KIO 3466/20 Sygn. akt: KIO 3468/20 WYROK dnia 26 stycznia 2021 roku

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3466/20 

Sygn. akt: KIO 3468/20 

WYROK 

z dnia 26 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Beata Pakulska-Banach  

Protokolant:            

Adam Skowroński  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  22 stycznia  2021  roku  

Warszawie  odwołań 

wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 roku przez: 

A. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego: 

DGP Security  Partner  Sp

.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach,  DGP  Provider  Sp.  z 

o.o. z 

siedzibą w Legnicy, „DRESŁAW” Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu, 7MG Sp. 

z o.o.  z 

siedzibą  w  Legnicy  i  E.G.  prowadzącą  działalność  gospodarczą 

pod 

firmą E.G. „WULKAN” Usługi Elektroniczne - sygn. akt: KIO 3466/20; 

B. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego: 

Ekspert  Security  Duo  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie;  Ekspert 

Security AT Sp. z  o.o.  z 

siedzibą  w  Jabłonnie;  Firma  Ochrony,  Szkolenia, 

Asekuracji  FOSA  Sp.  z  o.o. z  siedzibą w  Chorzowie,  FOSA  Ochrona  Sp.  z  o.o. 

siedzibą  w  Chorzowie,  SILEZJAN  System  Security  -  Biuro  Ochrony  Mienia 

Sp. z 

o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  i  SILEZJAN  EKO  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

we 

Wrocławiu – sygn. akt: KIO 3468/20; 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb  Państwa  -  42  Bazę  Lotnictwa  Szkolnego 

w Radomiu  

przy udziale: 

A. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego: 

Seris Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z  sied

zibą  w  Warszawie,  Seris  Konsalnet 

Security  Sp

.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  i  R.G.,  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  R.G.  „Alarm Cobra  System”,  zgłaszających  swoje 


przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  3466/20 

po stronie zamawiającego, 

B. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego: 

„STEKOP”  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  i  „STEKOP-OCHRONA”  Sp.  z  o.o. 

siedzibą  w  Kolonii  Porosły,  zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 3468/20 po stronie zamawiającego 

orzeka: 

I. 

w sprawie o sygn. akt: KIO 3466/20: 

Oddala odwołanie.  

Kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  –  DGP Security  Partner  Sp.  z  o.o. 

siedzibą  w  Katowicach,  DGP  Provider  Sp.  z  o.o.  z siedzibą  w  Legnicy, 

„DRESŁAW”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Połańcu,  7MG  Sp.  z o.o.  z siedzibą  w 

Legnicy i E.G. 

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą E.G. „WULKAN” 

Usługi Elektroniczne i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną 

przez 

odwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

II.  w sprawie o sygn. akt: KIO 3468/20: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 

„STEKOP”  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  i  „STEKOP-OCHRONA”  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Kolonii  Porosły  jako  najkorzystniejszej  w  części  III  zamówienia  oraz 

dokonanie ponownego badania i oceny ofert, w tym wezwanie ww. wykonawców do 

udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty 

na podstawie art. 90 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W pozostałym zakresie oddala zarzuty odwołania.  

Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia  publicznego:  „STEKOP”  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  i  „STEKOP-

OCHRONA” Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Porosły, i: 

3.1.  zalicza w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  15 000 zł 00 gr 

(słownie: 

piętnaście 

tysięcy 

złotych 

zero 

groszy) 

uiszczoną 

przez 

odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 


zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

„STEKOP”  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  i  „STEKOP-

OCHRONA”  Sp.  z  o.o.  z siedzibą  w  Kolonii  Porosły  na  rzecz 

odwołującego:  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego:  Ekspert  Security  Duo  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie; Ekspert Security AT Sp. 

z o.o. z siedzibą w Jabłonnie; Firma 

Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, 

FOSA Ochrona  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Chorzowie,  SILEZJAN  System 

Security  -  Biuro  Ochrony  Mienia  Sp. z 

o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu 

SILEZJAN EKO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kwotę 18 600 zł 00 gr 

(słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą 

koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  uiszczenia  wpisu 

od 

odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art  198a  ust.  1  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 

ze  zm.)  w  zw.  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające 

ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020)  na niniejszy  wyrok  -  w 

terminie  7 dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………....................................….. 


Sygn. akt: KIO 3466/20 

Sygn. akt: KIO 3468/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Skarb Państwa - 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu prowadzi 

na 

podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych 

(tj. Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.) 

–  zwanej  dalej:  „ustawą  Pzp”  postępowanie 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  ograniczonego  pn.: Usługa  w 

zakresie  ochrony  fizycznej  SUFO  w  kompleksach  wojskowych  będących  na  zaopatrzeniu 

gospodarczym 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w latach 2021-2022.  

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych  na podstawie  art.  11  ust.  8 

ustawy  Pzp.  Ogłoszenie o zamówieniu  zostało 

opublikowane  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z dnia  9  września  2020  r. 

pod numerem 2020/S 175-423834. 

Zamówienie zostało podzielone na 4 części.  

Sygn. akt: KIO 3466/20 

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego: 

DGP 

Security Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, DGP Provider Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Legnicy,  „DRESŁAW”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Połańcu,  7MG  Sp.  z o.o.  z siedzibą  w 

Legnicy  i  E.G. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod firmą  E.G.  „WULKAN”  Usługi 

Elektroniczne (zwani dalej 

łącznie: „konsorcjum DGP” lub „odwołującym I”) wnieśli w dniu 28 

grudnia 

2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec czynności  i 

zaniechań zamawiającego w zakresie części I, a polegających na: 

1.  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  konsorcjum  firm:  Seris Konsalnet 

Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie  i  R.G.

,  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  R.G.  „Alarm Cobra 

System” (zwanych dalej łącznie: „konsorcjum Seris Konsalnet” lub „przystępującym I”); 

2.  nieprawidłowym  badaniu  i  ocenie  oferty  złożonej  przez  konsorcjum  Seris  Konsalnet  

uznaniu, że: 

oferta  została  podpisana  przez  pełnomocnika  prawidłowo,  skutecznie,  wiążąco 

umocowanego  do 

działania  w  imieniu  i  na  rzecz  wykonawcy,  podczas  gdy  z  treści  oferty, 

w tym z 

treści  załączonych  pełnomocnictw  (ciągu  pełnomocnictw),  nie wynika  umocowanie 

dla pani 

L.G. 

do 

działania w imieniu i na rzecz wykonawcy; 

-  ofer

ta  została  zabezpieczona  wadium,  podczas  gdy  do  oferty  załączono  gwarancję 

wadialną  nr RW/GW/45/561/8975/2020  z  dnia  7  grudnia  2020  roku  wystawioną  przez 

Korporację  Ubezpieczeń  Kredytów  Eksportowych  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgodnie  z 


treścią,  której wykonawcą  ubiegającym  się  o  zamówienie  publiczne  w  zakresie  części 

(zadania) I jest 

Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, występująca w 

konsorcjum  firm  w 

składzie:  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie, 

Seris  Konsalnet  Security  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie,  podczas  gdy  ofertę  złożyło 

konsorcjum  firm  w 

składzie:  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie, 

Seris  Konsalnet  Security  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  R.G.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod nazwą R.G. „Alarm Cobra System”. Tym samym wadium zostało złożone 

w  sposób  nieprawidłowy,  ergo  oferta  przedłożona  przez  wykonawcę  nie została 

zabezpieczona wadium; 

3.  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  konsorcjum  Seris Konsalnet,  pomimo 

że  jest  niezgodna 

ustawą  Pzp,  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

szczególności  rozdziałowi  VIII,  jest  nieważna  na  podstawie  odrębnych  przepisów, 

tj. kodeksu  cywilnego,  albowiem  p

rzepisy  ustawy  Pzp,  SIWZ,  KC  wymagają,  aby  oferta 

postępowaniu  została  podpisana  w  taki  sposób,  aby  prawnie  zobowiązywała  wszystkich 

wykonawców  występujących  wspólnie.  W  przypadku,  gdy  oferta  podpisywana  i  składana 

jest 

przez  pełnomocnika,  z  treści  oferty,  w  szczególności  ze  złożonych  pełnomocnictw, 

musi 

wynikać umocowanie pełnomocnika do działania w postępowaniu w imieniu i na rzecz 

wszystkich  wykonawców  wspólnie  ubiegających się  o  udzielenie  zamówienia.  Pełnomocnik 

musi  być  ustanowiony  w  sposób  ważny,  skuteczny,  prawnie  wiążący  przez  mocodawcę. 

Tymczasem, w niniejszej sprawie, brak jest umocowania dla pani 

L.G. 

do działania w imieniu 

i na  rzecz  wykonawcy,  albowiem  umocowanie  dla  niej  pochodzi  od  podmiotu, 

który w niniejszym  postępowaniu  nie  został  prawidłowo  umocowany  jako  lider  konsorcjum 

składzie:

Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  Seris  Konsalnet 

Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, R.G. prowadzący działalność gospodarczą pod 

nazwą R.G. „Alarm Cobra System”. Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. w dniu 15 września 

2020 roku umocowała Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. do działania w imieniu konsorcjum 

firm  w  składzie:  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z siedzibą  w  Warszawie  i  Seris 

Konsalnet  Security  Sp.  z  o.o.  z  siedzib

ą  w  Warszawie,  nie zaś do  działania  w  imieniu 

konsorcjum  firm: 

Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie,  Seris 

Konsalnet  Security  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  R.G.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  R.G.  „Alarm  Cobra  System”.  Z kolei  R.G.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  R.G.  „Alarm Cobra  System”  udzielił  pełnomocnictwa  dla  Seris 

Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. 

dopiero w dniu 18 września 2020 roku (literalnie 2019 r.). Tym 

samym,  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp. z o.o.  nie 

miała  legitymacji  do  działania  w  imieniu 

wykonawcy i możliwości ważnego i skutecznego ustanowienia dalszego pełnomocnika; 

4.  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  wykonawcy  konsorcjum  Seris  Konsalnet,  pomimo 

że 

wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, niezgodny z celem wadium, albowiem w 


treści  gwarancji  ubezpieczeniowej  opisanej  powyżej  został  wskazany  inny  podmiot  (inny 

wykonawca  opisany  powyżej)  niż  wykonawca  ubiegający  się  w  niniejszym  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  ergo  oferta  wykonawcy  nie  została  zabezpieczona 

wadium; 

5.  przeprowadzeniu 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  z  naruszeniem 

zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  co  przejawiało  się 

poprzez: 

(1) wybór jako oferty najkorzystniejszej oferty podlegającej  odrzuceniu z uwagi na 

fakt,  iż jest niezgodna  z  treścią  Pzp,  jej  treść  nie  odpowiada  treści  SIWZ,  jest  nieważna 

na 

podstawie  odrębnych  przepisów  tj.  KC,  (2)  jest  ofertą  niezabezpieczoną  wadium 

albowiem wadium zostało wniesione w nieprawidłowy sposób.  

Odwołujący  I  zarzucił  zamawiającemu  –  w  zakresie  części  (zadania)  I  -  naruszenie 

następujących przepisów prawa: 

1. art. 89 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 w zw. z art. 131bc ust. 5 ustawy Pzp w zw. z art. 9 ustawy 

Pzp w zw. z art. 23 ustawy Pzp w zw. z art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp w zw. z art. 14 ustawy 

Pzp w zw. z art. 104 KC w zw. z art. 131h ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 131k ustawy Pzp 

poprzez 

błędne  badanie  i  ocenę  oferty  wykonawcy,  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

wykonawcy,  pomimo 

że  jest  niezgodna  z  ustawą  Pzp,  jej  treść  nie  odpowiada  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia („SIWZ"), w szczególności rozdziałowi VIII, jest nieważna na 

podstawie 

odrębnych  przepisów,  tj.  kodeksu  cywilnego,  albowiem  przepisy  ustawy  Pzp, 

SIWZ  i KC 

wymagają,  aby  oferta  została  podpisana  w  taki  sposób,  by  prawnie 

zobowiązywała  wszystkich  wykonawców  występujących  wspólnie. W  przypadku,  gdy  oferta 

podpisywana  i 

składana  jest  przez  pełnomocnika,  z  treści  oferty,  w  szczególności  ze 

złożonych  pełnomocnictw,  musi  wynikać  umocowanie  pełnomocnika  do  działania  w 

postępowaniu,  w imieniu  i  na  rzecz  wszystkich  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia;  pełnomocnik  musi  być  ustanowiony  w  sposób  ważny,  skuteczny, 

prawnie wiążący przez mocodawcę. Tymczasem w niniejszej sprawie brak jest umocowania 

dla pani L.G.  do 

działania  w  imieniu  i  na  rzecz  wykonawcy,  albowiem  umocowanie  dla 

niej pochodzi  od  podmiotu, 

który  w  niniejszym  postępowaniu  nie  został  prawidłowo 

umocowany jako lider konsorc

jum w składzie: Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, R.G. prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  R.G.  „Alarm  Cobra  System”.  Seris Konsalnet  Security 

Sp.  z  o.o.  w  dniu  1

5  września  2020  r.  umocowała  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  do 

działania  w  imieniu  konsorcjum  firm  w  składzie:  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Warszawie i Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nie zaś 

do  działania  w  imieniu  konsorcjum  firm:  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp. z o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie, Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i R.G. prowadzący 


działalność  gospodarczą  pod  nazwą  R.G.  „Alarm  Cobra  System”.  Natomiast  R.G. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  R.G.  „Alarm  Cobra  System”  udzielił 

pełnomocnictwa dla Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. w 18 września 2020 roku (literalnie 

2019  r.).  Tym samym  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o. 

udzielając  w  dniu  15  września 

2020  r. 

pełnomocnictwa  pani  L.G.  -  z  obu  wskazanych  powyżej  przyczyn  -  nie  miała 

legitymacji  do  działania  w  imieniu  wykonawcy  i  możliwości  ważnego,  i  skutecznego 

ust

anowienia dalszego pełnomocnika w imieniu wykonawcy,  

a  w  konsekwencji  wybór  wykonawcy,  pomimo  iż  złożona  przez  niego  oferta  podlegała 

odrzuceniu.  

2. art. 89 ust. 1 pkt 7b w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 131h ust. 1 ustawy Pzp 

w zw.  z  art.  131k  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i 3  ustawy 

Pzp poprzez błędne badanie 

ocenę  oferty  wykonawcy,  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy,  pomimo  iż  wadium 

wniesione  zostało  w  sposób  nieprawidłowy,  niezgodny  z  celem  wadium,  w  treści  gwarancji 

wadialnej  zo

stał  wskazany  inny  podmiot  niż  wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia. Z treści załączonej do oferty gwarancji wadialnej nr RW/GW/45/561/8975/2020 

z dnia  7 grudnia  2020  roku 

wynika,  iż  została  wystawiona  przez  Korporację  Ubezpieczeń 

Kredytów  Eksportowych  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  dla  wykonawcy  ubiegającego  się 

zamówienie  publiczne  za  nr  referencyjnym  24/PODOiB-E/2020  w  zakresie 

części (zadania) I, to  jest  Seris Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie, 

występującego w konsorcjum firm w składzie: Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Warszawie  i  Seris  Konsalnet  Security  Sp. 

z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie.  Tymczasem 

ofertę  w  niniejszym  postępowaniu  złożyło  konsorcjum  firm  w  składzie:  Seris  Konsalnet 

Ochrona Sp. z 

o.o.  z  siedzibą  w Warszawie,  Seris  Konsalnet  Security  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

w Warszawie  i  R.G. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  R.G.  „Alarm  Cobra 

System”.  Tym  samym  wadium  zostało  wniesione  w  sposób  nieprawidłowy,  ergo  oferta 

przedłożona  przez wykonawcę  występującego  w  postępowaniu  za nr  referencyjnym 

24/PODOiB-E/2020  w 

zakresie  części  (zadania)  I,  tj.  konsorcjum  firm:  Seris  Konsalnet 

Ochrona Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie,  R.G. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  R.G.  „Alarm Cobra 

System” nie została zabezpieczona wadium,  

a  w  konsekwencji  wybór  wykonawcy  pomimo,  iż  złożona  przez  niego  oferta  podlegała 

odrzuceniu. 

3. art. 131h ust. 1 w zw. z art. 131k w zw. z art. 47 w zw. z art. 91 ust. 1 w zw. art. 7 ust. 1 i 3 

ustawy  Pzp  oraz  w  zw.  z  art.  2  pkt  5  ustawy  Pzp  poprzez  przepr

owadzenie  postępowania 

o udzielenie 

zamówienia publicznego z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania 

wykonawców,  co  przejawiało  się  poprzez:  (1)  wybór  jako  oferty 

najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu z uwagi na fakt, iż jest niezgodna z treścią 


Pzp, jej 

treść nie odpowiada treści SIWZ, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

tj. KC, (2) jest 

ofertą  niezabezpieczoną  wadium,  albowiem  wadium  zostało  wniesione 

nieprawidłowy sposób. 

W oparciu o powyższe – w zakresie części (zadania) I - odwołujący I wnosił o: 

uwzględnienie odwołania w całości; 

2. nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności polegającej na ocenie ofert i wyborze 

jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez ww. wykonawcę; 

3. nakazanie 

zamawiającemu dokonania ponownej oceny ofert, a w tym: 

- odrzucenie oferty ww. wykonawcy; 

wybór jako najkorzystniejszej oferty odwołującego; 

4.  obciążenie  kosztami  postępowania  odwoławczego  zamawiającego,  w  tym  zasądzenie 

od 

zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów zastępstwa prawnego przed Izbą.  

W uzasadnieniu odwołania odwołujący I podnosił co następuje.  

a) w zakresie zarzutu 

dotyczącego pełnomocnictwa dla pani L.G.: 

W  pierwszej  kolejności  odwołujący  I  zwrócił  uwagę  na  treść  pełnomocnictwa 

z dnia 15 

września 2020 roku udzielonego przez Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. spółce 

Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o. 

do  działania  w  imieniu  konsorcjum  firm  w  składzie: 

Seris Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie  i  Seris  Konsalnet  Security 

Sp. z o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie,  nie  zaś  do  działania  w  imieniu  konsorcjum  firm: 

Seris 

Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  Seris  Konsalnet  Security 

Sp. z 

o.o.  z  siedzibą  w Warszawie,  R.G.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

R.G. 

„Alarm Cobra System”.  

Także  w  dniu  15  września  2020  roku  zostało  udzielone  pełnomocnictwo  pani L.G. 

przez Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

, w którym wskazano, iż: „Działając w imieniu spółki 

Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  (...)  z  siedzibą  w  Warszawie  (...)  oraz na podstawie 

pełnomocnictwa  udzielonego  przez  Seris  Konsalnet  Security  Sp.    (...)  z dnia  15.09.2020  r. 

reprezentując  konsorcjum  spółek:  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.,  Seris Konsalnet 

Security Sp. z o.o. niniejszym 

udzielamy pełnomocnictwa Pani L.G. (...) do występowania w 

imieniu  Konsorcjum  w  czasie  trwania  postępowania  (...)  Niniejsze  pełnomocnictwo 

umocowuje do występowania w imieniu konsorcjum w trakcie prowadzonego postępowania a 

w szczególności do zaciągania związanych z przedmiotowym postępowaniem zobowiązań i 

płatności  w  imieniu  i  na  rzecz  działających  w  ramach  konsorcjum  firm:  Seris  Konsalnet 

Ochrona Sp. z o.o., Seris Konsalnet Security Sp. z o.o.".  

Zdaniem  odwołującego  I  z  powyższego  wynika,  że  Seris  Konsalnet  Security  Sp.  z 

o.o.  za 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 


(konsorcjum),  którzy  biorą  udział  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego, 

uznawała  konsorcjum  w  składzie  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  i  Seris  Konsalnet 

Security Sp. z o.o. 

Swoim umocowaniem dla pełnomocnika konsorcjum (lidera) obejmowała 

wyraźnie  kilkukrotnie  wskazane  w  treści  pełnomocnictwa  konsorcjum  firm  w  ww.  ściśle 

określonym  składzie.  Seris  Konsalnet  Security  Sp.  z  o.o.  nie  miała  świadomości 

występowania w konsorcjum firm trzeciego członka w osobie R.G. prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą R.G. „Alarm Cobra System”.  

Odwołujący  I  podkreślił,  że  powyższe  wnioski  potwierdza  następstwo  czasowe 

udzielanych  w  sprawie  pełnomocnictw.  Udzielając  dalszego  pełnomocnictwa  w  dniu 

września  2020  r.  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  nie  mogła  go  udzielić  w  imieniu 

konsorcjum  w  składzie:  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie, 

Seris Konsalnet  Security  Sp.  z  o.o.  z  siedzib

ą w Warszawie i  R.G.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą R.G. „Alarm Cobra System, albowiem sam został umocowany przez 

R.G. 

do  pełnienia funkcji  partnera wiodącego w  konsorcjum firm  w  ww.  składzie,  w  tym  do 

zaciągania  zobowiązań  i  płatności  w  imieniu  i na jego  rzecz,  dopiero  w  dniu  18  września 

2020  roku.  O

dwołujący  I  zwrócił  przy  tym  uwagę  na  zasadę  pisemności  postępowania 

i na przepis art. 99 KC. 

Następnie odwołujący  I  wywodził,  że Seris Konsalnet  Ochrona Sp.  z  o.o.  nie będąc 

liderem  ustanowio

nym  w  sposób  ważny  do  działania  w  imieniu  wykonawcy  nie  mógł 

skutecznie i ważnie udzielić dalszego pełnomocnictwa do działania pani L.G., a tym samym 

oferta została podpisana przez osobę nieupoważnioną do działania w imieniu wykonawcy. 

Reasumując  swoje  rozważania  w  zakresie  przedmiotowego  zarzutu  odwołujący  I 

wskazywał,  że  zamawiający  nie  jest  uprawniony,  zgodnie  z  zasadą  jednokrotności 

wezwania,  do  kierowania  do  w

ykonawcy  kolejnych  wezwań  związanych  z  treścią 

przedłożonego pełnomocnictwa, jak i mających na celu wykazanie poprawnego umocowania 

osoby  podpisującej  ofertę.  Wezwanie  do  wyjaśnień,  w  wyniku  których  wykonawca 

przedłożyłby  umowę  konsorcjum,  z  której  rzekomo  miałoby  wynikać  umocowanie  do 

działania  w  imieniu  konsorcjum  należałoby  uznać  za  obejście  zasady  jednokrotności 

wezwania. 

Podkreślił też, że wykonawca w treści pełnomocnictwa udzielanego pani L.G. nie 

wyprowadzał tytułu prawnego do działania z treści łączącej strony umowy konsorcjum. Jako 

źródło umocowania do działania wskazywał na pełnomocnictwo z dnia 15 września 2020 r. 

Ponadto, umowa  konsorcjum  nie 

została  przedłożona  do  wglądu  zamawiającemu,  nie miał 

on zatem 

wiedzy o treści jej postanowień, a w konsekwencji nie mógł z jej ewentualnej treści 

wyprowadzać  umocowania  do  działania  w  imieniu  wykonawcy.  Wykonawca  nie przedłożył 

umowy konsorcjum na wezwanie z dnia 15 grudnia 2020 r. (

a miał możliwość w odpowiedzi 


na ww. wezwanie przedłożenia umowy konsorcjum bądź pełnomocnictwa, a nawet obu tych 

dokumentów.).  

b) w zakresie zarzu

tu dotyczącego gwarancji ubezpieczeniowej: 

Odwołujący I podnosił, że konsorcjum Seris Konsalnet złożyło wadium w sposób 

niewłaściwy, albowiem wadium zostało złożone przez inny podmiot niż wykonawca, 

który złożył ofertę w postępowaniu. Zgodnie z treścią gwarancji wadialnej wykonawcą 

ubiegającym się o zamówienie publiczne za nr referencyjnym 24/PODOiB-E/2020 w zakresie 

części (zadania) I jest Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

wstępująca w konsorcjum firm w składzie: Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie. Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podczas gdy ofertę 

w niniejszym postępowaniu złożyło konsorcjum firm w składzie: Seris Konsalnet Ochrona Sp. 

z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

i R.G. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą R.G. „Alarm Cobra System”. 

Odwołujący I stwierdził, że tym samym wadium zostało złożone w sposób nieprawidłowy, co 

oznacza, że oferta ww. wykonawcy w zakresie części (zadania) I nie została zabezpieczona 

wadium. 

Jednocześnie  odwołujący  I  wskazał,  że  specyfika  stanu  faktycznego  w  tej  sprawie 

jest 

taka,  iż  wykonawca  nie  poprzestał  na  wskazaniu  w  treści  dokumentu  gwarancji 

wyłącznie  lidera,  lecz  zdecydował  się  na  podanie  pełnego  składu  konsorcjum,  którego 

dotyczy  wystawiony  dokument,  tj. jako  wykonawca  wskazana jest  Seris Konsalnet Ochrona 

Sp. z o.o. 

występująca w konsorcjum firm w składzie: Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. - 

lider konsorcjum, Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. - partner konsorcjum. Zatem, gwarancja 

została  wystawiona  na  inny  podmiot,  niż  wykonawca  biorący  udział  w  niniejszym 

postępowaniu.  W  związku  z  powyższym  gwarant  uprawniony  jest  do  uchylenia  się 

od 

odpowiedzialności  za  działania  i  zaniechania  wykonawcy  innego  niż  ten  wyraźnie 

wskazany w treści gwarancji.  

Odwołujący  I  wskazywał  ponadto  na  rozbieżność  poglądów  zarówno  w  doktrynie, 

jak i w 

orzecznictwie  dotyczącą  kwestii  skuteczności  wniesienia  wadium  przez  konsorcjum, 

przy  czym  akcentował  odmienność  stanu  faktycznego  w  niniejszej  sprawie,  wskazując, 

iż wykonawca  zdecydował  się  podać  pełny  skład  konsorcjum  na  rzecz  którego  udzielana 

jest 

gwarancja  wadialna.  Zdaniem  odwołującego  I,  jednocześnie  z  uwagi  na  fakt 

nieprawidłowości  w  ustanowieniu  lidera  konsorcjum,  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o. 

nie 

była umocowana do pozyskania wadium w imieniu wykonawcy. 

Następnie  odwołujący  I  powołał  wyrok  Sądu  Najwyższego  z  dnia  15  lutego  2018  r., 

sygn.  akt  IV  CSK  86/17 

z  którego  wynika,  że  wniesienie  wadium  w  formie  gwarancji 


ubezpieczeniowej  można  uznać  za  prawidłowe  i  wystarczające  jedynie  wówczas,  gdy 

stwarza dla zamawiającego podstawę do żądania od gwaranta oznaczonej kwoty pieniężnej 

niezależnie  od  tego,  który  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia doprowadził do aktualizacji przesłanek zatrzymania wadium, określonych w art. 

46  ust.  4a  i  5  ustawy  Pzp.

  O  przesłankach  realizacji  decyduje  treść  gwarancji.  Za  ww. 

wyrokiem  o

dwołujący I podnosił,  że okoliczność  wskazania  w  treści  gwarancji  innego 

wykonawcy  niż ten ubiegający  się  o udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  w  konsekwencji 

wadliwość  wadium  wniesionego  w formie  gwarancji  ubezpieczeniowej,  winna  być 

rozstrzygana ad 

casum, w każdym konkretnym przypadku poprzez całościowe badanie treści 

gwarancji,  zgodnie  z  regułami  wykładni  oświadczeń  woli  wynikającymi  z  art.  65  k.c. 

Wniesienie wadium można natomiast uznać za prawidłowe tylko wówczas, jeżeli gwarancja 

daj

e  zamawiającemu  możliwość  skutecznego  zrealizowania  swoich  roszczeń  w  przypadku 

zai

stnienia  przesłanek  uzasadniających  zatrzymanie  wadium,  niezależnie  od  tego,  który  z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia 

się  tych  przesłanek  -  tylko  wówczas  wadium  spełnia  swoją  zabezpieczającą  rolę.  Ponadto, 

odwołujący  I  wskazał,  iż po  ponownym  rozpoznaniu  sprawy  stanowiącej  przedmiot 

rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, po uwzględnieniu wytycznych zawartych w  w/w wyroku 

Sądu Najwyższego, Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. akt 

XII 

Ga  555/18  uznał,  iż w okolicznościach  tamtej  sprawy  wadium  wniesione  zostało  w 

sposób nieprawidłowy. 

W  ocenie 

odwołującego  I  gwarancja  wadialna  złożona  przez  konsorcjum 

Seris Konsalnet  nie  zapewnia  z

amawiającemu  możliwości  skutecznej  realizacji  roszczeń, 

gdyż obejmuje  swoim  zakresem  działania  i  zaniechania  innego  wykonawcy  niż  wykonawca 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  treści  gwarancji  zdefiniowano  pojęcie 

„wykonawcy",  wskazując  precyzyjnie  skład  konsorcjum.  Gwarant  wiedział  bez  wątpienia, 

że Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  działa  w  imieniu  konsorcjum  i  dokładnie  znał  skład 

tego konsorcjum. 

Dodał, że  w  tej  sprawie  aktualność  zachowują  uwagi  poczynione 

przez 

Sąd Najwyższy  i Sąd Okręgowy  w  Gdańsku  w  ww.  wyrokach  m.in.  o  braku 

odpowiedzialności  gwaranta  za działania  i  zaniechania  podmiotu  nie  wskazanego  w  treści 

gwarancji. 

Odwołujący I stwierdził ponadto, że konsorcjum  firm  to  nie  nowy  podmiot  prawa, 

lecz jest 

to umowa zawarta pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia. W niniejszej sprawie gwarant zobowiązał się do odpowiedzialności za działania 

zaniechania  podjęte  w  ramach  innej  umowy  konsorcjum.  Odpowiedzialność  gwaranta 

odnosi  się  do  umowy  konsorcjum  zawartej  pomiędzy  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp. z o.o. 

oraz Seris 

Konsalnet Security Sp. z o.o. Zauważył, że z żadnego innego fragmentu gwarancji 


wadialnej nie wynika - ani wprost, 

ani w sposób dorozumiany - że przez wykonawcę należy 

rozumieć  nie  tylko  podmiot  dokładnie  oznaczony  w  dokumencie  gwarancji  wadialnej, 

ale r

ównież  wszystkich  wykonawców,  z  którymi  ten  podmiot  zdecyduje  się  ubiegać 

udzielenie zamówienia. Ponadto, treść gwarancji wadialnej definiuje także warunki zapłaty, 

w  tym  określa,  za  czyje  zachowania  wynikające  z  art.  46  ust.  4a  i  5  ustawy  Pzp  gwarant 

po

nosi  odpowiedzialność.  W  treści  gwarancji  wadialnej  wielokrotnie  podkreślane  jest 

przejęcie  przez gwaranta  odpowiedzialności  za  działania  i  zaniechania  wykonawcy 

oraz 

„przyczyny  leżące  po  jego  stronie"  czy  „przyczyny  leżące  po  stronie  wykonawcy”. 

Brak jaki

chkolwiek postanowień, z których wynikałoby, ze gwarant przyjął odpowiedzialność 

za działania i zaniechania innych podmiotów, niż za wyraźnie wskazany w jego treści skład 

konsorcjom 

bądź by  pojęcie  „z  przyczyn  leżących  pod  stronie  wykonawcy"  obejmowało 

również działania i zaniechania podmiotów, które będą ubiegać się o udzielenie zamówienia 

wspólnie  z wykonawcą.  Odwołujący  I  konkludując  stwierdził,  że  skoro  treść  gwarancji 

wadialnej  w 

sposób  precyzyjny  określała,  że  pod  pojęciem  wykonawcy  należy  rozumieć 

podmiot  zdefiniowany  w komparycji gwarancji  wadialnej, tj.:  Seris  Konsalnet Ochrona  Sp.  z 

o.o.  oraz Seris  Konsalnet  Security  Sp.  z  o.o., 

a  z  żadnego  innego  fragmentu  gwarancji 

wadialnej  nie  wynikało  -  ani  wprost,  ani  w  sposób  dorozumiany  -  że  wykonawca  działa, 

zamierza lub 

może działać jako lider (lub członek) innego konsorcjum, to wykładnia językowa 

stanowczo sprzeciwia się uznaniu, iż gwarant przyjął odpowiedzialność nie tylko za działania 

zaniechania  wykonawcy,  ale  również  za  działania  i  zaniechania  innych,  nieznanych  sobie 

podmiotów, które będą wspólnie z wykonawcą ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

W  dalszej  kolejności  odwołujący  I  zwrócił  uwagę  na  abstrakcyjny  i  nieakcesoryjny 

charakter  gwarancji,  co  oznacza,  że  zakres  odpowiedzialności  gwaranta  jest  niezależny 

od 

ukształtowania  oraz  treści  stosunku  prawnego  podstawowego,  tj.  w  okolicznościach 

niniejszej  sprawy  zakres  odpowiedzialności  gwaranta  jest  niezależny  od  relacji  prawnej 

istniejącej  pomiędzy  wykonawcami  wspólnie  ubiegającymi  się  o  udzielenie  zamówienia 

zamawiającym.  W  konsekwencji  -  z  uwagi  na  szeroki  zakres  odpowiedzialności 

ponoszonej  przez  gwaranta  - 

gwarant  w  treści  dokumentu  gwarancji  precyzyjnie  określa 

zarówno zakres podmiotowy gwarancji (tj. za czyje działania i zaniechania odpowiada), jak i 

zakres przedmiotowy (tj. za jakie działania i zaniechania odpowiada). W sytuacji, gdy jak w 

niniejszej  sprawie, 

literalne  brzmienie  gwarancji  wadialnej  nie  daje  żadnych  podstaw  do 

przyjęcia,  iż gwarant  przyjął  odpowiedzialność  za  inne  podmioty  niż  podmiot  określony  w 

treści  gwarancji  wadialnej  oraz  za  inne  przesłanki  niż  „przyczyny  leżące  po  stronie 

wykonawcy",  dokonywanie wykładni  treści  gwarancji  wadialnej  w  taki  sposób skutkowałoby 

rozszerzeniem  odpowiedzialności  gwaranta  poza  podmiotowy  oraz  przedmiotowy  zakres 

gwarancji, w 

sposób, na który sam gwarant (mimo iż jest stroną umowy gwarancji) nie miałby 


wpływu.  Odwołujący  I  zauważył  też,  że  przed  podjęciem  decyzji  o  udzieleniu  gwarancji, 

ubezp

ieczyciel  dokładnie  bada  ryzyko  z  jakim  związane  jest  takie  działanie,  wymagając  od 

wnioskodawcy  przedłożenia  szeregu  dokumentów,  w  tym  związanych  z  sytuacją 

ekonomiczną  oraz zdolnością  do  wykonania  kontraktu  przez  wykonawcę,  którego  udział  w 

przetargu 

ma 

zostać 

zabezpieczony 

gwarancją. 

Wynik 

szacowania 

ryzyka 

przeprowadzonego  przez ubezpieczyciela  przed  udzieleniem  gwarancji  w  pierwszej 

kolejności  wpływa  na  podjęcie  przez  niego  decyzji  o  udzieleniu  gwarancji,  ale  również 

przesądza  również  o  tym,  czy przed udzieleniem  gwarancji  bankowej  zażąda  od 

wnioskodawcy  u

stanowienia  dodatkowego  zabezpieczenia,  a  także  o  wysokości 

wynagrodzenia,  które  z  tytułu  udzielenia  gwarancji  pobierze.  Na  etapie  podejmowania 

decyzji,  czy  gwarancja  zostanie  udzielona,  a 

jeżeli  tak,  to  jakie  będą  warunki  udzielenia 

gwarancji,  zasadnicze 

znaczenie  ma  więc  okoliczność  za  jakie  działania  i  zaniechania 

ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność, a także za czyje (tj. jakiego podmiotu) działania 

i  zaniechania odpowiada.  Z tego względu racjonalna  i  zgodna  z  praktyką  ubezpieczeniową 

wykładnia  treści  gwarancji  winna  prowadzić  do  wniosku,  iż  treść  gwarancji  odzwierciedla 

wyłączny  -  zarówno  podmiotowy,  jak i przedmiotowy  -  zakres  odpowiedzialności  gwaranta. 

Odwołujący  I  podniósł  także,  iż na skuteczność  gwarancji  zapłaty  wadium  nie  ma  wpływu 

solidarn

y  charakter  obowiązków  obciążających  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia.  Okoliczność,  że  podmiot,  za  którego  działania  lub  zaniechania 

przyjął  odpowiedzialność  gwarant  jest w ramach  stosunku  podstawowego  współdłużnikiem 

solidarnym,  nie  może  stanowić  podstawy  do  rozszerzenia  odpowiedzialności  gwaranta  na 

działania i zaniechania innych podmiotów, niewymienionych w gwarancji. Wskazał ponadto, 

że  prawidłowość  gwarancji  wadialnej,  która nie  obejmuje  wszystkich  członków  konsorcjum, 

nie może być wywodzona także z okoliczności, iż gwarancja wadialna była bezwarunkowa i 

płatna na pierwsze żądanie. Odwołujący I podnosił, iż w praktyce zdarzają się sytuacje, gdy 

gwarant  (ubezpieczyciel  lub 

bank)  odmawia  zamawiającemu  wypłaty  kwoty  wynikającej  z 

gwarancji  wadialnej  obejmującej  tylko jednego  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia,  gdy  przyczyny  uzasadniające  zatrzymanie  wadium  zaistnieją  po 

stronie  drugiego  z 

wykonawców.  Skoro  praktyka  zna  przypadki,  w  których  gwarancja 

wadialna  udzielona  tylko 

na  rzecz  jednego  z  konsorcjantów  skutkuje  uchyleniem  się  przez 

gwaranta  od  wypłaty  sumy  gwarancyjnej,  jeżeli  przyczyny  uzasadniające  zatrzymanie 

wadium  zaistniały  po  stronie  drugiego  z  wykonawców  działających  w  ramach  konsorcjum 

oznacza to, że wadium wniesione w taki właśnie sposób nie spełnia swojej zabezpieczającej. 

W związku z powyższym odwołujący I wnosił jak w petitum. 

Sygn. akt: KIO 3468/20 


Wy

konawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego: 

Ekspert 

Security  Duo  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie;  Ekspert  Security AT Sp. z  o.o. 

siedzibą  w  Jabłonnie;  Firma  Ochrony,  Szkolenia,  Asekuracji  FOSA  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

w Chorzowie, FOSA Ochrona Sp. z o.o. z 

siedzibą w Chorzowie, SILEZJAN System Security 

-  Biuro  Ochrony  Mienia  Sp. z 

o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  i  SILEZJAN  EKO  Sp.  z  o.o. 

siedzibą  we Wrocławiu  (zwani  dalej  łącznie:  „konsorcjum  Ekspert  Security”  lub 

„odwołującym  II”)  wnieśli  w  dniu  28  grudnia  2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odwołanie od czynności dokonanych przez zamawiającego w zakresie części 

III, a 

polegających na:  

1.  dokonaniu  przez  z

amawiającego  poprawek  w  ofercie  złożonej  przez  konsorcjum 

w

ykonawców  „STEKOP”  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  i  „STEKOP-OCHRONA”  Sp.  z  o.o. 

siedzibą  w  Kolonii  Porosły  (zwanych  dalej  łącznie:  „konsorcjum  STEKOP” 

lub 

„przystępującym II”) podczas, gdy naniesione poprawki nie kwalifikują się jako oczywiste 

omyłki rachunkowe; 

2.  wyborze  jako  najkorzystniejszej 

oferty  w  zakresie  części  nr  3  postępowania  złożonej 

przez konsorcjum STEKOP i zaniechaniu odrzucenia oferty konsorcjum STEKOP jako oferty 

niezgodnej  z 

ustawą,  zawierającej  rażąco  niską  cenę,  a  ponadto  obarczonej  błędami 

w obliczeniu ceny; 

3.  zaniechaniu  wyboru  oferty  o

dwołującego  jako  najkorzystniejszej  w  zakresie  części  nr  3 

p

ostępowania. 

Odwołujący II zarzucił zamawiającemu – w zakresie części (zadania) III - naruszenie 

następujących przepisów prawa: 

1.  art.  90  ust.  1  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania 

konsorcjum  STEKOP 

do  wyjaśnienia  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny,  która  nie  uwzględnia 

kosztów  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy 

dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę,  a  tym  bardziej 

dod

atkowych  elementów  cenotwórczych  oraz,  że  oferta  tego  wykonawcy  zawiera  rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  konsorcjum 

STEKOP

, mimo że jego  oferta jest  niezgodna  z  ustawą  Pzp,  tj.  art.  90 ust.  1 pkt  1  ustawy 

Pzp, z uwagi na zaoferowanie przez niego stawki roboczogodziny, której wartość jest niższa 

od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku ustalonego na podstawie właściwych 

przepisów. 

3.  art.  87  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  pop

rawek  w  ofercie  złożonej 

przez konsorcjum  STEKOP  podczas,  gdy  naniesione  przez  z

amawiającego  poprawki 

nie 

kwalifikują się jako oczywiste omyłki rachunkowe. 


4.  art.  7  ustawy  Pzp 

poprzez  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty  podlegającej  odrzuceniu 

zaniechanie przeprowadzenia procedury badania ofert w sposób gwarantujący zachowanie 

uczciwej i równej konkurencji. 

W oparciu o powyższe odwołujący II wnosił o:  

uwzględnienie odwołania w całości; 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  konsorcjum  STEKOP  jako  najkorzystniejszej 

części nr 3 postępowania; 

3. nakazanie z

amawiającemu ponownego przeprowadzenia czynności badania i oceny ofert, 

w  tym  odrzucenia  oferty  konsorcjum  STEKOP,  a  w  konsekwencji  wyboru  oferty 

o

dwołującego  jako  najkorzystniejszej  zgodnie  z  warunkami  SIWZ  w  części  nr  3 

p

ostępowania; 

4.  ewentualnie,  w 

przypadku  przyjęcia  iż  oferta  odwołującego  nie  podlega  odrzuceniu, 

wezwanie  wykonawcy  konsorcjum  STEKOP 

do  wyjaśnienia  w  zakresie rażąco  niskiej  ceny 

poprzez  złożenie  rzetelnych  i  szczegółowych  wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej  ceny  w 

trybie art. 90 ust. 1a ustawy 

Pzp, a także w zakresie wyjaśnienia ceny ofertowej; 

zasądzenie  kosztów  postępowania,  w  tym  kosztów  zastępstwa,  zgodnie  z  rachunkiem 

przedstawionym na rozprawie. 

W uzasadnieniu odwołania odwołujący II podnosił, co następuje.  

W  pierwszej  kolejności  odwołujący  II  zwrócił  uwagę  na  postanowienia  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dotyczące opisu sposobu obliczenia ceny ofertowej (pkt X), 

z których wynikało, że cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna, i winna zawierać 

wszystkie  nieprzewidziane  wydatki  oraz  różnorakie  ryzyko  związane  z  koniecznością 

wykonan

ia całości prac objętych umową. Podkreślił, że postanowienia te są istotne z punktu 

widzenia wszystkich zarzutów podniesionych w odwołaniu.  

a)  w 

zakresie  zarzutu  rażąco  niskiej  ceny  i  niezgodności  oferty  z  ustawą  w  zakresie 

minimalnego wynagrodzenia za pracę odwołujący II wskazywał, co następuje.  

Zgodnie  z  wymaganiami  opisan

ymi  przez  zamawiającego  wszyscy  pracownicy 

świadczący  usługę  SUFO  powinni  być  zatrudnieni  na  podstawie  umowy  o  pracę,  a 

wykonawca  winien  uwzględnić  w  kalkulacji  ceny  oferty  wysokość  minimalnego 

wynagrodzenia,  obowiązującego  od  dnia  1  stycznia  2021  roku,  a  także  koszty  związane  z 

pracowniczymi  planami  kapitałowymi  (Załącznik  nr  2  do  SIWZ  –  Formularz  ofertowy). 

Ponadto,  zamawiający  nie  dopuszczał  możliwości  zatrudnienia  osób  ze  stopniem 

niepełnosprawności (§ 5 ust. 2 pkt 7 wzoru umowy), czyli wykonawcy nie mogą korzystać w 

tym zakresie z ulg związanych z dofinansowaniem z PFRON.  


Odwołujący  II  podał,  że  konsorcjum  STEKOP  zaoferowało  w  części  III  następujące 

stawki:  

a) rok 2021 kompleks w m. Olszewnica Stara ul. Wojska Polskiego - 

stawka 22,95 zł netto, 

28,23 zł brutto;  

b) rok 2022 kompleks w m. Olszewnica Stara ul. Wojska Polskiego - 

stawka 23,15 zł netto, 

28,23 zł brutto;  

c) 

rok 2021 kompleks w m. Borzęcin Duży ul. Spacerowa 75 - stawka 23,15 zł netto, 28,23 zł 

brutto; 

d) 

rok 2022 kompleks w m. Borzęcin Duży ul. Spacerowa 75 - stawka 23,15 zł netto, 28,23 zł 

brutto. 

W  ocenie  odwołującego  II  zaoferowane  stawki,  przy  uwzględnieniu  kosztów 

zatrudnienia  pracowników  na  podstawie  umowy  o  pracę,  obowiązujących  od  2021, 

są niemożliwe  do  realizacji.  Podał,  iż  od  1  stycznia  2021  roku  wysokość  minimalnego 

wynagrodzenia za pracę to 2.800,00 zł brutto.  

Następnie,  odwołujący  II  przedstawił  swoje  wyliczenie  minimalnych  kosztów 

zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę w 2021 roku, przy założeniu: 

a) minima

lne wynagrodzenie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 roku - 2.800,00 zł brutto; 

b) 

dodatek za godziny nocne zgodnie z art. 151 (7) §1 kodeksu pracy - 186,67 zł brutto; 

c) urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni - 

237,03 zł brutto (miesięcznie). 

Dodał też, że jeśli uwzględnić składkę na PPK ww. koszt jeszcze by wzrósł. 

Według  odwołującego  II,  z  powyższych  obliczeń  wynika,  że  minimalne  koszty 

związane  jedynie  z  zatrudnieniem  pracownika  to  22,98  zł.  Tym  samym,  cena  ofertowa 

wskazana  przez konsorcjum  STEKOP  -  2

2,95  zł  netto  -  jest  ceną  rażąco  niską,  gdyż  nie 

pozwala  nawet  na  pokrycie  kosztów  zatrudnienia  pracowników,  a  tym  bardziej  i  wszelkich 

dodatkowych  ko

sztów  związanych  z  realizacją  umowy,  które  wykonawcy  byli  obowiązani 

skalkulować  w swojej  cenie.  Stwierdził  też,  że  skoro  wynagrodzenie  w  zakresie  roku  2021 

nie  podlega  jakimkolwiek  zmianom,  potencjalne  wyjaśnienia  wykonawcy  zmierzające  w 

kierunku  dowodzenia,  że  występowałby  o  waloryzację  wynagrodzenia  za  2021  rok  byłyby 

bezzasadne. 

W  dalszej  kolejności  odwołujący  II  stwierdził,  że  z  zarzutem  dotyczącym  rażąco 

niskiej ceny wiąże się także zarzut polegający na złożeniu przez konsorcjum STEKOP oferty 

niezgodnej z ustawą. Podniósł, że skoro oferta ww. wykonawcy nie uwzględnia minimalnych 

kosztów wynagrodzenia pracowników, to oznacza, że podstawą kalkulacji musiała być kwota 

wynagrodzenia niższa niż przewidziana w ustawie. W konsekwencji oznacza to niezgodność 

oferty  z  ustawą  i  konieczność  jej  odrzucenia.  Odwołujący  II  powołał  się  w  tym  zakresie 


na wyrok  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  z  dnia  12  kwietnia  2019  roku,  wydany  w  sprawie 

o sygn. akt: KIO 527/19.  

b)  w  zakresie  zarzutu 

dokonania  poprawy  oczywistej  omyłki  rachunkowej  w  ofercie 

konsorcjum STEKOP odwołujący II wskazywał, co następuje.  

Odwołujący II zauważył, że konsorcjum STEKOP w zakresie części nr 3 złożyło ofertę 

z  ceną  3.043.307,70  zł  netto,  co  stanowi  kwotę  brutto  3.743,268,47  zł  dla  roku  2021 

oraz z 

ceną  3.092.879,70  zł  netto,  co  stanowi  kwotę  brutto  3.804.242,03  zł  dla  roku  2022. 

Takie też kwoty zamawiający wskazał  w informacji z otwarcia ofert z dnia 14 grudnia 2020 

roku.  Natomiast  w  powiadomieniu  o  wyborze  oferty  ww.  wykonawcy  jako  oferty 

najkorzystniejszej w części nr 3 postępowania zamawiający wskazał inne wartości, tj.: 

dla roku 2021 - kwota 3.055.

470,90 złotych netto / 3.758.229,21 złotych brutto -100 pkt. 

w tym stawka za rbg.: 22,95 zł netto / 28,23 zł brutto; 23,15 zł netto / 28,47 zł brutto. 

dla roku 2022 

3.119.832,90 złotych netto / 3.837.394,47 złotych brutto -100 pkt. 

- w tym stawka za rbg.: 

23,15 zł netto / 28,47 zł brutto. 

Z  informacji  uzyskanych  telefonicznie  odwołujący  II  powziął  informację, 

że zamawiający dokonał poprawek w ofercie wykonawcy STEKOP w zakresie sprostowania 

omyłek  rachunkowych.  Odwołujący  II  zapoznał  się  też  ze  skanem  oferty  ww.  wykonawcy, 

otrzymanym od zamawiającego.  

Zdaniem  odwołującego  II  czynności  dokonanych  przez  zamawiającego  nie  sposób 

uznać za sprostowanie omyłek rachunkowych. 

W  kwestii  jak  należy  rozumieć  pojęcie  oczywistej  omyłki  rachunkowej  odwołujący  II 

powoływał się na opinię Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jak również na przywołane 

w  niej  wyroki  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  1  września  2011  roku,  sygn.  akt:  KIO 

1787/11,  a  także  z dnia  28  września  2010  roku,  sygn.  akt:  KIO  1978/10.  Odwołujący  II 

podkreślił,  że przy dokonywaniu  poprawek  w  zakresie  omyłek  rachunkowych  należy 

kierować się sposobem obliczenia ceny oferty wskazanym przez zamawiającego w SIWZ (w 

tym przypadku pkt 1 ppkt 5 Załącznika nr 2 do SIWZ).  

W ocenie odwołującego II, działania zamawiającego w zakresie dokonania poprawek 

w ofercie konsorcjum STEKOP, są pozbawione konsekwencji. Zauważył, że gdyby kierować 

si

ę  podstawowymi  zasadami  logiki  należałoby  przyjąć,  iż w  przypadku  podzielenia 

przedmiot

u zamówienia na rok 2021 i 2022 wykonawca przyjmie jednolitą stawkę w danym 

roku  albo 

jednolitą stawkę dla całości oferty.  A zatem, intencją konsorcjum STEKOP mogło 

być: 

zaoferowanie stawki w roku 2021 w wysokości 22,95 zł netto za godzinę, zaś w roku 2022 

wysokości 23,15 zł netto za godzinę; 


zaoferowanie  jednolitej  stawki  godzinowej  dla  usług  świadczonych  w  roku  2021  i  2022 

na 

poziomie 22,95 zł netto za godzinę. 

Tymczasem 

w przypadku kompleksu w m. Borzęcin Duży za 2021 rok konsorcjum STEKOP 

proponuje  stawkę  23,15  zł  netto,  a  w  algorytmie  przyjmuje  stawkę  22,95  zł  netto, 

którą logicznym byłoby, że chciał przyjąć jednolicie dla 2021 roku. Odwołujący II podkreślił, 

że nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  aby  wykonawca  na  dowolnym  poziomie  kształtował  stawki 

oferowane w ofercie, j

ednakże w świetle konieczności kierowania się algorytmem obliczenia 

ceny,  owa  rozbieżność  powoduje  wątpliwości,  które  stawki  należałoby  przyjąć  w 

dokonywaniu poprawek omyłek rachunkowych,  a  tym  samym  wykracza to już  poza pojęcie 

oczywi

stej  omyłki  rachunkowej,  którą  zamawiający  obowiązany  jest  poprawić.  Ponadto,  to 

algorytm i kwoty w 

nim przyjęte powinny być punktem wyjścia dla zamawiającego. 

Dalej  odwołujący  II  wskazywał,  że  analizując  treść  oferty  konsorcjum  STEKOP 

nie 

sposób  z  samego  formularza  ofertowego  stwierdzić  czy  dla  kompleksu  w  m.  Borzęcin 

Duży w odniesieniu do roku 2021: 

  błąd polegał na wpisaniu dla ww. obiektu w kolumnie „stawka netto za godzinę" kwoty 

23,15  zł,  tym  samym  powodując  brak  jednolitości  ze  stawką  godzinową  oferowaną 

za rok  2021  roku 

dla  kompleksu  w  m.  Olszewnica,  gdzie  przyjęto  22,95  zł  netto  - 

wówczas algorytm wyliczenia wynagrodzenia ze stawką 22,95 zł oraz stawką brutto 

za 

godzinę w wysokości 28,23 zł jest prawidłowy, czy też 

  błąd polegał na nieprawidłowym  wskazaniu w algorytmie stawki 22,95 zł, w miejsce 

kwoty  23,15  zł  netto  oraz  błędnym  obliczeniu stawki  brutto  za godzinę  w  wysokości 

28,23 zł zamiast 28,47 zł - wówczas w algorytmie należałoby przyjąć stawkę 23,15 zł 

oraz dokonać poprawki stawki brutto. 

Odwołujący II wywodził, iż z samego tego faktu nie sposób uznać, którym wartościom 

zawartym  w  ofercie  dać  prym,  a  tym  samym,  które  wartości  uznać  za właściwe 

i z ich 

wykorzystaniem dokonać poprawek rachunkowych, a to świadczy o tym, że nie można 

tego  zakwalifikować  jako  oczywistej  omyłki  rachunkowej.  W  takiej  sytuacji,  zamawiający 

nie 

był  obowiązany  do  dokonania  poprawek  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp, 

gdyż zaistniała sytuacja wykracza poza zakres przedmiotowy tego przepisu. 

Ponadto,  podnosił,  że trudno  na  podstawie  zapoznania się jedynie z  ofertą założyć, 

że ww.  wykonawca  chciał  dokonać  rozróżnienia  stawki  proponowanej  dla  kompleksu 

Olszewnicy  i  Borzęcinie  Dużym  w  2021  roku,  czy  więcej  -  w  ogóle  planował  dokonać 

rozróżnienia  stawki  dla  poszczególnych  pozycji  w  tej  części.  Zdaniem  odwołującego  II, 

nie 

sposób tego wysnuć z całokształtu złożonej oferty.  


Następnie,  odwołujący  II  zwrócił  uwagę  na  sposób  ukształtowania  stawki  w  ofercie 

dla 

pozostałych  części  (1,  2  i  4)  i  wskazał,  że  w  obrębie  pozostałych  części  zamówienia, 

konsorcjum  STEKOP  przyjęło  jednolitą  stawkę  dla  wszystkich  obiektów  zarówno  w  roku 

1 i 2022. Zdaniem odwołującego II, oznacza to, iż taką też logiką wykonawca kierował się 

składając  ofertę  na  część  nr  3,  objętą  odwołaniem.  W  konsekwencji  należałoby  przyjąć, 

iż wykonawca  planował  zaoferować  jednolitą  stawkę  22,95  zł  netto,  gdyż  taka  wartość 

znajduje  się  w  algorytmie  wyliczenia  wynagrodzenia.  Dodatkowo,  zbieżna  z  taką  stawką 

netto  jest  stawka  brutto (28,23  zł  brutto  ze  stawki  22,95  zł  netto)  wskazana  we  wszystkich 

polach  tabeli  kalkulacyjnej  dla  części  nr  3.  Oznacza  to,  że  błędnie  wpisano  jedynie  kwoty 

netto jako 

23,15  zł.  Odwołujący  II  zwrócił  przy  tym  uwagę  na  definicję  ceny  na  gruncie 

ustawy Pzp

, wskazując, że ceną jest kwota brutto.  

Konkludując,  odwołujący  II  podnosił,  że  za  prawidłową  stawkę  ofertową  należało 

uznać kwotę 28,23 zł (netto 22,95 zł). Zamawiający zaś zamiast podwyższyć łączną wartość 

oferty  winien  ją  obniżyć,  gdyby  potencjalnie  uznać,  że  możliwym  byłoby  dokonanie 

poprawienia  oczywistych 

omyłek  rachunkowych  z  poszanowaniem  zasad  Prawa  zamówień 

publicznych

. Zamawiający dokonał poprawy omyłek tam, gdzie nie było podstaw ku temu, a 

nadto jego działania cechowała niekonsekwencja.  

Sygn. akt: KIO 3466/20 

Sygn. akt: KIO 3468/20 

Zamawiający  w  dniu  29  grudnia  2020  roku  przekazał  wykonawcom  uczestniczącym 

postępowaniu  kopie  odwołań  wniesionych  w  sprawach  o  sygn.  akt:  KIO  3466/20 

oraz KIO 3468/20.  

W  dniu  31  grudnia  2020  roku 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego:  Seris Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie, 

Seris 

Konsalnet  Security  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie i  R.G.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  R.G.  „Alarm Cobra  System”  (zwani  dalej  łącznie:  „konsorcjum 

Seris 

Konsalnet”  lub „przystępującym  I”)  zgłosili  swoje  przystąpienie  do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego w sprawie o sygn. akt: KIO 3466/20.  

W  dniu  30  grudnia  2020  roku  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego:  „STEKOP”  S.A.  z  siedzibą  w Warszawie  i  „STEKOP-OCHRONA” 

Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Kolonii  Porosły  (zwani  dalej  łącznie:  „konsorcjum  STEKOP” 

lub 

„przystępującym  II”)  zgłosili  swoje  przystąpienie  do postępowania  odwoławczego 

po 

stronie zamawiającego w sprawie o sygn. akt: KIO 3468/20.  


Izba  stwierdziła  skuteczność  przystąpień  ww.  wykonawców  wobec  spełnienia 

wymogów  określonych  w art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  i  dopuściła  ich  do  udziału 

postępowaniach  odwoławczych  po stronie  zamawiającego  w  charakterze  uczestnika tych 

postępowań - odpowiednio: konsorcjum Seris Konsalnet w sprawie o sygn. akt: KIO 3466/20 

oraz konsorcjum STEKOP w sprawie o sygn. akt: KIO 3468/20.  

W  dniu  31  grudnia 

2020  roku  zamawiający  –  drogą  elektroniczną  -  przekazał 

Prezesowi  Kraj

owej  Izby  Odwoławczej  odpowiedź  na  odwołanie  w  sprawie  o  sygn.  akt: 

KIO 3468/20, w 

której wskazał, iż uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. 

Odpowiedź zamawiającego  o  tożsamej  treści  –  w  formie  pisemnej  –  wpłynęła  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 stycznia 2021 roku.  

Wobec  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów  odwołania 

wniesionego  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  3468/20  przystępujący  II  złożył  oświadczenie 

o wniesieniu  sprz

eciwu  (oświadczenie  z  dnia  13  stycznia  2021  roku,  wpływ  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej – 14 stycznia 2021 roku).  

Ponadto, w dniu 21 stycznia 2021 

roku przystępujący II przekazał Prezesowi Krajowej 

Izby  Odwoławczej  –  drogą  elektroniczną  –  pisemne  stanowisko  w  sprawie  o  sygn.  akt: 

KIO 3468/20.  

W  dniu  22  stycznia  2021  roku 

–  w  toku  posiedzenia  niejawnego  z  udziałem  stron 

uczestników  postępowania  odwoławczego  –  przystępujący  I  złożył  pisemne  stanowisko 

w sprawie o sygn. akt: KIO 3466/20. 

W  trakcie  rozprawy 

strony  i  przystępujący  podtrzymali  swoje  dotychczasowe 

stanowiska.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  dniu  22 

stycznia  2021  roku  z  udziałem  stron 

uczestników  postępowania  odwoławczego, na podstawie zgromadzonego w sprawie 

materiału 

dowodowego 

oraz oświadczeń 

i stanowisk 

stron 

uczestników 

postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Izba ustaliła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

któregokolwiek z odwołań na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 

Izba uznała, iż odwołujący wykazali interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnili  materialnoprawne  przesłanki  dopuszczalności  odwołania, 

których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 


Izba    dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z  dokumentacji  postępowania  przekazanej 

przez  zamawiającego  (tj.  z  ogłoszenia  o  zamówieniu,  specyfikacji  istotnych  warunków 

za

mówienia  (zwanej  dalej:  „SIWZ”),  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu 

i oferty konsorcjum Seris Konsalnet, wezwania skierowanego do Seris Konsalnet w zakresie 

uzupełnienia  pełnomocnictwa  i  odpowiedzi  ww.  wykonawcy  na  to  wezwanie, 

wniosku o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  i  oferty  konsorcjum  STEKOP, 

zawiadomienia  o  dokonanych  poprawkach  w  ofercie  wykonawcy  konsorcjum  STEKOP 

części  III,  protokołu  z  otwarcia  wniosków,  zawiadomienia  o  ocenie  wniosków 

dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu,  zaproszeń  do  składania  ofert,  protokołu 

z otwarcia ofert, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty), 

a także z dokumentów 

przedłożonych  przez  strony  i  uczestników  postępowania  odwoławczego  w  toku 

postepowania odwoławczego.  

Skład  orzekający  Izby  wziął  także  pod  uwagę  stanowiska  i oświadczenia  stron 

uczestników  postępowania  odwoławczego  złożone  w pismach  procesowych  oraz  ustnie 

do 

protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 22 stycznia 2021 roku. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  na  rzecz  zamawiającego 

przez Specjalistyczne  Uzbrojone  Formacje  Ochronne  (SUFO)  w  zakresie  ochrony  fizycznej 

osób i mienia oraz porządku na terenie chronionym,  w kompleksach wojskowych będących 

na zaopatrzeniu  gospodarczym  42  Bazy  Lotnictwa  Szkolnego  w  latach  2021-2022. 

Zamówienie  zostało  podzielone  na  4  części.  Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie 

przetargu ograniczonego. 

W dniu 28 października 2020 roku zamawiający  powiadomił wykonawców biorących 

udział w postępowaniu o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Pismami  z  dnia  2  listopada  2020  roku  zamawiający  zaprosił  wykonawców  do 

składania  ofert  w  ramach poszczególnych  części  zamówienia.  Termin  składania  ofert 

wyznaczył na dzień 14 grudnia 2020 roku.  

Sygn. akt: KIO 3466/20 

W  dniu  2  października  2020  roku  wykonawca  konsorcjum  Seris  Konsalnet  złożył 

wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  części  I  –  IV  zamówienia. 


Do 

wniosku  załączył  pełnomocnictwo  z  dnia  15  września  2020  roku  dla  spółki  Seris 

Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. udzielone przez Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. 

w związku 

z zawartą umową konsorcjum spółek Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. i Seris Konsalnet 

Security Sp. z o.o. 

do pełnienia funkcji partnera wiodącego w konsorcjum w przedmiotowym 

postępowaniu.  Pełnomocnik  został  umocowany  do  „zaciągania  związanych  z 

przedmiotowym postępowaniem zobowiązań i płatności w imieniu i na rzecz Seris Konsalnet 

Security  Sp.  z 

o.o.,  do  wyłącznego  występowania  w  imieniu  Konsorcjum  w  trakcie 

prowadzonego  postępowania,  a w szczególności  do  udziału  w  postępowaniu,  do 

podpisywania  bądź  poświadczania  za zgodność  z  oryginałem  wszelkich  dokumentów 

konie

cznych  do  przygotowania  i  złożenia  wniosku  i  oferty,  do  wniesienia  wadium,  do 

składania oświadczeń woli i wiedzy związanych z przedmiotowym postępowaniem, składania 

i  podpisywania  informacji  o  stwierdzonych  naruszeniach  w  przypadku  gdy  nie  przysługuje 

odwołanie  oraz  podpisania  wniosku  i  oferty  składanej  w  tym  postępowaniu  (…)”. 

Jednocześnie  pełnomocnik  miał  prawo  udzielania  dalszych  pełnomocnictw.  Ponadto  do 

wniosku ww. wykonawca załączył pełnomocnictwo z dnia  18 września 2019 roku (winno być 

2020)  dla 

spółki  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  udzielone  przez  R.G.  „Alarm  Cobra 

S

ystem”  w  związku  z  zawartą  umową  konsorcjum  spółek  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z 

o.o.,  Seris  Konsalnet  Security  Sp.  z  o.o.  i R.G. 

„Alarm Cobra  System”  do  pełnienia  funkcji 

partnera  wiodącego  w konsorcjum  w przedmiotowym  postępowaniu.  Zakres  udzielonego 

pełnomocnictwa był tożsamy z tym jakie udzieliła spółka Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. 

Do  wniosku  załączono  także  pełnomocnictwo  dla  pani  B.Ż.  z  dnia  15  września  2020  roku 

do 

występowania  w  imieniu  konsorcjum:  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  i  Seris 

Konsalnet Security Sp. z o.o. udzielone przez lidera konsorcjum  - Seris Konsalnet Ochrona 

Sp. z o.o. 

W  dniu  15  grudnia  2020  roku  zamawiający,  działając  na  podstawie  art.  26  ust.  3 

ustawy Pzp, wezwał lidera konsorcjum Seris Konsalnet do uzupełnienia pełnomocnictwa dla 

pani  L.G.

,  która  podpisała  ofertę.  W  dniu  16  grudnia  2020  roku  ww.  wykonawca  złożył 

dwukrotnie  pełnomocnictwo  dla  pani  L.G.  z  dnia  15  września  2020  roku  udzielone  przez 

lidera konsorcjum, w tym do podpisania oferty składanej w tym postępowaniu, przy czym w 

pierwszym  dokumencie 

pełnomocnictwa  było  wskazane  konsorcjum  w  składzie:  Seris 

Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. i Seris Konsalnet Security Sp. z o.o., a w drugim 

–  konsorcjum 

w  składzie:  Seris Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.,  Seris  Konsalnet  Security  Sp. z o.o.  i  R.G.  

„Alarm Cobra System”.  

W rozdziale VI SIWZ 

zamawiający zawarł wymagania dotyczące wadium, wskazując: 

wysokość  wymaganego  wadium  dla poszczególnych  części  zamówienia,  formy  wniesienia 

wadium  (

w  tym  gwarancję  bankową  i  ubezpieczeniową)  oraz,  że  należy  je  wnieść 


przed 

upływem  terminu  składania  ofert  z dopiskiem:  „Wadium  dotyczące  usługi  w  zakresie 

ochrony  fizycznej  SUFO  w  kompleksach  wojskowych  będących  na  zaopatrzeniu 

gospodarczym  42.  Bazy  Lotnictwa  Szkolnego  w  latach  2021 

–  2022”  –  nr  sprawy 

24/PODOiB-E/2020. 

Poza  ww.  ogólnymi  wymaganiami  dotyczącymi  wadium,  zamawiający 

nie zawarł bardziej szczegółowych postanowień w tym zakresie.  

Wykonawca  -  konsorcjum  Seris  Konsalne

t  załączył  do  oferty  gwarancję 

ubezpieczeniową  nr  RW/GW/45/561/8975/2020  z  dnia  7  grudnia  2020  r.  wystawioną 

przez 

Korporację  Ubezpieczeń  Kredytów  Eksportowych  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie. 

treści dokumentu  gwarancji  został  oznaczony  Wykonawca  –  Seris  Konsalnet  Ochrona 

Sp. z o.o. 

występująca w konsorcjum firm w składzie: Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. – 

Lider i Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. 

– Partner, a także oznaczono jako Beneficjenta – 

42  Bazę  Lotnictwa  Szkolnego  oraz  przedmiot  przetargu:  „Usługa  w  zakresie  ochrony 

fizycznej  SUFO  w kompleksac

h  wojskowych  będących  na  zaopatrzeniu  gospodarczym  42 

Bazy Lotnictwa Szkolnego w latach 2021-

2022”, Numer sprawy: 24/PODOiB-E/2020, część 

I”.  Z przedmiotowego  dokumentu  wynika,  że  Gwarant  zobowiązał  się  „nieodwołalnie 

bezwarunkowo do zapłacenia na pierwsze, pisemne żądanie Beneficjenta, złożone zgodnie 

z  zasadami określonymi w niniejszej Gwarancji, kwoty (…) stanowiącej wadium, w  związku 

ze 

złożoną Ofertą w Przetargu.”.  Roszczenie o wypłatę z przedmiotowej Gwarancji, według 

oświadczenia  Gwaranta,  miało  powstać,  gdy  ziszczą  się  wskazane  w  tym  dokumencie 

okoliczności  –  zgodne  z dyspozycją  przepisu  art.  46  ust.  4a  i  5  ustawy  Pzp. 

Jednocześnie Gwarant  zobowiązał  się  do  wypłaty  należnej  kwoty  w  terminie  14  dni 

od 

„daty otrzymania  od  Beneficjenta  pisemnego  żądania  zapłaty  z  niniejszej  Gwarancji, 

podpisanego  przez  osoby  właściwie  umocowane  do reprezentowania  Beneficjenta, 

zawierającego  oświadczenie  wskazujące  okoliczność,  bądź okoliczności,  spośród 

wymienionych  w  ust.  3,  stanowiące  podstawę  złożenia  żądania  zapłaty.  Do  pisemnego 

żądania  zapłaty  należy  dołączyć  poświadczoną  za  zgodność  z oryginałem  przez  osoby 

umocowane  do  reprezentowania  Beneficjenta  kopię  dokumentu,  z którego  wynika 

umocowanie  osób,  które  podpisały  niniejsze  żądanie”.  Ponadto,  Gwarant  w treści 

ww. 

dokumentu  wskazał  na  okres  ważności  Gwarancji  i  wskazał,  że  tylko  żądanie  zapłaty 

spełniające wszystkie wymogi formalne określone w ust. 4 i 5 (czyli dotyczące formy i treści 

pisemnego  żądania  zapłaty  oraz  wymogów  co  do  sposobu  jego  przesłania),  otrzymane 

przez 

niego  w  terminie  ważności  Gwarancji,  będzie  powodowało  obowiązek  wypłaty 

z Gwarancji.  

Sygn. akt: KIO 3468/20 


Zamawiający  w  rozdziale  III  SIWZ  –  Opis  przedmiotu  zamówienia  –  wskazał, 

że ochrona  obiektów  ma  być  realizowana  całodobowo  w  systemie  24  godzinnym. 

Opisał też szczegółowo  na  czym  ma  polegać  ochrona  obiektów,  w  tym  także  w  zakresie 

Patrolu  Interwencyjnego  oraz 

zapewnienia  dodatkowej  ochrony  związanej  z  osiąganiem 

gotowości  do  podjęcia  działań  oraz  na  sygnał  o  wzmocnieniu  systemu  ochranianych 

obiektów, po ogłoszeniu mobilizacji, a także przy wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych.  

W  rozdziale  X  SIWZ  zamawiający  zawarł  opis  sposobu  obliczenia  ceny  ofertowej, 

wskazując m.in., że: „Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą 

wszystkie  koszty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia”  (pkt  2);  „Cenę  należy 

skalkulować  w  formularzu  ofertowym.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wypełnienia 

wszystkich  pół  formularza.  Cena  ofertowa  powinna  obejmować  kompletne  wykonanie 

przedmiotu  zamówienia  określonego  w  niniejszej  SIWZ”  (pkt  4).  „Kwota  winna  zawierać 

wszystkie  nieprzewidziane  wydatki  oraz  różnorakie  ryzyko  związane  z  koniecznością 

wykonania całości prac objętych umową” (pkt 8).  

Opis  przedmiotu  zamówienia  (OPZ)  stanowi  załącznik  nr  1  do  SIWZ. 

W OPZ 

zamawiający  wymagał  m.in.  całodobowej  ochrony  fizycznej  za  pośrednictwem 

odpowiednio  wyposażonych  i  przeszkolonych  pracowników  ochrony,  przy  czym  podał 

(w tym 

dla  części  III)  jaki  powinien  być  skład  osobowy  sił  ochronnych  i  wymagania  w 

stosunku  do  niego  (m.in. 

wymóg  posiadania  legitymacji  kwalifikowanego  pracownika 

ochrony,  a  także  poświadczenia  bezpieczeństwa  lub pisemnego  upoważnienia  do  dostępu 

do  informacji  niejawnych  minimum  o  klauzuli  „ZASTRZEŻONE”  oraz ważne  zaświadczenie 

stwierdzające  odbycie  szkolenia  w  zakresie  ochrony  informacji  niejawnych).  Pracownik 

ochrony  portier 

–  pracujący  w  dni  robocze. W części  III  zamówienia  zamawiający  wymagał 

także  okresowego  wystawienia  jednego  dodatkowego  posterunku,  co  wykonawca  był 

zobowiązany wkalkulować w cenę oferty.  

W  załączniku  nr  2  do  SIWZ  –  Formularz  ofertowy  –  w  pkt  2  zamawiający  określił 

wymóg  zatrudnienia  wszystkich  pracowników  świadczących  usługę  SUFO  na  podstawie 

umowy o 

pracę.  

W  załączniku  nr  3  do  SIWZ  –  Projekt  umowy  dla  części  III  –  w  §  3  zamawiający 

określił zakres działań SUFO, jak i zadania pracowników ochrony podczas pełnienia służby 

ochronnej.  W  §  5  ust.  2  pkt  7  zamawiający  wskazał,  że  nie  dopuszcza  zatrudnienia  osób 

niepełnosprawnościami.  Z  kolei  zgodnie  z    §  5  ust.  3  wykonawca  został  zobowiązany 

do 

odpowiedniego  wyposażenia  pracowników  w  niezbędną  ilość  broni  i  amunicji, 

umundurowanie,  kamizelki  kuloodporne,  hełmy,  identyfikatory,  urządzenia  łączności 


radiowej,  służbowe  telefony  itp.  W  §  12  projektu  umowy  zamawiający  określił  zakres 

obowiązkowych szkoleń wynikających z realizacji umowy.  

W dniu 17 grudnia 2020  roku zamawiający  poinformował  wykonawcę  –  Konsorcjum 

STEKOP o dokonanych poprawkach w ofercie w części III zakwalifikowanych, jako oczywista 

omyłka  rachunkowa.  Zamawiający  wskazał  w  jakich  pozycjach  dokonał  poprawy  i  kwoty 

wynikające z przeliczenia.  

Izba zważyła, co następuje: 

Stosownie  do  art.  90  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z 2019  r.  poz.  2020)  do 

postępowań  o  udzielenie  zamówienia,  o  których  mowa  w  ustawie  uchylanej  w  art.  89, 

wszczętych  i  niezakończonych  przed  dniem  1  stycznia  2021  r.  stosuje  się  przepisy 

dotychczasowe. 

W  związku  z  powyższym  Izba  orzekała  na  podstawie  przepisów  dotychczasowej 

ustawy,  tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra

wo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 

r. poz. 1843 ze zm.) 

– zwanej dalej: „ustawą Pzp”.  

Sygn. akt: KIO 3466/20 

Izba uznała, że odwołanie podlega oddaleniu.  

1. Z

arzut dotyczący zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy - konsorcjum Seris Konsalnet 

z  uwagi  na brak  umocowania  dla  pani  L.G. 

do  działania  w  imieniu  i  na  rzecz  tego 

wykonawcy, a tym samym do podpisania oferty w jego imieniu.  

Izba ustaliła, że ww. zarzut jest zarzutem spóźnionym.  

Zgodnie  z  art.  182  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp 

odwołanie  wnosi  się  w  terminie  10  dni 

od 

dnia  przesłania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego 

wniesienia 

– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo 

w  terminie  15 dni 

–  jeżeli  zostały  przesłane  w  inny  sposób  -    w  przypadku,  gdy  wartość 

zamówienia  jest  równa  lub  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8.  

Stosownie  do  art.  96  ust.  3  ustawy  Pzp   

protokół  wraz  z  załącznikami  jest  jawny. 

Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty 

lub 

unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty 

wstępne  od  dnia  zaproszenia  do  składania  ofert,  a  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału 


postępowaniu  od  dnia  poinformowania  o  wynikach  oceny  spełniania  warunków  udziału 

postępowaniu

Z  uzasadnienia  przedmiotowego  zarzutu  wynika,  że  odwołujący  I  kwestionował 

prawidłowość  umocowania  do  działania  w  imieniu  i  na  rzecz  konsorcjum  Seris  Konsalnet, 

osoby,  która  podpisała  ofertę  w  imieniu  tego  wykonawcy,  tj.  prawidłowość  umocowania 

pani L.G..  Z kolei  brak  umocowania  pani  L.G. 

do działania w imieniu i na rzecz konsorcjum 

Seris  Konsalnet 

odwołujący  I  wywodził  z  faktu,  iż  pełnomocnictwo  zostało  udzielone 

jej przez podmiot - 

Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który w tym 

postępowaniu  nie  został  prawidłowo  umocowany  jako  lider  konsorcjum  w  składzie: 

Seris 

Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie,  Seris Konsalnet  Security 

Sp. z o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie  i  R.G.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

R.G. 

„Alarm Cobra  System”. W  konsekwencji  powyższego,  odwołujący  I  podnosił,  że  Seris 

Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie,  nie  będąc  liderem  ustanowionym 

sposób  ważny  do  działania  w  imieniu  wykonawcy,  nie  mógł  skutecznie  i ważnie  udzielić 

dalszego  pełnomocnictwa  do  działania  pani L.G.,  a  tym  samym  oferta  została  podpisana 

przez osobę nieupoważnioną do działania w imieniu wykonawcy. 

Jak  powyżej  Izba  wskazała,  przedmiotowe  postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie 

przetargu ograniczonego, jest zatem 

postępowaniem dwuetapowym.  

W dniu 28 października 2020 roku wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostali 

poinformowani  przez  zamawiającego  o  wynikach  oceny  spełniania  warunków  udziału 

postępowaniu. Od tej daty odwołujący I, na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, mógł się 

ubiegać  o  udostępnienie  mu  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu 

konkurencyjnego wykonawcy.  

Izba  podzieliła  stanowisko  przystępującego  I,  iż  ewentualne  zarzuty  w  tym  zakresie 

odwołujący I mógł i powinien podnieść na etapie badania i oceny wniosków o dopuszczenie 

do 

udziału  w  postępowaniu,  bowiem  już  na  tym  etapie  został  przedstawiony 

ciąg pełnomocnictw  dla  lidera  konsorcjum  -  Seris  Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

w Warszawie

,  które  obecnie  kwestionuje  odwołujący  I,  a  na  podstawie  których  następnie 

lider konsorcjum Seris Kon

salnet udzielił umocowania pani L.G. do złożenia oferty w imieniu i 

na rzecz ww. konsorcjum.  

Okolicznością bezsporną  jest,  że  pełnomocnictwo dla pani  L.G.  zostało przedłożone 

przez  ww. 

wykonawcę  dopiero  w  związku  ze złożeniem  oferty  (w  następstwie  wezwania 

zamawiającego  z  dnia  15  grudnia  2020  roku  do uzupełnienia  pełnomocnictwa  dla osoby 

podpisującej  ofertę),  ale  należy  zauważyć,  iż  osnową  zarzutu  było to,  że lider konsorcjum 

Seris Konsalnet 

sam nie był prawidłowo umocowany do działania w imieniu tego konsorcjum. 


Zatem, 

zarzut w tym zakresie powinien być podniesiony w terminie 10-dniowym liczonym od 

dnia poinformowania o wyn

ikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj. od 

dnia  28  października  2020  roku.  Ciąg  pełnomocnictw  dla  lidera  konsorcjum  –  Seris 

Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o. 

został  bowiem  załączony  do wniosku  o dopuszczenie  do 

udziału w postępowaniu w dniu 30 września 2020 roku. Pełnomocnictwo zaś udzielone pani 

L.G. 

było  kwestionowane  tylko  i  wyłącznie  z uwagi  na  brak  właściwego  umocowania  dla 

lidera konsorcjum.  

W  tym  kontekście  nietrafiona  jest  argumentacja  odwołującego  I  zaprezentowana  w 

toku  rozprawy  w  dniu  22  stycznia  2020  roku,  iż  w  odwołaniu  kwestionuje  prawidłowość 

złożenia oferty, a nie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie bowiem 

z art. 47 ustawy  Pzp  p

rzetarg  ograniczony  to  tryb  udzielenia  zamówienia,  w  którym, 

odpowiedzi  na  publiczne  ogłoszenie  o  zamówieniu,  wykonawcy  składają  wnioski 

dopuszczenie  do  udziału  w  przetargu,  a  oferty  mogą  składać  wykonawcy  zaproszeni 

do 

składania ofert. Możliwość złożenia oferty jest więc wynikiem pozytywnej oceny wniosku 

wykonawcy o 

dopuszczenie do udziału w przetargu i zaproszenia go do złożenia oferty.  

Wobec  powyższego  Izba  pominęła  przedmiotowy  zarzut  przy  rozpoznawaniu 

n

iniejszej sprawy jako spóźniony.   

2.  Zarzut  dotyczący  zaniechania  odrzucenia  oferty  konsorcjum  Seris  Konsalnet  z  uwagi 

na 

to, że wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp zam

awiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium 

nie  zostało  wniesione  lub  zostało  wniesione  w  sposób  nieprawidłowy,  jeżeli  zamawiający 

żądał wniesienia wadium. 

Stosownie  do  art.  46  ust.  4a  ustawy  Pzp  z

amawiający  zatrzymuje  wadium 

wraz z 

odsetkami,  jeżeli  wykonawca  w  odpowiedzi  na  wezwanie,  o  którym  mowa 

w art. 26 ust. 

3  i  3a,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  złożył  oświadczeń 

lub 

dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1, 

oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1,  pełnomocnictw  lub  nie  wyraził  zgody 

na 

poprawienie  omyłki,  o  której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3,  co  spowodowało  brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

Z  kolei  z  art.  46  ust.  5  ustawy  Pzp  wynika,  że  zamawiający  zatrzymuje  wadium 

wraz z 

odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1)  odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach 

określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 


3)  zawarcie  um

owy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

W  ocenie  Izby  zarzut  dotyczący  nieprawidłowego  wniesienia  wadium  przez 

konsorcjum Seris Konsalnet nie potwierdził się.  

Należy  zwrócić  uwagę,  że  treść  SIWZ  nie  zawiera  szczególnych  wymagań 

zamawiającego co do wniesienia wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia  w  ramach  konsorcjum,  ani  co  do  treści  dokumentu  wadialnego,  w  tym 

obowiązku wskazania w nim wszystkich członków konsorcjum.  

treści  dokumentu  gwarancji  wadialnej  nr  RW/GW/45/561/8975/2020  z dnia 7 

grudnia 2020 roku, wystawionej przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 

wynika, 

że  Gwarant  zobowiązał  się  nieodwołalnie  i  bezwarunkowo  do zapłacenia  na 

pierwsze pis

emne żądanie Beneficjenta określonej kwoty.  

W  kwestii  oceny  prawidłowości  wniesienia  wadium  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 

15  lutego  2018  roku,  wydanym 

w  sprawie  IV  CSK  86/17  (wyrok  powoływany  też 

przez 

odwołującego  I).  Sąd  Najwyższy  w  wyroku  tym  stwierdził  m.in.,  że:  „gwarancja 

ubezpieczeniowa 

jest 

jednostronnym 

zobowiązaniem 

ubezpieczyciela-gwaranta, 

że po ziszczeniu  się  określonych  w  nim  „warunków”,  które  mogą  być  stwierdzone 

określonymi  dokumentami,  jakie  beneficjent  gwarancji  załączy  do  sporządzonego 

we 

wskazanej  formie  żądania  zapłaty,  ubezpieczyciel  ten  spełni  świadczenie  pieniężne 

na 

rzecz  beneficjenta  gwarancji.  Tak  ukształtowane  zobowiązanie  gwaranta  ma  charakter 

nieakcesoryjny,  co 

oznacza,  że  gwarant  nie  może  powołać  się  na  zarzuty  wynikające  z 

innego stosunku prawnego niż gwarancyjny, a więc np. przysługujące dłużnikowi względem 

wierzyciela (beneficjenta gwarancji) lub przysługujące gwarantowi względem zleceniodawcy 

udzielenia  gwarancji  (…)  Tym  niemniej,  korzystając  ze  swobody  umów  (  art.  3531  KC.) 

strony 

mogą  ukształtować  przesłanki  powstania  zobowiązania  gwaranta  na  różne  sposoby 

(por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2010 r., V CSK 233/09 oraz z dnia 27 marca 

2013 r., I 

CSK 630/12). Mogą zatem postanowić, że zobowiązanie gwaranta aktualizować się 

będzie tylko w razie spełnienia materialnych „warunków” zapłaty - rzeczywistego wystąpienia 

wypadku gwarancyjnego - np. niewykonania lub nien

ależytego wykonania zabezpieczanego 

zobowiązania,  co  podlega  dowodzeniu  na  zasadach  ogólnych  i  zakłada,  iż  zobowiązanie 

to 

istniało,  zaktualizowały  się  przesłanki  jego  wymagalności  oraz  nie  zostało  wykonane 

(por. 

wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2010 r., V CSK 233/09 oraz z dnia 27 marca 

2013 r., I CSK 630/12). Strony mogą też postanowić, że zobowiązanie gwaranta zaktualizuje 

się  już  w  razie  przedstawienia  gwarantowi  dokumentów  -  ściśle  określonych  w  treści 


gwarancji - 

„stwierdzających” spełnienie „warunków” zapłaty (tzw. gwarancja dokumentowa). 

Nie 

zależy ono  wówczas  bezpośrednio  od  ziszczenia  się  jakichkolwiek  przesłanek 

(„warunków”)  materialnoprawnych,  leżących  poza  stosunkiem  gwarancji.  W  przypadku 

zaś cieszącej  się  szczególną  popularnością  w  obrocie  gwarancji  „bezwarunkowej” 

„na pierwsze  żądanie”  strony  uzależniają  zazwyczaj  ciążący  na  gwarancie  obowiązek 

zapłaty  jedynie  od skierowania  doń  przez  beneficjenta  żądania  zapłaty  ewentualnie 

połączonego  z jego oświadczeniem,  że zabezpieczane  zobowiązanie  nie  zostało  wykonane 

przez  dłużnika.  (…)  decydujące  znaczenie  dla  określenia  zakresu  zobowiązania  Gwaranta 

ma całościowa wykładnia Gwarancji ( art. 65 KC), w tym zwłaszcza wykładnia określonych w 

niej  „warunków”  i formalnych  przesłanek  zapłaty.(…)  Decydujące  znaczenie  ma  natomiast 
stwierdzenie,  że przedmiotem  obowiązków,  których  naruszenie  uzasadnia  zatrzymanie 

wadium (art.  46 ust. 

4a i 5 ZamPublU), są świadczenia niepodzielne. Także bowiem wtedy, 

gdy 

wykonawcy  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia  wspólnie,  zamówienie  jest  jedno, 

jedna 

(wspólna)  jest  składana  przez  nich  oferta  i  jako  wspólne  powinny  być  postrzegane 

wszelkie  obowiązki  związane  z  jej  złożeniem  oraz  wadium.  Jedynie  częściowe  wykonanie 

tych obowiązków - ich wykonanie przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do nich 

samych, bez ich wykonania przez pozostałych - nie ma żadnej wartości dla Zamawiającego, 

nie  umożliwia  bowiem  wyboru  oferty  ani  zawarcia  umowy.  Dlatego  też  należy  uznać, 

zgodnie z 

art. 380 § 1 KC, że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  ich  wykonanie.  In  casu  oznacza  to,  że  w  razie 

niewykonania  któregokolwiek  z  obowiązków  przez  R.  sp.  z  o.o.  odpowiedzialność  z  tego 

tytułu ponosiłby także P.B.(...) S.A. (…) Jeżeli wadium wniesione zostało w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, o przesłankach jego realizacji decyduje - jak wyjaśniono - treść gwarancji. 

W  sytuacji,  w  której  jako  dłużnika  (zleceniodawcę,  dostawcę,  wykonawcę,  oferenta) 

zobowiązanego  do zaspokojenia  zabezpieczanego  roszczenia  wskazano  w  gwarancji 

jedynie  jednego  z  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia,  a 

wskazane  w 

gwarancji  przyczyny  uzasadniające  żądanie  zapłaty  pokrywają  się  z 

wymienionymi w art. 46 

ust. 4a i 5 ZamPublU, decydujące znaczenie dla oceny, czy wadium 

wniesiono  prawidłowo,  powinna  mieć  wykładnia  zastrzeżenia  „z  przyczyn  leżących  po  jego 

stronie”  (por. art.  46  ust.  4a  i  ust.  5  pkt  3  ZamPublU).  Rozważenia  wymaga  –  w  świetle 

czynników  wskazanych  w  art.  65  KC  (zwłaszcza  ustalonych  zwyczajów,  praktyki 

ubezpieczeniowej) 

–  czy określenie  to  obejmuje  sytuacje,  w  których  przyczyna 

uzasadniająca zatrzymanie wadium tkwi wprawdzie bezpośrednio w zaniechaniu wykonawcy 

pominiętego  w  gwarancji,  jednakże  wykonawca  w  niej  wymieniony  również  ponosi  za  to 

zaniechanie  odpowiedzialność.  Inaczej  mówiąc,  wymaga  rozstrzygnięcia,  czy  pojęcie  „z 

przyczyn leżących po jego stronie” może być utożsamione z pojęciem „z przyczyn, za które 

odpowiada”.  Ma  to  także  znaczenie  dla dopuszczalności  złożenia  przez  beneficjenta 


stosownego  oświadczenia  o  tym,  że zaistniały  przyczyny  aktualizujące  zobowiązanie 

gwaranta  - 

także  wtedy,  gdy  przyczyna  uzasadniająca  zatrzymanie  wadium  tkwi 

bezpośrednio w zaniechaniu wykonawcy pominiętego w gwarancji - a tym samym spełnienia 

formalnej  przesłanki  zapłaty.  W razie odpowiedzi  pozytywnej  –  z  zastrzeżeniem 

ewentualnych,  odmiennych  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  - 

wniesienie  wadium  w  formie  takiej  gwarancji  ubezpieczeniowej  należałoby  uznać  za 

prawidłowe  i  skuteczne.  Ewentualne  skutki  niepoinformowania  gwaranta  o  tym,  że 

wykonawca  wskazany  w  gwarancji  jako  dłużnik  (zleceniodawca,  oferent  itp.)  był  jedynie 

liderem  konsorcjum  (jednym  z  wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie 

zamówienia),  a  nie  wyłącznym  wykonawcą,  mogłyby  wpływać  tylko  na  stosunek  zlecenia 

gwarancji  i  w  żaden  sposób  nie  oddziaływałyby  na skuteczność  nieakcesoryjnego 

zobowiązania gwaranta.”. 

Jak wynika z powyższego wyroku o prawidłowości udzielonej gwarancji każdorazowo 

decyduje  treść  gwarancji  wystawionej  w  konkretnych  okolicznościach,  która  to  treść  może 

być ukształtowana w różny sposób. 

Faktem  jest,  że  w  treści  dokumentu  gwarancji  ubezpieczeniowej  złożonego 

przedmiotowym  postępowaniu  zostało  wskazanych  tylko  dwóch  spośród  trzech 

ko

nsorcjantów,  jednak  w  ocenie  Izby,  nie  przesądza  to o wadliwości  dokumentu  gwarancji, 

czy braku 

rzeczywi

stego  zabezpieczenia  interesów  zamawiającego  i  możliwości 

zaspokojenia się z gwarancji.  

Świadczy o tym całokształt okoliczności faktycznych sprawy, w tym, że wykonawca – 

konsorcjum  Seris  Konsalnet  złożył  wadium  w  formie  nieodwołanej,  płatnej  na  pierwsze 

żądanie  gwarancji  ubezpieczeniowej,  w  której  wskazano  wszystkie  istotne  elementy 

opisujące  szczegółowo  postępowanie,  w  którym  ma  zostać  złożona  oferta,  zabezpieczona 

tym  wadium  (tj. 

podano  konkretną  nazwę  i  numer  postępowania  o  zamówienie  publiczne, 

określono  część  zamówienia  –  I,  nazwę  Beneficjenta  -  zamawiającego,  wymieniono 

wszystkie ustawow

e przesłanki zatrzymania wadium), a ponadto wskazano, że „Wykonawcą” 

składającym  ofertę  jest  Seris Konsalnet  Ochrona  Sp.  z  o.o.  występujący  w  określonym 

składzie.  

Jak 

wyżej wskazano,  jako  skład  konsorcjum  oznaczono:  Seris  Konsalnet  Ochrona 

Sp. z  o.o. 

–  Lider  i Seris  Konsalnet  Security  Sp.  z  o.o.  –  Partner  i  nie  wskazano  trzeciego 

uczestników  tego  konsorcjum  –  R.G.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą: 

R.G. 

„Alarm  Cobra  System”.  W  ocenie  Izby,  nie  stanowi  to  jednak  o  tym,  że  zamawiający 

nie 

będzie mógł się zaspokoić z tej Gwarancji w przypadku wystąpienia ustawowych ku temu 

przesłanek.  W  szczególności  Izba  zwraca  uwagę  na  treść  ust.  6  przedmiotowego 


dokumentu,  w  którym  Gwarant  określił,  że  obowiązek  wypłaty  z Gwarancji  będzie 

powodować otrzymane przez Gwaranta w oznaczonym terminie żądanie zapłaty, spełniające 

wszystkie wymogi formalne określone w ust. 4 i 5, a które to odnoszą się do pisemnej formy 

żądania  zapłaty,  podpisanego  przez  umocowane  osoby  do reprezentowania  Beneficjenta  i 

wskazania 

okoliczności, stanowiących podstawę złożenia żądania zapłaty, a także sposobu 

przesłania tego żądania Gwarantowi.  

Należy  przy  tym  zwrócić  uwagę,  że  odwołujący  I  nie  udowodnił  okoliczności 

przeciwnych,  a mianowicie,  iż gwarancja  ubezpieczeniowa złożona przez  konsorcjum  Seris 

Konsalnet  nie  zabezpieczenia 

w  sposób  realny  interesów  zamawiającego  i  nie  daje  mu 

możliwości zaspokojenia się z gwarancji. Nie potwierdzają tego złożone przez odwołującego 

I  dowody  z  wydruków  korespondencji  e-mailowej  prowadzonej  z  poszczególnymi 

ubezpieczycielami czy 

bankiem. Przede wszystkim należy podnieść, że odwołujący I w ogóle 

nie 

przedstawił  zapytania  skierowanego  do  podmiotu,  który  wystawił  kwestionowaną 

przez niego 

gwarancję  ubezpieczeniową,  tj.  do  Korporacji  Ubezpieczeń  Kredytów 

Eksportowych S.A. O

dpowiedź pochodząca od tego podmiotu byłaby najbardziej adekwatna 

do oceny zasadności podnoszonych twierdzeń. Ponadto, pytania skierowane do towarzystw 

ubezpieczeniowych  i  banku 

odwołujący  I  sformułował  w  ten  sposób,  że  opisał  w  nim 

sytuację,  która  nie  jest  zbieżna  ze  stanem  faktycznym  w  niniejszej  sprawie,  albowiem 

dotyczyła  ona wymuszonej  zmiany  konsorcjum  w  związku  z dokonaniem  przez 

zamawiającego zmian w specyfikacji. Tym samym odpowiedzi w tym zakresie też nie można 

uznać  za  miarodajne.  Abstrahując  od  powyższego,  należy  wskazać,  że uzyskane  przez 

odwołującego I odpowiedzi nie potwierdzają jego stanowiska. InterRisk TU S.A. wskazał na 

brak możliwości zajęcia jednoznacznego stanowiska, konieczność badania stanu prawnego i 

orzecznictwa, 

a  także,  że  w  każdym  przypadku  decyduje  treść  gwarancji,  która  może  być 

różnie  ukształtowana.  Biuro Ubezpieczeń  Ryzyk  Finansowych  PZU  S.A.  wskazało  na 

powinność  skorygowania  składu  konsorcjum  w  treści  gwarancji,  ale  nie  przesądziło  o 

skutkach  braku  takiej  zmiany.  Z 

kolei  ING  Bank  Śląski  S.A.  (przy  czym  należy  zwrócić 

uwagę,  że  jest  to  instytucja  bankowa  działająca  na  podstawie  innych  przepisów  niż 

towarzystwa  ubezpieczeń)  wskazał  również  na konieczność  dostosowania  listu 

gwarancyjnego  do  stanu  faktycznego,  ale  z  uwagi  na 

możliwość  odrzucenia  oferty  przez 

zamawiającego.  Wyjaśnił  też,  że  w  przypadku,  gdyby do tego  nie  doszło,  to 

najprawdopodobniej  odrzuciłby  roszczenie  albo  pisał  do zamawiającego  z  prośbą  o 

wy

jaśnienie.  Tym  samym,  nawet  ten  podmiot  nie  przesądził  swojej  decyzji  o  odmowie 

wypłaty roszczenia z tytułu gwarancji.  

Co  istotne,  o

dwołujący  I  w  treści  odwołania  powoływał  się  na  praktykę,  że  zdarzają 

się sytuacje, gdy gwarant (ubezpieczyciel lub bank) odmawia zamawiającemu wypłaty kwoty 


wynikającej  z  gwarancji  wadialnej  obejmującej  tylko  jednego  z  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  gdy  przyczyny  uzasadniające  zatrzymanie 

wadium  zaistnieją  po  stronie  drugiego  z wykonawców,  natomiast  żadnych  dowodów 

potwierdzających istnienie takiej praktyki nie przedłożył (tj. dowodu z którego wynikałoby, że 

gwarant odmówił wypłaty kwoty sumy gwarancyjnej w związku z zaistnieniem okoliczności, o 

których mowa powyżej).  

Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności  Izba  uznała,  że  odwołujący  I  nie  wykazał, 

że konsorcjum Seris Konsalnet wniosło wadium w sposób nieprawidłowy.  

Wobec powyższego zarzut podlega oddaleniu.  

3.  Zarzut  przeprowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  z 

naruszeniem 

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

Izba uznała, że w konsekwencji bezzasadny jest zarzut naruszenia zasady uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

Wobec powyższego Izba oddaliła odwołanie w całości.  

Sygn. akt: KIO 3468/20 

W  sprawie 

o  sygn.  akt  KIO  3468/20  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

której oświadczył, iż uwzględnia odwołanie w całości. Wykonawca – konsorcjum STEKOP, 

zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego wniósł 

sprzeciw  wobec  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów  odwołania.  W  związku 

wniesieniem  sprzeciwu  Izba  rozpoznała  odwołanie  na  podstawie  art.  186  ust.  4  ustawy 

Pzp,  zgodnie  z  którym  jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił 

do 

postępowania  po  stronie  zamawiającego,  wniesie  sprzeciw  wobec  uwzględnienia 

zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa 

pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie. 

Izba uznała, że odwołanie należało częściowo uwzględnić.   

1. Zarzut art. 90 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania 

konsorcjum  STEKOP  do  wyjaśnienia  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny,  która  nie  uwzględnia 

kosztów  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy 

dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę,  a  tym  bardziej 

dodatkowych  elementów  cenotwórczych  oraz,  że  oferta  tego  wykonawcy  zawiera  rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  


Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp j

eżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne 

części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą 

wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r. 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3)  wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp 

wynika, iż obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 

rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na  wykonawcy,  zaś  zamawiający  odrzuca  ofertę 

wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień 

wraz ze 

złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Stosownie  do  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  zam

awiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

W  pierwszej 

kolejności  należy  zauważyć,  że  w  niniejszym  postępowaniu  nie 

zachodzą obligatoryjne przesłanki wezwania wykonawcy do wyjaśnień ceny oferty, określone 

w art. 90 

ust.  1a  ustawy  Pzp.  Natomiast  rozstrzygnięcia  wymagała  kwestia  czy zachodzą 

fakultatywne  przesłanki  wezwania  wykonawcy  do  wyjaśnień  zaoferowanej  ceny,  o  których 

mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, przywołanym powyżej.  

Izba uznała, że odwołujący II wykazał, iż w niniejszej sprawie wystąpiły okoliczności, 

które  powinny  budzić  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego,  a  także 

wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, a tym 

samym 

obligują one zamawiającego do zwrócenia się do wykonawcy – konsorcjum STEKOP 

udzielenie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp.  


Wynagrodzenie  w  tym  postępowaniu  ma  charakter  ryczałtowy,  niemniej  jednak 

zamawiający  wymagał  wskazania  w  formularzu  ofertowym  przedstawienia  stawek 

wynagrodzenia  dla  kadry  ze  wskazaniem  stawek  za  rbg  oraz  wskazania  kosztów 

wynikających z przemnożenia tych stawek przez ilość pracogodzin dla danego okresu.  

W ocenie  Izby, 

odwołujący  wykazał,  że  wątpliwości  może  budzić  w  szczególności 

przyjęta  przez  wykonawcę  –  konsorcjum  STEKOP  cena  jednostkowa  za roboczogodzinę 

części  III  zamówienia,  a  tym  samym  szacunek  kosztów  związanych  z zatrudnieniem 

pracowników  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotowego  zamówienia,  w oparciu  o  które 

wykonawca  następnie  skalkulował  cenę  oferty.  Zwrócić  należy  uwagę,  że zamawiający 

wymagał,  aby  osoby  świadczące  usługi  ochrony,  były  zatrudnione  na podstawie  umowy 

pracę  (a  tym  samym  wykonawca  winien  w  kalkulacji  uwzględnić  koszty  wynagrodzenia, 

jak i 

wszystkich pochodnych). Jak słusznie zwrócił uwagę odwołujący II wykonawcy nie mogli 

zatrudniać  osób  z  niepełnosprawnościami,  tym  samym  nie  mogli  uwzględniać  w  cenie 

ulg 

związanych  z dofinansowaniem  z  PFRON.  Z  uwagi  na  wymóg  całodobowej  ochrony  – 

kalkulacja  wynagrodzenia  winna  uwzględniać  dodatek  za  pracę  w  godzinach  nocnych. 

Dodając  do  tego  wymóg  zatrudnienia  osób  o  określonych  kwalifikacjach,  a  także  przepisy 

dotyczące  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  zaoferowana  cena  powinna  wzbudzić 

uzasa

dnione  wątpliwości  zamawiającego.  Uprawdopodabniają  to  też  zestawienia  wyliczeń 

przedstawione przez odwołującego II w toku rozprawy, nawet przy uwzględnieniu zastrzeżeń 

wniesionych  przez 

przystępującego  II  co  do  prawidłowości  tych  obliczeń  (np.  błędów 

przy 

podaniu  wartości  składek  emerytalno-rentowych  -  co  zresztą  następnie  zostało 

sprostowane przez odwołującego II w toku rozprawy, czy kwestii rozbieżności co do dodatku 

za pracę w godzinach nocnych - rozbieżności wynikające z przyjęcia określonej liczby godzin 

w  miesiącu  –  56  a  54).  Nawet  przy  tych  wątpliwościach  co  do  obliczeń  przedstawionych 

przez 

odwołującego  II,  to  z  uwagi  na  minimalne  różnice  w  tym  zakresie,  w  dalszym  ciągu 

przedstawione  zestawienia  uprawdopodabniają,  że  powinny  zaistnieć  wątpliwości 

co do kalkulacji  ceny  oferty  ww.  wykonawcy  w  oparciu  o 

przyjęte  stawki.  Faktem  jest, 

że wynikająca  z  wyliczeń  odwołującego  II  stawka  za  1  rbh  odnosi  się  do  wynagrodzenia 

brutto 

(22,98zł) i jest porównywalna ze wskazaną w ofercie stawką netto za 1 rbh (22,95zł i 

zł), a stawka brutto podana w ofercie konsorcjum STEKOP w części III to 28,23 zł za 1 

rbh.  J

ednakże  należy  mieć  tu  na  uwadze,  że  w  ramach  tej  stawki  wykonawca  winien 

skalkulować  wynagrodzenie  brutto  pracownika  (o  określonych  kwalifikacjach  –  tu  powstaje 

kolejne  pytanie  czy  wykonawca  znajdzie  osoby,  które  zechcą  świadczyć  przedmiotowe 

usługi  za wynagrodzenie  na  poziomie  minimalnego  wynagrodzenia  czy  nieco  wyższego 

niż minimalne),  a  także  swoje  koszty  związane  z  zatrudnieniem  pracowników  na  umowę 

o pracy  (w  tym 

składki  ZUS),  a  także  wszystkie  inne  elementy  kosztotwórcze  niezbędne 


do 

realizacji  zamówienia  (w  tym  koszty  związane  z  wyposażeniem  pracowników 

odpowiedni sprzęt, koszty szkoleń). Powstaje również pytanie czy wykonawca skalkulował 

zysk  itd.  Kwestia 

dysponowania własnym wyposażeniem niezbędnym na potrzeby realizacji 

zamówienia  i  kosztów  z  tym  związanych,  czy  braku  kosztów  związanych  z 

przeprowadzeniem  szkoleń  we  własnym  zakresie,  podnoszone  przez  przystępującego  II  w 

toku  postępowania  odwoławczego,  powinna  być  przedmiotem  oceny  w  ramach  wyjaśnień 

dotyczących wyliczenia ceny oferty.  

Reasumując,  stwierdzić  należy,  że  odwołujący  II,  wykazał,  że  istnieją  podstawy 

do 

zastosowania  procedury  wyjaśnień  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  w  ramach  której 

zamawiający powinien zbadać czy wykonawca STEKOP uwzględnił w cenie oferty wszystkie 

elementy  kosztotwórcze  niezbędne  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zgodnie 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

w tym 

przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z dyspozycją 

tego przepisu wyjaśnienia winny być poparte dowodami.  

Wobec  powyższego  Izba  uwzględniła  ww.  zarzut  i  nakazała  zamawiającemu 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  konsorcjum  STEKOP  jako  najkorzystniejszej  w 

części  III  zamówienia  oraz dokonanie  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  wezwanie 

ww. wykonawcy  do 

udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia 

ceny oferty na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp  poprzez zaniechanie odrzucenia oferty 

konsorcjum STEKOP, mimo że jego oferta jest niezgodna z ustawą Pzp, tj. art. 90 ust. 1 pkt 

1  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  zaoferowanie  przez  niego  s

tawki roboczogodziny, której wartość 

jest 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku ustalonego na podstawie 

właściwych przepisów. 

Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  zama

wiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jest 

niezgodna z ustawą.  

Skład  orzekający  w  niniejszej  sprawie  w  pełni  zgadza  się  ze  stanowiskiem 

przedstawionym  w  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  17  grudnia  2010  roku, 

wydanym  w  sprawie  o  sygn. akt: KIO  2435/19

,  iż: „obowiązek  odrzucenia  oferty  na  ww. 

podstawie prawnej powstaje 

wówczas, gdy oferta narusza przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych  lub  przepisy  wykonawcze,  wydane  jej 

podstawie.  Z  powyższego  wynika,  iż  nie 

będzie  podlegała  odrzuceniu  oferta  wykonawcy  na ww.  podstawie  prawnej  w  przypadku 

niezgodności z innymi ustawami niż Prawo zamówień publicznych. Ponadto wskazać należy, 

iż ustawodawca  w art. 89  ust.  1  pkt  8  ZamPublU,  przewidział  obowiązek  odrzucenia  oferty, 

jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Powyższe tym bardziej potwierdza, 


iż  użyte  w art. 89 ust. 1  pkt  1  ZamPublU  pojęcie „ustawy”  dotyczy  Prawa  zamówień 

publicznych.  W 

tym  miejscu  Izba  wskazuje,  iż powyższe  nie  oznacza,  że  dozwolone 

jest 

stosowanie  niższych  stawek  wynagrodzenia  niż określone  ustawą  o  minimalnym 

wynagrodzeniu  za  pracę,  jednakże  takie  działanie  może być  przyczyną  odrzucenia 

oferty na podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  ZamPublU,  o czym 

pośrednio  świadczy  treść 

art. 90 ust.  1  pkt  1  tej  ZamPublU,  gdzie wymieniona  jest m.in. ustawa  o  minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę”.  

Tym samym, zamawiający nie może odrzucić oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 

ustawy  Pzp  z  uwagi  na  zastosowanie  stawki  wynagrodzenia  niższej  niż  wynikająca 

przepisów  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę.  Ta  okoliczność,  może  stanowić 

przesłankę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

Jak wynika z uzasadnienia w kwestii rozstrzygnięcia zarzutu nr 1, Izba w tym zakresie 

nakazała  zamawiającemu  wszczęcie  procedury  wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny, 

w tym 

kosztów  związanych  z  zatrudnieniem  pracowników  i  uwzględnienia  przy  kalkulacji 

ceny  oferty  przepisów  prawa  dotyczących  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę.  W  tym 

zakresie zarzut zaniechania odrzucenia oferty należałoby też uznać za przedwczesny.  

Wobec powyższego Izba oddaliła ww. zarzut.  

3.  Zarzut  naruszenia  art.  87  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp 

zamawiający  poprawia  w  ofercie 

oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 

poprawek.  

Zarzut się potwierdził. 

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 

zamawiający poprawia w ofercie oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.  

Za  wyrokiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  13  sierpnia  2020  roku,  wydanym 

w sprawie o sygn.

 akt: KIO 1313/20 

stwierdzić należy, że: „

W świetle orzecznictwa, oczywista 

omyłka  rachunkowa,  możliwa  do  poprawienia  w  trybie  art. 87  ust.  2  pkt  2  ZamPublU,  to 

omyłka  matematyczna  dająca  się  poprawić  przy zastosowaniu  elementarnej  wiedzy  z 

zakresu  podstawowych  działań  matematycznych  (dodawania,  mnożenia).  Oczywistość 

omyłki  definiuje  się  jako  dającą  się  zauważyć  na pierwszy  rzut  oka,  którą  da  się  poprawić 

ty

lko na jeden sposób. W przypadku, gdy możliwe są co najmniej dwa sposoby poprawienia 

takiej omyłki, z których każdy będzie powodował inny skutek rachunkowy, nie można uznać, 

że  mamy  do czynienia  z  oczywistą  omyłką  rachunkową.  Wskazać  należy  jednocześnie,  że 

ustawa  Prawo  zamówień  publicznych  nakazuje  przy  poprawianiu  oczywistej  omyłki 

rachunkowej  uwzględniać  konsekwencje  rachunkowe  dokonywanych  zmian,  a  to  oznacza, 


że ZamPublU dopuszcza wpływ dokonanej korekty na cenę oferty. (…) Nie budzi wątpliwość, 

że  aby  dokonać  poprawy  oczywistej  omyłki  rachunkowej  zamawiający  powinien  mieć 

wszelkie  informacje  umożliwiające  jednoznaczne  ustalenie  faktu,  że  w  sposób  błędny 

przeprowadzono w ofercie działanie matematyczne, a prawidłowe obliczenia doprowadzą do 

ustalenia  pra

widłowej  ceny  oferty.  Zamawiający  jest  zobowiązany  dokonać  korekty  takich 

obliczeń  i  poinformować  wykonawcę  o  tym  fakcie.  Wykonawca  nie  musi  wyrazić  zgody  na 

dokonanie przez 

zamawiającego powyższej poprawy.”. 

W  okolicznościach  niniejszej  sprawy  Izba  uznała,  że  zamawiający  nie  miał  podstaw 

do 

dokonania  poprawy  omyłek  rachunkowych  w  ofercie  konsorcjum  STEKOP  dla  części  III 

zamówienia,  albowiem  nie  posiadają  one  przymiotu  „oczywistości”.  Wbrew  twierdzeniom 

przystępującego II nie sposób stwierdzić, która z cen jednostkowych powinna być traktowana 

jako 

wyjściowa do dokonania poprawy omyłek. Na podstawie treści oferty nie da się ustalić 

sposób  jednoznaczny  i  nie  budzący  wątpliwości  w  jaki  sposób  powstała  omyłka  i  jak 

powinna zostać poprawiona.  

W treści oferty konsorcjum STEKOP w tabeli kalkulacyjnej dla części III zamówienia, 

zawartej  w formularzu  ofertowym, 

w kolumnie „Stawka netto za godzinę” zostały  wskazane 

poszczególnych  pozycjach  dwie  różne  stawki  22,95  zł  i  23,15  zł,  w  kolumnie  „Stawka 

brutto  za  godzinę”  została  wskazana  jednolita  stawka  28,23  zł  dla  wszystkich  pozycji,  w 

kolejnej kolumnie „Pracogodziny w okresie” do obliczeń wykonawca przyjął jednolitą stawkę 

22,95 zł netto we wszystkich pozycjach.   

Tym samym,  nie  jest  oczywiste,  czy  n

ależało  –  tak  jak  twierdził  przystępujący  II  – 

sprawdzenie ceny  i  poprawienie omyłki rozpocząć  od  ceny  netto  za jedną roboczogodzinę, 

co 

oznaczałoby  pozostawienie  bez  zmian  wartości  w  kolumnie:  „Stawka  netto  za  godzinę” 

przyjęcie, iż wykonawca zaoferował dwie zróżnicowane stawki netto za godzinę (tj. 22,95 zł 

23,15 zł netto ) – różnicując je nie tylko z uwagi na rok realizacji zamówienia, ale i kompleks 

na  którym  mają  być  świadczone  usługi,  objęte  przedmiotowym  zamówieniem.  W 

konsekwencji prowadziłoby to do zmiany wartości w kolejnych kolumnach, tj. „Stawka brutto 

za  godzinę”  oraz  „Pracogodziny  w okresie”,  gdzie  jednak  została  przyjęta  jednolita  cena 

jednostkowa 

–  22,95  zł  netto  i  28,23  zł  brutto.  W  takim  zakresie  też  zamawiający  dokonał 

poprawy omyłek w ofercie ww. wykonawcy. Czy jednak należało uznać, że wolą wykonawcy 

było  przyjęcie  jednolitej  stawki  za roboczogodzinę  we  wszystkich  pozycjach  tabeli 

kalkulacyjnej 

dla części III zamówienia. Słusznie też zwrócił uwagę odwołujący II, iż w ofercie 

dla części I, II i IV, dla każdej z tych części w jej obrębie wykonawca - konsorcjum STEKOP 

przyjął jednolitą stawkę dla wszystkich obiektów zarówno w roku 2021, jak i 2022. To może 

pomocniczo wskazywać jaką logiką przy kalkulacji ceny kierował się ten wykonawca.  


Skoro  omyłki  w  ofercie  konsorcjum  STEKOP  nie  są  prostą  konsekwencją 

nieprawidłowości  przeprowadzonych  działań  matematycznych  i  nie  pozwalają  w  sposób 

jednoznaczny  zidentyfikować  źródła  ich  powstania,  tj.  nie  da  się  z  treści  oferty  wywieść, 

która cena  jednostkowa  jest  ceną  wyjściową  -  ceną,  którą  chciał  w  rzeczywistości  przyjąć 

przystępujący II, to nie można mówić o oczywistości omyłki rachunkowej. 

Mając  powyższe  na  uwadze  Izba  uznała,  że  zamawiający  nie  miał  podstaw 

do 

dokonania  poprawy  omyłek  rachunkowych  w  ofercie  wykonawcy  konsorcjum  STEKOP 

zakresie części III, a tym samym za zasadny uznała zarzut naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 2 

ustawy Pzp.  

Zarzut  naruszenia  art.  7  ustawy  Pzp  poprzez  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty 

podlegającej  odrzuceniu  i  zaniechanie  przeprowadzenia  procedury  badania  ofert  w  sposób 

gwarantujący zachowanie uczciwej i równej konkurencji.  

Izba oddaliła ww. zarzut wobec braku wskazania okoliczności na jego potwierdzenie 

(brak uzasadnienia dla ww. zarzutu w treści odwołania).  

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  Izba  częściowo  uwzględniła  odwołanie  wniesione 

sprawie  KIO  3468/20  i  nakazała  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

konsorcjum  STEKOP 

jako  najkorzystniejszej  w  części  III  zamówienia  oraz  powtórzenie 

czynności badania i oceny ofert, w tym wezwanie ww. wykonawcy do udzielenia wyjaśnień, 

tym  złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  oferty  na  podstawie  art.  90  ust.  1 

ustawy Pzp. 

Mając powyższe na uwadze Izba orzekła jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku 

na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp.  

W  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3466/20  orzeczono  o  kosztach  ponadto  na  podstawie 

§ 1 ust.  1  pkt  2,  §  3  pkt  1  i  §  5  ust.  4  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz. 

972 ze zm.). 

W  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3466/20  orzeczono  o  kosztach  ponadto  na  podstawie 

art. 186 ust. 6 pkt 3 lit. b) ustawy Pzp oraz na podstawie 

§ 1 ust. 1 pkt 2, § 3 pkt 1 i pkt 2 lit. 

b), a także § 5 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia.  

Przewodniczący:      ……………...………………………..  wiper-pixel