KIO 3469/20 POSTANOWIENIE dnia 19 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt KIO 3469/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 stycznia  2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Anna Kuszel - Kowalczyk  

wobec  cofnięcia  15  stycznia  2021  r.  przed  otwarciem  rozprawy  odwołania  wniesionego  

do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  17  grudnia  2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu, Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ARS Medica Sp. 

z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Hospital Service „Company” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą 

we  Wrocławiu  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Szpital 

Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie 

przy udziale 

A. 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Naprzód Hospital Sp. 

z o.o. z siedzibą w Łodzi, Vendi Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Naprzód 

Service  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Odwołującego 

B.  wykonawcy  Food  Investment  S.A. 

z siedzibą w Gdyni  zgłaszającego przystąpienie do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  Impel System Sp. z 

o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  Impel  Facility  Services  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we 

Wrocławiu,  ARS  Medica  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  Hospital  Service 

„Company” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu;  


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  198b  ust.  2    ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz. U.  z  2019  r.  poz.  1843,  ze  zm.)  oraz    art.  580  ust.  1  ustawy  z  

dnia  11   

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019,  ze 

zm.)  w  zw.  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  –  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020,  ze  zm.)  na  niniejszy 

wyrok  -  w  terminie  7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 3469/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Szpital  Specjalistyczny  im.  J.  Dietla  w  Krakowie,  prowadzi 

postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „Usługa  sprzątania  i 

dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie

”.  

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  28  września  2020  r.  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 188-454131.  

Postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie    z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych,  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  właściwymi  dla 

postępowań o wartości wyższej niż kwota określona w przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  28  grudnia  2020  r. 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Facility Services Sp. z 

o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ARS  Medica  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  Hospital 

Service  „Company”  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  wnieśli  odwołanie  wobec 

niezgodnych z ustawą Pzp czynności i zaniechań Zamawiającego. 

Zamawiający  poinformował,  iż  zawiadomił  wykonawców  o  wniesieniu  odwołania  w 

dniu  29  grudnia  2020  r.  elektronicznie,  za  pomocą  platformy  elektronicznej.  Stosownie  do 

art.185  ust.  2  ustawy  Pzp,  skuteczne  przystąpienie  do  odwołania  zgłosili  wykonawcy: 

wspólnie ubiegający  się o udzielenie zamówienia  Naprzód  Hospital  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Łodzi,  Vendi  Cleaning  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi  oraz  Naprzód  Service  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Łodzi  zgłaszający  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Odwołującego  oraz  Food Investment  S.A.  z  siedzibą  w  Gdyni  zgłaszający  przystąpienie do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  postępowaniu  odwoławczym  nie  wniósł  odpowiedzi 

na odwołanie, ani nie dokonał czynności o których mowa w art.186 ust. 2 ustawy Pzp. 

Izba 

ustaliła, że w dniu 15 stycznia 2021 r. Odwołujący skutecznie wycofał odwołanie 

przed otwarciem rozprawy.  

W tej sytuacji 

Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki  do umorzenia postępowania, 

zgodnie  z  unormowaniem  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  wobec  czego  o

dwołującemu  zwraca 

się 90% wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, czyli wycofującemu 

odwołanie zwraca się kwotę 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero 

groszy). 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10  

w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a r rozporządzenia wiper-pixel