KIO 3461/20 Sygn. akt KIO 3463/20 POSTANOWIENIE dnia 22 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt KIO 3461/20 

Sygn. akt KIO 3463/20 

POSTANOWIENIE  

z dnia 22 stycznia 2021 r.   

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:  Agata Mikołajczyk 

po  rozpoznaniu  w  Warszawie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron    w  dniu  22 

stycznia  2021r.   

odwołań  wniesionych    do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28 

grudnia 2020r. przez 

odwołujących:  

1)  STRABAG sp. z o.o. 

z siedzibą w Pruszkowie (ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków); 

2)  Skanska S.A. 

z siedzibą w Warszawie (Aleja Solidarności 173, 00-877 Warszawa)  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez:  Szkoła  Główna  Handlowa  w  Warszawie  (Aleja 

Niepodległości 162, 02-554 Warszawa), 

  wykonawcy  zgłaszający  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego:  

A.  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3461/20:   

Budimex  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  (ul. 

Siedmiogrodzka  9,  01-204 Warszawa)  oraz  Skanska  S.A. 

z  siedzibą w  Warszawie  (Aleja 

Solidarności 173, 00-877 Warszawa); 

B.    w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3463/20: 

Budimex  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  (ul. 

Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa)  oraz STRABAG sp. z o.o. 

z siedzibą w Pruszkowie 

(ul. Parzniewska 10 05-

800 Pruszków); 

postanawia: 

Umarza postępowania odwoławcze w sprawach o sygn. akt: KIO 3461/20 oraz o sygn. akt: 

KIO 3463/20; 

Nakazuje  zwrot  z  rachu

nku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołujących: 

2.1. STRABAG sp. z o.o. 

z siedzibą w Pruszkowie (ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków) 

kwoty 

15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy); 

2.2. Skanska  S.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie  (Aleja  Solidarności  173,  00-877  Warszawa) 

kwoty 

15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy); 

stanowiących kwoty uiszczone przez odwołujących tytułem wpisu od odwołania.  


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U  z  2019  r.  poz.2020)  na  niniejsze  postanowienie  –  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 3461/20 

Sygn. akt KIO 3463/20 

Uzasadnienie 

Odwołania  zostały  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

przez  zamawiającego:  Szkoła  Główna  Handlowa  w  Warszawie,  którego  przedmiotem  jest: 

„Budowa  budynku  dydaktyczno-administracyjnego  pn.  „Centrum  Przestrzeni  Innowacyjnej” 

przy  ul.  Batorego  8  w  Warszawie”.  Numer  referencyjny:  ADZP.25.36.2020.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu zostało zamieszczone w Dz. Urz. UE w dniu 18 grudnia 2020 r. pod numerem 

2020/S 247-609746. Wykonawca  

STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (sygn. akt 

KIO  3461/20)  oraz  wykonawca 

Skanska  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  (sygn.  akt  KIO 

podnieśli  w  odwołaniach  zarzuty  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. 

Sygn. akt KIO 3461/20 

Odwołujący STRABAG sp. z o.o. zarzucił Zamawiającemu w punkcie II odwołania: 

1.  art.  7  ust.  1  pzp  w  zw.  z  art.  139  pzp  w  zw.  z  art.  647  kc  poprzez  przyznanie 

Zamawiającemu w  515 ust.  4,  5 i  8  oraz  w  SI  ust.  55  wzoru  Umowy  prawa do  odmowy 

dokonania  odbioru  końcowego  a  w  konsekwencji  do  odmowy  zapłaty  wynagrodzenia  w 

każdym wypadku wystąpienia wad nawet jeżeli wady mają charakter nieistotny. Zgodnie z 

art. 647 kc inwestor (Zamawiający) ma obwiązek dokonania odbioru i może uchylić się od 

tego  obowiązku  tylko  w  przypadku,  gdy  przedmiot  umowy  obarczony  jest  wadami 

istotnymi.  W  przypadku  wystąpienia  wad  nieistotnych  inwestor  (zamawiający)  jest 

obowiązany dokonać odbioru końcowego. 

2.  art. 7 ust. 1 pzp w zw. z art. 147 ust. 1 pzp, art. 148 ust. 1 pzp w zw. z art. 139 pzp w zw. 

z  art.  647  kc,  art.  654  kc  poprzez  wstr

zymanie  zapłaty  wynagrodzenia  wykonawcy  jako 

formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający we wzorze umowy w 

S  13  ust.  7  uzależnił  wystawienie  faktury  i  dokonanie  zapłaty  za  fakturę  końcową  od 

usunięcia  wszystkich  Wad.  Takie  sformułowanie  zapisów  wzoru  umowy    oznacza,  Ze 

zamawiający  traktuje  wstrzymanie  płatności  wynagrodzenia  wykonawcy  jako  środek 

zabezpieczający  należyte  wykonanie  umowy  a  także  usunięcie  wszystkich  Wad.  W  art. 

147  ust.  1  pzp  i  art.  148  ust.  1  pzp  ustawodawca  nie  przewidział  wstrzymania  płatności 

wykonawcy jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

art. 14 pzp i art. 139 ust 2 pzp w związku z art. 353 1 kc i art. 647 k.c. w zw. z art. 484 S 2 

w zw. z art. 483 k.c. i art. 473 S 1 kc ze względu na: 


(i)  Zastrzeżenie w 518 ust. 1, 3 i 4 wzoru umowy kar umownych ražąco wygórowanych 

związanych z niedotrzymaniem terminu wykonania przedmiotu umowy, terminów pośrednich 

lub  terminu  usunięcia  wad,  co  stanowi  także  naruszenie  art.  483 k.c.  w  zw.  art.  353  1 k.c. 

oraz w zw. z art. 58 k.c. w zw. z art. 14 oraz w zw. art. 139 ust. 1 PZP poprzez ustanowienie 

obowiązku  zapłaty  kary  umownej  z  pominięciem  zasad  odpowiedzialności  dłużnika  za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, tj. z pominięciem przesłanki winy dłużnika 

a także naruszenie art. 353 1 k.c. oraz art. 58 k.c. w zw. z art. 5 k.c. w zw. z art. 14 PZP oraz 

w  zw.  art.  139  ust.  1  PZP  oraz  art.  36  ust.  1  pkt  16  PZP  poprzez  wykorzystanie  pozycji 

dominującej organizatora przetargu rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji 

Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, 

w sposób stanowiący nadużycie prawa. 

(ii) Zastrzeżenie w § 18 ust. 1, 3, 4, 5 a), c), d), e), f), o) wzoru umowy kary umownej 

za  „opóźnienie”  w  wykonaniu  określonych  obowiązków  umownych.  Zapis  taki  może 

sugerować,  że  zamawiający  będzie  dążył  do  nałożenia  kar  umownych  w  każdym  wypadku 

nawet  jeżeli  niewykonanie  zobowiązania  umownego  nastąpiło  z  przyczyn  niezależnych  od 

wykonawcy. Tak  ogólna  zmiana reguł  odpowiedzialności  jest  sprzeczna  z  art.  473  ↑§  1 kc, 

który wymaga sprecyzowania okoliczności, które pomimo braku winy wykonawcy skutkować 

będą naliczeniem   kary umownej, co stanowi także naruszenie art. 483 k.c. w zw. art. 3531 

k.c.  oraz  w  zw.  z  art.  58  k.c.  w  zw.  z  art.  14  oraz  w  zw.  art.  139  ust.  1  PZP  poprzez 

ustanowienie  obowiązku  zapłaty  kary  umownej  z  pominięciem  zasad  odpowiedzialności 

dłużnika  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy,  tj.  z  pominięciem  przesłanki 

winy dłużnika a także naruszenie art. 353 1 k.c. oraz art. 58 k.c. w zw. z art. 5 k.c. w zw. z 

art.  14  PZP  oraz  w  zw.  art.  139  ust.  1  PZP  oraz  art.  36  ust.  1  pkt  16  PZP  poprzez 

wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie w treści 

projektu  umowy  pozycj

i  Zamawiającego,  wbrew  zasadom  współżycia  społecznego  i 

właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie prawa. 

Mając  na  uwadze  powyższe  zarzuty  Odwołujący  Strabag  wniósł  (w  punkcie  III 

odwołania)  o  nakazanie  Zamawiającemu  zmiany  treści  SIWZ  tj.  załącznika  do  SIWZ  wzór 

umowy w następujący sposób: 

Ad. II. 1 powyżej 

a) 

„Zmiana  §  1  pkt.  55)  projektu  umowy  poprzez  ograniczenie  zakresu  definicji  pojęcia 

Usterki  I  Grupy  (a  tym  samym  ograniczenie  prawa  zamawiającego  do  odmowy  odbioru 

jednie  do  przypadku 

wad  istotnych  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  jednolitą 

linią orzeczniczą) w celu dostosowania jego znaczenia do tożsamego, wykształconego w 

judykaturze pojęcia wady istotnej poprzez wykreślenie z pkt. d) fragmentu „jest uciążliwe 

dla funkcjonowan

ia inwestycji”  oraz dodanie w pkt. d), e) i f) sformułowania „istotny' lub 


„istotnych” (…) w sposób opisany w tej części żądania i wskazując na nowe brzmienie § 1 

pkt. 55) 

po uwzględnieniu żądanych zmian;  

b) 

Zmiana  §15  ust.  5,  6  i  8  poprzez  ograniczenie  prawa  zamawiającego  do  odmowy 

dokonania odbioru końcowego tylko do przypadku wystąpienia wad istotnych usuwalnych 

a  w  przypadku  wad  nieistotnych  usuwalnych  do  dokonania  odbioru  końcowego  z 

jednoczesnym  sporządzeniem  listy  wad  odbiorowych  i  terminem  ich  usunięcia  poprzez 

zamianę  pojęcia  „Wady”  pojęciem  „Usterki  I  Grupy”  lub  „Usterki  Il  Grupy”,  w  ust.  5 

spójnika  „lub”  na  „i'  oraz  w  ust.6  wykreślenia  sformułowania  „oraz  do  wykonania 

pozostałych  prac”  (…)  w  sposób  opisany  w  tej  części  żądania  i  wskazując  na  nowe 

brzmienie 

§15 ust. 5, 6 i 8) po uwzględnieniu żądanych zmian;  

Ad. II.2 powyżej 

„Zmiana  §  13  ust.  7  wzoru  umowy  poprzez  umożliwienie  Wykonawcy  złożenia  faktury 

końcowej  oraz  otrzymanie  zapłaty  wynagrodzenia  określonego  w  fakturze  w  przypadku 

dokonania  odbi

oru  końcowego  bez  wad  istotnych  to  jest  Wykonawca  powinien  mieć 

możliwość zafakturowania wykonanych robót i otrzymania wynagrodzenia gdy wykonywane 

roboty  budowlane  nie  są  obarczone  wadami  istotnymi  —  poprzez  wykreślenie  z  ust.7 

sformułowania  „i  potwierdzeniu  przez  Strony  usunięcia  wszystkich  Wad  stwierdzonych  w 

toku Odbioru Końcowego”. Wskazał na nowe brzmienie § 13 ust. 7 po jego zmianie. 

Ad. II.3 powyżej 

Zmiana § 18 ust. 1, 3, 4, 5 a), c), d), e), f), o) wzoru umowy poprzez zmianę wysokości kar 

rażąco  wygórowanych  oraz  zmianę  sformułowania  „opóźnienia”  na  zwłoki”.  Wskazał  na 

nowe brzmienie tych postanowień po zmianie. 

Stwierdził  ponadto,  że  „Odwołujący  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania. 

Odwołujący,  jest  podmiotem  profesjonalnie  działającym  na  rynku  budowlanym,  w  tym  w 

sektorze  inwestycji  realizowanych  w  trybie  Ustawy  PZP.  Zapisy  zawarte  w  SIWZ  a  w 

szczególności  wzorze  umowy  będącym  załącznikiem  do  SIWZ  są  niezgodne  z  pzp  i  kc. 

Formułując  zapisy  wzoru  umowy  Zamawiający  ogranicza  prawo  wykonawcy  do  otrzymania 

należnego  wynagrodzenia,  w  sposób  niezgodny  z  kc  wprowadza  odbiór  bezusterkowy. 

Zamawiający w sposób wadliwy zastrzega kary umowne. Z uwagi na powyższe, skoro treść 

SIWZ  i  wzoru  umowy  ogłoszenia  o  zamówieniu  narusza  zasady  Prawa  zamówień 

publiczny

ch oraz kc, Odwołujący ma interes prawny w złożeniu odwołania, jako że chciałby 

mieć  możliwość  złożenia  najkorzystniejszej  oferty  w  niniejszym  postępowaniu  i  zawrzeć 

prawidłową  i  zgodną  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  umowę  z  Zamawiającym, 

zrealizo

wać  przedmiot  zamówienia  a  następnie  otrzymać  należne  wynagrodzenie.(…) 

Interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  występuje  również,  gdy  następstwem  uzyskania 

zamówienia  w  postaci  zawarcia  umowy,  jest  jej  realizacja  ze  skutkami  wynikającymi  na 


etapie,  na  którym  nie  już  ma  możliwości  kwestionowania  postanowień  wzoru  umowy 

stanowiącego  część  składową  SIWZ.  Dla  uznania  interesu  danego  Wykonawcy 

wystarczająca jest jedynie deklaracja, że jest zainteresowany uzyskaniem tego zamówienia i 

tego  faktu  nie  ma  obowiązku  udowodnić.  Na  tym  etapie  postępowania  interes  wykonawcy 

jest interesem faktycznym w szerokim tego słowa znaczeniu.”   

Sygn. akt KIO 3463/20 

Odwołujący Skanska S.A. zarzucił Zamawiającemu w punkcie II odwołania naruszenie: 

1.  art. 7 w zw. z art. 29 ust. 1 PZP, art. 31 ust. 1 PZP w zw. z art. 14 PZP w zw. z art. 5 kc w 

zw. z art 58 S 1 kc i art. 353 1 kc poprzez ukształtowanie warunków umowy o zamówienie 

publiczne w sposób sprzeczny z zasadą   równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, 

zasadami  współżycia  społecznego,  przepisami  kodeksu  cywilnego,  a  tym  samym  w 

sposób  naruszający  naczelną  zasadę  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej      konkurencji, 

polegające na: 

a) 

dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, 

nie  uwzględniający  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na 

sporządzenie oferty, oraz 

b) 

obarczeniu Wykonawcy niczym nie uzasadnionym i nie dającym się oszacować i wycenić 

w ofercie obowiązkiem utrzymania Inwestycji i   poszczególnych  jej  elementów  w  okresie 

gwarancji  i  rękojmi,  w  tym  w  szczególności  obowiązkiem  zapewnienia  serwisu 

gwarancyjnego,  eksploatacyjnego  i  konserwacyjnego  oraz  ponoszenia  kosztów  Umiany 

materiałów  eksploatacyjnych,  przy  jednoczesnym  zaniechaniu  dokonania  opisu 

przedmiotu zamówienia w tym zakresie, oraz 

c) 

zaniechaniu  sporządzenia  zamiennego  projektu  budowlanego  i  uzyskania  zamiennej 

decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  pomimo  dokonania  w  treści  projektu  wykonawczego 

istotnych zmian 

projektowych wymagających zamiennego pozwolenia na budowę, a także 

zaniechanie  załączenia  w  poczet  dokumentacji  przetargowej  opracowań  projektowych 

wskazujących  szczegółowo  zakres  zmian  planowanych  przez  Zamawiającego,  przy 

jednoczesnym  nałożeniu  na  Wykonawców  obowiązku  samodzielnego  dokonania  oceny 

zakresu Robót i wyceny Robót oraz uwzględnienia w ofercie kosztów planowanych przez 

Zamawiającego zmian projektowych, 

d) 

zaniechanie  skonstruowania  w  projekcie  umowy  postanowień  chroniących  uzasadniony 

interes  Wyk

onawcy  w  przypadku,  gdy  po  zawarciu  umowy  Zamawiający  dokona 

planowanych  istotnych  zmian  projektowych  wymagających  zamiennego  pozwolenia  na 

budowę,  przyznających  uprawnienie  Wykonawcy  do  dokonania  w  takim  przypadku 

odpowiedniej zmiany Umowy w zakresie ceny i terminu realizacji przedmiotu umowy, oraz 


e) 

przeniesieniu  całości  ryzyka  związanego  z  nieoszacowaniem  niniejszego  zakresu  na 

Wykonawcę, w szczególności poprzez przerzucenie na Wykonawcę niezidentyfikowanych 

ryzyk

,  uzależnienie  zakresu  świadczeń  Wykonawcy  od  zdarzeń  od  niego  niezależnych, 

przyszłych  i  niepewnych,  wyłączenie  możliwości  dochodzenia  przez  Wykonawcę 

roszczenia  o  zmianę  umowy  w  przypadku  spełnienia  się  przestanek  kontraktowych, 

wyłączenie uprawnienia Wykonawcy do otrzymania kosztów wydłużonej realizacji robót z 

przyczyn  od  niego  niezależnych  i  przez  niego  niezawinionych,  co  narusza  zasadę 

swobody umów wyrażoną w art. 353 1 kc, oraz 

f) 

uniemożliwieniu  Wykonawcom  dokonania  rzetelnej  wyceny  ofery,  która  powinna  być 

dokonywana  w  oparciu  o  jednoznaczne  i  jednolicie  interpretowane  przez  wszystkich 

Wykonawców  dane  i  kryteria,  pozwalające  na  przyjęcie  przez  wszystkich  Wykonawców 

tych samych założeń przy budowie swoich ofert, a tym samym obliczenia ich ceny, która 

stanowi najistotniejsze kryterium wyboru ofer

t w niniejszym postępowaniu, tj. kryterium o 

wadze  60%.  Czynności  Zamawiającego  należy  zakwalifikować  jako  sprzeczne  z 

bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w konsekwencji nieważne z mocy art. 

58 S 1 kc. 

2.  art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 14 ust. 1 PZP w zw. z art. 139 ust. 1 PZP w zw. z art. 471, 

472, 483 § 1, art. 353(1) kc i art. 58 § 3 kc, art. 5 kc, poprzez ukształtowanie warunków 

umowy o zamówienie publiczne w sposób sprzeczny z zasadą równowagi stron stosunku 

zobowiązaniowego, zasadami współżycia społecznego, przepisami kodeksu cywilnego, a 

tym  samym  w  sposób  naruszający  naczelną  zasadę  prowadzenia  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji,  polegający  na  wprowadzeniu  przez  Zamawiającego  do  wzoru  Umowy  zbyt 

represyjnych  reguł  odpowiedzialności  w  zakresie  kar  umownych  skonstruowanych  jako 

kary  za  opóźnienie,  a  więc  za  niezawinione  przez Wykonawcę  okoliczności,  niezależnie 

od  tego,  czy  wykonawca  będzie  ponosił  winę  za  niedotrzymanie  terminów  umownych, 

podczas gdy kara umowna jako instytucja prawa cywilnego (art. 484 kc) jest uzależniona 

od  winy  dłużnika  (w  tym  przypadku  Wykonawcy),  przy  jednoczesnym  braku 

jakiegokolwiek  racjonalnego  i  obiektywnego  uzasadnienia  dla  przerzucania  na 

Wykonawcę odpowiedzialności za skutki zdarzeń, na które nie ma on wpływu. 

3. art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 147 ust. 2 PZP w zw. z art. 150 ust. 2 PZP w zw. z art. 151 

ust. 2 PZP w zw. z art. 14 ust. 1 PZP w zw. z art. 139 ust. 1 PZP w zw. z art. 353(1) kc i 

art. 5

8 § 3 kc, art. 5 kc poprzez ukształtowanie warunków umowy o zamówienie publiczne 

w  sposób  sprzeczny  z  zasadą  równowagi  stron  stosunku  zobowiązaniowego,  zasadami 

współżycia  społecznego,  a  ponadto  sprzeczny  z  przepisami  PZP,  polegający  na 

ukształtowaniu  zapisów  projektu  umowy  w  sposób  przewidujący,  że  zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy obejmuje swym zakresem także roszczenia/uprawnienia z 


gwarancji  jakości  i  podlega  zwrotowi  po  zakończeniu  okresu  gwarancji,  podczas  gdy  z 

przepisów  PZP,  interpretowanych  zgodnie  z  utrwalonym  w  doktrynie  i  judykaturze 

poglądem, bezsprzecznie wynika, iż zabezpieczenie to nie obejmuje roszczeń z gwarancji 

a  jedynie  roszczenia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  i  druga  część  zabezpieczenia  podlega 

zwrotowi  nie później  niż  w  15.  dniu po  upływie okresu  rękojmi  za wady.  Zastrzeżenie to 

ma  szczególnie  negatywny  wpływ  na  przebieg  postępowania,  gdyż  wydłużenie  okresów 

gwarancji  jest  kryterium  oceny  ofert  o  łącznej  wadze  40%,  a  oczywistym  jest,  że 

Wykonawcy  w  treści  złożonych  ofert  muszą  wycenić  także  koszty  utrzymywania 

zabezpieczenia  przez  wymagany  przez  Zamawiającego  okres,  który  powinien  być 

określony zgodnie z PZP. 

Mając  na  uwadze  powyższe  zarzuty  Odwołujący  Skanska  wniósł  (w  punkcie  III 

odwołania)  o  nakazanie  uzupełnienie  dokumentacji  przetargowej  stanowiącej  opis 

przedmiotu zamówienia o zamienny projekt budowlany, na podstawie którego Zamawiający 

uwzględnił  w  Dokumentacji  Wykonawczej  i  Dokumentacji  Przetargowej  zmiany  zakresu 

Robót  wymagające  zamiennego  Pozwolenia  na  Budowę,  ewentualnie  -  w  przypadku,  gdy 

Zamawiający nie dysponuje zamiennym projektem budowlanym, przekazanie Wykonawcom 

innego opracowania projektowego szczegółowo wskazującego zakres planowanych zmian w 

stosunku do Projektu Budowlanego, a ponadto nakazanie dokonania zmian w treści: 

a) § 4 ust 3 Umowy, w ten sposób, że z dotychczasowej treści tych postanowień wykreślone 

zostaną  słowa:  „również  w  przypadku  wydłużenia  terminu  zakończenia  Robót  i 

przesunięcia Daty Zakończenia Robót'  

b) § 5 ust 4 Umowy, w ten sposób, że dotychczasowa treść tych postanowień otrzyma nowe, 

następujące  brzmienie:  „Zamawiający  oświadcza,  że  planuje  sporządzenie  zamiennego 

projektu  budowlanego  oraz  uzyskanie  zamiennego  pozwolenia  na  budowę,  które  będą 

modyfikować  odpowiednio  Projekt  Budowlany  i  Pozwolenie  na  Budowę  w  zakresie 

szczegółowo  opisanym  w  Dokumentacji  Przetargowej.  Zamawiający  oświadcza,  że 

zmiany  wnikające  z  planowanego  zamiennego  pozwolenia  na  budowę  zostały 

szczegółowo  opisane  w  Dokumentacji  Przetargowej,  a  także  zostały  uwzględnione  w 

Dokumentacji  Wykonawczej.  W  związku  z  powyższym  Generalny  Wykonawca  otrzymał 

materiały  niezbędne  do  dokonania  oceny  zakresu  i  wyceny  Robót  w  zakresie 

obejmującym planowane zamienne pozwolenie na budowę, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia  zawartym  w  Dokumentacji  Przetargowej  Zamawiający  zobowiązuje  się 

przekazać  Generalnemu  Wykonawcy  zamienne  pozwolenie  na  budowę  w  terminie 

umożliwiającym  Wykonawcy  prawidłową  i  terminową  realizację  zamówienia,  przy  czym 

nie  później  niż  w  terminie  30  dni  od  Daty  Rozpoczęcia  Robót,  a  skutki  ewentualnych 

opóźnień  w  tym  zakresie  nie  obciążają  Generalnego  Wykonawcy.  W  przypadku 


niedochowania ww. terminu, Data Zakończenia Robót oraz Terminy Pośrednie Inwestycji 

ulegną  przedłużeniu  co  najmniej  o  ilość  dni  opóźnienia  w  przekazaniu  zamiennego 

pozwolenia na budowę, a Generalny Wykonawca będzie uprawniony do zwrotu kosztów 

wydłużonej realizacji Robót.  

c) § 8 lit. a) Urnowy w ten sposób, że dotychczasowa treść tych postanowień otrzyma nowe, 

następujące brzmienie:  „dostarczenie Generalnemu Wykonawcy  Pozwolenia na  Budowę 

oraz  Dziennika  Budom,'  przed  Datą  Rozpoczęcia  Robót,  a  także  dostarczenie 

Generalnemu  Wykonawcy  zamiennego  pozwolenia  na  budowę  w  terminie 

umożliwiającym  Generalnemu  Wykonawcy  prawidłową  i  terminową  realizację 

zamówienia, przy czym nie później niż w terminie 30 dni od Daty Rozpoczęcia Robót,  

d) § 16 ust 1 i ust 3 Umowy poprzez wyeliminowanie z jego dotychczasowej treści wszelkich 

postanowień  przewidujących  objęcie  zakresem  zabezpieczenia  należytego  wykonania 

Umowy  uprawnień/roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  gwarancji  jakości  oraz 

przewidujących zwrot drugiej części zabezpieczenia po upływie okresu gwarancji. 

e) § 18 ust. 1, ust 3, ust 4, ust. 5 lit. a), c)-f), i)-o) Umowy w ten sposób, aby z ich brzmienia 

'*Wnikało,  że  kary  umowne  przewidziane  w  treści  tych  postanowień  naliczane  będą  za 

każdy dzień zwłoki, a nie za każdy dzień opóźnienia. 

f) §19 ust. 3 Umowy poprzez wykreślnie zdania czwartego, piątego i szóstego tego ustępu, tj. 

wykreślenie słów: „W ramach rękojmi i gwarancji Generalny Wykonawca zobowiązany jest 

do  wykonywania  na  swój  koszt  i  ryzyko,  czynności  sensowych  i  utrzymania  Inwestycji 

oraz  jej  poszczególnych  elementów,  przy  czym  powyższe  obowiązki  Generalny 

Wykonawca wykonywał będzie w okresach obowiązywania rękojmi i gwarancji opisanych 

w  ust.  1  niniejszego  paragrafu,  w  odniesieniu  do  poszczególnych  elementów  tam 

wskazanych.  W  ramach  powyższych  czynności  Generalny  Wykonawca  będzie  w 

szczególności  zobowiązany  do  utrzymania  zieleni,  utrzymywania  sprawności  wszystkich 

Urządzeń  w  tym  dźwigów,  wymiany  filtrów  w  centralach  wentylacyjnych.  Pozostałe 

warunki gwarancji 

i serwisu określa Załącznik nr 13 do Umowy. ” 

lub  alternatywnie,  wnoszę  o  nakazanie  Zamawiającemu  ograniczenia  zakresu  wymaganej 

obsługi  serwisowej  wyłącznie  do  Urządzeń  i  wyłącznie  w  zakresie  oraz  w  okresie 

wymaganym  gwarancją  producenta  danego  Urządzenia,  a  także  nakazanie 

Zamawiającemu  zawarcia  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  szczegółowych  informacji  i 

wszelkich  danych  niezbędnych  do  wyceny  ww.  zobowiązania  Wykonawcy,  w 

szczególności  informacji  dotyczących  szczegółowego  opisu  zakresu  wymaganych 

obowiązków  Wykonawcy  oraz  sposobu  i  warunków  korzystania  przez  Zamawiającego  z 

Urządzeń  w  okresie  gwarancji,  w  zakresie  umożliwiającym  Oferentom  sporządzenie 

prawidłowej  wyceny  kosztów  serwisowania,  konserwacji,  utrzymania  i  wymiany 


materiałów  eksploatacyjnych  w  zakresie  Urządzeń  w  okresie  wymaganym  w  gwarancji 

producenta. 

g) § 2 ust 4 Karty gwarancyjnej (załącznik nr 13 do Umowy) poprzez jego wykreślenie, 

lub  alternatywnie  wnoszę  o  nakazanie  Zamawiającemu  ograniczenia  zakresu  wymaganej 

obsługi  serwisowej  wyłącznie  do  Urządzeń  i  wyłącznie  w  zakresie  oraz  w  okresie 

wymaganym  gwarancją  producenta,  a  także  nakazanie  Zamawiającemu  zawarcia  w 

opisie przedmiotu zamówienia szczegółowych informacji i wszelkich danych niezbędnych 

do wyceny ww. zobowiązania Wykonawcy, w szczególności dotyczących szczegółowego 

opisu  zakresu  wymaganych  obowiązków  Wykonawcy  oraz  sposobu  i  warunków 

korzystania  przez  Zamawiającego  z  Urządzeń  w  okresie  gwarancji,  w  zakresie 

umożliwiającym  Oferentom  sporządzenie  prawidłowej  wyceny  kosztów  serwisowania, 

konserwacji,  utrzymania  i  wymiany  materiałów  eksploatacyjnych  w  zakresie  Urządzeń  w 

okresie wymaganym w gwarancji producenta. 

h) § 29 ust 10 Umowy poprzez wykreślenie z jego dotychczasowej treści zdania drugiego, tj. 

słów:  „Z  tytułu  ewentualnego  wydłużenia  terminów  wykonania  umowy,  w  tym  Daty 

Zakończenia  Robót,  Generalnemu  Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwać  roszczenie  o 

zwiększenie należnego wynagrodzenia.  

i) § 29 ust 17 Umowy poprzez jego wykreślenie. 

Odwołujący  wskazał,  że  (…)  posiada  interes  w  uzyskaniu  w/w  zamówienia. 

Odwołujący  posiada  wiedzę  i  doświadczenie  dające  rękojmię  należytego  wykonania 

zamówienia.  Jednakże  wobec  sformułowania  przez  Zamawiającego  postanowień  SIWZ,  w 

tym  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  warunków  umowy,  w  sposób  niezgodny  z 

obow

iązującymi  przepisami,  w  szczególności  normami  prawa  zamówień  publicznych  oraz 

kodeksu cywilnego, zostaje on pozbawiony możliwości udziału w postępowaniu i tym samym 

możliwości  realnego  uzyskania  zamówienia,  a  w  konsekwencji  może  on  ponieść  określoną 

szkod

ę  z  tym  związaną.  Tym  samym,  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  powyżej 

wskazanych  przepisów  Ustawy,  Odwołujący  może  ponieść  szkodę  w  postaci  utraty 

możliwości  pozyskania  przedmiotowego  zamówienia,  a  ponadto  jest  narażony  na  szkodę 

polegającą  na  pozbawieniu  Odwołującego  realnych  korzyści  finansowych  wynikających  z 

tytułu  realizacji  niniejszego  zamówienia.  Nadto,  w  przypadku  wyboru  oferty  Odwołującego, 

Odwołujący zobowiązany będzie do podpisania umowy na realizację zamówienia zgodnie z 

obecnym  wzorem  um

owy,  który  jest  niezgodny  z  obowiązującymi  przepisami  prawa. 

Nieuwzględnienie zaś odwołania może go narazić na szkodę,. ponieważ w związku z wyżej 

wskazanymi  uchybieniami  Zamawiającego,  Odwołujący  mógłby  być  narażony  na  brak 

wynagrodzenia za roboty nie wyn

ikające z opisu przedmiotu zamówienia i nie wchodzące w 

zakres  przedmiotu  umowy  lub  być  zmuszony  do  ponoszenia  kosztów  wydłużonej  realizacji 


zamówienia z przyczyn przez niego niezawinionych i na które nie ma on wpływu, których nie 

jest  w  stanie  skalkulować  na  etapie  wyceny  oferty.  Co  więcej  niewłaściwie  dokonany  opis 

przedmiotu  zamówienia  powoduje,  że  przygotowanie  oferty  w  oparciu  o  rzetelną  "'cenę 

uwzględniającą nie tylko koszty, ale i ryzyka odbywa się w warunkach naruszających zasady 

uczciwej konkurencj

i. Zdaniem Odwołującego doszłoby w ten sposób do podpisania umowy 

w  sprawie  zamówienia  publicznego  o  treści  naruszającej  bezwzględnie  obowiązujące 

przepisy PZP i kc, ze skutkiem jej częściowej nieważności z mocy prawa”. 

Do postępowania odwoławczego po stronie odwołujących w terminie określonym 

art. 185 ust. 2 ustawy Pzp przystąpili: 

1)   w sprawie o sygn. akt KIO 3461/20:  

wykonawca Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie  

oraz wykonawca Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie,  

2)  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3463/20:    Bu

dimex  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz 

wykonawca  STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie - 

– wnosząc o uwzględnienie zarzutów podnoszonych w tych odwołaniach. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  (pismo  z  dnia  12  stycznia  2021  r.) 

wskazał  na  zmiany  do  SIWZ  dokonane  w  piśmie  z  dnia  12  stycznia  2021  r.  (znak: 

ADZP.25.36.2020)  oraz 

oświadczył,  że  zarzuty  podnoszone  w  odwołaniu  podlegają 

częściowemu uwzględnieniu w następujący sposób: 

Sygn. akt: KIO 3461/20 

I. 

Zarzut dotyczący naruszenia przepisów art. 7 ust. 1 pzp w zw. z art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z 

art 647 kc w zakresie wskazanym w punkcie 

Il ust. 1 odwołania, dla którego sformułowano 

żądania w punkcie III ppkt 1 lit. a) i b) 

Zamawiający uwzględnia odwołanie w części i oświadcza, że dokonał modyfikacji § 1 pkt 

55)  projektu  Umowy  stanowiącego  załącznik  nr  3  do  SIWZ  i  wskazał  na  jego  nowe 

brzmienie po zmianie. 

Zamawiający  uwzględnia  odwołanie  w  części  i  oświadcza,  że  dokonał  modyfikacji  §  15 

ust. 5 projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ i wskazał na nowe brzmienie 

po zmianie. 

Zamawiający nie uwzględnia natomiast żądania odnoszącego się do modyfikacji ust. 6 i 8 S 

15 projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

II. 

Zarzut dotyczący naruszenia przepisów art. 7 ust. 1 pzp w zw. z art. 147 ust. 1 Pzp w zw. 

z  art.  148  ust.  1  Pzp,  w  zw.  z  art.  139  pzp  w  zw.  z  art.  647  kc,  art.  654  kc,  w  zakresie 

wskazanym  w  punkcie  II  ust,  2  treści  odwołania,  dla  którego  sformułowano  żądania  w 

punkcie III ppkt 2. 


Zamawiający uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu opisanego w pkt Il ust. 2 odwołania 

w  całości  i  oświadcza,  że  dokonał  modyfikacji  §  13  ust.  7  projektu  Umowy  stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ wskazując na jego nowe brzmienie. 

III. 

Zarzut dotyczący naruszenia przepisów art. 14 i art. 139 ust. 2 Pzp w zw. z art. 353 

kc i 

art.  647  kc  w  zw.  z  art.  484  S  2  w  zw.  z  art.  483  k.c.  i  art.  473  S  1  kc  w  zakresie 

wskazanym w punkcie Il ust. 3 tiret (i) i (ii). 

Zamawiający  uwzględnia  odwołanie  w  zakresie opisanym  w  punkcie Il  ust.  3 tiret  (ii)  treści 

odwołania w całości i oświadcza, że dokonał modyfikacji S 18 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5 lit. 

a), 

c) 

— f), i) — o) projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ w ten sposób, że kary 

umowne przewidziane w ich treści naliczane będą za każdy dzień zwłoki, nie za każdy dzień 

opóźnienia. 

Sygn. akt: KIO 3463/21 

I. 

Zarzut dotyczący naruszenia przepisów art. 7 w zw. z art. 29 ust. 1 Pzp, art. 31 ust. 1 Pzp 

w zw. z art. 14 Pzp w zw. z art. 5 kc w zw. z art. 58 S 1 KC i art. 353 

kc, w odniesieniu do 

którego  Odwołujący  zawarł  żądania  w  punkcie  III  lit.  a)  —  c)  przyjmując  częściowo 

uzasadnienie zawarte w treści odwołania: 

1. Zamawiający uwzględnia odwołanie w części i oświadcza, że dokonał modyfikacji § 4 ust. 

3 projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, nadając mu następującą treść: 

2. Zamawiający uwzględnia odwołanie w części i oświadcza, że dokonał modyfikacji S 5 ust. 

4 oraz 

§ 8 lit a) projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ i wskazał na nowe 

brzmienie. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  sformułowanego  w  pkt  II.1  b)  i  żądań  sformułowanych  przez 

Odwołującego w punkcie III lit. f)- i) 

Zamawiający uwzględnia odwołanie w części w zakresie żądania opisanego punkcie III lit. 

f  i  g)  odwołania,  przychylając  się  do  wniosku  Odwołującego  o  ograniczenie  zakresu 

wymaganej obsługi serwisowej, w ten sposób, że zmodyfikował treść karty gwarancyjnej, 

stanowiącej załącznik nr 13 do projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

Zamawiający  wskazuje,  że  uwzględnił  zastrzeżenie  Odwołującego  poprzez   

wprowadzenie  zmian  we  wzorze  karty  g

warancyjnej  stanowiącej  Załącznik  nr  13  do 

projektu  Umowy. 

stanowiącego  załącznik  nr  3  do  SIWZ,  zawierającej  szczegółowe 

określenie wymaganej obsługi gwarancyjnej i czynności serwisowych dla poszczególnych 

grup robót i okresów gwarancyjnych, oraz wskazanie jakiego rodzaju czynności i materiały 

eksploatacyjne nie wchodzą w ich zakres. 


2.  Zamawiający  uwzględnia  odwołanie  w  całości  w  zakresie  żądania  opisanego  punkcie  III 

lit.  h)  odwołania  i  oświadcza,  że  dokonał  modyfikacji  §  29  ust.  10  projektu  Umowy 

stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ i wskazał na jego nowe brzmienie. 

3.  Zamawiający  uwzględnia  odwołanie  w  całości  w  zakresie  żądania  opisanego  punkcie  III 

lit. 

i)  odwołania  i  oświadcza,  że  dokonał  modyfikacji  §  29  ust.  17  projektu  Umowy 

stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ w ten sposób, że wskazane postanowienie zostało 

uchylone. 

II. 

Zarzut dotyczący naruszenia przepisów art. 7 w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp w zw. z art. 139 

ust.  1  Pzp,  w  zw.  z  art.  471,  472,  483  S  1,  art.  353 

kc  i  art.  58  S  3  KC,  art.  5  kc,  w 

zakresie 

wskazanym w punkcje Il ust. 2 treści odwołania 

Zamawiający  uwzględnia  odwołanie  w  tym  zakresie  w  całości  i  oświadcza,  że  dokonał 

modyfikacji 

§  18  ust.  1,  ust.  3,  ust.  4,  ust.  5  lit.  a),  c)  —  f),  i)  —  o)  projektu  Umowy 

stanowiącego  załącznik  nr  3  do  SIWZ  w  ten  sposób,  że  kary  umowne  przewidziane  w  ich 

treści naliczane będą za każdy dzień zwłoki, nie za każdy dzień opóźnienia. 

III. 

Zarzut dotyczący naruszenia przepisów art. 7 ust. 1 w zw. z art. 147 ust. 2 Pzp w zw. z 

art. 151 ust. 2 Pzp, w zw. z art. 14 ust, 1 Pzp w zw. z art. 139 ust. 1 w zw. z art. 353 

kc i 

art. 58 

§ 3 KC, art. 5 kc, w zakresie wskazanym w punkcie Il ust. 3 treści odwołania 

Zamawiający  uwzględnia  odwołanie  w  tym  zakresie  w  całości  i  oświadcza,  że  dokonał 

modyfikacji 

§  16  ust.  1  i  ust.  3  projektu  Umowy  stanowiącego  załącznik  nr  3  do  SIWZ    - 

wskazał na nowe brzmienie postanowienia. 

Odwołujący Skanska sp. z o.o. w piśmie z dnia 20 stycznia  2021 r. oświadczył, że 

(…) na podstawie art. 186 ust. 3a w zw. z art. 187 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części w „pzp", w związku z uwzględnieniem 

przez  Zamawiającego  znacznej  części  zarzutów  i  wniosków  Odwołującego  pismem 

Zamawiającego z dnia 12 stycznia 2021r. oraz treścią dokonanych zmian w SIWZ z dnia 12 

stycznia  2021r.,  niniejszym  cofam  odwołanie  z  dnia  28  grudnia  2020r.  wniesione  w 

postępowaniu 

udzielenie 

zamówienia 

publicznego 

pn.: 

„Budowa 

budynku 

dydaktycznoadministracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej" przy ul. Batorego 8 w 

Warszaw

ie"  (dalej:  Postępowanie)  w  całości  oraz  wnoszę  o  umorzenie  postępowania 

odwoławczego oraz zwrot uiszczonego przez Odwołującego wpisu na rachunek bankowy, z 

którego wpis został uiszczony”. 

Odwołujący  Strabag  S.A.  w  piśmie  z  dnia  19  stycznia  2020  r.  (data  wpływu: 

20.01.21) w jego punkcie 1 oświadczył, że (…) na podstawie art. 186 ust. 3a w zw. z 187 ust. 

8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (dalej: Pzp lub ustawa 


Pzp),  w  związku  z  uwzględnieniem  przez  Zamawiającego  znacznej  części  zarzutów  i 

wniosków  Odwołującego  w  treści  udzielonej  przez  Zamawiającego  pismem  z  dnia 

12.01.2021r.  odpowiedzi  na  odwołanie  oraz  w  treści  dokonanych  przez  Zamawiającego 

modyfikacji SIWZ z dnia 12.01.2021r., cofam odwołanie wniesione w dniu 28 grudnia 2020r. 

przez  SKANSKA  S.A.  co  do  pozostałej  części  zarzutów  i  wniosków  odwołania,  które  nie 

zostały  uwzględnione  przez  Zamawiającego,  tj.:  -  zawarty  w  pkt.  Il  ust.  1  odwołania  zarzut 

naruszenia art. 7 w zw. z art. 29 ust. 1 PZP, art. 31 ust. 1 PZP w zw. z art. 14 PZP w zw. z 

art. 5 kc w zw. z art 58 S 1 kc i art. 353 1 kc - 

w części, w jakiej Zamawiający nie uwzględnił 

zarzutu i wniosków Odwołującego sformułowanych w pkt. III lit. a) - c) oraz f) i g) odwołania”. 

Dalej  wniósł  o  umorzenie  postępowania  odwoławczego,  a  także    (…)  o  rozstrzygnięcie  o 

kosztach  postępowania  zgodnie  z  art.  art.  186  ust.  6  pkt.  1)  Pzp  oraz  zwrot  z  rachunku 

Urzędu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu,  na  rachunek  Odwołującego,  z  którego  został 

uiszczony wpis”. 

Izba postanowiła,  

Działając  na  podstawie  art.  186  ust.  3a  ustawy  Pzp  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze w niniejszej sprawie.   

Stosownie do postanowień art. 186 ust. 3a ustawy Pzp: „W przypadku uwzględnienia 

przez  zamawiającego  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania 

pozostałych  zarzutów  przez  odwołującego,  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca  albo  wykonawca,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł 

sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części  zarzutów.  W  takim  przypadku  zamawiający 

wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów”. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania,  Izba  miała  na  uwadze  treść  art.  186  ust.  6  

pkt  1  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

………………………………..  


wiper-pixel