KIO 3476/20 POSTANOWIENIE dnia 13 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3476/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przew

odniczący: 

Ryszard Tetzlaff 

Członkowie:     

Klaudia Szczytowska - Maziarz

Justyna Tomkowka 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 13 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez  wykonawcę  STRABAG  Sp.                 

z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Prus

zków w postępowaniu prowadzonym przez Skarb 

Państwa  –  Generalny  Dyrektor  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 

Olsztyn 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

STRABAG Sp.  z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-

800 Pruszków kwoty 20 000 zł 00 gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  uiszczony  wpis  od 

odwołania.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843  z  późn.  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

………………………………  


Sygn. akt: KIO 3476/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

na: 

Remonty  cząstkowe  nawierzchni  dróg  krajowych  wraz                          

z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz nakładki w podziale na trzy zadania - Zadanie 

nr 

nr  postępowania  O/OL.D-3.2412.27.2020  zostało  wszczęte  ogłoszeniem 

opublikowanym 

w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  19.10.2020  r.  pod  nr 

2020/S  203-492409  przez 

Skarb  Państwa  –  Generalny  Dyrektor  Dyrekcja  Dróg  Krajowych                 

i  Autostrad,  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  Oddział  w  Olsztynie,                           

Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn zwany dalej: 

„Zamawiającym”.

W  dniu  17.12.2020  r. 

(za  pośrednictwem  platformy  zakupowej:  eB2B)  Zamawiający 

poinformował  o  wyborze  oferty  najkorzystniejsze  –  Zadanie  3:  Konsorcjum  Firm:  (1)  Lider: 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim oraz 

(2)  Partner:  „ALTOR”  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Mińsku  Mazowieckim.  Drugą  pozycję                           

w rankingu ofert zajęło: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków zwana 

dalej: 

„STRABAG Sp. z o.o.” albo „Odwołującym”

W  dniu  28.12.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)  

STRABAG  Sp.  z  o.o. 

wniosła  odwołanie  –  Zadanie  3  -  na  w/w  czynność  z  17.12.2020  r. 

Kopie odwołania Zamawiający otrzymał w dniu 28.12.2020 r. (e-mailem). Odwołanie zostało 

podpisane przez 

radcę prawnego umocowanego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

pr

zez  dwóch  C.  Z.,  tj.  osoby  ujawnione  i  umocowane  zgodnie  z  załączonym  do  odwołania 

wydruku KRS-u 

do łącznej reprezentacji.  Zarzucił naruszenie:   

1. art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 

Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia konsorcjum w składzie: 

(1)  Lider:  Przedsi

ębiorstwo  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Mińsku 

Mazowie

ckim  oraz  (2)  Partner:  „ALTOR”  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Mińsku  Mazowieckim                    

z  p

ostępowania,  pomimo  że  jeden  z  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenia 

zamówienia,  tj.  Przedsiębiorstwo  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Mińsku 

Mazowieckim,  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  a  przynajmniej                  

w  wyniku  niedbalstwa  lub  lekkomyślności,  przedstawił  Zamawiającemu  informacje 

wprowadzające  w  błąd,  mające  istotne  znaczenie  dla  decyzji  podejmowanych  przez 

Zamawiającego  w  postępowaniu,  polegające  na  udzieleniu  przeczącej  odpowiedzi  na 

pytanie  w  Jednolitym  Europejskim  Dokumencie  Zamówienia  („JEDZ”):  „Czy  wykonawca 


znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, 

wcześniejsza  umowa  z  podmiotem  zamawiającym  lub  wcześniejsza  umowa  w  sprawie 

koncesji  została  rozwiązana  przed  czasem,  lub  w  której  nałożone  zostało  odszkodowanie 

bądź  inne  porównywalne  sankcje  w  związku  z  tą  wcześniejszą  umową?”,  podczas  gdy 

informacja ta jest nieprawdziwa, ponieważ wcześniejsza umowa Nr WZPI-ZP.272.1.29.2017 

zawarta  w  dniu  28.09.2017  r.  przez  Przedsi

ębiorstwo  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp.  z  o.  o.                    

z  sie

dzibą  w  Mińsku  Mazowieckim  z  Gminą  Miejską  Ciechanów  na  realizację  zadania  pn.: 

Przebudowa  ulicy  Niechodzkiej  i  Mazowieckiej  w  Ciechanowie  realizowana  w  ramach 

zadania  pn.:  "Wsparcie  transportu  multimodalnego  i  ograniczenie  niskiej  emisji                           

w  Ciechanowie  poprzez  przebudowę  dwóch  dróg  gminnych  ze  ścieżkami  rowerowymi, 

łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta" została rozwiązana 

przed  czasem  na  mocy  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy  złożonego  przez  Gminę 

Mi

ejską Ciechanów w dniu 23.01.2018 r.; 

art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia konsorcjum w składzie: (1) Lider: 

Przedsi

ębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim oraz 

(2) Partner: „ALTOR” Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim z postępowania, pomimo 

że  jeden  z  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenia  zamówienia,  tj. 

Przedsi

ębiorstwo  Budowy  Dróg  i  Mostów  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Mińsku  Mazowieckim                    

z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  nie  wykonał  umowy  na  realizację  zadania  pn. 

Przebudowa  ulicy  Niechodzkiej  i  Mazowieckiej  w  Ciechanowie  realizowana  w  ramach 

zadania  pn.:  "Wsparcie  transportu  multimodalnego  i  ograniczenie  niskiej  emisji                         

w  Ciechanowie  poprz

ez  przebudowę  dwóch  dróg  gminnych  ze  ścieżkami  rowerowymi, 

łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta” co doprowadziło do 

jej rozwiązani przed czasem ; 

3.  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  - 

poprzez  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców. 

Wnosił o uwzględnienia odwalania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie wyboru oferty konsorcjum w składzie: (1) Lider: Przedsiębiorstwo Budowy 

Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim oraz (2) Partner: „ALTOR” Sp.                

z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, jako najkorzystniejszej, 

2.  wykluczenia  konsorcjum  w  składzie:  (1)  Lider:  Przedsiębiorstwo  Budowy  Dróg  i  Mostów 

S

p.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Mińsku  Mazowieckim  oraz  (2)  Partner:  „ALTOR"  Sp.  z  o.  o.                           

z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert w ramach Zadania nr 3, 

dokonania wyboru jako najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Odwołującego w  ramach 

Zadania nr 3, 

ponadto, wnosił o: 


5. d

opuszczenie dowodów z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu odwołania. 

Zamawiający  w  dniu  29.12.2020  r.  (za  pośrednictwem  platformy  zakupowej:  eB2B) 

wraz  kopią  odwołania,  w  trybie  art.  185  ust.1  Pzp,  wezwał  uczestników  postępowania 

przetargowego  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym.  Żadne  zgłoszenie 

przystąpienia do dnia 04.01.2021 r. (włącznie) nie miało miejsca. 

W  dniu  07.01.2021  r.  (e-mailem) 

Zamawiający  wobec  wniesienia  odwołanie  do 

Prezesa KIO wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedź na odwołanie, w której 

stwierdził,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu

oraz  wnosi

ł  o  umorzenie 

postępowania  odwoławczego.  Stwierdził,  że  wobec  powyższego  Zamawiający  wykona 

czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym                      

w odwołaniu, tj.: 

unieważni wybór oferty konsorcjum w składzie: (1) Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg                           

i Mostów sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim oraz (2) Partner: „ALTOR” Sp. z o. o.      

z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, jako najkorzystniejszej, 

wykluczy  z  postępowania  konsorcjum  w  składzie:  (1)  Lider:  Przedsiębiorstwo  Budowy 

Dróg i Mostów sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim oraz (2) Partner: „ALTOR” Sp.                     

z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 

powtórzy czynność badania i oceny ofert w ramach Zadania nr 3. 

Odpowiedź na odwołanie zostało podpisane przez Z-cę Dyrektora Oddziału GDDKiA 

w Olsztynie.  

Izba,  biorąc  pod  uwagę  dokonane  uwzględnienie,  uznała,  że  mamy  do  czynienia                 

z  uwzględnieniem  w  całości  odwołania,  oraz  brak  zgłoszonych  przystąpień  po  stronie 

Zamawiającego,  uznała,  że  istniała  podstawa  do  przyjęcia,  iż  postępowanie  odwoławcze  – 

stosownie  do  dyspozycji  art.  186  ust.  2  Pzp  - 

należało  umorzyć.  Wobec  ustalenia,  że 

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu,  a  po  stronie 

Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca, Izba – działając na podstawie art. 186 ust. 

2 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp 

– umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: 

KIO 3476/20 na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron. 

Orzekając  o kosztach  postępowania odwoławczego  Izba  uwzględniła,  iż  z mocy  art. 

186  ust.  6  pkt  1  Pzp  koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie  nakazując  dokonanie 

zwrotu  Odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym                   

i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972).  Zgodnie 

z  §  13  ust.  2  pkt  2 


rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22    marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania  przy  rozpatrywaniu  odwołań  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  poz.  1092  i  poz.  1992)  - 

postanowienie  wydano  na  posiedzeniu  niejawnym. 

W  oparciu  o  §  32  ww.  rozporządzenia 

P

rezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpatrywaniu  odwołań,  ogłoszenie  postanowienia  kończącego  postępowanie  odwoławcze 

wydanego na posiedzeniu niejawnym następuje przez wywieszenie sentencji postanowienia 

na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  a  informacja  o  ogłoszeniu 

podawana jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Odpis postanowienia 

przesyła się stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

 
……………………………… 


wiper-pixel