KIO 3472/20 POSTANOWIENIE dnia 12 stycznia 2021 roku

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt KIO 3472/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 12 stycznia 2021 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Małgorzata Rakowska 

po  rozpoznaniu  w  dniu  12  stycznia  2021  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w dniu 28 grudnia 2020 roku przez 

Konsorcjum firm: MEGATHERM Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Opolu,  ul.  Wrocławska  38,  45-701  Opole  (lider)  i  A.  Ś.  prowadzącą  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Ś.  A.  „ANN-POL”  Przedsiębiorstwo  Usługowo  –  Handlowe  z 

siedzibą  w  Opolu,    ul.  Wrocławska  38,  45-701  Opole  (partner)  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Zakład  Gospodarowania  Nieruchomościami 

w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Konsorcjum firm: MEGATHERM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Wrocławska 38, 

45-701  Opole  (lider)  i  A. 

Ś.  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Ś.  A. 

„ANN-POL” 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo 

– 

Handlowe 

siedzibą 

w Opolu,  

ul. Wrocławska 38, 45-701 Opole (partner)  kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1 

ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z 

art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.,  poz.2020)  na  niniejszy  postanowienie  – 

w terminie

7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:    …………………………  


Sygn. akt KIO 3472/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zakład  Gospodarowania Nieruchomościami  w  Dzielnicy  Targówek m.  st. Warszawy, 

zwany 

dalej „Zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

pod  nazwą  „Utrzymanie  porządku  i  czystości  na  terenach  i  w  budynkach  m.st.  Warszawy 

administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek. 

Numer referencyjny:ZGN-P-

29/20”. 

 W dniu 28 grudnia 2020 

roku, działając na podstawie art. 179 ust. 1 w zw.180 ust. 2 

ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843, zwana dalej „ustawą 

Pzp”),  wykonawca  -  Konsorcjum  firm:  MEGATHERM  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Opolu  (lider) 

i  A. 

Ś.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Ś.  A.  „ANN-POL”  Przedsiębiorstwo 

Usługowo  –  Handlowe  z  siedzibą  w  Opolu  (partner),  zwany  dalej  „Odwołującym”,  wniósł 

odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegających na: 

1.  wyborze  oferty  wykonawcy  Modex 

–Pol  A.  M.  z  siedzibą  w  Warszawie  jako 

najkorzystniejszej  pomimo,  iż  konsorcjum  zaoferowało  cenę  rażąco  niską 

w zakresie sprzątania budynków i nie złożyło wyjaśnień w tym zakresie, nie złożyło 

wyjaśnień  co  do  złożenia  oferty  cenowej  której  wartość  odbiega  ponad  30  %  od 

kwoty przeznaczonej oraz średniej arytmetycznej złożonych ofert, a także nie spełnia 

warunków udziału w postępowaniu; 

2.  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Modex-Pol  A.  M. 

z  siedzibą  w Warszawie  jako  oferty 

zawierającą rażąco niską cenę; 

3.  zaniechaniu 

wezwania 

wykonawcy 

Modex-Pol 

A. 

M. 

siedzibą 

w Warszawie do wyjaśnień w zakresie zaoferowania ceny odbiegającej o ponad 30 

%  od  kwoty  przeznaczonej  na  realizację  zamówienia  oraz  średniej  arytmetycznej 

kwot złożonych ofert; 

4.  zaniechaniu 

wezwania 

wykonawcy 

PHU 

Gamma 

A. 

Z. 

siedzibą 

w Warszawie 8 do wyjaśnień w zakresie zaoferowania ceny odbiegającej o ponad 30 

%  od  kwoty  przeznaczonej  na  realizację  zamówienia  oraz  średniej  arytmetycznej 

kwot złożonych ofert; 

5.  zaniechaniu 

wezwania 

wykonawcy 

Trans-Kam 

B. 

K. 

siedzibą 

w Warszawie do wyjaśnień w zakresie zaoferowania ceny odbiegającej o ponad 30 

%  od  kwoty  przeznaczonej  na  realizację  zamówienia  oraz  średniej  arytmetycznej 

kwot złożonych ofert; 


Zamawiający,  jak  wynika  z  pisma  z  dnia  8  stycznia  2021  roku,  przesłanego  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  tej  samej  dacie,  poinformował,  że  kopia  odwołania  

została przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w dniu 30 grudnia 2020 r. 

pocztą elektroniczną. 

Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie wpłynęło żadne zgłoszenie przystąpienia  

do postępowania odwoławczego, w tym po stronie Zamawiającego.  

W dniu 12 stycznia 2021 

roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Zamawiającego  z  dnia  12  stycznia  2021  roku  zawierające  oświadczenie  o  uwzględnieniu 

zarzutów  odwołującego  polegających  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty,  oferty 

wykonawcy  A.  M.  Modex 

–Pol  A.  M.  z  siedzibą  w  Warszawie  i  zaniechaniu  wezwania 

wykonawców  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  Pismo  to  podpisała 

radca prawny M. M.

, działająca na podstawie pełnomocnictwa załączonego do wniesionego 

pisma procesowego.  

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu 

oraz braku zgłoszenia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przystąpień do postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  dzień  wydawania  postanowienia,  stwierdzić 

należy, że zaszły przesłanki do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 

ust. 2 ustawy.  

kosztach 

postępowania 

orzeczono 

stosownie 

do 

wyniku 

postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepis

y  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący:    ……………………  


wiper-pixel