KIO 3449/20 POSTANOWIENIE dnia 8 stycznia 2021 r.

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3449/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 stycznia 2021 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Przemysław Dzierzędzki 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  8  stycznia  2021  r.  w Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  grudnia  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Budir  system  sp.  z  o.o.  sp.  k.  w  Warszawie 

oraz I. Z., p

rowadzącego w Warszawie działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Irma, 

I. Z. 

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Terespol z siedzibą w Kobylanach 

postanawia: 

odrzuca odwołanie, 

2.  k

osztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  Budir  system  sp.  z  o.o.  sp.  k.  w  Warszawie  oraz  I.  Z.,  prowadzącego  w 

Warszawie  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  PPHU  Irma,  I.  Z.  i  zalicza  w  poczet 

kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10.000  zł  00  gr  (słownie:  dziesięciu  tysięcy 

złotych  zero  groszy)

uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  Budir  system  sp.  z  o.o.  sp.  k.  w  Warszawie  oraz  I.  Z.,  prowadzącego  w 

Warszawie  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  PPHU  Irma,  I.  Z.  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  j

ego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………….……… 


Sygn. akt: KIO 3449/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający,  Gmina  Terespol  z  siedzibą  w  Kobylanach,  prowadzi  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z  2019  r.,  poz.  1843 

z  późn.  zm.),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa przychodni w Gminie Terespol. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 

19 października 2020 r., poz. 598360-N. 

Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane.  Szacunkowa  wartość  zamówienia 

wynosi 3.198.270,06 

zł netto tj. równowartość 749.132,19 euro, a więc, nie przekracza kwot 

określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp  (pismo 

zamawiającego z 5 stycznia 2021 r. znak I-IM.7011.4.2020.AD, w aktach sprawy).  

W  dniu  22  grudnia  2020  r.  z

amawiający,  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej, 

zawiadomił  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się o  udzielenie  zamówienia  Budir  system 

sp.  z  o.o.  sp.  k.  w  Warszawie  oraz  I.  Z.

,  prowadzącego  w  Warszawie  działalność 

gospodarczą pod nazwą PPHU Irma, I. Z., zwanych dalej „odwołującym”, o odrzuceniu oferty 

odwołującego. 

W  dniu  28  grudnia  2020  r. 

(poniedziałek)  odwołujący  wniósł  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności odrzucenia swej oferty.  

Kopię odwołania odwołujący nadał do zamawiającego przesyłką pocztową w dniu 28 

grudnia  2020 

r.  (potwierdzenie  nadania  przesyłki  poleconej  nr  (00)259007731219719296, 

załącznik do odwołania). 

Kopię odwołania zamawiający otrzymał w dniu 31 grudnia 2020 r. (dowód: koperta z 

nr  przesyłki  poleconej  nr  (00)259007731219719296,  wydruk  ze  strony  internetowej 

etracking.poczta-polska.pl

, stanowiące załącznik do pisma zamawiającego z 5 stycznia 2021 

r. znak I-IM.7011.4.2020.AD, w aktach sprawy). 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Stosownie  do  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  (Przepisy 

wprowadzające  ustawę  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2020),  do 

postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, 

o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 

stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 

stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Zgodnie z ww. przepisem, d

o niniejszego postępowania odwoławczego zastosowanie 

miały zatem przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).  Postępowanie odwoławcze zostało bowiem 


wszczęte  wniesieniem  przez  odwołującego  odwołania  w  dniu  28  grudnia  2020  r.,  a  więc 

przed 1 stycznia 2021 r. 

Odwołanie podlega odrzuceniu na  podstawie  art.  189 ust.  2 pkt  7  ustawy  z  dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 

zm.) (dalej ustawa Pzp). 

Zgodnie  z  art.  189  ust. 2  pkt  7  ustawy  Pzp 

Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, 

że odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy 

Pzp

.  Powołany  przepis  art.  180  ust.  5  ustawy  Pzp  stanowi,  iż  Odwołujący  przesyła  kopię 

odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

zamawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią  odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego 

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Odwołujący  w  niniejszej  sprawie  zobowiązany  był  przesłać  kopię  odwołania,  aby 

umożliwić  zamawiającemu  zapoznanie  się  z  treścią  odwołania  przed  upływem  terminu  do 

jego wniesienia,  tj. do dnia  28 grudnia 2020 r. T

ermin na wniesienie odwołania w niniejszej 

sprawie  wobec 

skarżonej  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego  upływał  w  dniu  28 

grudnia  2020  r.  Odwołujący  został  powiadomiony  przez  zamawiającego  o  zaskarżonej 

czynności odrzucenia oferty odwołującego w dniu 22 grudnia 2020 r. drogą elektroniczna, a 

więc w sposób, określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. W tej sytuacji pięciodniowy termin na 

wniesienie odwołania (uwzględniając również dyspozycję art. 185 ust. 8 ustawy Pzp) upływał 

odwołującemu w poniedziałek 28 grudnia 2020 r.  

Stosownie  bowiem  do  art.  18

2  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  odwołanie  wnosi  się  

terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej 

podstawę  jego  wniesienia  -  jeżeli  zostały  przesłane  w  sposób  określony  w  art.  180  ust.  5 

zdanie drugie albo w terminie 10 dni - 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku 

gdy  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8. 

Izba stwierdziła, że odwołujący nie sprostał obowiązkowi przesłania zamawiającemu 

kopii  odw

ołania,  aby  umożliwić  zamawiającemu  zapoznanie  się  z  treścią  odwołania  przed 

upływem terminu do jego wniesienia, tj. do dnia 28 grudnia 2020 r. Wprawdzie nadał kopię 

odwołania  do  zamawiającego  dnia  28  grudnia  2020  r.,  jednakże  nastąpiło  to  za 

pośrednictwem  poczty,  a  nie  za  pośrednictwem  środków  umożliwiających  niezwłoczne 

zapoznanie  się  z  przesyłaną  korespondencją  (faks,  poczta  elektroniczna).  Zatem  na 

podstawie faktu przesłania kopii odwołania przed upływem terminu na jego wniesienie drogą 

pocztową  nie  można  było  wyprowadzić  –  na  zasadzie  domniemania faktycznego  –  faktu  iż 


zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania jeszcze w tym samym dniu. Oczywistym 

jest bowiem, że standardowe przesyłki pocztowe polecone nie są dostarczane przez Pocztę 

Polską  S.A.  tego  samego  dnia.  Nawet  w  przypadku  przesyłek  priorytetowych  termin 

dostarczenia korespondencji do adresata przypada najczęściej w następnym dniu roboczym. 

Ponadto 

ponieważ  przesłanie  kopii  odwołania  do  zamawiającego  nastąpiło  za 

pośrednictwem  poczty,  a  więc  nie  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  nie 

znajdowało w niniejszej sprawie zastosowania również domniemanie prawne ustanowione w 

art. 180 ust. 5 zd. 2 ustawy Pzp. 

Wreszcie,  j

ak  wynika  z  dokumentacji  przesłanej  przez  zamawiającego,  przesyłkę 

pocztową  zawierającą  kopię  odwołania  zamawiający  otrzymał  dopiero  w  dniu  31  grudnia 

2020r. 

Powyższe  ustalono  na  podstawie  koperty  z  przesyłką  poleconą  nr 

(00)259007731219719296  oraz  wydruku  ze  strony  internetowej  etracking.poczta-polska.pl, 

stanowiących  załącznik  do  pisma  zamawiającego  z  5  stycznia  2021  r.  znak  I-

IM.7011.4.2020.AD.  Z  wydruku  ze  strony  internetowej  etracking.poczta-

polska.pl  wynikało, 

że  przesyłka  polecona  nr  (00)259007731219719296  została  doręczona  zamawiającemu  w 

dniu 31 grudnia 2020 r. o g. 10.39. 

Dopiero zatem z tą chwilą – a więc już po upływie terminu 

na wniesienie odwołania – zamawiający miał możliwość zapoznania się z treścią odwołania. 

Powyższe  oznacza,  iż  odwołujący  nie  uczynił  zadość  obowiązkowi  wynikającemu  z 

przepisu art. 180 ust. 5 ustawy Pzp

, albowiem nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania 

w  taki  sposób,  aby  mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed  upływem  terminu  do 

wniesienia  odwołania,  tj.  do  28  grudnia  2020  r.  Zamawiający  z  treścią  odwołania  po  raz 

pierwszy mógł zapoznać się bowiem dopiero 31 grudnia 2020 r. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

Z  powyższego  przepisu  wynika  zakaz  wydawania  orzeczeń  o  charakterze 

merytorycznym, do jakich zalicza się oddalenie czy uwzględnienia odwołania, w innej formie 

aniżeli  wyrok.  Orzeczenie  Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnej  części  nie  miało  jednak 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

Zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy Pzp, 

Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu 

niejawnym. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 oraz art. 189 ust. 2 pkt 7, 

art. 180 ust. 5, art. 189 ust. 3 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.  


O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  oraz  w 

oparciu  o  przepi

sy  §  5  ust.  4  w  zw.  z  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z 

dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t. jedn. Dz. U. z 

2018  r.  Nr  41  poz.  972). 

W  myśl  powołanych  przepisów,  a  także  zgodnie  z  poglądem 

jednolicie  prezentowanym  w  orzecznictwie  tak  Izby  jak  i  Sądów  Okręgowych,  w  przypadku 

odrzucenia  odwołania  odwołującego  obciąża  się  całością  wniesionego  wpisu,  zgodnie  z 

zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania wynikającą z art. 192 ust. 10 ustawy Pzp 

(por. przykładowo wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 22 listopada 2012 r., sygn. akt XII 

Ga 517/11). 

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel