KIO 3460/20 POSTANOWIENIE dnia 22 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3460/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Małgorzata Matecka 

po  rozpoznan

iu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  22  stycznia  2021  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

28 grudnia  2020 

r.  przez  odwołującego  Strabag  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Pruszkowie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Prezydenta 

Miasta Świdnicy 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowe

go  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  Strabag  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą 

w Pruszkowie  kwoty  18  000

,00  zł  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  198b  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 

11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019,  ze  zm.) 

w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020,  ze  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie 

–  w terminie  7 dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt: KIO 3460/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Prezydent  Miasta  Świdnicy  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  pn.  „Przebudowa  basenu  letniego  w  Świdnicy”  (nr 

ref.:  P-122/XII/20). 

Wartość  ww. zamówienia  przekracza  kwotę,  od  której  uzależniony  jest 

obowiązek  przekazywania  ogłoszeń  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  zgodnie 

z przepisami  wydanymi  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  18  grudnia  2020  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 247-609701.   

W  dniu  28  grudnia  2020  r. 

odwołujący  Strabag  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą w Pruszkowie wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na treść 

Specyfikacji Istotnych Waru

nków Zamówienia.  

W  dniu  12  stycznia  2021  r.  do 

akt  sprawy  wpłynęło  pismo  zamawiającego  stanowiące 

odpowiedź  na  odwołanie.  W  treści  ww.  pisma  zamawiający  poinformował,  że  „w  znacznej 

mierze uwzględniając podniesione w odwołaniu zarzuty, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 

4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

t.j.  z  późn.  zm.)  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

tj. 

załącznika  do  SIWZ  wzór  umowy”.  W  dalszej  części  pisma  przedstawione  zostały 

ww. modyfikacje SIWZ.  

 W  dniu  20 

stycznia  2021  r.  do  akt  sprawy  wpłynęło  pismo  odwołującego  zawierające 

oświadczenie o wycofaniu odwołania w całości.  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie 

drugie  ustawy  Pzp,  Izba 

postanowiła  umorzyć  postępowanie  odwoławcze  wywołane 

ww. 

odwołaniem. 

Mając  na  uwadze  złożenie  przez  odwołującego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania 

całości,  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:       ………………………… 


wiper-pixel