

3) Kryterium: wy

sokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy oraz 


za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i ujawnio-

nych w okresie rękojmi i gwarancji znaczenie: 15 %  

4)  Kryterium:  doświadczenie/kwalifikacje  kadry  kierowniczej  wykonawcy  znaczenie:  15  % 

Precyzując powyższe kryterium w Rozdziale XI pkt 4 SIWZ wskazano, że  

4) Liczba punktów za kryterium „doświadczenie/kwalifikacje kadry kierowniczej wykonawcy” 

(waga kryterium 15): Pd - 

Liczba punktów przyznana przez zamawiającego za kryterium „do-

świadczenie/  kwalifikacje kadry  kierowniczej  wykonawcy”  zostanie  określona wg  następują-

cej punktacji:  

a)  jeżeli  wykonawca  będzie  dysponować  1  pracownikiem  posiadającym  uprawnienia  bez 

ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno  –  budowlanej  do  kierowania  robotami  –  kierownik 

budowy (wymagane minimum 5 letnie 

doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub 

kierownika robót) otrzyma 0 pkt;  

b)  jeżeli  wykonawca  będzie  dysponować  1  pracownikiem  posiadającym  uprawnienia  bez 

ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno  –  budowlanej  do  kierowania  robotami  –  kierownik 

budowy  (wymagane  minimum  5  letnie  6 

doświadczenie  na  stanowisku  kierownika  budowy 

lub kierownika robót), który wcześniej sprawował nadzór jako kierownik budowy lub kierow-

nik 

robót  przy  realizacji  obiektu/ów  sakralnego/ych  za  każdy  pełny  rok  nadzoru  otrzyma  2 

pkt;  

c)  jeżeli  wykonawca  będzie  dysponować  dodatkowo  1  pracownikiem  posiadającym  upraw-

nienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami – 

ki

erownik  robót (wymagane  minimum  5  letnie doświadczenie na  stanowisku kierownika bu-

dowy  lub 

kierownika  robót),  który  wcześniej  sprawował  nadzór  jako  kierownik  budowy  lub 

kierownik robót przy realizacji obiektu/ów sakralnego/ych za każdy pełny rok nadzoru otrzy-

ma 1 pkt; 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez oferenta: 15 pkt.  

Tożsame wymogi zostały opisane w Sekcji IV.6.5) Informacje dodatkowe Ogłoszenia. 

W złożonej przez TELMAX ofercie wskazano osobę Pana T. S. jako pracownika posiadają-

cego uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania 

robotami 

– kierownik budowy, posiadającym minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku 

kierownika 

budowy  lub  kierownika  robót,  który  wcześniej  sprawował  nadzór  jako  kierownik 

budowy lub kierownik robót przy realizacji obiektu/obiektów sakralnego/ych przez okres 7 lat 

(podać w latach). W wypełnionej tabeli wskazano na następujące doświadczenie Pana T. S. .  

W wykazie wskazano: 

1. Wymiana pokrycia dachowego 

budynku Kościoła paraf. P.w. Św. Piotra i Pawła Konarzyny 

Diecezja Pelplin w okresie 12.04.2005 

– 30.07.2005 - Zaświadczenie  

2.  Modernizacja  i  zmiana funkcji 

użytkowania budynku Kaplicy p.w. NSPJ z częścią miesz-

kalną Chojnice Diecezja Pelplin w okresie 08.06.2006 – 01.03.2011 - Zaświadczenie  

Rewitalizacja budynku Kościoła p.w. Zwiastowania NMP Chojnice Urząd Miasta Chojnice 


w okresie 10.02.2010 

– 30.09.2012 - Zaświadczenie  

4. Modernizacja i przebudowa 

budynku Kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej Lichnowy Parafia 

Lichnowy w okresie 10.01.2013 

– 15.03.2014 – Zaświadczenie 

Analiza ww. części oferty prowadzi do kilku wniosków: 

Rzeczywisty  okres  nadzoru  to  4  lata, 

1  miesiąc  i  13  dni  gdyż  dla  poz.  1-    12.04.2005  – 

3 miesiące i 18 dni  

Dla poz. 2. 08.06.2006 

– 01.03.2011 

Dla poz.  3. 10.02.2010 

– 30.09.2012 - 2 lata, 7 miesięcy i 20 dni  

Dla poz. 4. 10.01.2013 

– 15.03.2014 - 1 rok, 2 miesiące i 5 dni 

Okres doświadczenia przy realizacji obiektów sakralnych wskazany w pkt 2 wykazu na kry-

ter

ium  jest  wprowadzający  w  błąd  zamawiającego.  Jest  to  informacja,  która  miała  istotny 

wpływ  na  decyzję podjętą przez  zamawiającego w  postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze jako nazwę zadania podano „Modernizacja i zmiana 

funkcji 

użytkowania budynku Kaplicy p.w. NSPJ z częścią mieszkalną Chojnice”. Inwestorem 

zaś  miała  być  Diecezja  Pelplińska.  Prace  przy  obiekcie  sakralnym  miały  rzekomo  trwać  w 

okresie od 08.06.2006 - 01.03.2011 r. 

Odwołanie się do obiektu sakralnego związane było z 

kryteriami  oceny  ofert. 

Zamawiający  premiował  wykonawców,  którzy  posiadali  osoby  do-

świadczone w tego rodzaju pracach. Świadczy o tym nie tylko powyższe kryterium, któremu 

przyznano istotną wagę 15 pkt lecz także odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie pro-

cedury przetargowej. 8 

I tak w wyjaśnieniach nr 3 treści specyfikacji z dnia 1 września 2020 r. 

(pismo  nr 

5747/2020)  Zamawiający  opisał  warunki  udziału  w  postępowaniu,  które  nie  były 

związane  z  obiektami  sakralnymi  i  wskazał,  że:  „każdy  wykonawca  jak  wyżej  może  złożyć 

ofertę i Zamawiający nie wymaga by doświadczenie dotyczyło obiektu sakralnego, tj. obiektu 

który jest przedmiotem zamówienia. Jednak z uwagi na czas i prestiż zamawiającego w obli-

gatoryjnym  stawianiu kryteriów,  jako jeden  z trzech  pozacenowych zostało określone kryte-

rium „doświadczenie/kwalifikacje kadry kierowniczej wykonawcy” oczywiście w zakresie zdo-

bycia 

doświadczenia przy realizacji obiektów sakralnych, bo do takich należy przedmiot za-

mówienia.” I dalej podał: „Przy budowie kościoła występują takie specyficzne elementy jak: - 

wykonanie wieży dzwonnicy wraz z dostawą i montażem dzwonów, - montaż stolarki z witra-

żami, - dostawa i montaż krzyża na wieży kościoła, - dostawa i montaż ołtarza, ambonki ka-

miennej, chrzcielnicy, oraz i

nne elementy, które nie występują nawet w najbardziej skompli-

kowanych budowlach. Dlatego też wykonawca, aby otrzymać punkty w tym kryterium winien 

poszukać na czas realizacji kościoła kadry kierowniczej z doświadczeniem w realizacji obiek-

tów sakralnych z korzyścią dla siebie i realizacji tego zamówienia. Postawione kryterium „do-

świadczenie/kwalifikacje  kadry  kierowniczej  wykonawcy”  jest  zgodne  z  art.  91  ust.  2  pkt  5 

ustawy , nie utrudnia uczciwej konkurencji, a w przypadku 

zamawiającego, który nie ma żad-

neg

o doświadczenia, a dla którego budowa kościoła jest pojedynczą inwestycją, postawienie 


takiego 

kryterium jest jak najbardziej pożądane”.  

Podobnie  z

amawiający  wypowiedział  się  odpowiadając  na  kolejne  pytania  do  specyfikacji 

pismem z dnia 4 września 2020 r. (nr 5812/2020). Podał tam, że: „Biorąc pod uwagę powyż-

sze z

amawiający jeszcze raz informuje, że nie utrudnia uczciwej konkurencji w tym postępo-

waniu. Każdy wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia jw., i spełniający postawio-

ne 

warunki udziału w postępowaniu może złożyć ofertę. Przedmiotem zamówienia jest jed-

nak budowa kościoła i określone kryterium doświadczenia kierownika w uzyskaniu dodatko-

wych  punktów  mogą  dotyczyć  tylko  uzyskanego  doświadczenia  przy  realizacji  takiego  za-

mówienia.” A zatem wykonawcy wiedzieli i zamawiający to kategorycznie zamanifestował, że 

mogą otrzymać dodatkowe punkty w tym kryterium jeśli będą dysponować kadrą, która bę-

dzie posiadać realne doświadczenie w realizacji obiektów sakralnych. Po drugie wykazywany 

cały okres doświadczenia przez Pana T. S. nie może obejmować nadzoru nad pracami pro-

wadzonymi przy obiekcie sakralnym.  

D

efinicję inwestycji sakralnej dostarcza Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa 

do  Kościoła Katolickiego  w  Rzeczypospolitej  Polskiej (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1347).  I tak 

zgodnie z art. 41 ust. 2 Inwestycją sakralną jest budowa, rozbudowa, odbudowa kościoła lub 

kaplicy,  a  także  adaptacja  innego  budynku  na  cele  sakralne. W  myśl  zaś  ust.  3 Inwestycją 

kościelną  jest  inwestycja  kościelnej  osoby  prawnej  niewymieniona  w  ust.  2.  Tym  samym 

obiekty mieszkalne są inwestycją kościelną a nie sakralną. Co istotne dla niniejszej sprawy 

powyższa ustawa dostarcza również  definicję tzw.  budynków  towarzyszących obiektom  sa-

kralnym. Zgodnie z art. 60 ust. 2 rozumie 

się przez nie położone w sąsiedztwie obiektów sa-

kralnych: budynki stanowiące mieszkanie proboszcza lub rektora i kancelarię parafialną lub 

kancelarię  rektora  (plebanię),  budynki  stanowiące  mieszkanie  wikariuszy  (wikariatkę),  bu-

dynki 

stanowiące  mieszkanie  pracowników  świeckich  parafii  lub  rektoratu  (organistówkę), 

budynki punktu katechetycznego i budynki domu zakonnego 

związanego z duszpasterstwem 

w tym obiekcie sakralnym albo świadczeniem w nim pomocy. Tym samym niewątpliwie Ka-

plicę uznać można za obiekt sakralny. Natomiast Dom Kapłana Seniora (eksponowany przez 

TELMAX)  jest  po  prostu  budynkiem 

towarzyszącym  obiektowi  sakralnemu  ale  sam  takim 

obiektem  niewątpliwie  nie  jest.  Po  trzecie  bezsprzecznie  Kaplica  pw.  Najświętszego  Serca 

Pana Jezusa w 

Chojnicach jest obiektem sakralnym wpisanym do rejestru zabytków. Powyż-

sze 

nie jest sporne w sprawie. Zatem każde prace budowalne przy takim obiekcie wymagają 

nie  tylko  zgody  konserwatora  zabytków  lecz  również  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę.  Jak 

wynika z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 

r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). w wersji obowiązującej w dniu 1 stycznia 2009 r. pozwole-

nia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 1) remoncie 

istniejących  obiektów  budowlanych  i  urządzeń  budowlanych,  z  wyjątkiem  obiektów  wpisa-

nych  do  rejestru  zabytków.  Stosownie  zaś  do  art.  39  ust.  1  ww.  ustawy  prowadzenie  robót 


budowlanych  przy 

obiekcie  budowlanym  wpisanym  do  rejestru  zabytków  lub  na  obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 

uzyskania  pozwolenia  na  prowadzenie  tych  robót,  wydanego  przez  właściwego  wojewódz-

kiego konserwatora  zabytków. Wreszcie w  myśl  art.  36  ust.  1  pkt  1  Ustawy  z  dnia 23  lipca 

2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

w wersji 10 

obowiązującej w dniu 1 stycznia 2009 r. pozwolenia wojewódzkiego konserwato-

ra zabytków wymaga: 1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-

dowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.  

Zgodnie z otrzymanym pismem od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Gdańsku z dnia 24 listopada 2020 r. (AKO.1331.113.2020) w latach 2006-2011 wydano dwie 

decyzje:  

- ZN-4151/3489/2009 z dnia 29.05.2009 r. i,  

- ZN-4151/3746/2009 z dnia 29.05.2009 r.  

Zakres prac decyzji ZN-4151/3489/2009 to: Remont i renowacja kaplicy w oparciu o program 

prac konserwatorskich.  

Zakres prac decyzji ZN-4151/3746/2009: Przebudowa, remont i adaptacja budynku na Dom 

Opieki dla Duchowieństwa.  

W ocenie odwołującego  widać  zatem  wyraźnie,  że dopiero  po  wydaniu tych decyzji  można 

było uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę i dopiero prowadzić prace przy obiekcie sa-

kralnym  jakim  jest  Kaplica  i  przy  budynku  towarz

szącym  jakim  był  Dom  Opieki  dla  Ducho-

wieństwa  (czy  inaczej  Dom  Kapłana  Seniora).  Tym  samym  co  najmniej  wprowadzające  w 

błąd  jest  oświadczenie  wykonawcy,  że Pan  T.  S.  sprawował  nadzór  jako  kierownik  budowy 

lub kierownik 

robót przy realizacji ww. obiektu sakralnego od 08.06.2006 r. skoro dopiero w 

dniu 

29.05.2009  r.  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków  wydał  zgodę  na  te  prace.  Zresztą 

wykonawca 

TELMAX jest najwyraźniej świadomy tej okoliczności albowiem w swoich wyja-

śnieniach  przyznaje  Domowi  Kapłana  Seniora  status  obiektu  sakralnego  co  jak  wskazano 

wyżej jest błędne i nieuzasadnione. Po czwarte wykonawca TELMAX w wykazie dotyczącym 

kryterium 

doświadczenia  kadry  wskazał  nazwy  zadania  tj.  „Modernizacja  i  zmiana  sposobu 

użytkowania  budynku  Kaplicy  p.w.  NSPJ  z  częścią  mieszkalną  Chojnice  Diecezja  Pelpin” 

(oferta strona -2- pkt. 4) Lp.2 ). Tymczasem jak wynika z pisma od Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Chojnicach z dnia 5 listopada 

2020 r. nie posiada on dokumentów 

związanych z realizacją zadania pn: Modernizacja i zmiana funkcji użytkowania Kaplicy pw. 

NSPJ z częścią mieszkalną Chojnice, w latach 2006 – 2007 r. Ponadto Starosta Chojnicki – 

Wydział Architektury i Budownictwa w piśmie z dnia 17 grudnia 2020 r. przesłał poszczególne 

decyzje związane z inwestycją. Wynika z nich, że w dniu 15.03.2005 r., Starosta wydał decy-

zję pozwolenia na budowę (nr AB.ES.7351/6d/05) dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścię-

cia Św. Jana Chrzciciela, Bazylika Mniejsza w Chojnicach obejmującą: rewitalizację obiektu i 


o

toczenia po „starym” szpitalu miejskim. Następnie w dniu 10.07.2007 r., wydał decyzję (de-

cyzja  AB.7351-

430/07)  na  podstawie,  której  decyzja  została  11  przeniesiona  w  całości  na 

rzecz  Kurii  Diecezji  Pelplińskiej.  Z  treści  udzielonej  odpowiedzi  wynika,  że  przedmiotowa 

decyzja przeniesiona w całości została wydana na określone prace obejmujące budynek „C” 

na  dom  opieki  dla 

duchowieństwa  w  zakresie  tylko  i  wyłącznie:  -  piwnica  wraz  zapleczem 

pomocniczo 

– magazynowym, - parter – funkcje wspomagające tj. jadalnia, gabinet lekarski, 

pralnia, 

świetlica, fryzjer, - piętro – I i II – pokoje pensjonariuszy z łazienkami wraz z instala-

cjami.  

Dlatego też w ocenie odwołującego nie można uznać aby prawdziwe było oświadczenie, że 

w  okresie  od  08.06.2006  do  01.03.2011  kierownik  budowy  Pan  T.  S. 

nabył  doświadczenie 

przy  pracach  związanych  z  obiektem  sakralnym.  Prace  te  najwcześniej  mogły  być  legalnie 

prowadzone  po  wydaniu  decyzji  Pomorskiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 29.05.2009 r. 

Jedynie z ostrożności odwołujący wskazał, że nie można powoływać się na doświadczenie w 

realizacji  robót  prowadzonych  niezgodnie  z  wymogami  prawa  budowalnego.  wykonawca 

TELMAX co prawda 

takich oświadczeń nie składa niemniej jednak potencjalnie taka sytuacja 

dyskwalifikowałaby  kadrę  wykonawcy.  Nie można  byłoby  wtedy  uznać,  że  określona osoba 

nabyła  doświadczenie  wymagane  dla  przyznania  dodatkowych  punktów  w  kryterium  do-

świadczenie kadry. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 z postępowania wyklucza się wykonawcę, 

który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia.  Informacje  o  długości  doświadczenia Pana T.  S. 

dotyczące  prac  przy  obiekcie  sakralnym  ujęte  w  pozycji  nr  2  wykazu  zawartego  w  ofercie 

wprowadziły zamawiającego w błąd. Miało to istotny wpływ na decyzję zamawiającego i wy-

nik postępowania gdyż na skutego tego oświadczenia wykonawca uzyskał maksymalną ilość 

punktów tj. 15. 

W  tym  miejscu 

odwołujący  powołał  wyrok  KIO  z  dnia  06.07.2020  r.,  (KIO  993/20,  LEX  nr 

3043907. Tym bardziej 

zdaniem odwołującego nie powinien być brany pod uwagę dodatkowy 

wykaz 

doświadczenia Pana T. S. . Przytoczone przez wykonawcę TELMAX orzeczenie KIO z 

dnia  20.05.2010  r.,  (KIO/UZP  816/10,  LEX  nr  585129)  nie  znajduje  zastosowania  w  niniej-

szym  postępowaniu  gdyż  dotyczy  możliwości  uzupełnienia  wykazu  nowymi  pracami  ale  na 

potrzeby spełniania warunków udziału w postępowaniu. Tymczasem w analizowanej sprawie 

wykaz w ofercie 

był przedłożony na potrzeby kryteriów oceny ofert. A w takim wypadku do-

konywanie zmian lub uzupełnień jest niedopuszczalne. Przedstawione dotychczas argumen-

ty  powinny 

zdaniem  odwołującego  przemawiać  za  wykluczeniem  wykonawcy  TELMAX  i 

uznaniem  jego  oferty  za  odrzuconą.  Jednakże  z  ostrożności  procesowej  nawet  gdyby  nie 

doszło do takiego rozstrzygnięcia wówczas niezbędne jest dokonanie prawidłowego oblicze-

nia 

doświadczenia  Pana  T.  S.  wskazanego  w  ofercie.  Przyjmując  najbardziej  korzystną  dla 


wykonawcy 

TELMAX interpretację tej sytuacji Pan T. S. w zakresie robót wskazanych w pkt 2 

wykazu zawartego w 

ofercie mógłby się legitymować doświadczeniem od dnia 29.05.2009 r. 

do 01.03.2011 r. tj. 1 rok 9 miesi

ęcy i 2 dni. Uwzględniając jednak, iż doświadczenie w okre-

sie od 10.02.2010 r. do 01.03.2011 

r. (1 rok i 18 dni) pokrywa się z doświadczeniem wykaza-

nym  w  pkt.  3  tabeli  to 

łączny  okres  doświadczenia  na  nadzorze  realizacji  obiektów  sakral-

nych musiałby zostać o ten okres skorygowany. Nie można wszak w tym samym czasie na-

być dwukrotnego doświadczenia (np. w czasie tego samego jednego roku nabyć 2 lata do-

świadczenia prowadząc w tym samym czasie 2 budowy). Daty realizacji zamówienia (od … 

do….) Ilość lat : 

30.07.2005 3 miesiące i 18 dni  

01.03.2011 1 rok 9 miesięcy i 2 dni  

30.09.2012 2 lata, 7 miesięcy i 20 dni  

15.03.2014 1 rok, 2 miesiące i 5 dni  

Dlatego też po uwzględnieniu i odjęciu nachodzących na siebie okresów z pkt. 2 i 3 (w wy-

miarze 1 rok  i  18  dni)  łączne  doświadczenie przy  realizacji  obiektów  sakralnych to 4  lata  9 

miesięcy i 27 dni doświadczenia. Zatem maksymalnie wykonawca TELMAX mógłby uzyskać 

9 pkt w tym kryterium 

a nie 15 (8 pkt za doświadczenie Pana T. S. oraz 1 pkt za doświadcze-

nie  Pana  J.  K.

). A to sprawia, że łączna ocena punktowa wynosiłaby 90,87 pkt tj. mniej niż 

oferta o

dwołującego. Z uwagi na przedstawioną argumentację zdaniem odwołującego wyko-

nawca TELMAX E.R. G. 

Spółka jawna z siedzibą w Człuchowie winien być wykluczony z po-

stępowania a jego oferta powinna zostać uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 

ustawy  . 

Niezależnie  od  tego  gdyby  nawet  nie  doszło  do  wykluczenia  ww.  wykonawcy  to 

p

rawidłowa ocena  oferty  w  szczególności  w  zakresie kryterium  doświadczenia  kadry  winna 

prowadzić  do  przyznania  6  punktów  mniej  w  tym  kryterium.  A  to  powodowałoby,  że  oferta 

TELMAX  nie  byłaby  ofertą  najkorzystniejszą.  Tymczasem  zgodnie  z  treścią  art.  7  ust.  3 

ustawy  :  „Zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami 

ustawy”. Wobec powyższego odwołujący wnosi o nakazanie zamawiającemu unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  jako  niezgodnej  z  przepisami  .  Odwołujący  za-

znaczył,  że  wobec  zaistniałego  stanu  faktycznego  i  prawnego  wykazanego  we  wszystkich 

powyższych  punktach  zamawiający  winien  wybrać  ofertę  odwołującego  jako  najkorzystniej-

szą i  wobec tego wnosi o wybór oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej na  pod-

stawie art. 91 ust. 1 ustawy .  

W dniu 29 

grudnia 2020r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania.  

W dniu 31 grudnia 2020r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił 

swój  udział  wykonawca  Telmax  E.R.  G.  spółka  jawna  z  siedzibą  w  Człuchowie.  Zgłoszenie 

zostało wniesione przez wspólnika posiadającego uprawnienie do samodzielnej reprezentacji 

spółki  zgodnie  z  odpisem  z  KRS.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana  zamawiającemu  i 


odwołującemu w dniu 31 grudnia 2020r.  

Przystępujący wskazał, że posiada interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do 

której przystępuje. Interes ten polega na tym, że Zamawiający wybrał ofertę przystępującego 

jako 

najkorzystniejszą,  co  doprowadzi  do  udzielenia  zamówienia  przystępującemu.  Jednak 

na  skutek  wniesienia  przez  o

dwołującego  odwołania,  wybór  oferty  przystępującego  został 

podważony, co w konsekwencji może uniemożliwić przystępującemu uzyskanie zamówienia 

tym postępowaniu, a tym samym zawarcie umowy. Wniósł o oddalenie odwołania w cało-

ści.  

W dniu 21 stycznia 2021r. przystępujący złożył pismo procesowe, w którym podtrzymał do-

tychczasowy wniosek o oddalenie odwołania i podniósł: 

Przystępujący  kwestionuje  w  całości  zarzuty  i  twierdzenia  Odwołującego,  albowiem  czyn-

ność  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Telmax  była  prawidłowa,  a  po-

twierdzają to następujące argumenty: 

Zamawiający  zawarł  w  rozdziale  XI  pkt  4  SIWZ opis  sposobu  oceny  ofert  w  kryterium  „do-

świadczenie/kwalifikacje kadry kierowniczej Wykonawcy". Zgodnie z lit. b) ww. punktu SIWZ 

— wykonawca otrzyma 2 pkt za każdy pełny rok nadzoru jako kierownik budowy lub kierow-

nik robót przy realizacji obiektów sakralnych pełnionego przez osobę posiadająca uprawnie-

nia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Przystępujący wskazał w swojej ofercie w pkt 4 ppkt 2 Zadanie „Modernizacja j zmiana funk-

cji użytkowania budynku Kaplicy p.w. NSPJ z częścią mieszkalną Chojnice", w ramach któ-

rego Pan T. S. 

pełnił funkcję kierownika budowy w okresie od 08.06.2006-01.03.2011 

W  dniu  0

2.11.2020r.  Zamawiający  wezwał  przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  poprzez 

wskazanie  okresu  wykonywania  usługi  nadzoru  jako  kierownik  budowy  przez  Pana T.  S.  w 

ramach remontu kaplicy, bądź wskazanie czy Dom Kapłana Seniora jest budynkiem sakral-

nym. 

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Telmax wyjaśnił, że wg definicji GUS obiekt sakralny 

to  obiekt  architektoniczny  służący  kultowi  religijnemu;  pojęcie  obiektu  sakralnego  jest  nad-

rzędne  wobec  świątyni,  kaplicy  itp.  Jednocześnie  Wykonawca  zaznaczył,  że  kaplica  p.w. 

NSPJ  i  Dom  Kapłana  Seniora  znajdują się  w  jednym  budynku  i  stanowią  integralną  całość 

funkcjonalno-

użytkową.  W  myśl  przytoczonej  definicji  obie  stanowią  obiekt  sakralny.  W 

związku  z  tym,  obiekt  ten  jest  w  całości  jednym  obiektem  sakralnym  gdyż  jego  celem  jest 

zapewnienie  członkom  związku  wyznaniowego  możliwości  zaspokojenia  ich  potrzeb  religij-

nych, tzn. kapłanom niepełniącym już aktywnej posługi sakramentalnej zapewnia miejsce do 

mieszkania i modlitwy. Po

dobnymi budynkami są klasztory, czyli budynki lub zespoły budyn-


ków, w których mieszkają wspólnoty religijne zakonników albo zakonnic, a które zalicza się 

do obiektów sakralnych. 

W  dniu  09.11.2020r.  z

amawiający  wezwał  Telmax  do  złożenia  dodatkowych  wyjaśnień  po-

przez  jednoznaczne  wskazanie  w  jakim  okresie  były  prowadzone  roboty  przy  Kaplicy  p.w. 

NSPJ w Chojnicach Diecezja Pelplin, gdzie nadzór jako kierownik robót sprawował Pan T. S.  

W odpowiedzi na powyższe Telmax wskazał w pierwszej kolejności, że nie ma definicji legal-

nej obiektów sakralnych, a nadto SIWZ także nie precyzuje rozumienia takiego pojęcia. 

Telmax  wyjaśnił  także,  iż  w  ramach  działalności  sakralnej  kościołów  i  związków  wyznanio-

wych  mieści  się  nie  tylko  działalność  stricte  sakralna  (odprawianie  nabożeństw),  lecz  m.in. 

działalność  opiekuńcza  związana  z  zapewnieniem  kapłanom,  którzy  nie  pełnią  już  posługi 

duszpasterskiej,  a  w  tym  przypadku  także  personelowi  prowadzącemu  dom  (siostry  zakon-

ne), miejsca zamieszania, odpoczynku i modlitwy. Ty

m samym bez cienia wątpliwości należy 

wskazać, że Kaplica p.w. NSPJ i Dom Kapłana Seniora mieszczą się w szeroko rozumianej 

działalności  sakralnej  kościoła.  Inaczej  byłoby,  gdyby  Dom  Kapłana  był  wynajęty  prywatnej 

instytucji w celu prowadzenia świeckiego domu np. mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego 

itp. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca, tak więc nie ma jakichkolwiek podstaw by kwestio-

nować posiadane doświadczenie kierownika budowy przez Pana T. S. zdobyte przy realizacji 

budynków sakralnych. 

Ponadto Telmax wyjaśnił, że zamawiający niezasadnie żąda od wykonawcy wykazania cza-

sokresu  prac  jedynie  przy  realizacji  Kaplicy  p.w.  NSPJ,  skoro  winien  uznać  doświadczenie 

kierownika budowy nabyte podczas pracy przy budowie wskazanego przez w

ykonawcę Do-

mu Kapłana wraz z istniejącą Kaplicą, które stanowią jeden obiekt sakralny. 

Na potwierdzenie powyższych wyjaśnień Telmax przedłożył zaświadczenie wykonawcy robót 

(Wysoccy Sp. jawna ul. Zakładowa 4, 89-606 Chojnice) dotyczących przebudowy budynku z 

komple

ksu  byłego szpitala  na  dom  opieki  dla  duchowieństwa  z  istniejącą  Kaplicą  p.w.  Naj-

świętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Chojnicach,  realizowanych  w  okresie  23.11.2005. 

01.03.2011r., potwierdzające, że Pan T. S. pełnił funkcję kierownika budowy od 08.06.2006 r. 

do 01.03.2011 r. Ponadto Wykonawca przedłożył oświadczenie kierownika budowy Pana T. 

S.

, z którego wynika okres pełnienia przez niego funkcji oraz zakres robot na ww. zadaniu. 

Wniósł o przeprowadzenie dowodów z dokumentów:: 

zaświadczenie W. Sp. j. z dnia 04.09.2020r. 

oświadczenie Pana T. S. z dnia 10.12.2020 r. 

Zaznaczył, iż roboty budowlane obejmujące przebudowę budynku z kompleksu byłego szpi-

tala na działkach 1384/8, 1384/38 i 1384/39 (budynek C') na dom opieki dla duchowieństwa 

z  istniejącą  kaplicą  prowadzone  były  w  oparciu  o  decyzję  pozwolenia  na  budowę  Starosty 

Chojnickiego  nr  AB.ES.7351/6d/05  z  dnia  15.03.2005  r  dla  Parafii  Rzymsko-katolickiej  p.w. 

Ścięcia Św. Jana Chrzciciela, która została przeniesiona decyzją nr AB. 7351-430/07 z dnia 


10.07.2007r na Kurię Diecezjalną w Pelplinie. 

Jako d

owód powołał: 

1) decyzję nr AB.ES.7351/6d/05 z dnia 15.03.2005r.  

2) de

cyzję nr AB.7351-430/07 z dnia 10.07.2007r. 

Dla  robót  budowlanych  w  powyższym  zakresie  został  wydany  w  dniu  24.11.2005  r.  przez 

Starostę Chojnickiego Dziennik Budowy, w którym został wpisany wykonawca robót, tj. kon-

sorcjum firm: FB DACH-BUD R. M. i W. W. W., M. W. 

Sp. j. oraz kierownicy robót: S. M. i T. 

S. . 

Jako d

owód wskazał kopię 1 i 2 strony Dziennika Budowy z 24.11.2005 r. 

Pan  T.  S. 

pełnił funkcję Kierownika Budowy na  zadaniu Przebudowa budynku z kompleksu 

byłego  szpitala  na  dom  opieki  dla  duchowieństwa  z  istniejącą  Kaplicą  p.  w.  Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Chojnicach, k

tórego wykonawcą byt Dach-Bud R. M. i W. W. W., M. W. 

Sp.  j.  Prace  w  powyższym  zakresie  były  wykonywane  w  okresie  od  23.11.2005  r.  do 

01.03.2011 r. 

Natomiast  odnosząc  się  do  argumentacji  odwołującego  jakoby  pismo  Pomorskiego  Woje-

wódzkiego  Konserwatora  Zabytków  z  dnia  24.11.2020r.  miało  potwierdzać,  że  prace  przy 

Kaplicy nie mogły być prowadzone wcześniej niż od 25.09.2009r., tj. od dnia wydania przez 

PWKZ  decyzji  ZN4115/3489/2009  z  29.05

.2009r.,  stwierdził,  iż  jest  ona  całkowicie  biedna, 

nie polega na prawdzie. 

Przystępujący zaznaczył, iż w dniu 18.01.2005 r. Miejski Konserwator Zabytków wydał z up. 

Burmistrza  Miasta  Chojnice  decyzję  zatwierdzającą  projekt  budowlany  obejmujący  m.in. 

pr

zebudowę obiektów poszpitalnych wraz z wykonaniem elewacji wykonany przez Pracownię 

Architektoniczną „ARUS” Sp. z o.o. 

Dowód: decyzja MKZ z up. Burmistrza Miasta Chojnice znak: BI 4045-3/05 z 18.01.2005r  

Powyższy Projekt budowlany obejmował m.in. wykonanie prac w budynku „C”, w którym jest 

zlokalizowana Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Prace budowlane dotyczące przebudowy budynku „C”' na dom opieki dla duchowieństwa z 

istniejącą kaplicą były wykonywane w terminie od 23.11.2005 r. do 01.03.2011r., co potwier-

dza  Architekt  Miejski  przy  Urzędzie  Miasta  Chojnice  oraz  Konserwator  Zabytków  Miasta 

Chojnice. 

Jako dowód powołał: 

1) pismo Architekta Miejskiego przy UM Chojnice z dnia 19.01.2021r. 

2) p

ismo Konserwatora Zabytków Miasta Chojnice z dnia 19.01.2021r. 

Jak zatem wynika z powyższego odwołujący w ramach przywołanej przez siebie argumenta-

cji dążył do tego by wykazać, iż odpowiedź Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków  informująca,  że  w  latach  2006-2011  wydane  zostały  dwie  decyzje,  tj.:  ZN-

4151/3489/2009  z  29.05.2009r.  i  ZN-

4151/3746/2009  z  29.05.2009r.,  potwierdza,  że  dla 


przedmiotowej  inwestycji  nie  wydano  żadnych innych decyzji  przez  konserwatora zabytków 

(przystępujący  zwrócił  uwagę,  na  celowe  wskazanie  w  zapytaniu  do  Pomorskiego  Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków daty początkowej 2006 r.) 

Tymczasem,  jak  w

ykazał  przystępujący  wyżej,  projekt  budowlanv  został  pozytywnie  uzgod-

niony 

decyzją z dnia 18 stycznia 2005 r. przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Chojni-

cach na podstawie odpowiednich prz

episów kodeksu postępowania administracyjnego, Pra-

wa budowlanego i Ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz na mocy poro-

zumienia zawartego w dniu 10.12.2003 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta 

Chojnice. 

Natomiast w 2009 roku, przywo

ływanym przez odwołującego. Starosta Chojnicki wydał decy-

zję nr AB. 7351-562 09 z dnia 19.10.2009r.) zmieniającą decyzje o pozwoleniu na budowę nr 

AB.EX.7351 6d 05 z 15.03.2005 r. wydaną dla Gminy Miejskiej Chojnice obejmującej rewita-

lizację obiektów i otoczenia po „starym” szpitalu miejskim w Chojnicach, w zakresie obejmu-

jącym  przebudowę  budynku  z  kompleksu  byłego  szpitala  na  działkach  1384/8,  1384/38  i 

— nazwanego budynkiem „C” na dom opieki dla duchowieństwa (z istniejącą kapli-

cą). 

W treści decyzji podano, że projektowane zmiany dotyczą rozwiązań w zakresie architektury, 

konstrukcji i instalacji wewnętrznych, a przedmiotem zmian będzie: zmiana układu i przezna-

czenia  części  pomieszczeń  w  piwnicy,  zmiana  układu  i  przeznaczenia  części  pomieszczeń 

na 

parterze,  na  I  piętrze  przebudowa  pomieszczeń  zlokalizowanych  wzdłuż  kaplicy  (wcze-

śniej wyłączonych z opracowania), w wyniku czego powstaną 2 apartamenty mieszkalne, na 

poddaszu (Il piętrze): zmiana lokalizacji pomieszczeń sanitarnych w pomieszczeniach miesz-

kalnych i zmiana lokalizacji klapy dymowej i wyłazu dachowego, na poddaszu nieużytkowym 

likwidacja pomieszczeń mieszkalnych i obudowa przestrzeni oddymiającej klatkę schodową, 

oraz związana z powyższym przebudowa wewnętrznych instalacji, a także zaprojektowanie 

windy osobowej dostępnej dla osób niepełnosprawnych oraz dodatkowego hydrantu. 

Jako dowód powołał decyzję Starosty Chojnickiego nr AB. 7351-562/09 z dnia 19.10.2009r 

Niezależnie od powyższego przystępujący wskazał również, że jednoznacznym potwierdze-

niem  zakończenia  prac  jest  wpis  Kierownika  Budowy  w  Dzienniku  Budowy,  stanowiącym 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych (zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budow-

lane).  Zatem jak  wynika  z  wpisu  z  dnia  01.03.2011  r.  dokonanego  przez  Pana  T.  S.,  w  tym 

dniu  zakończono  realizację  robót  budowlanych  realizowanych  na  podstawie  decyzji  nr 

AB.ES.7351/6d/05 

Dowód: kopia strony 13 Dziennika Budowy nr AB.ES.7341/6d/05 

Mając na uwadze powyższe dla przystępującego nie ulega wątpliwości, iż roboty budowlane 

związane z przebudową budynku „C"' na dom opieki dla duchowieństwa z istniejącą kaplicą 

były wykonywane w okresie 2005-2011 r. Natomiast jak wynika z oświadczenia wykonawcy 


robót budowlanych (W. Sp. j.), oświadczenia Kierownika Budowy, a przede wszystkim wpisu 

Kierownika Budowy do Dziennika budowy, Pan T. S. 

pełnił tę funkcję od 08.06.2006r. do dnia 

zakończenia robót, tj. 01.03.2011r. 

Roboty budowlane związane z przebudową budynku „C” na dom opieki dla duchowieństwa z 

istniejącą kaplicą obejmowały cały zakres od początku ich realizacji do końca. Zaś twierdze-

nie  o

dwołującego,  iż  nie  jest  możliwe,  aby  remont  i  renowacja  kaplicy  była  realizowana 

wcześniej niż od wydania decyzji PWKZ na ZN-4151/3489/2009 z 29.05.2009r. jest bezpod-

stawne. Pr

zywołana przez odwołującego decyzja, jak sam zaznacza wydana została w opar-

ciu o program prac konserwatorskich. 

Natomiast jak wykazano powyżej przedmiotowe roboty budowlane byty realizowane w opar-

ciu o projekt budowlany, który został zatwierdzony przez Miejskiego Konserwatora Zabytków 

w dniu 18.01.2009. 

Roboty  budowlane  dotyczące  przebudowy  budynku  z  kompleksu  byłego  szpitala  na  dom 

opieki dla duchowieństwa z istniejącą Kaplicą były realizowane w jednym obiekcie. tj. w bu-

dynku C” usytuowanym w ramach kompleksu byłego szpitala w Chojnicach. 

Zatem teza o

dwołującego, iż prace przy Kaplicy należ traktować oddzielenie od pozostałych 

prac w ramach przebudowy budynku jest całkowicie błędna. 

Budynek „C” w ramach kompleksu budynków starego szpitala miejskiego w Chojnicach za-

wiera w sobie zarówno Kaplice, lak i Dom Kapłana Seniora dla Duchowieństwa. Funkcje te 

mieszcz

ą się w tej samej bryle budynku, małą wspólną elewację, dach. ocieplenie fundamen-

tów,  stolarkę.  Jak  wynika  z  Opinii  technicznej  architektonicznej  nr  5/2021  -  poszczególne 

pomieszczenia  obiektu  wzajemnie  przenika  si

ę i  uzupełnia  tj.  oprócz  skorelowanych funkcji 

połączone są również wspólnymi instalacjami umożliwiającymi użytkowanie budynku sakral-

nego  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem.  Na  skutek  wykonanej  przebudowy  (rewitalizacji)  w 

obiekcie funkcjonuje Kaplica oraz Dom Kapłana Seniora. 

Dowód: Opinia techniczna architektoniczna nr 5/2021 wydana przez Rzeczoznawcę ds. bu-

dowlanych 

Nie zgodzi

ł się ze stanowiskiem odwołującego, który dąży do wykazania za wszelką cenę, iż 

możliwe jest rozgraniczenie okresów prac związanych z Kaplicą i z Domem Kapłana Senio-

ra. Takie wnioskowanie jest całkowicie błędne i wysnute jedynie na potrzebę potwierdzenia 

zarzutów odwołania. 

Zaznaczenia  wymaga  przy  tym,  że  roboty  budowlane  dotyczące  przebudowy  budynku  z 

kompleksu  byłego  szpitala  na  Dom  Kapłana  Seniora  z  istniejącą  Kaplicą  rozpoczęły  się 

23.11.2005 r., a Kierownik Budowy Pan T. S. 

rozpoczął pełnienie funkcji od dnia 08.06.2006 

r. (wpis  w  Dzienniku  Budowy).  Zatem  od  tego  c

zasu Kierownik Budowy  był odpowiedzialny 

za teren budowy. Jak wynika bowiem z art. 22 pkt 1) ustawy Prawo budowlane przejęcie od 

inwestora  i  odpowiednie  zabezpieczenie  terenu  budowy  jest  jednym  z  podstawowych  obo-


wiązków  kierownika  budowy.  Zakończenie  tych  prac  nastąpiło  zaś  01.03.2011  r.  (wpis  Kie-

rownika Budowy o zakończeniu robót). 

W świetle  powyższego twierdzenie  odwołującego,  iż  Pan T.  S.  nie pełnił funkcji  Kierownika 

Budowy przy obiekcie sakralnym jakim jest Kaplica, zlokalizowana w budynku „C”, nie może 

się ostać. W przeciwnym razie należałoby przyjąć, iż Kierownik Budowy, pomimo wyraźnego 

brzmienia  przepisu  art.  22  pkt  1  ustawy  Prawo  budowlane,  na  podstawie  nieznanych  przy-

stępującemu  regulacji  prawnych,  miałby  ograniczoną  odpowiedzialność  w  ramach  terenu 

budowy tylko do poszczeg

ólnych pomieszczeń budynku C'.  

Niezależnie od powyższego przystępujący w celu potwierdzenia swojego stanowiska zwrócił 

się także do przedstawiciela Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej i w odpowiedzi uzyskał informacje, 

które potwierdzają m.in., że Kaplica p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Dom Kapłana 

Seniora w Chojnicach poddane zostały rewitalizacji (przebudowie) na podstawie decyzji Sta-

rosty  Chojnickiego  pozwolenia  na  budowę  nr  AB.ES.7351/6d/05  z  dnia  15.03.2005r.,  prze-

niesionej następnie na Kurię Diecezjalną w Pelplinie. Powyższe prace, jak wynika z pisma, 

zostały  zakończone  w  dniu  01.03.2011r.  Przy  czym,  wyjaśniono  w  piśmie  także,  iż  Kaplica 

NSPJ  i  Dom  Kapłana  Seniora  w  Chojnicach  stanowią  jeden  kompleks.  Poszczególne  po-

mieszczenia obiektu wzajemnie się przenikają i uzupełniają, tj. oprócz skorelowanych funkcji 

połączone są również wspólnymi instalacjami umożliwiającymi użytkowanie budynku sakral-

nego zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

Dowód pismo nr N.2021/E/11 Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej z dnia 19.01.2021r. 

W ocenie p

rzystępującego opisane wyżej okoliczności jednoznacznie potwierdzają, iż Pan T. 

S. 

pełnił  funkcję  Kierownika  Budowy  w  okresie  podanym  w  ofercie  Telmax,  a  funkcja  ta 

obejmowała cały zakres prac związanych z Przebudową budynku z kompleksu byłego szpita-

la  na  dom  opieki  dla  duchowieństwa  z  istniejącą  Kaplicą  na  podstawie  decyzji  nr 

AB.ES.7351/6d/05 z dnia 15.03.2005r Starosty Chojnickiego o pozwoleniu na budowę (prze-

niesionej decyzją ABS. 7351/200/05 na Kurię Diecezjalną w Pelplinie). 

Zamawiający oświadczył, że uwzględnia odwołanie w całości.  

Przystępujący zgłosił sprzeciw.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz, wyjaśnień treści siwz z dnia 1 i 

4 września 2020r. oferty przystępującego, informacji o wyniku postępowania, korespondencji 

prowadzonej  pomiędzy  zamawiającym  i  odwołującym  i  zamawiającym  i  przystępującym  w 

toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  dowodów  złożonych  przez  odwołującego  i 

przystępującego w toku postępowania odwoławczego.  

Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje: 


W SIWZ zamawiający wskazał: 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa 

kościoła garnizonowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka istniejące-

go budynku nr 36 pełniącego funkcję kaplicy (PKOB 1274). W ramach zadania inwe-

stycyjnego przewidziano zagospodarowanie terenu 

przyległego do zaprojektowanego 

kościoła  obejmujące:  rozbiórkę,  budowę,  przebudowę  zewnętrznych  instalacji  pod-

ziemnych  oraz  przyłączy:  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej  wraz  ze 

zbiornikiem  retencyjnym  i  przepompownią,  wodociągowej,  gazowej,  cieplnej,  elek-

troenergetycznej, kanalizacji kablowej, telekomunikacyjnych linii kablowych, 

rozbiórkę 

istniejących i budowę nowych nawierzchni utwardzonych oraz parkingu, budowę płyty 

fundamentowej  wraz  z  posadowieniem  jednostki  zewnętrznej  klimatyzacji  wraz  z 

ogrodzeniem  lamelowym,  wykonanie  opasek  przyściennych,  częściową  rozbiórkę 

oraz bud

owę nowych odcinków ogrodzenia, budowę obiektów małej architektury, wy-

cinkę drzew  oraz  rekultywację terenów  zielonych  na  terenie zamkniętym kompleksu 

wojskowego  na 

działce 2/26  obręb  0028  Koszalin,  powiat  koszaliński,  województwo 

zachodniopomorskie  stanowi

ącej teren  zamknięty  MON.  Zadanie inwestycyjne  obej-

muje  również  budowę  przyłącza  kanalizacji  deszczowej  do  istniejącej  studni  zlokali-

zowanej  w  ul.  Zwycięstwa  oraz  przebudowę  zjazdu  z  drogi  wojewódzkiej  nr  26  (ul. 

Zwycięstwa)  zlokalizowanych  na  działkach  nr  408  i  1  obręb  0028  Koszalin,  powiat 

koszaliński, województwo zachodniopomorskie.  

Powyższy zakres realizowany będzie w oparciu o dokumentację projektową na pod-

stawie której przewiduje się dokonanie zgłoszenia organowi administracji architekto-

niczno-budowl

anej  robót  nie  wymagających  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę.  Wy-

konawca będzie realizował roboty budowlane w oparciu o  

Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 30/O/2019 z dnia 25.09.2019 r.,  

Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 5/O/2020 z dnia 04.05.2020 r. oraz  

Z

aświadczenia  Zachodniopomorskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Szczecinie  z  dnia 

06.02.2020  r.,  stwierdzającego  brak  podstaw  do  wniesienia  sprzeciwu  w  sprawie 

zgłoszenia robót budowlanych,  

Decyzję z dnia 03.12.2019 r. Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie zezwalającą na 

usunięcie drzew – 36 szt.  

XI. Opis kryteriów, ich znaczenie i sposób oceny ofert  

1) Kryterium: cena znaczenie: 60 %  

2) Kryterium: przedłużenie okresu gwarancji jakości znaczenie: 10 %  

3) Kryterium: wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umo-

wy  oraz  za opóźnienie  w  usunięciu wad  i  usterek  stwierdzonych przy  odbiorze koń-


cowym i ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji znaczenie: 15 %  

4)  Kryterium:  doświadczenie/kwalifikacje  kadry  kierowniczej  Wykonawcy  znaczenie: 

4)  L

iczba  punktów  za  kryterium  „doświadczenie/kwalifikacje  kadry  kierowniczej  Wy-

konawcy” (waga kryterium 15):  

Pd  - 

Liczba punktów przyznana przez Zamawiającego za kryterium „doświadczenie/ 

kwalifikacje  kadry  kierowniczej  wykonawcy”  zostanie  określona  wg  następującej 

punktacji:  

a) jeżeli Wykonawca będzie dysponować 1 pracownikiem posiadającym uprawnienia 

bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami – 

kierownik 

budowy  (wymagane  minimum  5  letnie  doświadczenie  na  stanowisku  kie-

rownika budowy lub 

kierownika robót) otrzyma 0 pkt;  

b) jeżeli Wykonawca będzie dysponować 1 pracownikiem posiadającym uprawnienia 

bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami – 

kierownik  budowy  (wymagane  minimum  5  letnie 

doświadczenie  na  stanowisku  kie-

rownika  budowy  lub 

kierownika  robót),  który  wcześniej  sprawował  nadzór  jako  kie-

rownik budowy lub kierownik 

robót przy realizacji obiektu/ów sakralnego/ych za każdy 

pełny rok nadzoru otrzyma 2 pkt;  

c)  jeżeli  Wykonawca  będzie  dysponować  dodatkowo  1  pracownikiem  posiadającym 

uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowa-

nia  robotami 

– kierownik  robót (wymagane minimum  5 letnie doświadczenie na  sta-

nowisku 

kierownika budowy lub kierownika robót), który wcześniej sprawował nadzór 

jako 

kierownik  budowy  lub kierownik  robót  przy  realizacji  obiektu/ów  sakralnego/ych 

za każdy pełny rok nadzoru otrzyma 1 pkt; Maksymalna ilość punktów możliwych do 

uzyskania przez oferenta: 15 pkt.  

Potwierdzeniem sprawowani

a nadzoru, o którym mowa w lit. b) i c) może być każdy 

dokument, 

potwierdzenie,  poświadczenie  itp.  podpisany  przez  osoby  uprawnione 

Wykonawcy,  na  rzecz 

których  osoba  wykazana  w  kryterium  „doświadcze-

nie/kwalifikacje kadry kierowniczej 

Wykonawcy” realizowała roboty budowlane obiek-

tu/obiektów sakralnego jako kierownik budowy/kierownik robót budowlanych z poda-

niem nazwy zadania i terminów realizacji. Brak wiarygodnego dokumentu potwierdza-

jącego będzie skutkował niezaliczeniem punktów w tym kryterium.  

W wyjaśnieniach z dnia 1 września 2020r. na pytanie o treści : Proszę o wyjaśnienie: 

dlaczego Zamawiający stoi na stanowisku, że wyżej oceniona winna być oferta Wy-

konawcy,  który  dysponuje  kierownikiem  budowy,  który  wcześniej  sprawował  nadzór 

przy realizacji budy

nku służącego kultowi religijnemu?  

dlaczego Zamawiający przyjmuje, że zamówienie lepiej wykona Wykonawca dyspo-


nujący kierownikiem budowy/robót który zrealizował dowolny obiekt sakralny, niż Wy-

konawca dysponujący kierownikiem budowy/robót który zrealizował większe i bardziej 

skomplikowane inwestycje od inwestycji objętej przedmiotem zamówienia?  

Dlaczego  w  ocenie  Zamawiającego  fakt  realizacji  dowolnego  obiektu  sakralnego 

powinien być oceniany wyżej od obiektów o innym przeznaczeniu?  

- Czym w ocenie Zam

awiającego różni się realizacja obiektu sakralnego od obiektu o 

innym przeznaczeniu ?  

Tak skonstruowane kryterium trudnią uczciwą konkurencję i dyskryminuje Wykonaw-

ców  którzy  realizowali  większe i  bardziej skomplikowane inwestycje,  niesłużące  jed-

nak kultowi religijnemu. I :   

na które zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:  

W postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kościoła 

garnizonowego wraz z rozbiórką kaplicy budynku nr 36 w Koszalinie warunkiem do-

puszczającym  Wykonawców  do  udziału  w  postępowaniu  jest  wykazanie  posiadania 

przez  Wykonawcę  zdolności  technicznych  lub  zawodowych  zapewniające  należyte 

wykonanie zamówienia, tj. wykazanie, że Wykonawca: w zakresie robót budowlanych 

—  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał co najmniej dwie ro-

boty budowlane, których przedmiotem była budowa budynków użyteczności publicz-

nej w zakresie wielobranżowym, tj. wykonanie robót konstrukcyjno budowlanych, in-

stalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych wraz z montażem systemów sy-

gnalizacji  pożarowej,  instalacji  audiowizualnej,  teleinformatycznej  sieci  strukturalnej, 

instalacji RTV, instalacji wyświetlania, telewizyjnego systemu nadzoru, kanalizacji ka-

blowej, o minimalnej łącznej wartości 6 mln zł brutto; dysponuje osobami posiadają-

cymi wymagane kwalifikacje i uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, tj. posiada:  

a) 

pracowników  do kierowania robotami  bu-

dowlanymi:  

• minimum I pracownika posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 

specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  do  kierowania  robotami  —  kierownik  bu-

dowy (wymagane minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika bu-

dowy lub kierownika robót);  

•  minimum  1 pracownika posiadającego uprawnienia budowlane bez  ograniczeń 

w  specjalności  telekomunikacyjnej,  teletechnicznej  lub  równoważne  — kierownik 

robót (wymagane minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika ro-

bót); • minimum 1 pracownika posiadającego uprawnienia budowlane bez ograni-

czeń 'w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz-


nych  i  elektroenergetycznych 

—  kierownik  robót  (wymagane  minimum  3  letnie 

doświadczenie na stanowisku kierownika robót).  

• minimum I pracownika posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentyla-

cyjnych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  —  kierownik  robót  (wymagane  mini-

mum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót).  

•  minimum  1  pracownika  posiadającego  uprawnienia  budowlane  w  specjalności 

drogowej 

— kierownik robót (wymagane minimum 3 letnie doświadczenie na sta-

nowisku      kierownika  robót);  b)  pracowników  przewidzianych  do  prac  geodezyj-

nych: 

• minimum  1  osobę  posiadającą  uprawnienia  geodezyjne  w  zakresie geo-

dezyjnych  pomiarów sytuacyjno- wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryza-

cyjnych;  

b) 

pracowników przewidzianych do realizacji 

prac:   

•  minimum  2  instalatorów,  posiadających  uprawnienia  w  zakresie  instalowania 

systemów alarmowych;    

czyli  każdy Wykonawca, który  wykazał  się doświadczeniem  jak  wyżej  może zło-

żyć ofertę i Zamawiający nie wymaga by doświadczenie dotyczyło obiektu sakral-

nego,  tj.  obiektu  który  jest  przedmiotem  zamówienia.  Jednak  z  uwagi  na  czas  i 

prestiż Zamawiającego w obligatoryjnym stawianiu kryteriów, jako jeden z trzech 

pozacenowych zostało określone kryterium  doświadczenie/kwalifikacje kadry kie-

rowniczej Wykonawcy” oczywiście w zakresie zdobycia doświadczenia przy reali-

zacji obiektów sakralnych, bo do takich należy przedmiot zamówienia.   

Przy budowie kościoła występują takie specyficzne elementy jak:  

wykonanie wieży dzwonnicy wraz z dostawą i montażem dzwonów,  

montaż stolarki z witrażami,  

• dostawa i montaż krzyża na wieży kościoła,  

• dostawa i montaż ołtarza, ambonki kamiennej, chrzcielnicy, 2 z   

oraz  inne  elementy,  które  nie  występują  nawet  w  najbardziej  skomplikowanych 

budowlach.  

Dlatego też Wykonawca, aby otrzymać punkty w tym kryterium winien poszukać 

na  c

zas  realizacji  kościoła  kadry  kierowniczej  z  doświadczeniem  w  realizacji 

obiektów  skarlanych  z  korzyścią  dla  siebie  i  realizacji  tego  zamówienia.  Posta-

w

ione kryterium „doświadczenie/kwalifikacje kadry kierowniczej Wykonawcy” jest 

zgodne  z  art.  91  ust.  2 pkt  5  ustawy  pzp,  nie  utrudnia  uczciwej  konkurencji,  a  w 

przypadku  Zamawiającego,  który  nie  ma  żadnego  doświadczenia,  a  dla  którego 

budowa  kościoła  jest  pojedynczą  inwestycją,  postawienie  takiego  kryterium  jest 


jak najbardziej pożądane.  

W wyjaśnieniach z dnia 4 września 2020r. na pytanie o treści : 

Odnosząc się do wyjaśnień Zamawiającego z dnia 1 września 2020 r. zwracam 

się z  wnioskiem o zmianę SIWZ, ponieważ sformułowane przez Zamawiającego 

kryteria oceny ofert w sposób sztuczny ograniczają uczciwą konkurencję przez co 

są sprzeczne z ustawą — Prawo Zamówień Publicznych. Obowiązkiem Zamawia-

jącego  jest  kierowanie  się  zasadami  niedyskryminacji,  równego  traktowania, 

przejrzystości, wzajemnego uznawania i proporcjonalności oraz zakazem sztucz-

nego  zawężania  konkurencji,  tj.  organizacji  zamówienia  z  zamiarem  nieuzasad-

nionego działania na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców (art. 18 ust. 

1 akapit 2 dyrektywy 2014/24/UE). 

Zgodnie z art. 7 ust. I ustawy PZP, zamawiają-

cy  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  spo-

sób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równe  traktowanie  wy-

konawców. Z zasady tej wynika, że Zamawiający nie może ograniczyć konkuren-

cji  określając nadmierne  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  zatem  wszyscy  po-

t

encjalni wykonawcy zdolni do  zamówienia powinni mieć możliwość ubiegania się 

o dane zamówienie. Zgodnie z art. 22 ust. la ustawy PZP: „Zamawiający określa 

warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymagane  od  wykonawców  środki  dowo-

dowe  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający 

ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  w  szczegól-

ności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności”. Zgodnie z art. 22 ust. I pkt 

2 i 3 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają  warunki  dotyczące  wiedzy  i  doświadczenia  oraz  dysponowania  odpo-

wiednim potencjałem i osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia. Celem wa-

runków ustalonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest zweryfikowanie 

zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia.  Wobec  powyższe-

go, warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert muszą pozostawać 

w związku z przedmiotem zamówienia. Zapisy SIWZ nie mogą naruszać uczciwej 

konkurencji  i  umożliwiać  wszystkim  Wykonawcom  zdolnym  do  realizacji  zamó-

wienia udział w postępowaniu na równych warunkach. W realiach niniejszej spra-

wy,  sformułowane  przez  Zamawiającego  kryterium  „doświadczenie/  kwalifikacje 

kadry kierowniczej Wykonawcy” naruszają art. 22 ust. I pkt 2 i 3 w zw. z ust. 4  i 

ust. 5 oraz w zw. z art. 7 ust. I ustawy PZP, poprzez określenie kryteriów oceny 

ofert w sposób naruszający uczciwą konkurencję, a także w sposób nieproporcjo-

nalny do przedmiotu zamówienia i nadmierny dla zweryfikowania zdolności wyko-

nawcy  do  należytego  wykonania  przedmiotowego  zamówienia.  Jednym  celem 

kryteriów  warunkujących  przyznanie  punktów  od  doświadczenia  przy  realizacji 


dowolnych obiektów „sakralnych” jest ograniczenie uczciwej konkurencji.  

na które udzielił następującej odpowiedzi:  

Zamawiający  informuje,  iż  nie  narusza  postanowień  art.  22  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z 

późn.  zm.),  tym  samym  podtrzymuje  swoje  stanowisko  zawarte  w  piśmie  nr 

5747/20 z dnia 01.09.2020r. odnoszące się do postawionych w przetargu warun-

ków  udziału  w  postępowaniu  oraz  kryterium  oceny  ofert  dotyczące  doświadcze-

nia/kwalifikacji kadry kierowniczej Wykonawcy. 

Zamawiający wyjaśnia, iż warunki 

udziału  w  postępowaniu,  rozumieć  należy,  jako  wymagania  odnoszące  się  do 

właściwości  Wykonawcy,  zainteresowanego  uzyskaniem  zamówienia  publiczne-

go,  zaś  ich  celem  jest  zminimalizowanie  ryzyka  wyboru  oferty  Wykonawcy  nie-

zdolnego do wykonania zamówienia, lub  w stosunku do którego (ze względu na 

sytuację  podmiotową)  zachodzi  prawdopodobieństwo  nienależytego  wykonania 

zamówienia  (wyroki:  KIO  z  19.09.2016  r.,  KIO  1579/16,  KIO  1580/16,  KIO 

1581/16).  Stawiane  przez  Zamawiającego  warunki  podmiotowe  zmierzają  do  te-

go, aby wyłonić podmioty, które dają rękojmię należytego wykonania zamówienia i 

aby  wykluczyć  z  postępowania  te  podmioty,  które  tych  warunków  nie  spełniają. 

Cechami  stanowiącymi  o  właściwości  Wykonawcy  są  te,  które  są  trwale  z  nim 

związane  (cechy  immanentne),  a  nie  te,  które  mogą  być  doraźnie  zmieniane  i 

kształtowane na potrzeby konkretnego postępowania, jak właśnie potencjał tech-

niczny i personel wskazywany do wykonania danego zamówienia. Warunki udzia-

łu dopuszczalne w prawie zamówień publicznych wskazane zostały w art. 22 ust. 

lb, a tym samym doświadczenie Wykonawcy jako warunek udziału nie może sta-

nowić kryterium oceny ofert. Natomiast zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 pkt 5 kryte-

ria oceny ofert mogą odnosić się do doświadczenia osób wyznaczonych do reali-

zacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamó-

wienia, a to ma miejsce w przypadku zamówienia jw. Określenie kryteriów oceny 

ofert wraz z przypisaniem im określonej wagi należy do Zamawiającego, który de-

cyduje  o  zastosowaniu  określonych  kryteriów  oceny  ofert  kierując  się  specyfiką 

przedmiotu  zamówienia  oraz  potrzebą  uzyskania  zamówienia  na  najkorzystniej-

szych warunkach. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ww. ustawy określone przez Zamawia-

jącego  kryteria  oceny  ofert  winny  odnosić  się  do  przedmiotu  zamówienia,  co 

oznacza,  że  zamawiający  nie  może  stosować  dowolnych  kryteriów  oceny  ofert, 

lecz tylko takie, które dotyczą oferowanej usługi, dostawy lub roboty budowlanej, i 

takie kryteria zostały zastosowane przez Zamawiającego w postępowaniu jw. Bio-

rąc  pod  uwagę  powyższe  Zamawiający  jeszcze  raz  informuje,  że  nie  utrudnia 

uczciwej  konkurencji  w  tym  postępowaniu.  Każdy  Wykonawca  zainteresowany 


realizacją  zamówienia  jw.,  i  spełniający  postawione  warunki  udziału  w  postępo-

waniu może złożyć ofertę. Przedmiotem zamówienia jest jednak budowa kościoła 

i określone kryterium doświadczenie kierownika w uzyskaniu dodatkowych punk-

tów  mogą  dotyczyć  tylko  uzyskanego  doświadczenia  przy  realizacji  takiego  za-

mówienia.  

Zamawiający następnie dokonał sprostowania tego wyjaśnienia przez zamieszczenie pełnej 

treści zapytania, pozostawiając jednak bez zmian udzieloną odpowiedź.  

Informacja  z  otwarcia  ofert:  3. TELMAX  E.  R. G. 

spółka jawna ul. Batorego 2 77-300 Człu-

chów 13 - 1 pracownik (kierownik budowy), który sprawował nadzór przez okres 7 lat oraz 1 

pracownik (kierownik robót), który sprawował nadzór przez okres 1,5 roku  

W ramach oceny ofert odwołujący i przystępujący otrzymali po 15 pkt. w kryterium Doświad-

czenie/kwalifikacje kadry kierowniczej.  

TELMAX  w  ofe

rcie  wskazał  osobę  Pana  T.  S.  jako  pracownika  posiadającego  uprawnienia 

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami – kierow-

nik budowy, 

posiadającym minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budo-

wy  lub  kierownika robót,  który  wcześniej  sprawował  nadzór  jako  kierownik  budowy  lub  kie-

rownik  robót  przy  realizacji  obiektu/obiektów  sakralnego/ych  przez  okres  7  lat  (podać  w  la-

tach).  

W

skazano na następujące doświadczenie Pana T. S. .  

W wykazie wskazano: 

1. Wymiana pokrycia dachowego 

budynku Kościoła paraf. P.w. Św. Piotra i Pawła Konarzyny 

Diecezja Pelplin w okresie 12.04.2005 

– 30.07.2005 - Zaświadczenie  

2.  Modernizacja  i  zmiana funkcji 

użytkowania budynku Kaplicy p.w. NSPJ z częścią miesz-

kalną Chojnice Diecezja Pelplin w okresie 08.06.2006 – 01.03.2011 - Zaświadczenie  

Rewitalizacja budynku Kościoła p.w. Zwiastowania NMP Chojnice Urząd Miasta Chojnice 

w okresie 10.02.2010 

– 30.09.2012 - Zaświadczenie  

4. Modernizacja i przebudowa b

udynku Kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej Lichnowy Parafia 

Lichnowy w okresie 10.01.2013 

– 15.03.2014 – Zaświadczenie 

W dniu 29 października 2020r. odwołujący zakwestionował, oświadczenie przystępującego w 

kwestii 

dotyczącej kierowania robotami przez pana T. S. przy realizacji zadania pn: Moderni-

zacja i zmiana funkcji użytkowania Kaplicy pw. NSPJ z częścią mieszkalną Chojnice / Diece-

zja Pelpin w okresie od 08.06.2006 - 01.03.2011 r. ( budowa Domu Kaplana Seniora) W ofer-

cie Firmy TELMAX wskazany okres realizacji 4,8 mc dla zadania pn: Modernizacja i zmiana 

funkcji użytkowania Kaplicy pw. NSPJ z częścią mieszkalną naszym zdaniem dotyczy reali-

zacji  całej  inwestycji  ,  a  nie  tylko  części  sakralnej  (  Kaplicy  pw.NSPJ)  .  Cześć  mieszkalna 

zatem nie może być uznana za część sakralną. 

Należy zatem ustalić jaki okres czasu zajęły prace związane stricte z pracami przy Kaplicy — 


części sakralnej Ponad to na stronie chojnice.com w dniu 08.10.2010 ukazał się artykuł, że 

przedmiotowe  prace  budowy  Domu  Kaplana  S

eniora  (  w  której  znajduje  się  Kaplica  p.w. 

NSPJ)  został  oddany  do  użytku  i  prace  zostały  zakończone,  gdzie  w  oświadczeniu  jest 

wskazana  data  01.03.2011,  jako  data  zakończenia  (  artykuł  w  załączeniu)  link  http  : 

//www.chojnice.com/wiadomosci/teksty/Dom -Ksiezy-Seniorow-juz-otwa1ty/1723. 

Należy zatem wyjaśnić , ile czasu zajął remont kaplicy, jako budynku sakralnego. 

Odwołujący  wystąpił do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku oraz Powiato-

wego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chojnicach z zapytanie w 

celu weryfikacji oświad-

czenia (kopie pism w załączeniu) 

W dniu 2 listopada 2020r. zamawiający wezwał w trybie art. 26 ust. 4 ustawy przystępujące-

go do wyjaśnienia pkt. 4 poz. 2 str. 2 oferty, gdzie wskazano, że T. S. brał udział przy zadani 

dot

yczący Kaplicy pw. NSPJ w Chojnicach z częścią mieszkalną dla Diecezji Pelpin w okre-

sie 8 czerwca 2006r. do 1 marca 2011r., a zamawiający ma informację, że były realizowane 

dwa  obiekty  pierwszy  Kaplica,  drugi  Dom  Kapłana  Seniora,  czy  w  ocenie  przystępującego 

Dom  Kapłana  Seniora  jest  budynkiem  sakralnym.  Zamawiający  wskazał  przystępującemu 

możliwość złożenia dokumentów potwierdzających czas i zakres wykonanych robót.  

W dniu 4 listopada 2020r. przystępujący wyjaśnił: 

Według definicji GUS obiekt sakralny to obiekt architektoniczny służący  kultowi religijnemu; 

pojęcie obiektu sakralnego jest nadrzędne wobec świątyni, kaplicy itp. 

Kaplica p.w. NSPJ i Dom Kapłana Seniora znajdują się w jednym budynku i stanowią 

integralną całość funkcjonalno-użytkową. W myśl przytoczonej definicji obie stanowią obiekt 

sakralny.  Obiekt  ten  jest  w  całości  jednym  obiektem  sakralnym,  gdyż  jego  celem  jest 

zapewnienie  członkom  związku  wyznaniowego  możliwości  zaspokajania  ich  potrzeb 

religijnych,  tzn.  kapłanom  niepełniącym  już  aktywnej  posługi  sakramentalnej  zapewnia 

miejsce  do  mieszkania  i  modlitwy.  Podobnymi  obiektami  są  klasztory,  czyli  budynki  lub 

zespo

ły  budynków,  w  których  mieszkają  wspólnoty  religijne  zakonników  albo  zakonnic,  a 

które również zalicza się do obiektów sakralnych. 

Wskazany jako kierownik budowy pracownik kierował całą tą budową, przez cały okres realizacji. 

Jednocześnie  powyższy  pracownik  uczestniczył  w  wielu innych  zadaniach związanych  z  obiek-

tami  sakralnymi, 

których  nie  wskazał  przystępujący  ofercie,  a  które  na  żądane  zamawiającego 

może przedstawić dodatkowo. 

W dniu 5 listopada 2020r. odwołujący poinformował zamawiającego, że otrzymał pismo Powiato-

wego Inspektora Nadzoru z Chojnicach, z którego wynika, że PINB nie posiada informacji zwią-

zanych  z  realizacją  zadania pod nazwą  Modernizacja  i  zmiana funkcji użytkowania Kaplicy  pw. 

NSPJ z częścią mieszkalną w Chojnicach w latach 2006-2007.  

Z  pisma  od  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Chojnicach  z  dnia  5  listopada 

2020 r. nie posiada on dokumentów związanych z realizacją zadania pn: Modernizacja i zmiana 


funkcji użytkowania Kaplicy pw. NSPJ z częścią mieszkalną Chojnice, w latach 2006 – 2007 r.  

W dniu 9 listopada 2020r. zamawiający wezwał przystępującego do o jednoznacznego wskazania 

w jakim okresie by

ły prowadzone roboty przy Kaplicy p.w. NSPJ w Chojnicach Diecezja Pelpin. 

W dniu 14 listopada 2020r. przystępujący odpowiedział, że: 

Przystępujący wskazał, że nie ma definicji legalnej "obiektów sakralnych", o których mowa w 

SIWZ. Sam SIWZ również nie zawierał wyjaśnienia, jakie obiekty w ocenie Zamawiającego 

należy zaliczyć do katalogu obiektów sakralnych. Wątpliwości spowodowane zastosowaniem 

w  SIWZ  niejednoznacznych  sformułowań  Zamawiający  —  jako  autor  dokumentacji 

przetargowej 

— rozstrzyga na korzyść wykonawcy (patrz: wyrok SN z dnia 17 czerwca 2009 

r.,  IV  CSK  90/09).  Ponadto  w  ramach  działalności  sakralnej  kościołów  i  związków 

wyznaniowych  mieści  się  nie  tylko  działalność  stricte  sakralna  (odprawianie  nabożeństw), 

lecz m.in. działalność opiekuńcza związana z zapewnieniem kapłanom, którzy nie pełnią już 

posługi duszpasterskiej, a w tym przypadku także personelowi prowadzącemu dom (siostry 

zakonne),  miejsca  zamieszkania,  odpoczynku  i  modlitwy.  Tym  samym  bez  cienia 

jakiejkolwiek  wątpliwości  należy  wskazać,  że  Kaplica  p.w.  NSPJ  i  Dom  Kapłana  Seniora 

mieszczą  się  w  szeroko  rozumianej  działalności  sakralnej  kościoła.  Inaczej  byłoby,  gdyby 

Dom  Kaplana  był  wynajęty  prywatnej  instytucji  w  celu  prowadzenia  świeckiego  domu  np. 

mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, 

itp. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca, tak więc 

nie  ma  jakichkolwiek  podstaw,  aby  kwestionować  posiadane  doświadczenie  kierownika 

budowy,  zdobyte przy  realizacji  budynków  sakralnych.  Ponadto,  że Zamawiający  w  sposób 

nieuprawniony żąda w piśmie nr 7348/20 wykazania czasookresu prac jedynie przy realizacji 

Kaplicy p.w. NSPJ, skoro winien uznać doświadczenie kierownika budowy, nabyte podczas 

pracy  przy  budowie  wskazanego  powyżej  Domu  Kapłana  wraz  z  istniejącą  Kaplicą,  które 

stanowią  przecież  w  myśl  powyższych  wyjaśnień  jeden  obiekt  sakralny.  Tym  samym 

informacje  złożone  w  dostarczonym  wykazie,  stanowiącym  załącznik  do  oferty  są 

prawidłowe.  Kierownik  budowy  Pan  T.  S.,  pełnił  funkcję  kierownika  budowy  przy  realizacji 

ww. inwestycji sakralnej w okres

ie od 08.06.2006r. do 01.03.201łr. 

Na po

twierdzenie powyższego, załączył zaświadczenie Wykonawcy tych robót (firma W. sp. 

j.)  oraz  oświadczenie kierownika budowy  Pana  T.  S.  potwierdzające  okres pełnienia funkcji 

kierownika  budowy  jak  również  określające  zakres  nadzorowanych  robót,  zgodnie  z 

wezwaniem  Zamawiającego.  Roboty  te  dotyczyły  zarówno  Kaplicy  jak  i  Domu  Kapłana, 

zwłaszcza jeśli chodzi o elewację, konstrukcję dachu i pokrycie, wymianę stolarki, ingerencję 

w  konstrukcję  budynku  —  wykonywanych  robót  nie  da  się  podzielić  na  te  dotyczące  tylko 

Kaplicy lub tylko Domu Kapłana. Dokumenty te stanowią jednoznaczny dowód prawdziwości 

oświadczenia  złożonego  w  naszej  ofercie.  Nadto  powołując  się  na  wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z  20.05.2010  r.  (sygn.  akt  KIO/UZP  816/10)  przedłożył  dodatkowy  obiektów 


sakralnych,  przy  których  samodzielną  funkcję  techniczną,  jako  kierownik  budowy  lub  robót 

pełnił Pan T. S., wraz ze stosownymi zaświadczeniami. 

Z  zaświadczenia Wysoccy  sp.  j.  z  Chojnic  wynika,  że  P.  T.  S.  był  kierownikiem  budowy  na 

robotach  Przebudowa  budynku  z  kompleksu  byłego  szpitala  na  dom  opieki  dla 

duchowieństwa  z  istniejącą  Kaplicą  p.w.  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Chojnicach. 

Powyższe  prace  wykonywane  były  od  8  czerwca  2006r.  do  1  marca  2011r.  na  rzecz 

inwestora Kurii Diecezji Pelplińskiej. Pan S.i w dniu 10 listopada 2020r. złożył oświadczenie, 

że pełnił funkcję kierownika budowy: 

 Przebudowa  budynku  z  kompleksu 

byłego  szpitala  na  dom  opieki  dla  duchowieństwa  z 

istniejącą  Kaplicą  p.  w.  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Chojnicach  realizowanej  w 

okresie od 08.06.2006 do 01.03.2011r., w ramach której został wykonany następujący zakres 

robót (obiekt jest wpisany do rejestru zabytków): 

Roboty  konstrukcyjne  i  wyburzeniowe 

—  wyburzenia  ścian,  wymiana  nadproży, 

wymiana stropów, zmiana układu pomieszczeń, rozbudowa klatki schodowej o połączenie z 

piwnicą i pozostałymi kondygnacjami, wykonanie nowych otworów drzwiowych i podciągów, 

zamurowanie otworów drzwiowych. 

Wymiana okien w całym budynku. 

Zastąpienie drzwi zniszczonych nowymi i renowacja pozostałych  

Remont więźby dachowej z częściową wymianą elementów. 

Wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie więźby dachowej. 

Budowa dźwigu towarowego. 

Wymiana po

dłóg i tynków ścian i stropów. 

Kompleksowa wymiana instalacji sanitarnych. 

Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych  

Elewacja  budynku  naprawa  tynków,  czyszczenie  ścian,  uzupełnienie  zaprawą, 

malowanie, wymiana rynien i rur 

spustowych, naprawa zdobień architektonicznych takich jak 

gzymsy profilowane, opaski wokół okien, nisze z figurkami. 

Prace konserwatorskie w kaplicy i na elewacji. 

Montaż nowego witraża w kaplicy. 

Wykończenie pomieszczeń, szpachlowanie, malowanie, glazura, terakota, posadzki. 

Zagospodarowanie terenu. 

Przystępujący  przedstawił  też  zestawienie  dodatkowych  robót,  niewykazanych  w  ofercie, 

spełniających kryterium doświadczenia przy obiektach sakralnych kierownika budowy T. S.: 

Ro

boty  remontowe  budynku  kościoła  pw.  Św.  Judy  Tadeusza  w  Człuchowie/Parafia 

Św. Judy Tadeusza w Człuchowie w okresie 02.04.2018-30.09.2018- zaświadczenie 

Roboty  budowlane  związane  z  wykonaniem  systemu  sygnalizacji  pożarowej  oraz 


systemu  sygnalizacji  włamania  i  napadu  SSWiN  dla  kościoła  pw.  Wniebowzięcia 

Najświętszej  Maryi  Panny  w  Czarnem/Gmina  Czarne  w  okresie  04.10.2018-30.10.2018  - 

zaświadczenie 

Roboty  modernizacyjne  i  remontowe  budynku  kościoła  pw.  Św.  Jakuba  Apostoła  w 

Człuchowie/Parafia Św.  Jakuba  Apostoła w  Człuchowie  w  okresie  24.04.2017-31.01.2018 - 

zaświadczenie 

Roboty  remontowe  w  celu  utworzenia  Człuchowskiego  Domu  Kolpinga/ 

Stowarzyszenie  Rodzina  Kolpinga  w 

Człuchowie  w  okresie  01.02.2019-22.05.2019  -

Zaświadczenie 

W ramach tych robót p. T. S. sprawował nadzór jako kierownik budowy lub kierownik robót 

przy realizacji obiektów sakralnych przez okres 1,67 lat. 

W dniu 

04.09.2020r. Parafia Św. Judy Tadeusza ul. Jerzego z Dąbrowy 7 77-300 Człuchów 

wystawiła  poświadczenie,  że  firma  TELMAX  E.  R.  G.  spółka  jawna  ul.  Batorego  2  77-300 

Człuchów była wykonawcą robót remontowych budynku kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w 

Człuchowie polegających na remoncie pomieszczeń i wykonaniu parkingu o powierzchni ok. 

800m2 . 

Kierownikiem powyższych robót z ramienia firmy TELMAX był Pan T. S. . 

Termin realizacji prac w okresie od 02.04.2018 do 30.09.2018r. 

Powyższe prace były wykonane z dużą starannością oraz przebiegły sprawnie i z dbałością o 

jak najmniejszą uciążliwość dla wiernych. 

Firma  TELMAX  oraz  p.  T.  S. 

są godni  polecenia  w  zakresie  realizacji  robót  przy  obiektach 

sakralnych. 

W  dniu  10.11.2020r.  Gmina  Czarne  ul.  Moniuszki  12  77-330  Czarne 

wystawiła  referencje, 

zaświadczając,  że  firma  TELMAX  E.  R.  G.  spółka  jawna  ul.  Batorego  2,  77-300  Człuchów 

była  wykonawcą  robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem  systemu  sygnalizacji 

pożarowej  oraz  systemu  sygnalizacji  włamania  i  napadu  SSWiN  dla  budynku  zabytkowego 

kościoła z XVIII wieku pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnem. 

Kierownikiem powyższych robót za ramienia firmy TELMAX był Pan T. S. . Termin realizacji 

04.10.2018 do 30.10.2018r. 

Prace zostały zrealizowane terminowo, przebiegły sprawnie i z należytą starannością. 

Firma TELMAX E. R. G. 

spółka jawna oraz kierownik robót p. T. S. są godni polecenia jako 

solidny  i  niezawodny  Wykonawca  wykazujący  się  dobrą  organizacją  robót  oraz 

profesjonalnym wykonawstwem. 

W dniu 04.09.2020r. 

Parafia Św. Jakuba Apostoła ul. Królewska 6 77-300 Człuchów wystawiła zaświadczenie, że 

Firma TELMAX E. R. G. 

spółka jawna ul. Batorego 2 77-300 Człuchów była wykonawcą robót 


modernizacyjnych i remontowych budynku kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Człuchowie. 

W zakres robót wchodził remont ścian wewnętrznych, tynków, konserwacja systemu ochrony 

ppoż., montaż systemu alarmowego, naprawa schodów zewnętrznych, muru wokół kościoła, 

ele

mentów zagospodarowania terenu. Kierownikiem robót byt p. T. S.. Powyższe prace były 

wykonywane  w  okresie  od  24.04.2017  do  31.01.2018r. 

Prace  przebiegły  sprawnie  oraz  z 

dużą starannością. Mogą polecić firmę TELMAX oraz p. T. S. jako rzetelnego wykonawcę. 

W dniu 10.11.2020r, Stowarzyszenie Rodzina Kopl

inga w Człuchowie ul. Długosza 31 77-300 

Człuchów wystawiło zaświadczenie, że Firma TELMAX E. R. G. spółka jawna ul. Batorego 2 

300 Człuchów  wykonywała roboty remontowe w celu utworzenia Człuchowskiego Domu 

Kol

pinga  przy  ul.  Długosza  31  w  Człuchowie.  Człuchowski  Dom  Kolpinga  jest  obiektem 

sakralnym  przyjaznym  dla  różnych  grup  społecznych  i  wiekowych,  przyczynia  się  do 

integracji  społecznej,  jest  miejscem  dla  działalności  statutowej  Stowarzyszenia  Rodzina 

Kolpinga  w  Człuchowie,  a  zwłaszcza  stanowi  zaplecze  dla  działalności  sakralnej 

stowa

rzyszenia  przy  organizacji  Festiwalu  Radości  Chrześcijańskiej  „Katolicy  Na  Ulicy”  czy 

Człuchowskiego  Balu  Świętych,  a  także  innych  podejmowanych  inicjatyw.  W  zakres  robót 

wchodził remont kapitalny istniejących pomieszczeń, ścian wewnętrznych, tynków i instalacji. 

Kierownikiem  robót  był  p.  T.  S.  .  Prace  byty  wykonywane  w  okresie  od  01.02.2019  do 

22.05.2019r. 

Prace  przebiegły  sprawnie  oraz  z  dużą  starannością.  Mogą  polecić  firmę 

TELMAX oraz p. T. S. 

jako rzetelnego wykonawcę. 

W  dniu 

24 listopada 2020r. Starostwo Powiatowe w Chojnicach poinformowało zamawiającego, 

że organ nie posiada informacji w jakim okresie były realizowane prace budowlane dla zadania 

pn. „Modernizacja i zmiana funkcji użytkowania budynku Kaplicy p.w. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa z częścią mieszkalną w Chojnicach” lub dla podobnego zadania gdzie były wykonywane 

prace budowlane polegające na przebudowie budynku z kompleksu byłego szpitala na dom opie-

ki dla duchowieństwa z istniejącą Kaplicą p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnicach, 

oraz infor

macji o okresie, w którym były prowadzone roboty budowlane na samej Kaplicy.  

W dniu 24 listopada 2020r. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował odwołu-

jącego, a ten przekazał pismo zamawiającemu, że w latach 2006 – 2011 w zakresie związany z 

kaplicą pw. NSPJ z budową mieszkalna oraz działek w Chojnicach zostały wydane dwie decyzje 

ZN-

4151/3489/2009  z  dnia  29  maja  2009r.  dotycząca  remontu  i  renowacji  kaplicy  w  oparciu  o 

program  prac  konserwatorskich  i  decyzja  ZN-

4151/3746/2009 z dnia 29 maja 2009r. dotycząca 

przebudowy, remontu i adaptacji budynku na Dom Opieki dla Duchownych. Organ nie ma infor-

macji o kierowniku budowy i informacji o pozwoleniu Starosty Chojnickiego na prowadzenie prac.  

Odwołujący przedstawił także zamawiającemu decyzję z 10 lipca 2007 Starosty Chojnickiego nr 

AB.7351-

430/07 z której wynika, że przenosi decyzję o pozwoleniu na budowę AB.ES.7351/6b/05 

z dnia 15 marca 2005r. obejmującą rewitalizację obiektów i otoczenia po „starym” szpitalu miej-


skim  tj.  przebudowę  istniejących  budynków  na  budynki  usługowo-społeczno-kulturalno-

mieszkalne z podziałem na budynki A, b, C i C’, w zakresie tej przebudowy z kompleksu byłego 

szpitala nazwanego budynkiem C na dom opieki dla duchowieństwa z istniejącą kaplicą z funk-

cjami: 

Piwnica- kuchnia z zapleczem pomocniczo-magazynowym 

Parter- 

funkcje wspomagające  tzn. jadalnia, gabinety lekarskie, pralnia, świetlica, fryzjer 

Piętro I i II – pokoje pensjonariuszy z łazienkami na nowego Inwestora Kurię Diecezji Pelplińskiej.  

W decyzji wskazano kategorie obiektów budynku C’ jako kategorię X i XI. 

Wniosek o wydanie pozwolenia złożono w dniu 11 stycznia 2005r.  na budowę obejmująca prze-

budowę  istniejącego  budynku  na  budynek  usługowo-społeczno-kulturalno-  mieszkalny  z  urzą-

dzeniami z tym związanymi w podziale na 4 części, w tym pkt. 4 budynek C’ jako Dom Opieki dla 

Duchowieństwa z istniejącą kaplicą. W dniu 16 lutego  stwierdzono braki wniosku o brak pozwo-

lenia Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków  na prowadzenie  robót budowlanych  na obszarze 

wpisanym  do  rejestru  zabytków  (dot.  schodów  terenowych  prowadzących  na  plac  kościelny  i 

przechodzących przez linię murów miejskich) i brak klauzuli ostateczności na decyzji Miejskiego 

Konserwatora Zabytków uzgadniającego projekt architektoniczny budynków oraz użyte materiały 

na elewację. W dniu 7 marca uzupełniono brakujące dokumenty. W ramach inwestycji przewiduje 

się rewitalizację obiektów i otoczenia po „starym” szpitalu miejskim tj. budynku z kompleksu sta-

rego szpitala na dz. 1384/8, 

1384/38 i 1384/39 na Dom Opieki dla Duchowieństwa (z istniejącą 

kaplicą). W  pouczeniu  zawarto  informację,  że  inwestor  jest  zobowiązany  powiadomić  o  zamie-

rzonym terminie rozpoczęcia robót budowalnych właściwy organ oraz projektanta sprawującego 

nadzór oraz dołączyć oświadczenie kierownika budowy. Decyzja o pozwoleniu na budowę wyga-

sa  jeżeli  budowa  nie  zostanie  rozpoczęta  przed  upływem  dwóch  lat  od  dnia,  w  którym  decyzja 

stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.  

W dniu 15 

grudnia 2020r. odwołujący przedłożył zamawiającemu pismo Pomorskiego Wojewódz-

kieg

o  Konserwatora  Zabytków,  z  którego  wynika,  że  w  latach  2004-  2005  w  zakresie  remontu 

kaplicy pw. NSPJ z budynkami mieszkalnymi w Chojnicach nie znaleziono w WUOZ Gdańsk sto-

sownego pozwolenia.  

Tytułem prawnym do rozpoczęcia robót budowalnych dla nowego inwestora jest niniejsza decyzja 

łącznie z decyzją AB.ES 7351/6d/5 z dnia 15 marca 2005r. i decyzja AB.ES 7351/250/05 s dnia 

27 października 2005r. wraz z projektem budowalny i dziennikiem budowy, które powinien prze-

kazać poprzedni inwestor.  

W dniu 14 grudnia 2020r. zamawiający wezwał do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie do 

dnia 17.12.2020 r. 

, gdyż w dniu 10.12.2020 r. wpłynęło pismo od Wykonawcy INWEST Sp. Z o.o. 

Sp. K

., do którego została załączona decyzja Starosty Chojnickiego nr AB. 7351-430/07 z dnia 10 

lipca 2007 r. na mocy której Kuria Diecezjalna Pelplińska została inwestorem przebudowy budyn-

ku  z  kompleksu  byłego  szpitala  na  działkach  1384/8,  1384/38  i  1384/39  —  nazwanego  budyn-

kiem „C” — na dom opieki dla duchowieństwa (z istniejącą kaplicą). Natomiast z otrzymanych od 


przystępującego wyjaśnień oraz z załączonego do nich zaświadczenia Wykonawcy W. Sp. J. oraz 

oświadczenia  kierownika  budowy,  z  których  wynika,  iż  pan  T.  S.  był  kierownikiem  budowy  od 

08.06.2006 r do 01.03.2011 r., natomiast inwestorem była Kuria Diecezjalna Pelplińska. Stoi to w 

sprzeczności z wyżej wspomniana decyzją Starosty Chojnickiego bowiem została ona wydana 10 

lipca 2007 r. i t

o od tego momentu inwestorem była Kuria. 

Zamawiający  oczekiwał  wskazania  w  jakim  okresie  były  prowadzone  roboty  przy  Kaplicy  P.w. 

NSPJ w Chojnicach Diecezja Pelpin 

W dniu 17 grudnia 20

20r. przystępujący wyjaśnił, że: 

Decyzja Starosty Chojnickiego nr AB-7351-430/07 z dni

a 10.07.2007r. przesłana przez INWEST 

sp. z o.o. s.k. jest decyzją administracyjną w trybie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), która przeniosła na Kurię Diecezjalną w 

Pelplinie 

decyzję o pozwoleniu na budowę nr AB.ES.7351/250/05 z dnia 27.10.2005r., dotyczącą 

przebudowy budynku z kompleksu starego szpitala "C” na dom opieki dla duchowieństwa, która 

pierwotnie została wydana na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela 

w Chojnicach. 

W ślad za wystąpieniem z dnia 10.11.2020r. przystępujący oświadczył, iż Pan T. S. w okresie od 

dnia 08.06.2006 r. do dnia 01.03.2011 r. pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji ww. in-

westycji sakralnej. Pozwo

lenie na budowę zostało wydane dnia 27.10.2005r.,  a dnia 10.07.2007r. 

zostało  przeniesione  na  innym  podmiot,  zgodnie  z  ww.  wyjaśnieniami.  Bez  znaczenia  jest  tutaj 

fakt, iż formalnie inwestorem od dnia 10.07.2007r. była Kuria Diecezjalna w Pelplinie. Istotne jest 

bowiem to, że Pan T. S. w ww. okresie kierował budową obiektu sakralnego, co potwierdzają jed-

noznacznie złożone przez przystępującego dokumenty.  

Przystępujący  wskazał,  że  winno  być  przez  Zamawiającego  uznane  doświadczenie  kierownika 

bud

owy, nabyte podczas pracy przy budowie wskazanego powyżej Domu Kapłana wraz z istnie-

jącą  Kaplicą,  które  stanowią  jeden  obiekt  sakralny.  Podkreślił,  iż  informacje  przedłożone  we 

wcześniejszych wystąpieniach są prawidłowe. 

Przystępujący złożył wyciąg z dokumentów budowy 

Przeniesienie pozwolenia na budowę nr AB.ES.7351/250/05 z 27.10.2005 r. dot. przebudo-

wy budynku z kompleksu starego szpitala "C" na dom opieki dla duchowieństwa, dz. nr 1384/8, 

431  -  Budowa  instalacji  gazowej  w  budynkach  mieszkalnych  jednorodzinnych,  dz.  nr  3512/1, 

3512/2, 3513/1, 3513/2 Chojnice, ul. ul. Morelowa 12-14 - 2007-06-06 - AB.7351-431/07 - 2007-

Budowa budynku magazynu zbożowego, budynku garażu na kombajn, budynku garażu na 

maszyny rolnicze, dz. nr 30 Objezierze - 2007-06-06 - AB.7351-432/07 -2007-07-05 

Odbudowa częściowo rozebranego budynku gospodarczego, dz. nr 34/2 Powałki - 2007-

06-06 - "7351-433/07 - 2007-07-19 

434 - Budowa budynku mieszkalnego z instal. wew., dz. nr 587/2 Czersk, ul. ul. 

Podgórna - 2007-


06-08 - AB.7351-434/07 - 2007-08-06 

435 - Przebudowa i rozbudowa wew. instalacji. gazowej w lokalu mieszkalnym, dz. nr 2038 Choj-

nice, ul. ul. Drzymały 20/3 - 2007-06-06 -Z  - AB.7351-435/07- 2007-07-02 

Zakres prac decyzji ZN-4151/3489/2009 to: Remont i renowacja kaplicy w oparciu o program 

prac konserwatorskich.  

Zakres prac decyzji ZN-4151/3746/2009: Przebudowa, remont i adaptacja budynku na Dom 

Opieki dla Duchowieństwa.  

Starosta Chojnicki 

– Wydział Architektury i Budownictwa w piśmie z dnia 17 grudnia 2020 r. prze-

słał poszczególne decyzje związane z inwestycją. Wynika z nich, że w dniu 15.03.2005 r. 

Starosta  wydał  decyzję  pozwolenia  na  budowę  (nr  AB.ES.7351/6d/05)  dla  Parafii  Rzymsko-

Katolickiej p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela, Bazylika Mniejsza w Chojnicach obejmującą: rewi-

talizację obiektu i otoczenia po „starym” szpitalu miejskim. Następnie w dniu 10.07.2007 r., wydał 

decyzję (decyzja AB.7351-430/07) na podstawie, której decyzja została 11 przeniesiona w całości 

na rzecz Kurii Diecez

ji Pelplińskiej. Z treści udzielonej odpowiedzi wynika, że przedmiotowa de-

cyzja  przeniesiona  w  całości  została  wydana  na  określone  prace  obejmujące  budynek  „C”  na 

dom opieki dla duchowieństwa w zakresie tylko i wyłącznie: - piwnica wraz zapleczem pomocni-

czo 

– magazynowym, - parter – funkcje wspomagające tj. jadalnia, gabinet lekarski, pralnia, świe-

tlica, fryzjer, - 

piętro – I i II – pokoje pensjonariuszy z łazienkami wraz z instalacjami. 

Dowody złożone przez odwołującego na rozprawie w zakresie nie ujętym na podstawie dokumen-

tacji przedstawionej przez zamawiającego : 

- pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) 

z dnia 20 stycznia 2021r., w któ-

rym inspektor poinformował, że przekazuje zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robót budowalnych 24 listopada 2005r. i oświadczenie kierownika budowy dotyczące przedmio-

towej sprawy.  

Wniosek o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych złożyła w dniu 24 listopada 2005r. Parafia 

Rzymsko-

Katolicka pw. Ściętego św. Jana Chrzciciela wskazując jako datę rozpoczęcia robót 2 

grudnia 2005r. na podstawie pozwolenia na budowę AB.ES 7351/250/05 z dnia 27 października 

2005r. dotyczącego przebudowy budynku z kompleksu byłego szpitala miejskiego na działkach nr 

1384/8, 1384/38 i 1384/39 na dom opieki dla duchowieństwa. Obowiązki kierownika budowy miał 

objąć S. M. przewidywany termin rozpoczęcia 2 grudnia 2005r. zakończenia grudzień 2007r. Do 

tego zawiadomienia dołączono oświadczenie S. M. nie opatrzone datą.  

- W dniu 17 grudnia 2020r. Starost

wo Powiatowe Wydział Architektury i budownictwa udostępnił 

odwołującemu decyzje AB.ES 7351/6d/05 z 15.03.2005r., AB.7351-562/09 z dnia 19.10.2009r., 

AB.7351-589/10 z dnia 1.10.2010r.  

- W dniu 5 listopada 2020r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego poinf

ormował odwołują-


cego, że nie posiada dokumentów dotyczących zamiaru rozpoczęcia prac dla zadania Moderni-

zacja i zmiana funkcji użytkowych Kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSPJ) z czę-

ścią mieszkalną w Chojnicach dz. 1384/8 w latach 2006-2007.  

w dniu 15 grudnia 2020r. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków (PWKZ) poinformował, 

że co do remontu kaplicy pw. NSPJ z budynkiem mieszkalnym oraz działką w Chojnicach w la-

tach 2004-

2005 w aktach WUOZ Gdańsk nie znaleziono stosowanego potwierdzenia.  

W dniu 24 listopada 2020r. PWKZ przekazał informację w sprawie remontu kaplicy pw. NSPJ z 

budynkiem mieszkalnym na działkach w Chojnicach w latach 2006-2011 i wskazał, że w latach 

2006-2011  wydano  2  decyzje  ZN-

4151/3489/2009  z  dnia  29  maja  2009r.  dotyczącą  remontu  i 

renowacji  kaplicy  w  oparciu  o  program  prac  konserwatorskich  i  ZN-4151/3746/2009  z  dnia  29 

maja 2009r. dotyczącą przebudowy, remontu i adaptacji budynku na Dom Opieki dla Duchowień-

stwa. Konserwator stwierdził, że w aktach nie posiada protokołu odbioru oraz informacji dotyczą-

cych kierownika budowy i inspektora nadzoru, brak jest również informacji na temat pozwolenia 

starosty na prowadzenie prac.  

W dniu 19 stycznia 2021r. konserwator udostępnił odwołującemu wzmiankowane wyżej decyzje: 

-  decyzja  ZN-4151/3489/2009r.  w  sprawie  wydania  pozwolenia  na  prace  w  kaplicy  pw.  NSPJ 

zakładu św. Boromeusza wpisanej do rejestru zabytków pod nr 1763 decyzją PWKZ w Gdańsku 

z dnia 17 października 2005r. – decyzja pozwala na wykonanie prac w zakresie Programu prac 

konserwatorskich w kaplicy pw. NSPJ Zakładu św. Boromeusza – remont i renowacja kaplicy w 

oparciu o program prac konserwatorskich w okresie data rozpoczęcia 1 czerwca 2009 zakończe-

nia 31 grudnia 2009r.  

-  decyzja  ZN-4151/3746/2009  na  prowadzenie  prac  w  da

wnym  Zakładzie  św.  Boromeusza 

(obecnie Dom Opieki dla Duchowieństwa) w zakresie przebudowy, remontu i adaptacji budynku 

na Dom Opieki dla Duchowieństwa projekt – zamienny – projekt budowlany przebudowa budynku 

z kompleksu byłego szpitala miejskiego budynek C’ na dom opieki dla Duchowieństwa w okresie 

data rozpoczęcia 1 czerwca 2009r. data zakończenia 31 grudnia 2010r.  

decyzja Starosty Chojnickiego z dnia 19 października 2009r. AB.7351-562/09 wynika ze złoże-

nia  projektu  zamiennego  dotyczącego  rozwiązań  w  zakresie  architektury,  konstrukcji  i  instalacji 

wewnętrznych, w tym w zakresie pkt. 2 tiret 3 przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych wzdłuż 

kaplicy  (wcześniej  wyłączonych  z  opracowania)  w  wyniku  czego  powstaną  dwa  apartamenty 

mieszkalne i tiret 4 likwidacj

a przejścia między kaplicą a pomieszczeniami mieszkalnymi i pkt. 3 

tak jak titer 2 pkt.2. Do wniosku dołączono decyzję PWKZ nr ZN-4151/3746/2009 dotyczącą prac 

w dawnym Zakładzie św. Boromeusza (ob. Dom Opieki dla Duchowieństwa).  

-  Decyzja  Starosty  Chojni

ckiego  z  dnia  1  października 2010r.  AB.7351-589/10  zmieniająca  we-

wnętrzny układ funkcjonalny.  

z rejestru zabytków nieruchomości A na dzień7 stycznia 2021r. wynika, że pod nr 1763 (dawniej 

1259) PWKZ zarejestrował w dniu 17 października 2005r. jako zabytek kaplicę pw NSPJ z bu-

dynkiem mieszkalnym i działkami.  


Dowody przedstawione przez przystępującego z pominięciem dowodów już omówionych czy to 

jako dokumentacja zamawiającego, czy dowody odwołującego: 

- Dziennik Budowy 

(stron a tytułowa, 1 i 13) ze strony tytułowej wynika, że został opatrzony pie-

częcią Starosty Chojnickiego liczy 16 stron wydano w dniu 24 listopada 2005r. dla inwestora Pa-

rafii  Rzymsko-

Katolickiej  pw.  Ściętego  św.  Jana  Chrzciciela  pod  nazwą  remont  obiektów  i  oto-

czenia  po  „starym”  szpitalu  miejskim  budynku  na  budynek  usługowo-społeczno-kulturalno-

mieszkalny  wraz  z  urządzeniami.  Pozwolenie  na  budowę  AB.ES  7351/6d/05  przeniesione 

AB.ES.7351/250/05  z  dnia  15  marca  2005r.  przeniesienie  27  października  2005r.,  na  stronie  2 

wymieniono dwóch wykonawców Dach Bud i W. oraz dwóch kierowników robót S. M., który po-

twierdził  objęcie  funkcji  w  dniu  23  listopada  2005r.  własnoręcznym  podpisem  i  T.  S.,  który  po-

twierdził objęcie funkcji w dniu 8 czerwca 2006r. podpisem. W dzienniku na str. 13 znajduje się 

wpis  z  datą  1  marca  2011  p.  T.  S.  jako  kierownika  budowy  o  zakończeniu  robót  budowanych, 

prace wykonano z należytą starannością, z zachowaniem przepisów prawa polskiego, zastoso-

wane materiały posiadają dopuszczenie do obrotu. Jako ostatni figuruje wpis J. R. z dnia 7 kwiet-

nia 2011r. z którego wynika, że w tym dniu dokonano kontroli obiektu przez oddaniem do użytko-

wania Ustalenia (dalej nieczytelne), 

-  Decyzja  BI.4045-

3/05  z  dnia  18  stycznia  2005r.  z  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Chojnice 

Miejski  konserwator  Zabytków  uzgodnił  pozytywnie  projekt  budowlany  dotyczący  przebudowy 

obiektu poszpitalnego wraz z wykonaniem elewacji (odtworzenie) według zastosowanych mate-

riałów na elewację. W uzasadnieniu stwierdzono, że jak wynika z projektu budowalnego i zesta-

wienia materiałów elewacyjnych przebudowa obiektów poszpitalnych nie wpłynie negatywnie na 

zachowanie historyczne wartości przestrzenne i architektoniczne ww. terenu.  

- W dniu 19 stycznia 2021r. Architekt Miejs

ki wskazał, że dla przebudowy budynku byłego szpita-

la na dz. 1384/8, 1384/38, 1384/39 nazwanego budynkiem C’ na dom opieki dla duchowieństwa 

wraz  z  istniejącą  kaplicą  na  podstawie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  AB.ES.7351/430/07 

przeniesienie  decyzji  AB.ES.7351/6d/05  z  dnia  15  marca  2005r. 

prace  budowlane  były  prowa-

dzone  zgodnie  z  terminami  wskazanymi  w  dzienniku  budowy  tj.  23  listopada  2005  do  1  marca 

2011r.  

W dniu 19 stycznia 2021r. Konserwator Zabytków Miasta Chojnice również potwierdził, że na 

podsta

wie decyzji uzgadniającej prace budowlane z dnia 18 stycznia 200r. prace budowalne rea-

lizowane były w okresie 23 listopada 2005 do 1 marca 2011r.  

z map do celów prawnych wynika, że budynek C’ jest budynkiem jednorodnym bez wydzielenia 

części mieszkalnej i kaplicy, znajduje się na działkach 1384/8 i 1384/38 

z dokumentacji zdjęciowej wynika, że w części stanowiącej kaplicę (krzyż na zwieńczeniu- wi-

doczny na zdjęciu przedstawiającym tylną część budynku), znajdują się trzy okna maswerkowe 

laskowane, a za n

imi budynek przechodzi w część nieco niższą dwukondygnacyjną z poddaszem 

z 4 oknami, na zdjęciu ukazującym prace przy fundamentach widać, że fundament był odsłonięty 

tak pod kaplicą jak i dalszą częścią budynku.  


z pisma Kurii Diecezji Pelplińskiej z dnia 19 stycznia 2021r. wynika, że Kuria wyjaśnia, że Kapli-

ca pw. NSPJ i Dom Kapłana Seniora w Chojnicach poddane zostały rewitalizacji (przebudowie) 

na podstawie pozwolenia na budowę nr AB.ES.7351/6d/05 z dnia 15 marca 2005r., które następ-

nie  decyzją  AB.ES.7351/250/05  z  dnia  27  października  2005r.  (obie  wydane  przez  Starostę 

Chojnickiego)  zostało  przeniesione  na  Kurię  Diecezjalną  w  Pelplinie.  Zgodnie  z  zatwierdzonym 

ww. decyzją projektem budowlanym, nastąpiło przekształcenie obiektów i otoczenia po „starym” 

s

zpitalu miejskim. Proces ten obejmował m.in. przebudowę budynku z kompleksu byłego szpitala 

(obiekt opisany w dokumentacji projektowej jako budynek C’) na dom opieki dla duchowieństwa z 

istniejącą  kaplicą.  Prace  budowlane  dostały  zakończone  w  dniu  1  marca  2011r.  Kaplica  pw. 

NSPJ  i  Dom  Kapłana  Seniora  stanowią  jeden  kompleks.  Poszczególne  pomieszczenia  obiektu 

wzajemnie  się  przenikają  i  uzupełniają  tj.  oprócz  skorelowanych  funkcji  połączone  są  również 

wspólnymi instalacjami umożliwiającymi użytkowanie budynku sakralnego zgodnie z przeznacze-

niem.  

- z opinii prywatnej M. F. 

specjalności architektonicznej bez ograniczeń wynika, że  

3.1. Dla potrzeb 

opinii istotne są dwa pojęcia: 

„Inwestycja  sakralna  —  budowa,  rozbudowa  odbudowa  kościoła  lub  kaplicy,  a  także 

adaptacja innego budynku na cele sakralne"- patrz art.41 ust.2 USPKK.  

„Budynki towarzyszące obiektom sakralnym — położone w sąsiedztwie obiektów sakralnych: 

budynki stanowiące mieszkanie proboszcza lub rektora i kancelarię parafialną lub kancelarię 

rektora  (plebanię),  budynki  stanowiące  mieszkanie  wikariuszy  (wikariatkę),  budynki 

stanowiące mieszkanie pracowników świeckich parafii lub rektoratu (organistówkę), budynki 

punktu katechetycznego i budynki domu zakonnego związanego z duszpasterstwem w tym 

obiekcie sakralnym albo świadczeniem w nim pomocy - patrz art. 60 ust. 2 USPKK. 

3.2. Definicja obiektu sakralnego. 

Autor opinii 

wyraził przekonanie, że nie ma definicji legalnej "obiektu sakralnego". W ramach 

działalności  sakralnej  kościołów  i  związków  wyznaniowych  mieści  się  nie  tylko  działalność 

stricte  sakralna  (odprawianie  nabożeństw),  lecz  m.in.  działalność  opiekuńcza  związana  z 

zapewnieniem kapłanom, którzy nie pełnią już posługi duszpasterskiej, a także personelowi 

prowadzącemu dom (siostry zakonne), miejsca zamieszkania, odpoczynku i modlitwy. 

Zgodnie  z  art.41  USPKK  „Kościół  w  Polsce  i  jego  osoby  prawne  mają  prawo  realizacji 

inwestycji sakralnych i kościelnych. Inwestycją sakralną jest budowa, rozbudowa, odbudowa 

kościoła  lub  kaplicy,  a  także  adaptacja  innego  budynku  na  cele  sakralne.  Inwestycją 

kościelną  jest  inwestycja  kościelnej  osoby  prawnej  niewymieniona  w  ust.2.  Inwestycje 

sakralne  i  kościelne  podlegają  ogólnie  obowiązującym  przepisom  o  planowaniu 

przestrzennym i prawa budowlanego, a w od

niesieniu do budynków zabytkowych — również 

przepisom o ochłonie dóbr kultury". Ustawodawca odróżnia zatem w sposób wyraźny obiekty 

sakral

ne od obiektów kościelnych. W wymienionym ujęciu obiekt sakralny to nie tylko kościół 


lub/

i  kaplica,  a  więc  budynki,  które  służą  do  sprawowania  kultu  religijnego  oraz  stanowią 

miejsce do gromadzenia się wiernych. Ustawodawca dopuszcza przy tym adaptację innego 

budynku  na  cele  sakralne,  co  należy  rozumieć  w  ten  sposób,  iż  jedną  z  funkcji 

adaptowanego budynku musi być wspomniane sprawowanie kultu religijnego. 

Budynkiem  sakralnym  będzie  zatem  obiekt,  który  jednocześnie  jest  kaplicą  oraz  zaspokaja 

potrzeby  mieszkaniowe  lub  opiekuńcze.  W  takim  wypadku  nie  będzie  on  stanowił  obiektu 

kościelnego,  ani  też  budynku  towarzyszącego.  albowiem  nie  spełnia  on  przesłanek 

wskazanych w art.60 ust.2 USPKK. 

Autor opinii sformułował następujące wnioski: 

Autor  opinii  stwierdza,  że  przebudowę  budynku  szpitalnego  na  dom  opieki  dla 

duchowieństwa  z  istniejącą  kaplicą  należy  uznać  za  obiekt  sakralny.  Obiekt  ten  posiada 

kaplicę  p.w.  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  i  stanowi  jednocześnie  Dom  Kapłana 

Seniora. Funk* te mieszczą się w szeroko rozumianej działalności sakralnej kościoła. Inaczej 

byłoby,  gdyby  Dom  Kapłana  Seniora  był  wynajęty  prywatnej  instytucji  w  celu  prowadzenia 

świeckiego  domu  np.  mieszkalnego,  zamieszkania  zbiorowego  itp.  Autor  zwraca  uwagę  na 

fakt,  iż  poszczególne  pomieszczenia  obiektu  wzajemnie  się  przenikają  i  uzupełniają,  tj. 

oprócz skorelowanych funkcji połączone są również wspólnymi instalacjami umożliwiającymi 

użytkowanie  budynku  sakralnego  zgodnie  ze  swoim  przeznaczeniem.  Mając  powyższe  na 

uwadze  należy  bez  wątpliwości  uznać,  że  przebudowa  budynku  byłego  szpitala  na  domu 

kapłana seniora  z  Istniejącą kaplicą stanowią w  istocie jeden obiekt  sakralny.  Rewitalizacja 

(przebudowa)  doprowadziła  do  tego,  że  w  jednym  obiekcie  istnieje  zarówno  kaplica,  jak  i 

dom opieki. 

Ocena zgromadzonego materiału dowodowe przez Izbę: 

Zamawiaj

ący premiował doświadczenie osoby, która wcześniej sprawowała nadzór jako kierow-

nik  budowy  lub  kierownik  robót  przy  realizacji  obiektu/ów  sakralnego/ych  przyznając  za  każdy 

pełny rok nadzoru 2 pkt. Istotne zatem czy pojęcie obiekt sakralny wyłącza z realizacji wszelkie 

inne  funkcje  jakie  mogą  towarzyszyć  budynkowi  kościoła  czy  kaplicy  i  nie  stanowić  odrębnych 

obiektów  budowlanych  w  rozumieniu  prawa  budowlanego.  Izba  zwróciła  uwagę,  że  powołana 

przez odwołującego, a przytoczona przez p. F. definicja z art. art.41 ust. 2 USPKK posługuje się 

pojęciem  inwestycji,  a  nie  pojęciem  obiektu  sakralnego,  a  więc  zamierzenia  prowadzenia  robót 

budowlanych w celu powstania obiektu, który będzie realizował funkcje sakralne. Natomiast art. 

60 ust. 2 USPKK wyraźnie wskazuje, że „Budynki towarzyszące obiektom sakralnym —to poło-

żone w sąsiedztwie obiektów sakralnych budynki, czyli chodzi tu o sytuację, kiedy funkcje niesa-

kralne sensu stricto (jak mieszkania księży, salki katechetyczne czy inne znajdują się w odręb-

nych budynkach od budynku kościoła czy kaplicy” 

Zgodnie ze słowniczkiem Prawa budowlanego art. 3: 


Przez obiekt budowlany - 

należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, 

wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przezna-

czeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

Przez  budynek  - 

należy  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który jest trwale związany  z  grun-

tem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach.  

W przedmiotowej sprawie w ocenie Izby bezsporne jest, że przystępujący wykazał doświad-

czenie p. S. 

jako pełniącego funkcję kierownika budowy na obiekcie, który zawiera pomiesz-

czenia sakralne sensu stricto - kaplica i pomieszczenia niesakralne 

– Dom Kapłana Seniora. 

Przy  czym  odwołujący  uważa,  że  przystępującemu  można  ewentualnie  zaliczyć  jako  do-

świadczenie punktowane w kryterium tylko nadzór nad tymi pracami budowlanymi, które do-

tyczyły  kaplicy,  natomiast  nie można  zaliczyć  doświadczenia  w  nadzorowaniu prac  związa-

nych z nadzorem nad robotami budowlanymi dotyczącym Domu Kapłana Seniora. Izba do-

strzegła, że odwołujący nie kwestionuje możliwości uznania doświadczenia p. S. dla nadzoru 

nad pracami w kaplicy 

– odwołujący bowiem nie kwestionuje daty zakończenia robót i uwa-

ża, że najwcześniej p. S. mógł zacząć pełnić funkcję kierownika budowy dla kaplicy z chwilą 

uprawomocnienia  się  decyzji  z  19  października  2009r.,  gdyż  była  to  decyzja,  która  została 

wydana  m.in.  z  uwzględnieniem  decyzji  PWKZ  z  29  maja  2009r.  ZN.4151/3489/09  i 

ZN.4151/3746/2009r. Tym samym spo

rne jest między stronami, czy p. S. mógł się wykazać 

doświadczenie  w  nadzorze  nad  obiektem  sakralnym  w  okresie  wcześniejszym  tj.  przed  19 

października 2009r.  

Dla ustalenia tej możliwości Izba przede wszystkim wzięła pod uwagę następujące okolicz-

ności: 

decyzja AB.ES.7351/6d/05 z dnia 15 marca 2005r. jest decyzją ostateczną i nie zostało wyka-

zane, aby została wyeliminowana z obrotu prawnego. Jest to decyzja o pozwoleniu na budowę 

wydana na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. W toku ustaleń organ administracyjny badał istnienie 

wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń, w tym uzgodnienia z MKZ i opinii PWZK i uznając, że 

wniosek ostatecznie nie zawiera braków wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Izba dostrzegła 

także, że dzień 17 października 2005r. nie był dniem wpisania obiektu kaplicy pw. NSPJ z budyn-

kiem mieszkalnym oraz działkami do rejestru zabytków. Jest to jedynie data przeniesienia infor-

macji z dawnego rejestru do nowego (z numeru 1259 na numer 1763). W ocenie Izby oznacza to, 

zatem, że już w dacie 15 marca 2005r. istniała potrzeba załączenia do wniosku o wydanie pozwo-

lenia na budowę wymaganych decyzji konserwatorskich. Dowód na istnienie tej potrzeby stanowi 

choćby decyzja BI.4045-3/05 z dnia 18 stycznia 2005r., czy treść uzasadnienia omawianej decyzji 

Starosty Chojnickiego co do wzywania do uzupełnienia braków wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę. W tym zakresie zachodzi zresztą pozorna sprzeczność pomiędzy stanowiskiem PWZK z 

dnia 15 grudnia 2020r. a omawianą decyzją, gdyż PWZK stwierdził, że w WUOZ Gdańsk nie ma 


stosownego potwierdzenia istnienia decyzji dla remontu kaplicy pw. NSPJ z budynkiem mieszkal-

nym w latach 2004-

2005. Nie można bowiem ustalić pod jaką nazwą figurował pod nr 1259 daw-

nego  rejestru  obiekt  przed  datą  17  października  2005r.,  a  więc  udzielona  odpowiedź  nie  musi 

oznaczać, że decyzje nie były wydawane, co potwierdza pośrednio omawiana decyzja Starosty 

Chojnickiego, w której stwierdzono uzupełnieniem z dniem 8 marca 2005r. decyzji Wojewódzkie-

go  Konserwatora  Zabytków  w  zakresie  dotyczącym  schodów  terenowych.  Nadto  Izba  zwróciła 

uwagę, że w decyzji Starosty Chojnickiego jest ustalenie „Kategoria obiektu C’ XI i X. Zgodnie z 

załącznikiem do Prawa budowlanego te kategorie oznaczają: „Kategoria X - budynki kultu religij-

nego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, 

krematoria  

Kategoria XI - 

budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, ho-

spicja,  przychodnie,  poradnie,  stacje  krwiodawstwa,  lecznice  weterynaryjne,  domy  pomocy  i 

opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotni-

cze

”. 

Izba wzięła pod uwagę, że Starosta Chojnicki użył w decyzji pojęcia obiektu o dwóch kategoriach.  

Izba wysnuła zatem wniosek z omawianej decyzji, że przedmiotem pozwolenia na budowę wyda-

nego w dniu 15 marca 2005r. za numerem AB.ES.7351/6d/05 był jeden obiekt mieszczący się w 

pojęciu  dwóch kategorii  obiektów budowlanych.  Co  więcej  pozwolenie  dotyczy  domu  opieki  dla 

duchowieństwa  (z  istniejącą  kaplicą).  W  ocenie  Izby  te  elementy  decyzji  świadczą  o  tym,  że 

obiekt  budowalny  będący  przedmiotem  inwestycji  rewitalizacji  obiektów  i  otoczenia  po  „starym” 

szpitalu  miejskim  tj.  przebudowy  istniejącego  budynku  na  budynek  usługowo-społeczno-

kulturalno-

mieszkalny w zakresie obejmującym przebudowę budynku z kompleksu byłego szpita-

la na działkach 1384/8, 1384/38 i 1384/39 nazwanego budynkiem C’ na dom opieki dla ducho-

wieństwa (z istniejąca kaplicą) obejmował przebudowę tak kaplicy jak i innych pomieszczeń znaj-

dujących się w jednym budynku w ramach jednej inwestycji budowlanej objętej jednym pozwole-

niem na budowę.  

W  konsekwencji  Izba  ustaliła,  że  nadzór  sprawowany  przez  kierownika  budowy  nad  zadaniem 

inwestycyjnym  przebudowy  istniejącego  budynku  na  budynek  usługowo-społeczno-kulturalno-

mieszkalny w zakresie obejmującym przebudowę budynku z kompleksu byłego szpitala na dział-

kach 1384/8, 1384/38 i 1384/39 nazwanego budynkiem C’ na dom opieki dla duchowieństwa (z 

istniejąca  kaplicą)  był  nadzorem  nad  realizacją  obiektu  sakralnego.  Izba  wzięła  pod  uwagę,  że 

pozostałe decyzje tj.  

-  decyzja  AB.ES.7351-

250/05 z dnia 27 października 2005r.  – której żadna ze stron nie przed-

stawiła, choć to ona stanowiła podstawę zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowla-

nych 

i oświadczenia o pełnieniu funkcji kierownika budowy przez S. M.,  

- decyzja AB.7351-430/07 z dnia 10 lipca 2007r. 

- decyzja AB.7351-

562/09 z dnia 19 października 2009r.  

- decyzja AB.7351-

589/10 z dnia 1 października 2010r.  


b

yły decyzjami stanowiącymi bezpośrednią kontynuację decyzji AB.ES.7351/6d/05 i wynika-

ły, albo ze zmian inwestorskich, albo z przedłożenia projektów zamiennych i w ocenie Izby w 

tym 

drugim przypadku mogły wymagać wydania dodatkowych decyzji konserwatorskich. Izba 

wzięła  także  pod  uwagę,  że  do  pozwolenia  wojewódzkiego  konserwatora  zabytków  odnosi 

się również regulacja zawarta w art. 35 ust. 3, w związku z art. 35 ust. 1 pkt 3 PrBudU, tj. w 

razie stwierdzenia braku pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie 

robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obsza-

rze  wpisanym  do  rejestru  zabytków,  właściwy  organ  administracji  architektoniczno-

budowlanej  powinien  nałożyć  postanowieniem  obowiązek  usunięcia  tej  nieprawidłowości, 

okre

ślając termin jej usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie powinien wydać decyzję o 

odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. W konsekwencji zgod-

nie  z  zasadą  prowadzenia  postępowania  w  sposób  budzący  zaufanie  jego  uczestników  do 

w

ładzy  publicznej  oraz  z  zasadą  trwałości  decyzji  administracyjnej,  Izba  nie  miała  podstaw 

uznać, że inwestycja była prowadzona w sposób niezgodny z wymaganiami przepisów pol-

skiego  prawa,  w tym  z wymaganymi  pozwoleniami konserwatorskimi,  a  odwołujący  nie wy-

kazał, że wydane decyzje Starosty Chojnickiego zostały skutecznie podważone.  

Z tych dokumentów oraz z zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych z dnia 

124 listopada 2005r. Izba wywiodła zatem, że inwestycja, której nadzorem legitymował się p. 

S. 

w poz. 2 tabeli w pkt. 4 formularza ofertowego dotyczyła obiektu budowlanego, który łączył 

kategorie  budynków  kultu  religijnego  (kategoria  X)  i  inwestycji  sakralnej  (art.  41  ust.  2 

USPKK) 

i  była  to  jedna  inwestycja,  która  była  realizowana  od  2  grudnia  2005r.,  zgodnie  z 

informacją wskazaną w zawiadomieniu. Kolejne decyzje tj. : 

- decyzja AB.7351-430/07 z dnia 10 lipca 2007r. 

- decyzja AB.7351-

562/09 z dnia 19 października 2009r.  

- decyzja AB.7351-

589/10 z dnia 1 października 2010r. 

potwierdzały,  że roboty  budowlane  zostały  zaczęte  i  nie  zostały  przerwane  na  więcej  niż  2 

lata, co w ocenie Izby świadczy o ciągłości realizacji robót i ciągłości realizacji nadzoru przez 

kierownika budowy.  

W ocenie Izby nielogiczne i sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego byłoby ustale-

nie kiedy w jakich konkretnie okresach i w jaki zakresie realizowane były roboty budowalne 

związane wyłącznie z tą częścią obiektu, w której zlokalizowana jest kaplica. W ocenie Izby 

nawet nie jest to możliwe do ustalenia na podstawie dziennika budowy, gdyby został przeka-

zany w całości. Jak widać z załączonego przez przystępującego zdjęcia prac przy fundamen-

tach  obiektu  prace  te  toczyły  się  jednocześnie  dla  części,  w  której  znajduje  się kaplica  i  w 

której miałby się znajdować Dom Kapłana Seniora. W ocenie Izby logika nakazuje aby pro-

wadzić  prace  budowalne  ekonomiczne  czyli  wykonywać  grupy  tych  samych  prac  budowla-

nych w odniesieniu do całości obiektu, a nie sztucznie rozdzielać je. W ocenie Izby, o ile nie-


które  z  prac  jak  adaptacja  poszczególnych  pomieszczeń  na  cele  mieszkalne  mogłyby  być 

przedmiotem takich ustaleń, to już wykonywanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, wenty-

lacyjnych czy klimatyzacyjnych, czy elewacja lub prace dachowe będą raczej dotyczyć całej 

inwestycji.  

Co do c

zasookresu pełnienia funkcji kierownika budowy przez p. S., to Izba uznała za wiary-

godny dowód z wyciągu z Dziennika Budowy, w ocenie Izby przystępujący uprawdopodobnił 

przesłanki  uniemożliwiające  mu  przedstawienie  całego  Dziennika,  czy  poświadczenie  skła-

danego wyciągu za zgodność z oryginałem. Dokument ten ma rangę dokumentu urzędowe-

go, co więcej ustalenia architekta miasta Chojnice pokrywają się z informacjami wynikający-

mi z tego dziennika, co do momentu rozpoczęcia robót i ich zakończenia. S. M. objął swoją 

funkcję z dniem 23 listopada 2005r., co koresponduje z zawiadomieniem o zamiarze rozpo-

częcia robót budowlanych z dnia 24 listopada 2005r., natomiast objęcie funkcji przez Pana T. 

S.  w  dniu  8  czerwca  2006r.  wynika  nie 

tylko  z  dziennika  budowy,  ale  także  zaświadczenia 

przedstawionego przez firmę W. z dnia 4 września 2020r. W ocenie Izby pozwala to dać wia-

rę  oświadczeniu  T.  S.  z  dnia  10  listopada  2020r.  Izba  wzięła  pod  uwagę  także  to,  że  w 

oświadczeniu tym p. S. wskazuje na konkretne prace związane z samą kaplicą jak elewacja 

budynku 

– nisze z figurkami, prace konserwatorskie w kaplicy i na elewacji, montaż nowego 

witraża w kaplicy, jak też na prace związane z całością obiektu. Z tego względu Izba ustaliła, 

że  prace  nazwane  przez  przystępującego  „Modernizacją  i  zmianą  funkcji  użytkowania  bu-

dynku  Kaplicy 

p.w.  NSPJ  z  częścią  mieszkalną  Chojnice  Diecezja  Pelplin  w  okresie 

–  01.03.2011”  były  zadaniem  inwestycyjnym  przebudowy  istniejącego  budynku 

na  budynek  usługowo-społeczno-kulturalno-mieszkalny  w  zakresie  obejmującym  przebudo-

wę budynku z kompleksu byłego szpitala na działkach 1384/8, 1384/38 i 1384/39 nazwanego 

budynkiem C’ na dom opieki dla duchowieństwa (z istniejąca kaplicą) realizowanym w okre-

sie  23  listopada  2005  do  1  marca  2011r.  na  podstawie  pozwolenia  na  budowę  nr 

AB.ES.7351/6d/05 z dnia 15 marca 2005r. z późn. zmianami wskazanymi wyżej decyzjami. 

Zadanie to obejmowało inwestycję sakralną w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy. Kierownikiem 

robót na tym zadaniu w okresie od 8 czerwca 2006 do 1 marca 2011 był T. S. . Tym samym 

Izba ustaliła, że dla poz. Nr 2 wykazu w pkt. 4 formularza ofertowego nie zostały przez przy-

stępującego podane informacje wprowadzające w błąd zamawiającego.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust. 2 

ustawy.  

Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek, które mogłyby skutkować odrzuceniem odwołania 

na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy.  

Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwołania z 


art. 179 ust. 1 ustawy.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego 

art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy przez zaniechanie wyklu-

czenia wybranego wykonawcy pomimo przedstawienia przez TELMAX, w wyniku 

lekkomyśl-

ności lub niedbalstwa informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, dotyczących do-

świadczenia Pana T. S., które miały istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawia-

jącego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w szczególności na dokonanie wyboru ofer-

ty TELMAX;  

Zarzut nie potwierdził się. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy wymaga wykazania przez od-

wołującego następujących przesłanek: 

istnienia informacji wprowadzającej w błąd zamawiającego,  

lekkomyślności lub niedbalstwa wykonawcy przy podawaniu tej informacji, 

wpływu informacji na decyzje podejmowane przez zamawiającego  

istotności tego wpływu.  

W  ocenie  Izby  dla  zastosowania  tegoż  przepisu  konieczne  łączne  zaistnienie  wszystkich 

przesłanek  wynikających  z  tego  przepisu.  Z  ustaleń  stanu  faktycznego  wynika,  że  przede 

wszystkim odwołujący nie wykazał, że przystępujący podając informacje w poz. 2 wykazu z 

pkt.  4 formularza ofertowego przedstawił  informację nie mającą  odzwierciedlenia  w  rzeczy-

wistym  stanie  faktycznym.  Przystępujący  był  kilkukrotnie  wzywany  do  złożenia  wyjaśnień  i 

przedstawił  w  terminie  wyjaśnienia,  a  także  załączył  zamawiającemu  dowody  z  postaci 

oświadczenia jednego z wykonawców firmy Wysoccy oraz oświadczenia p. T. S. . Nie przed-

stawił  rzeczywiście  całości  przebiegu  procesu  inwestycyjnego  dla  wykazanej  pozycji,  nie 

można  jednak  uznać,  że  uchylał  się  od  odpowiedzi  na  wezwania  zamawiającego,  czy  nie 

podawał  informacji,  których  zamawiający  oczekiwał.  Przystępujący  konsekwentnie  podtrzy-

mywał, że przekazane przez niego informacje są prawdziwe i na etapie postępowania odwo-

ławczego,  w  ocenie  Izby  ostatecznie  zgromadzony  materiał  dowodowy  prawidłowość  tego 

stanowiska przystępującego potwierdził. To, że przystępujący nie przedstawił zamawiające-

mu wszystkich decyzji  wydanych w  toku procesu  inwestycyjnego,  czy  nie  przedstawił  kom-

pletnego  Dziennika  budowy  nie  pozwala  na  uznanie,  że  uchybił  obowiązkowi  wyjaśnienia. 

Przystępujący nie był podmiotem, który realizował przedmiotową inwestycję, a jedynie korzy-

stał  w  doświadczenia  osoby,  którą  zamierza  skierować  do  pełnienia  funkcji  kierownika  na 

tym zadaniu. Przedstawił zatem w ocenie Izby zamawiającemu dowody na to, że lekkomyśl-

nie, czy niedbale nie podchodził do sprawy, ale ustalił czasookres i zakres robót z wykonaw-

ca firmą W. i samym T. S. . Natomiast potrzeba dalszego dowodzenia wyniknęła z potrzeby 

odparcia argumentacji odwołującego i w ocenie Izby przystępujący jej sprostał na etapie po-

stępowania  odwoławczego.  Tym  samym  skoro  nie  można  uznać,  że  przystępujący  przed-


stawił  informację  nieprawdziwą,  to  pierwsza  z  przesłanek  nie  zaistniała,  a  w  konsekwencji 

zamawiający prawidłowo nie zastosował art. 24 ust. 1pkt 17 ustawy.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawia

jącego

  art.  24  ust.  4  ustawy 

–  przez  zaniechanie  uznania 

oferty  wykonawcy 

TELMAX  za  odrzuconą  z  uwagi  na  fakt,  że  oferta  została  złożona  przez 

wykonawcę, który winien być wykluczony z postępowania,  

Zarzut nie potwierdził się, 

z tego względu, że nie potwierdził się pierwszy z postawionych za-

rzutów  odwołania  tj.  zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy. 

Skoro  przystępujący  nie  podlegał  wykluczeniu,  to  zamawiający  prawidłowo  nie  zastosował 

art. 24 ust. 4 ustawy.  

Zarzut naruszenia 

przez zamawiającego

 art. 91 ust. 1 ustawy i art. 7 ust. 3 ustawy 

– przez wy-

bór oferty wykonawcy TELMAX jako najkorzystniejszej co nastąpiło niezgodnie z przepisami 

ustawy przez 

przyznanie TELMAX 15 punktów w kryterium „doświadczenie/kwalifikacje kadry 

kierowniczej  wykonawcy

” (waga kryterium 15) podczas gdy nawet nie dokonując wyklucze-

nia wykonawcy 

powinien on otrzymać maksymalnie 9 pkt w tym kryterium 

Zarzut  nie  potwierdził  się. W  ocenie Izby  zamawiający  postawionym  przez  siebie kryterium 

oceny  oferty  nie 

wyeliminował  możliwości  powoływania  się  na  doświadczenie  w  nadzorze 

nad  inwestycją  łączącą  w  sobie  prace  na  kaplicy  czy  kościele  z  pracami  nad  innymi  po-

mieszczeniami  stanowiącymi  jeden  obiekt  budowlany  i  realizowanymi  w  ramach  jednego 

zadania  inwestycyjneg

o.  Zamawiający  posłużył  się w  ocenie Izby  pojemnym  pojęciem  nad-

zorem nad realizacją obiektu sakralnego. W ocenie Izby w  wykazanym zadaniu inwestycyj-

nym występowała kaplica będąca obiektem sakralnym i znajdująca się w jednym obiekcie z 

innymi  pomieszczeniam

i,  dla  których  w  tym  samym  czasie  na  podstawie  tego  samego  po-

zwolenia  na  budowę,  pod  tym  samym  kierownictwem  i  często  w  zakresie  prac  przenikają-

cych  wzajemnie  pomiędzy  pomieszczeniem  kaplicy  i  pozostałymi  pomieszczeniami  realizo-

wano  jedno  zadanie  inwestycy

jne.  Takie  doświadczenie  w  ocenie  Izby  wpisuje  się  w  kryte-

rium oceny ofert określone przez zamawiającego, był to jeden nadzór. Nadzór ten był wyko-

nywany w podanym czasookresie 8 czerwca 2006 

– 1 marca 2011r., stąd Izba nie znalazła 

podstaw do uznania, że zamawiający nieprawidłowo przyznał przystępującemu punktację w 

ramach badanego kryterium. Z tych względów zarzut zasługiwał na oddalenie. 

Zarzut naruszenia przez zamawiającego

 art. 91 ust. 1 ustawy - przez zaniechanie wyboru ofer-

ty o

dwołującego jako najkorzystniejszej. 


Zarzut nie jest zasadny. Został oparty na tym, że pozostałe wyżej postawione zarzuty są za-

sadne. W ocenie Izby żaden z postawionych powyżej zarzutów nie potwierdził się, stąd też 

nie dopatrzyła się w czynnościach zamawiającego naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy 

Izba oddaliła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy.  

Izba  zastosowała  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  Publicznych 

(Dz.  U.  z  2019r.  poz.  1843  oraz  2020r.  poz.  1086)  z  mocy  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września 2019r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień Publicznych, z tym za-

strzeżeniem, że na mocy art. 92 ust. 1 ustawy Izba ustaliła, że właściwym dla rozpoznania 

skargi na przedmiotowe orzeczenie będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.  

O kosz

tach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, 

tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpi

su  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972)  zmienionego  rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wyso

kości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności § 

5  ust.  3  pkt.  1  i  2  rozporządzenia  zasądzając  zaliczając  na  poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego  jako  kosztów  postępowania  wpis  uiszczony  przez  odwołującego  oraz 

zasądzając od odwołującego na rzecz przystępującego zwrot kosztów zastępstwa prawnego 

w maksymalnej kwocie dopuszczonej przez rozporządzenie tj. w kwocie 3 600zł. Izba wzięła 

pod  uwagę,  że  przepis  par.  5  ust.  3  pkt  2  stanowi  o  zasądzeniu  kosztów  na  rzecz 

sprzeciwiającego się. zatem przystępującemu przysługiwał zwrot kosztów postępowania. 

Przewodniczący:……………………… 


wiper-pixel