KIO 3473/20 WYROK dnia 26 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3473/20 

WYROK 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokolant:             

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  25  stycznia  2021 

roku  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  Beckman  Coulter  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w 

Warszawie   

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Szpital  Uniwersytecki  Nr  1  im.  dr.  A. 

Jurasza w Bydgoszczy 

przy udziale wykonawcy 

Siemens Healthcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w  Warszawie, 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  zaniechania  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Siemens  Healthcare  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie, 

pomimo tego, że jest ona niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z 

uwagi  na  niedoszacowanie  oraz  pomimo  tego

,  że  zawiera  ona  rażąco  niską  cenę  w 

stosun

ku  do  przedmiotu  zamówienia  i  nakazuje  zamawiającemu  –  Szpitalowi 

Uniwersyteckiemu Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 

– unieważnienie czynności 

wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  odrzucenie  oferty  wykonawcy  Siemens  Healthcare 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i dokonanie ponownej oceny 

ofert, 

w pozostałym zakresie odwołanie oddala, 

kosztami  postępowania  obciąża  Szpital  Uniwersytecki  Nr  1  im.  dr.  A.  Jurasza  w 

Bydgoszczy i:  

3.1. z

alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę Beckman Coulter 


Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  tytułem  wpisu  od 

odwołania, 

zasądza  od  Szpitala  Uniwersyteckiego  Nr  1  im.  dr.  A.  Jurasza  w  Bydgoszczy  na 

rzecz 

wykonawcy 

Beckman 

Coulter 

Polska 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością w Warszawie kwotę  18  600 zł   gr  (słownie:  osiemnaście tysięcy 

sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 

poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.2020), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………………………. 


Sygn. akt: KIO 3473/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Szpital  Uniwersytecki  Nr  1  im.  dr.  A.  Jurasza  w  Bydgoszczy  – 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest 

dzierżawa  analizatorów/aparatów  wraz  z  zakupem  materiałów  zużywalnych,  dostawę 

odczynników  laboratoryjnych  do  badań  krwi,  dostawę  odczynników  chemicznych  oraz 

pasków odczynnikowych i inne. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą P.z.p. 

W  dniu  28  grudnia  2020  roku  wykonawca 

Beckman  Coulter  Polska  Spółka  z 

o

graniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  (dalej:  odwołujący)  wniósł  odwołanie  wobec 

niezgodnych z przepisami ustawy czynności (zaniechań) zamawiającego polegających na: 

dokonaniu  wyboru  oferty  złożonej  przez  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.  (dalej:  Siemens 

albo przystępujący) jako najkorzystniejszej w zakresie części 1;  

-  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Siemens  jako  niezgodnej  ze  s

pecyfikacją  istotnych 

warunków zamówienia (s.i.w.z.), 

-  zaniechaniu  dokonania  wyboru  oferty  o

dwołującego  jako  najkorzystniejszej  w  zakresie 

części 1. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu,  że  powyższe  czynności  zostały  dokonane 

(względnie zaniechano ich podjęcia) z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 w 

zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Siemens

, której 

treść  nie  odpowiada  treści  s.i.w.z.  oraz  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  odwołującego 

jako  najkorzystniejszej,  a  tym  samym  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców. 

Odwołujący  podniósł,  że  ma  interes  we  wniesieniu  niniejszego  odwołania,  gdyż 

należy  przyjąć,  że  wykonanie  wnioskowanych  powyżej  czynności  jako  następstwo 

naruszenia stanu prawnego przez z

amawiającego przy wykonanej czynności wyboru oferty, 

skutkować  będzie  uznaniem  oferty  odwołującego  za  najkorzystniejszą  i  uzyskaniem 

przedmiotowego  zamówienia  publicznego.  Procedury  odwoławcze  winny  być  dostępne,  co 

najmniej dla każdej osoby, która ma lub miała interes w uzyskaniu konkretnego zamówienia, 

i która została poszkodowana lub jest zagrożona poszkodowaniem w wyniku domniemanego 

naruszenia  przepisów  ustawy  przez  zamawiającego.  Nie  bez  znaczenia  pozostaje 


naruszenie  fundamentalnej  zasady  równego  traktowania  wykonawców  wyrażonej  w  art.  7 

ust. 1 ustawy P.z.

p. Odwołujący ma interes w tym, by postępowanie zamawiającego zostało 

poddane  ocenie  przez  KIO,  gdyż  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  generalnej 

zasady  udzielenie  zamówienia  publicznego  wyrażonej  wskazanym  przepisem  może  on 

ponieść szkodę, nie uzyskując zamówienia publicznego. 

W  związku  z  powyższym  odwołujący  wniósł  o uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

z

amawiającemu : 

unieważnienia czynności wyboru oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu w zakresie 

Części 1 , 

odrzucenia oferty Siemens jako niezgodnej z treścią s.i.w.z.,   

- odrzucenia oferty Siemens w c

zęści 1 jako zawierającej rażąco niską cenę, 

powtórzenia czynności  badania i  oceny  ofert  oraz  dokonania wyboru oferty  odwołującego 

jako najkorzystniejszej w zakresie 

części 1. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 22 stycznia 2021 roku wniósł o: 

1 . oddalenie odwołania w całości jako bezzasadnego, 

2.  przyznanie  kosztów  postępowania,  w  tym  kosztów  zastępstwa  przed  Krajową  Izbą 

Odwoławczą, według zestawienia przedłożonego na posiedzeniu. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie z 

formularzem właściwości techniczno-użytkowych ujętym w załączniku nr 2b 

do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zamawiający postawił wymogi: w pozycji nr 

7  „Wydajność  maksymalna  urządzenia  65  —  85  analiz  /godz.”  oraz  w  pozycji  nr  2 

„automatyczny  analizator  do  oznaczania białek  specyficznych metodą  immunonefelometrii", 

która  to  metoda  jest  w  opinii  zamawiającego  złotym  standardem  w  oznaczaniu  białek 

specyficznych oraz metodą, którą zamawiający oznacza białka specyficzne od wielu lat.  

W  toku  postepowania  przetargowego  z

amawiający  otrzymał  w  powyższym  zakresie 

pytania  o  dopuszczenie  analizatora  o  wydajności  większej  niż  określona  w  s.i.w.z.,  oraz 

dopuszczenie wg p

ytającego równoważnej metody oznaczania białek specyficznych metodą 

fotometryczną, turbidymetrii. 

W odpowiedzi na te pytania w zawiadomieniu nr 3 z dnia 04.08.2020 r. z

amawiający 

dopuścił analizatory o większej wydajności do 400 testów na godzinę pracujące w oparciu o 

metodę  fotometrii  oraz  o  wydajności  nie mniejszej  niż  120  oznaczeń  na  godzinę  pracujące 

jednocześnie w oparciu o metodę nefelometryczną i turbidymetryczną. 


Zaoferowany  przez  Siemens  analizatora  Atellica  Neph  630 

charakteryzuje  się 

maksymalną  wydajnością  efektywną  urządzenia  wynoszącą  65  testów  /  godzinę,  w 

zależności  od  rodzajów  oznaczanych  testów,  oraz  nominalną  maksymalną  wydajnością 

wynoszącą 100 testów/godzinę. 

W  zakresie  części  nr  1  postępowania  zamawiający  oszacował  wartość  zamówienia 

na  kwotę  1.445.810,00  zł  netto.  Oferta  firmy  Siemens  po  poprawkach  dokonanych  przez 

zamaw

iającego  opiewa  na  kwotę  778.124,83  zł  netto  (841.454,82  zł  brutto)  (pierwotnie: 

735.529,00 zł netto, 795.451,33 zł brutto). 

Pismem  z  dnia  6  października  2020  roku  zamawiający  wezwał  przystępującego  do 

złożenia wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów, w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ce

ny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018r. poz. 2177 oraz z 2019r. poz. 1564); 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Wartość brutto złożonej przez Państwa oferty w części nr 1 wynosi 795 451,33 PLN, 

co  przy  wartości  szacunkowej  brutto  zamówienia  wynoszącej  1  579  214,80  PLN  budzi 

wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego. 

Wartość brutto Państwa oferty odbiega od wartości szacunkowej brutto zamówienia. 

związku  z  powyższym  Wykonawca  składając  wyjaśnienia  winien  wykazać,  iż 

zaoferowana  p

rzez  niego  cena  uwzględnia  wszystkie  elementy,  które  umożliwią  należyte 

wykonanie  zamówienia.  Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp 

obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

Pismem z dni

a 6 października 2020 roku Siemens udzielił następującej odpowiedzi: 


Firma  Siemens  Healthcare Sp.  z  o.o.  informuje,  iż  oferta  złożona w  przedmiotowym 

postępowaniu nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

Oferta zawiera zgodnie z SIWZ kalkulację w zakresie: 

-  dzi

erżawy  analizatora  białek  specyficznych  oraz  dostawy  odczynników  i  materiałów 

wymaganych  do  wykonania  85100  badań  w  ciągu  36  miesięcy,  a  jej  wartość  wynosi: 

451,33 zł brutto. 

Zaproponowane ceny jednostkowe dotyczącego zaoferowanego asortymentu, zostały 

skalkulowane  w  sposób  rzetelny,  z  uwzględnienie  wszystkich  wymogów  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastosowaniem  właściwej  dla  Wykonawcy  marży 

handlowej, z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów wytworzenia usługi. 

Koszt  dzierżawy  przedmiotu  oferty,  wyliczono  z  zastosowaniem  standardowego 

kosztu  dzierżawy  uwzględniającego  koszty  użytkowania  i  serwisowania  zaoferowanego 

sprzętu, z uwzględnieniem warunków SIWZ. 

Oświadczamy,  że  oferta  złożona  przez  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.  jest  ofertą 

konkurencyjną,  bez  ryzyka  ponoszenia  jakichkolwiek  strat  w  zakresie  realizacji  przedmiotu 

oferty. Potwierdzamy, że cena zaproponowana w ofercie obejmuje cały zakres określony w 

opisie przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty, które Wykonawca musi ponieść w celu 

zrealizowania przedmiotowej dostawy. 

Pod  formularzem  asortymentowo-cenowym  z

amawiający  w  części  B  —  „Materiały 

zużywalne do ww. analizatora” zawarł następujące wymagania: 

a)  Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  uwzględnił  w  cenie  wszystkie  odczynniki  i 

materiały  zużywalne  niezbędne  do  przeprowadzenia  badań  w  określonej  przez 

Zamawiającego liczbie. Proszę dostawić tyle wierszy, ile to konieczne. 

c) 

Zamawiający wymaga ilości opakowań zapewniającej ciągłość wykonywania badań w 

trakcie trwania umowy (pacjenci, kalibracje, kontrole). 

d) 

Podana  ilość  testów  nie  uwzględnia  kalibracji;  ilości  testów  potrzebnych  do  tego 

zadania winien uwzględnić Wykonawca biorąc pod uwagę trwałość kalibracji przy założeniu, 

że  wszystkie badania wykonywane są na  bieżąco  z  wyjątkiem tabeli  badań rzadkich. Ilości 

testów na kalibrację należy doliczyć do ilości testów zamawianych. 

Ilości  odczynników,  kalibratorów,  kontroli  oraz  innych  odczynników  wymaganych  należy 

podać w ilości opakowań i zaokrąglić do całkowitego opakowania w górę. 


Oferujący w swoich wyliczeniach musi uwzględnić tzw. martwą przestrzeń dla odczynników z 

której nie można wykonać badań. 

e) 

Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wykonywanie  badań  na  odczynnikach, 

kalibratorach, kontrolach  po  przekroczeniu terminu  trwałości  po  otwarciu  i  umieszczeniu na 

pokładzie  analizatora.  Wykonawca  musi  doliczyć  odpowiednią  ilość  kubków  pomiarowych, 

która zapewnia kalibracje i kontrole. 

f) 

Zamawiający traktuje każdy rok jako 365 dni do rozliczenia kalibracji i kontroli.  

Pismem  z  dnia 

6  października  2020  roku  zamawiający  wezwał  przystępującego  do 

wyjaśnienia, czy  zaproponowana przez niego ilość testów do wykonania zamawianej liczby 

badań  na  36  miesięcy  zawiera  ilość  testów  przypadającą  na  kalibrację  i  kontrolę. 

Zamawiający poprosił o wskazanie szczegółowego wyliczenia dla wiersza nr 1 oraz 7. 

Pismem  z  dnia  9  października  2020  roku  przystępujący  udzielił  następującej 

odpowiedzi: 

Zaproponowana  przez  Wykonawcę  ilość  testów  do  wykonania  zamawianej  liczby 

badań na 36 miesięcy zawiera ilość testów przypadającą na kalibrację i kontrolę. Kalibracja 

jest  wykonywana  1

x  na  serię  posiadanego  odczynnika,  przyjęto  cztery  serie  odczynnika  w 

roku. 

Szczegółowe wyliczenia dla wiersza nr 1: 

lgG kalibracja 6 pkt., czyli 6 testów na kalibrację, razy 4 kalibracje w roku, razy 3 lata. 

72 testy na kalibrację 

Dla kontroli przyjęto i uwzględniono 156 tygodni. Kontrola wykonywana codziennie na 

jednym poziomie (dla badań których przedmiot zamówienia wynosi 1500 oznaczeń). 

Zamawiający  wymagał  dostarczenia  2  poziomów  kontroli,  które  będą  wykonywane 

naprzemiennie,  czyli  780  oznaczeń.  Dla  wyliczeń  przyjęto  100  opakowań  odczynnika  do 

oznaczania  lgG  (1  opakowanie  wystarcza  na  125  testów),  co  zabezpiecza  wykonanie 

zamawianej liczby badań wraz z kontrolami i kalibracjami. 

Szczegółowe wyliczenia dla wiersza nr 7: 

C4 kalibracja 6 pkt., czyli 6 testów na kalibrację, razy 4 kalibracje w roku, razy 3 lata. 

72 testy na kalibrację 

Dla  kontroli  przyjęto  i  uwzględniono  156  tygodni..  Kontrola  wykonywana  codziennie 

na jednym poziomie (dla badań których przedmiot zamówienia wynosi 1500 oznaczeń). 


Zamawiający  wymagał  dostarczenia  2  poziomów  kontroli,  które  będą  wykonywane 

naprzemiennie,  czyli  780  oznaczeń.  Dla  wyliczeń  przyjęto  101  opakowań  odczynnika  do 

oznaczania  C4  (1  opakowanie  wystarcza  na  50  testów),  co  zabezpiecza  wykonanie 

zamawianej liczby badań wraz z kontrolami i kalibracjami. 

Zam

awiający pismem z dnia 18 grudnia 2020 roku poinformował przystępującego co 

do następujących kwestii: 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) poprawia w Państwa ofercie w zakresie części 

nr  1  niżej  wskazane  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  polegające  na  błędnym  wyliczeniu 

wartości netto i brutto w formularzu cenowym. 

Zamawiający wymagał w SIWZ zaoferowania ilości materiałów zużywalnych zgodnie 

z podanymi ilościami poszczególnych oznaczeń oraz z uwzględnieniem dodatkowych testów 

m.in.  na  kalibrację  oraz  kontrolę.  Dodatkowo  zaoferowana  ilość  oznaczeń  winna  być 

dostosowana  do  wymaganej  ilości  opakowań  zaokrąglonych  do  całkowitego  opakowania  w 

górę. Państwa oferta nie zawiera ilości testów zgodnych z SIWZ, tj. uwzględniających m.in. 

dodatkowe testy na kalibrację oraz zaokrąglenia do pełnej ilości opakowań w górę. 

Zgodnie z Państwa wyjaśnieniami z dnia 09.10.2020 r. w pkt. 1 do wymaganej ilości testów 

lgG (11 000 testów) należało doliczyć 72 testy na kalibrację oraz 780 testów na kontrolę, co 

daje 11 852 testy. Uwzględniając wielkość oferowanego opakowania testu lgG (125 testów) 

należało  zaoferować  100  opakowań,  co  daje  12  500  testów,  a  nie  11  780.  Dodatkowo 

sumarycznie,  zgodnie  z 

prawidłowymi  wyliczeniami,  104.913  testów.  Zgodnie  z  Państwa 

wyjaśnieniami 1 opakowanie PREDILUTION WELLS wystarczy na 6 600 testów, w związku 

z czym winni Państwo zaoferować 16 szt. 

Poniżej tabela z prawidłowymi przeliczeniami Państwa oferty. 

W/w omyłki mają wpływ na cenę oferty: 

w części nr 1 wskazaną w formularzu ofertowym, było: 786.595,33 zł, jest: 832.058,82 zł. 

Pismem  z  dnia  18  grudnia  2020  roku  przystępujący  poinformował,  że  akceptuje 

dokonane przez zamawiającego poprawki. 

Zgodnie  z  zapisami  pod 

tabelą  „B.  Materiały  zużywalne  do  ww.  analizatora”, 

z

amawiający  wymagał:  oferujący  w  swoich  wyliczeniach  musi  uwzględnić  tzw.  martwą 

przestrzeń dla odczynników z której nie można wykonać badań. 

Przystępujący  zaoferował  odczynniki  w  opakowaniach  zawierających  większą  ilość 

odczynnika niż wskazana na opakowaniu. 


Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie  jest  zasadne  w  zakresie  zarzutu  zaniechania  odrzucenia  oferty 

wykonawcy  Siemens, 

pomimo  tego,  że  jest  ona  niezgodna  ze  specyfikacją  istotnych 

warunków  zamówienia  z  uwagi  na  niedoszacowanie  oraz  pomimo  tego,  że  zawiera  ona 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W pozostałym zakresie odwołanie jest niezasadne i podlega oddaleniu. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. Okoliczność ta nie 

była pomiędzy stronami sporna. 

Izba  uznała  za  uzasadniony  zarzut  dotyczący  zaniechania  odrzucenia  oferty 

przystępującego, pomimo tego, że zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

Zgodnie  z  art.  90  ust.  1  ustawy  P.z.p.,  jeżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich 

istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i 

budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych 

przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o 

minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2008  oraz  z  2016  r.  poz. 

1265);2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

W myśl ust. 1a, w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% 

od: 


warto

ści zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia; 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

Ponieważ  cena  oferty  przystępującego  jest  niższa  o  ponad  30%  od  wartości 

szacunkowej  zamówienia  i  nie  zaszły  przesłanki  wyłączające  zastosowanie  przez 

zamawiającego  art.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  P.z.p.,  o  których  mowa  in  finito  wskazanego 

przepisu,  czynność  zamawiającego  dotyczącą  wezwania  przystępującego  do  złożenia 

wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny należy uznać za uzasadnioną.  

Zgodnie  z  art.  90  ust.  2  ustawy  P.z.p.,  obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera 

rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  odwoławczym  ciężar  ten  spoczywał  na 

przystępującym, który wszakże  - w ocenie Izby - ciężarowi temu nie sprostał. Podkreślenia 

wymaga, że wykonawca broniący swojej oferty, winien w szczególności wykazać zasadność 

i rzetelność wyjaśnień złożonych w wyniku wezwania wystosowanego przez zamawiającego 

na  mocy  art.  90  ust.  1  ustawy  P.z.p.  Iz

ba  w  postępowaniu  odwoławczym  ocenia  bowiem 

zgodność  z  prawem  czynności  zamawiającego,  czyli  -  w  rozpoznawanym  przypadku  - 

trafność oceny przez zamawiającego złożonych wyjaśnień. 

Dokonując  analizy  wyjaśnień  złożonych  przez  przystępującego,  Izba  stwierdziła,  iż 

wyjaśnienia złożone przez przystępującego są zbyt ogólne, by uznać je za wystarczające do 

uznania,  że  wykonawca  ten  nie  zaoferował  rażąco  niskiej  ceny.  Przystępujący  wskazał 

jedynie,  że  ceny  zostały  skalkulowane  w  sposób  rzetelny,  z  uwzględnieniem  wymagań 

s.i.w.z.,  z  zastosowaniem  marży  oraz  z  uwzględnieniem  wszelkich  kosztów  wytworzenia 

usługi,  natomiast  koszt  dzierżawy  przedmiotu  oferty  wyliczono  z  zastosowaniem 

standardowego  kosztu  dzierżawy,  uwzględniającego  koszty  użytkowania  i  serwisowania 

zaofe

rowanego sprzętu. Przystępujący nie wskazał jednak na żadne konkretne kwoty, które 

potwierdzałyby zasadność przyjętych założeń. Przystępujący nie wskazał, jakie są w istocie 

koszty  wytworzenia,  jaką  marżę  przyjął.  Nie  podał  żadnych  szczegółów,  na  podstawie 

których  dokonał  wyliczenia  ceny.  Nie  przedłożył  również  żadnych  dowodów,  pomimo  tego, 

że zamawiający w wezwaniu do złożenia wyjaśnień żądał również przedstawienia dowodów 


na po

parcie wskazanych okoliczności, a wskazane w wyjaśnieniach okoliczności, są jedynie 

ogólnymi stwierdzeniami, niepopartymi żadnymi konkretnymi kwotami. 

Wyjaśnienia przystępującego nie mogą być zatem uwzględnione. To na nim bowiem 

spoczywa  obowiązek  udowodnienia  zasadności  zaoferowanej  ceny.  Wskazując  na 

powyższe, Izba uznała, że przystępujący nie wykazał, że zaoferowana przez niego cena nie 

jest rażąco niska, w związku z czym jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 4 ustawy P.z.p. 

Izba  uznała  za  zasadny  zarzut  dotyczący  zaniechania  odrzucenia  oferty 

przystępującego, mimo że jest ona niezgodna z s.i.w.z. z powodu niedoszacowania. 

W  ocenie  Izby,  nie  budzi  wątpliwości,  że  przystępujący  nie  uwzględnił  w  swojej 

ofercie  ilości  testów  uwzględniających  dodatkowe  testy  na  kalibrację  oraz  zaokrąglenia  do 

pełnej  ilości  opakowań w  górę.  Fakt  ten  został wskazany  przez  zamawiającego  w  piśmie z 

dnia  18  grudnia  2020  roku,  przy  czym 

tę  niezgodność  zamawiający  zakwalifikował  jako 

oczywistą  omyłkę rachunkową,  polegającą  na  błędnym  wyliczeniu  wartości  netto  i  brutto  w 

formularzu  ce

nowym.  Przystępujący  zgodził  się  z  zamawiającym  i  zaakceptował  dokonane 

poprawki,  czym  zmienił  swe  oświadczenie  z  dnia  9  października  2020  roku,  w  którym 

wskazał, że uwzględnił w ofercie wymagane dodatkowe ilości odczynnika. 

Ze  stanowiskiem  zamawiającego  i  przystępującego  nie  sposób  się  zgodzić. 

Oczywistą  omyłką  rachunkową  jest  omyłka  wynikająca  z  błędnej  operacji  rachunkowej  na 

liczbach.  Stwierdzenie  omyłki  może  mieć  miejsce  w  sytuacji,  w  której  przebieg  działania 

matematycznego  może  być  prześledzony  i  na  podstawie  reguł  rządzących  tym  działaniem 

możliwe  jest  stwierdzenie  błędu  w  jego  wykonaniu.  W  orzecznictwie  Krajowej  Izby 

Odwoławczej ugruntowany jest pogląd, że dla uznania, iż omyłka rachunkowa ma charakter 

oczywisty,  wystarczający  jest  fakt  jej  ustalenia  podczas  sprawdzania  obliczeń  zgodnie  z 

podanym  przez  zamawiającego  sposobem  obliczenia  ceny  oferty  oraz  możliwość  jej 

jednoznacznego  stwierdzenia  (t

ak  w  wyroku  KIO  z  dnia  1  września  2011  r.,  sygn.  akt 

1787/11,  a  także  w  wyroku  KIO  z  dnia  28  września  2010  r.,  sygn.  akt  KIO  1978/10). 

Oczywista  omyłka  rachunkowa  jest  to  zatem  niezamierzony  błąd  rachunkowy  popełniony 

przez  wykonawcę,  polegający  na  uzyskaniu  nieprawidłowego  wyniku  działania 

arytmetycznego. 

Z  taką  sytuacją  nie  mieliśmy  do  czynienia  w  rozpoznawanym  przypadku. 

Zamawiający  bowiem  najpierw  dokonał  zmiany  w  przedmiocie  oferty  przystępującego, 

polegającej  na  dodaniu  do  przedmiotu  zamówienia  ilości  testów  nieuwzględnionych  przez 

przystępującego,  pomimo  takiego  wymogu  wskazanego  w  s.i.w.z.,  a  następnie  dokonał 

przeliczenia ceny oferty przystępującego, w wyniku czego cena ta wzrosła o ponad 45 tys. 


złotych.  Podkreślenia  przy  tym  wymaga,  iż  zamawiający,  przed  dokonaniem  poprawki, 

zwracał  się  do  przystępującego  o  złożenie  wyjaśnień  i  dopiero  na  ich  podstawie  dokonał 

zmiany oferty. Okoliczności te przesądzają, iż dokonana przez zamawiającego zmiana treści 

oferty  przystępującego  nie  miała  charakteru  oczywistego  oraz  nie  była  to  omyłka 

rachunkowa, której istota, jak już wyżej wskazano, polega na błędnym wykonaniu działania 

matematycznego, nie zaś na dodawaniu do ceny oferty cen asortymentu nieuwzględnionego 

w ofercie wykonawcy. 

Tym  samym  Izba  zgodziła  się  ze  stanowiskiem  odwołującego,  iż  przystępujący  nie 

doszacował  swej  oferty  poprzez  nieuwzględnienie  ilości  odczynników  koniecznych  do 

kalibracji  i  wymagających  zaokrąglenia  w  górę  do  pełnej  ilości  opakowania.  Oferta 

przystępującego  jest  zatem  niezgodna  z  treścią s.i.w.z.  i  podlega odrzuceniu na  podstawie 

art. 89 ust. 1 ustawy P.z.p. 

W pozostałym zakresie Izba uznała zarzuty odwołania za nieuzasadnione.  

Jeśli  chodzi  o  wydajność  analizatora,  Izba  wzięła  pod  uwagę  stanowisko 

zamawiającego, który za pomocą opisu technicznego analizatora Atellica Neph 630 wykazał, 

że maksymalna wydajność efektywna urządzenia wynosi 65 testów / godzinę, w zależności 

od  rodzajów  oznaczanych  testów,  oraz  nominalna  maksymalna  wydajność  wynosi  100 

testów/godzinę.  Jednocześnie  wskazać  należy,  że  zamawiający  w  s.i.w.z.  nie  określił  przy 

opisie wydajności, czy chodzi mu o wydajność efektywną czy maksymalną. Parametr ten nie 

może  zostać  sprecyzowany  na  etapie  oceny  ofert,  a  wykonawca,  który  zastosował  się  do 

wymogu w zakresie jednej z wydajności, nie może być aktualnie obciążany konsekwencjami 

braku  dokładnego  opisu  parametru.  Przystępujący  zaoferował  analizator,  który  spełnia 

wymóg  w  zakresie  wydajności  efektywnej.  Tym  samym  Izba  uznała,  że  urządzenie 

odpowiada treści s.i.w.z., a zarzut w tym zakresie jest nieuzasadniony. 

Odnosząc się natomiast do zarzutu niedoszacowania oferty przystępującego poprzez 

nieuwzględnienie  objętości  martwej,  Izba  podzieliła  stanowisko  zamawiającego  poparte 

badaniem  przeprowadzonym  przez  Zakład  Diagnostyki  Laboratoryjnej  Szpitala 

Uniwersyteckiego  nr  1,  z  którego  wynika,  że  we  fiolce,  po  pobraniu  wymaganej  ilości 

odczynnika,  pozostała  pewna  ilość  preparatu.  Odwołujący  nie  zakwestionował  wyniku 

badania,  Izba  uznała  zatem,  że  potwierdza  ono,  iż  ilość  odczynnika  uwzględnia  objętość 

martwą, zgodnie z wymaganiami s.i.w.z. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 575 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

w  związku  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.2020),  czyli  stosownie  do 

wyników postępowania. 

…………………………………………. 


wiper-pixel