KIO 3446/20, KIO 3447/20 WYROK dnia 18 stycznia 2021 roku

Data: 4 marca 2021

Sygn. akt: KIO 3446/20, KIO 3447/20 

WYROK 

z dnia 18 stycznia 2021 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Justyna Tomkowska 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  stycznia  2021  roku  w  Warszawie 

odwołań 

wniesionych  do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  grudnia  2020  roku  przez 

wykonawców: 

1)  FB 

Serwis  Wrocław  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Kobierzycach (KIO 3446/20)

Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą 

we Wrocławiu (KIO 3447/20)

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Gminę  Żarów  z  siedzibą  

Żarowie 

przy udziale wykonawc

ów: 

ENERIS  Surowce  S

półka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Kielcach  zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowań  odwoławczych  po  stronie  zamawiającego  (sygn.  akt  KIO 

3446/20, KIO 3447/20); 

Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą 

we  Wrocławiu,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego (sygn. akt KIO 3446/20); 

orzeka: 


Uwzględnia  w  całości  odwołanie  w  sprawie  KIO  3446/20  i  nakazuje 

Zamawiającemu  dokonanie  następujących  zmian  w  SIWZ,  opisu  przedmiotu 

zamówienia,  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  wzorze  umowy  i  innych  dokumentach 

składających się na dokumentację postępowania: 

a) 

Wykreślenie  z  punktu  7  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  postanowienia,  że 

Wykonawca  przedłoży  oświadczenie,  że  od  1  stycznia  2021  r.  będzie 

nieruchomością dysponował na cele PSZOK zgodnie z przepisami prawa”; 

b)  z

mianę  zapisu  w  punkcie  7  Opisu  przedmiotu  zamówienia  na  następujący:  „Punkt 

powinien być zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Żarów i powinien 

być udostępniony mieszkańcom gminy nie później niż do dnia 1 czerwca 2021 roku.”; 

c)  z

mianę zapisu § 9 ust. 1 pkt 3 na następujący: „§ 9 ust. 1 pkt 3 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu  kary  umowne:  za  każde  stwierdzone  nie  zapewnienie  w  ramach 

świadczenia usługi zadeklarowanej w ofercie ilości wymaganego sprawnego sprzętu, 

pojemników  lub  worków  na  odpady  w  wysokości  200,00  zł  za  każdą  brakującą 

jednostkę sprzętu, pojemnik lub worek, za każdy dzień opóźnienia”. 

kosztami postępowania obciąża: 

Zamawiającego Gminę Żarów z siedzibą w Żarowie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę 

FB 

Serwis  Wrocław  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Kobierzycach tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  Zamawiającego  Gminy  Żarów  z  siedzibą  

w  Żarowie  na  rzecz  Odwołującego  FB  Serwis  Wrocław  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Kobierzycach  kwotę  

zł  00  gr  (słownie:  osiemnastu  tysięcy  sześciuset  złotych  00/100 

groszy),  stanowiącą  uzasadnione  koszty  postępowania  odwoławczego 

strony poniesionych z ty

tułu wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika.  

Uwzględnia w części odwołanie w sprawie KIO 3447/20 i nakazuje Zamawiającemu 

dokonanie  następujących  zmian  w  SIWZ,  opisu  przedmiotu  zamówienia, 

ogłoszeniu o zamówieniu, wzorze umowy i innych dokumentach składających się 

na dokumentację postępowania: 

a) 

Wykreślenie  z  punktu  7  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  postanowienia,  że 

Wykonawca  przedłoży  oświadczenie,  że  od  1  stycznia  2021  r.  będzie 

nieruchomością dysponował na cele PSZOK zgodnie z przepisami prawa”; 


b)  z

mianę  zapisu  w  punkcie  7  Opisu  przedmiotu  zamówienia  na  następujący:  „Punkt 

powinien być zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Żarów i powinien 

być udostępniony mieszkańcom gminy nie później niż do dnia 1 czerwca 2021 roku.”; 

c)  z

mianę  zapisu  §  9  ust.  1  pkt  2  na  następujący:  „§  9  ust.  1  pkt  2)  za  opóźnienie  

w  przystąpieniu  do  wykonania  przedmiotu  umowy  —  w  wysokości  0,2%  wysokości 

wynagrodzenia 

brutto za cały okres realizacji zamówienia o którym mowa w § 8 ust. 

8 za każdy dzień opóźnienia”; 

d)  wprowadzenie  do  opisu 

przedmiotu  zamówienia  pominiętych  kodów  niektórych 

rodzajów  odpadów  zbieranych  w  PSZOK  wynikających  z  art.  3  ust.  2  pkt  6  ustawy  

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach; 

e)  w

prowadzenie  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  wymagania,  że  nośność  wagi 

powinna  by

ć  minimum  40  Mg,  a  odpad  powinien  być  ważony  przy  przyjmowaniu 

odpadu na PSZOK. 

W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala

kosztami postępowania obciąża wykonawcę Zamawiającego Gminę Żarów z siedzibą 

w Żarowie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę 

Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  Spółka  Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu tytułem wpisów od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  Zamawiającego  Gminy  Żarów  z  siedzibą  

w  Żarowie  na  rzecz  Odwołującego  Wrocławskiego  Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania  ALBA  S

półka  Akcyjna  z  siedzibą  we  Wrocławiu  kwotę  

600 zł 00 gr (słownie: osiemnastu tysięcy sześciuset złotych zero groszy), 

stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dni

a  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt KIO 3446/20, KIO 3447/20 

UZASADNIENIE 

Sygn. akt KIO 3446/20 

W dniu 24 grudnia 2020 roku do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, 

na  podstawie  art.  180  ust.  1  w  zw.  z  art.  179  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

— 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami; dalej jako „PZP”), 

odwołanie  złożył  Wykonawca  FB  Serwis  Wrocław  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Kobierzycach (dalej jako „Odwołujący”). 

Zamawiający:  Gmina  Żarów  z  siedzibą  w  Żarowie,  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Odbieranie  I  zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  miasta  i  gminy  Żarów  oraz 

utworzenie  i  prowadzenie  punktu  sel

ektywnego  zbierania  odpadów”  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego

,  ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowane  zostało  Dzienniku  Urzędowym 

UE w dniu 14 grudnia 2020 r. pod nr 2020/S 243-602106. 

O

dwołanie  złożono  wobec  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  ukształtowaniu 

treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako 

„SIWZ”), w tym w szczególności treści opisu przedmiotu zamówienia (dalej jako „OPZ”) oraz 

projektu umowy, w sposób niezgodny z przepisami PZP. 

Zamawiającemu zarzucono naruszenie następujących przepisów: 

art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 139 PZP w zw. art. 353

i 387 § 1 KC 

p

oprzez  zawarcie  w  pkt.  7  OPZ  wymogu  utworzenia,  utrzymania  i  obsługi  punktu 

selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  (dalej  jako  „PSZOK”)  na  nieruchomości 

stanowiącej  własność  wykonawcy  lub  co  do  której  wykonawca  przedłoży  oświadczenie,  że 

od  1  stycznia 

2021  r.  będzie nią dysponował  na  cele PSZOK  zgodnie z przepisami prawa,  

i który będzie udostępniony mieszkańcom gminy nie później niż do dnia 1 marca 2021 roku, 

podczas gdy: 

a) 

termin  składania  ofert  został  wyznaczony  na  dzień  15  stycznia  2021  r.,  a  zatem 

Zamawiający  oczekuje,  aby  wykonawca  dysponował  nieruchomością  na  cele  PSZOK 

jeszcze  przed  wyborem  oferty  najkorzystniejszej,  a  tym  samym  jeszcze  przed  udzieleniem 

zamówienia; 

b) 

uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji umożliwiających prowadzenie PSZOK jest 

procesem długotrwałym (w praktyce trwającym co najmniej 9 miesięcy); 

wobec czego obecne wymagania w sposób nieuzasadniony faworyzują dotychczasowego 

wykonawcę  prowadzącego  PSZOK  na  terenie  miasta  i  gminy  Żarów,  a  tym  samym  mają 

charakter  dyskryminacyj

ny  wobec  pozostałych  wykonawców  posiadających  dostateczne 


zdolności  do  należytego  wykonania  zamówienia,  zobowiązując  ich  do  świadczenia 

niemożliwego; 

art. 29 ust 1 i 2 w zw. z art. 7 ust 1 w zw. z art. 139 PZP zw. z art. 353

art. 473 § 1, 

art.  483  §  1  i  art.  484  §  2  KC  poprzez  zastrzeżenie  przez  Zamawiającego  w  §  9  pkt  3 

Projektu  Umowy  kary  w  wysokości  500  zł  za  każdą  brakującą  jednostkę  sprzętu,  pojemnik 

lub worek w ciągu dnia w ramach świadczenia usługi odbioru odpadów, podczas gdy: 

a) 

ich  brak  na  n

ieruchomości  może  wynikać  z  przyczyn  niezależnych  od  wykonawcy 

(np.: 

podmuch  wiatru),  zaś  w  OPZ  czy  Projekcie  umowy  nie  przewidziano  jakichkolwiek 

mechanizmów weryfikacji przyczyn braku ww. elementów, 

b) 

karę umowną w wysokości 500 zł należy uznać za rażąco wygórowaną; 

- wobec czego takie 

postanowienie w sposób niezasadny obciąża wykonawcę obowiązkiem 

zapłacenia kary umownej wobec wystąpienia zdarzenia od niego niezależnego, przewidując 

w doda

tku kary umowne w wysokości nieproporcjonalnej do ewentualnej szkody wynikającej 

z  niezapewnienia  jednostki  sprzętu,  pojemnika  lub  worka,  a  co  stanowi  naruszenie  zasady 

równości  stron  umowy  oraz  wyklucza  prawidłowe  określenie  ceny  oferty  z  uwagi  na  brak 

możliwości  oceny  wynikającego  z  realizacji  umowy  ryzyka,  które  spoczywać  będzie  na 

wykonawcy - 

tym samym złożenie oferty w warunkach uczciwej konkurencji jest niemożliwe. 

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu 

w  trybie  art.  192  ust  3  pkt  1  PZP  zmianę  postanowień  wzoru  umowy  oraz  SIWZ  zgodnie  

z treścią uzasadnienia odwołania. 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  w  rozumieniu  art. 

179 ust. 1 PZP i może ponieść szkodę w wyniku naruszenia wskazanych powyżej przepisów 

PZP.  Odwołujący  jest  zainteresowany  złożeniem  oferty  w  postępowaniu  i  uzyskaniem 

przedmiotowego  zamówienia.  Postanowienia  SIWZ,  w  szczególności  postanowienia  wzoru 

umowy oraz OPZ, 

powinny być zgodne z przepisami PZP, KC i uwzględniać fundamentalne 

zasady  przeprowadzenia  postępowania,  w  szczególności  zasadę  proporcjonalności, 

adekwatności,  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  Sposób 

ukształtowania przez Zamawiającego treści SIWZ nie spełnia tych wymogów. Obecna treść 

SIWZ uniemożliwia bowiem lub co najmniej znacząco utrudnia Odwołującemu złożenie oferty 

w  warunkach  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  Wykonawca  może 

ponieść szkodę w  wyniku naruszenia przez  Zamawiającego  przepisów  pozbawia FBSerwis 

szansy  na  udział  w  postępowaniu  w  warunkach  uczciwej  konkurencji.  Zarzucane 

Zamawiającemu naruszenia mają bezpośredni i istotny wpływ na wynik postępowania 

Ogłoszenie oraz SIWZ zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego 

w dniu 14 grudnia 2020r

., zatem odwołanie zostało wniesione w ustawowym terminie. Kopia 

od

wołania  została  prawidłowo  przekazana  Zamawiającemu.  Wpis  od  odwołania  został 

uiszczony na rachunek UZP.  


Dysponowanie nieruchomością na cele PSZOK 

W  pkt.  7  OPZ  Zamawiający  przewidział  szczegółowe  wymagania  dot.  PSZOK, 

wskazując,  że  „Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utworzenia,  utrzymania  i  obsługi  punktu 

selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  (PSZOK),  na  nieruchomości  stanowiącej 

własność Wykonawcy lub co do której Wykonawca przedłoży oświadczenie, że od 1 stycznia 

2021 r. będzie nią dysponował na cele PSZOK zgodnie z przepisami prawa. Punkt powinien 

być zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Żarów i powinien być udostępniony 

mieszkańcom gminy nie później niż do dnia 1 marca 2021 roku.” 

Ponadto zgodnie z wymogami Zamawiającego: 

„Teren  przeznaczony  pod  PSZOK  musi  spełniać  wymagania,  jak  dla  bazy  magazynowo- 

transportowej, określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 

w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od 

właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) a ponadto: 

• 

lokalizacja, umożliwiająca swobodny dojazd i parkowanie przekazującym odpady, 

• 

teren powinien być ogrodzony, oświetlony, utwardzony oraz wyposażony w instalacje 

niezbędne  do  sprawnego  i  bezpiecznego  funkcjonowania  obiektu,  wynikające  

z obowiązujących przepisów. 

• 

Teren PSZOK powinien być wyposażony w: 

wagę  towarową  z  ważnym  świadectwem  zgodności  i  legalizacją  Głównego  Urzędu 

Miar, 

zamykane  pojemniki  i  kontenery  zebrane  odpady  przed  wpływem  czynników 

atmosf

erycznych i dostępem zwierząt, 

odpowiedniej wielkości plac manewrowy pozwalający na swobodny dostęp pojazdów 

dowożących, jak też wywożących odpady”. 

Z  powyższego  wynika,  że  Wykonawca  powinien  dysponować  nieruchomością  od  

1  stycznia  2021  r.,  a  następnie  udostępnić  na  niej  PSZOK  z  1  marca,  podczas  gdy  termin 

składania ofert został wyznaczony na 15 stycznia. Biorąc jednak pod uwagę prawdopodobne 

przedłużenie  terminu  składania  ofert,  m.in.  z  uwagi  na  złożone  odwołania  czy  wnioski  

o wyjaśnienie treści SIWZ, a także czynności związane z oceną i badaniem złożonych ofert 

(które również mogą być przedmiotem odwołań), wydaje się dalece nieprawdopodobne, aby 

umowa została zawarta z wybranym wykonawcą przed przyjętą datą uruchomienia PSZOK. 

Wymóg  dysponowania  nieruchomością  na  potrzeby  PSZOK  przed  terminem 

składania  ofert  jest  całkowicie  niezrozumiały  i  niedopuszczalny.  Również  obecny  termin 

uruchomienia  PSZOK  nie  znajduje  jakiegokolwiek  uzasadnienia,  a  w  praktyce  jasno 

wskazuje,  ze intencją  Zamawiającego zdaje  się  być  umożliwienie złożenia oferty  wyłącznie 

obecnemu wykonawcy zamawianych usług, który już dysponuje funkcjonującym punktem.  


C

hoć  Zamawiający  nie  wskazuje  tego  wprost  w  OPZ  -  to  aby  prowadzić  PSZOK  

i udostępniać go mieszkańcom gminy Żarów konieczne byłoby również uprzednie posiadanie 

(uzyskanie) przez wykonawcę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

odpadów. 

W aktualnym stanie prawnym prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych - miejsca, gdzie odpady te (wybrane fra

kcje) są zbierane (inaczej: tymczasowo 

magazynowane; por. definicja magazynowania odpadów zamieszczona w art. 3 ust. 1 pkt 5 

lit.  b  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  opadach,  dalej  jako  UO)  przez  prowadzącego 

PSZOK  -  wymaga  posiadania  zezwolenia  na  zbiera

nie  odpadów.  Obowiązek  taki  wynika  

z treści art. 41 ust. 1 UO, zgodnie z którym „Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie 

przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia”. 

Z obowiązku uzyskania takiego zezwolenia zwalnia okoliczność prowadzenia punktu 

selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  samodzielnie  przez  gminę  lub  wspólnie  

z  inną  gminą  lub  gminami  (art.  45  ust  1  pkt  11  UO).  Oznacza  to,  że  w  przypadku,  gdy 

Zamawiający  obciąży  obowiązkiem  prowadzenia  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów 

komuna

lnych  wykonawcę  -  podmiot  inny  niż  gmina,  to  będzie  on  zmuszony  do  uzyskania 

zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  co  więcej  -  w  okolicznościach  sprawy  musiałoby  to 

nastąpić na tyle szybko, aby dysponował on  właściwą zgodą administracyjną najpóźniej na 

dzień 1 marca 2021 r.  

Aby wykazać, jak nierealistyczne jest oczekiwanie uzyskania zezwolenia na zbieranie 

odpadów w tak krótkim czasie, przywołać wystarczy niezwykle liczne wymogi, które spełnić 

trzeba przy ubieganiu się o to zezwolenie, przy czym szereg z nich stanowi warunek wstępny 

i  konieczny,  żeby  w  ogóle  przystąpić  do  opracowania  wniosku.  Co  więcej,  katalog 

obligatoryjnych  elementów  takiego  wniosku  o  zezwolenie  na  przetwarzanie  odpadów  

i  przesłanek,  których  spełnienie  należy  wykazać,  jest  nad  wyraz  obszerny  i  bardzo 

szczegółowy  i  liczy  kilkadziesiąt  elementów,  zawartego  w  art.  41a  -43  UO.  Najistotniejsze  

z nich to: 

dysponowanie  właściwym  tytułem  prawnym  do  nieruchomości,  na  której 

zlokalizowany  będzie  PSZOK:  własność,  użytkowanie  wieczyste,  użytkowanie  albo 

dzierżawa,  ustanowione  w  formie  szczególnej,  tj.  formie  aktu  notarialnego,  opatrzonego 

oświadczeniem o świadomości odpowiedzialności solidarnej; 

określenie proponowanej formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń;    

określenie szczegółowej charakterystyki obiektu, w tym maksymalnych, największych 

i całkowitych parametrów związanych z gospodarowaniem odpadami; 

wykazanie  kwalifikacji  zawodowych  lub  przeszkolenia  pracowników  oraz  liczby  

i  jakości  posiadanych  instalacji  i  urządzeń  odpowiadających  wymaganiom  ochrony 

środowiska; 


przedstawienie  szeregu  zaświadczeń  o  niekaralności  i  oświadczeń  o  braku  sankcji 

nałożonych na podmiot w ciągu ostatnich 10 lat; 

dysponowanie decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest 

wymagana); 

sporządzenie operatu przeciwpożarowego; 

przeprowadzenie  kontroli  przez  wojewódzkiego  inspektora  ochrony  środowiska, 

zakończonej pozytywnie; 

przeprowadzenie  kontroli  przez  komendanta  powiatowego  (miejskiego)  Państwowej 

Straży Pożarnej, zakończonej pozytywnie. 

U

dzielenie  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów  poprzedzone  jest  długotrwałą  

i  drobiazgową  oceną  wymaganych  wniosków  i  dokumentów.  Z  doświadczenia 

Odwołującego,  który  prowadzi  na  obszarze  Polski  działalność  obejmującą  zbieranie 

odpadów  w  wielu  lokalizacjach  i  w  związku  z  tym  wielokrotnie  występował  o  wydanie  oraz  

o  zmianę  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  wynika,  że  aktualnie  minimalny  czas 

oczekiwania  na  wydanie  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów  komunalnych  to  około  6-7 

miesięcy (przy czym jest to okres liczony od złożenia wniosku o wydanie takiego zezwolenia 

do  jego  wydania  - 

a  złożenie  takiego  wniosku  musi  być  poprzedzone  szeregiem  innych 

czynności,  w  tym  zabezpieczeniem  prawa  do  nieruchomości,  które  również  trwają  co 

najmniej  2-

3  miesiące).  Często  jednak  takie  postępowania  trwają  dłużej,  nawet  powyżej 

jednego roku.  Jest to spowodowane  zarówno  dużą ilością informacji, które są analizowane 

przed  wydaniem  zezwolenia,  jak  i 

koniecznością  przeprowadzenia  kontroli  w  planowanym 

miejscu zbierania odpadów. Aktualnie, w warunkach epidemii COVID-19, okres oczekiwania 

na zezwolenie może wydłużyć się jeszcze bardziej. 

Jak  wynika  jednoznacznie  z  powyższego,  nałożenie  na  wykonawcę  obowiązku 

polegającego na: 

1)  dysponowaniu  nieruchomością  zlokalizowaną  w  granicach  administracyjnych  miasta 

Żarów, w formie prawnej własności, na cele PSZOK, względnie złożenie oświadczenia o tym, 

że  będzie  ona  w  jego  dyspozycji  -  i  to  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa,  przez  co 

rozumieć  należałoby  przede  wszystkim  zachowanie  szczególnej  formy  aktu  i  uzyskanie 

oświadczeń wskazanych powyżej, już od 1 stycznia 2021 r.; 

2) udostępnianie PSZOK mieszkańcom gminy nie później niż do 1 marca 2021 r. 

jest  żądaniem  nierealnym,  niemożliwym  do  spełnienia.  Nawet  gdyby  wykonawca  przystąpił 

do wyłonienia nieruchomości, na której miałby zostać zlokalizowany PSZOK, i ubiegania się 

o  zapewnienie  sobie  do  niej  prawa  natychmiast,  nie  czekając  na  rozstrzygnięcie 

postępowania, to nawet przy dołożeniu przez wykonawcę najwyższej zawodowej staranności 

nie jest możliwe, aby uzyskał wymagane prawo do dysponowania nią, w formie przepisanej, 

juz  na  dzień  1  stycznia  2021  r.,  tj.  w  ciągu  tygodnia,  tym  bardziej  że  w  międzyczasie 


przypadają  liczne  dni  wolne  od  pracy  związane  z  przypadającymi  na  ten  czas  Świętami 

Bożego  Narodzenia  i  Nowym  Rokiem.  Oczywistym  jest,  że  szczegółowa  ocena 

nieruchomości pod kątem wymagań określonych w ustawie o odpadach, zapewnienie sobie 

tytułu  prawnego  do  niej  oraz  jej  dostosowanie  do  wymagań  wynikających  z  funkcji,  którą 

będzie miała pełnić, wymaga znacznie więcej czasu. 

Ponadto nie wydaje się możliwe i nie potwierdza tego praktyka administracyjna, aby 

realne  było  uzyskanie  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów  w  wymaganym  terminie,  który 

przypada najpóźniej na dzień 1 marca 2021 r., a więc po upływie zaledwie dwóch miesięcy. 

Nie sposób nie wspomnieć w tym kontekście także o istotnej przeszkodzie praktycznej, jaką 

jest  konieczność  opracowania  operatu  przeciwpożarowego  przez  osobę  posiadającą 

wymagane  uprawnienia,  a  to  ze  względu  na  fakt,  że  specjalistów  takich  jest  w  Polsce 

niewielu, w efekcie tak szybkie uzyskanie opracowania nie wydaje się możliwe. 

W  tym  kontekście  Odwołujący  podniósł  zarzut  niemożliwości.  Zgodnie  ze 

stanowiskiem  piśmiennictwa,  niemożliwość,  o  której  mowa  w  art.  387  KC,  odnosi  się  do 

świadczenia.  O  tym,  czy  art.  387  KC  ma  zastosowanie  do  konkretnej  umowy,  przesądza 

abstrakcyjna  ocena  faktycznej  i  prawnej  możliwości  wykonania  wynikającego  z  niej 

zobowiązania  zgodnie  z  jego  treścią.  Nieważność  umowy  o  świadczenie  niemożliwe 

zachodzi wtedy

, gdy niemożliwość jest faktyczna lub prawna. Ocena możliwości świadczenia 

sprowadza się do  odpowiedzi  na  pytanie,  czy  ktokolwiek  na  miejscu strony  zobowiązanej  - 

do  spełnienia  określonego  świadczenia,  mógłby  je  spełnić  (por.  I.  Rosenblüth,  

w: J, Korzonek, I. Rosenbl

üth, Komentarz KZ, 1934, T. I, s. 124-125). 

Prawna niemożliwość świadczenia zachodzi wtedy, gdy zachowanie prowadzące do 

wykonania  zobowiązania  zgodnie  z  jego  treścią  jest  sprzeczne  z  prawem.  Niemożliwe  

w  sensie  prawnym  może  być  zarówno  świadczenie  polegające  na  działaniu,  jak  

i zaniechaniu. Prawna niemożliwość świadczenia polegającego na zaniechaniu może jednak 

mieć  miejsce  tylko  wtedy,  gdy  obowiązek  określonego  działania  przewiduje  prawo  

(B.  Lanckoroński,  komentarz  do  art.  387  k.c.,  w:  Kodeks  Cywilny.  Komentarz,  K.  Osajda 

(red.),  wyd. 

26,  2020).  Umową  o  świadczenie  niemożliwe  będzie  również  umowa 

zobowiązująca  do  dokonania  czynności  prawnej,  która  wprawdzie  istnieje  w  systemie 

prawnym,  ale  nie  może  być  dokonana  skutecznie  w  przewidziany  przez  strony  sposób  

(P.  Machnikowski,  Prawo  zobowiązań,  część  ogólna,  w:  System  Prawa  Prywatnego,  

K. Osajda (red.), t. 5, 2020, s. 622). 

W  ocenie  Odwołującego  mamy  do  czynienia  z  tym  drugim  rodzajem  niemożliwości, 

dla podmiotu, który w tym momencie nie dysponuje stosowną nieruchomością zlokalizowaną 

w  granicach  administracyjnych  miasta  Żarów,  nie  istnieje  bowiem  faktyczna  możliwość 

wykonania  wynikającego  z  umowy  zobowiązania  zgodnie  z  jego  treścią,  w  szczególności  

w  zakresie  dysponowania  niezbędnym  prawem  do  dysponowania  taką  nieruchomością  na 


cele PSZOK ani też uzyskania w terminie zaledwie dwóch miesięcy zezwolenia na zbieranie 

odpadów,  koniecznego  do  uruchomienia  PSZOK.  Stan  ten  powoduje  ponad  wszelką 

wątpliwość, że obowiązek dysponowania nieruchomością na cele prowadzenia PSZOK, jak  

i  wykonywanie  tej  działalności  (do  czego  niezbędne  byłoby  posiadanie  zezwolenia  na 

zbieranie  odpadów)  w  terminach  odpowiednio:  1  stycznia  i  1  marca  2021  r.,  ma  charakter 

świadczenia niemożliwego i na mocy art. 387 § 1 KC jest nieważny. 

W  istocie  kwestionowane  postanowienia  mogą  także  w  sposób  nieuczciwy 

uprzywilejowywać  podmiot,  który  już  obecnie  dysponuje  nieruchomością  zlokalizowaną  

granicach  administracyjnych  miasta  Żarów  przeznaczoną  na  cele  związane  

z gospodarowaniem o

dpadami i posiada zezwolenie na zbieranie odpadów. 

W  tym  stanie  rzeczy  konieczne  jest  nakazanie  Zamawiającemu  dokonanie  takiej 

zmiany  SIWZ,  która  doprowadzi  do  zgodności  jego  treści  z  przepisami  obowiązującego 

prawa, eliminując z treści OPZ te zobowiązania, które są niemożliwe do spełnienia. 

Zamawiający  -  decydując  się  na  powierzenie zadań z  zakresu  prowadzenia PSZOK 

wykonawcy  - 

powinien  uwzględnić  czas  niezbędny  na  uzyskanie  stosownych  zgód.  Termin 

na uruchomienie PSZOK powinien wynosić co najmniej 9 miesięcy i rozpoczynać bieg w dniu 

podpisania  umowy.  Jeżeli  zaś  Zamawiający  zdecydował  się  na  jego  określenie  datą 

kalendarzową,  to  również  powinna  ona  uwzględniać:  konieczność  uzyskania  zezwoleń  

i  decyzji,  ale  także  ryzyko  przedłużenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia. 

Alternatywnym 

rozwiązaniem, 

powszechnie 

zresztą 

stosowanym 

przez 

innych 

zam

awiających, jest pozostawienie obowiązków w zakresie prowadzenia PSZOK po stronie 

Zamawiającego, co pozwala znacznie obniżyć koszty jego funkcjonowania. 

Dlatego 

Odwołujący wnosił o: 

usunięcie  pkt  7  OPZ  dotyczącego  utworzenia  i  utrzymywania  PSZOK  przez 

wykonawcę lub względnie zastąpienie go postanowieniem, zgodnie z którym to Zamawiający 

będzie  prowadził  PSZOK  na  wskazanym  przez  siebie  terenie,  a  wykonawca  będzie 

zob

owiązany  jedynie  do  odpowiedniego  jego  wyposażenia  oraz  zapewnienia  jego  obsługi, 

przy  czym  odpowiedzialnym  za  gospodarowanie  odpadami  zbieranymi  na  terenie  PSZOK 

będzie Zamawiający; 

lub  alternatywnie  - 

w  przypadku  pozostawienia  obowiązków  w  zakresie  utworzenia  

i  prowadzenia  PSZOK  przez  wykonawcę  -  zawarcie  w  OPZ  postanowienia,  zgodnie  

z którym: 

• 

obsługujący  PSZOK  zobowiązany  będzie  do  posiadania  zezwolenia  na  zbieranie 

odpadów w punkcie; 

• 

wykonawca  zobowiązany  będzie  po  podpisaniu  umowy  do  podjęcia  starań  w  celu 

uzyskania decyzji na zbieranie odpadów w PSZOK; 


• 

Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wykonawcy wszelkiej pomocy w zakresie 

uzyskania  decyzji  pozwalającej  na  zbieranie  odpadów,  w  szczególności  do  niezwłocznego 

ustanowienia użytkowania nieruchomości w formie i w zakresie wymaganym w art. 41 b UO; 

• 

do  czasu  uzyskania  przez  wykonawcę  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów  w  PSZOK 

Zamawiający będzie podmiotem zbierającym odpady w punkcie; 

• 

Zamawiający  jako  użytkownik  główny  w  rejestrze  BDO  upoważni  wykonawcę  jako 

użytkownika podrzędnego do działania w systemie BDO w tym zakresie; 

• 

wykonawca 

zobowiązany 

będzie 

do 

poniesienia 

kosztów 

związanych  

z  uruchomieniem  PSZOK,  a  w  szczególności  do  sporządzenia operatu  przeciwpożarowego 

(art.  42  ust  4b  UO)  o

raz  dokonania  instalacji  monitoringu  miejsc  magazynowania  odpadów 

na terenie PSZOK (art. 25 ust. 6a-

6d UO) oraz spełnienia wymagań przeciwpożarowych dla 

miejsc magazynowania i zbierania odpadów, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 43 ust. 8 UO. 

Z

ałożenia zawarte punktach są powszechnie stosowane przez zamawiających w tego 

rodzaju  zamówieniach  i  stanowią  dobrą  praktykę  umożliwiającą  udzielanie  i  wykonywanie 

zamówień zgodnie z przepisami UO, a jednocześnie w sposób zapewniający możliwie dużą 

konkurencyjność postępowań. 

Postanowienia w zakresie kar umownych 

Zamawiający  w  myśl  §  9  pkt  3  Projektu  Umowy  przyjął  założenie,  że  Wykonawca 

miałby ponosić kary w wysokości 500 zł za każdą brakującą jednostkę sprzętu, pojemnik lub 

worek w ciągu dnia w ramach świadczenia usługi odbioru odpadów. Obciążanie Wykonawcy 

karą  umowną  za  każdy  jednostkowy  przypadek  braku  tych  elementów  należy  uznać  za 

niedopuszczalne  w  sytuacji,  gdy  zdarzenie  to  może  być  niezależne  od  wykonawcy. 

Przykładowo,  czynniki  atmosferyczne  (np.  silny  wiatr)  mogą  spowodować  przemieszczenie 

worka z miejsca, gdzie został on umieszczony, a co uprawni Zamawiającego do naliczenia 

kar umownych z tego tytułu. 

W

ykonawca nie ma jakiegokolwiek wpływu na sposób przekazywania tych elementów 

posia

daczom nieruchomości. Jest to szczególnie widoczne w przypadku worków na odpady, 

które  są  umieszczane  np.  w  ogrodzeniu,  bowiem  załoga  pojazdu  asenizacyjnego  nie  ma 

innej  możliwości  ich  wręczenia  właścicielowi  nieruchomości.  Co  więcej,  zgodnie  z  przyjętą  

OPZ zasadą „worek za worek”, posiadacz nieruchomości otrzyma tyle nowych worków, ile 

worków  z  odpadami  pozostawi  do  odbioru,  a  zatem  w  przypadku  chociaż  jednej 

nieruchomości może zaistnieć podstawa do naliczenia kary w wysokości wielokrotności 500 

zł. 

Umo

wa  natomiast  nie  przewiduje  jakiegokolwiek  mechanizmu  weryfikacji  zgłoszeń 

braku  tych  elementów.  Wykonawca  nie  będzie  zatem  w  stanie  wykazać,  że  wywiązał  się  

z  obowiązku  ich  przekazania  posiadaczom  nieruchomości.  W  praktyce  oznacza  to  niczym 


nieskrępowane  uprawnienie Zamawiającego  do naliczania kar  umownych na tej  podstawie, 

także  w  przypadkach,  nieuzasadnionych  czy  wynikających  z  działania  siły  wyższej  

(sił natury), tymczasem zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów powszechnych oraz 

KIO kara  umowna  ni

e może być naliczana wykonawcy za okoliczności, za które  nie ponosi 

on odpowiedzialności. 

Odwołujący  wnosił  o  nakazanie  Zamawiającemu  zmiany  postanowienia  w  ten 

sposób,  że  kary  umowne  nie  będą  naliczane  za  każdy  jednostkowy  przypadek  braku 

jednostki  sprzętu,  pojemnika  lub  worka  w  ciągu  dnia  w  ramach  świadczenia  usługi  odbioru 

odpadów,  a  ponadto  o  wprowadzenie  do  OPZ  lub  Projektu  Umowy  mechanizmu 

zapewniającego wiarygodną weryfikację wywiązywania się przez wykonawcę z omawianego 

obowiązku. 

Niezależnie od powyższego zastrzeżone przez Zamawiającego kary umowne za brak 

elementów są również rażąco  wysokie i powinny zostać odpowiednio zmniejszone, tak aby 

ich  wysokość  odpowiadała  ewentualnej  szkodzie,  jaką  może  ponieść  Zamawiający. 

Obciążenie  wykonawcy  ryzykiem  nałożenia  rażąco  wysokich  kar  jest  nieadekwatne  

i nieproporcjonalne do szkody, jaką może ponieść Zamawiający w przypadku ziszczenia się 

okoliczności  uprawniających  do  ich  naliczenia.  Pozostawienie  kar  umownych  w  aktualnej 

wysokości może spowodować nieuprawnione wzbogacenie się Zamawiającego. 

Na poparcie tej tezy  przywołać można  wyrok  Sądu  Okręgowego w  Poznaniu z  dnia 

30  października  2017  r.,  sygn.  akt  XVIII  C  773/17,  przekonującego,  że:  „Wskazuje  się  

w literaturze przedmiotu, 

że wysokość kary umownej nie jest limitowana w przepisach prawa, 

co powoduje, że instytucja ta jest nadużywana i skutkuje zastrzeganiem kar wielkiej wartość, 

mających często niewiele wspólnego z uszczerbkiem, jaki z tego tytułu ponosi druga strona 

umowy.  Zastrzeżenie  takiej  wyolbrzymionej  kary  może  być  nieważne  od  początku  jako 

sprzeczne  z  naturą  zobowiązania  (art.  353  1  k.c.  w  zw.  z  art.  58  §2  k.c.),  a  już  ha  pewno 

winno stanowić podstawę jej miarkowania (art. 484 § 2 k. c.)". 

Powszechny  jest  pogląd,  że  kary  umowne  mają  na  celu  uzyskanie  przez 

Zamawiającego zryczałtowanego odszkodowania. Rażąco wysoka kara umowna neguje taki 

c

el, co powoduje, że tak ukształtowana kara jest niezgodna z art. 483 KC, a także z zasadą 

p

roporcjonalności  i  adekwatności.  Tymczasem  Zamawiający  zastrzegł  karę  za  każdy 

stwierdzony przypadek braku jednostki sprzętu, pojemnika lub worka w ciągu dnia w ramach 

świadczenia  usługi  odbioru  odpadów.  Oznacza  to  możliwość  naliczania  kar  umownych  

w wysokości wielokrotności 500 zł w odniesieniu do jednej nieruchomości.  

Odwołujący  wnosił  o zmianę  postanowienia § 9 ust.  3 Projektu umowy  –  wysokości 

kary umownej z 500 zł do 50 zł. 

Wobec powyższego Odwołujący wnosił jak na wstępie. 


Sygn. akt KIO 3447/20 

W tym samym postępowaniu odwołanie, na podstawie art. 179 ust. 1 w zw. z art. 180 

ust.  1  ustawy 

Pzp  złożył  również  Wykonawca  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania ALBA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako: „Odwołujący 1” 

lub „ALBA”.  

Odwołanie  złożono  wobec  niezgodnych  z  przepisami  ustawy  czynności 

Zamawiającego  polegających  na  sporządzeniu  dokumentacji  postępowania  -  ogłoszenia  

o  zamówieniu  oraz  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej:  „SIWZ")  wraz  

z załącznikami z naruszeniem przepisów prawa. 

Odwołujący ALBA zarzucał Zamawiającemu naruszenie: 

art.  29  ust.  1  i  2  i  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  41  ust.  1  ustawy  z  dnia  14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701) poprzez zaniechanie dokonania 

OPZ 

w sposób uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ  na 

sporządzenie  oferty  oraz  dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  utrudniający 

uczciwą  konkurencję  i  nie  zapewniający  równego  traktowania  wykonawców  poprzez 

wprowadzenie wymogu, by Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

został  zorganizowany  i  udostępniony  mieszkańcom  gminy  nie  później  niż  do  dnia  1  marca 

2021  r.,  w  sytuacji  gdy  prowadzenie  PSZOK  wymaga  uzyskania  zezwolenia  na  zbieranie 

odpadów,  która  to  procedura  trwa  kilka  miesięcy,  przez  co  wymóg  uruchomienia  PSZOK  

w terminie w

skazanym przez Zamawiającego jest niemożliwy do spełnienia dla wykonawców 

nie prowadzących dotychczas PSZOK-u w Żarowie; 

art. 353

k.c. oraz art. 387 § 1 k.c. w. zw. z art. 5 k.c. oraz art. 487 § 2 k.c. w związku 

z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

poprzez zawarcie w OPZ zapisów naruszających 

równowagę  stron  i  zasady  współżycia  społecznego,  zakładających  nadmierne  obciążenie 

wykonawcy  ryzykiem  kontraktowym  w  zakresie,  w  jakim  Zamawiający  może  obciążyć 

wykonawcę  karą  umowną  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  przystąpieniu  do  wykonania 

przedmiotu  umowy  w  zakresie  przewidzianym  w  §  9  ust.  1  pkt  2)  projektu  umowy 

stanowiącym  załącznik  nr  4  do  SIWZ,  w  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  przystąpi  do 

wykonywania  przedmiotu  umowy  w  zakresie  uruchomienia  PSZOK  z  przyczyn  od  niego 

niezależnych, w szczególności w przypadku nieuzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów 

lub innych niezbędnych dokumentów, mimo wystąpienia przez Wykonawcę o ich wydanie lub 

sporządzenie w odpowiednim terminie. 

art. 29 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 6 i art. 4 ust. 2 pkt 1 ppkt b) ustawy o 

utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  i  §  3  ust.  1  pkt.  4  uchwały  nr  XXIV/178/2020 

Rady  Miejskiej  w  Żarowie  z  dnia  19  listopada  2020  r.  w  sprawie  regulaminu  utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Żarów poprzez niewyczerpujące opisanie przedmiotu 


zamówienia  i  pominięcie  niektórych  rodzajów  odpadów,  jakie  powinny  być  zbierane  

w  PSZOK,  a  w  szczególności  brak  odpadów  wszystkich  chemikaliów  wytwarzanych  

w  gospodarstwach  domowych,  od

padów  niekwalifikujących  się  do  odpadów  medycznych 

powstałych  w  gospodarstwie  domowym  w  wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  

w  formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu  poziomu  substancji  we  krwi,  w  szczególności 

igieł  i  strzykawek  (ex  20  01  99),  wszystkich  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych 

możliwych do wytworzenia w gospodarstwie domowym; 

art.  29  ust.  1  i  ust.  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  podanie 

niewyczerpujących  danych  w  OPZ  dotyczących  wymaganej  nośności  wagi,  które 

uniemożliwiają precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia, jak również brak ustanowienia 

obowiązku  ważenia  odpadów  na  PSZOK  uwzględniając,  czy  ma  być  to  waga  odpadów 

przyjmowanych  czy  wydawanych  z  PSZOK,  które  to  braki  uniemożliwiają  precyzyjne 

określenie  przedmiotu  zamówienia,  a  w  konsekwencji  czynią  nieadekwatnym  

i  nieproporcjonalnym  do  przedmiotu  zamówienia  obowiązek  wyposażenia  PSZOK  w  wagę,  

w sytuacji gdy nie nałożono na Wykonawcę obowiązku samego ważenia; 

art.  29  §  1  i  2  i  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  sporządzenie  opisu  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  nieproporcjonalny,  powodujący  nadmierne  obciążenie  wykonawcy 

nieadekwatne  do  przedmiotu  zamówienia  w  postaci  obowiązku  żądania  przez  wykonawcę 

prowadzącego  PSZOK  potwierdzenia  tożsamości  właścicieli  nieruchomości  i  lokalizacji 

nieruchomości,  z  której  przewiezione  zostały  odpady,  które  nie  znajduje  uzasadnienia  w 

obiektywnych  potrzebach  Zamawiającego  ani  przepisach  powszechnie  obowiązującego 

prawa, co utrudnia uczciwą konkurencję. 

Odwołujący ALBA wnosił o uwzględnienie odwołania i: 

nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian treści SIWZ poprzez: 

a.  zmianę  terminu  uruchomienia  PSZOK  określając  go  jako  14  dni  od  dnia  uzyskania 

ostatecznego  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów  na  nieruchomości,  na  której  ma  być 

prowadzony PSZOK albo  

b.  zobowiązanie  Gminy  Żarnów  do  prowadzenia  PSZOK  do  czasu  uzyskania  ostatecznej 

decyzji  - 

zezwolenia  na  zbieranie  odpadów  na  określonej  nieruchomości,  podczas  gdy 

Wykonawcy  zlecone będą usługi utworzenia i obsługi  PSZOK a na Zamawiającym (Gminie 

Żarnów)  spoczywać  będą  wyłącznie  obowiązki  związane  z  prowadzeniem  ewidencji 

odpadów w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami oraz 

o  dokonanie  stosownych  modyfikacji  w  OPZ  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  SIWZ  oraz 

projekcie 

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 

zmianę  punktu  7  wzoru  umowy  stanowiącego  Załącznik  nr  4  do  SIWZ  poprzez 

wydłużenie  terminu  na  spełnienie  obowiązku  dysponowania  przez  Wykonawcę  działką  na 

cele PSZOK na dzień nie wcześniejszy niż na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia 


na zbieranie odpadów na tej działce lecz nie późniejszy niż 1 miesiąc od zawarcia umowy na 

wykonanie zamówienia lub  zapewnienie,  że to Zamawiający  będzie dysponował  działką na 

cele PSZOK i wystąpi o zezwolenie na zbieranie odpadów na tej działce we własnym imieniu 

i na własną rzecz; 

zmianę § 9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ poprzez 

dodanie,  że  kara  umowna  za  nieprzystąpienie  do  wykonania  przedmiotu  nie  dotyczy 

przypadku, gdy Wykonawca wystąpił o wydanie decyzji - zezwolenia na zbieranie odpadów 

na działce wyznaczonej na cele PSZOK i zezwolenia tego nie uzyskał w terminie założonym 

przez Zamawiającego w SIWZ na uruchomienie PSZOK; 

uzupełnienie punktu 1 OPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ poprzez określenie 

wszystkich  rodzajów  odpadów  zbieranych  w  PSZOK  wynikających  z  art.  3  ust.  2  pkt  6 

ustawy  o  utrzymaniu  porządku  i  czystości  w  gminach,  tj.  dodając  kody  20  01  25  Oleje  

i  tłuszcze  jadalne,  20  01  26  Oleje  i  tłuszcze  inne  niż  wymienione  w  20  01  25,  20  01  27; 

Farby,  tusze,  farby  drukarskie,  kleje,  lepiszcze  i  żywice  zawierające  substancje 

niebezpieczne,  20  01  28  Farby,  tusze,  farby  drukarskie,  kleje,  lepiszcze  i  żywice  inne  niż 

wymienione w 20 01 27, 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 20 01 

30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29; ex 20 01 99 - odpady niekwalifikujące się do 

odpadów  medycznych  powstałych  w  gospodarstwie  domowym  w  wyniku  przyjmowania 

produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu  poziomu  substancji  we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek - nie podano w szczególności kodu ex 20 01 99, 17 

01  06*  Zmieszane  lub  wysegregowane  odpady  z  betonu,  gruzu  ceglanego,  odpadowych 

materiałów  ceramicznych i  elementów  wyposażenia zawierające  substancje niebezpieczne, 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg, 17 01 82 Inne niewymienione odpady;  

uzupełnienie punktu  1 OPZ stanowiącego Załącznik  nr  1 do  SIWZ  poprzez  podanie 

wymaganej  nośności  wagi  i  wskazanie  czasu  ważenia:  przy  przyjmowaniu  odpadów  do 

PSZOK albo przy wydawaniu odpadów z PSZOK, 

usunięcie  z  punktu  7  ust.  2  OPZ  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  SIWZ  obowiązku 

żądania  przez  Wykonawcę  prowadzącego  PSZOK  potwierdzenia  tożsamości  właścicieli 

nieruchomości i lokalizacji nieruchomości, z której przewiezione zostały odpady. 

T

ermin  do  wniesienia  odwołania  został  zachowany.  Kopia  odwołania  została 

prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na 

rachunek UZP.  

Odwołujący  wskazał,  iż  jest  uprawniony  do  wniesienia  odwołania.  Jako  podmiot 

prowadzący  działalność  gospodarczą  w  zakresie  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów 

komunalnych  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia.  Działania  Zamawiającego,  który  

w  sposób  uchybiający  przepisom  ustawy  sformułował  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz 

SIWZ

,  uniemożliwiają  Odwołującemu  złożenie  ważnej  i  konkurencyjnej  oferty.  W  wyniku 


naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Odwołujący  może  ponieść  szkodę  

w  postaci  nieuzyskania  zamówienia,  a  tym  samym  nieosiągnięcie  spodziewanego  zysku  z 

jego realizacji.  

I. i II. Zarzut naruszenia przepisu art. 29 ust. 1 i 2 i art. 7 ust. 1  ustawy Pzp w zw. z art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - 

termin uruchomienia PSZOK w związku 

z zarzutem naruszenia przepisu art. 353

k.c. oraz art. 387 § 1 k.c. w. zw. z art. 5 k.c. oraz 

art. 487 § 2 k.c.  

Przepis  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp 

nakłada  na  Zamawiającego  obowiązek  opisania 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie 

dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  oraz  obowiązek  uwzględnienia  wszystkich  wymagań  

i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.  

Terminowe  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie,  w  jakim  dotyczy  usługi 

polegającej  na  utworzeniu  i  udostępnieniu  PSZOK  mieszkańcom  Gminy  nie  później  niż  do 

dnia  1  marca  2021  r.  nie  jest  obiektywnie  możliwe  do  spełnienia  dla  wykonawców,  którzy 

dotychczas nie świadczyli tego typu usługi w Gminie Żarów i nie dysponują zezwoleniem na 

zbieranie  odpadów  dla  nieruchomości,  na  której  ma  być  prowadzony  PSZOK.  Działanie 

Zamawiającego w sposób nieuprawniony faworyzuje wykonawców, którzy obecnie świadczą 

tego typu usługi, co narusza zasadę konkurencyjności i równego traktowania wykonawców.  

Zamawiający  przewidział,  że  rozpoczęcie  realizacji  zamówienia  nastąpi  w  dniu  

1  marca  2021  r., 

zaś  zakończenie  jego  realizacji  w  dniu  31  grudnia  2022  r.,  przy  czym 

utworzenie i udostępnienie mieszkańcom gminy PSZOK ma nastąpić nie później niż do dnia 

1 marca 2021 r. Opis przedmiotu zamówienia przewiduje, że Wykonawca zobowiązany jest 

do  utworzenia,  utrzymania  i  obsługi  PSZOK,  na  nieruchomości  stanowiącej  własność 

Wykonawcy lub co do której Wykonawca przedłoży oświadczenie, że od 1 stycznia 2021 r. 

będzie nią dysponował na cele PSZOK zgodnie z przepisami prawa. Punkt ten powinien być 

zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Żarów. 

Odwołujący  nie  jest  w  stanie  należycie  przygotować  oferty,  gdyż  nie  jest  możliwe 

skalkulowanie  w  cenie  ofertowej  w  pełni  ryzyka,  jakie  może  się  wiązać  z  realizacją 

zamówienia  w  zakresie  uruchomienia  PSZOK.  Takie  działanie  Zamawiającego,  który 

dokonuje  opisu  przedmiotu  zamówienia  bez  uwzględnienia  okoliczności  mogących  mieć 

wpływ na sporządzenie oferty, uniemożliwia złożenie przez wykonawców prawidłowych ofert 

i  w  zn

aczący  sposób  ogranicza  lub  wręcz  całkowicie  eliminuje  konkurencję.  Sprzeczne  

z przepisami ustawy jest wymaganie uruchomienia PSZOK najpóźniej do dnia 1 marca 2021 

r. i obwarowanie terminowego przystąpienia do realizacji zamówienia wysoką karą umowną, 

w s

ytuacji gdy uruchomienie PSZOK w tak krótkim terminie jest wymogiem niemożliwym do 

spełnienia.  Zamawiający  zdaje  się  całkowicie  pomijać  fakt,  że  stworzenie  PSZOK  wymaga 

nie  tylko  wykonania  szeregu  czynności  faktycznych,  ale  i  uzyskania  stosownych  decyzji 


administracyjnych. 

Odwołujący  ALBA  szacuje,  że  w  sprzyjających  warunkach,  czas 

uzyskania  stosownych  dokumentów  i  decyzji  administracyjnych  niezbędnych  do 

uruchomienia PSZOK kształtuje się następująco: 

■ 

sporządzenie operatu przeciwpożarowego - 2 miesiące; 

■ 

uzyskanie  uzgodnienia  komendanta  powiatowego  (miejskiego)  Państwowej  Straży 

Pożarnej – 1 miesiąc; 

■ 

zezwolenie odpadowe - 

ok. 3 miesiące, nie licząc okresów dla wydania postanowień 

Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska;  

■ 

wyrażenie  opinii  przez  wójta,  burmistrza  lub  prezydenta  miasta,  właściwych  ze 

względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów - 1 miesiąc; 

■ 

przeprowadzenie  kontroli  przez  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska;  

i wydanie postanowienia - 1-

2 miesiące; 

■ 

przeprowadzenie  kontroli  przez  komendanta  powiatowego  (miejskiego)  Państwowej 

Straży Pożarnej i wydanie postanowienia - 1 miesiąc. 

Podsumowując, szacowany przez Wykonawcę czas na uzyskanie ostatecznej decyzji 

-  zezwole

nia  na  zbieranie  odpadów  trwać  może  co  najmniej  6  miesięcy.  Taki  szacowany 

czas  na  uruchomienie  PSZOK  został  również  uwzględniony  w  wyroku  KIO  z  dnia  19 

października 2020 o sygn. KIO 2041/20): 

Zbieranie  odpadów  zgodnie  z  definicją  zawartą  w  art.  3  ust.  1  ustawy  z  dnia  

14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  701)  polega  na  gromadzeniu 

odpadów  przed  ich  transportem  do  miejsc  przetwarzania,  w  tym  wstępne  sortowanie 

nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany 

klasyfikacji  odpadów  oraz  tymczasowe  magazynowanie  odpadów,  o  którym  mowa  w  art.  3 

ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach. Ma to o tyle istotne znaczenie, 

że w świetle przepisu 

art.  41  ust.  1  ustawy  o  odpadach  prowadzenie  zbierania 

odpadów  wymaga  uzyskania 

zezwolenia. Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy o odpadach punkt selektywnego zbierania 

odpadów  komunalnych  zwolniony  jest  z  obowiązku  posiadania  zezwolenia  na  zbieranie 

odpadów,  jeżeli  prowadzony  jest  samodzielnie  przez  gminę  lub  wspólnie  z  inną  gminą  lub 

gminami. Dla innych podmiotów prowadzących PSZOK konieczne jest uzyskanie zezwolenia 

na zbieranie odpadów w trybie art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach. 

Zgodnie  z  art.  42  ust.  1  ustawy  o  odpadach  wniosek  posiadacza  odpadów  

o zezwolenie na zbiera

nia odpadów zawiera: 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów; 

wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; 

oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 

wskazanie: 

a) 

miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazy

nowanych odpadów, 


b) 

maksymalnej masy  poszczególnych rodzajów  odpadów  i  maksymalnej  łącznej masy 

wszystkich  rodzajów  odpadów,  które  mogą  być  magazynowane  w  tym  samym  czasie  oraz 

które mogą być magazynowane w okresie roku, 

c) 

największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie 

w  instalacji,  obiekcie  budowlanym  lub  jego  części  lub  innym  miejscu  magazynowania 

odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego 

miejsca magazynowania odpadów, 

d) 

całkowitej  pojemności  (wyrażonej  w  Mg)  instalacji,  obiektu  budowlanego  lub  jego 

części lub innego miejsca magazynowania odpadów; 

szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; 

przedstawienie  możliwości  technicznych  i  organizacyjnych  pozwalających  należycie 

wykonywać  działalność  w  zakresie  zbierania  odpadów,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

kwalifikacji  zawodowych  lub  przeszkolenia  pracowników  oraz  liczby  i  jakości  posiadanych 

instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; 

oznaczenie  prz

ewidywanego  okresu  wykonywania  działalności  w  zakresie  zbierania 

odpadów; 

opis  czynności  podejmowanych  w  ramach  monitorowania  i  kontroli  działalności 

objętej zezwoleniem;   

opis  czynności,  które zostanę podjęte  w  przypadku  zakończenia działalności  objętej 

zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; 

9a) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a; 

informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

Zgodnie z art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach do wniosku o zezwolenie  na zbieranie 

odpadów  dołącza  się  operat  przeciwpożarowy,  zawierający  warunki  ochrony 

przeciwpożarowej  instalacji,  obiektu  lub  jego  części  lub  innego  miejsca  magazynowania 

odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, 

wykonany przez: rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa 

w  rozdziale  2a  ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (t.j.  Dz.  U.  

z  2018  r.  poz.  620  ze  zm.)  -  w  przy

padku gdy organem właściwym do wydania zezwolenia 

jest  marszałek  województwa  albo  regionalny  dyrektor  ochrony  środowiska,  albo  osobę,  

o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy (tj. posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa 

lub  ukończone  w  Szkole  Głównej  Służby  Pożarniczej  studia  wyższe  w  zakresie  inżynierii 

bezpieczeństwa  w  specjalności  inżynieria  bezpieczeństwa  pożarowego)  -  w  przypadku gdy 

organem właściwym jest starosta. 

Ponadto, w świetle przepisów ustawy o odpadach zbieranie odpadów komunalnych, 

wymagające  uzyskania  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  odbywa  się  wyłącznie  na 

nieruchomości,  której  właścicielem,  użytkownikiem  wieczystym,  użytkownikiem  albo 


dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. Stosownie do art. 41 b ust. 2 

ustawy  o 

odpadach  ustanowienie  użytkowania  nieruchomości,  na  której  będą  zbierane  lub 

przetwarzane  odpady,  wymaga  złożenia  oświadczenia  w  formie  aktu  notarialnego  również 

przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być 

zbieran

e  lub  przetwarzane  w  okresie  roku  na  nieruchomości  będącej  przedmiotem 

użytkowania. Zgodnie zaś z art. 41 b ust. 3 umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą 

zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie 

wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie 

roku  na  tej  nieruchomości.  Do  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów 

dołączyć  należy  dokument  potwierdzający  dysponowanie  tytułem  prawnym  do 

nieruchomości odpowiadający wymaganiom ustawowym co do formy. 

Organ  właściwy  wydaje  zezwolenie  na  zbieranie  odpadów  lub  zezwolenie  na 

przetwarzanie  odpadów  po  zasięgnięciu  opinii  wójta,  burmistrza  lub  prezydenta  miasta, 

właściwych  ze  względu  na  miejsce  prowadzenia  zbierania  odpadów  lub  przetwarzania 

odpadów.  Ponadto,  przed  wydaniem  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów  dokonywana  jest 

kontrola  instalacji,  obiektu  budowlanego  lub  jego  części  lub  miejsc  magazynowania 

odpadów,  w  których  ma  być  prowadzone  przetwarzanie  odpadów  lub  zbieranie  odpadów,  

w  zakresie  spełniania  wymagań  określonych  w  przepisach  ochrony  środowiska  przez 

Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  (art.  41  a  ust.  1  ustawy  o  odpadach).  

Z  wnioskiem  o  przeprowadzenie  kontroli  w  tym  za

kresie  występuje  właściwy  organ, 

przekazując 

kopię 

niezbędnej 

do 

przeprowadzenia 

kontroli 

dokumentacji.  

Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska niezwłocznie wydaje 

postanowienie  w  przedmiocie  spełnienia  wymagań  określonych  w  przepisach  ochrony 

środowiska.  W  przypadku  postanowienia  wojewódzkiego  inspektora  ochrony  środowiska 

negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska 

właściwy  organ  odmawia  wydania  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  zezwolenia  na 

przetwarzanie  odpadów  lub  pozwolenia  na  wytwarzanie  odpadów  uwzględniającego 

zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

Przed  wydaniem  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów  dokonywana  jest  także  kontrola 

instalacji,  obiektu  budowlanego  lub  jego  części  lub  miejsc  magazynowania  odpadów,  

w  których  ma  być  prowadzone  przetwarzanie  odpadów  lub  zbieranie  odpadów,  w  zakresie 

spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz 

w  zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej,  o których mowa w operacie 

przeciwpożarowym  przez  Komendanta  Powiatowego  (Miejskiego)  Państwowej  Straży 

Pożarnej.  Kontrola  ta  jest  dokonywana  niezależnie  od  operatu  przeciwpożarowego,  na 

wniosek  organu  prowadzącego  postępowanie  w  przedmiocie  wydania  zezwolenia  na 

zbieranie  odpadów.  Po  przeprowadzeniu  kontroli  komendant  powiatowy  (miejski) 


Państwowej  Straży  Pożarnej  wydaje  postanowienie  w  przedmiocie  spełnienia  wymagań 

określonych  w  przepisach  dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  w  zakresie 

zgodności  z  warunkami  ochrony  przeciwpożarowej.  Zgodnie  z  art.  41  a  ust.  4a  ustawy  

o  odpadach,  w  przypadku  postanowienia  komendanta  powiatowego  (miejskiego) 

Państwowej  Straży  Pożarnej  negatywnie  opiniującego  spełnienie  wymagań  określonych  

w  przepisach  dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej  lub  zgodność  z  warunkami  ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 

ust.  4b  pkt  1,  oraz  w  postanowieniu,  o  którym  mowa  w  art.  42  ust.  4c,  właściwy  organ 

odmawia wydania zezwolenia na 

zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

lub  pozwolenia  na  wytwarzanie  odpadów  uwzględniającego  zbieranie  lub  przetwarzanie 

odpadów. 

Podczas  organizacji  PSZOK  uwzględnić  należy  także  wymagania  wynikające  

z  ustawy  z  dnia  20  lipca  2017  r.  Prawo  wodne  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2268  ze  zm.),  

np. w zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - 

w przypadku wprowadzania ścieków 

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do 

kanalizacji  będących  we  władaniu  innych  podmiotów,  czy  też  odprowadzania  wód 

opadowych i roztopowych do pobliskiego rowu lub ich rozsączanie do gruntu oraz wykonania 

urządzeń wodnych przez które te wody do rowu lub gruntu są odprowadzane. 

Wprawdzie  nie  istnieje  ustawowa  definicja  punktu  s

elektywnego  zbierania  odpadów 

komunalnych,  niemniej  jednak  przyjmuje  się,  że  PSZOK  powinien  zajmować  wydzielony, 

przygotowany  i  zabezpieczony  teren,  na  którym  umieszczone  zostaną  urządzenia 

zapewniające  bezpieczną  zbiórkę  odpadów  komunalnych,  dostosowane  do  właściwości 

poszczególnych  frakcji  i  kategorii  odpadów  (zob.  M.  Górski,  PSZOK-i  w  proponowanej 

nowelizacji,  Przegląd  Komunalny  2014,  Nr  12, s.  16  ).  PSZOK  powinien  być  zlokalizowany 

na  terenie  ogrodzonym,  oświetlonym  i  zabezpieczonym  przed  dostępem  osób 

niepowołanych.  Miejsca  magazynowania  odpadów  powinny  być  odpowiednio  oznakowane, 

podobnie jak poszczególne obiekty i instalacje znajdujące się na terenie PSZOK. 

Prowadzenie  PSZOK  wiąże  się  nie  tylko  z  obowiązkiem  należytego  zabezpieczenia 

terenu,  na  którym  PSZOK  jest  prowadzony,  ale  także  z  koniecznością  zadośćuczynienia 

pozostałym  wymogom  przewidzianym  przepisami  powszechnie  obowiązującego  prawa  dla 

miejsca, w którym zbierane są odpady. Do wymogów tych należy zgodnie z art. 25 ust. 6a 

ustawy  o  odpadach  prowadzenie  wizyjnego  systemu  kontroli  miejsca  magazynowania  lub 

składowania  odpadów,  zapewniającego  przez  całą  dobę  zapis  obrazu  i  identyfikację  osób 

przebywających  w  tym  miejscu  oraz  przechowywanie zapisu przez  miesiąc i  udostępnianie 

organom  kontrolnym.  PS

ZOK  musi  spełniać  standardy  sanitarne,  o  których  mowa  

w Rozporządzaniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26  września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze 


zm.)  oraz  w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  16  czerwca  2009  r.  w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 

r., nr 104, poz. 868).  

Odwołujący  ALBA  podnosił,  że  pracownikowi  zatrudnionemu  do  obsługi  PSZOK 

należy  tak  zorganizować  miejsce  pracy,  by  uczynić  zadość  przepisom  bhp,  zapewnić 

zaplecze  socjalne,  itp.  Lista  aktów  prawnych  określających  wymagania,  jakim  odpowiadać 

powinien  PSZOK,  jest  dużo  dłuższa  i  obejmuje,  wyliczając  tylko  najistotniejsze:  ustawę  

z  dnia  11 

września  2015  r.  o  zużytym  sprzęcie  elektrycznym  i  elektronicznym  (t.j.  Dz.  U.  

z 2018 r., 

poz. 1466), ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. 

U.  z  2019  r.,  poz.  521),  rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  5  października  2015  r.  

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1694). 

W  celu  zorganizowania  PSZOK 

konieczne  jest  podjęcie  przez  wykonawcę  szeregu 

prac  adaptacyjnych  oraz  uzyskanie  stosownych  zezwoleń  administracyjnych.  Czas  jaki 

Zamawiający  przewidział  na  uruchomienie  PSZOK,  tj.  najpóźniej  do  1  marca  2021  r.  jest 

zdecydowanie  za  krótki,  na  zorganizowanie  PSZOK,  w  sposób,  który  uczyni  zadość 

wymogom ustawowym. 

PSZOK  ma  zostać  zorganizowany  w  Żarowie  na  nieruchomości  wedle  wyboru 

Wykonawcy,  ale  sam  wybór  odpowiedniej  nieruchomości,  na  której  będzie  możliwe 

utworzenie  i  uruchomienie  p

unktu  jest  zajęciem  niezwykle  wymagającym  w  świetle 

obowiązujących  przepisów  prawa.  Wykonawca  musi  dysponować  odpowiednią 

nieruchomością  oddaloną  od  nieruchomości  zamieszkałych,  gdyż  dla  miejsca  składowania 

odpadów wyznaczana jest strefa zagrożenia wybuchem. Konieczne jest aby w bezpośredniej 

bliskości  nieruchomości,  na  której  ma  być  prowadzony  PSZOK  znajdowały  się  hydranty  

o  określonej  przepustowości.  Samo  więc  znalezienie  działki,  spełniającej  wymogi  stawiane 

przepisami prawa jest  zajęciem  niezwykle czasochłonnym.  PSZOK musi  być  zlokalizowany 

w  miejscu,  w  którym  dopuszcza  to  aktualny  miejscowy  plan  zagospodarowania 

przestrzennego.  Zwrócić  trzeba  przy  tym  uwagę  na  szczegółowe  zakazy,  np.  lokalizacji 

przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  czy  zapisy  dotyczące 

gospodarowania odpadami, np. zakaz zbierania czy magazynowania odpadów lub substancji 

niebezpiecznych. PSZOK musi być przy tym, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., 

poz.  1454  ze  zm.)  zlokalizowany  w  miejscu  łatwo  dostępnym  dla  wszystkich  mieszkańców 

gminy,  a  przy  tym  zapewnia

jącym  możliwość  odbioru  odpadów  przez  pojazdy  ciężarowe. 

Przed  uruchomieniem  PSZOK  konieczne  jest  podjęcie  licznych  prac  organizacyjnych, 

poprzedzających  możliwość  zwrócenia  się  do  stosownych  organów  administracyjnych  

z  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  warunku

jących  możliwość  prowadzenia  PSZOK  na  danym 


terenie.  Operat  przeciwpożarowy,  który  należy  dołączyć  do  wniosku  o  zezwolenie  na 

zbieranie  odpadów,  może  zostać  sporządzony  dopiero  w  sytuacji  gdy  utworzona  została 

odpowiednia infrastruktura. To  znacząco  przedłuża całą procedurę uzyskiwania zezwolenia 

na  zbieranie  odpadów,  bez  którego  nie  jest  możliwe  prowadzenie  działalności  na  terenie 

PSZOK. 

Istotną  częścią  przygotowania  PSZOK  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowej. 

Kluczowymi elementami będą tu projekt budowlany i wykonawczy, kosztorysy i przedmiary, 

specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót.  Projekt  powinien  spełniać  wszystkie 

wymogi 

określone  w  szczególności  w  ewentualnej  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach, a także zawierać szczegółowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem 

osób  korzystających  i  pracujących  w  punkcie,  kwestiami  przeciwpożarowymi,  czy 

minimalizacją  oddziaływań  na  tereny  sąsiednie,  jak  wykonanie  pełnego  ogrodzenia,  pasów 

zieleni  izolacyjnej  czy  rozwiązań  minimalizujących  emisję  hałasu  czy  nieprzyjemnych 

zapachów.  Są  to  prace  konieczne,  gdyż  nie  sposób  prowadzić  zbiórki  odpadów  takich  jak 

zużyte  baterie  i  akumulatory  czy  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  bez 

odpowiedniego zabezpieczenia miejsca ich zbierania przed warunkami atmosferycznymi. W 

tym  celu  konieczne  jest  zaaranżowanie  np.  budynków  kontenerowych  socjalno-

magazynowych  lub  dostosowanie  innych  budynków  dla  celów  prowadzenia  PSZOK. 

Sporządzenie dokumentacji projektowej jest więc konieczne, gdyż w świetle przepisu art. 43 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. 

U. z 2018 r., 

poz. 1466) miejsca, w których jest magazynowany zużyty sprzęt elektroniczny  

i elektryczny, wyposaża się w: 

zadaszenie  zapobiegające  oddziaływaniu  czynników  atmosferycznych  oraz,  

w przypadku zużytego sprzętu zawierającego substancje ciekłe, które podczas uszkodzenia 

zużytego  sprzętu  mogą  spowodować  niekontrolowane  wycieki  do  środowiska 

w  nieprzepuszczalne  podłoża  wraz  z  urządzeniami  do  likwidacji  wycieków  oraz,  

w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami; 

utwardzone podłoże; 

zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. 

W

ymóg postawiony przez Zamawiającego co do uruchomienia PSZOK w terminie do 

1 marca 2021 r. jes

t niemożliwy do spełnienia. Rozpoczęcie działalności w tym zakresie nie 

może  nastąpić  bez  uzyskania  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  a  to  poprzedzone  jest 

koniecznością  uzyskania  szeregu  innych  decyzji  administracyjnych  oraz  koniecznością 

przeprowadzenia  l

icznych  prac  organizacyjnych  i  dostosowawczych  jeżeli  chodzi  

o  infrastrukturę.  Odwołujący  ALBA  podkreślał,  że  uzyskanie  stosownych  decyzji 

administracyjnych  to  proces  czasochłonny.  Trudno  jest  przewidzieć  czas,  w  jakim  możliwe 


będzie  uzyskanie  wszelkich  wymaganych  prawem  decyzji  administracyjnych  dla  celów 

prowadzenia PSZOK w Żarowie. 

Zdaniem  Odwołującego  ALBA  uprawniony  jest  wniosek,  że  opis  przedmiotu 

zamówienia  został  dokonany  w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję,  gdyż  wymóg 

zorganizowania  PSZOK  w 

Żarowie  jest  możliwy  wyłącznie  dla  podmiotów,  które  obecnie 

prowadzą  PSZOK  i  dysponują  już  stosownymi  decyzjami  administracyjnymi,  w  tym 

zezwoleniem na zbieranie odpadów. 

Na  Zamawiającym  ciąży  zaś  obowiązek  przygotowania  i  przeprowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji,  a  więc  taki,  który  nie  będzie  eliminować  z  udziału  w  postępowaniu  określonej 

grupy  wyko

nawców  bądź  nie  będzie  stwarzać  określonej  grupie  wykonawców 

uprzywilejowanej  pozycji.  P

ełne  uruchomienie  PSZOK  nie  będzie  możliwe  z  uwagi  na 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, obciążanie go obowiązkiem 

zapłaty  kary  umownej,  jest  niedopuszczalne  i  narusza  zasady  współżycia  społecznego. 

Odwołujący  ALBA  podkreślał,  że  w  świetle  przepisu  art.  194  ust.  4  ustawy  o  odpadach 

zbieranie  odpadów  bez  wymaganego  zezwolenia  jest  deliktem  administracyjnym,  za  który 

wymierza się administracyjną ę pieniężną w wysokości do 1.000.000 zł. 

Ze  względu na  to  że przepisy  ustawy  o utrzymaniu porządku  i  czystości  w  gminach 

wyraźnie  dopuszczają  możliwość  zorganizowania  PSZOK  przez  gminy  bez  konieczności 

uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, celowa w ocenie Odwołującego ALBA jest taka 

zmiana  SIWZ,  która  zobowiąże  Zamawiającego  Gminę  Żarów  do  utworzenia  PSZOK  we 

własnym imieniu do czasu uzyskania zezwolenia na zbieranie przez Wykonawcę, gdy w tym 

czasie Wykonawca będzie  wykonywał  obsługę PSZOK na  zlecenie Zamawiającego lub też 

wydłużenie terminu na uruchomienie PSZOK o co najmniej 6 miesięcy, tyle bowiem będzie 

minimalnie  trwało  uzyskanie  niezbędnych  zezwoleń  i  sporządzenie  obligatoryjnej 

dokumentacji. 

Odwołujący ALBA wnosił o modyfikację zapisów zawartych w SIWZ, zapisów samego 

ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także  projektu  umowy,  stanowiącego  załącznik  numer  4  do 

SIWZ. 

Odwołujący ALBA wnosił również o wyłączenie zastosowania kary umownej za każdy 

dzień  opóźnienia  w  przystąpieniu  do  wykonania  przedmiotu  umowy  w  zakresie 

przewidzianym  w  §  9  ust.  1  pkt  2)  projektu  umowy  stanowiącym  załącznik  nr  4  do  SIWZ  

w przypadku, 

gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie 

uruchomienia  PSZOK  z  przyczyn  od  niego  niezależnych,  w  szczególności  w  przypadku 

nieuzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub innych niezbędnych dokumentów, mimo 

wyst

ąpienia przez Wykonawcę o ich wydanie lub sporządzenie w odpowiednim terminie.  


III. 

Zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 6 i art. 4 ust. 2 pkt 

1 ppkt b) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i § 3 ust. 1 pkt 4 regulaminu 

utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Żarów  -  pominięcie  niektórych  rodzajów 

odpadów, jakie powinny być zbierane w PSZOK. 

Zgodnie  z  art.  3  ust.  2  pkt  6  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach 

gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, a w szczególności: 

6)  tworzą  punkty  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  w  sposób  umożliwiający 

łatwy  dostęp  dla  wszystkich  mieszkańców  gminy,  które  zapewniają  przyjmowanie  

co  naj

mniej  odpadów  komunalnych:  wymienionych  w  pkt  5,  odpadów  niebezpiecznych, 

przeterminowanych  leków  i  chemikaliów,  odpadów  niekwalifikujących  się  do  odpadów 

medycznych  powstałych  w  gospodarstwie  domowym  w  wyniku  przyjmowania  produktów 

leczniczych  w  formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu  poziomu  substancji  we  krwi,  

w  szczególności  igieł  i  strzykawek,  zużytych  baterii  i  akumulatorów,  zużytego  sprzętu 

elektrycznego  i  elektronicznego,  mebli  i  innych  odpadów  wielkogabarytowych,  zużytych 

opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży. 

Zgodnie  z  art.  4  ust.  2  pkt  1  ppkt  b)  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  

w  gminach  2.  Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  w  gminie  określa  szczegółowe 

zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego 

zbierania  odpadów  komunalnych  w  sposób  umożliwiający  łatwy  dostęp  dla  wszystkich 

mieszkańców  gminy,  które  zapewniają  przyjmowanie  co  najmniej  odpadów  komunalnych: 

wymienionych  w  li

t.  a,  odpadów  niebezpiecznych,  przeterminowanych leków  i chemikaliów, 

odpadów  niekwalifikujących  się  do  odpadów  medycznych  powstałych  w  gospodarstwie 

domowym  w  wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji  i  prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii  

i  akumulatorów,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  mebli  i  innych  odpadów 

wielkogabarytowych,  zużytych opon,  odpadów  budowlanych i  rozbiórkowych oraz  odpadów 

tekstyliów i odzieży. 

Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt.  4  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie 

Gminy Żarów (dalej: Regulamin UCPG): 

przeterminowane  leki  i  chemikalia,  zużyte  baterie  i  akumulatory,  zużyty  sprzęt 

elektr

yczny  i  elektroniczny,  zużyte  opony,  odpady  tekstyliów  i  odzieży,  zużyte  igły  

i strzykawki oraz paski po monitoringu substancji we krwi, odpady budowlane i rozbiórkowe 

w  ilości  nie  większej  niż  0,5  m3  należy  przekazywać  do  punktu  selektywnego  zbierania 

od

padów. 


Pomimo  takich  postanowień  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach 

oraz Regulaminu UCPG obowiązującego w Gminie Żarów w OPZ oraz SIWZ brak jest: 

odpadów  wszystkich chemikaliów wytwarzanych w gospodarstwach domowych  - nie 

podano komplekso

wo wszystkich możliwych kodów, m.in. 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne, 

20  01  26  Oleje  i  tłuszcze  inne  niż  wymienione  w  20  01  25,  20  01  27*  Farby,  tusze,  farby 

drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, 20 01 28 Farby, 

tusz

e, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27, 20 01 29* 

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione 

w 20 01 29; 

odpadów 

niekwalifikujących 

się 

do 

odpadów 

medycznych 

powstałych  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek  - 

nie podano w szczególności kodu ex 20 01 99, 

wszystkich  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  możliwych  do  wytworzenia  

w gospodarstwie domowym  - 

nie podano kodów 17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane 

odpady  z  betonu,  gruzu  ceglanego,  odpadowych  materiałów  ceramicznych  i  elementów 

wyposażenia  zawierające  substancje  niebezpieczne,  17  01  81  Odpady  z  remontów  

i  przebudowy  dróg,  17  01 82  Inne  niewymienione odpady. W związku z  tym  listę odpadów 

komunalnych przyjmowanych w PSZOK określoną w OPZ należy rozszerzyć o wyżej podane 

kody. 

IV. 

Zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak 

podania wymaganej nośności wagi i czasu ważenia. 

Brak  podania  wymaganej  nośności  wagi  (czy  ma  być  ona  stosowana  do  małych 

odpadów,  czy  odpadów  większych  gabarytowo)  uniemożliwia  precyzyjne  określenie 

przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji ocenę kosztu wyposażenia PSZOK w taką wagę. 

Zamawiający  nie  wskazał  również  czasu  ważenia,  czy  ważeniu  podlegają  odpady 

przyjmowane do PSZOK czy wydawane z PSZOK, które to braki uniemożliwiają precyzyjne 

określenie  przedmiotu  zamówienia,  bowiem  z  doświadczenia  wiadomo,  że  istnieją  różnice 

wagowe wynikające z czasu zbierania i składowania odpadów. 

Konieczne jest dodanie w OPZ - 

Załączniku nr 1 do SIWZ nośności wagi i wskazanie 

czasu  ważenia:  przy  przyjmowaniu  odpadów  do  PSZOK  albo  przy  wydawaniu  odpadów  

z PSZOK.  

V. 

Zarzut  naruszenia  art.  29  §  1  i  2  i  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  -  nałożenie  obowiązku 

żądania  przez  wykonawcę  prowadzącego  PSZOK  potwierdzenia  tożsamości  właścicieli 

nieruchomości i lokalizacji nieruchomości 

Ustawa  o  odpadach,  j

ak  również  ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  

w  gminach  nie  nakłada  na  prowadzącego  PSZOK  obowiązku  weryfikacji  tożsamości  osób 


oddających  odpady  do  PSZOK.  Legitymacja  ustawowa  do  weryfikacji  tożsamości  osób 

dotyczy  tylko  punktu  zbierania  odpadów  metali  i  jest  usankcjonowana  w  art.  102  ust.  2 

ustawy  o  odpadach.  W  pozostałych  przypadkach  brak  jest  podstawy  prawnej  żądania 

okazania dokumentu tożsamości i adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady.  

Wykonawca  nie  może,  mimo  żądania  Zamawiającego,  w  sposób  legalny  gromadzić  

i  przetwarzać  danych  osobowych  osób,  które  oddają  odpady  do  PSZOK.  Tym  samym 

nałożenie  na  Wykonawcę  takiego  obowiązku  jest  sprzeczne  z  przepisami  powszechnie 

obowiązującego  prawa,  które  dla  zbierania  i  przetwarzania  danych  osobowych  wymagają 

istnienia stosownej podstawy prawnej. Konieczność pozyskania tych danych osobowych nie 

znajduje  również  odzwierciedlenia  w  obiektywnych  potrzebach  Zamawiającego,  a  tym 

bardziej w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

Dlatego też stosownym jest żądanie usunięcia z  punktu 7 ust. 2 OPZ stanowiącego 

Załącznik  nr  1  do  SIWZ  obowiązku  żądania  przez  wykonawcę  prowadzącego  PSZOK 

potwierdzenia  tożsamości  właścicieli  nieruchomości  i  lokalizacji  nieruchomości,  z  której 

przewiezione zostały odpady. 

P

o  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestników  postępowania 

odwoławczego,  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy,  jak również  biorąc 

pod  uwagę  oświadczenia  i stanowiska  zawarte  w SIWZ,  ogłoszeniu  o  zamówieniu, 

wyjaśnieniach  zamieszczonych  na  stronie  internetowej  Zamawiającego,  opisie 

przedmiotu  zamówienia,  wzorze  umowy,  innych  dokumentach,  odwołaniu,  pismach 

procesowych,  a 

także  wyrażone  ustnie  i  pisemnie  na  rozprawie  i  odnotowane 

protokole, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Ustalono

,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania  w  całości  w  trybie  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp  i  nie  stwierdziwszy  ich,  Izba 

skierowała odwołanie na rozprawę. 

Izba  uznała,  iż  obaj  Odwołujący  wykonawcy  jako  zainteresowani  ubieganiem  się  

o  przedmiotowe  zamówienie  oraz  deklarujący  potencjał  do  jego  realizacji,  wykazali  interes  

w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość  poniesienia  szkody  w  związku  z ewentualnym 

naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawne 

przesłanki  dopuszczalności  odwołania,  o których  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  

Na  etapie  dokonywania  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  opisu  przedmiotu  zamówienia  

i ustalania warunków zobowiązania umownego, sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia 

i ustalenie warunków umowy w sposób, który narusza uczciwą konkurencję, uniemożliwia lub 

utrudnia  wykonawcy  złożenie  oferty  i  uzyskanie  zamówienia,  godzi  w  interes  wykonawcy  


w  uzyskaniu danego  zamówienia.  Ponadto takie  czynności  prowadzą  do  powstania szkody 

po  stronie  tego  wykonawcy  w  postaci  utraty  korzyści,  z  jakimi  wiązać  się  może  uzyskanie 

zamówienia. 

Do postępowania odwoławczego zgłoszenie przystąpienia złożyli Wykonawcy: 

1)  p

o  stronie  Zamawiającego  -  Eneris  Surowce  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  

w Kielcach (sygn. akt KIO 3446/20, KIO 3447/20); 

2)  p

o  stronie  Odwołującego  -  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt KIO 3446/20). 

Izba potwierdziła skuteczność zgłoszonych przystąpień. 

Zamawiający  złożył  pisemne  odpowiedzi  na  odwołania,  w  których  w  zakresie 

zarzutów  odnoszących  się  do  obowiązku  utworzenia  punktu  PSZOK  oświadczył,  że  

w  dokumentach  postępowania  nastąpiła  omyłka pisarska  w  trakcie tworzenie  dokumentacji 

przetargowej. Udostępnienie PSZOKu mieszkańcom powinno nastąpić w terminie nie później 

niż  od  dnia  1  maja  2021.  W  związku  z  powyższym  Zamawiający  zobowiązał  się  że 

wprowadzi następujące zmiany do SIWZ: 

„Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia, utrzymania i obsługi punktu selektywnego 

zbiera

nia  odpadów  komunalnych  (PSZOK),  na  nieruchomości  stanowiącej  własność 

Wykonawcy  lub  co  do  której  Wykonawca  przedłoży  oświadczenie,  że  od  1  marca  2021  r. 

będzie  nią  dysponował  na  cele  PSZOK  zgodnie  z  przepisami  prawa.  Punkt  powinien  być 

zlokalizowany  w  gra

nicach  administracyjnych  miasta  Żarów  i  powinien  być  udostępniony 

mieszkańcom gminy nie później niż od dnia 1 maja 2021 roku.” 

W pozostałym zakresie Zamawiający podał, że nie może się zgodzić z argumentacją 

Odwołujących  dotyczącej  długości  postępowania  związanego  z  długością  oczekiwania  na 

pozytywną decyzję na zbieranie odpadów i uruchomienie PSZOK w Żarowie. 

Zamawiający  uważa,  że  pewne  działania  przygotowawcze,  bezkosztowe  związane  

z ewentualnym uruchomieniem PSZOK po podpisaniu umowy, Odwołujący mogli podjąć już 

w  dniu  ogłoszenia  postępowania,  np.  uzyskanie  wypisu  z  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Odnosząc  się  do  zbyt  krótkiego  terminu  uruchomienia  PSZOK  oraz  długotrwałego 

procesu  związanego  z  uzyskaniem  niezbędnego  zezwolenia  Zamawiający  zaznaczył,  że 

organy  wydające  stosowne  zezwolenia/decyzje  administracyjne  są  zobowiązane  do 

stosowania przepisów ustawowych określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256). Organy administracji publicznej 

zobowiązane  są  załatwić  sprawy  niezwłoczne,  bez  zbędnej  zwłoki,  zachowując  ustawowe 

terminy.  Termin  „niezwłoczny”  —  to  jak  najszybszy  termin  realny,  zaś  termin  „bez  zbędnej 


zwłoki” oznacza, iż ewentualna zwłoka w załatwieniu sprawy musi mieć charakter niezbędny 

tj.  uzasadniony.  Ustawowe  terminy  na  załatwienie  sprawy  wymagającej  postępowania 

wyjaśniającego, jeżeli wskazane powyżej dowody będą niewystarczające, powinno nastąpić 

nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie późnej niż dwa 

miesiące od dnia wszczęcia sprawy. W niezałatwienia sprawy w terminie mamy do czynienia 

z tzw. „bezczynnością” a w przypadku gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to 

niezbędne  do  załatwienia  sprawy  —  mamy  do  czynienia  z  tzw.  „przewlekłością”.  

W  powyższych  przypadkach  przepisy  prawa  określają  sposoby  postępowania,  stosując 

ścieżki  na  zwalczanie  opieszałości  na  załatwianie  spraw  administracyjnych  —  ponaglenia  

i skargi. 

Zarzut, 

że  zapisy  dotyczące  PSZOK  tak  sformułowane,  faworyzują  obecną  firmę 

wywozową  jest  bezzasadny,  gdyż  dbałość  o  utrzymanie  konkurencyjności  jest  równie  dla 

Zamawiającego  ważna,  jak  zabezpieczenie  jakości  świadczonych  w  przyszłości  usług. 

Zamawiający nie zgadza się z zarzutami Odwołujących i nie zamierza zmieniać pozostałych 

zapisów  dotyczących  PSZOKU  gdyż  określając  przedmiot  zamówienia  określił  potrzeby 

gminy  w  tym  względzie.  Ponadto  20.08.2019r.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznała 

odwołanie  Wrocławskiego  Przedsiębiorstwa  Oczyszczania  ALBA  S.A.  podnoszące 

praktycznie te same zarzuty odnośnie organizacji PSZOKu i oddaliła odwołanie spółki. 

Odnośnie do zarzutu dotyczącego kar umownych odwołania FB Serwis, Zamawiający 

podkreślił, że w SIWZ musi tak zabezpieczyć realizację usługi, aby była realizowana również 

w sposób ciągły a gwarancją jej ciągłości jest terminowe dostarczenie mieszkańcom gminy 

pojemników i worków oraz posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu. To są czynności, na które 

wpływ ma mieć firma obsługująca i nie można ich traktować w kategoriach zdarzeń losowych 

a kary umowne określone w § 9 mają głównie charakter dyscyplinujący.  

Mając  jednak  na  uwadze  argumenty  co  do  wysokości  i  weryfikacji  naliczenia  kary 

Zamawiający zobowiązał się dokonać następującej zmiany: 

„§  9  ust.  1  pkt  3  wzoru  umowy  -  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne:  za 

każde stwierdzone nie zapewnienie w ramach świadczenia usługi zadeklarowanej w ofercie 

ilości  wymaganego  sprawnego  sprzętu,  pojemników  lub  worków  na  odpady  w  wysokości 

200,00  zł  za  każdą  brakującą  jednostkę  sprzętu,  pojemnik  lub  worek,  za  każdy  dzień 

opóźnienia”. 

W  przypadku  zarzutu  dotyczącego  kar  umownych  w  odwołaniu  ALBA  Zamawiający 

zaznaczył, że nie przychyla się do całkowitego wyłączenia kar, o których mowa w § 9 ust. 1 

pkt  2  wzoru  umowy,  gdyż  jest  to  jedyna  możliwość  wyegzekwowania  od  Wykonawcy 

prawidłowej  realizacji  umowy,  a  Zamawiający  w  pierwszej  kolejności  musi  zabezpieczyć 


interesy  mieszkańców  gminy  Żarów,  polegające  na  odbieraniu  i  zagospodarowaniu 

odpadów. Jednakże Zamawiający zobowiązał się wprowadzić następujące zmiany do SIWZ: 

„2)  za  opóźnienie  w  przystąpieniu  do  wykonania  przedmiotu  umowy  —  w  wysokości  0,2% 

wysokości wynagrodzenia, brutto za cały okres realizacji zamówienia o którym mowa w § 8 

ust. 8 za każdy dzień opóźnienia”. 

W  przypadku  zarzutu 

odwołania  ALBA  pominięcia  w  opisie  przedmiotu  zamówienia 

niektórych rodzajów kodów odpadów, Zamawiający zobowiązał się, że wprowadzi  w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia wszystkie wnioskowane odwołaniem zmiany.  

Odwołujący  ALBA  wnosił  także  o  określenie  nośności  wagi  oraz  wskazanie  czasu 

ważenia. Zamawiający wskazał, że doprecyzuje opis przedmiotu zamówienia wskazując, że 

nośność  wagi  powinna  być  minimum  40  Mg,  a  odpad  powinien  być  ważony  przy 

przyjmowaniu odpadu na PSZOK. 

Odwołujący  ALBA  wnosił  o  wykreślenie  z  punktu  7  ust.  2  OPZ  obowiązku  żądania 

przez  Wykonawcę  prowadzącego  PSZOK  potwierdzenia  tożsamości  właścicieli 

nieruchomości  i  lokalizacji  nieruchomości,  z  której  przewiezione  zostały  odpady.  Zdaniem 

Zamawiającego zarzut jest zupełnie bezzasadny, gdyż PSZOK przeznaczony jest wyłącznie 

dla  osób  zamieszkujących  Gminę  Żarów  i  ponoszących  na  jej  rzecz  opłatę  z  tytułu 

gospodarowania  odpadami.  W  związku  z  powyższym  Zamawiający  musi  posiadać 

informację kto i  w  jakim zakresie korzysta z  PSZOKu.  Dodatkowo zgodnie z  art.  6k  ust  4a 

ustawy  o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach (tekst jednolity  Dz.  U  z  2020  r.,  poz. 

1439)  Gmina 

Żarów  może  w  drodze  uchwały  zwolnić  część  mieszkańców  kompostujących 

bioodpady z części opłaty, co będzie skutkowało brakiem możliwości przekazywania takich 

odpadów na PSZOK. Również w tym przypadku wykazane dane będą niezbędne. Brak jest 

możliwości innego rodzaju weryfikacji osób korzystających z PSZOK. 

Na podstawie dokumentacji przesłanej przez Zamawiającego w formie elektronicznej 

Izba us

taliła, że Odwołujący w odwołaniu wiernie przytoczyli zapisy SIWZ, OPZ, ogłoszenia 

oraz wzoru umowy istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotu sporu i nie zachodziła konieczność 

ich powielania.  

Do  momentu  zakończenia  rozprawy  Zamawiający  nie  dokonał  zmian  dokumentów 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  do  których  zobowiązał  się 

odpowiedziami  na  odwołanie.  Zamawiający  zamieścił  na  własnej  stronie  internetowej,  na 

której  prowadzi  postępowanie  jedynie  treść  udzielonych  odpowiedzi.  Zamawiający  na 

roz

prawie wywodził, że w jego ocenie stanowi to uczynienie zadość obowiązkowi dokonania 

zmian zapisów SIWZ.  


Biorąc  powyższe  ustalenia  pod  uwagę,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  odwołanie  

w  sprawie  KIO  3446/20  w  całości  zasługiwało  na  uwzględnienie,  natomiast  odwołanie  

w  sprawie  KIO  3447/20  w  zdecydowanej  części  zasługiwało  na  uwzględnienie,  

nie potwierdził się tylko jeden z zarzutów odwołania.  

Izba  wyraża  również  stanowisko,  że  treścią  udzielonych  odpowiedzi  na  odwołanie 

oraz  stanowiskiem  prezentowanym  n

a  rozprawie  Zamawiający  przyznał  zasadność  części 

zarzutów  odwołań  dotyczących  wysokości  kar  umownych,  pominięcia  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia niektórych rodzajów kodów odpadów oraz braku podania wymagań dla nośności 

wagi  i  ustalenia  momentu  ważenia  odpadów.  Przyznanie  to  nie  budziło  wątpliwości  Izby, 

zatem  okoliczności  dotyczące  tych  zarzutów  nie  wymagały  dowodzenia.  W  konsekwencji 

konieczne  stało  się  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  modyfikacji  postanowień  SIWZ  

i  innych  dokumentów  postępowania,  w  tym  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  postanowień 

umownych  w  zakresie,  w  jakim  Strona  uznała  ich  zasadność,  podzielając  w  istocie 

argumentację  Odwołujących.  Dostrzeżenia  również  wymaga,  iż  za  zmianę  zapisów  SIWZ  

w zakresie częściowo pokrywającym się z zarzutami odwołania by stwierdzić brak podstaw 

do  orzekania,  nie można  uznać  zamieszczenia  przez  Zamawiającego  treści  odpowiedzi  na 

odwołanie  na  stronie  internetowej.  Choć  przepisy  ustawy  Pzp  nie  określają  wprost  jaką 

postać powinna przyjąć owa  zmiana,  to czynność  ta  zmiany  zapisów  SIWZ nie może mieć 

charakteru  dorozumianego.  Wykonawcy  zainteresowani  postępowaniem  nie  muszą 

domyślać się jakie ostatecznie zapisy ich obowiązują. Wyrażenie woli przez Zamawiającego 

musi przyjąć postać wyraźnej deklaracji, natomiast w złożonych odpowiedziach na odwołania 

Zamawiający  jedynie  nieostatecznie  deklarował,  że  dokona  zmian  w  bliżej  nieokreślonym 

terminie. Z tych powodów Izba uznała, że Zamawiający przyznał zasadność części zarzutów 

i nakazała zmiany odpowiednich zapisów dokumentacji postępowania.  

Jednocześnie skład orzekający podziela prezentowany szeroko w orzecznictwie KIO 

pogląd, iż w pewnych przypadkach Izba, uwzględniając zarzuty odwołania, których zakresem 

jest 

związana  (art.  192  ust.  7  ustawy  Pzp)  i  jednocześnie  nie  będąc  związana  żądaniami 

odwołania,  może  orzec  inaczej  aniżeli  wnosili  Odwołujący.  Treść  niektórych  żądań 

wskazywała  na  wykreślenie  zapisów  w  całości  (§  9  ust.  1  pkt  2  wzoru  umowy)  lub  też  nie 

precyzowała 

wymagań 

minimalnych 

według 

Odwołującego 

(nośność 

wagi).  

Tak  sformułowane  żądania  w  ocenie  Izby  były  za  daleko  idące  lub  niedookreślone,  

co jednocześnie nie przekreślało ich zasadności  sui generis. Biorąc pod uwagę, iż Izba nie 

jest  związana  treścią  żądania,  uznano  że  czyniącym  zadość  odwołaniom  będzie 

zmniejsz

enie  wysokości  kar  umownych  do  wartości  proponowanych  przez  Zamawiającego 

oraz  wprowadzenie  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  pominiętych  kodów  niektórych 


odpadów, a także określenie, że minimalna nośność wagi wynosi 40 Mg, a odpad powinien 

być ważony przy przyjmowaniu odpadu na PSZOK.  

Izba podziela rozważania Zamawiającego przedstawione w odpowiedzi na odwołanie, 

iż  istotną  zastrzeżenia  kar  umownych  jest  zapewnienie  Zamawiającemu  sprawnego  

i  niezakłóconego  wykonywania  zamawianych  usług.  Zamawiający  ma  prawo  oczekiwać  od 

wybranego  Wykonawcy  wysokiej  staranności  i  prawidłowego  realizowania  obowiązków 

umownych,  przy  czym  to Wykonawca  może  i  powinien  zabezpieczyć  swoje  interesy  w  ten 

sposób, by dokumentować w możliwy sposób zrealizowanie nałożonych obowiązków, nawet 

jeżeli umowa takiego procesu weryfikacji nie przewiduje.  

Przewidzenie określonych kar za niedopełnienie obowiązków określonych umową ma 

charakter  dyscyplinujący  Wykonawcę  do  należytego  realizowania  zobowiązania 

wzajemnego.  Z  drugiej  strony  Zamawiający  ustalając  wysokość  kar  nie  może  przekroczyć 

przysługujących  mu  uprawnień,  które  nie  mają  charakteru  absolutnego.  Jak  słusznie 

zauważył Odwołujący FB Serwis obciążenie wykonawcy ryzykiem nałożenia wygórowanych 

kar  jest  nieadekwatne  i  nieproporcjonalne  do 

szkody,  jaką  może  ponieść  Zamawiający  

w  przypadku  ziszczenia  się  okoliczności  uprawniających  do  ich  naliczenia.  Dlatego  też  za 

zasadne Izba uznała zmniejszenie wysokości poszczególnych kar.  

Ponad  wszelką  wątpliwość  Zamawiający  nie  ujął  w  dokumentacji  postępowania 

kodów niektórych odpadów wskazanych przez Odwołującego, a także nie określił wymogów 

minimalnych  dla  nośności  wagi  i  momentu  kiedy  dokonać  należy  ważenia  odpadów.  

Z tych względów w ocenie Izby zmaterializowały się przesłanki nakazujące Zamawiającemu 

wprowadzenie stosownych zapisów o treści proponowanej w odpowiedzi na odwołanie. Jest 

to  zasadne  zwłaszcza  w  sytuacji,  gdy  strona  odwołująca  nie  skonkretyzowała  żądań  co  do 

wymagań  dla  nośności  wagi.  Przedstawianie  na  rozprawie  argumentacji,  iż  proponowana 

nośność ma nadmierny charakter w odniesieniu do przedmiotu zamówienia uznać należy za 

spóźnione.  Jeżeli  wspomniane  okoliczności  nie  zostały  wyraźnie  i  wprost  ujęte  w  treści 

wniesionego odwołania, to ich późniejsze wskazywanie nie może być, w świetle art. 192 ust. 

7 Pzp,  brane przez  Izbę  pod  uwagę,  choćby  okoliczności  te mieściły  się w  ramach ogólnie 

wskazanej podstawy faktycznej zarzutu. 

Sformułowane w odwołaniu żądania muszą być na 

tyle precyzyj

ne, aby przy uwzględnieniu odwołania możliwe było nakazanie zamawiającemu 

dokonania konkretnej, a nie blankietowej zmiany zakwestionowanych 

zapisów dokumentacji 

postępowania.  

Końcowo odnośnie do zarzutów uwzględnionych przez Izbę w tej części uzasadnienia 

orzeczenia 

dostrzeżenia wymaga, iż jeżeli Zamawiający uważał, że części zarzutów i żądań 


odwołania zasługuje na uwzględnienie, winien był przed wdaniem się w spór (co skutkować 

może  obciążeniem  strony  przegrywającej  kosztami  postępowania  odwoławczego  w  całości 

lub w części) dokonać analizy poszczególnych zarzutów i żądań oraz skorzystać z instytucji 

uwzględnienia zarzutów  odwołania w części lub w całości, przewidzianej w art. 186 ustawy 

Pzp.  Wówczas  Izba  rozstrzygałaby  jedynie  wobec  zarzutów  niewycofanych  przez 

Odwołujących  i  wobec  których  złożono  sprzeciw.  Do  stwierdzenia,  że  w  postępowaniu 

odwoławczym  doszło  do  uwzględnienia  zarzutów  odwołania  konieczne  jest  złożenie  przez 

Zamawiającego stanowczego oświadczenia w tej materii. Sytuacja, w której Zamawiający nie 

uwzględnił  odwołania  w  wyżej  opisany  sposób,  a  jedynie  w  odpowiedzi  na  odwołania  oraz  

toku  rozprawy  przyznał  zasadność  części  zarzutów,  deklarując  zmianę  zaskarżonych 

postanowień  SIWZ,  nie  upoważniała  Izby  do  częściowego  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  lub  pominięcia  takich  zarzutów  w  rozstrzygnięciu  zawartym  w  wyroku.  

W  konsekwencji  odwołanie  podlegało  –  jak  wspomniano  –  uwzględnieniu  w  zakresie 

opisanym sentencji orzeczenia 

a Zamawiającego należało obciążyć kosztami postępowania 

odwoławczego. 

Izba  dała  wiarę  zarzutom  podnoszonym  przez  obu  Odwołujących  a  związanych  

z terminem uruchomienia PSZOK i uzyskaniem zezwolenia na odbiór odpadów.  

Niewątpliwie wymóg utworzenia i prowadzenia PSZOK jest wymogiem uzasadnionym 

potrzebami Zamawiającego i zgodnym z obowiązującymi przepisami. Zdaniem Izby, nie ma 

prawnych  przeszkód,  by  wymóg  utworzenia  i  prowadzenia  punktu  odbioru  odpadów  był 

nałożony  na  wykonawcę,  tym  bardziej,  że  takie  rozwiązanie  jest  racjonalne  i  korzystne 

przede wszystkim dla mieszkańców. Jak słusznie zauważył w odpowiedzi na odwołanie i na 

rozprawie Zamawiający, punkt selektywnej zbiórki odpadów funkcjonuje z powodzeniem na 

terenie  gminy  od  kilku  lat,  mieszkańcy  przyzwyczajeni  są  do  istnienia  takiego  punktu  

i z niego korzystają. 

Jednakże  w  ocenie  Izby  ustalony  w  SIWZ  czas  do  rozpoczęcia  realizacji  usługi, 

przyjmując,  że  po  dokonaniu  poprawy  oczywistej  omyłki  pisarskiej  biegł  będzie  od  1  maja 

2021 roku, jest niewystarczający. Wszelkie trudności, które mogą zaistnieć w toku ubiegania 

się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  odbiór  odpadów,  na  które  wskazywali  obaj  Odwołujący 

dotyczą sfery administracyjnej. Zdaniem składu orzekającego Izby Odwołujący wykazali, że 

może  wystąpić  wiele  okoliczności  niezależnych  od  podmiotu  ubiegającego się  o  udzielenie 

zezwolenia,  które  doprowadzi  do  sytuacji,  gdzie  dotrzymanie  wyznaczonego  przez 

Zamawiającego  terminu  z  przyczyn  obiektywnych  nie  będzie  możliwe.  Potwierdza  

to  przedstawiony  na  rozprawie  przez  Odwołujących  materiał  dowodowy,  w  tym 

przedstawienie  co  najmniej  kilku  wniosków  o  wydanie  zezwolenia  oraz  otrzymane  decyzje,  

z  których  wynika,  że  termin  miesięczny  lub  dwumiesięczny  nie  zostały  przez  organy 


wydające  zezwolenia  dotrzymane.  Odwołujący  wykazali,  iż  proces  ubiegania  się  

o  zezwolenie  ma  charakter  wieloetapowy  i  konieczne  jest  uzyskanie  opinii  wielu  różnych 

p

odmiotów,  w  tym  także  podmiotów  zewnętrznych.  Choć  nieskomplikowany  charakter 

tworzonego  punktu  PSZOK

,  co  podkreślali  Zamawiający  i  Przystępujący  Eneris,  może 

uzasadniać  krótszy  czas  oczekiwania  na  wydanie  przez  organ  administracji  publicznej 

decyzji,  to  jednak 

może zdarzyć  się  tak,  iż  czas wyznaczony  przez  Zamawiającego,  nawet 

przy zachowaniu należytej staranności przez Wykonawcę, prawidłowym wypełnieniu wniosku 

i  dochowaniu  wszelkich  formalności  administracyjnych  będzie  za  krótki.  Zdaje  się  także,  

iż Zamawiający i Przystępujący po jego stronie wykonawca Eneris zapominają o panującym 

obecnie stanie epidemii, który wiąże się ze zmianami organizacyjnymi pracy urzędów, które 

nieczęsto  wykonują  obowiązki  w  ramach  pracy  zdalnej,  utrudniona  i  wydłużona  jest 

możliwość uzyskania niezbędnych dokumentów, na terenie całego kraju obowiązują różnego 

rodzaju  obostrzenia,  także  przy  wykonywaniu  działalności  gospodarczej.  Zakładając,  

że  planowane  na  22  stycznia  2021  roku  otwarcie  ofert  zostanie  przesunięte  z  uwagi  na 

koni

eczność  dokonania  zmian  w  SIWZ  nakazanych  przez  Izbę,  w  lutym  Zamawiający 

dokona  badania  i  oceny  ofert,  a  przy 

uwzględnieniu  czasu  na  korzystanie  przez 

wykonawców ze środków ochrony prawnej, w marcu ostatecznie zawrze umowę w sprawie 

zamówienia  publicznego,  wątpliwym  wydaje  się,  by  wybrany  Wykonawca  do  1  maja  2021 

roku  zdążył  uzyskać  wymagane  zezwolenie  za  odbiór  odpadów  i  zorganizować  punkt 

PSZOK. 

Może  okazać  się  że  po  podpisaniu  umowy  Wykonawcy  zostanie  dokładnie  

2  miesiące  lub  mniej  na  uzyskanie  wymaganej  decyzji.  Ani  zaś  Zamawiający,  

ani  Przystępujący  Eneris  nie  przedstawili  dowodów  na  okoliczność,  że  uzyskanie  decyzji  

w tak krótkim czasie jest wykonalne i możliwe. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie sam 

Zamawiający  wskazywał,  że  w  sprawach  skomplikowanych  postępowanie  administracyjne 

prowadzone  może  być  co  najmniej  2  miesiące.  W  ocenie  Izby  realnym  jest,  że  w  dacie 

wyznaczonej  przez  Zamawiającego,  czyli  1  maja  2021  roku,  możliwe  będzie  złożenie 

wniosku o zezwolenie ale nie uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.  

Z  tych  powodów  Izba  nakazała  zmianę  zapisów  odpowiednich  punktów  opisu 

przedmiotu  zamówienia  i  wydłużenie  terminu  na  uruchomienie  punktu  do  dnia  1  czerwca 

2021  roku.  W  ocenie  Izby  generalnie  celowym  wydaje  się  określenie  powyższego  terminu  

w  miesiącach  a  nie  konkretną  datą  dzienną,  jednak  taką  decyzję  Izba  pozostawia 

Zamawiającemu,  wskazując  minimalny  termin,  w  jej  ocenie,  realny  i  możliwy  do 

uruchomienia punktu. Warto również dodać, że Odwołujący w żądaniach odwołania wskazali 

Zamaw

iającemu inne, możliwe do zastosowania modele postępowania, które z jednej strony 

pozwolą  Zamawiającemu  na  realizację  jego  ustawowych  obowiązków,  z  drugiej  strony 

pozwolą Wykonawcom na uzyskanie niezbędnych zezwoleń.  


Niewątpliwie  zorganizowanie  i  uruchomienie  punktu  PSZOK  będzie  zależało  od 

indywidualnej  przedsiębiorczości  danego  wykonawcy.  Izba  zgadza  się  z  argumentacją,  

iż Wykonawcy mogą jeszcze na etapie przygotowawczym, przed złożeniem oferty  dokonać 

rozeznania  warunków  lokalnych,  poszukiwać  nieruchomości  spełniających  wymogi  dla 

prowadzenia  punktu  zbiórki,  pozyskać  niezbędne  dokumenty,  a  także  uzgadniać  umowy 

przedwstępne.  To  od  indywidualnej  inicjatywy  wykonawców  będzie  zależało  jak  bardzo 

zaawansowane  będzie  przygotowanie  do  rozpoczęcia  świadczenia  usługi  w  momencie 

złożenia  oferty.  Nie  można  jednak  zapominać,  że  obowiązkiem  Zamawiającego  jest 

sporządzenie  takiego  opisu  przedmiotu  zamówienia,  który  wszystkim  wykonawcom  dawał 

będzie  równe  szanse  na  uzyskanie  zamówienia  i  dla  wszystkich  będzie  ustalał  takie  same 

warunki ubiegania się o zamówienie.  

Nakazanie przedmiotowej zmiany SIWZ 

umożliwi wyrównanie szans na ubieganie się 

przedmiotowe  zamówienie  większej  liczbie  podmiotów,  niż  tylko  te  które  aktualnie 

funkcjonują  na  lokalnym  rynku  gospodarowania  odpadami,  posiadają  zorganizowaną 

infrastrukturę – odpowiednie środki materialne i techniczne, zatem z tego względu w sposób 

zobiektywizowany  mają  też  korzystniejsze  warunki  do  uzyskania  zamówienia.  Izba 

podkreśla,  że  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  wprowadzenia  nakazanych  zmian 

zachowując jednolitość i spójność postanowień całości dokumentacji postępowania.  

Jeżeli  uznać,  że  prowadzenie  punktu  PSZOK  jest  obowiązkiem  wybranego 

Wykonawcy,  oznacza  to,  że  element  ten  objęty  jest  jego  oświadczeniem  woli  w  postaci 

złożenia  oferty  w  postępowaniu  obejmującej  swym  zakresem  cały  przedmiot  zamówienia.  

To zaś w ocenie Izby oznacza, że nie ma konieczności składania odrębnego oświadczenia, 

że  Wykonawca  nieruchomością  dysponuje  w  określonej  dacie  –  w  tym  przypadku  

od 1 stycznia 2021 roku

, co już w tym momencie jest terminem nierealnym i odnoszącym się 

wstecz  do  terminu  składania  ofert.  Do  wskazania  konkretnych  lokalizacji  z  określeniem 

danych  adresowych  oraz 

z  określeniem  tytułu prawnego  uprawniającego  do  dysponowania 

n

ieruchomością  na  wyznaczony  cel  -  wykonawca  powinien  zostać  zobowiązany  

w  zawieranej  umowie. 

To  w  ocenie  składu  w  wystarczający  sposób  zabezpiecza  interesy 

Zamawiającego.  Z  tych  powodów  Izba  nakazała  wykreślenie  obowiązku  złożenia  przez 

Wykonawcę  oświadczenia,  że  od  1  stycznia  2021  r.  będzie  dysponował  odpowiednią 

nieruchomością na cele PSZOK zgodnie z przepisami prawa.  

Izba nie uznała zasadności zarzutu i żądań odwołania ALBA dotyczących wykreślenia 

z dokumentacji postępowania z punktu 7 ust. 2 OPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 

obowiązku  żądania  przez  wykonawcę  prowadzącego  PSZOK  potwierdzenia  tożsamości 

właścicieli  nieruchomości  i  lokalizacji  nieruchomości,  z  której  przewiezione  zostały  odpady. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  przedstawił  przekonującą  argumentację,  


że  wymaganie  to  stanowi  jego  uzasadnione  potrzeby.  Jak  wynika  ze  stanowiska  doktryny  

i  orzecznictwa, 

sporządzenie  opisu  przedmiotu  zamówienia  jest  jedną  z  najważniejszych 

czynności  związanych  z  przygotowaniem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego.  Co  istotne,  czynność  ta  odzwierciedlać  ma  uprawnienie  zamawiającego  do 

opisania  przedmiotu  zamówienia  tak,  aby  uwzględniał  on  jego  rzeczywiste  potrzeby.  

Ze  względu  na  okoliczności  przywołane  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  to jest  przeznaczenie 

punktu  selektywnej  zbiórki  tylko  dla mieszkańców  gminy  Żarów  oraz  możliwość  przyznania 

upustów w określonych sytuacjach tylko mieszkańcom, w ocenie Izby uzasadnia to nałożenie 

na  wykonawcę,  który  realizował  będzie  usługi  obowiązku  weryfikacji  tożsamości.  Zgodnie  

z  regulacją  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27 

kwietnia  2016  r.  w 

sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych 

osobowych  i  w  sprawi

e  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 

95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  przetwarzanie  danych  jest  możliwe, 

gdy  jest 

niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów 

realizowanych  przez  administrato

ra  lub  przez  stronę  trzecią.  Zdaniem  Izby  Zamawiający 

wykazał  przesłankę  niezbędności.  Umowa  Zamawiającego  z  podmiotem  wybranym  

w  postępowaniu  w  zakresie  określenia  zasad  gromadzenia,  przetwarzania  danych  może 

zostać podpisana po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i nie wydaje się 

konieczne  i  niezbędne,  by  zasady  te  zostały  częścią  dokumentacji  postępowania,  choć  nie 

jest to sytuacja wykluczona i często w praktyce spotykana. Z tych powodów Izba nie uznała 

zasadności zarzutu odwołania ALBA.  

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak 

w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972) 

zmienionego 

rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r. 

zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 47

),  w tym w szczególności § 5 ust. 4. 


Na  podstawie  art.  192  ust.  8  w  związku  z  art.  189  ust.  1  ustawy  Pzp  w  sprawie 

wydano łączne orzeczenie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel