KIO 3457/20 POSTANOWIENIE dnia 18 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3457/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z 

udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 18 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez wykonawcę DEPOL Sp. z o.o.  

siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny 

Szpital  Kliniczny  im.  prof.  Witolda  Orłowskiego  Centrum  Medycznego  Kształcenia 

Podyplomowego w Warszawie, 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Fresenius 

Kabi  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  MEDAN  Sp.  j.  W.  P.  i  Spółka  

z  siedzibą  w  Bydgoszczy  zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO  3457/20 po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

1.  Umar

za postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje zwrot z rachunku 

Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego - 

wykonawcy 

DEPOL  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13  500  zł  00  gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  

11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  

w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 3457/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –   Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  im.  prof.  Witolda 

Orłowskiego  Centrum  Medycznego  Kształcenia  Podyplomowego  w  Warszawie  [dalej 

„Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  d

ostawę  żywienia  dojelitowego  w  warunkach  domowych 

wraz z transportem do domu pacjenta (

znak postępowania: 11/8/2020). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 

9 września 2020 r. pod numerem 2020/S 175-422229. 

W  dniu  28  grudnia 

2020  r.  wykonawca  DEPOL  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie 

[dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  FK 

pomimo,  że  wykonawca  ten  -  tj.  Konsorcjum  FK  -  nie  podał  numerów  katalogowych 

producenckich w poz. 8-13, 23-30, 41-42, 49-64, 66-

73, załącznika nr 2 do SIWZ „Formularz 

asortymentowo-

cenowy”,  które  są  identyfikacją  szczegółową  produktów  opisanych  nazwą 

handlową. W  szczególności,  w  pozycjach  49  oraz  70  numer  katalogowy  jest  niezbędny  do 

potwierdzenia 

zgodności  parametrów  oferowanego  produktu  z  treścią  SIWZ,  (zarzut  ten 

mógł  być  sformułowany  w  oparciu  o  treść  samej  oferty,  bez  dostępu  do  późniejszej 

dokumentacji i korespondencji); 

2.  art.  96  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  §  4  ust.  5  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia 

26.07.2016  r.  w  sprawie  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

(Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1128)  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  -  poprzez  zaniechanie 

udostępnienia  Odwołującemu  dokumentacji  postępowania  dotyczącej  wykonawcy  - 

Konsorcjum  FK  w  taki  sposób,  że  Odwołującemu  uniemożliwiono  złożenie  odwołania  od 

wyboru oferty  wykonawcy  w  terminie i  innych zaniechań  Zamawiającego  -  przez  zwlekanie  

z udostępnieniem informacji przez 10 dni - nie udostępniając informacji do ostatniego dnia na 

z

łożenie środków ochrony prawnej; 

3.  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  wybór  oferty  wykonawcy 

Konsorcjum  FK  jako  oferty  najkorzystniejszej,  mimo  że  oferta  ta  nie  jest  najkorzystniejsza  

i podlega odrzuceniu oraz poprzez zaniec

hanie wyboru oferty Odwołującego, mimo że jego 

oferta  - 

w  świetle  ustanowionych  w  postępowaniu  kryteriów  oceny  ofert  -  jest  ofertą 

najkorzystniejszą  spośród  wszystkich  złożonych  w  postępowaniu  ofert  niepodlegających 

odrzuceniu. 


Wobec powyższych zarzutów Odwołujący wniósł o: 

1.  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenie  badania  i  oceny 

oferty  i  odrzucenie  oferty  Konsorcjum  FK  na  podstawie  zarzutu  już  sformułowanego  

w odwołaniu; 

2. w przypadku braku uwzględnienia zarzutu dotyczącego odrzucenia oferty tego wykonawcy 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

– wniósł o: 

unieważnienie  czynności  wyboru  i  poinformowania  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej 

dokonanej w dniu 18.12.20

20r. względem Odwołującego, 

powtórzenie  tej  czynności  -  co  pozwoli  na  skorzystanie  ze  środków  ochrony  prawnej 

Odwołującemu  względem  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny 

oraz  pozostałych  dokumentów  złożonych  przez  Wykonawcę  wybranego  po  terminie 

składania ofert 

lub 

uwzględnienie,  że  termin  na  złożenie  odwołania  biegnie  w  niniejszej  sprawie  od  momentu 

udostępnienia  dokumentacji  i  rozpoznanie  zarzutów  sformułowanych  po  udostępnieniu 

dokumentacji. 

W dniu 31 grudnia 2020 r. Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

pismo stanowiące uzupełnienie odwołania z dnia 28 grudnia 2020 r. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  w  dniu  31  grudnia 

2020  r.  zgłosili przystąpienie wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia 

Fresenius  Kabi  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  MEDAN  Sp.  j.  W.  P.  

i Spółka z siedzibą w Bydgoszczy.  

Izba  

stwierdziła  skuteczność zgłoszonego przez ww. wykonawców przystąpienia do 

postępowania odwoławczego. 

W  dniu  15  stycznia  2021  r. 

Odwołujący  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie wraz z uzupełnieniem. 

Wobec  powyższych  ustaleń  Izba  wskazuje,  że  na  skutek  cofnięcia  odwołania 

wystąpiły przesłanki do umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 

ustawy Pzp. Zgodnie bowiem z ww. przepisem, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 


Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy.  Tym  samym  skuteczne  cofnięcie  odwołania  znosi  wszelkie  skutki 

prawne związane z jego wniesieniem.  

takim  przypadku,  Izba  jest  zobowiązana  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego i orzeczenia o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy 

Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1  

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972  ze  zm.)  Izba orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz 

Odwołującego  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego  w wysokości 

000,00 zł. 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel