KIO 3467/20 WYROK dnia 22 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3467/20 

WYROK 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:             Konrad Wyrzykowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  20  stycznia  2021  r. 

w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ę  C.K.  prowadzący  działalność  gospodarczą pod  nazwą  P.H.U.  EKO-TRANS 

C.K. 

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Abramów, 

orzeka: 

1.  Oddala 

odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  –  wykonawcę  C.K.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. EKO-TRANS C.K. i: 

.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  – 

wykonawcę  C.K.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  P.H.U.  EKO-

TRANS C.K. 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  

11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 3467/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina  Abramów  [dalej  „Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  odbiór, 

transport  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Abramów (znak postępowania: ZP.271.6.2020).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 2 grudnia 2020 r. pod numerem 759797-N-2020. 

W dniu 28 grudnia 2020 r. wykonawca C.K. 

prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą  P.H.U.  EKO-TRANS  C.K.  [dalej  „Odwołujący”]  wniósł  odwołanie  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  24  ust. 

1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  przyjęcie,  że  wykonawca  Zakład  Gospodarki 

Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy nie złożył 

na  wezw

anie Zamawiającego  z  dnia 14 grudnia 2020  r.  zezwolenia na  transport  odpadami 

wydanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ani też zezwolenia na 

odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie; 

2.  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  pop

rzez  jego  niezastosowanie  wobec  niezłożenia  przez 

w

ykonawcę  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie  Sp.  z  o.o.  dokumentów 

wskazanych w wezwaniu z dnia 14 grudnia 2020 r.; 

3.  art. 

93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp  poprzez  nieunieważnienie  postępowania  obarczonego 

ni

emożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

4. art. 7 ust 1 ustawy Pzp tj. naruszenie zasady uczc

iwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców; 

5.  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  w  związku  z  brakiem  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  przez 

w

ykonawcę  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie  Sp.  z  o.o.  w  związku  z  tym,  że 

zaoferowana  cena  jednostkowa  w  zakresi

e  pozycji  formularza  cenowego  t.j.  odpadów 

niebezpiecznych  powstających  w  gospodarstwach  domowych  i  przeterminowanych  leków 

jest  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzi  wątpliwości  co  do 

możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

Zamawiającego, w szczególności została ustalona poniżej kosztów wykonawcy; 

6.  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  brak  odrzucenia  oferty  w

ykonawcy  Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o. 


Wobec ww

. zarzutów Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia 

czynności  z  dnia  21  grudnia  2020  r.  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  unieważnienie 

postępowania. Ewentualnie Odwołujący  wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia 

czy

nności  z  dnia  21  grudnia  2020  r.  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  wezwania  do 

udzielenia  przez  w

ykonawcę  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie  Sp.  z  o.o. 

wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  lub  kosztu  pozycji 

formularza  cenowego 

–  odpadów  niebezpiecznych  powstających  w  gospodarstwach 

domowych i przeterm

inowanych leków w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  treścią  SIWZ,  

z  uwzględnieniem  zmiany  z  dnia  7  grudnia  2020  r.,  o  zamówienie  mogli  się  ubiegać 

wykonawcy  posiadający  zezwolenie  na  transport  odpadów  wydane  na  podstawie  ustawy  

z  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach.  Zamawiający  zastrzegł,  że  uzna  warunek  posiadania 

zezwolenia 

na  transport  odpadami  za  spełniony  również  w  przypadku  gdy  wykonawca 

posiada  zezwolenie  na  odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów  we  wskazanym  zakresie  i  na 

podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 

2003  r.  w 

sprawie  rodzajów  odpadów,  których  zbieranie  lub  transport  nie  wymagają 

zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  16,  poz.  154  ze  zm.)  jest 

zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów. 

Wskazane  rozporządzenie  dotyczy  jednakże  zgodnie  z  treścią  §  3  i  3a  zbierania 

odpadów w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż wyrobów przemysłowych oraz 

produktów w opakowaniach, po zużyciu których powstają odpady określone w załączniku do 

rozporządzenia,  w  punktach  serwisowych  wykonujących  naprawy  gwarancyjne  

i  pogwarancyjne  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  a  jedynie  w  stosunku  do  baterii 

oraz  akumulatorów  dodatkowo  w  placówkach  oświatowych,  kulturalno-oświatowych, 

punktach  serwisowych  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  oraz  w  siedzibach  urzędów 

i  instytucji.  Nie  obejmuje  więc,  z  oczywistych  względów,  całości  przedmiotu  zamówienia 

objętego SIWZ. 

Zamawiający w dniu 14 grudnia 2020 r. wezwał Wykonawcę do złożenia zezwolenia 

na transport odpadami wydanego na podstawie ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

lub  zezwolenia  na  odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów  we  wskazanym  zakresie.  Wobec 

powyższego dla uznania, że Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu niezbędne 

było ustalenie czy posiada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz w jakim 

zakresie  może  taką  działalność  prowadzić.  Zamawiający  uchybił  temu  obowiązkowi,  który 

nałożył  na  siebie  zapisami  SIWZ.  Jedynie  na  marginesie  Odwołujący  wskazał,  że  na 

podstawie  art.  232  ust.  1  ustawy  o  odpadach  zezwolenia  na  odzysk  lub  unieszkodliwianie 

odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stały się z datą wejścia w życie 


odpow

iednio  zezwoleniami  na  zbieranie  odpadów  i  zezwoleniami  na  przetwarzanie 

odpadów. 

W niniejszym postępowaniu nie mogło znaleźć zastosowania zwolnienie z obowiązku 

złożenia  dokumentów  określone  w  art.  26  ust.  6  ustawy  Pzp,  gdyż  w  treści  Bazy  danych  

o  produktach  i  opakowaniach  oraz  o  gospodarce  odpadami  brak  jest  danych  zawartych  

w  zezwoleniu  na  zbieranie  czy  też  przetwarzanie  odpadów  dotyczących  m.in.  rodzaju 

odpadów  przewidywanych  do  zbierania,  dodatkowych  warunków  zbierania  odpadów,  opisu 

metody  lub  metod 

zbierania  odpadów,  rodzaju  i  masy  odpadów  przewidywanych  do 

przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku, dopuszczonej metody 

l

ub  metod  przetwarzania  odpadów.  Wskazane  informacje  zawarte  w  zezwoleniu  żądanym 

przez  Zamawiającego  pozwalają  na  weryfikację  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków 

udziału w postępowaniu. 

Odwołujący  wskazał,  iż  żądanie  przedstawienia  zezwolenia  na  transport  odpadów 

wydanego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  było  warunkiem 

niemożliwym do spełnienia przez jakiegokolwiek wykonawcę, gdyż zgodnie z treścią art. 233 

ustawy o odpadach utraciły one ważność.  

Niewątpliwe w  niniejszym  postępowaniu doszło do  dokonania  przez  Zamawiającego 

czynności obejmującej takie opisanie kryteriów udziału w postepowaniu, które uniemożliwia 

wybór  oferty  najkorzystniejszej, gdyż  nie istnieje wykonawca, który  dysponuje  zezwoleniem 

na  transport  odpadów  lub  odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów  w  zakresie  obejmującym  

w całości przedmiot zamówienia.  

W  zakresie  żądania  ewentualnego,  obejmującego  rażąco  niską  cenę  jednostkową 

Wykonawca w pozycjach formularza cenowego t.j. - 

odpadów niebezpiecznych powstających 

w  gospodarstwach  domowych i  przeterminowanych leków  wskazał,  że wykona zamówienie 

odpowiednio  za  1018,51  zł/Mg  oraz  740,74  zł/Mg.  Wskazana  cena  jednostkowa  nie 

umożliwia  wykonania  zamówienia,  w  szczególności  została  ustalona  poniżej  kosztów 

Wykonawcy.  Zgodnie  z 

cennikami  instalacji  przyjmującej  wskazane  odpady,  koszt 

zagospodarowania  Mg  odpadów  niebezpiecznych  powstających  w  gospodarstwach 

domowych  wynosi  nie  mniej  niż  5  500,00  zł  netto  za  1  Mg,  natomiast  przeterminowanych 

leków nie mniej niż 4 400,00 netto za 1 Mg i jest odpowiednio 440% oraz 494% wyższy od 

ceny zaoferowanej w postępowaniu. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  11  stycznia  2021  r.  wniósł  

oddalenie odwołania. 

W  zakresie  zarzutu  zawartego  w  punkcie  1.  i  2.  petitum 

odwołania  Zamawiający 

przyznał, że błędem było omyłkowe wpisanie w SIWZ w zakresie warunków dot. kompetencji 

lub  uprawn

ień  posiadanie  zezwolenia  na  transport  odpadów  czy  powoływanie  się  na 


przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 

2003  r.  w  sprawie  rodzaju  odpadów,  których  zbieranie  lub  transport  nie  wymagają 

zezwolenia na p

rowadzenie działalności (Dz. U. Z 2004 r., Nr 16, poz. 154 ze zm.), które to 

rozporządzenie  zostało  uchylone  z  dniem  24  stycznia  2018  r.  Wskazał,  że  obecnie  nie 

funkcjonują przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na transport odpadów. Zezwolenie na 

transport 

odpadów  zostało  zastąpione  wpisem  do  rejestru  wprowadzających  produkty, 

produkty  w  opakowaniach  i  gospodarujących  odpadami  prowadzonym  przez  Marszałka 

Województwa  na  podstawie  art.  49  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  

z  2020,  poz.  797  z

e  zm.).  Zamawiający  przywołał  art.  49  ust.  1  oraz  art.  50  ust.  1  pkt  5) 

ustawy  o  odpadach,  który  stanowi,  że  marszałek  województwa  dokonuje  wpisu  do  rejestru 

na  wniosek  z  zakresu  niniejszej  ustawy  transportujących  odpady.  Powyższe  oznacza,  że  

w związku z uruchomieniem rejestru BDO Starostowie powiatowi nie wydają już zezwoleń na 

transport  odpadów.  W  przypadku  przedsiębiorców  transportujących  odpady,  po  uzyskaniu 

wpisu  do  rejestru  BDO,  nie  uzyskuje  się  zezwoleń  na  transport  odpadów.  Zamawiający 

wyjaśnił,  że  według  art.  233  ust.  1  ustawy  o  odpadach  zezwolenia  na  transport  odpadów 

wydane  na  podstawie  przepisów  dotychczasowych  zachowały  ważność  na  czas  na  jaki 

zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis 

do  rejestru  BDO  (czyli  do  24.07.2018  r.)  lub  z  dniem  uzyskania  wpisu  do  tego  rejestru,  

w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. W zakresie transportu nie wydaje 

się już zezwolenia. Takim zezwoleniem jest posiadanie odpowiedniego wpisu do BDO. Tym 

samym 

nie  można  podzielić  poglądu  Odwołującego,  że  w  prowadzonym  postępowaniu 

należało  zbadać  czy  Wykonawca  posiada  zezwolenie  na  odzysk  i  unieszkodliwianie 

odpadów  oraz  w  jakim  zakresie  może  prowadzić  taką  działalność.  Podejście  takie 

wykraczałoby  poza  postanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  

W  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  wymagał  przedłożenia  zezwolenia  na 

transport  odpadów.  Zezwolenie  na  odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów  należało  traktować 

jako możliwość ewentualną, o czym świadczy zwrot „Zamawiający uzna warunek posiadania 

zezwolenia  na  transport  odpadami  za  spełniony  również  w  przypadku  gdy  Wykonawca 

posiada  zezwolenie  na  odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów  we  wskazanym  zakresie  (...)”. 

Zdaniem  Zamawiającego  nie  było  więc  podstawy  do  żądania  przedłożenia  zezwolenia  na 

odzysk i unieszkodliwianie odpadów (obecnie zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie 

na  przetwarzanie  odpadów)  gdyż  z  SIWZ  nie  wynika,  że  posiadanie  takowego  zezwolenia 

przez  Wykonawcę  jest  obligatoryjnym  dokumentem  decydującym  o  spełnieniu  warunku 

udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający  nie  wymagał  przedłożenia  tych  dwóch  dokumentów 

(zezwolenia  na  transport  i  zezwolenia  na  unieszkodliwianie),  dlatego  należy  uznać,  że 

posiadanie  wpisu  w  BDO  wyczerpywało  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  

w zakresie odpowiadającym zezwoleniu na transport odpadów. 


Zamawiający wskazał, iż zgodnie z rozdziałem VII. 2 SIWZ, dokumenty składane na 

wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1  pkt 

1)  wykonawca  miał  przedłożyć  tożsame  dokumenty,  które  dotyczyły  warunków  (tj.  - 

zezwolenie  na  transport  odpadów,  ewentualnie  zezwolenie  na  odzysk  i  unieszkodliwianie 

odpadów  jeżeli  wykonawca  jest  zwolniony  z  obowiązku  uzyskania  zezwolenia  na  transport 

odpadów  oraz  potwierdzenie  wpisu  do  rejestru  wprowadzających  produkty,  produkty  

w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)). Na wezwanie Zamawiającego z art. 

26  ust.  2  ustawy  Pzp,  wykonawca 

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie  Sp.  z  o.o. 

przed

łożył  wraz  z  innymi  dokumentami  -  potwierdzenie  wpisu  do  BDO,  czym  dla 

Zamawiającego  w  zakresie  uprawnień  lub  kompetencji  potwierdził  spełnienie  warunku 

udziału w postępowaniu. 

Odwołujący  zarzuca  niezastosowanie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  brak 

wezwani

a Wykonawcy  do  przedłożenia  brakujących  dokumentów  (zezwolenia  na  transport 

odpadów, zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie), jednakże Zamawiający zwraca uwagę, 

że  nie  doszło  do  zaistnienia  żadnej  z  przesłanek  warunkującej  wezwanie  do  uzupełnienia 

dokume

ntu.  Nie  było  potrzeby  wzywania  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  do 

uzupełniania dokumentów, gdyż żaden z wykonawców nie mógłby przedłożyć zezwolenia na 

transport  odpadów  czy  na  odzysk  i  unieszkodliwianie,  które  to  dokumenty  nie  występują  

w obrocie. Ponadto wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

nie miałoby zastosowania jeszcze 

z  jednego  względu,  gdyż  przedłożone  dokumenty  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  

w  Adamowie  S

p.  z  o.o.  jednoznacznie  pozwalały  Zamawiającemu  na  ocenę  i  stwierdzenie 

spełnienia  postawionych  warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  opinii  Zamawiającego, 

powyższe  oznacza,  że  zarzut  Odwołującego  w  zakresie  braku  wykluczenia  wykonawcy 

Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie  sp.  z  o.o.  nie  zasługuje  na  uwzględnienie, 

gdyż  wykonawca  wykazał  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający 

stwierdził,  że  nie  odniesie  się  do  rozważań  odwołującego  w  temacie  Rozporządzenia 

Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23  grudnia  2003  r.  jako  że 

rozważania  te  nie  mają  większego  znaczenia,  w  związku  z  uchyleniem  tegoż 

rozporządzenia.  W  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  kierował  się  także  niepisaną 

zasadą  w  zamówieniach  publicznych.  że  wątpliwości  interpretacyjne  SIWZ  winno  być 

rozstrzygane na korzyść wykonawców. 

Zamawiający zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp na postawione 

przez  Zamawiającego  warunki  udziału  w  postępowaniu  potencjalnym  wykonawcom  służy 

odwołanie.  Ani  wykonawca  P.H.U.  EKO-  TRANS  C.K.,  ani  pozostali  wykonawcy  w  toku 

postępowania nie wnieśli odwołania wobec postawionych przez Zamawiającego warunków. 

Wykonawcy  nie  wnosili  także  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  w  zakresie  tak  postawionego 

warunku.  Powyższe  świadczy,  że  wykonawcy  działający  na  rynku  jako  profesjonaliści  w 


zakresie  odbioru  i  zagospodarowania  o

dpadów  mieli  świadomość  i  wiedzę  wynikającą  z 

powszechnie  obowiązujących  przepisów  że  warunek  dot.  posiadania  zezwolenia  na 

transport odpadów, zostanie spełniony jeżeli wykonawcy przedłożą wpis do BDO i żaden z 

wykonawców  nie  miał  wątpliwości  interpretacyjnych,  o  czym  świadczą  złożone  oferty  w 

przetargu i zachowanie zasady konkurencyjności. 

Następnie  Zamawiający  odniósł  się  do  zarzutu  określonego  w  punkcie  3.  petitum 

odwołania wskazując, że w świetle ww. okoliczności błędem Odwołującego jest uznanie, że 

przedmiotowe postępowanie powinno zostać unieważnione. 

Odnośnie  zarzutu  zawartego  w  punkcie  4.  i  5.  petitum  odwołania  Zamawiający 

wskazał,  że  zarzuty  nie  zasługują  na  uwzględnienie.  Zamawiający  stwierdził,  że  art.  90  

ust. 1a ustawy Pzp 

mówi o obligatoryjnych podstawach do wyjaśniania rażąco niskiej ceny, 

które  nie  wystąpiły  w  niniejszym  postępowaniu  co  oznacza,  że  o  przesłance  fakultatywnej 

wyjaśniania  rażąco  niskiej  ceny  stanowi  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp.  Zamawiający 

poinformował,  że  powyższa  przesłanka  ustawowa  obligująca  Zamawiającego  do  wezwania 

w

ykonawców  do  złożenia  wyjaśnień  także  nie  wystąpiła.  Ani  cena  wybranej  oferty  ani  jej 

istotne  części  składowe  nie  wydawały  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  i  nie  budziły  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  lub 

wynikającymi  z  odrębnych  przepisów.  Wskazał,  iż  Odwołujący  powołuje  się  na  cenę 

jednostkową dotyczącą pozycji odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach 

domowych  i  przeterminowanych  leków,  które  jego  zdaniem  są  rażąco  niskie,  jednakże  nie 

zauważa  że  wskazanych  pozycji  (biorąc  pod  uwagę  szacunkowe  ilości  ich  wytworzenia 

przez mieszkańców) nie można uznać za istotną część składową ceny. Art. 90 ust. 1 ustawy 

Pzp 

określający  generalną  regułę  badania  rażąco  niskiej  ceny,  kosztu  lub  ich  istotnych 

części  składowych  nie  nakłada  na  zamawiającego  bezwzględnego  i  automatycznego 

obowiązku  ich  wyjaśnienia,  bowiem  w  każdym  przypadku  zamawiający  musi  ocenić,  czy 

okoliczności  stanu  faktycznego  uzasadniają  wezwanie  do  wyjaśnień.  Zastosowane  przez 

ustawodawcę  w  powołanym  przepisie  zwroty  „wydają  się”  oraz  „budzą  wątpliwości 

zamawiającego”  jako  pojęcia  nieostre  dają  zamawiającym  pewien  margines  uznaniowości, 

bowiem  zwrócenie  się  o  wyjaśnienia  jest  warunkowane  tym,  jak  zamawiający  oceni  ofertę 

wykonawcy. 

Zamawiający wskazał, że ustawodawca nie wyjaśnił pojęcia „ich istotnej części 

składowej”.  Za  istotną  część  ceny  lub  kosztu  należy  uznać  te  ich  części,  od  których,  ze 

względu na ich znaczący udział w całości ceny lub kosztu, zależy ostatecznie powstały koszt 

lub  zaoferowana  cena.  Ceny  jednostkowe  niektórych  elementów  ujętych  w  kalkulacji  ceny 

lub  kosztu, które  nie mają  znaczącego wpływu na  ich ostateczną  wysokość,  nie mogą być 

podstawą  do  odrzucenia  oferty.  Zamawiający  przeprowadził  we  własnym  zakresie 

postępowanie  wyjaśniające,  i  tak:  cena  wybranej  oferty  opiewała  na  kwotę  518  626,02  zł 


brutto.  Cena  ta  dotyczyła  realizacji  usługi  polegającej  na  odbiorze,  transporcie  

i  zagospodarowaniu  odpadów  z  14  wskazanych  w  ofercie  frakcji  z  uwzględnieniem 

szacunkowej  ilości  ich  wytworzenia  przez  nieruchomości  zamieszkałe.  Frakcje  dotyczące 

odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych i przeterminowanych 

leków  stanowiły  niewielki  ułamek  zamawianej  usługi:  na  555,44  Mg  odpadów  z  wszystkich 

frakcji, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych i przeterminowane 

leki  stanowiły  jedynie 0,40  Mg,  tj.  0,00072%  wszystkich szacunkowo obliczonych odpadów 

(mniej niż 1%). Stąd biorąc pod uwagę całość oferty i poszczególne pozycje szacunkowych 

ilości  powstających  odpadów  nie  można  mówić  o  istotności  składowych  części  oferty. 

Zamawiający  stwierdził,  że  wybrany  wykonawca  jest  profesjonalistą  działającym  na  rynku 

wobec  czego  zaoferowana  cena  oraz  jej  części  składowe  nie  budzą  wątpliwości 

Zamawiającego wobec możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  postępowania  odwoławczego, 

na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  i  stanowisk  Stron, 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawną  przesłankę  dopuszczalności  odwołania,  

o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający  w  dniu  29  grudnia  2020  r.  powiadomił  wykonawców  o  wniesionym 

odwołaniu.  

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie zgłoszono przystąpień. 

P

rzy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba  uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności 

ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 

oraz  wyjaśnieniami  i  modyfikacjami,  informację  z  otwarcia  ofert,  ofertę  wykonawcy  Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o. wraz z uzupełnieniami oraz zawiadomienie  

o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21 grudnia 2020 r.  

Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i  oświadczenia 

Odwołującego złożone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 20 stycznia 2021 r.  

Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  sprawy  dowód  złożony  przez  Odwołującego  przy 

odwołaniu,  tj.  cennik  Przyjęcia  Odpadów  w  Zakładzie  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  

w Puławach obowiązujący od 1 kwietnia 2020 r. 


Izba ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  odbiór,  transport  i  zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych  powstałych  i  zebranych  na  wszystkich  nieruchomościach,  położonych  na 

terenie  Gminy  Abramów  oraz  dostarczenie  worków  foliowych  do  gromadzenia  odpadów  

w ilości 90 000 szt.  

Szacunkowe ilości odpadów:  

1) Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) 

– 295 Mg; 

2)  Odpady  z  papieru,  w  tym  tektura  odpady  opakowaniowe  z  papieru  i  odpady 

opakowaniowe z tektury 

– 17 Mg; 

3)  Metale  i  tworzywa  sztuczne  (w  tym  opakowania  z  tworzyw  sztucznych,  opakowania  

z metali, opakowania wielomateriałowe) – 65 Mg; 

Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – 51,00 Mg; 

5) Bioodpady 7,00 Mg; 

6) Popiół – 45,00 Mg; 

7) Odpady wielkogabarytowe 

– 34,00 Mg; 

8) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 9,00 Mg; 

9) Zużyte opony – 8 Mg; 

10) Zmieszane odpady z budowy, remontów – 37,00 Mg; 

11) Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, baterie  

i akumulatory, i inne) 

– 0,30 Mg; 

12) Przeterminowane leki 

– 0,10 Mg; 

13)  O

dpady  niekwalifikujące  się  do  odpadów  medycznych  powstałych  w  gospodarstwach 

domowych - 0,010 Mg; 

14) odzież i tekstylia – 0,030 Mg. 

Powyższe  dane  były  szacunkowe.  Zamawiający  zastrzegł  sobie  prawo  do 

zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadów jak i liczby gospodarstw, mieszkańców. 

W  dniu  7 

grudnia  2020  r.  Zamawiający  dokonał  zmiany  treści  ogłoszenia  

o  zamówieniu  oraz  SIWZ  w  zakresie  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego 

kompetencji 

lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymagał, aby Wykonawca posiadał: 

wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Abramów;  

2. zezwolenia na transport odpadami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach. Zamawiający uzna warunek posiadania zezwolenia na transport odpadami za 

spełniony  również  w  przypadku  gdy  Wykonawca  posiada  zezwolenie  na  odzysk  

i  unieszkodliwianie  odpadów  we  wskazanym  zakresie  i  na  podstawie  Rozporządzenia 


Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23  grudnia  2003  r.  w  sprawie 

rodzajów  odpadów,  których  zbieranie  lub  transport  nie  wymagają  zezwolenia  na 

prowadzenie  działalności  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  16,  poz.  154  ze  zm.)  jest  zwolniony  

z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów;  

potwierdzenia  wpisu  do  rejestru  wprowadzających  produkty,  produkty  w  opakowaniach  

i  go

spodarujących  odpadami  (tzw.  BDO)  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  

o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992). 

Jednocześnie zgodnie z rozdziałem VII pkt 2 SIWZ, Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia  może  wezwać  wykonawcę,  którego  oferta  zostanie  oceniona  najwyżej,  do 

złożenia  w  wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni,  aktualnych  na  dzień  złożenia 

następujących  oświadczeń  lub  dokumentów:  w  celu  potwierdzenia  okoliczności,  o  których 

mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp,  tj.  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu 

Wykonawca udokumentuje:  

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Abramów;  

b) zezwolenie na transport odpadami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach. Zamawiający uzna warunek posiadania zezwolenia na transport odpadami za 

spełniony  również  w  przypadku  gdy  Wykonawca  posiada  zezwolenie  na  odzysk  

i  unieszkodliwianie  odpadów  we  wskazanym  zakresie  i  na  podstawie  Rozporządzenia 

Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23  grudnia  2003  r.  w  sprawie 

rodzajów  odpadów,  których  zbieranie  lub  transport  nie  wymagają  zezwolenia  na 

prowadzenie  działalności  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  16,  poz.  154  ze  zm.)  jest  zwolniony  

obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów; 

c)  potwierdzenia  wpisu  do  rejestru  wprowadzających  produkty,  produkty  w  opakowaniach  

i  gospodarujących  odpadami  (tzw.  BDO)  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  grudnia  2012  r. 

o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992). 

W  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oferty  złożyło  trzech 

wykonawców,  tj.  Odwołujący  z  ceną  556 814,52  zł,  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  

w  Adamowie  Sp.  z  o.o.  z  ceną  518 626,02  zł  oraz  Zakład  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Kurowie z ceną 614 466,00 zł. 

Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o. w punkcie 5 lit. a 

formularza oferty oświadczył, że zamieszane odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałe 

odpady  odebrane  od  mieszkańców  przekazywane  będą  do  następujących  instalacji 

przetwarzania odpadów: ZZOK w Adamkach, ZUK Puławy, „Kamilex” Krzywola, Green Office 

Ecologic  Sp.  z  o.o.  Łomazy,  „Orzeł”  Poniatowa.  Z  treści  oferty  ww.  wykonawcy  wynika,  że 

realizacji  zamówienia nastąpi  zgodnie z  cenami jednostkowymi  podanymi  w  tabeli  zawartej  

w  punkcie  4  formularza  oferty,  w  tym 

za  odpady  niebezpieczne  powstające  


w  gospodarstwach  domowych  (tj.  chemikalia,  baterie  i  akumulatory  i  inne)  o  szacunkowej 

ilości  0,30  Mg  za  cenę  1018,51  zł  netto/Mg  (poz.  11)  oraz  przeterminowane  leki  

o szacunkowej ilości 0,10 Mg za cenę 740,74 zł netto/Mg (poz. 12).  

W  dniu  14  grudnia  2020  r.  Zamawiający  na  podstawie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp 

wezwał wykonawcę Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o. do złożenia m.in. 

następujących dokumentów: 

1. wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Abramów; 

2. zezwolenia na transport odpadami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadac

h. Zamawiający uzna warunek posiadania zezwolenia na transport odpadami za 

spełniony  również  w  przypadku  gdy  Wykonawca  posiada  zezwolenie  na  odzysk  

i  unieszkodliwianie  odpadów  we  wskazanym  zakresie  i  na  podstawie  Rozporządzenia 

Ministra  Gospodarki,  Pracy 

i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23  grudnia  2003  r.  w  sprawie 

rodzajów  odpadów,  których  zbieranie  lub  transport  nie  wymagają  zezwolenia  na 

prowadzenie  działalności  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  16,  poz.  154  ze  zm.)  jest  zwolniony  

z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów; 

3.  potwierdzenia  wpisu  do  rejestru  wprowadzających  produkty,  produkty  w  opakowaniach  

i gospodarujących odpadami (tzw. BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

W  odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie  wykonawca  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  

w Adamowie Sp. z o.o. złożył: 

zaświadczenie  o  wpisie  do  rejestru  działalności  regulowanej  z  dnia  29  kwietnia  2020  r. 

wydane przez Wójta Gminy Abramów; 

zaświadczenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 22 marca 2018 r. o aktywacji 

konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

Jednocześnie ww.  wykonawca przekazał informację o miejscu gdzie można znaleźć  

dokumentację  dotyczącą  zezwolenia  na  transport  odpadami  (Baza  BDO).  W  związku  

z  uzyskaniem  dokumentów  z  rejestrów  ogólnie  dostępnych  ww.  wykonawca  nie  składał 

powyższych  dokumentów  w  formie  papierowej.  Ponadto  w  aktach  sprawy  znajduje  się 

wydruk z BDO wykonawcy Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o. 

W  dniu  21  grudnia  2020  r.  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  wykonawcy  Zakład 

Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Adamowie.  Oferta 

Odwołującego uplasowała się na drugim miejscu w rankingu ofert. 

Izba zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  wskazuje,  że  zarzut  naruszenia  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp 

poprzez zaniechanie unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 


publicznego  jako  obarczonego  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie 

niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  nie  mógł  być  przedmiotem  rozpoznania  Izby 

zważywszy na treść art. 189 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp, jako że dotyczył on czynności, które nie 

mieszczą się w zamkniętym katalogu czynności wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

Nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp 

poprzez  przyjęcie,  że  wykonawca  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie  Sp.  z  o.o. 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  podczas  gdy  nie  złożył  na  wezwanie 

Zamawiającego  zezwolenia  na  transport  odpadami  wydanego  na  podstawie  ustawy  z  dnia 

14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  ani  zezwolenia  na  odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów  we 

wskazanym zakresie. Nie potwierdził się także zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

poprzez  jego  niezastosowanie  wobec  niezłożenia  przez  ww.  wykonawcę  dokumentów 

wskazanych w wezwaniu z dnia 14 grudnia 2020 r. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie 

wykazał braku podstaw  wykluczenia. Z kolei stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 

dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w art.  25  ust.  1,  lub  innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości, 

zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

Przed  przejściem  do  oceny  ww.  zarzutów,  w  ocenie  Izby,  w  okolicznościach 

przedmiotowej sprawy, zasadnym jest przedstawienie uwag natury ogólnej, odnoszących się 

do  wymogów  formalnych  odwołania,  określonych  przepisami  ustawy  Pzp  oraz  aktem 

wykonawczym do tejże ustawy. 

Stosow

nie do treści art. 180 ust. 3 ustawy Pzp oraz analogicznie § 4 rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy 

rozpoznawaniu  odwołań  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1092),  odwołanie  powinno  wskazywać 

czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której  zarzuca  się  niezgodność  

z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz 

wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie  odwołania.  Tym 

samym  należy  podkreślić,  że  właśnie  określone  w  ww.  przepisach  wymogi  konstrukcyjne 

odwołania  przesądzają,  że  treść  zarzutu  nie  jest  ograniczona  wyłącznie  do  twierdzeń 


zawartych  we  wstępnej  części  odwołania  (petitum),  a  dotyczy  również  okoliczności 

faktycznych  zawartych  w  sformułowanej  przez  odwołującego  argumentacji.  Odwołanie 

powinno  wyrażać  zastrzeżenia  wobec  dokonanych  przez  zamawiającego  czynności  lub 

zaniechań, co oznacza obowiązek zaprezentowania przez odwołującego nie tylko podstawy 

prawnej  takich  zastrzeżeń,  ale  przede  wszystkim  argumentacji  odnoszącej  się  do 

postulowanej  oceny.  Oznacza  to  zatem  konieczność  odniesienia  się  do  elementów  stanu 

faktycznego, jak również podjętych czynności lub zaniechań zamawiającego w taki sposób, 

który  pozwoli  na  uznanie,  że  podniesione  zostały  konkretne  zarzuty  wobec  tych  czynności 

lub zaniechań przypisanych zamawiającemu (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 

26 czerwca 2017 r. sygn. akt: KIO 1187/17). Podsumowując powyższe Izba stwierdza, że to 

na wykonawcy, będącym profesjonalistą, spoczywa ciężar przedstawienia w treści odwołania 

jasnych  i  szczegółowych  zarzutów  zbudowanych  z  dwóch  warstw,  tj.  prawnej  i  faktycznej, 

które  wyznaczają  granice  rozstrzygnięcia  Izby,  która  może  orzekać  wyłącznie  w  zakresie 

zarzutów  zawartych w odwołaniu (arg. z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp).  Poza treścią samego 

odwołania  wykonawca  nie  ma  możliwości  doprecyzowywania  zawartych  w  nim  zarzutów 

przez wskazywanie na właściwe im okoliczności faktyczne. Jeżeli zatem podnoszone przez 

odwołującego  w  toku rozprawy  przed  Izbą  okoliczności  nie  zostały  wyraźnie  i  wprost  ujęte  

w  treści  wniesionego  odwołania,  to  ich  późniejsze  wskazywanie  nie  może  być,  w  świetle 

przepisu  art.  192  ust.  7  ustawy  Pzp,  brane  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  pod  uwagę, 

choćby  okoliczności  te  mieściły  się  w  ramach  ogólnie  wskazanej  podstawy  faktycznej 

zarzutu. 

Odnosząc  się  do  ww.  zarzutów  Izba  wskazuje,  iż  za  spóźnioną  na  obecnym  etapie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  należało  uznać  argumentację 

Odwołującego sprowadzającą się do zakwestionowania postawionego przez Zamawiającego 

warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  posiadania  stosownych  uprawnień  do 

prowadzenia  określonej  działalności.  W  powyższym  zakresie  Odwołujący  wskazywał,  że 

„żądanie przedstawienia zezwolenia na transport odpadów wydanego na podstawie ustawy 

z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  było  warunkiem  niemożliwym  do  spełnienia  przez 

jakiegokolwiek wykonawcę, gdyż zgodnie z treścią art. 233 ustawy o odpadach utraciły one 

ważność”,  jak  również  że  „na podstawie  art.  232  ust.  1  ustawy  o  odpadach  zezwolenia  na 

odzysk  lub  unieszkodliwianie  odpadów  wydane  na  podstawie  przepisów  dotychczasowych 

stały  się  z  datą  jej  wejścia  w  życie  odpowiednio  zezwoleniami  na  zbieranie  odpadów  

i  zezwoleniami  na  przetwarzanie  odpad

ów”.  W  powyższym  zakresie  nadto  Odwołujący 

wskazał,  że  „w  niniejszym  postępowaniu  doszło  do  dokonania  przez  Zamawiającego 

czynności obejmującej takie opisanie kryteriów udziału w postępowaniu, które uniemożliwiają 

wybór oferty najkorzystniejszej, gdyż nie  istnieje wykonawca, który dysponuje zezwoleniem 

na  transport  odpadów  lub  odzysk  i  unieszkodliwiania  odpadów  w  zakresie  obejmującym  


w  całości  przedmiot  zamówienia”.  Stwierdzić  należy,  iż  wykonawca  będący  profesjonalistą 

mógł  podważyć  za  pomocą  środków  ochrony  prawnej  w  ustawowym  terminie  czynność 

Zamawiającego  dotyczącą  określenia  ww.  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Brak 

wzruszenia omawianego warunku udziału w postępowaniu na obecnym etapie postępowania 

skutkuje jego wiążącym charakterem. Tym samym Zamawiający po otwarciu ofert nie mógł 

odstąpić  od  określonego  w  specyfikacji  sposobu  weryfikacji  zdolności  podmiotowej 

wykonawcy Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o.  

Następnie  Izba  stwierdza,  iż  z  uzasadnienia  faktycznego  odwołania  nie  można 

wyczy

tać dlaczego – zdaniem Odwołującego – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej  

w  Adamowie  Sp.  z  o.o.  nie  wykazał  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego posiadania stosownych uprawnień. W treści odwołania Wykonawca stwierdził, 

że  wobec  wezwania  Zamawiającego  z  dnia  14  grudnia  2020  r.  wystosowanego  w  trybie  

art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp  „dla  uznania,  że  Wykonawca  spełnia  wymogi  udziału  

w  postępowaniu  niezbędne  było  ustalenie  czy  posiada  zezwolenie  na  odzysk  

i  unieszkodliwianie  odpadów  oraz  w  jakim  zakresie  może  taką  działalność  prowadzić. 

Zamawiający  uchybił  temu  obowiązkowi,  który  nałożył  na  siebie  zapisami  SIWZ.” 

Abstrahując od prawidłowości opisu ww. warunku udziału w postępowaniu zauważyć należy, 

iż  jego  konstrukcja  wskazywała,  że  wykonawca  winien  dysponować  zezwoleniem  na 

transport  odpadów,  przy  czym  Zamawiający  zastrzegł,  że  uzna  warunek  posiadania 

zezwolenia  na  transport  odpadów  za  spełniony  również  w  przypadku  gdy  wykonawca 

posiada  zezwolenie  na  odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów.  Tym  samym  rację  miał 

Zamawiający, iż zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów należało traktować jako 

alternatywę  wobec  zezwolenia  na  transport  odpadów  w  celu  potwierdzenia  spełniania 

warunku. 

Co  więcej,  sam  Odwołujący  w  treści  odwołania  wskazywał,  że  zezwolenia  na 

odzysk  lub  unieszkodliwianie  odpadów  na  podstawie  art.  232  ust.  1  ustawy  o  odpadach 

zostały  zastąpione  zezwoleniami  na  zbieranie  odpadów  i  zezwoleniami  na  przetwarzanie 

odpadów.  

Za  wykraczającą  poza  zarzuty  odwołania  Izba  uznała  argumentację  Odwołującego 

prezentowaną  w  toku  rozprawy,  jakoby  „Zamawiający  nie  zweryfikował  treści  wpisu  do 

rejestru  działalności  regulowanej,  a  ww.  wykonawca  nie  posiada  uprawnień  w  zakresie 

odbioru  popi

ołu  oraz  w  zakresie  transportu  odpadów  medycznych  powstających  

w gospodarstwach domowych.” oraz że „wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że jest 

wpisany  do  BDO  oraz  wyjaśnić,  że  zakres  zezwolenia  i  wpisów  pokrywa  się  z  określonym  

w  SIWZ  przedmiotem  za

mówienia  i  umożliwia  jego  wykonanie.”.  Podkreślić  należy,  iż 

uważna  lektura  odwołania  prowadzi  do  wniosku,  iż  Odwołujący  nie  zakwestionował  treści 

złożonego przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie Sp.  z  o.o.  wpisu do  rejestru 

działalności regulowanej. Dalej z treści odwołania nie wynika, aby Odwołujący odnosił się do 


innego  rodzaju  odpadów  niż  przeterminowane  leki  oraz  odpady  niebezpieczne  powstające  

w gospodarstwach 

domowych, do których referował w ramach zarzutu dotyczącego rażąco 

niskiej  ceny.  W  o

dwołaniu  nie  postawiono  również  zarzutu  zaniechania  wezwania 

wykonawcy  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie  Sp.  z  o.o.  do  wyjaśnień  na 

podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp,  jak  również  nie  wskazano  zakresu,  który  miałby  być 

przedmiotem wyjaśnień.  

W  tym 

miejscu  Izba  wskazuje,  że  nie  można  podzielić  poglądu  Odwołującego 

prezentowanego  na  rozprawie,  iż  wymagane  przez  Zamawiającego  zezwolenia 

uprawniające do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia winny obejmować już 

na  etapie  składania  ofert  wszystkie  rodzaje  odpadów.  Jak  wynika  z  ugruntowanej  linii 

orzeczniczej KIO, postanowienia SIWZ powinny być tłumaczone z ich literalnym brzmieniem. 

Muszą  mieć  charakter  precyzyjny  i  jednoznaczny,  a  wątpliwości  na  tym  tle  muszą  być 

rozstrzygane  na  korzyść  wykonawców.  Obowiązek  takiego  sformułowania  i  tłumaczenia 

postanowień SIWZ ma na celu realizację zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców  (por.  wyrok  KIO  z  13  kwietnia  2018  r.  sygn.  akt:  KIO  579/18).  Skoro  zatem  

w  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  nie  zamieścił  w  opisie  warunku  udziału  

w  postępowaniu  dotyczącego  kompetencji  lub  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej 

działalności  zawodowej  wymogu  w  zakresie  rodzajów  odpadów  objętych  stosownymi 

uprawnieniami  (poza  wpisem  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania 

odpadów  komunalnych,  którego  zresztą  Odwołujący  nie  zakwestionował),  wykonawca 

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie  Sp.  z  o.o.  nie  miał  obowiązku  legitymowania 

się na dzień złożenia oferty stosownymi decyzjami obejmującymi wszystkie rodzaje odpadów 

ujęte  w  opisie  przedmiotu  zamówienia.  Odróżnić  należy  etap  weryfikacji  podmiotowej 

wykonawcy  dokonywany  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  

w ramach którego zamawiający bada spełnianie przez wykonawców minimalnych poziomów 

zdolności  od  etapu  realizacji  zamówienia  wymagającego  od  wykonawcy  dysponowania 

pełnym zakresem uprawnień.  

Dalej  Izba  wskazuje,  że  z  treści  odwołania  nie  można  wyczytać  do  uzupełnienia 

jakich dokumentów i w jakim zakresie winien zostać wezwany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp  wykonawca  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie  Sp.  z  o.o.  Powyższe  nie 

wynika ani z petitum 

odwołania, bowiem Odwołujący nie sformułował żądania w omawianym 

zakresie,  ani  z  uzasadnienia  odwołania,  gdzie  odwołujący  się  Wykonawca  nie  przedstawił 

żadnej  argumentacji  merytorycznej  referującej  do  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  3  ustawy 

Pzp.  Gdyby  pr

zyjąć,  jak  odczytał  Zamawiający,  iż  Odwołujący  domagał  się  wezwania 

wykonawcy  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie  Sp.  z  o.o.  do  uzupełnienia 

zezwolenia na transport odpadów oraz zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, 

to stanowisko Odwołującego należałoby uznać za wewnętrznie sprzeczne. Jak już wskazano 


powyżej Odwołujący prezentował pogląd, iż ww. zezwolenia nie występują już w obrocie, co 

zresztą potwierdził sam Zamawiający.  

Z  uwagi  na  powyższe  zarzuty  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  oraz  art.  26  ust.  3 

ustawy Pzp podniesione względem wykonawcy Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie 

Sp. z o.o. nie 

mogły zostać uwzględnione.  

Nie zasługiwały na uwzględnienie zarzuty naruszenia art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz 

art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

W  powyższym  zakresie  Odwołujący  wskazał,  iż  wykonawca  Zakład  Gospodarki 

Komunalnej  w  Adamowie  Sp.  z  o.o.  winien  zostać  wezwany  do  złożenia  wyjaśnień  

w  przedmiocie  zaoferowanych  cen  jednostkowych  za  odpady  niebezpieczne  powstające  

w  gospodarstwach  domowy

ch  oraz  przeterminowane  leki  z  uwagi  na  ich  rażąco  niski 

poziom.  

Stosownie do treści art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub 

ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia  

i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych 

przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie mo

że być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177); 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Analiza  postawionego  zarzutu  prowadzi  d

o  wniosku,  iż  poza  wskazaniem,  że  ceny 

jednostkowe  za  odbiór,  transport  i  zagospodarowanie  odpadów  niebezpiecznych 

powstających  w  gospodarstwach  domowych  oraz  przeterminowanych  leków  zaoferowane 

przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie  Sp.  z  o.o.  są  rażąco  niższe  od  cen 

obowiązujących w instalacji Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, Odwołujący 

nie  przedstawił  żadnej  argumentacji  na  poparcie  prezentowanego  stanowiska.  

W  szczególności  odwołujący  się  Wykonawca  nie  uzasadnił  i  nie  wykazał,  że  ww.  pozycje 


cenowe mają istotne znaczenie w kontekście wyceny całego przedmiotu zamówienia, przez 

co winny budzić wątpliwości Zamawiającego. Z kolei jak podniósł w odpowiedzi na odwołanie 

Zamawiający frakcje dotyczące odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach 

domowych i  przeterminowanych leków  stanowiły  niewielki  ułamek  zamawianej  usługi,  tj.  na 

555,44  Mg  odpadów  z  wszystkich  frakcji,  odpady  niebezpieczne  powstające  

w  gospodarstwach  domowych  i  przeterminowane  leki  stanowiły  jedynie  0,40  Mg,  tj. 

0,00072%  wszystkich  szacunkowo  obliczonych  odpadów.  Zamawiający  uzasadniał 

jednocześnie, że ani cena wybranej oferty ani jej istotne części  składowe nie wydawały się 

rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  nie  budziły  wątpliwości 

Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 

wymaganiami określonymi w specyfikacji lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Słusznie 

w ocenie Izby wskazał Zamawiający, iż za istotną część ceny lub kosztu należy uznać te ich 

części,  od  których,  ze  względu  na  ich  znaczący  udział  w  całości  ceny  lub  kosztu,  zależy 

ostatecznie  powstały  koszt  lub  zaoferowana  cena.  Jednocześnie  jak  wskazuje  się  w 

orzecznictwie Izby: „samo wyodrębnienie ceny w formularzu ofertowym nie może przesądzać 

o istotności tej części składowej. Istotna część składowa ceny to między innymi taka, która w 

znacznym stopniu, bardziej niż pozostałe składniki generuje koszty po stronie wykonawcy.” 

(tak KIO w wyroku z dnia 8 kwietnia 2019 r. sygn. akt: KIO 468/19). Biorąc pod uwagę cenę 

globalną  oferty  wykonawcy  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie  Sp.  z  o.o.  oraz 

ceny  jednostkowe  za 

ww.  frakcje  odpadów,  nie  można  uznać,  że  stanowiły  istotne  części 

składowe oferty. 

Za  niewystarczający  w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  Izba  uznała  dowód 

przedstawiony  przez  Odwołującego  stanowiący  cennik  przyjęcia  odpadów  obowiązujący  

Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach. Nie sposób zdaniem Izby 

na  podstawie  jednego  cennika  przyjęcia  odpadów  przesądzić,  że  zaoferowane  przez 

konkurenta  ceny  za 

odbiór,  transport  i  zagospodarowanie  przeterminowanych  leków  oraz 

odpadów  niebezpiecznych  powstających  w  gospodarstwach  domowych  są  nierynkowe  

i  rażąco  zaniżone.  Co  więcej,  zauważyć  należy,  iż  wykonawca  Zakład  Gospodarki 

Komunalnej  w  Adamowie  Sp.  z  o.o.  wskazał  w  ofercie  kilka  instalacji,  do  których  będą 

przekazywane  odpady  objęte  niniejszym  zamówieniem,  podczas  gdy  Odwołujący  nie 

wykazał, że przeterminowane leki oraz odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach 

domowych  będą  przekazywane  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Adamowie  

Sp. z o.o. 

właśnie do instalacji w Puławach. Z treści odwołania nie można wyczytać dlaczego 

ww. instalację w Puławach należałoby uznać za wyłącznie właściwą dla przyjęcia ww. frakcji 

odpadów. 

W  końcu  Izba  wskazuje,  że  nie  podzieliła  stanowiska  Odwołującego,  jakoby  ciężar 

dowodu  w  zakresie  przedmiotowego  zarzutu, 

spoczywał  na  Zamawiającym.  Izba  podziela 


wyrażany  w  orzecznictwie  pogląd,  iż  art.  190  ust.  1a  ustawy  Pzp  odnosi  się  wyłącznie  do 

sytuacji,  w  których  zamawiającemu  zostały  złożone  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny.  Skoro 

bowiem  nie  można  odrzucić  oferty  z  powodu  rażąco  niskiej  ceny  przed  uzyskaniem  od 

składającego  ją  wykonawcy  wyjaśnień  w  tej  materii,  to  -  przywołując  treść  

art.  190  ust.  1a  ustawy  Pzp  - 

ciężar  dowodu,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny 

spoczywać  będzie  na  wykonawcy  (stronie,  bądź  -  zależnie  od  okoliczności  -  uczestniku 

postępowania  odwoławczego)  albo  gdy  popierać  będzie  stanowisko  zamawiającego 

pozytywnej  weryfikacji  złożonych  przez  niego  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  albo  gdy 

będzie  kwestionował  negatywną  ocenę  jego  wyjaśnień  dokonaną  przez  zamawiającego.  

W każdej z opisanych sytuacji musi jednak dojść do złożenia wyjaśnień, w przeciwnym razie 

zastosowanie  znajdzie  przepis  art.  190  ust.  1  ustawy  Pzp,  przewidujący  klasyczny  rozkład 

ciężaru  dowodu.  W  sytuacji  braku  wyjaśnień,  o  których  mowa  w art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp 

uprawnione jest co najwyżej twierdzenie o podejrzeniu zaoferowania rażąco niskiej ceny, czy 

wątpliwościach  odnośnie  jej  określenia.  Przyjęcie  przeciwnego  zapatrywania  w  kwestii 

rozkładu  ciężaru  dowodu  powodowałoby,  że  odwołanie,  w  którym  kwestionowane  jest 

zaniechanie  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  (zwłaszcza  w  warunkach 

nie ziszczenia się przesłanek skutkujących obowiązkiem  dokonania tej  czynności)  mogłoby 

ograniczać  się  de  facto  jedynie  do  wskazania  na  tą  okoliczność,  bez  przytaczania  przez 

odwołującego  szczegółowej  argumentacji  uzasadniającej  zarzut  (por.  wyrok  KIO  z  dnia  

4 lipca 2019 r. sygn. akt: KIO 1125/19 oraz wyrok KIO z dnia 31 października 2018 r., sygn. 

akt: KIO 2159/18).  

Z uwagi na powyższe zarzuty naruszenia art. 90 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp nie zasługiwały na uwzględnienie. 

W konsekwencji powyższego nie potwierdził się powiązany z ww. zarzutami – zarzut 

naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972 ze zm.) do kosztów postępowania odwoławczego 

Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia.  

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel