KIO 3470/20 WYROK dnia 18 stycznia 2021 roku

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3470/20 

WYROK 

z dnia 18 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  18  stycznia  2021  r.  w 

Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28 grudnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  Transprzęt  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z 

siedzibą w Sanoku w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Lutowiska 

orzeka: 

oddala odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  Transprzęt  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Sanoku  i  zalicza  w poczet 

kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art  198a  ust.  1  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) w 

zw.  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020,  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w 

terminie  7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Kra

jowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

 
Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 3470/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Gmina  Lutowiska  (dalej  jako  „Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie 

udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Odbiór  odpadów  komunalnych  selektywnie 

zbieranych z terenu Gminy Lutowiska wraz z zagospodarowaniem opakowań i szkła w roku 

2021 (nr ref. GCI.271.5.2020). 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie 

Zamówień  Publicznych  z dnia  2  grudnia  2020  r.  pod  numerem  760778-N-2020. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy 

z dnia  29 stycznia  2004 

r.  Prawo zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze 

zm.

, dalej „ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  28 

grudnia  2020  r.  wykonawca  Transprzęt  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Sanoku  (dalej  jako  „Odwołujący”) 

wni

ósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wobec  czynności  wyboru  jako 

najkorzystniejszej w postępowaniu oferty wykonawcy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegach Dolnych (dalej 

jako  „MPGK”),  zaniechaniu  wykluczenia  tego  wykonawcy  z  powodu  braku  wymaganych 

zdolności oraz odrzucenia jego oferty z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 7 oraz art. 

24 ust. 1 pkt. 12 w zw. art. 22 ust. 1 oraz art. 22 d, jak również art. 24 ust. 

1 pkt 16 ustawy Pzp 

poprzez wybór oferty wykonawcy, który nie legitymuje się, na cele 

realizacji 

przedmiotowego 

zamówienia, 

doświadczeniem 

wymaganym 

przez 

Zamawiającego,  jak  również  podlegał  wykluczeniu  z  udziału  w  postępowaniu  z  tego 

względu,  iż  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

art. 92 ustawy Pzp poprzez dokonanie nieprawidłowej oceny oferty wykonawcy MPGK to 

jest jej przeprowadzenie oraz przyznanie punktów  MPGK, podczas gdy wykonawca ten 

podlegał  wykluczeniu  z  uwagi  na  brak  wymaganego  przez  Zamawiającego 

doświadczenia; 

3.  art. 89 ust.1 pkt. 2 i 5 ustawy Pzp  poprzez zaniechanie odrzucenia oferty MPGK z tego 

względu,  iż  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

jak  również  z  tego  powodu,  że  została  złożona  przez  wykonawcę  podlegającego 

wykluczaniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 


4.  w  konsekwencji  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej,  wykluczenia  wykonawcy  MPGK  i  odrzucenia  oferty  ww. 

wykonawcy. 

Uzasadniając  postawione  zarzuty  odwołujący  wskazał,  iż  wykonawca  MPGK  nie 

spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 ppkt 3 SIWZ. 

Powołał  się  na  pismo  Gminy  Tyrawa  Wołoska  zawierające  informacje  o  ilości  odpadów 

odebranych  z terenu tej gminy  w  latach  2017-

2019 oraz okoliczność, że MPGK realizowało 

usługę  na  rzecz  ww.  gminy  w  ramach  kilku  umów  zawieranych  na  okres  12  miesięcy.  Na 

powyższej  podstawie  Odwołujący  stwierdził,  iż  nie  został  zachowany  wymóg  ciągłości 

realizacji  jednej  usługi  wynikający  z  treści  warunku,  jak  również  nie  została  odebrana  w 

okresie  24  miesięcy  ilość  500Mg  odpadów,  a  jedynie  nieznacznie  ponad  400  Mg. 

Odwołujący  wskazał  także  na  odmienność  specyfiki  Gminy  Tyrawa  Wołoska  i  Gminy 

Lutowiska  pod  kątem  powierzchni,  liczby  miejscowości,  sołectw  i  zebranych  w  ciągu  roku 

odpadów  komunalnych.  Z  uwagi  na  powyższe  w  ocenie  Odwołującego  Zamawiający 

powinien  wykluczyć  wykonawcę  MPGK  z postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12 

ustawy  Pzp.  Odwołujący  wskazał  także  na  konieczność  odrzucenia  oferty  ww.  wykonawcy 

na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp.  Wskazał,  iż  zamawiający  jako  gospodarz 

postępowania  określa  zasady  tworzenia  oferty  i wymogi  odnośnie  do  jej  treści.  Zatem 

wykonawcy potencjalnie zainteresowani realizacją zamówienia powinni „dostosować się” do 

wymogów  stawianych  przez  zamawiającego.  Wszelkie  odstępstwa  wykonawców  powinny 

skutkować  ich  wykluczeniem,  a  w  konsekwencji  odrzuceniem  złożonej  przez  nich  oferty. 

Odwo

łujący przywołał także wyrok KIO z dnia 27 listopada 2017 r. o sygn. akt KIO 2383/17 

dotyczący  niezgodności  oferty  z  treścią  SIWZ.  Na  marginesie  Odwołujący  wskazał,  iż 

wykluczeniu  z  udziału  w  postępowaniu  polega  również  wykonawca,  który  w  wyniku 

zamierzone

go  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 16). 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  postępowania,  na  podstawie 

zgromadzonego w sprawie 

materiału dowodowego oraz oświadczeń i stanowisk Stron 

postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Mając  na  uwadze  treść  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  poz.  2020),  zgodnie                   

z  którym  do  postępowań  odwoławczych,  o których  mowa  w  uchylanej  ustawie,  wszczętych                 

i  niezakończonych  przed  dniem  1  stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy  dotychczasowe,                   


Izba  w  przedmiotowej  sprawie  zastosowała  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

Izba  postanowiła  nie  dopuścić  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawcy 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej 

Spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Brzegach  Dolnych  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.  

Zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  wykonaw

ca  może  zgłosić  przystąpienie  do 

postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania, 

wskazując  stronę,  do  której  przystępuje  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci 

papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

Izba  ustaliła,  iż  Zamawiający  przekazał  kopię  odwołania  wykonawcy  MPGK  w  dniu 

grudnia  2020  r.,  a  zatem  ustawowy  termin  na  zgłoszenie  przystąpienia  upływał  w  dniu 

4 stycznia  2021  r. 

Tymczasem  pismo  wykonawcy  MPGK  zawierające  zgłoszenie 

przystąpienia  zostało  doręczone  Prezesowi  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  stycznia 

2021  r.

,  a  zatem  z  uchybieniem  ww.  terminu.  Izba  wskazuje,  iż  dla  skuteczności 

przystąpienia  nie  jest  wystarczające  nadanie  pisma  w  3-dniowym  terminie  w  placówce 

pocztowej, lecz jego doręczenie Prezesowi Izby, co wynika explicite z art. 185 ust. 2 zdanie 

drugie ustawy Pzp. 

Następnie Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących 

odrzuceniem  odwołania  na  podstawie art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp,  wobec  czego  odwołanie 

zostało skierowane do rozpoznania na rozprawie.  

Izba  uzna

ła,  iż  Odwołujący  wykazał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawne  przesłanki  dopuszczalności  odwołania, 

których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  przekazanej  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia,  oferty  wykonawcy  MPGK,  oświadczeń  i  dokumentów  złożonych 

przez  tego  wykonawcę  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp,  w  tym 

wykazu  usług  wraz  z  załącznikami,  informacji  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej.  Skład 

orzekający Izby wziął pod uwagę również stanowiska i oświadczenia Stron złożone ustnie do 

protokołu  posiedzenia  i  rozprawy  w  dniu  18  stycznia  2021  r.  Ponadto  Izba  dopuściła  i 

przeprowadziła dowody z dokumentów przedstawionych przez Odwołującego, tj.: 


  pismo  Gminy  Tyrawa  Wołoska  z  dnia  17  grudnia  2020  r.  stanowiące  odpowiedź  na 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej (załączone do odwołania); 

  uchwała nr XXVI/334/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 

r.; 

  wydruk  informacji  dotyczącej  udzielenia  w  dniu  22  stycznia  2019  r.  zamówienia  przez 

Gminę  Tyrawa  Wołoska  na  rzecz  MPGK  w  postępowaniu  pn.  „Odbiór  odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od 

właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady, 

położonych na obszarze Gminy Tyrawa Wołoska i ich zagospodarowanie”; 

  wydruk  informacji  dotyczącej  udzielenia  w  dniu  30  stycznia  2020  r.  zamówienia  przez 

Gminę  Tyrawa  Wołoska  na  rzecz  MPGK  w  postępowaniu  pn.  „Odbiór,  transport 

i zagospodarowanie  zmieszanych  i  selektywnie  zbierany

ch  odpadów  komunalnych 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w okresie od 1.01.2020 

r. do 31.12.2020 r.; 

  wydruk  SIWZ  w  postępowaniu  pn.  „Odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  oraz  od  właścicieli  nieruchomości, 

na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady,  położonych  na  obszarze 

Gminy  Tyrawa  Wołoska  i  ich  zagospodarowanie”  dotyczącego  okresu  1.01.2019  r.;  – 

31.12.2019 r.; 

  wydruk  SIWZ  w  postępowaniu  pn.  „Odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  oraz  z  budynków  komunalnych, 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy 

Tyrawa Wołoska w 2018 r.” dotyczącego okresu 1.01.2018 r.; – 31.12.2018 r.; 

  dwa pisma Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 18 stycznia 2021 r. stanowiące odpowiedź na 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej; 

  wydruk danych pochodzących z GUS (www.bdl.stat.gov.pl); 
  referencje wystawione dla Odwołującego przez Gminę Tyczyn. 

Przedstaw

ioną  przez  Odwołującego  własną  analizę  w  zakresie  różnic  w  masie 

odpadów  pomiędzy  zaświadczeniem  wystawionym  przez  Gminę  Tyrawa  Wołoska  oraz 

danych  pochodzących  z  GUS  Izba  potraktowała  za  argumentację  uzupełniającą  jego 

stanowisko procesowe prezentowane podczas rozprawy.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania  przekazanej  przez  Zamawiającego,  Izba 

ustaliła,  iż  Zamawiający  w  Rozdziale  V  pkt  5  ppkt  3  SIWZ  określił  warunki  udziału 

postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  wskazując  m.in.,  iż: 


„Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę 

wzór  oświadczenia  stanowi  załącznik  nr  2  do  SIWZ  oraz  jeśli  wykonawca  wykaże,  że  w 

okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wykonał,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  wykonał  w  tym  okresie,  a  w  przypadku  świadczeń 

okresowych  lub  ciągłych  również  wykonuje  minimum:  -  jedna  usługa  w  zakresie  odbioru 

odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny na rzecz właścicieli 

nieruchomości, w sposób ciągły, przez okres minimum 24 miesięcy, o masie minimum 500 

Mg.  z  podaniem  dla każdej  ujętej  w wykazie usługi jej  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania 

podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów,  czy 

zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.  Spełnienie  ww.  warunku  Zamawiający 

oceniał będzie na podstawie wykazu sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 

do  SIWZ  i  załączonych  dokumentów  (dowodów),  że  wymienione  w  nim  usługi  zostały 

wykonane należycie.” 

W Rozdziale VI pkt 

1 SIWZ Zamawiający wskazał, iż w zakresie wykazania spełniania 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć  oświadczenie wstępnie 

potwierdzające,  że  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  wg  załączonego 

wzoru (załącznik nr 2 do SIWZ) - oryginał oświadczenia należy dołączyć do oferty. Ponadto 

na  wezwanie  Zamawiającego  należy  dostarczyć  wykaz  usług  wykonanych,  a  w  przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również  wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie,  potwierdzający  spełnienie  warunku  określonego  w  rozdz.  V  pkt.  5.  ppkt.3)  SIWZ, 

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  ilości  wywiezionych  odpadów  w  Mg,  dat  wykonania 

podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik Nr 4 

do SIWZ. 

W postępowaniu oferty złożyli Odwołujący i wykonawca MPGK. 

Wykonawca  MPGK  do  oferty  załączył  oświadczenie  sporządzone  według  wzoru 

stanowiącego  załącznik  nr  2  do  SIWZ,  potwierdzające,  że  spełnia  warunki  udziału 

postępowaniu  (oświadczenie  wstępne).  W  odpowiedzi  na  wezwanie  do  złożenia 

oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1 

ustawy Pzp, wykonawca MPGK złożył m.in. wykaz usług, w którym wskazano dwie usługi: 

Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  terenu  gminy  Tyrawa  Wołoska  – 

ilość  odebranych  odpadów  w  Mg:  802,22;  całkowita  wartość  brutto:  663 558,72;  termin 

realizacji:  1.01.2017 

–  30.11.2020;  nazwa  zleceniodawcy,  rodzaj  dokumentu 

potwierdzającego należyte wykonanie: Gmina Tyrawa Wołoska, zaświadczenie; 

Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  terenu  gminy  Ustrzyki  Dolne 


nieruchomości  niezamieszkałych  –  ilość  odebranych  odpadów  w  Mg:  2 177,45; 

całkowita wartość brutto: 3 199 496,70; termin realizacji: 1.01.2018 – 30.11.2020; nazwa 

zleceniodawcy,  rodzaj  dokumentu  potw

ierdzającego  należyte  wykonanie:  Umowy 

indywidualne, zaświadczenie Gminy Ustrzyki Dolne. 

Do wykazu wykonawca MPGK załączył zaświadczenie gminy Ustrzyki Dolne z dnia 14 

grudnia  2020  r.,  wskazujące,  iż  MPGK  świadczyło  i  świadczy  usługi  na  terenie  gminy 

zakresie  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  w  następujących  ilościach: 

–  765,96  Mg,  2019  –  754,99  Mg,  2020  (do  30.11.2020  r.)  –  656,50  Mg.  Wskazano 

także,  iż  przedsiębiorstwo  MPGK  na  terenie  gminy  Ustrzyki  Dolne  usługi  wykonywało  w 

latach 2018-

2019 i wykonuje w 2020 r. w sposób należyty, gmina Ustrzyki Dolne nie wnosi 

uwag  co  do  realizacji  indywidualnych  umów  o  odbiorze  odpadów  komunalnych  i  ich 

zagospodarowaniu  z 

nieruchomości  niezamieszkałych.  Ponadto  do  wykazy  załączono 

zaświadczenie  gminy  Tyrawa  Wołoska  wskazujące,  że  wykonawca  MPGK  świadczyło  i 

świadczy  usługi  na  terenie  gminy  w  zakresie  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów 

komunalnych  w  następujących  ilościach:  2017  –  182,60  Mg,  2018  –  202,14  Mg,  2019  – 

208,08  Mg,  2020  (do  30.11.2020  r.) 

–  209,40  Mg.  W  zaświadczeniu  wskazano,  iż 

przedsiębiorstwo  MPGK  na  terenie  gminy  Tyrawa  Wołoska  usługi  wykonywało  w  latach 

2019 i wykonuje w 2020 r. w sposób należyty i zgodny z zapisami umowy o odbiorze 

odpadów komunalnych i ich zagospodarowaniu.  

Z

amawiający  w  dniu  21  grudnia  2020  r.  powiadomił  wykonawców  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej w postępowaniu oferty wykonawcy MPGK.  

Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne  oraz 

orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż 

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba oddaliła zarzut naruszenia art. 7 oraz art. 24 ust. 1 pkt. 12 w zw. art. 22 ust. 1 oraz 

art. 22 d, jak również art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp poprzez wybór oferty wykonawcy, który 

nie  legitymuje  się  na  cele  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  doświadczeniem 

wymaganym  przez  Zamawiającego,  jak  również  podlegał  wykluczeniu  z  udziału 

postępowaniu  z  tego  względu,  iż  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. 


Przywołując brzmienie ww. przepisów Izba wskazuje, iż  zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp  zamawiający  przygotowuje  i przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców 

oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości.  Ponadto,  wedle  ust.  3  tego 

prz

episu  zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami 

ustawy. Zgodnie z

aś z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy,  którzy:  1)  nie  podlegają  wykluczeniu;  2)  spełniają  warunki  udziału 

postępowaniu,  o  ile  zostały  one  określone  przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu  o 

zamówieniu  lub  w  zaproszeniu  do  potwierdzenia  zainteresowania.  W  myśl  art.  22d  ust.  1 

ustawy  Pzp  o

ceniając  zdolność  techniczną  lub  zawodową  wykonawcy,  zamawiający  może 

postawić  minimalne  warunki  dotyczące  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych, 

doświadczenia,  potencjału  technicznego  wykonawcy  lub  osób  skierowanych  przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim 

poziomie  jakości.  Ponadto  zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  z  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych 

albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Z kolei w myśl pkt 16 ww. przepisu 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału 

postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  "kryteriami 

selekcji",  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić  wymaganych 

dokumentów.   

Zasadnicze  znaczenie 

dla  rozstrzygnięcia  Izby  miał  sposób  sformułowania 

przedmiotowego 

zarzutu  przez  Odwołującego,  a  w  szczególności  jego  zakres.  Podkreślić 

należy, że zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba nie może orzekać co do zarzutów, które 

nie  były  zawarte  w  odwołaniu.  Powyższe  oznacza,  że  Izba  jest  uprawniona  do  oceny 

prawidłowości  zachowania  zamawiającego  jedynie  przez  pryzmat  konkretnych  okoliczności 

faktycznych i prawnych 

podniesionych w odwołaniu. W orzecznictwie Izby ugruntowany jest 

pogląd,  iż  odwołanie  powinno  wyrażać  zastrzeżenia  wobec  dokonanych  przez 

zamawiającego  czynności  lub  zaniechań,  co  oznacza  obowiązek  zaprezentowania  przez 

odwołującego  nie  tylko  podstawy  prawnej  takich  zastrzeżeń,  ale  przede  wszystkim 

argumentacji odnoszącej się postulowanej oceny. Kluczowe znaczenie ma podanie w treści 

odwołania  wyczerpującego  uzasadnienia  faktycznego  zawierającego  argumentację 

pozwalającą  na  ocenę  poprawności  zachowań  zamawiającego,  które  kwestionuje  we 

wniesionym odwołaniu odwołujący. Powyższe ma istotne znaczenie także z tego względu, że 


umożliwia zamawiającemu i uczestnikom postępowania odniesienie się do kwestionowanych 

przez  odwołującego  czynności  czy  zaniechań  zamawiającego.  W  konsekwencji  podstawa 

faktyczna  zarzutu  powinna  odnosić  się do  wykazania konkretnych przyczyn,  które  zdaniem 

o

dwołującego świadczyć mają o tym, że doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp. Tylko i 

wyłącznie w tym zakresie Izba poddaje ocenie prawidłowość działań zamawiającego. 

Jeżeli  zatem  Odwołujący  poddawał  w  wątpliwość  fakt  wykazania  przez  wykonawcę 

MPGK warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia w realizacji 

usługi,  o  której  mowa  w  Rozdziale  V  pkt  5  ppkt  3  SIWZ,  to  Izba  jest  uprawniona  do 

zweryfikowania  czy  Zamawiający  prawidłowo  uznał,  że  wykonawca  spełnia  ww.  warunek, 

wyłącznie  w  zakresie  tych  okoliczności,  które  Odwołujący  wskazał  w  odwołaniu. 

Rozszerzanie  podstaw  faktycznych  zarzutów  po  upływie  terminu  na  wniesienie  odwołania, 

na  późniejszym  etapie  postępowania  odwoławczego,  stanowi  działanie  spóźnione,  a  tak 

podniesiona argumentacja nie może stanowić dla Izby podstawy rozstrzygnięcia. Powyższe 

ma  o  tyle  istotne  znaczenie,  że  Odwołujący  w  treści  odwołania  zakwestionował  wyłącznie 

usługę  wskazaną  przez  MPGK  w wykazie  usług  pod  poz.  1,  tj.  usługę  dotyczącą  odbioru 

zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska, podnosząc, że 

nie  spełnia  ona  wymagań  w zakresie  okresu  świadczenia  usług  oraz  ilości  odebranych 

odpadów. Jednocześnie Odwołujący w ogóle nie zakwestionował usługi wskazanej pod poz. 

2  wykazu  usług,  dotyczącej  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  z  terenu 

gminy Ustrzyki Dolne. Tym samym prezentowana na rozprawie argumentac

ja odnosząca się 

do realizacji ww. usługi, w tym okoliczność, że gmina Ustrzyki Dolne nie mogła potwierdzić 

należytego  wykonania  usługi  realizowanej  w  ramach  umów  indywidualnych,  stanowi 

rozszerzenie  podstaw  faktycznych  odwołania  i  nie  może  podlegać  ocenie  przez  Izbę. 

Odwołujący  w  oparciu  o  wykaz  usług  i  referencje  złożone  przez  MPGK  miał  możliwość 

podniesienia zarzutów w stosunku do tej usługi w terminie na wniesienie odwołania, tak jak 

uczynił to w odniesieniu do usługi z poz. 1 wykazu, tymczasem nawet w jednym zdaniu do 

niej  się  nie  odniósł.  Samo  wskazanie,  że  zdaniem  Odwołującego  wykonawca  MPGK  nie 

spełnia warunku udziału w postepowaniu z Rozdziału V pkt 5 ppkt 3 SIWZ, nie uprawnia go 

do  podnoszenia  na  rozprawie  zarzutów  w   stosunku  do  innej  usługi  niż  objęta  zakresem 

odwołania.  W konsekwencji  całą  argumentację  Odwołującego  prezentowaną  na  rozprawie 

zakresie  usługi  dotyczącej  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  z  terenu 

gminy  Ustrzyki  Dolne 

Izba  uznała  za  spóźnioną,  zaś    dowód  w  postaci  uchwały  nr 

XXVI/334/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. 

za nie mający 

znaczenia dla rozstrzygnięcia. 

Odnosząc  się  do  usługi  z  poz.  1  wykazu,  tj.  usługi  dotyczącej  odbioru 

zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska, Izba podzieliła 


wątpliwości Odwołującego w zakresie spełniania przez tę usługę wymagań warunku udziału 

postepowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 3 SIWZ. Zamawiający wymagał 

wykazania  się  jedną  usługą  w  zakresie  odbioru  odpadów  komunalnych  zmieszanych 

zbieranych w sposób selektywny na rzecz właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły, przez 

okres  minimum  24  miesięcy,  o  masie  minimum  500  Mg.  Aby  spełnić  warunek  udziału 

należało zatem legitymować się doświadczeniem w realizacji jednej usługi odbioru odpadów 

trwającej  przez  okres  minimum  24  miesięcy,  w  ramach  której  odebrano  minimum  500  Mg 

odpadów,  a nie  kilku  usług  spełniających  łącznie  ww.  wymagania.  Odwołujący  wykazał  za 

pomocą  składanych  dowodów,  w  szczególności  pism  od  Gminy  Tyrawa  Wołoska  oraz 

dokumentacji  postępowań  prowadzonych  przez  tę  Gminę,  że  wykonawca  MPGK  nie 

realizował  na  rzecz  ww.  Gminy  jednej  usługi,  lecz  kilka  usług,  świadczonych  na  podstawie 

odrębnych  rocznych  umów,  zawieranych  po  przeprowadzeniu  odrębnych  postępowań  o 

udzielenie  zamówienia,  o  nie  w pełni  tożsamym  przedmiocie,  pomiędzy  którymi  dodatkowo 

następowały  przerwy.  Nie  może  tu  być  zatem  mowy  o  realizacji  jednej  usługi  trwającej 

minimum  24  miesiące.  W  konsekwencji  nie  zostało  także  spełnione  wynikające  z  treści 

warunku  udziału  w  postępowaniu  wymaganie  w  zakresie  ilości  odebranych  odpadów  -  w 

ramach  żadnej  z  zawieranych  na  dany  rok  umów  nie  odebrano  bowiem  odpadów  w  ilości 

500Mg lub większej.  

Za bezzasad

ną Izba uznała argumentację Zamawiającego, że krótkie przerwy między 

poszczególnymi umowami nie świadczą o braku ciągłości, gdyż prawdopodobnie wykonawca 

MPGK 

świadczył  usługi  także  w  tych  okresach.  Abstrahując  od  okoliczności,  że  fakt 

świadczenia  usług  przez  wykonawcę  MPGK  na  rzecz  gminy  Tyrawa  Wołoska  w  okresach 

po

między  zawieranymi  na  kolejny  rok  umowami  nie  został  niczym  poparty  i  stanowi  nic 

innego  jak  tylko  przypuszczenia  Zamawiającego,  to  podkreślić  należy,  że  Zamawiający 

prezentuje interpretację warunku udziału w postępowaniu nie znajdującą odzwierciedlenia w 

jego treści. W ocenie Izby Zamawiający w sposób nieuprawniony rozszerzył zakres warunku 

o możliwość wykazania się doświadczeniem  w realizacji kilku usług, które łącznie spełniają 

wymagania w zak

resie czasu trwania i ilości odpadów, podczas gdy z literalnego brzmienia 

Rozdziału  V  pkt  5  ppkt  3  SIWZ  wynika,  że  legitymować  należało  się  jedną  usługą  o 

określonym  okresie  realizacji  i  określonej  ilości  odebranych  odpadów.  Izba  wskazuje,  że 

ukształtowana  w  danym  postępowaniu  treść  SIWZ  wiąże  nie  tylko  wykonawców,  ale  także 

Zamawiającego,  który  w toku  tego  postępowania  ma  obowiązek  respektować  ustalone 

założenia,  a  odstępstwo od  nich godzić  może  w  zasadę  równego tratowania wykonawców. 

Zamawiający  w  treści  warunku  udziału  w  postępowaniu  oczekiwał  zrealizowania  jednej 

usługi konkretnego rodzaju o konkretnym zakresie i czasie trwania i w tym zakresie powinien 

badać  fakt  spełnienia  przez  wykonawcę  MPGK  warunku  udziału  w  postępowaniu,  nie  zaś 


dostosowywać  na  potrzeby  postępowania  odwoławczego  interpretację  warunku  pod 

doświadczenie danego wykonawcy.  

Nie zasługują na aprobatę także twierdzenia Zamawiającego, który wskazywał na brak 

możliwości oceny treści dowodów składanych przez Odwołującego z uwagi na ich złożenie 

dopiero  na  rozprawie.  Zgodnie  z  art.  190  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  dowody  na 

poparcie  swoich  twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i uczestnicy 

postępowania  odwoławczego  mogą  przedstawiać  aż  do  zamknięcia  rozprawy.  Zadaniem 

Zamawiającego  w postępowaniu  odwoławczym  –  w  przypadku  gdy  wnosi  on  o oddalenie 

odwołania - jest bieżąca reakcja na przedstawiane przez Odwołującego dowody i odniesienie 

się do wynikających z nich okoliczności, w tym także przedstawienie ewentualnych dowodów 

przeciwnych. 

Powyższego Zamawiający zaniechał. 

Odnosząc  się  zaś  do  twierdzeń  Odwołującego  o  tym,  że  ilość  odpadów  wskazana 

referencjach  różni  się  w  stosunku  do  danych  z  GUS  Izba  wskazuje,  że  wykraczają  one 

poza podstawy fatyczne odwołania, gdyż jego zakresem nie objęto kwestii podania błędnych 

danych  w  zakresie  ilości  odpadów  odbieranych  w  poszczególnych  latach.  W  konsekwencji 

Izba pominęła także składane jako dowód wydruki zawierające dane statystyczne ze strony 

www.bdl.stat.gov.pl. 

Odwołujący  zresztą  w  tym  zakresie  prezentował  argumentację 

sprzeczną,  sam  bowiem  przedstawił  dowody  -  pisma  Gminy  Tyrawa  Wołoska  - 

potwierdzające  ilość  odebranych  odpadów  zgodną  z  danymi  wskazanymi  w  referencjach 

załączonych przez MPGK do wykazu usług. Za niemający znaczenia dla rozstrzygnięcia Izba 

uznała  także  dowód  z  referencji  wystawionych  dla  Odwołującego  przez  Gminę  Tyczyn, 

przedmiotem sporu były bowiem okoliczności wynikające z zaświadczenia z Gminy Tyrawa 

Wołoska przedstawionego przez MPGK wraz z wykazem usług.  

Mając  na  uwadze  powyższe,  Izba  uznała  za  zasadne  stanowisko  Odwołującego,  iż 

wskazana przez MPGK w poz. 1 wykazu usług usługa odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska nie spełnia warunku udziału w postepowaniu, 

którym mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 3 SIWZ w zakresie wymaganego okresu realizacji 

ilości  odebranych  odpadów.  Natomiast  uwzględnienie  odwołania  z  tego  powodu 

przedmiotowym  przypadku  nie  jest  możliwe,  ponieważ  Odwołujący  nie  objął  zakresem 

odwołania  drugiej  z  usług  wskazanych  przez  wykonawcę  MPKG  w  wykazie  usług  na 

potrzeby  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Powyższe  zaniechanie 

Odwołującego  doprowadziło  do  sytuacji,  w  której  rozstrzygnięcie  Izby  w  przedmiocie  tego, 

czy  usługa  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  z  terenu  gminy  Tyrawa 

Wołoska  odpowiadała  wymaganiom  określonym  w  warunku  udziału  w  postępowaniu  nie 

może  mieć  wpływu  na  wynik  postępowania,  ponieważ  nie  doszło  do  podważenia  drugiej  z 

usług podanych w wykazie, a Zamawiający na potrzeby spełnienia warunku wskazanego w 


Rozdziale V pkt 5 ppkt 3 SIWZ wymagał wykazania się tylko jedną usługą. Zgodnie z art. 192 

ust. 2 ustawy Pzp 

Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, 

które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia. A contrario, w sytuacji, gdy stwierdzone naruszenie nie może mieć wpływu na 

wynik postępowania, Izba odwołania uwzględnić nie może.  

Jedynie uzupełniająco Izba wskazuje, że w przypadku uznania, że wykonawca MPGK 

nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, jego wykluczenie na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, czego domagał się Odwołujący, nie byłoby uzasadnione, gdyż 

stanowiłoby działanie przedwczesne. Zamawiający co do zasady ma obowiązek uprzedniego 

wystosowania  do  wykonawcy  wezwania  do  uzupełnienia  oświadczeń  lub  dokumentów 

służących wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem j

eżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym 

mowa  w 

art.  25a  ust.  1,  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o 

których  mowa  w art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

pos

tępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą 

wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia, 

uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie 

wskazanym,  chyba 

że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia 

wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania.  Przy  czym,  jak  szczegółowo  omówiono  powyżej,  na  gruncie  rozpoznawanej 

sprawy  wystosowanie  taki

ego  wezwania  byłoby  bezprzedmiotowe  w  świetle  faktu,  że 

wykonawca  MPGK  podał  w celu  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

także inną usługę, która nie została zakwestionowana. 

W  przedmiotowym  przypadku  wykluczenie 

wykonawcy  MPGK  z  postępowania 

potencjalnie  byłoby  możliwe  tylko  w  oparciu  o  wskazany  w  odwołaniu  art.  24  ust.  1  pkt  16 

ustawy  Pzp,  niemniej  zarzut  naruszenia  ww.  przepisu 

nie  został  przez  Odwołującego  w 

żaden  sposób  uzasadniony.  Poza  przywołaniem  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp  w  treści 

petitum 

odwołania oraz przytoczeniem jego brzmienia na str. 8 odwołania (jak wskazał sam 

Odwołujący  -  „na  marginesie”),  nie  przedstawiono  jakiejkolwiek  argumentacji  faktycznej 

prawnej  mającej  wykazać  spełnienie  przesłanek,  o  których  mowa  w  tym  przepisie.  Aby 

wykluczyć  wykonawcę  z  postępowania  na  tej  podstawie  muszą  zostać  spełnione 

następujące  przesłanki:  po  pierwsze  musi  dojść  do  przedstawienia  przez  wykonawcę 

nierzetelnych informacji w zakresie niepodlegania wykluczeniu

, spełniania warunków udziału 

postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji  (ewentualnie  zatajenia  tych  informacji  lub 

nieprzedstawienie  wymaganych  dokumentów);  po  drugie  musi  dojść  do  wprowadzenia 

zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  ww.  informacji;  a  po  trzecie  przedstawienie 


informacji 

musi  być  wynikiem  zamierzonego działania lub  rażącego  niedbalstwa. Wszystkie 

te okoliczności musza zaistnieć łącznie, a obowiązkiem Odwołującego, na którym zgodnie z 

art. 190 ust. 1 ustawy Pzp spoczywa ciężar dowodu, jest ich wykazanie. Brak odniesienia się 

do  tej  kwestii  w  treści  odwołania  jest  równoznaczny  z  brakiem  wykazania  spełnienia 

przesłanek  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp,  co  skutkuje  z  kolei  brakiem  możliwości 

uwzględnienia zarzutu naruszenia ww. przepisu.  

Za 

bezzasadne Izba uznała ponadto zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy 

Pzp 

poprzez zaniechanie odrzucenia oferty MPGK z tego względu, iż jej treść nie odpowiada 

treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  jak  również  z  tego  powodu,  że  została 

złożona  przez  wykonawcę  podlegającego  wykluczaniu  z  udziału  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia.  

Jak stanowi art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z zastrzeżeniem art.  87 

ust. 2 pkt 3. Z kolei zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 

ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z udziału  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.  

Poza  podniesieniem  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  w  petitum 

odwołania,  Odwołujący  nie  przedstawił  jakiejkolwiek  argumentacji  faktycznej  w  zakresie 

niezgodności  oferty  wykonawcy  MPGK  z  treścią  SIWZ.  Nie  stanowi  takiej  argumentacji 

wskazana 

w  treści  odwołania  wątpliwość  co  do  posiadania  przez  ww.  wykonawcę 

wymaganych  przez  Zamawiającego  jako  warunek  udziału  w  postępowaniu  zdolności,    nie 

należy  bowiem  utożsamiać  sytuacji  niespełnienia  przez  wykonawcę  określonych  warunków 

udziału w postępowaniu z niezgodnością oferty tego wykonawcy z treścią SIWZ. Są to dwie 

odrębne  instytucje,  które  służą  odmiennym  celom.    Warunki  udziału  w  postępowaniu 

ustalane  są  po  to,  aby  Zamawiający  miał  możliwość  weryfikacji  czy  wykonawca  daje 

gwarancję należytego wykonania zamówienia. Od ich spełnienia uzależniona jest możliwość 

uczestniczenia  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  tym 

samym ubiegania się o zamówienie. Natomiast ocena zgodności oferty z treścią SIWZ służy 

weryfikacji  czy  merytoryczna  treść  oferty  odpowiada  wymaganiom  zamawiającego 

określonym  w  dokumentacji  postępowania  odnoszącym  się  do przedmiotu  zamówienia czy 

też sposobu jego realizacji, a nie do kwalifikacji podmiotowej wykonawców. 

Z  kol

ei  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp  w  ogóle  nie  znajduje  zastosowania 

przedmiotowym przypadku, ponieważ postępowanie prowadzonego jest w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

Przepis ten dotyczy postępowań prowadzonych w trybach dwuetapowych 

(np.  w  trybie  przetargu  ograniczonego,  którego  pierwszym  etapem  jest  wyłonienie 

wykonawców, którzy zostaną następnie zaproszeni do składania ofert.) i obejmuje przypadki, 


w których wykonawca niezakwalifikowany do kolejnego etapu mimo wszystko składa ofertę. 

W przypadku przetargu nieograniczonego 

właściwym jest przepis art. 24 ust. 4 ustawy Pzp - 

wykluczenie  wykonawcy  z  postępowania  powoduje  uznanie  oferty  takiego  podmiotu  za 

odrzuconą, co następuje ex lege

W  konsekwencji  powyższego  za  niezasadne  Izba  uznała  także  zarzuty  oparte  na 

tożsamych  podstawach  faktycznych,  co  zarzuty  wyżej  omówione,  tj.  zarzut  naruszenia  art. 

91  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej  i art.  92  ustawy  Pzp 

poprzez  dokonanie  nieprawidłowej  oceny  oferty 

wykonawcy MPGK 

to jest jej przeprowadzenie oraz przyznanie punktów MPGK, podczas gdy 

wykonawca  ten  podlegał  wykluczeniu  z  uwagi  na  brak  wymaganego  przez  Zamawiającego 

doświadczenia.  

W  tym  stanie  rzeczy 

Izba  uznała,  że  odwołanie  podlega  oddaleniu  w  całości  i  na 

podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp 

orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na 

podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz 

§    3  pkt  1  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel