KIO 3458/20 WYROK dnia 19 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3458/20 

WYROK 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Anna Kuszel-Kowalczyk 

 Protokolant:            

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  stycznia  2021 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez 

Garden Designers Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie w postępowaniu prowadzonym 

przez 

Miasto Jastrzębie - Zdrój 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Miastu  Jastrzębie  -  Zdrój  unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

wykonawcę  Garden  Designers  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Lublinie  i  ponowne 

dokonanie  badania  i  oceny  ofert 

z  uwzględnieniem  oferty  wykonawcy  Garden 

De

signers Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie, 

2.  K

osztami postępowania obciąża Miasto Jastrzębie – Zdrój i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

G

arden  Designers  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Lublinie  tytułem  wpisu  od 

odwołania, 

zasądza od Miasta Jastrzębie – Zdrój na rzecz wykonawcy Garden Designers 

Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Lublinie  kwotę  13  600  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  poniesioną  tytułem  wpisu  od 

odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  198b  ust.    2    ustawy  z  dnia  29    stycznia  2004  r.    Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.  1843, ze zm.) oraz  art. 580    ust. 1 ustawy z  


dnia 11  września 2019 r. - Prawo   zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze 

zm.)  w  zw.  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września 2019  r.  –  Przepisy    wprowadzające 

ustawę  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z 2019  r.  poz.  2020,  ze  zm.)  na  niniejszy 

wyrok  -  w  terminie  7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 3458/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miasto  Jast

rzębie  -  Zdrój  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nie

ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą 

„Rewitalizacja  części  zabytkowego  Parku  Zdrojowego  w  Jastrzębiu-Zdroju  –  na  potrzeby 

utworzenia  miejsca  aktywizacj

i  społeczno  –  gospodarczej  mieszkańców  rewitalizowanych 

terenów – plac reprezentacyjny”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 

,  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 września 2020 r. pod nr BZP.271.71.2020.  

W  dniu  28  grudnia  2020  r.  wykonawca  Garden  Designers  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  (dalej: 

„Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności 

odrzucenia oferty Odwołującego. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp poprzez błędne uznanie, że treść oferty Odwołującego jest 
niezgodna z treścią SIWZ, 

ewentualnie z o

strożności procesowej, 

art.  89  ust.  1  pkt  2 w  zw.  z  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp poprzez  błędne  uznanie,  że 
treść oferty Odwołującego jest niezgodna z treścią SIWZ, 

art.  87  ust.  2  pkt  1  ustawy  Pzp  względnie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  przez 

zaniecha

nie poprawienia omyłki w ofercie Odwołującego w zakresie pozycji 70 kosztorysu 

ofertowego  i  przez  to  błędne  uznanie,  że  oferta  Odwołującego  jest  niezgodna  z  treścią 
SIWZ,  względnie  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnienia  treści  oferty 

(sposobu kalkulacji oraz opisu/ charakteru prac z pozycji 70 kosztorysu ofertowego), 

a w konsekwencji: 

art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  naruszenie  zasady  prowadzenia  postępowania  o 
udzielenie zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie uczciwej konkurencji, równe 
traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości,  a 
także  poprzez  wybór  niezgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp  jako  najkorzystniejszej  oferty 
konsorcjum  wykonawców:  MELKAD  sp.  z  o.o.  oraz  Zakład  Wielobranżowy  MELKAD  K. 


S.

, a zaniechanie wyboru oferty Odwołującego. 

Odwołujący wniósł o: 

dopuszczenie 

przeprowadzenie 

dowodów 

załączonych 

do 

odwołania, 

wnioskowanych  w  odwołaniu  lub  przedstawionych  na  rozprawie,  na  okoliczności 

wskazane w uzasadnieniu pisemnym bądź ustnym; 

rozpatrzenie i uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 

 

unieważnienie 

czynności 

wyboru 

oferty 

najkorzystniejszej 

konsorcjum 

wykonawców: MELKAD sp. z o.o. oraz Zakład Wielobranżowy MELKAD K. S.; 

 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty 
Odwołującego,  względnie  -  nakazanie  Zamawiającemu  poprawienie  oczywistej 
omyłki  pisarskiej  lub  tzw.  innej  omyłki  niepowodującej  istotnej  zmiany  w  ofercie 
Odwołującego w zakresie pozycji 70 kosztorysu ofertowego, względnie nakazanie 
Zamawiającemu wezwanie Odwołującego do wyjaśnienia sposobu kalkulacji oraz 

opisu/ charakteru prac z pozycji 70 kosztorysu ofertowego; 

 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonanie  ponownego  badania  i  oceny  ofert  z 
uwzględnieniem oferty odwołującego. 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego,  według  norm 
przewidzianych przepisami prawa zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie. 

Uzasadniając  postawione  zarzuty  Odwołujący  w  pierwszej  kolejności  przedstawił  stan 

faktyczny. 

Odwołujący wskazał, że Zamawiający pismem z dnia 22.12.2020 r. poinformował 

Odwołującego  o  odrzuceniu  jego  oferty.  Jako  uzasadnienie  odrzucenia  oferty  Zamawiający 
podał: „ofertę nr 5 tj. Garden Designers Sp. z o. o. Sp. k., ul. Grenadierów 13/1 20-331 Lublin 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. poz. 1843 z 
2019 roku z późn. zm.), ze względu na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia.  Wykonawca  w  załączonym  do  oferty  kosztorysie 

budowlanym  w  poz

ycji  nr  70,  wycenił  inną  pozycję  niż  wynika  z  przedmiaru  robót,  o  czym 

świadczy fakt, iż zarówno nr KNR jak również opis pozycji jest niezgodny z udostępnionym 
przez Zamawiającego przedmiarem. Wykonawca wycenił „Betonowanie ścian betonowych i 
żelbetowych o grubości 30cm o wysokości ponad 2 w deskowaniu tradycyjnym  - analogia - 

beton  W8,  F150"  podstawa  KNR  2-02  1921-02  analogia,  zgodnie  z  przedmiarem 
Zamawiającego winno być: „Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 30 cm z transportem 
betonu  żurawiem  lub  taczkami  -analogia  -  beton  W8,  F150”  podstawa  KNR  2-02  1918-03 

analogia

”. 


Odwołujący  podniósł,  iż  Zamawiający  zarzucił  mu,  że  w  załączonym  do  oferty 

kosztorysie  budowlanym  w  pozycji  nr  7

0,  wycenił  on  inną pozycję niż  wynika z  przedmiaru 

robót,  o  czym  świadczy  fakt,  iż  zarówno  nr  KNR  jak  również  opis  pozycji  jest  niezgodny  z 
udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarem. W ocenie Odwołującego uszło uwadze 
Zamawiającego,  że  SIWZ  niniejszego  Postępowania  dopuszczał  możliwość korekty  pozycji 
kosztorysowych.  Zgodnie  z  pkt  10.1.3  SIWZ  (str.  11):  „Podstawy  wyceny,  wskazane  przez 
Zamawiającego
  w  kosztorysie  ślepym  (np.  pozycja  z  KNR),  mają  charakter  pomocniczy  i 
stanowią  propozycję  wyceny  zakresu  robót  opisanego  w  danej  pozycji.  Wykonawca  ma 
możliwość  zmiany  podstaw  wyceny  lub/i  zmianę  norm  nakładów rzeczowych  danej  pozycji. 
Nie dopuszcza się pominięcia jak i dopisania którejkolwiek pozycji kosztorysowej przedmiaru 
robót'.
 Powyższe oznacza, że Odwołujący w granicach dozwolonych postanowieniami SIWZ 
mógł  dokonać stosownej korekty,  o  czym  świadczy  ww.  postanowienie SIWZ referujące  do 
możliwości  zmiany  podstaw  wyceny,  co  odnosi  się  do  zmiany  chociażby  pozycji  z  KNR. 
Odwołujący  odnotował  również,  że  zarówno  w  spornej  pozycji  nr  70,  jaka  została  wpisana 
przez  Odwołującego, jak  też  w  tej  oczekiwanej  przez  Zamawiającego  -  znajduje  się  wprost 

odniesienie  do  betonu  W8  F150. 

Nie  można  zatem  stwierdzić,  że  Odwołujący  zaoferował 

niezgodny z wymaganiami Zamawiającego materiał (beton), który to ma kluczowe znaczenie 
przy ocenie zgodności tej pozycji z wymaganiami Zamawiającego. W ocenie Odwołującego, 
należy  mieć  na  względzie  także,  że  Zamawiający  przed  podpisaniem  umowy  wymaga 
kosztorysu  szczegółowego  -  co  ma  znaczenie  w  przypadku  pozycji  z  analogią,  albowiem 
podstawa KNR danej pozycji ma określone konkretne ilości roboczogodzin dla tej pozycji itp. 
jednak w przypadku gdy jest to analogia to nie jest to ta sama pozycja KNR tylko zbliżona, 
podobna.  Oznacza  to,  że  złożony  wraz  z  ofertą  kosztorys  będzie  na  etapie  podpisywania 
umowy  doprecyzowany,  np.  w  zakresie  transportu  właściwego  materiału.  Odwołujący 
wskazał,  że  zgodnie z  wymaganiami  SIWZ  zaoferował  w  pozycji  70  określone świadczenie 
(materiał),  a  ingerencja  w  treść  tej  pozycji,  mieściła  się  w  swobodzie  decyzyjnej 
Odwołującego (zgodnie z pkt 10.1.3 SIWZ, str. 11). Oferta Odwołującego jest zatem w pełni 
zgodna z treścią SIWZ. 

Odwołujący zaznaczył także, iż gdyby jednak uznać, na którą to okoliczność Odwołujący 

formułuje stosowne zarzuty ewentualne z tzw. ostrożności procesowej - że treść pozycji 70 
nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego to mamy w tej sytuacji do czynienia z omyłką 
Odwołującego,  która  to  omyłka  winna  zostać  zgodnie  z  ustawą  Pzp  skorygowana.  Na 
powyższe  przedstawił  następujące  argumenty.  Pozycja  kosztorysu  ofertowego,  która 
powinna  być  ewentualnie  wpisana  pod  pozycją  70,  zgodnie  z  oczekiwaniami 
Zamawiającego, występuje w tym samym kosztorysie (w tym samym dziale robót) tj. w dziale 
"komora na urządzenia i zbiornik na wodę" pod nr 66 i dalej w tym kosztorysie pod nr 85. W 
ocenie Odwołującego, nie można zatem uznać, że Odwołujący wbrew postanowieniom SIWZ 

nie wycenił pozycji „Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 30 cm z transportem betonu 


żurawim lub taczkami - analogia - beton W8, F150” podstawa KNR 2-02 1918-03 analogia. 

Co

,  w  ocenie  Odwołującego,  było  znamienne,  ww.  pozycja,  której  wyceny  oczekiwał 

Zamawiający  nie  dość,  że  dwa  razy  występuje  w  tym  samym  kosztorysie,  a  raz  w  tym 

samym  dziale,  to  za 

każdym  razem  ma  identyczną  cenę  jednostkową.  Zdaniem 

Odwołującego  w  kosztorysie  można    było  zatem  zaobserwować  pewną  konsekwencję 
działań  Odwołującego.  W  pozycji  70  dojść  mogło  do  oczywistej  omyłki  pisarskiej 
Odwołującego,  spowodowanej  skopiowaniem  (automatycznym)  tej  pozycji  z  innej  przy 
komputerowym  wypełnianiu  kosztorysu  (komputer  zapamiętuje  ostatnie  frazy  pozycji 

kosztorysowych).  

Odwołujący podniósł, że wyżej wskazane ewentualne uchybienie (omyłka) 

było  spowodowane  wielością  pozycji  kosztorysu  w  tym  przetargu.  Pozycja  dotycząca 
betonowania wpisana była pod nr 66 oraz następnie pod nr 68. Wypełniając poszczególne, w 
kolejności, pozycje kosztorysu i przechodząc do pozycji 70 komputer maszynowo zapamiętał 
betonowanie jako frazę z ostatniej pozycji, tj. pozycji 68, a nie 66. Dojść więc mogło tutaj do 
omyłki, która nie miała charakteru zamierzonego. 
W  ocenie    Odwołującego,  Zamawiający  nie  miał  zatem  podstaw,  żeby  uznać,  że  oferta 
Odwołującego  jest  całkowicie  niezgodna  z  treścią  SIWZ,  a  był  zobowiązany  do  jej 
poprawienia,  która  to  czynność  mogła  zostać  wykonana  samodzielnie,  na  postawie  treści 
oferty  Odwołującego.  W  niniejszym  Postępowaniu  mamy  do  czynienia  z  rozliczeniem 
kosztorysowym powykonawczym, co oznacza, że można wykreślić pozycję 70 z kosztorysu, 

a  je

j  metry  sześcienne  dodać  do  pozycji  66.  Ponadto  Odwołujący  zaznaczył,  że  pomimo 

możliwych ww. interpretacji Zamawiający nie podjął trudu, aby owe wątpliwości wyjaśnić. W 
toku  niniejszego  Postępowania  Zamawiający  wzywał  Odwołującego  do  wyjaśnienia  pozycji 

n

r 7 kosztorysu (była to również pozycja z analogią) poprzez zadania pytania, czy w wycenie 

dla  tej  pozycji  Odwołujący  uwzględnił  rozbiórkę  schodów,  wobec  braku  ujęcia  w  treści  tej 
pozycji  określonego  sformułowania,  bo  faktycznie  w  opisie  nie  napisaliśmy  ze  chodzi  o 
rozbiórkę  schodów  a  była  to  również  pozycja  z  analogią.  Dlatego  też  Odwołujący  postawił 

pytanie

,  dlaczego  Zamawiający  w  świetle  postanowień  SIWZ,  że  przedmiar  jest  tylko 

propozycją wyceny, a sam wykonawca może go zmienić - nie zwrócił się do Odwołującego o 
wyjaśnienie  pozycji  nr  70.  Zdaniem  Odwołującego,  lliteralnie  porównując  pozycję  nr  70  w 
brzmieniu  zaproponowanym  przez  Odwołującego  z  oczekiwaną  przez  Zamawiającego 
treścią tej pozycji to można postawić tezę, że różnią się zasadniczo tylko brakiem wskazania 
na  "transport  żurawiem  lub  taczkami".  Jest  to  jak  wskazano  na  obecnym  etapie  wyceny 
całkowicie  nieistny  składnik,  który  będzie  doprecyzowywany  na  etapie  sporządzania 
kosztorysu  szczegółowego.  Jednakże  nic  nie  stało  na  przeszkodzie,  aby  Zamawiający 
dopytał  Odwołującego  o  rodzaj  transportu  betonu.  Kluczowe  jednak  dla  oceny  zgodności 
pozycji  nr  70  było  wskazanie  na  rodzaj  betonu  i  jego  parametry  i  w  tym  zakresie  oferta 
Odwołującego,  w  jego  ocenia,  spełnia  wymaga  Zamawiającego.  Pozycja  nr  70 
Odwołującego wskazuje na ten sam beton i właściwe jego parametry. Bez znaczenia zatem 


dla  oceny  poprawności  przedstawienia  na  obecnym  etapie  pozycji  nr  70  jest  rodzaj 
transportu  (deskowanie  tradycyjne  czy  transport  żurawiem).  Sam  projektant  nie  wskazał  w 

dokumen

tacji  konkretnego  narzuconego  sposobu;  poprzestał  tylko  na  wskazanie  KNR  i 

analogii.  
 

Ponadto Odwołujący zaznaczył, że sama wartość całej pozycji 70 to niespełna 15 tys. 

zł, a patrząc na różnicę wartości ceny jednostkowej omyłkowej pozycji do tej, która powinna 

być ujęta to de facto omyłka stanowi  wartość ok. 2 tys. zł. Różnica ta nie wpływa zatem w 

żaden sposób na pozycję cenową Odwołującego w Postępowaniu. Powyższe potwierdza, że 

nawet gdyby uznać, że nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w ofercie Odwołującego, to 

w  jego  ocenie, 

mamy do czynienia z tzw. inną omyłką polegającą na niezgodności oferty z 

SIWZ,  jednakże  niepowodującą  istotnych  zmian  w  treści  oferty  (art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy 

Pzp). 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  powinien  samodzielnie  zmienić  podstawę 

pozycji  i  opis,  tj. 

poprawić  pozycję  70  poprzez  przypisanie  do  tej  pozycji  -  pozycji  nr  66, 

względnie  mając  wątpliwości,  co  do  zakresu  przedmiotowego  pozycji  -  wezwać 

Odwołującego  do  złożenia  stosownych  wyjaśnień  odnośnie  wyceny  pozycji  70  w  zakresie 

uwzględnienia  określonego  charakteru  prac  zgodnie  z  projektem.  Odwołujący  przywołał 

orzeczenia  KIO:   

z  dnia  11  października  2016  r.,  sygn.  akt  KIO  1818/16.,  oraz  z  dnia 

11.05.2012 r., sygn. akt. KIO 868/12. 

Odwołujący  podniósł,  że  zastosowanie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  ma  charakter 
obligatoryjny,  a  warunkiem  poprawienia  omyłek  jest  ich  oczywistość,  co  miało  miejsce  w 

omawianym  przypadku  w  zakresie  pozycji  70. 

Odwołujący  uzupełniając  kosztorys  ofertowy 

dokonał niezamierzonej oraz nieistotnej dla całości oferty zmiany treści pola 70, co było jak 

w

skazano  wynikiem  maszynowego  wpisywania  i  zapamiętywania  przez  komputer 

określonych  frazesów  treści  z  pozycji  kosztorysu.  Zmiana  ta  powstała  automatycznie, 
omyłkowo  i  nie  została  wobec  dużej  liczby  pozycji  wychwycona  przez  Odwołującego. 
Oczywistym jest, że dokonując kalkulacji oferty Odwołujący celowo nie zaoferowałby innego 
charakteru  (zakresu)  robót,  szczególnie,  że  brakująca  w  pozycji  70  treść  pojawia  się  w 
dwóch  innych  pozycjach,  co  świadczy,  że  Odwołujący  dokonał  wyceny  spornego  zakresu 
prac.  Powyższe  uchybienie  nie  świadczy  o  niedającej  się  usunąć  wadliwości  oferty,  zaś 
sprostowanie  przez  Zamawiającego  „z  urzędu”  tej  omyłki  nie  spowodowałoby  istotnych 
zmian w treści oferty. 

W ocenie Odwołującego niezależnie z jakiej perspektywy spojrzeć na inkryminowaną 

przez  Zamawiającego  pozycję  nr  70  to  nie  sposób  uznać,  że  mamy  każdorazowo  do 

czynienia z niezgodnością tej pozycji z SIWZ. A nawet gdyby z daleko posuniętej ostrożności 

uznać, że doszło do uchybienia w sposobie przedstawienia pozycji 70 przez Odwołującego 


to  nie  mamy  do  czynienia  z  zaoferowaniem  całkowicie  niezgodnego  z  treścią  SIWZ  i  nie 

dającego się poprawić uchybienia, ale z omyłką podlegającą korekcie. Gdyby przyjąć, że to 

ewentualne  uchyb

ienie,  jakiego  dopuścił  się  Odwołujący  nie  podlega  poprawieniu,  to 

podważałoby  to  ratio  legis  przepisu  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  w  tym  miejscu 

Odwołujący  przywołał  wyrok  Sadu  Okręgowego  w  Krakowie  z  29.01.2010  r.,  sygn.  akt.  XII 

GA 429/09). 

W  dniu  1

5  stycznia  2021  r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  w  której 

wnosił  o  oddalenie  odwołania,  przedstawiając  następującą  argumentację.  W  dniu 

22.12.2020r.  Zamawiający  odrzucił  ofertę  odwołującego  z  uwagi  na  fakt,  iż  „Wykonawca  w 

załączonym  do  oferty  kosztorysie  budowlanym  w  pozycji  nr  70,  wycenił  inną  pozycję  niż 

wynika z przedmiaru robót, o czym świadczy fakt, iż zarówno nr KNR jak również opis pozycji 

jest  niezgodny  z  udostępnionym  przez  Zamawiającego  przedmiarem.  Wykonawca  wycenił 

Betonowanie  ścian  betonowych  i  żelbetowych  o  grubości  30cm  o  wysokości  ponad  2  w 

deskowaniu  tradycyjnym  -  analogia  -  beton  W8,  F150"  podstawa  KNR  2-02  1921-02 

analogia, 

zgodnie z przedmiarem Zamawiającego winno być: „Betonowanie płyt zbrojonych o 

grubości  do  30  cm  z  transportem  betonu  żurawiem  lub  taczkami  -  analogia  -  beton  W8, 

F150" podstawa KNR 2-021918-03 analogia". 

Zamawiający podał, iż przyjął, że rozliczać zadanie będzie kosztorysowo, tj. w oparciu 

o  ceny  jednostkowe  kosztorysu  ofertowego  za  dany  zakres  robót  i  rzeczywiście  wykonane 

obmiary  robót.  W  pozycjach  kosztorysowych  zaczerpniętych  z  bazy  Katalogów  Nakładów 

Rzeczowych (KNR) dotyczących betonowania płyt zbrojonych autor tychże katalogów zawarł 

nakłady materiałowe obejmujące nie tylko sam beton konieczny do zalania w deskowaniu ale 

również niezbędny nakład drobnowymiarowego deskowania, robocizny, sprzętu i materiałów 

pomocniczych.  Nakłady  te  zostały  przyjęte  „statystycznie"  tzn.  założone  w  oparciu  o 

wieloletnie  doświadczenie  z  placów  budowy.  Sam  KNR  powstał  przed  kilkudziesięciu  laty  i 

nie  uwzględnia  postępu  technologicznego  i  sprzętowego,  który  nastąpił  znacznie  później  i 

nadal  ewoluuje.  Dlatego  też  Zamawiający  w  treści  SIWZ  zawarł  informację,  iż  podstawy 

wyceny  jak  i  normy  nakładów  mogły  być  przez  wykonawców  modyfikowane,  co  wynika 

zresztą  wprost  z  zapisów  pkt.  10.  ppkt.  1.3)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

gdzie czytamy, iż „Podstawy wyceny, wskazane przez Zamawiającego w kosztorysie ślepym 

(np. pozycja z KNR) mają charakter pomocniczy i stanowią propozycje wyceny zakresu robót 

opisanego  w  danej  pozycji.  Wykonawca  ma  możliwość  zmiany  wyceny  lub/i  zmianę  norm 

nakładów  rzeczowych  danej  pozycji  kosztorysowej  przedmiaru  robót.  Nie  dopuszcza  się 

pomięcia  jak  i  dopisania  którejkolwiek  pozycji  kosztorysowej  przedmiaru  robót."  W  pkt.  13 

ppkt. 3a) natomiast czytamy, iż „zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, 


musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarze robót". Takie działanie miało 

służyć zwiększeniu konkurencyjności ofert. Jeśli np. wykonawca zdecyduje, że wykona dany 

zakres robót  w  innej,  bardziej  konkurencyjnej  cenie,  niż  to wynika z  KNR,  ma  pełne  prawo 

dostosować  „zawartość  norm  nakładów"  w  danej  pozycji  w  celu  otrzymania  ceny 

jednostkowej  odpowiadającej  zakładanej  przez  niego.  Może  np.  zastosować  inny 

nowocześniejszy  sprzęt,  system  deskowania,  rzeczywiste,  oparte  na  jego  doświadczeniu 

normy  czasu  niezbędnego  do  realizacji  danego  zakresu.  Dlatego  też  tak  istotne  jest,  w 

ocenie  Zamawiającego,  aby  zachować  opis  zakresu  robót  przedstawiony  do  wyceny  przez 

Zamawiającego.  Poza  opisem  zgodnie  z  dołączonym  do  SIWZ  przedmiarem  robót 

(kosztorysem  ślepym)  powinny  być  też  obmiary  i  jednostka  obmiarowa.  Zamawiający  nie 

weryfikuje  podstaw  wyceny,  a  tym  bardziej  norm  nakładów,  pozostawiając  je  do  decyzji 

Wykonawcy. 

Zamawiający wskazał, że w tym konkretnym przypadku pozycja nr 66 dotyczy betonowania 

płyty  dolnej  komory  na  urządzenia  technologiczne  i  zbiornika  wody  dla  fontanny,  której 

zewnętrzne gabaryty to 3,4 x 4,65 m. Kolejne dwie pozycje kosztorysowe tj. 67 i 68, dotyczą 

deskowania ścian i betonowania ścian zbiornika, a poz. 69 obejmuje deskowanie poziome, 

ustawione  wewnątrz  zbiornika  (pomiędzy  ścianami)  pod  płytę  górną.  W  poz.  70  powinno 

zostać  wycenione  betonowanie  płyty  górnej  wraz  z  wszystkimi  elementami  (deskowaniem 

obwodowym, 

deskowaniem 

otworów 

technologicznych, 

umocowaniem 

wkładek 

dystansowych  i  przejść  instalacyjnych  oraz  wentylacyjnych  itp.)  wskazanymi  na  rys. 

konstrukcyjnym  (w  załączeniu).  Gabaryty  tejże płyty  górnej to  3,10  x  4,35 m.  Kształt  i  ilość 

otworów,  przejść  technologicznych  płyty  górnej  różni  się  od  dolnej:  np.  płyta  dolna  nie  ma 

otworów technologicznych za to ma 2 części zagłębione w gruncie (rząpia), natomiast górna 

ma  kilka  przejść  instalacyjnych  i  okrągłych  (wymagających  bardziej  skomplikowanego 

szalunku) otworów technologicznych (o średnicy 105 i 75 cm) wraz z montażem na nich okuć 

(tj.  elementów  stalowych  mocowanych  w  deskowaniu)  pod  włazy.  Wyraźnie  należy 

podkreślić, że ta właśnie ilość niezbędnych czynności do wykonania otworowania, osadzenia 

dodatkowych elementów i deskowania może (i powinna) mieć znaczenie dla wyceny danego 

zakresu robót. Kierując się „opłacalnością robót" Wykonawca może wycenę betonowania płyt 

zróżnicować  -  co  zresztą  jeden  z  uczestników  postępowania  uczynił.  Zakres  prac  do 

wykonania w  ramach pozycji  nr  66,  70  oraz  85  różni  się z  czego należy  wywnioskować,  iż 

wyceny poz. 66 i 85 mają prawo się różnić od wyceny poz. 70. 

Dalej Zamawiający wskazał, że w poz. 85 wycenić należało wykonanie nakryw na czterech 

studzienkach rewizyjnych dla zasilania elektrycznego oświetlenia cieków wodnych. Wymiary 

tychże nakryw to 0,88 x 0,88 m, a więc są to niewielkie elementy betonowe, nie zawierające 


żadnych  skomplikowanych  kształtów  i  otworów,  a  ich  deskowanie  jest  wręcz 

nieporównywalnie  prostsze  niż  płyty  górnej  zbiornika.  Odwołujący  wskazał  na  wycenę 

jednostkową, jego zdaniem podobnego, zakresu robót poz. 66 lub 85 nie zagłębiając się w 

dokumentację  projektową,  która  uwidacznia  różnice  pomiędzy  płytami.  Zamawiający 

podkreślił,  że  nie  ma  prawa  przyjmować  tychże  wycen  za  tożsamych.  Ponadto,  sam 

projektant przygotowujący przedmiar robót umieścił obmiary betonowanych płyt w odrębnych 

pozycjach  kosztorysowych,  a  więc  wprost  wskazał,  że  ich  wykonanie,  a  co  za  tym  idzie 

wyceny  mogą  być  różne.  Gdyby  były  to  te  same  roboty  wpisałby  ich  obmiary  do  jednej 

pozycji kosztorysowej.  

Co  do  oczekiwania  przyjęcia  wyceny  betonowania  ścian  za  tożsamą  do  betonowania  płyt 

stropowych 

Zamawiający  wskazał,  że  już  w  normach  nakładów  robocizny,  materiałów 

pomocniczych i sprzętu ujętych w KNR-ach są one zróżnicowane, a więc od zawsze wycena 

betonowania  ścian  była  inna  niż  betonowania  stropów.  Betonowanie  ścian  wiąże  się  z 

koniecznością  stosowania  innego  sprzętu  zagęszczającego  (buław  pogrążalnych  zamiast 

wibratorów  powierzchniowych),  innego  czasu  betonowania  (stosowanie  przerw 

umożliwiających  wstępne  związanie  betonu),  innego  nakładu  czasu  pracy,  pielęgnacji 

betonu, czasu rozdeskowania i zacierania ni

erówności oraz uzupełniania porów i deformacji 

powstałych  po  rozdeskowaniu  (w  przeciwieństwie  do  ścian  płyty  stropowe  nie  mogą  być 

rozdeskowane przed 

uzyskaniem całkowitej nośności czyli po upływie 28 dni) itp. Opisanie w 

poz. 70 betonowanie ścian nie może być przyjęte jako tożsame z betonowaniem płyt. 

Zamawiający  stwierdził,  iż  stawianie  mu  zarzutu,  iż  zaniechał  poprawienia  oferty  na 

podstawie  art.  87  ust.  2  pkt.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  uwagi  na 

uwarunkowania technologiczne jest nieuzasadniony. 

Zamawiający przyznał rację Odwołującemu, iż zgodnie z treścią SIWZ, podstawy wyceny jak 

i normy nakładów mogły być przez Wykonawcę modyfikowane, o czym mowa powyżej (patrz 

pkt. 10. ppkt. 1.3) SIWZ), jednocześnie nie można zapominać o brzmieniu pkt. 13 ppkt. 3a) 

SIWZ (o którym również mowa powyżej). Przytoczone zapisy, wskazują w sposób czytelny w 

jakim  obszarze  Wykonawca  ma  możliwość  dokonać  zmiany  podstaw  wyceny  lub/i  zmianę 

norm  nakładów  w  sposób  umożliwiający  Wykonawcy  i  zaproponowanie  własnej, 

skalkulowanej  indywidualnie,  konkurencyjnej  ceny  jednostkowej.  Zamieszczone  w 

kosztorysie  ślepym  podstawy  stanowią  tylko  propozycję  (co  zostało  w  SIWZ  wyraźnie 

opisane)  - 

jeśli  Wykonawca  uważał,  że  nie  przystają  one  do  zakresu  robót  opisanego  w 

danej  pozycji  mógł  je  zmienić.  W  ocenie  Zamawiającego,  bezwzględnie  konieczne  jednak 

było  zachowanie  opisu  zakresu  prac,  ich  jednostki  i  obmiaru  jako  gwarancji  zaoferowania 

tegoż  zakresu  robót.  Czego  niestety  brak  jest  w  ofercie  Odwołującego.  W  odwołaniu 


wskazano,  iż  Odwołujący  w  granicach  dozwolonych  postanowieniami  SIWZ  mógł  dokonać 

stosownej  korekty  o  czym  świadczą  przywołane  zapisy  SWIZ,  idąc  dalej  cyt.  „Odwołujący 

zatem  zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ  zaoferował  w  pozycji  70  określone  świadczenie 

(materiał),  a  ingerencja  w  treść  mieściła  się  w  swobodzie  decyzyjnej  Odwołującego  [...]. 

Oferta  Odwołującego  jest  zatem  w  pełni  zgodna  z  treścią  SIWZ".  Zamawiający  nie  zgodził 

się z takim stanowiskiem albowiem Odwołujący sprowadza pozycję nr 70 tylko i wyłącznie do 

zastosowania  odpowiedniej  klasy  betonu  (W8,  F-

150)  oraz  do  transportu  żurawiem  lub 

taczkami,  czyli  do  tych  elementów,  które  zostały  wprost  wyartykułowane  w  rubryce 

dotyczącej  przedmiotowej  pozycji  pomijając  całkowicie  fakt  do  czego  ten  beton  miał  być 

wykorzystany. W tym mi

ejscu Zamawiający po raz wtóry podkreślił, iż technologia wykonania 

każdej z tych pozycji jest odmienna. Poza tym zakresu, który jest objęty prawidłową pozycją 

nr 70 nie ma w żadnej innej pozycji kosztorysu. Zamawiający podkreślił, że pozycje o nr 66, 

70  i 

85 pozornie wyglądają na tożsame, co jego zdaniem wykluczało możliwość dokonania 

poprawy  wadliwej  pozycji  poprzez  wprowadzenie  odpowiedniego  opisu  korzystając  z 

przepisu  art.  87  ust.  2  pkt.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Zamawiający 

przypomniał,  iż  dokonywanie  poprawy  oferty  ma  swoje  ograniczenia.  Poprawa  kosztorysu 

jest możliwa wtedy gdy na podstawie danych już zawartych w kosztorysie stosownej korekty 

można dokonać, co do zasady samodzielnie. Zamawiający na etapie weryfikacji 

kosztorysów ofertowych, jak i na dzień rozprawy takiej możliwości nie widział. 

Zamawiający  podkreślił,  że  analizując  treść  odwołania  bardzo  ważnym  wydaje  się  fakt,  iż 

Odwołujący  sam  sobie  zaprzecza.  Z  jednej  strony  wskazuje  na  fakt,  iż  jakoby  działanie 

Wykonawcy  było  zgodne  z  założeniami  specyfikacji  w  zakresie  możliwości  dokonywania 

zmian  albowiem 

„[..]  ingerencja  w  treść  tej  pozycji,  mieściła  się  w  swobodzie  decyzyjnej 

Odwołującego [...]" o czym była mowa powyżej. W kolejnym zdaniu Odwołujący oświadczył, 

że  Oferta  [...]  jest  zatem  w  pełni  zgodna  z  treścią  SIWZ"  co  nie  jest  zgodne  ze  stanem 

faktycznym.  Ponadto  Wykonawca 

„[...]  mógł  dokonać  stosownej  korekty  [...]"  na  podstawie 

treści  SIWZ  i  jak  widać  dokonał.  Takie  działanie  zdaniem  Zamawiającego  świadczy  o 

świadomym  i  celowym  działaniu,  co  z  automatu  wyklucza  możliwość  dokonania  poprawy 

oferty  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt.3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Albowiem 

należy pamiętać, iż „Poprawienie nieprawidłowości występującej w ofercie na podstawie art. 

87  ust.  2  pkt  3  us

tawy  Pzp  uzależnione  jest  od  spełnienia  dwóch  przesłanek:  po  pierwsze 

zauważona niezgodność  musi mieć charakter  omyłki,  a  nie celowego działania  wykonawcy 

polegającego  na  świadomym  złożeniu  oświadczenia  woli  o  określonej  treści,  po  drugie 

poprawienie  niezg

odności  nie spowoduje istotnych zmian  w  treści  oferty.  [...].  Zamawiający 

wskazał,  że  Odwołujący  sprowadza  zaistniałą  okoliczność  do  omyłki  pisarskiej,  albo  do 


uchybienia,  które  powstało  przy  wypełnianiu  pozycji  kosztorysu,  następnie  przechodząc  do 

okolicz

ności,  iż  w  przypadku  rozliczenia  kosztorysowego  powykonawczego,  z  czym  mamy 

do  czynienia  w  tym  zadaniu,  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  żeby  przedmiotową  pozycję 

wykreślić  z  kosztorysu,  a metry  sześcienne  dodać  do  pozycji  66.  Idąc  dalej,  jeżeli  żadne  z 

tych 

rozwiązań  nie  będzie  do  przyjęcia  to  ostatecznie  na  etapie  przedkładania  kosztorysu 

szczegółowego  wadliwa  pozycja  miałaby  być  doprecyzowana  co  zapewne  należałoby 

rozumieć,  iż  na  etapie  realizacji  zadania  pozycja  ta  miałaby  zostać  po  prostu  poprawiona. 

Zam

awiający  wskazał,  że  katalog  możliwości  zaproponowanych  przez  Odwołującego  w 

zakresie  doprowadzenia  zgodności  kosztorysu  ofertowego  do  założeń  specyfikacji  jest 

imponująca nie mniej jednak, w jego ocenie, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że Odwołujący 

sam 

nie jest  przekonany  co  do możliwości  poprawy  kosztorysu na  podstawie art. 87  ust.  2 

pkt. 3 ww. ustawy.   

Zamawiający wskazał, że w sytuacjach, gdy w ofertach występują drobne braki (wymagające 

uszczegółowienia)  w  opisie  pozycji  np.  dopisku  wprowadzonych  analogii  itp.,  Zamawiający 

każdorazowo  korzysta  z  prawa  do  wyjaśnienia  ich  braku,  ale  całkowita  zmiana  opisu, 

wskazująca na zupełnie inny zakres robót, co ma miejsce w tym przypadku, traktowane jest 

jako brak wyceny danego zakresu, w żaden sposób niepoprawialny. Stąd, w oparciu o zapisy 

SIWZ, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych podjął decyzję o odrzuceniu oferty. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  Izba,  uwzględniając  dokumentację  przedmiotowego 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  treść 
ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowienia  SIWZ,  jak  również  biorąc  pod  uwagę 
oświadczenia  i  stanowiska  stron  zawarte  w  odwołaniu,  odpowiedzi  na  odwołanie 

oraz  dalszych  pismach  procesowych

,  a  także  wyrażone  ustnie  na  rozprawie  i 

odnotowane w pro

tokole, ustaliła i zważyła, co następuje.  

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

ustawowych  skutkujących  odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy 

Pzp.   

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  ustaliła  wystąpienie  przesłanek  z  art. 

179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po stronie Odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz 

możliwości  poniesienia  przez  odwołującego  szkody  w  wyniku  kwestionowanych  czynności 

zamawiającego.  


Izba  nie 

dopuściła  do  udziału  w  postępowaniu  wykonawcy  zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  MELKAD  sp.  z  o.o.  oraz  Zakład 

Wielobranżowy MELKAD K. S. . 

Do  zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  został  załączony 

wydruk  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  dla  MELKAD  Sp.  z  o.o.  potwierdzający 

umocowanie p. A. Sc. 

do reprezentacji MELKAD Sp. z o.o., jednakże do ww. zgłoszenia nie 

został  załączony  dokument  potwierdzający  umocowanie  p.  A.  S.  do  reprezentowania 

drugiego z konsorcjantów tj. Zakładu Wielobranżowego MELKAD K.S.. Pełnomocnictwa nie 

przedłożono do czasu rozpoczęcia rozprawy – za takowe nie można uznać okazania skanu 

pełnomocnictwa na ekranie komputera.  

W  tym  miejscu  należy  wskazać,  że  Izba  w  całości  popiera  argumentację 

przedstawioną w wyroku KIO z 25 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1911/16 

zgodnie z 

którą stosownie do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 

roku  (t.j.  Dz.U.  z  2020  r. poz.  1296),  w  przypadku  braku  odpisu  z  Krajowego  Rejestru 

Sądowego  lub  dokumentu  pełnomocnictwa  podlegają  one  uzupełnieniu  jedynie  w  zakresie 

odwołania  (§  9).  Należy  zauważyć,  ze  w  odróżnieniu  od  odwołania,  przystąpienie  nie 

podlega  uzupełnieniu  co  wielokrotnie  już  znalazło  odzwierciedlenie  w  orzecznictwie  jak 

również  było  podnoszone  w  literaturze  tematu.  Podkreślić  należy,  że  zarówno  ustawa  jak 

również  ww.  rozporządzenie  wskazują  bezpośrednio  na  wniesienie  odwołania,  zgłoszenie 

przystąpienia  oraz  na  pisma  przesyłane  w  sprawie  (§  5,  §  8)  podkreślając  inny  reżim  w 

zakresie  skutecznego  sposobu  ich  wniesienia  jednocześnie  podkreślając  doniosłość  i 

znaczenie  odwołania  i  zgłoszenia  przystąpienia  w  sprawie  odwoławczej.  Zgłoszenie 

przystąpienia do postępowania odwoławczego w rozpoznawanej sprawie zostało złożone w 

formie  elektronicznej  zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp 

z  dokumentów  nie  wynikało 

umocowanie  do  działania  w  imieniu  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, że zgodnie z pkt 10.1.3) SIWZ pn. Opis sposobu przygotowania oferty,  

Oferta  musi  zawierać  kosztorysy  uproszczone  obejmujące  wszystkie  pozycje  ujęte  w 

kosztorysach  ślepych  (przedmiarach  robót)  wg  załącznika  nr  12.  Wycena  wszystkich  robót 

winna  być  opracowana  w  formie  kosztorysu  uproszczonego  zawierającego  podstawę 

podanej  wyceny,  opis  robót,  jednostkę  obmiarową,  ilość,  cenę  jednostkową  oraz  wartość 


pozycji  w  wyliczeniu  do  2  miejsc  po  przecinku.  W

ersję  szczegółową  kosztorysów 

Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  Zamawiającemu  przed  podpisaniem  umowy. 

Zamawiający  podkreślił,  że  „Podstawy  wyceny,  wskazane  przez  Zamawiającego  w 

kosztorysie ślepym (np. pozycja z KNR), mają charakter pomocniczy i stanowią propozycję 

wyceny  zakresu  robót  opisanego  w  danej  pozycji.  Wykonawca  ma  możliwość  zmiany 

podstaw wyceny lub/i zmianę norm nakładów rzeczowych danej pozycji. Nie dopuszcza się 

pominięcia  jak  i  dopisania  którejkolwiek  pozycji  kosztorysowej  przedmiaru  robót.”  Ponadto 

zgodnie  z  pkt  13  SIWZ  opis  sposobu  obliczania  ceny  Zamawiający  określił  założenia  do 

wyliczania ceny.  

Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  składając  ofertę  oświadczył,  że  Oferuje  wykonanie 

zamówienia  w  zakresie  objętym  SIWZ  za  określoną  cenę  oraz  że  w  cenie  jego  oferty 

uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

Zgodnie z przedmiarem robót  opis poz. 70 d. 8 miał brzmienie - KNR 2-02 1918-03 

analogia Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 30 cm z transportem betonu żurawiem 

lub taczkami - analogia - beton W8, F150, m3, 5.84 m3 

Odwołujący w kosztorysie uproszczonym załączonym do oferty opisał poz. 70 d.8 w 

następujący  sposób:  KNR  2-02  1921-02  analogia,  Betonowanie  ścian  betonowych  i 

żelbetowych o grubości 30 cm o wysokości ponad 2 m w deskowaniu tradycyjnym - analogia 

–  beton  W8,  F150,  m3,  5,840  wraz  z  określeniem  ceny  jednostkowej  oraz  wartości  netto 

pozycji. 

W  dniu  22  grudnia  2020  r.  Zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego. 

Izba zważyła, co następuje: 

Wydając wyrok Izba uznała za istotne dla sprawy  i rozstrzygające poniższe kwestie. 

Rozpoznając  odwołanie  w  granicach  podniesionych  zarzutów  Izba  uznała,  że 

zaistniały podstawy do jego uwzględnienia.   

Zgodnie z art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej treść 

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  Utrwalony  jest  w  orzecznictwie  pogląd,  że  podstawą 

faktyczną odrzucenia oferty z powodu jej niezgodności z SIWZ może być tylko rzeczywista 

treść oferty, o ile nie odpowiada wymogom jasno określonym w dokumentacji postępowania. 

Przy czym, jeśli mówimy o niezgodności, nie mamy na myśli jakichkolwiek wymagań, które 

zamawiający opisze w dokumentacji (SIWZ) ale takich, które odnoszą się do ukształtowania 


przyszłego  świadczenia  -  przedmiotu  umowy.  Stąd  każdorazowo  należy  oceniać  jakie 

wymagania  postawił  zamawiający  w  dokumentacji  postępowania,  które  nie  zostały  przez 

wykonawcę spełnione w zakresie, w jakim zakres oferowanego przedmiotu zamówienia nie 

odpowiada wymaganiom opisanym przez zamawiającego w SIWZ.  

Podstawą  sformułowania  oferty  w  części  kosztorysowej  (wymóg  kosztorysu 

uproszczonego)  był  przedstawiony  wykonawcom  przedmiar  robót  jako  załącznik  do 

specyfikacji. 

Zamawiający nie dopuścił pominięcia i dopisania pozycji, czego Odwołujący nie 

uczynił, gdyż pozycję nr 70 d.8 w swojej wycenie uwzględnił. Ponadto Odwołujący zgodnie z 

wymaganiami  SIWZ 

zachował  obmiar  i  jednostkę  obmiarową  przewidzianą  dla  tej  pozycji. 

Izba  stwierdziła  również,  że  Odwołujący  wycenił  zastosowanie  betonu  tożsamego  z 

wymaganym  przez  Zamawiającego  tj.  W8,  F150,  jednocześnie  wskazując  grubość 

betonowanych  ścian  betonowych  i  żelbetowych  -  30  cm  –  tożsamą  w  wymaganą  przez 

Zamawiającego.  Bezspornym  jest,  że  Zamawiający  dopuścił  zmianę  podstaw  wyceny  lub  i 

zmianę norm nakładów rzeczowych w danej pozycji, gdyż jak sam wskazał w odpowiedzi na 

odwołanie,  KNR  powstał  przed  kilkudziesięciu  laty  i  nie  uwzględnia  postępu 

technologicznego  i  sprzętowego,  który  nastąpił  znacznie  później  i  nadal  ewoluuje,  a 

Wykonawca  ma  możliwość  zmiany  wyceny  lub/i  zmianę  norm  nakładów  rzeczowych  danej 

pozycji  kosztorysowej  przedmiaru  robót.  Ponadto  jak  wskazał  Zmawiający,  jeśli  np. 

wykonawc

a zdecyduje, że wykona dany zakres robót w innej, bardziej konkurencyjnej cenie, 

niż  to  wynika  z  KNR,  ma  pełne  prawo  dostosować  „zawartość  norm  nakładów"  w  danej 

pozycji w celu otrzymania ceny jednostkowej odpowiadającej zakładanej przez niego. Może 

np.  za

stosować  inny  nowocześniejszy  sprzęt,  system  deskowania,  rzeczywiste,  oparte  na 

jego  doświadczeniu normy  czasu  niezbędnego do realizacji  danego  zakresu.  Jednocześnie 

Zamawiający  kwestionował  opis  pozycji  dokonany  przez  Odwołującego  jako  niezgodny  z 

przedmi

arem  robót,  wywodząc  z  niego,  że  wykonawca  nie  wykona  zamówienia  w  zakresie 

wymaganym  przez  Zamawiającego,  gdyż  w  poz.  70  wycenić  należało  np.  bardziej 

skomplikowany  szalunek  i  stwierdzając,  że  betonowanie  ścian  wiąże  się  z  koniecznością 

stosowania  innego 

sprzętu  zagęszczającego  (buław  pogrążalnych  zamiast  wibratorów 

powierzchniowych),  innego  czasu  betonowania  (stosowanie  przerw  umożliwiających 

wstępne  związanie  betonu),  innego  nakładu  czasu  pracy,  pielęgnacji  betonu,  czasu 

rozdeskowania i zacierania nierówności oraz uzupełniania porów i deformacji powstałych po 

rozdeskowaniu  (w  przeciwieństwie  do  ścian  płyty  stropowe  nie  mogą  być  rozdeskowane 

przed 

uzyskaniem  całkowitej  nośności  czyli  po  upływie  28  dni)  itp.  Izba  podziela  w  tym 

zakresie pogląd Odwołującego, że takie stwierdzenia Zamawiającego są nieuzasadnione w 

oparciu  o  przedłożony  kosztorys  uproszczony  i  przyjęte  przez  Zamawiającego  reguły  jego 


przygotowania. Jak już wskazała Izba powyżej, sam Zamawiający stwierdził iż dopuszczalna  

jest  po  stronie  wykonawcy  zmiana  podstawy 

wyceny  i  norm  nakładów  rzeczowych  danej 

pozycji. Tak więc to po stronie wykonawcy leży ocena jaki sprzęt czy też jakie normy czasu 

niezbędnego  do  realizacji  zamówienia  przyjmie.  Kosztorys  uproszczony  nie  zawiera 

informacji  nt.  elementów  składowych wycenianych pozycji.  Jak przyznał  sam  Zamawiający, 

nie  weryfikuje  on 

podstaw  wyceny,  a  tym  bardziej  norm  nakładów,  pozostawiając  je  do 

decyzji  Wykonawcy,  tak  więc  to  wykonawca  decyduje  o  tym  jakimi  środkami  wykona 

zamówienie.  Jak  z  kolei  podnosił  Odwołujący  zmienił  podstawę  wyceny  poz.  70  gdyż  do 

betonowania zamierzał zastosować pompę do betonu jako nośnik bardziej precyzyjny, a nie 

transport  betonu  żurawiem  czy  też  taczkami,  co  w  świetle  postanowień  SIWZ  było 

dopuszczalne  i  nie  stanowi  niezgodn

ości  z  SIWZ.  Jednocześnie  Izba  zwraca  uwagę,  że  w 

poz.  71  d.  8  ujęto  montaż  zbrojenia  ław  i  stóp  fundamentowych  (…)  z  materiałami.  Izba 

podziela  stanowisko  Odwołującego,  że  w  przypadku  posługiwania  się  analogią  do  wyceny 

KNR  wymóg  tożsamego  brzmienia  pozycji  jest  nieadekwatny,  gdyż  może  odbiegać  od 

podstawy  wyceny. 

Jednocześnie  Izba  uznała,  że  zakres  rzeczowy  robót  opisanych  w 

przedmiarach powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem, umową i specyfikacjami 

technicznymi.  Nie  oznacza  to  przyzwolenia  na 

odstępstwo  od  zakresu  prac  objętych 

przedmiarem,  natomiast  wskazuje 

na konieczność  uwzględnienia celu postępowania,  jakim 

jest uzyskanie realizacji przedmiotu zamówienia. W ocenie Izby w niniejszej sprawie doszło 

do pewnej niespójności (w pozycji mowa jest o ścianach a nie płytach zbrojonych, przy czym 

samo  zbrojenie  jest  objęte  inną  pozycją)  w  ofercie  Odwołującego  jednakże  jest  ona,  ze 

względu  na  faktyczny  zakres  tych  pozycji,  w  ocenie  Izby  na  tyle  nieistotna  że  nie  może 

stanowić podstawy do odrzucenia oferty i nie stanowi o niezgodności treści oferty z treścią 

SIWZ. 

W zasadniczej mierze elementy zaoferowanej pozycji odpowiadają wymaganym przez 

Zamawiającego.  Izba  wzięła  pod  uwagę,  iż  zamawiający  wskazał  w  SIWZ  konieczność 

realizacji zamówienia zgodnie z całą dokumentacją projektową, a nie tylko przedmiarami, a 

wykonawca  wybrany  zobowiązany  będzie  do  przedłożenia  kosztorysu  szczegółowego.  Jak 

wynika  z  wydruku  porównawczego  podstaw  wyceny  obu  pozycji  tj.  wskazanej  przez 

Odwołującego  i  Zamawiającego,  z  programu  Norma,  podstawy  wyceny  różnią  się 

nieznacznie

. Wykonawca ponadto oświadczył w ofercie, iż oferuje wykonanie zamówienia w 

zakresie  objętym  SIWZ,  a  w  cenie  oferty  uwzględnił  wszystkie  koszty  wykonania 

zamówienia.  Jednocześnie  należy  zwrócić  uwagę,  iż  także  na  rozprawie  wykonawca  nie 

kwestionował  zakresu  prac  do  wykonania  a  jedynie  wskazywał  na  fakt,  iż  zamierza  je 

wykonać  poprzez  użycie  odmiennego  od  określonego  przez  zamawiającego    sposobu 

transportu betonu

, co było w świetle postanowień SIWZ dozwolone.  


C

elem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  nie  jest  nadmierny  formalizm  lecz 

dążenie  do  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  należyta  realizacja  zamówienia.  Odrzucenie 

złożonej w postępowaniu oferty jest jedną z podstawowych instytucji ustawy Pzp służących 

el

iminacji wykonawców, którzy nie spełniają określonych wymogów. Doniosłość tej instytucji 

polega  na  tym,  że  jej  użycie  zamyka  przed  wykonawcą  możliwość  ubiegania  się  

o uzyskanie zamówienia.  Z uwagi  na  wagę decyzji  o eliminacji  wykonawcy,  niezbędne jest 

pos

ługiwanie się tym instrumentem z należytą rozwagą i zachowaniem podstawowych zasad 

udzielania zamówień publicznych (art. 7 ustawy Pzp).  

Z  uwagi  na  powyższe,  Izba  stwierdziła,  że  decyzja  Zamawiającego  o  odrzuceniu 

oferty  złożonej  przez  Odwołującego  została  dokonana  z  naruszeniem  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy Pzp. 

W konsekwencji, potwierdził się również zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.  

Dowody  przedstawione  przez  Odwołującego  za  pismem  procesowym  z  dn.  15 

stycznia 2021 r. w postaci kopii referencji 

wraz z rysunkami poglądowymi, wyciągu z umowy i 

SIWZ  zostały  uznane  przez  Izbę  za  nieprzydatne  dla  rozstrzygnięcia  o  zarzutach 

odwołania,  gdyż  nie  dotyczyły  kwestii  bezpośrednio  związanej  z  przedmiotową  sprawą, 

podobnie kosztorys szczegółowy pozycji co do której Odwołujący twierdził, iż jest to rozbicie 

pozycji 

nr 70 lecz jak stwierdziła Izba przedstawiona kalkulacja szczegółowa odnosiła się do 

pozycji o innym obmiarze 

i wartości robót. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono 

jak w sentencji.  

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp 

oraz  §  5  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w    sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

zaliczając w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł uiszczoną przez 

Odwołującego  tytułem  wpisu  od  odwołania  oraz  zasądzając  od  Zamawiającego  na  rzecz 

Odwołującego  uzasadnione koszty  poniesione tytułem  wpisu  od  odwołania,  wynagrodzenia 

pełnomocnika w łącznej wysokości 13 600 zł.    

………………………………   


wiper-pixel