KIO 3454/20 POSTANOWIENIE dnia 14 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3454/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Beata Konik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  14  stycznia  2021  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  28  grudnia 

2020 roku przez 

Mikor Inżyniering spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w  Jankach 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Centrum  Kultury  105 w 

Koszalinie, 

postanawia: 

1.  umarza post

ępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Mikor  Inżyniering  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Jankach kwoty 

15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i art. 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 

ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020 ze zm.)  na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 3454/20 

U z a s a d n i e n i e 

Centrum Kultury 105 w Koszalinie 

(dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Wyposażenie 

meblowe,  scenotechniczne  i  nagłośnienie  Amfiteatru  im.  Ignacego  Jana  Paderewskiego  w 

Koszalinie.

”,  nr  referencyjny:  ZP/PN/01/11/2020.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  dniu  18  grudnia  2020  r.  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  nr 

2020/S 247-611031.  

Przedmiotem  zamówienia  jest  wyposażenie  meblowe,  scenotechniczne  i 

nagłośnienie  Amfiteatru  im.  Ignacego  Jana  Paderewskiego  w  Koszalinie.  Zadanie 

r

ealizowane w ramach Projektu INT77 o tytule „Event - und Kulturpark Neubrandenburg und 

Koszalin“  –  „Park  rekreacyjno  -  kulturowy  w  Neubrandenburgu  i  Koszalinie"  w  ramach 

Programu  Współpracy  Interreg  VA  Meklemburgia  -  Pomorze  Przednie  /Brandenburgia/ 

Polska  2014-

2020  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  (EFRR). 

Zadanie  realizowane  w  podziale  na  3  zadania:  Zadanie  nr  1 

–  Dostawa  i  montaż  mebli,  

Zadanie  nr  2 

–  Dostawa  i  montaż  scenotechniki,  Zadanie  nr  3  –  Dostawa  i  montaż 

nagłośnienia. 

W  p

ostępowaniu  tym  wykonawca  Mikor  Inżyniering  spółki  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Jankach  (dalej:  „Odwołujący”)  w  dniu  28  grudnia  2020  r. 

złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec treści specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia  (dalej:  „SIWZ”),  w  zakresie  dotyczącym  następujących  postanowień 

SIWZ: 

1.  wobec pkt I

.1. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 zawartego w Projekcie 

wykonawczym  Scenotechnika,  Część  opisowa,  Specyfikacja  urządzeń,  w  którym 

zawarty  został  opis  urządzenia:  „Wciągarka  łańcuchowa  elektryczna,  sterowanie 

pośrednie D8+ dł. 20 m, 1000kg” w części dotyczącej następującej treści: 

  „5-cio komorowe koło  napędowe  łańcucha  nośnego  z  5-cioma  zębami  pośrednimi  - 

(kolumna: Specyfikacja, System scenotechniki, Lp. I.1. tiret czwarte); 

  „Prowadzenie  łańcucha  z  poziomym  (bocznym)  wysuwem  łańcucha  w  celu 

zmniejszenia  ryzyka  zacięcia  się  łańcucha”  -  (kolumna:  Specyfikacja,  System 

scenotechniki, Lp. I

.1. tiret piąte); 

  „Magnetyczny  wyłącznik  krańcowy,  2  szt.”  -  (kolumna:  Specyfikacja,  System 

scenotechniki, Lp. I

.1. tiret szóste); 


2.  wobec pkt I

.2. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 zawartego w Projekcie 

wykonawczym  Scenotechnika,  Część  opisowa,  Specyfikacja  urządzeń,  w  którym 

zawarty  został  opis  urządzenia:  „Wciągarka  łańcuchowa  elektryczna,  sterowanie 

pośrednie D8+ dł. 20 m, 500kg”, w części dotyczącej następującej treści: 

  „5-cio komorowe koło napędowe łańcucha nośnego z 5-cioma zębami pośrednimi” - 

(kolumna: Specyfikacja, System scenotechniki, Lp. I.1. tiret 

  „Prowadzenie  łańcucha  z  poziomym  (bocznym)  wysuwem  łańcucha  w  celu 

zmniejszenia  ryzyka  zacięcia  się  łańcucha”  -  (kolumna:  Specyfikacja,  System 

scenotechniki, Lp. I

.1. tiret szóste); 

  „Magnetyczny  wyłącznik  krańcowy,  2  szt.”  -  (kolumna:  Specyfikacja,  System 

scenotechniki, Lp. I

.1. tiret siódme); 

3.  wobec pkt I

.3. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 zawartego w Projekcie 

wykonawczym  Scenotechnika,  Część  opisowa,  Specyfikacja  urządzeń,  w  którym 

zawarty został opis urządzenia: „Wciągarka Stagemaker, D8+, sterowanie pośrednie, 

15m, 500kg” w części dotyczącej następującej treści: 

  „5-cio  komorowe  koło  napędowe  łańcucha  nośnego  z  5-cioma  zębami  strona  l 

pośrednimi” - (kolumna: Specyfikacja, System scenotechniki, Lp. I.1. tiret 

  „Prowadzenie  łańcucha  z  poziomym  (bocznym)  wysuwem  łańcucha  w  celu 

zmniejszenia  ryzyka  zacięcia  się  łańcucha”  -  (kolumna:  Specyfikacja,  System 

scenotechniki, Lp. I

.1. tiret szóste); 

  „Magnetyczny  wyłącznik  krańcowy,  2  szt”  -  (kolumna:  Specyfikacja,  System 

scenotechniki, Lp. I

.1. tiret siódme); 

4.  wobec pkt I

.4. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 zawartego w Projekcie 

wykonawczym  Scenotechnika,  Część  opisowa,  Specyfikacja  urządzeń,  w  którym 

zawarty został opis urządzenia: „Wciągarka Stagemaker, D8+, sterowanie pośrednie, 

15m, 250kg”, w części dotyczącej następującej 

  „5-cio komorowe koło napędowe łańcucha nośnego z 5-cioma zębami pośrednimi” - 

(kolumna: Specyfikacja, System scenotechniki, Lp. I

.1. tiret piąte); 

  „Prowadzenie  łańcucha  z  poziomym  (bocznym)  wysuwem  łańcucha  w  celu 

zmniejszenia  ryzyka  zacięcia  się  łańcucha”  -  (kolumna:  Specyfikacja,  System 

scenotechniki, Lp. I

.1. tiret szóste); 

  „Magnetyczny  wyłącznik  krańcowy,  2  szt”  -  (kolumna:  Specyfikacja,  System 

scenotechniki, Lp. I

.1. tiret siódme). 


Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 

art.  29  ust.  2  P.z.p.  w  związku  z  art.  7  ust.  1  P.z.p.  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób,  który  nie  tylko  utrudnia,  ale  wręcz  uniemożliwia  uczciwą 

konkurencję oraz prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, 

przejawiające się w użyciu przez Zamawiającego przy opisie przedmiotu zamówienia 

wymagań technicznych i funkcjonalności, które charakteryzują produkty  dostarczane 

przez  konkretnego  producenta  (Stagemaker),  prowadząc  do  wyeliminowania 

możliwości  zaoferowania  produktów  wytwarzanych  przez  producentów  innych  niż 

Stagemaker  i  to  w  sytuacji,  gdy  nie  jest  to  uzasadnione  ani  specyfiką  przedmiotu 

zamówienia, ani nie wynika też z faktu, że zamawiający nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a także wynikające z faktu 

zaniechania  wskazania  przez  Zamawiającego  przy  kwestionowanym  niniejszym 

odwołaniem opisie przedmiotu zamówienia wyrazów "lub równoważny"; 

art.  29  ust.  3  P.z.p.  w  związku  z  art.  7  ust.  1  P.z.p.  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób,  który  nie  tylko  utrudnia,  ale  wręcz

uniemożliwia  uczciwą 

konkurencję oraz prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców 

przez  wskazanie  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  nazw  urządzeń  (znaków 

towarowych)  produkowanych  przez  konkretnego  producenta  (Stagemaker)  -  tak  w 

opisie  technicznym  urządzeń  określonych  w  pkt.  I.3  i  w  pkt  I.4  Projektu 

wykonawczego, 

Część 

opisowa, 

Specyfikacja 

urządzeń 

oraz 

opisu 

chara

kteryzującego  produkty  konkretnego  producenta  (Stagemaker)  -  tak  w  opisie 

technicznym  urządzeń  określonych  w  pkt.  I.1  i  w  pkt.  I.2  Projektu  wykonawczego, 

Część  opisowa,  Specyfikacja  urządzeń  -  prowadząc  do  wyeliminowania  możliwości 

zaoferowania  produktów  wytwarzanych  przez  producentów  innych  niż  Stagemaker  i 

to w sytuacji, gdy nie jest to uzasadnione ani specyfiką przedmiotu zamówienia, ani 

nie wynika też z faktu, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za 

pomocą  dostatecznie  dokładnych  określeń,  a  także  wynikające  z  faktu  zaniechania 

wskazania  przez  Zamawiającego  przy  kwestionowanym  niniejszym  odwołaniem 

opisie przedmiotu zamówienia wyrazów "lub równoważny".  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i: 

nakazanie  Zamawiającemu  zmianę  zapisów  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  w  zakresie  dotyczącym  opisu  minimalnych  wymaganych  parametrów  i 

funkcjonalności urządzeń - wciągarek łańcuchowych - opisanych w pkt od I.1 do I.4. 

opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 zawartego w Projekcie wykonawczym 

Scenotechnika,  Część  opisowa,  Specyfikacja  urządzeń,  w  sposób  zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, tj. poprzez: 


a) 

usunięcie  z  opisu  przedmiotu  zamówienia  dla  w/w  urządzeń  fragmentu  o  treści:  „5 

komorowe koło napędowe łańcucha nośnego z 5-cioma zębami pośrednimi” 

b) 

zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla w/w urządzeń w części obejmującej treść: 

„prowadzenie  łańcucha  z  poziomym  (bocznym)  wysuwem  łańcucha  w  celu 

zmn

iejszenia  ryzyka  zacięcia  się  łańcucha”  poprzez  zastąpienie  treści 

dotychczasowej  następującą  treścią:  „prowadzenie  łańcucha  w  sposób 

zapobiegający się jego klinowaniu (zacięciu)": 

c) 

zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla w/w urządzeń w części obejmującej treść: 

„magnetyczny  wyłącznik  krańcowy"  poprzez  zastąpienie  treści  dotychczasowej 

następującą treścią: „wyłącznik krańcowy 

obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania  odwoławczego,  w  tym  również 

uzasadnionymi  kosztami  Odwołującego  związanymi  z  udziałem  w  postępowaniu 

odwoławczym pełnomocnika procesowego w kwocie 3.600,00 złotych. 

Zamawiający 

przekazał 

kopię 

przedmiotowego 

odwołania 

wykonawcom 

zainteresowanym u

działem w postępowaniu, w dniu 31 grudnia 2020 r. przez zamieszczenie 

na  stronie  internetowej  Zam

awiającego.  Jak  wynika  z  akt  postępowania  żaden  wykonawca 

nie zgłosił przystąpienia do przedmiotowego postępowania odwoławczego. 

W  dniu  13  stycznia  2019 

r.  wpłynęła  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania w całości. 

Mając na uwadze powyższe Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć  postępowanie odwoławcze  wywołane  ww.  odwołaniem.  Jednocześnie 

Izba  wskazuje,  że  w  sytuacji  umorzenia  postępowania  w  związku  z  uwzględnieniem 

zarzutów,  ustawodawca  nałożył  na  Zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub 

unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 186 ust. 

6 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 22 maja 

2018 r. poz. 972).    

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel