KIO 3475/20 WYROK dnia 29 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt KIO 3475/20 

WYROK 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  27  stycznia  2021  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia: LIRECO TECH Sp. z o.o. 

siedzibą  w  Gdyni  przy  ul.  Grochowej  10  (81-017  Gdynia)  oraz  K.  K.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą LIRECO K. K. z siedzibą w Gdyni przy ul. Grochowej 10 

(81-017  Gdynia) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Miasto  Bydgoszcz  z  siedzibą  

w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 (85-102 Bydgoszcz),  

orzeka: 

Oddala odwołanie.  

.  Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  udzielenie 

zamówienia:  LIRECO  TECH  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdyni  oraz  K.  K.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą LIRECO K. K. z siedzibą w Gdyni i: 

zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez ww. wykonawcę tytułem wpisu 

od odwołania; 

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  udzielenie  zamówienia:  LIRECO 

TECH Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gdyni oraz K. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą  LIRECO  K.  K.  z  siedzibą  w  Gdyni  na  rzecz  zamawiającego  Miasta  Bydgoszczy 

kwotę  w wysokości  503  zł  15  gr  (słownie:  pięćset  trzy  złote,  piętnaście groszy)  stanowiącą 

koszty strony poniesione z tytułu dojazdu pełnomocnika na posiedzenie i rozprawę. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 


września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w  związku  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z 2019  r.  poz.  2020)  na  niniejszy  wyrok  –  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt KIO 3475/20  

U z a s a d n i e n i e 

Miasto  Bydgoszcz  zwane 

dalej:  „zamawiającym”,  prowadzi  postępowanie  o 

udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „Pzp”, 

w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: 

Utrzymanie czystości i porządku oraz właściwego 

stanu  technicznego  urządzeń  obiektów  rekreacyjno-sportowych  dla  dzieci  i  dorosłych  oraz 

wybiegów  dla  psów  zlokalizowanych  na  terenach  gminnych  –  znak  sprawy: 

WZP.271.59.2020.B, zwane dalej postępowaniem. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 27 

października 2020 r., pod numerem 602957-N-2020.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi,  jest  niższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  udzielenie  zamówienia:  LIRECO  TECH  Sp.  z 

o.o. 

z  siedzibą  w  Gdyni  oraz  K.  K.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

LIRECO  K.  K. 

z  siedzibą  w  Gdyni,  zwani  dalej:  „odwołującym”  w  dniu  28  grudnia  2020  r. 

wnieśli odwołanie, w którym zarzucili zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  12)  Pzp

,  poprzez  nieuprawnione  wykluczenie  odwołującego  z 

postępowania pomimo, iż spełnia on warunki udziału w postępowaniu; 

2)  art.  89  ust  1  pkt  5)  Pzp 

poprzez  nieuprawnione  odrzucenie  oferty  odwołującego, 

pomimo, iż nie zachodzą przesłanki do wykluczenia odwołującego z postępowania; 

art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasady 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia  w  związku  z  wyborem  jako  najkorzystniejszej  oferty 

podlegającej odrzuceniu. 

W związku z powyższymi zarzutami odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

anulowania czynności wykluczenia odwołującego; 

anulowania czynności odrzucenia oferty odwołującego; 

dokonania  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  odwołującego  jako  spełniającej  warunki 

udziału w postępowaniu i niepodlegającej odrzuceniu. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  jego  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  został  bezwzględnie 

naruszony  przez  zamawiającego,  ponieważ  jego  oferta,  jak  wynika  z  informacji  z  otwarcia 


ofert,  była  ofertą  najkorzystniejszą  w  przedmiotowym  postępowaniu,  a  kwota  za  realizację 

zamówienia  zaproponowana  w  ofercie,  mieściła  się  w  budżecie  jaki  zamawiający  zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W konsekwencji, istnieje możliwość poniesienia 

szkody przez odwołującego, a co za tym ma on interes we wniesieniu odwołania. 

Jeśli  chodzi  o  uzasadnienie  dla  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp 

odwołujący wyjaśnił, że w uzasadnieniu wykluczenia, z dnia 23 grudnia 2020 r., zamawiający 

wskazał,  iż  Wykonawca  nie  wykazał  na  podstawie  złożonych  dokumentów,  iż  spełnia 

warunek 

udziału w postępowaniu. Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej  lub  zawodowej  było  należyte  wykonanie  co  najmniej  1  usługi  utrzymania 

czystości i porządku oraz właściwego stanu technicznego urządzeń rekreacyjno- sportowych 

typu bo

iska, place zabaw oraz wybiegi dla psów w ciągu następujących po sobie (kolejnych) 

12miesięcy,  o  wartości  nie  mniejszej  niż  200  000,00  ł  brutto  dla  pakietu  I  i  wartości  nie 

mniejszej niż 100 000,00 zł brutto dla pakietu II.  

Odwołujący wyjaśnił, że na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 Pzp złożył wykaz 

usług  wraz  z  referencjami  potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie.  Przedmiotem  usługi 

było  sprzątanie,  obsługa  oraz  utrzymanie  placów  zabaw  zlokalizowanych  na  terenie 

Lokatorsko- 

Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku. Zamawiający 

w trybie art. 26 ust. 3 Pzp wezwał odwołującego do złożenia wyjaśnień czy przedmiot usługi 

opisanej  w Wykazie  usług  obejmował  utrzymanie  właściwego  stanu  technicznego  obiektów 

rekreacyjno-sportowych. 

Jednocześnie  zamawiający  w  tym  samym  piśmie  wezwał 

o

dwołującego  do  uzupełnienia  wykazu  usług.  Odwołujący  w  odpowiedzi  przesłał 

oświadczenie  potwierdzające  wykonane  świadczenia  oraz  korzystając  z  uprawnienia  złożył 

dodatkowy  wykaz  usług,  w  którym  wymienił  m.  in.  usługę  związaną  z  kompleksowym 

utrzymaniem  czystości  i  porządku  oraz  utrzymaniem  w  sprawności  technicznej  urządzeń 

rekreacyjnych  znajdujących  się  w  obiekcie  Krytej  Pływalni  w  Gryficach.  Zamawiający 

zakwestionował powyższą usługę uznając, że w treści referencji zapisano iż wykonawca: … 

świadczy  usługi  w  zakresie  zapewnienia  prawidłowego  funkcjonowania  technologii 

uzdatniania  wody  i  stacji  uzdatniania  wody  oraz  wykonywaniu  czynności  porządkowych  w 

obiekcie  krytej  pływalni  w  Gryficach.  Dalej  czytamy  iż,  w  opinii  zamawiającego  niemożliwe 

jest  utożsamianie  zapewnienia  prawidłowego  funkcjonowania  technologii  basenowej  z 

utrzymaniem  w  sprawności  technicznej  urządzeń  rekreacyjnych  w  obiekcie  pływalni.  W 

dalszej  części  zamawiający  stwierdził,  że  pływalnia  nie  jest  typem  obiektu,  o  który 

z

amawiającemu chodziło czyli nie jest obiektem typu: boiska, place zabaw wybiegi dla psów. 

W  ocenie  odwołującego,  a  potwierdza  to  bogata  literatura  tematu,  referencje  nie  są 

wystawiane  na  potrzeby  konkretnego  postępowania,  ale  mają  charakter  ogólny.  Ich  treść 


powinna  potwierdzać  odpowiednie  wykonanie  umowy  i  nie  musi  zawierać  wyczerpującego 

opisu zakresu usług, dostaw czy robót. W referencjach, co do zasady nie opisuje się prac w 

sposób  szczegółowy.  Należy  wskazać  jedynie  na  ich  ogólny  zarys.  Zamawiający  nie  może 

wymagać  i  egzekwować  od  wykonawcy,  aby  z  ich  treści  wynikało  spełnienie  konkretnego 

unikatowego warunku udziału w postępowaniu stawianego przez zamawiających.  

Dokumenty  świadczące  o  należytym  wykonaniu  zamówień  wystawiają  ich  odbiorcy.  Mają 

one,  co  do  zasady,  weryfikować  i  dokumentować  należyte  wykonanie  zamówienia 

zrealizowanego  dla  innego  podmiotu.  Nie  muszą  w  pełni  opisywać  zakresu  robót,  dostaw, 

czy  usług,  tak  jak  wykaz.  Nie muszą także zawierać tych samych informacji co w  wykazie. 

Muszą jednak być z pracami wskazanymi w wykazie identyfikowalne. 

W  ocenie  odwołującego  to  to  nie  referencje,  których  rolą  jest  poświadczenie  należytego 

wykonania  zamówienia,  ale  wykaz  dostaw,  usług  lub  robót  budowlanych  stanowi 

potwierdzenie 

wykonanych zadań, a więc i posiadanego przez wykonawcę doświadczenia.  

Ponadto  odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  w  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  (zwanej  dalej:  „SIWZ”)  nie  sprecyzował  co  należy  rozumieć  pod  pojęciem 

obiekty rekreacyjn

e. Wymienił tylko ogólnikowo kilka typów obiektów takich jak boiska, place 

zabaw, wybiegi dla psów nie precyzując szczegółowych danych dzięki, którym można by je 

było zaklasyfikować do określonej grup ze względu na ich położenie, przeznaczenie, rodzaj 

mate

riałów z jakich zostały  wykonane lub innych. W ocenie odwołującego pływalnia wraz z 

wyposażeniem  (fontanny,  zjeżdżalnie,  wanny  SPA  itp.)  jest  obiektem  rekreacyjno-

sportowym,  można  powiedzieć  wodnym  placem  zabaw,  który  spełnia  kryteria  postawione 

przez zama

wiającego. Zakres prac jaki był realizowany zgodnie ze złożonym wykazem usług 

obejmował całokształt prac związanych zarówno z utrzymaniem czystości w obiekcie jak i z 

obsługą techniczną urządzeń znajdujących się w nim. 

Jeśli  chodzi  o  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  5  Pzp  odwołujący  wyjaśnił,  że 

bezsprzecznie wykazał, iż spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wobec braku przesłanek 

do  wykluczenia,  nie  zachodzą  również  okoliczności  uprawniające  zamawiającego  do 

odrzucenia jego oferty. 

Co  do  ostatniego 

zarzutu  podniesionego  w  odwołaniu,  odwołujący  wskazał,  że 

zamawiający  przeprowadzając  przedmiotowe  postepowanie  w  sposób  rażący  naruszył 

podstawową  zasadę  udzielania  zamówień  publicznych  wynikającą  z  przepisu  art.  7  Pzp  tj. 

zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  Brak  sprecyzowania  w 

warunkach  udziału  w  postępowaniu  konkretnych,  nie  budzących  wątpliwości  wymagań  nie 

upoważnia zamawiającego do ich jednostronnej interpretacji na etapie badania dokumentów 

a pochopne, niezgodne z przepisa

mi wykluczanie odwołującego z postępowania, wskazują, 


iż  zamawiający  w  sposób  bezpośredni  naruszył  zasadę  uczciwej  konkurencji.  Odwołujący, 

pomimo  wieloletniego  doświadczenia  w  zakresie  będącym  przedmiotem  niemniejszego 

zamówienia, nie mógł w sposób uczciwy ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający  w  dniu  25  stycznia  2021  r.  złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na 

odwołanie,  w  której  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  całości  oraz  przedstawił  uzasadnienie 

dla tego wniosku.  

Na podstawie dokumentacji 

przedmiotowego postępowania, złożonych dowodów oraz 

biorąc pod uwagę stanowiska stron, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Stosownie  do  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2020),  do 

postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, 

o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 

stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 

stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy  dotychczasowe.  Zgodnie  z  ww.  przepisem,  do 

niniejszego  post

ępowania  odwoławczego  zastosowanie  miały  przepisy  ustawy  z  dnia  29 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.). 

Postępowanie odwoławcze zostało bowiem wszczęte przez wniesienie odwołania w dniu 28 

grudnia 2020 r., 

a więc przed 1 stycznia 2021 r. 

Izba  uznała,  że  odwołujący  spełnił  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp  przesłanki 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia,  a 

naruszenie przez zamawiającego przepisów Pzp może spowodować poniesienie przez niego 

szkody  polegającej  na  utracie  możliwości  uzyskania  zamówienia.  Nie  została  wypełniona 

także  żadna  z  przesłanek  ustawowych  wynikających  z  art.  189  ust.  2  Pzp,  skutkujących 

odrzuceniem odwołania. 

Izba dopuściła w przedmiotowej sprawie dowody z: 

1)  dokumentacji  przekazanej  w  postaci  papierowej

,  przesłanej  do  akt  sprawy  przez 

zamawiającego w dniu 11 stycznia 2021 r., w tym w szczególności z treści:  

- SIWZ 

wraz z załącznikami; 

- oferty 

odwołującego; 

wykazu  usług  wraz  z  referencjami,  złożonych  przez  odwołującego  w  odpowiedzi  na 

wezwanie skierowane na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp; 


wezwania  z  dnia  27  listopada  2020  r.  do  wyjaśnień  lub  uzupełnień  skierowanego  do 

odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp; 

uzupełnionego  wykazu  usług  wraz  z  referencjami,  złożonych  w  odpowiedzi  na  powyższe 

wezwanie; 

informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  z  dnia  23  grudnia  2020  r., 

które zawierało jednocześnie informację o wykluczeniu odwołującego z postępowania; 

złożonego  na  rozprawie  przez  odwołującego  wykazu  wykonywanych  czynności 

sprzątających  oraz  utrzymania  właściwego  stanu  technicznego  urządzeń  na  terenie 

obiektu pływalni w Gryficach. 

Izba ustaliła co następuje 

Zamawiający  w  pkt.  V.2  ppkt.  1  lit.  a  SIWZ  określił  warunek  udziału  w  postępowaniu 

dotyczący  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  brzmieniu:  Zamawiający  uzna,  że 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,  że w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co 

najmniej  1  usługę  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  oraz  właściwego  stanu 

technicznego  urządzeń  obiektów  rekreacyjno-sportowych  typu  boiska,  place  zabaw  oraz 

wybiegi dla psów w ciągu następujących po sobie (kolejnych) dwunastu miesięcy, o wartości 

nie mniejszej niż 200 000, 00 zł brutto (dla pakietu l). 

Odwołujący na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 Pzp przedstawił wykaz 

usług zrealizowanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w przedmiocie którego 

wyszczególnił:  Sprzątanie,  obsługa  oraz  utrzymanie  placów  zabaw  oraz  obiektów 

re

kreacyjnych  zlokalizowanych  na  terenie  należącym  do  LWSM  Wrzeszcz.  Do  wykazu 

odwołujący  załączył  referencję  z  dnia  20  listopada  2020  r.  mającą  stanowić  potwierdzenie 

zrealizowanych  prac.  W  treści  pkt  3  przedmiotowych  referencji  wynikało,  że  zakres  prac 

obj

ętych  umową  dotyczył  sprzątania,  obsługi  i  utrzymania  w  należytym  stanie  boiska 

sportowego, placów zabaw, piaskownic wraz z wymianą piasku (20 szt.). 

Pismem z dnia 27 listopada 2020 r. zamawiający wezwał odwołującego na podstawie 

art.  26  ust.  3  Pzp  do  wyjaśnienia,  czy  przedmiot  usługi  opisanej  w  „Wykazie  usług”  jako 

Sprzątanie,  obsługa  oraz  utrzymanie  placów  zabaw  oraz  obiektów  rekreacyjnych 

zlokalizowa

nych  na  terenie  należącym  do  LWSM  Wrzeszcz  obejmował  także  utrzymanie 

właściwego  stanu  technicznego  urządzeń  obiektów  rekreacyjno-sportowych?  Ponadto 

zamawiający  w  przypadku  braku  możliwości  potwierdzenia  powyższego,  wezwał 

odwołującego  do  uzupełnienia  wykazu  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń 


okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, 

wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 

usługi  zostały  wykonane wraz  z  dowodami określającymi  czy  usługi  wymienione w  wykazie 

zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.  Zamawiający  określił  przy  tym,  że 

dokumenty  powinny  potwierdzić  należyte  wykonanie/wykonywanie  co  najmniej  1  usługi  w 

zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  oraz  właściwego  stanu  technicznego  urządzeń 

obiektów  rekreacyjno-sportowych  typu  boiska,  place  zabaw  oraz  wybiegi  dla  psów  w  ciągu 

następujących  po  sobie  (kolejnych)  dwunastu  miesięcy,  o  wartości  nie  mniejszej  niż  200 

000,00  zł  brutto.  Zamawiający  wyznaczył  odwołującemu  termin  na  złożenie  wyjaśnień  lub 

uzupełnień do dnia 2 grudnia 2020 r. 

Odwołujący  odpowiedział  na  powyższe  wezwanie  pismem  opatrzonym  datą  18 

listopad

a 2020 r. (zgodnie z prezentatą widoczną na piśmie wpłynęło ono do zamawiającego 

w dniu 2 grudnia 2020 r.). 

W treści pisma odwołujący wyjaśnił, że W odpowiedzi na wezwanie 

do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  Wykazu  usług  złożonego  na  wezwanie  Zamawiającego 

dotyczącego  powyższego  postępowania  potwierdzam,  że  w  ramach  kompleksowej  umowy 

realizowanej  na  rzecz  LWSM  „Wrzeszcz”  w  Gdańsku  obsługujemy  w  zakresie  sprzątania, 

pielęgnacji  zieleni,  utrzymania,  kontroli  placów  zabaw  oraz  obiektów  rekreacyjnych  oraz 

reali

zujemy  dodatkowe  zlecenia  związane  z  obsługą  tych  obiektów.  Ponadto  na 

potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  odwołujący  załączył  do  pisma 

nowy  wykaz  usług  wraz  z  referencjami  potwierdzającymi  należyte  wykonanie,  w  którym 

wyszczególnił: 

- w pozycji 1 

usługę pn.: Sprzątanie, obsługa oraz utrzymanie placów zabaw oraz obiektów 

rekreacyjnych  zlokalizowanych  na  terenie  należącym  do  LWSM  "Wrzeszcz",  tj.  tożsamą 

usługę z wskazaną w pierwszym wykazie; 

- w pozycji 2 

usługę pn.: Kompleksowe utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie w 

sprawności technicznej urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w obiekcie Krytej Pływalni 

w Gryficach

- w pozycji 3 

usługę pn.: Kompleksowa obsługa serwisowa, prace związane z czyszczeniem 

instalacji oraz utrzyman

iem sprawności technicznej urządzeń sportowych, rehabilitacyjnych, 

placu zabaw, sali gimnastycznej

W  ramach  usługi  wskazanej  w  poz.  2  uzupełnionego  wykazu  odwołujący  złożył 

referencję z dnia 20 stycznia 2020 r. W referencjach tych wskazano, że wykonawca usługi 

jako  podmiot  gospodarczy  świadczy  usługi  w  zakresie  zapewnienia  prawidłowego 


funkcjonowania  technologii  uzdatniania  wody  i  stacji  uzdatniania  wody  oraz  wykonywaniu 

czynności sprzątających w obiekcie Krytej Pływalni w Gryficach przy ulicy Sienkiewicza 14

W  ramach  usługi  wskazanej  w  poz.  3  uzupełnionego  wykazu  odwołujący  złożył 

referencję  z  dnia  5  lutego  2019  r. W  referencjach  tych  wskazano,  że  wykonawca  usługi  w 

okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. 

wykonywał usługę, której przedmiotem była 

Kompleksowa  obsługa  serwisowa  polegająca  na  przeglądach,  konserwacji  i  naprawach 

instalacji urządzeń technicznych oraz infrastruktury budowlanej w obiektach Parku Aktywnej 

Rehabilitacji  i  Sportu  (PARIS)  w  Bydgoszczy

.  Następnie  w  treści  referencji  wskazano,  że 

Usługa polegała w szczególności na utrzymaniu w sprawności:  

1.  Instalacji  technologii  basenowej  wraz  z  dostawą  chemii  basenowej  oraz  kondensacją 

niecki basenowej ze stali kwasoodpornej,  

2. Instalacji niskopr

ądowych: DSQ SAP, CATV, SSWiN, KD, GEMOS, 

3. Instalacji elektrycznej, 

4. Instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej, 

Węzła cieplnego,  

6. Instalacji c.o. i c.t., 

7. Instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z BMS,  

Systemów instalacji multimedialnych. 

Z

amawiający  w  dniu  23  grudnia  2020  r.  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w 

postępowaniu w ramach pakietu nr I. Za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy 

–  Spółdzielnia  Socjalna  Bydgoszczanka.  W  treści  pisma  zawierającego  informację  o 

wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamawiający wskazał, że odwołujący został wykluczony z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp oraz podał uzasadnienie dotyczące tej 

czynności. 

Treść przepisów dotyczących zarzutów:  

-  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp 

–  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się 

wykonawcę,  który  nie wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  nie  został 

zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku 

podstaw wykluczenia

-  art.  89  ust.  1  pkt  5  Pzp 

–  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez 

wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub 

niezaproszonego do składania ofert

-  art.  7  ust.  1  Pzp 

–  Zamawiający  przygotowuje i  przeprowadza postępowanie o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości


Izba zważyła co następuje. 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron 

Izba uznała, że odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.  

Punktem  wyjścia  do  rozpoznania  przedmiotowego  odwołania  była  treść  warunku 

udziału  w  postępowaniu,  który  wskazywał,  że  jego  spełnienie  nastąpi  m.  in.  przez 

doświadczenie w realizowaniu jednej usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz 

właściwego  stanu  technicznego  urządzeń  obiektów  rekreacyjno-sportowych  typu  boiska, 

place zabaw oraz 

wybiegi dla psów.  

Pierwotnie  tj.  w  odpowiedzi  na  wezwanie  skierowane  w  trybie  art.  26  ust.  2  Pzp  na 

potwierdzenie przedmiotowego warunku odwołujący wskazał usługę pn.: Sprzątanie, obsługa 

oraz  utrzymanie  placów  zabaw  oraz  obiektów  rekreacyjnych  zlokalizowanych  na  terenie 

na

leżącym  do  LWSM  "Wrzeszcz".  Zamawiający  miał  wątpliwości  wobec  potwierdzenia 

spełnienia  postawionego  warunku  w  związku  z  powyższą  usługą  i  zwrócił  się  do 

odwołującego  o  wyjaśnienie  lub  w  przypadku  braku  możliwości  potwierdzenia  warunku, 

wezwał odwołującego do uzupełnienia wykazu usług wykonanych. Odwołujący w odpowiedzi 

na  wezwanie  złożył  bardzo  ogólne  i  niekonkretne  wyjaśnienia,  które  sprowadzały  się  do 

gołosłownego  potwierdzenia,  że  w  ramach  kompleksowej  umowy  realizowanej  na  rzecz 

LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku wykonywane są czynności w zakresie sprzątania, pielęgnacji 

zieleni, utrzymania, kontroli placów zabaw oraz obiektów rekreacyjnych oraz realizowane są 

dodatkowe  zlecenia  związane  z  obsługą  tych  obiektów.  Pierwsza  część  tych  zdawkowych 

wyjaśnień  stanowiła  de  facto  powtórzenie  opisu  przedmiotu  usługi  zawartego  w  wykazie 

usług,  a  druga  część  stanowiła  informację,  że  odwołujący  realizuje  w  ramach  tej  usługi 

dodatkowe zlecenia związane z obsługą tych obiektów. W ocenie Izby treść tych wyjaśnień 

nie  potwierdzała  spełnienia  warunku,  który  oprócz  utrzymania  czystości  i  porządku 

wskazywał  na  utrzymanie  właściwego  stanu  technicznego  urządzeń  obiektów  rekreacyjno-

sportowych  typu  boiska, 

place  zabaw  oraz  wybiegi  dla  psów.  Odwołujący  w  żaden  sposób 

nie  wyjaśnił  co  składało  się  na  realizację  dodatkowych  zleceń  związanych  z  obsługą 

obiektów.  

Skład  orzekający stwierdził,  że argumentacja  odwołującego  dotycząca  referencji  w  związku 

ze  spełnieniem  warunku  udziału  w  postępowaniu  była  w  pewnym  zakresie  słuszna  tj. 

referencję  nie  muszą  jednoznacznie  wykazywać  treści  spełnienia  wszystkich  wymogów 

składających się na treść warunku, ponieważ referencję są dokumentem wystawianym przez 


podmiot  trzeci, 

w  związku  z  realizacją  innego  zamówienia,  przez  co  wykonawcy  nie  mają 

wpływu  lub  mają  bardzo  ograniczony  wpływ  na  ich  treść.  W  związku  z  tym  decydujące 

znaczenie  ma  treść  samego  wykazu.  Jednakże  wykaz  jednoznacznie  nie  potwierdzał 

spełnienia  warunku  co  do  wymogów  wskazanych  przez  zamawiającego,  stąd  wątpliwości 

zamawiającego  co  do  wykazania  spełnienia  warunku  były  uzasadnione.  Efektem  tych 

wątpliwości było wezwanie do wyjaśnień lub uzupełnień ze wszystkimi jego konsekwencjami. 

Konsekwencje  te  dotycz

yły  tego,  że  zamawiający  nie  mógł  zlekceważyć  okoliczności 

wezwania  i  nie  mógł  zaakceptować  jakichkolwiek  wyjaśnień.  Natomiast  jak  wskazano 

powyżej,  wyjaśnienia  odwołującego  nie  mogły  być  wzięte  pod  uwagę.  Skład  orzekający 

doszedł  przy  tym  do  przekonania,  że  odwołujący  miał  tego  świadomość,  ponieważ  złożył 

nowy wykaz, który oprócz wcześniej wskazywanej usługi zawierał dwie dodatkowe. Ponadto 

należy  wskazać,  że  odwołujący  w  trakcie  postępowania  odwoławczego  skupił  się  przede 

wszystkim na wykazaniu, że to usługa z poz. 2 uzupełnionego wykazu spełniała postawiony 

warunek,  a  na  rozprawie  stwierdził,  iż  nie  jest  w  stanie  udowodnić  za  pomocą  środków 

dowodowych innych niż referencje, okoliczności potwierdzenia przez usługi wskazane w poz. 

1 i 3 wykazu postawionego warunku. 

W związku z powyższym Izba uznała, że usługa z poz. 1 wykazu, nie potwierdziła spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu.  

Przedmiot usługi opisany w poz. 2 wykazu usług obejmował krytą pływalnię, a z treści 

referencji  wynikało,  iż  odwołujący  świadczy  usługi  w  zakresie  zapewnienia  prawidłowego 

funkcjonowania  technologii  uzdatniania  wody  i  stacji  uzdatniania  wody  oraz  wykonywania 

czynności sprzątających w obiekcie. Jak wskazano powyżej punktem wyjścia dla oceny czy 

dana  usługa  spełniała  postawiony  warunek  była  treść  warunku.  Warunek  jednoznacznie 

odwoływał  się  do  utrzymania  właściwego  stanu  technicznego  urządzeń  obiektów 

rekreacyjno-sportowych  typu  boiska, 

place  zabaw  oraz  wybiegi  dla  psów.  Powyższe 

oznacza,  że  dla  spełnienia  warunku  istotne  było  doświadczenie  dotyczące  określonych 

jednoznacznie  typów  obiektów  rekreacyjno-sportowych,  a  nie  jakichkolwiek  obiektów 

rekreacyjno-

sportowych.  Nie  podlega  wątpliwości,  że  kryta  pływalnia  jest  obiektem 

rekreacyjno-

sportowym, ale nie wpisuje się w określone przez zamawiającego typy obiektów. 

W  ocenie  Izby  wymienionych  w  treści  warunku  typów  nie  można  traktować  jako 

przykładowych  lub  jako  otwartą  listę  pozwalającą  zakwalifikować  inne  typy  obiektów  jako 

spełniające postawiony warunek. Treść warunku była jasna, wyraźnie wskazywała określone 

typy  obiektów  nim  objętych.  Ponadto  spójnik  oraz  użyty  w  treści  warunku  w  części 

dotyczącej  wskazania  typów  obiektów  oznaczał,  iż  w  celu  jego potwierdzenia,  należało  tak 

opisać spełnienie tego warunku w wykazie usług, aby wyraźnie potwierdzał doświadczenie w 


świadczeniu usług  co  do  wszystkich  wymienionych typów  obiektów.  Dodatkowo warunek w 

tym zakresie nie 

zawierał zwrotów pozwalających uznać, że określa otwartą listę obiektów w 

zakresie 

typów  obiektów,  ponieważ  w  treści  warunku  w  tym  zakresie  nie  zastosowano 

zwrotów  takich  jak:  w  szczególności,  np.,  itp.  Reasumując,  skoro  wykaz  usług  nie  zawierał 

dokładnych  informacji  w  tym  zakresie,  potwierdzenia  spełnienia  warunku  można  było 

poszukiwać  w  referencjach.  Treść  referencji  jednak  tym  bardziej  nie  potwierdzała  tej 

okoliczności, gdyż nie stanowi urządzenia w rozumieniu warunku „stacja uzdatniania wody” 

w pływalni, ani też tym bardziej „technologia uzdatniania wody”.  

Spełnienia  przedmiotowego  warunku  nie  potwierdził  także  dowód  złożony  na  rozprawie 

przez 

odwołującego  w  postaci  wykazu  wykonywanych  czynności  sprzątających  oraz 

utrzymania  właściwego  stanu  technicznego  urządzeń  na  terenie  obiektu  pływalni  w 

Gryficach. 

Jak  wynika  z  powyższego  dokumentu  czynności  sprzątające  na  terenie  tego 

obiektu  dotyczyły:  hali  basenowej,  natrysków,  toalet,  przebieralni,  wejścia  głównego, 

recepcji,  ciągów  komunikacyjnych,  pomieszczeń  technicznych  oraz  pomieszczeń  socjalno-

administracyjnych.  Ponadto  utrzymanie  właściwego  stanu  technicznego  urządzeń 

sprowadzało  się  do  stacji  uzdatniania  wody  pływalni.  W  związku  z  tym  dowód  ten  nie 

potwierdzał okoliczności spełnienia warunku w odniesieniu do wymienionych typów obiektów 

rekreacyjno-sportowych.  

Ponadto Izba nie wzięła pod uwagę argumentacji odwołującego wskazującej, że pływalnia to 

obiekt  rekreacyjno-spor

towy,  który  można  określić  jako  wodny  plac  zabaw,  który  spełnia 

kryteria postawione prz

ez zamawiającego. Stwierdzenie odwołującego w tym zakresie skład 

orzekający  potraktował  jako  niedopuszczalną  interpretację  treści  warunku  dokonaną  na 

potrzeby postepowania odwoławczego przed Izbą.  

Analogiczna  argumentacja  znajdzie  zastosowanie  wobec  usługi  wskazanej  w  poz.  3 

wykazu 

usług.  Warunek  jednoznacznie  odwoływał  się  do  utrzymania  właściwego  stanu 

technicznego  urządzeń  obiektów  rekreacyjno-sportowych  typu  boiska,  place  zabaw  oraz 

wybiegi dla psów. Powyższe oznacza, że dla spełnienia warunku istotne było doświadczenie 

dotyczące  określonych  jednoznacznie  typów  obiektów  rekreacyjno-sportowych,  a  nie 

jakichkolwiek  obiektów  rekreacyjno-sportowych.  W  ocenie  Izby,  wymienionych  w  treści 

warunku typów nie można traktować jako przykładowych lub jako otwartą listę pozwalającą 

zakwalifikować inne typy obiektów jako spełniające postawiony warunek. Treść warunku była 

jasna,  wyraźnie  wskazywała  określone  typy  obiektów  nim  objętych.  Ponadto  spójnik  oraz 

użyty  w  treści  warunku w  części  dotyczącej  wskazania typów  obiektów  oznaczał,  iż  w  celu 

jego  potwierdzenia,  należało  tak  opisać  spełnienie  tego  warunku  w  wykazie  usług,  aby 

wyraźnie  potwierdzał  doświadczenie  w  świadczeniu  usług  co  do  wszystkich  wymienionych 


typów  obiektów.  Dodatkowo  warunek  w  tym  zakresie  nie  zawierał  zwrotów  pozwalających 

uznać,  że  określa  otwartą  listę  obiektów  w  zakresie  typów  obiektów,  ponieważ  w  treści 

warunku  w  tym  zakresie  nie  zastosowano  zwrotów  takich  jak:  w  szczególności,  np.,  itp

Reasumując,  skoro  wykaz  usług  nie  zawierał  dokładnych  informacji  w  tym  zakresie, 

potwierdzenia  spełnienia  warunku  można  było  poszukiwać  w  referencjach.  Treść  referencji 

jednak  tym  bardziej  nie  potw

ierdzała  tej  okoliczności,  gdyż  w  jej  treści  wymienione  zostały 

usługi dotyczące utrzymania w sprawności: instalacji technologii basenowej wraz z dostawą 

chemii  basenowej  oraz 

kondensacją  niecki  basenowej  ze  stali  kwasoodpornej,  instalacji 

niskoprądowych:  DSQ  SAP,  CATV,  SSWiN,  KD,  GEMOS,  instalacji  elektrycznej,  instalacji 

sanitarnej  i  kanalizacyjnej,  w

ęzła  cieplnego,  instalacji  c.o.  i  c.t.,  instalacji  wentylacji  i 

klimatyzacji  wraz  z  BMS,  s

ystemów  instalacji  multimedialnych.  Żadna  z  wymienionych 

powyżej  czynności  nie  odnosiła  się  do  treści  warunku  w  tym  przede  wszystkim  do  typów 

obiektów.  

Tym samym w ocenie Izby także usługi wskazane przez odwołującego w poz. 2 i 3 wykazu 

nie potwierdziły spełnienia warunku udziału w postępowaniu.  

Zgodnie z dyspozycją art. 190 ust. 1 Pzp obowiązkiem stron jest wskazanie dowodów 

dla  stwierdzenia  faktów,  z których  wywodzą  korzystne  dla  siebie  skutki  prawne.  Ciężar 

dowodu,  zgodnie  z  art.  6 k.c. w  zw.  z  art.  14  Pzp  spoczywa  na  podmiocie

,  który  z danego 

faktu wywodzi skutki prawne. Przy czym c

iężar dowodu rozumieć należy z jednej strony jako 

obarczenie  strony  procesu  obowiązkiem  przekonania  sądu  (w  tym  przypadku  Izby) 

dowodami o słuszności swoich twierdzeń, a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji 

tego obowiązku, lub jego nieskuteczności, zaś tą konsekwencją jest zazwyczaj niekorzystny 

dla strony wynik postępowania (vide wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt II CSK 293/07). W 

rozpoznawanej  sprawie  takim  obowiązkiem  dowodowym  obciążony  był  odwołujący, 

ponieważ  to  on  kwestionował  czynność  zamawiającego  dotyczącą  wykluczenia  go  z 

postępowania.  W  ocenie  Izby  odwołujący  nie  udźwignął  ciężaru  dowodu  w  związku  z 

podniesioną  argumentacją.  Odwołujący  przyznał  na  rozprawie,  że  nie  jest  w  stanie 

udowodnić  za  pomocą  środków  dowodowych  innych  niż  referencje,  okoliczności 

potwierdzenia  przez  usługi  wskazane  w  poz.  1  i  3  wykazu  postawionego  warunku.  Jedyny 

dowód złożony przez odwołującego na poparcie swojej argumentacji dotyczył usługi z poz. 2. 

Ze względów wskazanych powyżej dokument ten nie potwierdzał spełnienia warunku. 

W  związku  z  powyższym  Izba  nie  dopatrzyła  się  naruszeń  w  skarżonych  czynnościach 

zamawiającego i w związku z tym oddaliła zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, a w 

konsekwencji zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp oraz art. 7 ust. 1 Pzp. 


Mając  na  uwadze  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  Pzp  orzeczono  jak 

w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  tj. 

stosownie do wyniku sprawy oraz zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego 

koszt wpisu od odwołania uiszczony przez odwołującego oraz zasądzając od odwołującego 

na  rzecz 

zamawiającego  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  dojazdu 

pełnomocnika na posiedzenie i rozprawę, na podstawie złożonego na rozprawie pisemnego 

wniosku. 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel